NORME METODOLOGICE din 27 decembrie 2016privind angajarea și utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 9 ianuarie 2017



  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 2.909 din 27 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 9 ianuarie 2017
  (la 10-08-2022, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.787 din 1 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 10 august 2022 )  +  Capitolul I Precizări cu caracter general  +  Articolul 1 Ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne pot angaja și utiliza fonduri publice pentru deschiderea de acreditive în lei la unitățile Trezoreriei Statului la care își au deschise conturile prin care își gestionează bugetele proprii, pentru achitarea obligațiilor rezultate din relații comerciale cu operatori economici înregistrați fiscal în România care le furnizează bunuri, execută lucrări sau prestează servicii, în condițiile art. 34-36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță. (la 10-08-2022, sintagma: Ministerul Apărării Naționale a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.787 din 1 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 10 august 2022 )  +  Articolul 2 Sumele rezervate în acreditive în lei deschise la Trezoreria Statului potrivit prevederilor din prezentele norme metodologice se virează de unitățile Trezoreriei Statului în conturile operatorilor economici în favoarea cărora acestea au fost deschise, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3(1) În scopul gestionării acreditivelor, în condițiile art. 34 și 36 din ordonanță, pe numele instituțiilor publice se deschide la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului contul 50.46.01.MMMMMM "Disponibil colateral acreditiv deschis de instituții publice ale administrației publice centrale", codificat cu codul de identificare fiscală al instituției publice, în care MMMMMM reprezintă secvența unică atribuită fiecărui contract și furnizor al fiecărei instituții publice care solicită deschiderea unui acreditiv.(2) Pentru disponibilitățile din contul 50.46.01.MMMMMM "Disponibil colateral acreditiv deschis de instituții publice ale administrației publice centrale" nu se bonifică dobânda de unitatea Trezoreriei Statului.(3) În situația în care valoarea acreditivului crește sau se diminuează ca urmare a încheierii de acte adiționale la contractul inițial și depunerii la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului a "Cererii pentru actualizare acreditiv" prevăzută în anexa nr. 2 la normele metodologice, simbolul contului de disponibil prevăzut la alin. (1) rămâne același.(4) Unitățile Trezoreriei Statului eliberează instituțiilor publice extrase ale contului 50.46.01.MMMMMM "Disponibil colateral acreditiv deschis de instituții publice ale administrației publice centrale".  +  Capitolul II Deschiderea acreditivelor și plata acestora  +  Articolul 4(1) În situația în care pentru achitarea obligațiilor de plată rezultate din relațiile comerciale cu operatorii economici prevăzuți la art. 1 se utilizează acreditive în lei deschise la Trezoreria Statului, instituțiile publice ai căror conducători sunt ordonatori de credite din Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne depun la unitățile Trezoreriei Statului la care își au deschise conturile prin care își gestionează bugetele proprii formularul "Cerere pentru deschidere acreditiv" întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la normele metodologice. (la 10-08-2022, sintagma: Ministerul Apărării Naționale a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.787 din 1 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 10 august 2022 ) (2) Cererile pentru deschiderea acreditivelor se întocmesc în trei exemplare în original, în lei, cu două zecimale, și se depun la unitatea Trezoreriei Statului la care instituția publică își are conturile deschise, împreună cu formularul "Fișă cu specimene de semnătură" întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.1 la normele metodologice, ale persoanelor abilitate să semneze formularul "Conformitate de plată" și, respectiv formularul "Certificare documente de utilizare a acreditivului", întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7 și, respectiv, în anexa nr. 8 la normele metodologice. Fișa cu specimene de semnătură întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.1 la normele metodologice este valabilă pentru toate acreditivele pentru care instituția publică solicită deschiderea și poate fi modificată de aceasta ori de câte ori consideră necesar. Responsabilitatea privind semnarea formularelor "Conformitate de plată" și "Certificare documente de utilizare a acreditivului" de către persoanele pentru care a fost depusă la unitatea Trezoreriei Statului Fișa cu specimene de semnătură revine exclusiv instituției publice.  +  Articolul 5(1) Unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea formularului "Cerere pentru deschidere acreditiv" - anexa nr. 1, comunică, utilizând în acest sens formularul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, instituției publice simbolul contului și codul IBAN în care aceasta are obligația de a vira suma înscrisă în cerere. Comunicarea se transmite persoanelor de contact înscrise în formularul "Cerere pentru deschidere acreditiv" - anexa nr. 1, prin e-mail, scanată, sau prin fax, precum și pe suport hârtie.(2) În termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării prevăzute la alin. (1), instituția publică are obligația de a vira în contul 50.46.01.MMMMMM "Disponibil colateral acreditiv deschis de instituții publice ale administrației publice centrale" suma reprezentând valoarea acreditivului înscrisă în formularul "Cerere pentru deschidere acreditiv" - anexa nr. 1.