REGULAMENT din 2 noiembrie 2011de organizare și funcționare a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 3 noiembrie 2011    Notă
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.088 din 2 noiembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 782 din 3 noiembrie 2011.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., înființat potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, este organizat și funcționează în conformitate cu legislația națională aplicabilă și prezentul regulament.  +  Articolul 2(1) I.S.C.T.R. asigură la nivel național inspecția și controlul respectării reglementărilor naționale și internaționale în domeniul transporturilor rutiere, privind, în principal:a) condițiile de efectuare a activităților de transport rutier, a activităților conexe transportului rutier și a activității de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere;b) siguranța transporturilor rutiere și protecția mediului;c) starea tehnică a vehiculelor rutiere;d) masele și/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice și masele totale maxime autorizate;e) tariful de utilizare și tariful de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România.(2) I.S.C.T.R. are sediul în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.  +  Articolul 3(1) În realizarea scopului său, I.S.C.T.R. colaborează cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, precum și cu alte ministere, autorități ale administrației publice centrale și locale și, după caz, poate contracta, în condițiile legii, serviciile unor experți sau ale unor organisme române ori străine specializate.(2) I.S.C.T.R. colaborează cu instituțiile din cadrul Uniunii Europene, precum și cu instituții similare din alte țări, pe baza tratatelor și acordurilor în domeniul transporturilor rutiere la care România este parte sau a protocoalelor încheiate pe bază de reciprocitate.  +  Capitolul II Structura organizatorică  +  Articolul 4(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, la nivel central I.S.C.T.R. are în structura sa organizatorică direcții și servicii/compartimente specializate, potrivit anexei nr. 2 la hotărâre.(2) La nivel teritorial, I.S.C.T.R. se organizează în 8 inspectorate teritoriale, fără personalitate juridică, conduse de câte un inspector-șef teritorial. Sediile inspectoratelor teritoriale se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(3) I.S.C.T.R. poate înființa structuri administrative, fără personalitate juridică, în cadrul inspectoratelor teritoriale.  +  Articolul 5Structura organizatorică a I.S.C.T.R., cu direcții și servicii/compartimente specializate la nivel central și inspectorate teritoriale, respectiv structuri administrative organizate la nivelul acestora, după caz, se constituie pe baza următoarelor criterii:a) rolul și responsabilitățile I.S.C.T.R. prevăzute de reglementările în vigoare;b) volumul, complexitatea și specificul activităților desfășurate;c) caracterul operativ, tehnic și administrativ al activităților desfășurate;d) nivelul de pregătire necesar și nevoile de specializare/perfecționare ale personalului.  +  Articolul 6Regulamentul de ordine internă al I.S.C.T.R. se aprobă prin hotărâre a consiliului de conducere.  +  Capitolul III Atribuțiile I.S.C.T.R.  +  Articolul 7În scopul îndeplinirii responsabilităților ce îi revin, I.S.C.T.R. îndeplinește următoarele atribuții:a) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora;b) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind masele și dimensiunile maxime admise/autorizate pentru vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate, destinate transportului rutier, indiferent de masa totală maximă autorizată a acestora, precum și pentru mașinile autopropulsate pentru lucrări care circulă pe drumurile publice; (la 13-08-2022, Litera b) din Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 981 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 10 august 2022 ) c) exercită controlul prevăzut de reglementările în vigoare privind regimul drumurilor;d) exercită controlul privind achitarea tarifului de utilizare, prin echipamente tehnice mobile, precum și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, mai puțin în cazul vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri, a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depășește 2,5 tone, respectiv al autovehiculelor destinate transportului de persoane care, prin construcție și echipare, au cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto; (la 13-08-2022, Litera d) din Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 981 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 10 august 2022 ) e) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind furnizarea, transportul rutier pe drumurile publice și recepția bunurilor divizibile;f) exercită controlul la sediul furnizorilor și beneficiarilor de bunuri divizibile;g) exercită controlul respectării regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora;h) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind