DECIZIE nr. 521 din 21 martie 2017pentru stabilirea formei, conținutului și a modalității de arhivare a documentelor prevăzute de Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal și Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016
EMITENT
 • ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 11 aprilie 2017  Ținând cont de necesitatea întocmirii în mod unitar a documentelor necesare desfășurării unor activități reglementate de Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, și de Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu dispozițiile art. 347 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Se aprobă forma, conținutul și modalitatea de arhivare a documentelor prevăzute de Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege, și de Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, cuprinse în anexele nr. 1-35*), care fac parte integrantă din prezenta decizie. Notă
  *) Anexele nr. 1-35 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 2Documentele cuprinse în anexe se întocmesc în cadrul procedurilor derulate în penitenciare, precum și în centrele educative și de detenție, ținând cont de particularitățile determinate de executarea pedepsei și a măsurii arestării preventive ori, după caz, a măsurii educative privative de libertate.  +  Articolul 3Documentele cuprinse în anexe se grupează în unități arhivistice, potrivit problematicii și termenelor de păstrare stabilite în Nomenclatorul arhivistic al dosarelor și termenelor de păstrare a documentelor create în activitatea unităților subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobat prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, și se depun la depozitul de arhivă al locului de deținere, în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 22 aprilie 2014.  +  Articolul 4Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate duc la îndeplinire prevederile prezentei decizii.  +  Articolul 5Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor,
  Marius Vulpe
  București, 21 martie 2017.Nr. 521.  +  Anexa nr. 1-35ANEXE din 21 martie 2017