(3) După încasarea sumei potrivit prevederilor alin. (2), unitatea Trezoreriei Statului completează rubrica ce îi este destinată din cele 3 exemplare în original ale formularului "Cerere pentru deschidere acreditiv" - anexa nr. 1 și restituie instituției publice 2 exemplare, iar 1 exemplar se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului.(4) Instituția publică are obligația ca după primirea documentelor restituite potrivit prevederilor alin. (3) să transmită operatorului economic, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare, un exemplar din formularul "Cerere pentru deschidere acreditiv" - anexa nr. 1, astfel încât acesta să dețină informațiile necesare în vederea întocmirii formularului "Cerere de plată" potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la normele metodologice.(5) Utilizarea sumelor rezervate în acreditive se face pe baza cererilor de plată prezentate de operatorii economici unității Trezoreriei Statului la care este deschis acreditivul, la care se anexează în original formularul "Conformitate de plată" - anexa nr. 7, aprobată de către persoanele autorizate în acest sens din cadrul instituției publice.(6) La primirea de la operatorii economici a cererilor de plată prevăzute la alin. (5), unitățile Trezoreriei Statului au obligația efectuării următoarelor operațiuni:a) verifică dacă informațiile înscrise de operatorul economic referitoare la acreditivul pentru care este întocmită cererea de plată, cu privire la:– datele de identificare ale instituției publice;– datele de identificare ale operatorului economic;– contul și codul IBAN aferent, coincid cu cele înscrise în cererea pentru deschiderea acreditivului respectiv;b) verifică dacă numele/prenumele/funcția/semnătura și amprenta ștampilei din cererea de plată sunt cele din formularul "Fișă cu specimene de semnătură" întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.2 la normele metodologice, depusă la unitatea Trezoreriei Statului;c) verifică dacă numele/prenumele/funcția/semnătura și amprenta ștampilei care au aprobat formularul "Conformitate de plată" - anexa nr. 7, anexat la cererea de plată din partea instituției publice, sunt cele din fișa cu specimene de semnătură ale persoanelor autorizate să semneze astfel de documente, depusă la unitatea Trezoreriei Statului de instituția publică;d) verifică dacă suma totală solicitată prin cererea de plată se încadrează în suma existentă la acea dată în soldul contului de disponibil 50.46.01.MMMMMM "Disponibil colateral acreditiv deschis de instituții publice ale administrației publice centrale" aferent acreditivului nr............... din data de ............;e) verifică dacă sumele înscrise în formularul "Conformitate de plată" - anexa nr. 7 corespund cu sumele înscrise de operatorul economic în cererea de plată;f) verifică dacă cererea de plată a fost transmisă și primită cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data expirării acreditivului înscrisă în formularul "Cerere pentru deschidere acreditiv" - anexa nr. 1, depusă de instituția publică.(7) În situația în care de la data deschiderii acreditivului și până la data primirii cererii de plată au fost depuse la unitatea Trezoreriei Statului cereri pentru actualizarea acreditivului, unitatea teritorială a Trezoreriei Statului efectuează verificările prevăzute la alin. (6) cu informațiile din ultima "Cerere pentru actualizare acreditiv" - anexa nr. 2 depusă.(8) În situația în care oricare dintre condițiile înscrise la alin. (6) nu este respectată, cererea de plată și documentele anexate acesteia se restituie cu adresă operatorului economic, comunicându-i totodată neconcordanțele constatate.(9) În situația în care în urma verificărilor efectuate potrivit alin. (6) nu rezultă neconcordanțe, unitatea teritorială a Trezoreriei Statului transmite prin e-mail, scanat, sau prin fax persoanelor de contact înscrise în formularul "Cerere pentru deschidere acreditiv" - anexa nr. 1 formularul "Înștiințare privind cererea de plată" - anexa nr. 6 împreună cu formularele "Cerere de plată" - anexa nr. 5 și "Conformitate de plată" - anexa nr. 7. Înștiințarea privind cererea de plată împreună cu copii ale cererii de plată și conformității de plată se transmit instituției publice și pe suport hârtie, în prima zi lucrătoare de la primirea acestora de la operatorul economic în scopul confirmării realității și autenticității acestora. Formularul "Certificare documente de utilizare a acreditivului"- anexa nr. 8 se transmite unității Trezoreriei Statului, în cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea formularului "Înștiințare privind cererea de plată"- anexa nr. 6.(10) În cazul în care instituția publică certifică documentele de plată prezentate de operatorul economic în termenul prevăzut la alin. (9), unitatea teritorială a Trezoreriei Statului întocmeșteordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)/ordinul de plată multiplu electronic (OPME) prin care virează suma totală înscrisă de operatorul economic în cererea de plată în contul acestuia deschis la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului. Unitatea teritorială a Trezoreriei Statului nu poate proceda la decontarea parțială a sumelor înscrise în cererile de plată. (la 10-08-2022, sintagma: ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.787 din 1 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 10 august 2022 ) (11) În cazul în care instituția publică identifică erori sau nereguli în legătură cu formularul "Cerere de plată" - anexa nr. 5 și/sau formularul "Conformitate de plată" - anexa nr. 7 depuse de operatorul economic, aceasta poate solicita în scris unității Trezoreriei Statului, în cadrul termenului prevăzut la alin. (9), sistarea operațiunii de plată. Cel târziu în prima zi lucrătoare de la primirea acestei solicitări, unitatea Trezoreriei Statului va restitui cu adresă scrisă, în original, atât formularul "Cererea de plată" - anexa nr. 5, cât și formularul "Conformitate de plată" - anexa nr. 7, care nu au fost certificate de instituția publică, în scopul luării măsurilor necesare pentru întocmirea corectă a acestora.