echiparea vehiculelor cu limitatoare de viteză și privind utilizarea acestora;i) exercită controlul privind efectuarea transportului rutier de mărfuri cu vehicule rutiere a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, depășește 2,5 tone, a transportului rutier național contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, precum și a transportului rutier de mărfuri periculoase indiferent de masa totală maximă autorizată a autovehiculului/ansamblului de vehicule rutiere; (la 13-08-2022, Litera i) din Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 981 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 10 august 2022 ) j) exercită controlul privind efectuarea transporturilor rutiere de persoane cu autovehicule care, prin construcție și echipare, au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;k) efectuează controlul tehnic în trafic al vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri, a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, depășește 3,5 tone, precum și al autovehiculelor destinate transportului de persoane care, prin construcție și echipare, au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;l) exercită controlul respectării normelor de calitate a serviciilor din transportul rutier de către operatorii de transport rutier și de către întreprinderi;m) exercită controlul modului de utilizare de către operatorii de transport rutier/întreprinderi a licențelor de transport/licențelor comunitare, a certificatelor de transport în cont propriu, a autorizațiilor pentru transportul rutier național contra cost de vehicule rutiere, precum și a copiilor conforme ale acestora; (la 13-08-2022, Litera m) din Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 981 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 10 august 2022 ) n) exercită controlul modului de utilizare de către operatorii economici a licențelor pentru activități conexe transportului rutier;o) exercită controlul activității de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere și totodată asigură, în limita competențelor stabilite de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, controlul activității de pregătire și perfecționare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;p) verifică, la cererea autorității emitente, îndeplinirea condițiilor în vederea autorizării/licențierii/certificării întreprinderilor, operatorilor de transport, operatorilor economici, centrelor de pregătire și perfecționare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere și a școlilor de conducători auto și elaborează în acest sens rapoarte detaliate;q) reține, suspendă sau retrage, după caz, licențe comunitare sau copii conforme ale acestora, certificate de transport în cont propriu sau copii conforme ale acestora, autorizațiile sau copiile conforme ale acestora, licențe de traseu, autorizații de transport internațional, certificate/atestate profesionale ale personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, autorizațiile centrelor de pregătire și perfecționare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, precum și autorizațiile școlilor de conducători auto; (la 13-08-2022, Litera q) din Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 981 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 10 august 2022 ) r) oprește și, dacă este cazul, imobilizează vehiculele rutiere, în conformitate cu prevederile legii;s) dispune măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculelor rutiere, în cazurile prevăzute de lege;t) constată încălcările reglementărilor naționale și internaționale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere și aplică sancțiunile prevăzute de legislația specifică, în limita competențelor ce îi revin;u) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor și Infrastructurii norme și reglementări specifice;v) colaborează cu alte organisme de specialitate, în vederea inițierii unor programe de prevenire a evenimentelor rutiere, și participă la activitatea de cercetare a evenimentelor deosebite și a situațiilor de pericol, pentru limitarea acestora;w) colaborează cu alte organisme de specialitate, în vederea soluționării reclamațiilor și sesizărilor, și analizează propunerile privind siguranța transporturilor rutiere, protecția mediului înconjurător, precum și pentru asigurarea condițiilor unui mediu concurențial normal;x) exercită controlul transportului rutier național și internațional de persoane prin servicii regulate și servicii regulate speciale, precum și modul de utilizare a licențelor de traseu și a graficelor de circulație, precum și a autorizațiilor de transport internațional, în trafic și la sediul operatorilor de transport/întreprinderilor;y) exercită controlul vehiculelor utilizate la transportul rutier național de persoane prin servicii regulate privind dotarea acestora cu aparate de marcat electronice fiscale; (la 13-08-2022, Litera y) din Articolul 7 