(12) În cazul neprimirii formularului "Certificare documente de utilizare a acreditivului" - anexa nr. 8 sau a solicitării de sistare a operațiunii de plată în termenul prevăzut la alin. (9), unitatea Trezoreriei Statului va deconta sumele prevăzute în cererea de plată depusă de operatorul economic, răspunderea pentru orice plăți efectuate în baza acesteia fiind în sarcina exclusivă a persoanelor din cadrul instituției publice înscrise în fișele cu specimene de semnături depuse la unitatea Trezoreriei Statului în cadrul acreditivului.  +  Capitolul III Actualizarea acreditivelor și plata acestora  +  Articolul 6(1) În cazul modificării clauzelor contractuale sau ca urmare a altor cauze sau a reglementărilor legale în vigoare, instituțiile publice pot solicita unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului la care au deschise acreditive actualizarea acestora prin depunerea formularului "Cerere pentru actualizare acreditiv" întocmită potrivit modelului din anexa nr. 2 la normele metodologice. Cererea pentru actualizarea acreditivului înlocuiește integral Cererea pentru deschiderea/actualizarea acreditivului depusă anterior de instituția publică.(2) Suma înscrisă în formularul "Cerere pentru actualizare acreditiv" trebuie să fie mai mare sau egală cu totalul sumelor din formularul "Conformitate de plată"/"Certificare documente de utilizare a acreditivului" pentru care unitatea Trezoreriei Statului la care a fost deschis acreditivul a efectuat plăți către operatorii economici până la data depunerii cererii pentru actualizarea acreditivului.(3) Cererile pentru actualizarea acreditivelor pot fi depuse la unitățile Trezoreriei Statului cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data expirării acreditivului înscrisă de instituția publică în formularul"Cerere pentru deschidere acreditiv" - anexa nr. 1 sau în ultima "Cerere pentru actualizare acreditiv" - anexa nr. 2 depusă.(4) Cererile pentru actualizarea acreditivelor se întocmesc în trei exemplare în original, în lei, cu două zecimale, și se depun la unitatea Trezoreriei Statului la care instituția publică are deschis acreditivul. Fișa cu specimenele de semnătură a persoanelor desemnate să semneze formularele "Conformitate de plată" - anexa nr. 7 și "Certificare documente de utilizare a acreditivului" - anexa nr. 8 se anexează la cererea pentru actualizarea acreditivului numai în măsura în care sunt desemnate alte persoane pentru efectuarea acestor operațiuni decât cele existente în fișele cu specimene de semnături depuse la unitățile Trezoreriei Statului.  +  Articolul 7(1) La primirea cererilor pentru actualizarea acreditivelor, unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului și, respectiv, instituțiile publice procedează astfel:a) în situația în care valoarea acreditivului deschis se diminuează: Unitatea teritorială a Trezoreriei Statului procedează la întocmirea și decontarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)/ordinului de plată multiplu electronic (OPME) prin care virează suma cu care se diminuează valoarea acreditivului înscrisă de instituția publică în formularul "Cerere pentru actualizare acreditiv" - anexa nr. 2, în contul pe care aceasta l-a indicat; (la 10-08-2022, sintagma: ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.787 din 1 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 10 august 2022 ) b) în situația în care valoarea acreditivului deschis se majorează: Instituția publică procedează la virarea sumei corespunzătoare cu care se majorează valoarea acreditivului în contul 50.46.01.MMMMMM "Disponibil colateral acreditiv deschis de instituții publice ale administrației publice centrale", în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la transmiterea cererii pentru actualizarea acreditivului.(2) După efectuarea operațiunilor de la alin. (1), unitatea Trezoreriei Statului completează rubrica ce îi este destinată din cele 3 exemplare în original ale formularului "Cerere pentru actualizare acreditiv" - anexa nr. 2 și restituie instituției publice 2 exemplare din aceasta, iar 1 exemplar se arhivează la unitatea Trezoreriei Statului.(3) Instituția publică are obligația ca după primirea documentelor restituite potrivit prevederilor alin. (2) să transmită operatorului economic, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare, un exemplar din formularul "Cerere pentru actualizare acreditiv" - anexa nr. 2, astfel încât acesta să dețină informațiile necesare în vederea întocmirii formularului "Cerere de plată" potrivit modelului aprobat în anexa nr. 5 la normele metodologice.(4) Prevederile art. 5 alin. (5)-(12) și art. 8-10 se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 8(1) Instituțiile publice care au constituit acreditive la Trezoreria Statului au obligația de a întocmi formularul "Cerere pentru închidere acreditiv" potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9 la normele metodologice, înainte cu cel puțin o zi lucrătoare de la data expirării acestora sau ori de câte ori constată că funcționarea acestuia nu mai este îndreptățită.(2) La primirea formularului "Cerere pentru închidere acreditiv"- anexa nr. 9 de la instituția publică potrivit prevederilor alin. (1), unitatea teritorială a Trezoreriei Statului verifică dacă în soldul contului 50.46.01.MMMMMM "Disponibil colateral acreditiv deschis de instituții publice ale administrației publice centrale" indicat de aceasta există suma înscrisă în cerere și, în situația în care aceste informații sunt corecte, procedează la întocmirea și decontarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)/ordinului de plată multiplu electronic (OPME) prin care se virează suma corespunzătoare în contul indicat de instituția publică. (la 10-08-2022, sintagma: ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.787 din 1 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 10 august 2022 ) (3) În situația în care suma pe care instituția publică solicită să îi fie virată în vederea închiderii acreditivului diferă de suma existentă în soldul contului indicat de aceasta, unitatea Trezoreriei Statului restituie cu adresă scrisă instituției publice formularul "Cerere pentru închidere acreditiv" -anexa nr. 9 în vederea refacerii și retransmiterii.  +  Articolul 9 La finele anului bugetar, sumele aflate în soldul contului de disponibil 50.46.01.MMMMMM "Disponibil colateral acreditiv deschis de instituții publice ale administrației publice centrale" se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație.  +  Articolul 10 Răspunderea cu privire la parcurgerea fazelor privind angajarea, lichidarea și ordonanțarea de plată aferente cheltuielilor bugetare pentru care au fost deschise și utilizate acreditive în condițiile prezentelor norme metodologice revine exclusiv ordonatorului de credite sau persoanelor cărora le-au fost delegate atribuțiile ordonatorului de credite, în condițiile legii.  +  Articolul 11 Trezoreria Statului nu este ținută răspunzătoare în situația în care instituțiile publice sau operatorii economici nu respectă prevederile legale în vigoare referitoare la utilizarea acreditivelor, inclusiv termenele, condițiile, forma și conținutul documentelor stabilite prin prezentele norme metodologice.  +  Articolul 12Persoanele autorizate din cadrul instituțiilor publice sau operatorilor economici care semnează documentele prevăzute în prezentele norme metodologice, în vederea depunerii la unitățile Trezoreriei Statului, nu au obligația de a aplica ștampila pe acestea potrivit prevederilor art. V din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 316/2015, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care instituțiile publice sau operatorii economici optează numai pentru semnarea documentelor respective, aceștia vor proceda la depunerea la unitățile Trezoreriei Statului a fișelor cu specimenele de semnături care conțin numai semnăturile persoanelor autorizate să dispună astfel de operațiuni. Fișele cu specimenele de semnături depuse la unitățile Trezoreriei Statului rămân valabile până la primirea unor noi fișe cu specimene de semnături. (la 10-08-2022, Capitolul IV a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.787 din 1 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 10 august 2022 )  +  Anexa nr. 1la normele metodologice
  CERERE PENTRU DESCHIDERE ACREDITIV
  Ordonator .................................................................. (denumirea instituției publice) CIF ........................................................................ Adresa .......................... Persoane de contact ........................................................ (numele, prenumele, telefonul, adresa de e-mail) ............................................................................ (numele, prenumele, telefonul, adresa de e-mail)
  Sub deplina noastră responsabilitate vă rugăm să deschideți un acreditiv conform instrucțiunilor stipulate în prezenta cerere: Data expirării acreditivului: .............................................. Beneficiar (operator economic): - denumirea ................................................................ - adresa ................................................................... CIF ........................................................................ - cod IBAN ................................................................. Trezoreria/Banca ........................................................... Valoarea (în cifre) ........................................................ Utilizabil la Trezoreria Statului prin plata care se va efectua pe baza cererii de plată a operatorilor economici care furnizează bunuri, execută lucrări sau prestează servicii, la care sunt anexate "Conformitatea de plată" și "Certificarea documentelor de utilizare a acreditivului". Ordonatorul poate solicita actualizarea acreditivului, cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data expirării acestuia, prin transmiterea către unitatea Trezoreriei Statului a unei cereri de actualizare acreditiv care va înlocui prezenta cerere. Declarăm pe propria răspundere că prezenta cerere este întocmită cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la acreditive aplicabile instituțiilor publice și nu încalcă termenii și condițiile din contractul ce se încheie între instituția publică și operatorul economic înscriși în prezenta cerere. Anexăm prezentei cereri Fișa cu specimene de semnătură pentru persoanele desemnate să semneze "Conformitatea de plată" și "Certificarea documentelor de utilizare a acreditivului? din partea instituției publice.