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 981 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 10 august 2022 ) z) exercită controlul transportului rutier ocazional de persoane;aa) exercită controlul modului de acordare a facilităților la transportul rutier național de persoane prin servicii regulate, precum și al utilizării legitimațiilor de transport tip card;bb) exercită controlul transportului rutier național și internațional de mărfuri, precum și modul de utilizare a autorizațiilor de transport internațional, în trafic și la sediul operatorilor de transport/întreprinderilor;cc) colaborează cu instituții și organisme naționale și internaționale și participă la organizarea unor acțiuni de cunoaștere și aplicare a reglementărilor în domeniul transporturilor rutiere;dd) exercită controlul respectării restricțiilor de circulație instituite pe toată rețeaua de drumuri publice, precum și privind existenta autorizațiilor care permit utilizarea infrastructurii restricționate, după caz;ee) exercită controlul privind respectarea condițiilor de efectuare a transportului rutier cu depășirea maselor și/sau dimensiunilor maxime admise;ff) exercită controlul respectării condițiilor de dotare și al celor privind efectuarea însoțirii vehiculelor rutiere care circulă cu depășirea maselor și/sau dimensiunilor maxime admise de către operatori economici și personal de însoțire specializat;gg) întocmește și comunică rapoartele specifice activității prevăzute de legislația națională și comunitară în vigoare;hh) colaborează cu administratorul Registrului electronic național al operatorilor de transport rutier și Registrului întreprinderilor de transport în cont propriu și transmite acestuia/introduce în sistemul informatic datele relevante privind rezultatele controalelor în vederea actualizării registrelor respective;îi) colaborează cu instituțiile din cadrul Uniunii Europene, cu instituțiile și organismele naționale și internaționale, precum și cu instituții similare din alte țări, pe baza tratatelor și acordurilor în domeniul transporturilor rutiere la care România este parte sau a protocoalelor încheiate pe bază de reciprocitate;jj) pregătește și perfecționează profesional inspectorii proprii și celelalte categorii de personal, în vederea desfășurării corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu;kk) exercită alte atribuții date în competența sa prin acte normative specifice.  +  Articolul 8I.S.C.T.R. îndeplinește și rolul de autoritate competentă pentru verificare, control, sancționare și raportare în sensul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 , ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri și ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 .  +  Capitolul IV Atribuțiile și obligațiile inspectorilor I.S.C.T.R.  +  Articolul 9Inspecția, controlul și supravegherea modului de respectare a reglementărilor naționale și internaționale din domeniul transporturilor rutiere se efectuează de către inspectorii I.S.C.T.R., denumiți în continuare inspectori, în condițiile legii.  +  Articolul 10Potrivit legii, inspectorul are următoarele atribuții:a) să controleze, să constate și să aplice sancțiuni contravenționale, sancțiuni complementare și/sau măsuri administrative, după caz, conform reglementărilor în vigoare; (la 13-08-2022, Litera a) din Articolul 10 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 981 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 10 august 2022 ) b) să verifice legalitatea activităților desfășurate de operatorii de transport rutier și/sau întreprinderi;c) să verifice activitatea operatorilor de transport, a întreprinderilor, a operatorilor economici care desfășoară activități conexe transportului rutier, a centrelor de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere și a școlilor de conducători auto, având în acest sens drept de control în orice spațiu de lucru în care se desfășoară activități sau există documente, înscrisuri ori mijloace legate de desfășurarea activităților operatorilor economici menționați, în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu;d) să oprească și să controleze vehiculele rutiere, înmatriculate în România sau în alte state, care efectuează activități de transport rutier ce intră în competențele sale de control, având în acest sens dreptul de a controla atât în cabină, în compartimentul destinat transportului pasagerilor, în spațiul destinat transportului mărfurilor, precum și în oricare parte a vehiculului, în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu;e) să verifice existența, autenticitatea, precum și concordanța înscrisurilor din documentele de transport cu mărfurile/persoanele transportate;f) să dispună, în condițiile legii, măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculului rutier, a tractorului agricol ori forestier sau a oricărei mașini autopropulsate pentru lucrări care circulă pe drumurile publice;g) să verifice existența și funcționarea aparatelor tahograf și limitatoarelor de viteză;h) să