  Ordonator de credite, ............................. (numele, prenumele, funcția) Semnătură/ștampilă Data ............................ - verso -
  Se completează de către unitatea Trezoreriei Statului la care se deschide acreditivul. În baza prezentei cereri pentru deschiderea acreditivului, înregistrată cu numărul/data .......... la Trezoreria .........., adresa ..............., vă comunicăm că s-a deschis acreditivul cu numărul/data ..................., pentru care, în contul 50.46.01.MMMMMM "Disponibil colateral acreditiv deschisde instituții publice ale administrației publice centrale", cod IBAN ..........., a fost virată de instituția dumneavoastră suma de (în cifre) .......... lei*), cu OPT/OPME nr. ......... din data de ...............Conducătorul unității Trezoreriei Statului, .................................................. (numele, prenumele, funcția) Semnătură/ștampilă
  (la 10-08-2022, sintagma: OPT a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.787 din 1 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 10 august 2022 ) Notă
  *) Valoarea acreditivului din rubrica destinată ordonatorului este obligatoriu egală cu valoarea acreditivului din rubrica destinată unității Trezoreriei Statului.
  NOTE:1. Se întocmește în 3 exemplare în original care se depun la unitatea Trezoreriei Statului la care își are conturile deschise instituția publică.2. Prezenta cerere se semnează de ordonatorul de credite sau de persoanele care îl înlocuiesc de drept, de secretarul general sau de alte persoane împuternicite în acest scop, cu excepția conducătorului compartimentului financiar-contabil.
   +  Anexa nr. 2la normele metodologice
  CERERE PENTRU ACTUALIZARE ACREDITIV
  Ordonator ................................................................... (denumirea instituției publice) CIF ......................................................................... Adresa .......................... Persoane de contact ......................................................... (numele, prenumele, telefonul, adresa de e-mail) ............................................................................. (numele, prenumele, telefonul, adresa de e-mail)
  Sub deplina noastră responsabilitate vă rugăm să actualizați Acreditivul nr. ............./..........., conform instrucțiunilor stipulate în prezenta cerere: Data expirării acreditivului: ............................................... Beneficiar: - denumirea ................................................................. - adresa .................................................................... - CIF ....................................................................... - cod IBAN .................................................................. - Trezoreria/Banca .......................................................... Valoarea actualizată (în cifre) ............................................. Utilizabil la Trezoreria Statului prin plata care se va efectua pe baza cererii de plată a operatorilor economici care furnizează bunuri, execută lucrări sau prestează servicii, la care sunt anexate "Conformitatea de plată" și "Certificarea documentelor de utilizare a acreditivului". Prezenta cerere este depusă la unitatea Trezoreriei Statului, cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data expirării Acreditivului nr. ........./......., și va înlocui Cererea pentru deschiderea acreditivului înregistrată la unitatea Trezoreriei Statului cu numărul .......... din data de ................................. . Declarăm pe propria răspundere că prezenta cerere este întocmită cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la acreditive aplicabile instituțiilor publice și nu încalcă termenii și condițiile din contractul ce se încheie între instituția publică și operatorul economic înscriși în prezenta cerere. Anexăm prezentei cereri Fișa cu specimene de semnătură pentru persoanele desemnate să semneze "Conformitatea de plată" și "Certificarea documentelor de utilizare a acreditivului" din partea instituției publice în măsura în care acestea sunt altele decât cele pentru care s-a deschis Acreditivul nr. ................./.......................... .
  Prezenta rubrică se completează de ordonator numai în situația în care valoarea acreditivului actualizată potrivit prezentei cereri este mai mică decât valoarea Acreditivului nr. ................../.................. . - cod IBAN ............................................................. - suma .............. lei**) (Se înscrie suma pentru care unitatea TrezorerieiStatului întocmește ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)/ordinul de plată multiplu electronic (OPME) prin care se diminuează valoarea acreditivului.)
  Ordonator de credite instituție publică, ........................................ (numele, prenumele, funcția) Semnătură/ștampilă Data .......................................... - verso -
  Se completează de către unitatea Trezoreriei Statului la care se deschide acreditivul. În baza prezentei cereri pentru actualizarea acreditivului înregistrate cu numărul/data .......... la Trezoreria ..........., adresa ..............., vă comunicăm că s-a deschis Acreditivul cu numărul/data ................., pentru care, în contul 50.46.01.MMMMMM "Disponibil colateral acreditiv deschis de instituții publice ale administrației publice centrale", cod IBAN ..............., a fost virată de instituția dumneavoastră suma de (în cifre) ........ lei cu OPT/OPME nr. ........ din data de .................sau a fost restituită instituției dumneavoastră suma de (în cifre) ....... lei**) cu OPT/OPME nr. ............... din data de .......................... . La data prezentei valoarea acreditivului este de .................. lei.*) Conducătorul unității Trezoreriei Statului, .................................................... (numele, prenumele, funcția) Semnătură/ștampilă
  Notă
  *) Valoarea acreditivului din rubrica destinată ordonatorului este obligatoriu egală cu valoarea acreditivului din rubrica destinată unității Trezoreriei Statului.
  **) Suma înscrisă de ordonator în rubrica destinată acestuia este egală cu suma pentru care unitatea Trezoreriei Statului întocmește ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)/ordinul de plată multiplu electronic (OPME) prin care se diminuează valoarea acreditivului.
  NOTE:1. Se întocmește în 3 exemplare în original care se depun la unitatea Trezoreriei Statului la care își are conturile deschise instituția publică.2. Prezenta cerere se semnează de ordonatorul de credite sau de persoanele care îl înlocuiesc de drept, de secretarul general sau de alte persoane împuternicite în acest scop, cu excepția conducătorului compartimentului financiar-contabil. (la 10-08-2022, sintagma: ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.787 din 1 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 10 august 2022 ) (la 10-08-2022, sintagma: OPT a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.787 din 1 august 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 10 august 2022 )
   +  Anexa nr. 3.1.la normele metodologice Denumirea instituției publice .................. Cod de identificare fiscală .................... Adresa ......................................... Telefon/Fax nr. ................................ Fișă cu specimene de semnătură Prin prezenta se autorizează:
  1.NUMELE ȘI PRENUMELE
  FUNCȚIA
  SEMNĂTURA
  AMPRENTA ȘTAMPILEI
  2.NUMELE ȘI PRENUMELE
  FUNCȚIA
  SEMNĂTURA
  AMPRENTA ȘTAMPILEI
  3....
  să semneze "Conformitatea de plată" și "Certificarea documentelor de utilizare a acreditivului" din partea instituției publice aferente acreditivelor deschise de instituția noastră. Prezenta fișă cu specimene de semnătură este valabilă pentru toate acreditivele deschise la Trezoreria .............. pentru .......(denumirea instituției publice)......., până la prezentarea de către instituția noastră a unei noi Fișe cu specimene de semnătură. Unitatea Trezoreriei Statului nu este ținută răspunzătoare în situația în care "Conformitatea de plată" și "Certificarea documentelor de utilizare a acreditivului" sunt semnate de alte persoane decât cele din prezenta fișă cu specimene de semnătură. Ordonator de credite, ........................... (numele, prenumele, funcția) Semnătură/ștampilă Data .................... NOTĂ: Prezenta fișă cu specimene de semnătură se înlocuiește integral în situația în care intervine orice modificare privind informațiile înscrise în aceasta.
   +  Anexa nr. 3.2.la normele metodologice Denumirea operatorului economic ..................... Cod de identificare fiscală ......................... Adresa .............................................. Telefon/Fax nr. ...................... Fișă cu specimene de semnătură Prin prezenta se autorizează:
  1.NUMELE ȘI PRENUMELE
  FUNCȚIA
  SEMNĂTURA
  AMPRENTA ȘTAMPILEI
  2.NUMELE ȘI PRENUMELE
  FUNCȚIA
  SEMNĂTURA
  AMPRENTA ȘTAMPILEI
  3....
  să semneze cererile de plată aferente acreditivelor al căror beneficiar este, deschise de .....(denumirea instituției publice)....... . la Trezoreria ............................ . Prezenta fișă cu specimene de semnătură este valabilă pentru toate cererile de plată prezentate la Trezoreria ............ de .....(denumirea operatorului economic)...., până la prezentarea unei noi fișe cu specimene de semnătură. Unitatea Trezoreriei Statului nu este ținută răspunzătoare în situația în care cererile de plată sunt semnate de alte persoane decât cele din prezenta fișă cu specimene de semnătură. Operator economic, ......................................... (numele, prenumele, funcția conducătorului) Semnătură/ștampilă Data ........................ NOTĂ: Prezenta fișă cu specimene de semnătură se înlocuiește integral în situația în care intervine orice modificare privind informațiile înscrise în aceasta.