imobilizeze, în condițiile legii, vehiculele rutiere aparținând atât operatorilor de transport/întreprinderilor români/românești, cât și operatorilor de transport/întreprinderilor străini/străine, atunci când la efectuarea controlului s-au constatat încălcări ale prevederilor legale în vigoare ce reglementează domeniul transporturilor rutiere; (la 13-08-2022, Litera h) din Articolul 10 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 981 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 10 august 2022 ) i) să procedeze la ridicarea plăcuțelor de înmatriculare ale vehiculelor rutiere înmatriculate în alte state cu ocazia dispunerii măsurii de imobilizare, să interzică dreptul de utilizare a vehiculelor rutiere înmatriculate în România, care nu îndeplinesc condițiile de operare, până la îndeplinirea condițiilor legale prevăzute de reglementările în vigoare pentru continuarea transportului;j) să rețină, în condițiile legii, copia conformă a licenței comunitare, copia conformă a certificatului de transport în cont propriu, copia conformă a autorizației, licența de traseu, autorizația de transport internațional sau certificatul de calificare profesională al personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere; (la 13-08-2022, Litera j) din Articolul 10 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 981 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 10 august 2022 ) k) să controleze ambalajele mărfurilor în vederea verificării condițiilor de ambalare, expediere și transport;l) să preleveze mostre din mărfurile susceptibile de a fi periculoase sau susceptibile de a fi incorect identificate ca mărfuri periculoase, atunci când circumstanțele impun această verificare, atât în trafic, cât și în locurile de încărcare/descărcare a acestora;m) să rețină documente pe bază de proces-verbal;n) să controleze respectarea maselor maxime admise/autorizate, prin cântărire, și respectarea dimensiunilor maxime admise, prin măsurare;o) să controleze existența și valabilitatea autorizației speciale de transport eliberate pentru circulația cu depășirea maselor și/sau dimensiunilor maxime admise;p) să controleze respectarea restricțiilor de circulație instituite, precum și existența și valabilitatea autorizațiilor care permit utilizarea infrastructurii restricționate, după caz;q) să controleze achitarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri de interes național din România;r) să controleze respectarea condițiilor de dotare și a celor privind efectuarea însoțirii vehiculelor care circulă cu depășirea maselor și/sau dimensiunilor maxime admise de către operatori economici și personal de însoțire specializat;s) să controleze respectarea reglementărilor în vigoare privind furnizarea, transportul și recepția bunurilor divizibile pe drumurile publice din România;t) abrogată; (la 13-08-2022, Litera t) din Articolul 10 , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 981 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 10 august 2022 ) u) să rețină, în cazul încălcării reglementărilor în vigoare, și să înainteze emitentului în vederea stabilirii sancțiunilor administrative:(i) autorizația specială de transport;(ii) autorizația nominală a personalului de însoțire specializat și/sau autorizația nominală a vehiculelor de însoțire specializate;(iii) autorizația nominală de circulație pe DN1 (E60), sectorul București-Ploiești-Brașov;v) să îndeplinească orice alte îndatoriri prevăzute de lege.  +  Articolul 11Principiile care stau la baza exercitării activității inspectorilor sunt:a) legalitate, imparțialitate, obiectivitate și profesionalism;b) transparență;c) eficiență și eficacitate;d) responsabilitate, în conformitate cu prevederile legale;e) siguranță rutieră.  +  Articolul 12(1) Inspectorii au următoarele obligații:a) de a respecta întocmai Constituția României, republicată, de a cunoaște și aplica întocmai reglementările în vigoare aferente domeniului transporturilor rutiere;b) de a respecta ordinele date de șefii ierarhici, informând asupra modului de îndeplinire a acestora;c) de a păstra cu strictețe secretul de serviciu, al acțiunilor de control, al informațiilor cu caracter confidențial, deținute ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu, și de a nu le face publice, în afara cazului în care îndatoririle funcției sau necesitățile justiției impun în mod absolut contrariul;d) de a nu pretinde și de a nu primi niciun fel de bunuri în natură sau bani și nici de a-și crea avantaje în legătură cu serviciul sau prin exercitarea funcției;e) de a purta uniforma de serviciu;f) de a păstra în bună stare bunurile din dotare și însemnele de legitimare;g) de a deține asupra lor legitimația de control și ecusonul de identificare, pe timpul efectuării acțiunilor de control;h) de a respecta prevederile legale privind oprirea și imobilizarea vehiculelor rutiere în trafic;i) de a participa la pregătirea și perfecționarea permanentă cu privire la cunoașterea temeinică a normelor legale;j) de a utiliza mijloacele și echipamentele de control, numai în condițiile prevăzute de producătorul sau furnizorul acestora și de legislația metrologică în vigoare, după caz.