   +  Anexa nr. 4la normele metodologice Direcția generală regională a finanțelor publice/ Administrația finanțelor publice/ Serviciul/Biroul fiscal municipal/orășenesc/comunal Trezoreria .......................... Către ..................................................................... (denumirea instituției publice care a solicitat deschiderea acreditivului) Prin prezenta vă notificăm că în baza Cererii pentru deschiderea acreditivului înregistrată cu numărul ............. din data de ........................, pe numele .......(denumirea instituției publice)......., cod de identificare fiscală ..........., a fost deschis în lei următorul:– cont (Se înscrie simbolul contului 50.46.01.MMMMMM "Disponibil colateral acreditiv deschis de instituții publice ale administrației publice centrale".);– cod IBAN ........................... . Prezentul cont este deschis începând cu data de ................ . Conducătorul unității Trezoreriei Statului, .......................................... (numele, prenumele, funcția) Semnătură/ștampilă  +  Anexa nr. 5la normele metodologice
  CERERE DE PLATĂ*)
  Nr. ........../Data ................
  Către Trezoreria .......(Se înscrie denumirea unității Trezoreriei Statului la care este deschis acreditivul.).......... Notă
  *) Operatorul economic depune la unitatea Trezoreriei Statului la care se solicită efectuarea plății fișa cu specimenele de semnătură ale persoanelor autorizate să semneze "Cererea de plată".
  Subsemnatul, ......(numele și prenumele)......, având funcția de ........... la ........(denumirea operatorului economic).........., adresa ................, telefon/fax ............, adresa de e-mail ................., CIF ..........., solicit plata sumei totale de .....(în cifre)......... lei aferentă Acreditivului nr. ................ din data de ..............., din contul ........., cod IBAN .........., al .....(denumirea instituției publice)......, CIF .........., cod IBAN ............., în contul nostru 50.69 "Disponibil al operatorilor economici", CIF .........., cod IBAN ................., deschis la Trezoreria ........................ . Anexez la prezenta în original Conformitatea de plată nr. ..../data ....... emisă de ......(denumirea instituției publice)......., CIF ........., aferentă următoarelor documente:
  Nr. crt. Denumirea documentului Numărul documentului Data documentului Suma (lei)
  1 2 3 4 5
  1. Proces-verbal de recepție provizorie
  ..............................
  Proces-verbal de punere în funcțiune
  ..............................
  Acceptanța
  ..............................
  TOTAL X X X
  Operator economic, ............................... (numele, prenumele, funcția) .............................. (semnătura și ștampila) Data ........../.............
   +  Anexa nr. 6la normele metodologice Direcția generală regională a finanțelor publice/ Administrația finanțelor publice/ Serviciul/Biroul fiscal municipal/orășenesc/comunal Trezoreria ..........................
  ÎNȘTIINȚARE PRIVIND CEREREA DE PLATĂ
  Nr. ......./Data .................
  Către ...................................................... (denumirea instituției publice) Prin prezenta vă comunicăm că ......(denumirea operatorului economic)........, adresa ...................., CIF .........., a solicitat plata sumei totale de ...(în cifre) ..... lei, aferentă Acreditivului nr. .............. din data de ............., din contul ............., cod IBAN ................., în contul acestuia 50.69 "Disponibil al operatorilor economici", CIF .........., cod IBAN ............., deschis la Trezoreria ........., la care a anexat în original Conformitatea de plată nr. ...../data .........întocmită de ......(denumirea instituției publice)........, adresa ................, CIF .................. . Anexăm la prezenta în copie următoarele documente:– Cererea de plată nr. ........../data ..................– Conformitatea de plată nr. ....../data .............. În vederea achitării de către unitatea Trezoreriei Statului a sumei de .....(lei)..... către .....(denumirea operatorului economic).........., adresa ...................., CIF .............., vă rugăm să certificați realitatea și autenticitatea documentelor anexate la prezenta și să ne transmiteți, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea prezentei înștiințări, Certificarea documentelor de utilizare a acreditivului sau să ne comunicați sistarea operațiunii de plată. În cazul neprimirii Certificării documentelor de utilizare a acreditivului sau a solicitării de sistare a operațiunii de plată, Trezoreria ....... va proceda la decontarea sumei totale înscrise în documentele anexate la prezenta, din contul ................, cod IBAN ................., în contul operatorului economic care a depus cererea de plată. Conducător unitate a Trezoreriei Statului, .............................. (numele, prenumele, funcția) ................................. (semnătura și ștampila) Data ......../...............
   +  Anexa nr. 7la normele metodologice Denumirea instituției publice ....................... Cod de identificare fiscală ......................... Adresa ..............................................
  CONFORMITATE DE PLATĂ
  Nr. ........./Data ..............
  Către ................................................... (denumirea operatorului economic) Subsemnatul, ........(numele și prenumele)...., având funcția de ......... la .....(denumirea instituției publice) ......, adresa .................., telefon/fax. ..........., adresa de e-mail .............., CIF ................, certific prin prezenta că în baza următoarelor documente:
  Nr. crt. Denumirea documentului Numărul documentului Data documentului Suma (lei)
  1 2 3 4 5
  1. Proces-verbal de recepție provizorie
  ..............................
  Proces-verbal de punere în funcțiune
  ..............................
  Acceptanța
  ..............................
  TOTAL X X X
  ........(denumirea operatorului economic) ..........., telefon/fax .............., adresa de e-mail ................, CIF ..............., poate solicita pe bază de cerere de plată achitarea în contul propriu al acestuia deschis la Trezoreria Statului a sumei totale de ....(în cifre).......... lei, aferentă Acreditivului nr. ............. din data de ................, din contul ..............., cod IBAN ............... al ......(denumirea instituției publice) ......., CIF ............ . Ordonator de credite ............................... (numele, prenumele, funcția) ........................... (semnătura/ștampila) Data ................ NOTĂ: Se întocmește în 3 exemplare în original, din care 2 exemplare se transmit operatorului economic și 1 exemplar rămâne la instituția publică. Operatorul economic anexează la cererea de plată pe care o transmite unității Trezoreriei Statului 1 exemplar în original din "Conformitatea de plată".
   +  Anexa nr. 8la normele metodologice Denumirea instituției publice ................ Cod de identificare fiscală .................. Adresa .......................................
  CERTIFICARE DOCUMENTE DE UTILIZARE A ACREDITIVULUI
  Nr. ........../Data ....................
  Către ................................................... (denumirea unității Trezoreriei Statului) Subsemnatul, ......(numele și prenumele)......, având funcția de ........, la .......(denumirea instituției publice) ........, adresa ..............., telefon/fax. ............, adresa de e-mail ............, CIF ..........., certific prin prezenta realitatea și autenticitatea următoarelor documente:– Cerere de plată nr. ........../data .......... a .......(denumirea operatorului economic).........., adresa .............., CIF ....................;– Conformitate de plată nr. ......./data ........... a ......(denumirea instituției publice)............, adresa ................, CIF ................... . Documentele certificate sunt aferente Acreditivului nr. ...... din data de ..........., constituit în contul ............., cod IBAN ............., deschis la Trezoreria ............ . Ordonator de credite, ........................... (numele, prenumele, funcția) ............................ (semnătura/ștampila) Data ...............
   +  Anexa nr. 9la normele metodologice Denumirea instituției publice ................. Cod de identificare fiscală ................... Adresa .........................................
  CERERE PENTRU ÎNCHIDERE ACREDITIV
  Nr. ......../data ..............
  Către .................................................. (denumirea unității Trezoreriei Statului) Subsemnatul, .......(numele și prenumele)......, având funcția de ........ la .......(denumirea instituției publice)........., adresa ................., telefon/fax ............., adresa de e-mail ............., CIF ..........., prin prezenta solicit efectuarea următoarelor operațiuni la data de ......(zi/lună/an)........:– închiderea Acreditivului nr. ......... din data de .............;– virarea sumei de ........... lei din contul ............, cod IBAN .........., în contul instituției noastre ..........., cod IBAN .........., CIF ........... deschis la Trezoreria ................ . Ordonator de credite, ............................ (numele, prenumele, funcția) Semnătura/ștampila Data ................... NOTA Nr. 1: Se întocmește în 2 exemplare în original, din care exemplarul nr. 1 se depune la unitatea Trezoreriei Statului, iar exemplarul nr. 2 se arhivează la instituția publică. NOTA Nr. 2: Prezenta cerere se semnează de ordonatorul de credite sau de persoanele care îl înlocuiesc de drept, de secretarul general sau de alte persoane împuternicite în acest scop, cu excepția conducătorului compartimentului financiar-contabil.
  -------