(2) În exercitarea atribuțiilor, inspectorii au sarcina să își facă cunoscută, în prealabil, calitatea și să prezinte legitimația de control, fiind obligați să aibă o conduită demnă, politicoasă, civilizată și intransigentă față de cei care încalcă legile din domeniu.(3) Pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, inspectorul are dreptul:a) să participe la acțiunile comune de control efectuate împreună cu alte organe abilitate;b) să oprească orice vehicul rutier asupra căruia are competențe de control, semnalizând regulamentar din poziție statică, în același mod ca polițiștii rutieri, sau din autovehiculul din dotare, aflat în mers; (la 13-08-2022, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 12 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 981 din 3 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 10 august 2022 ) c) să efectueze controlul și verificările necesare în legătură cu activitatea de transport rutier, activitățile conexe transportului rutier și activitatea de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, când situația o impune, în spațiile de lucru în care își desfășoară activitatea întreprinderea/operatorul de transport, în vehiculele deținute de "furnizorul și/sau beneficiarul bunurilor divizibile", precum și în spațiul destinat conducătorului auto și în spațiul destinat transportului de mărfuri și/sau de persoane;d) să solicite prezentarea tuturor documentelor care intră în competența sa de control, în cazul controlului la sediul întreprinderilor/operatorilor de transport;e) să verifice legitimațiile de călătorie, în cazul transportului de persoane prin servicii regulate, și să stabilească concordanța dintre înscrisurile conținute în documentul de transport și identitatea persoanelor transportate, în cazul transportului de persoane, conform legii;f) să preleveze mostre care vor fi transmise spre analiză laboratoarelor autorizate, în cazul transporturilor de mărfuri periculoase, când există suspiciunea neconcordanței dintre înscrisurile conținute în documentele de transport și mărfurile transportate;g) să constate contravențiile și să aplice sancțiunile corespunzătoare, prevăzute de legislația în vigoare;h) să utilizeze autovehiculele dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă cu mesaje variabile de culoare roșie pentru oprirea în trafic a vehiculelor rutiere care efectuează activități de transport rutier;i) să apeleze la forțele de ordine publică, în condițiile legii, atunci când este cazul, pentru a-și îndeplini atribuțiile care îi revin conform legii;j) să verifice documentele necesare pentru stabilirea legalității activității de transport rutier, a activităților conexe transportului rutier, a activității de pregătire și perfecționare în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere și a activității de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere;k) să controleze vehiculele rutiere în punctele de trecere a frontierei;l) să verifice coletele și/sau sigiliile existente la compartimentele de depozitare a mărfurilor, în cazuri iminente de pericol public, precum și să verifice sesizările transmise de instituțiile abilitate, cu excepțiile stabilite prin lege;m) să aplice, după verificarea mărfurilor, sigiliile personalizate ale instituției și/sau să închidă coletele cu bandă adezivă personalizată.(4) Încălcarea oricărei obligații de serviciu atrage răspunderea administrativă, disciplinară, civilă sau penală, după caz.  +  Capitolul V Condiții privind numirea și revocarea membrilor consiliului de conducere, a inspectorului de stat șef și a inspectorilor-șefi teritoriali  +  Articolul 13(1) Conducerea I.S.C.T.R. este asigurată de către un consiliu de conducere format din 5 membri.(2) Președintele consiliului de conducere este inspectorul de stat șef.(3) Președintele și ceilalți membri ai consiliului de conducere sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, în condițiile legii.(4) Inspectorii-șefi teritoriali sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, la propunerea inspectorului de stat șef, în condițiile legii.(5) Mandatul membrilor consiliului de conducere este de 4 ani și poate fi prelungit prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii din 4 în 4 ani.(6) Atribuțiile membrilor consiliului de conducere și ale inspectorului de stat șef se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al I.S.C.T.R.  +  Articolul 14Inspectorul de stat șef este independent în luarea deciziilor cu privire la activitatea I.S.C.T.R. față de orice organism de siguranță rutieră, administrator de infrastructură rutieră, operator de transport rutier și față de orice parte ale cărei interese ar putea intră în conflict cu domeniul de activitate al I.S.C.T.R. și/sau cu sarcinile încredințate.  +  Articolul 15În vederea numirii, inspectorul de stat șef trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să aibă experiență de cel puțin 5 ani într-o funcție de conducere în domeniul transporturilor rutiere;b) să aibă studii superioare de lungă durată tehnice, economice și/sau juridice;c) să cunoască la nivel avansat o limbă străină de circulație internațională.  +  Articolul 16Mandatul membrilor consiliului de conducere, al inspectorului de stat șef și cel al inspectorilor-șefi teritoriali încetează în următoarele situații:a) dacă nu mai este îndeplinită oricare dintre condițiile prevăzute la art. 15;b) în situația imposibilității acestora de a-și îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive dintr-un interval de 140 de zile;c) prin demisie;d) prin deces;e) la expirarea sa;f) prin revocare de către ministrul transporturilor și infrastructurii.  +  Articolul 17Salarizarea inspectorului de stat șef, a inspectorilor-șefi teritoriali, precum și indemnizațiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc, în condițiile legii, prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.  +  Articolul 18Consiliul de conducere își desfășoară activitatea în ședințe ordinare și extraordinare, în conformitate cu propriul regulament.  +  Articolul 19Consiliul de conducere are, în principal, următoarele atribuții și competențe:a) aprobă regulamentul de ordine internă al I.S.C.T.R.;b) aprobă statul de funcții;c) aprobă strategia de dezvoltare sau modernizare a I.S.C.T.R.;d) avizează structura organizatorică a I.S.C.T.R.;e) negociază contractul colectiv de muncă cu reprezentanții salariaților, în condițiile legii;f) avizează bugetul de venituri și cheltuieli și îl supune spre aprobare Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;g) avizează programele de investiții, aprobă contractarea de credite bancare, precum și constituirea de alte sume pentru finanțarea investițiilor și prezintă spre aprobare Ministerului Transporturilor și Infrastructurii investițiile ce urmează a se realiza de către I.S.C.T.R.;h) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor și Infrastructurii modalități de finanțare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite și/sau împrumuturi contractate în conformitate cu legislația în vigoare, în lei sau în valută, rambursabile din veniturile proprii prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, aprobat potrivit legii;i) aprobă situațiile financiare periodice ale I.S.C.T.R. privind activitatea desfășurată și stabilește măsuri pentru continuarea activității în condiții de echilibrare a bugetului;j) aprobă rapoartele periodice, conform legii, ale inspectoratelor teritoriale și ale celorlalte structuri ale I.S.C.T.R.;k) aprobă închirierea de clădiri, spații, terenuri și de alte bunuri aflate în proprietatea și/sau în administrarea I.S.C.T.R.;l) aprobă încheierea contractelor de către I.S.C.T.R.;m) aprobă scoaterea din funcțiune și valorificarea, în condițiile legii, a bunurilor din patrimoniul I.S.C.T.R.;n) analizează periodic derularea exercițiului bugetar și eficiența cheltuielilor;o) elaborează și supune spre aprobare Ministerului Transporturilor și Infrastructurii norme și reglementări specifice obiectului său de activitate;p) analizează și propune Ministerului Transporturilor și Infrastructurii proiecte de acte normative pentru a fi supuse aprobării, potrivit legii;q) avizează raportul anual de activitate, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;r) aprobă participarea I.S.C.T.R. ca partener în cadrul unor proiecte internaționale, în cooperare cu instituții similare din alte țări, în special din Uniunea Europeană;s) exercită orice atribuții care îi revin din reglementările în vigoare, precum și din dispozițiile Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.  +  Articolul 20(1) Consiliul de conducere se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.(2) Ședința este prezidată de președinte, iar în lipsa acestuia de către vicepreședinte sau de un membru al consiliului de conducere, delegat de către președinte.(3) Ședințele consiliului de conducere se desfășoară în prezența a cel puțin jumătate plus unu dintre membrii acestuia.(4) Hotărârile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia. Votul este deschis, egal și direct.(5) Secretariatul consiliului de conducere se asigură de către o persoană desemnată de inspectorul de stat șef dintre angajații I.S.C.T.R.  +  Articolul 21(1) Inspectorul de stat șef îndeplinește, în conformitate cu legislația în vigoare, următoarele atribuții principale:a) conduce activitatea I.S.C.T.R., având calitatea de ordonator terțiar de credite, în condițiile prevăzute de lege;b) organizează, coordonează și îndrumă activitatea I.S.C.T.R., exercitând toate prerogativele stabilite de lege;c) reprezintă I.S.C.T.R. în raporturile cu autoritățile administrației publice, cu alte persoane fizice și juridice publice sau private, cu organismele internaționale în domeniu, pe baza și în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere și ale celor conferite de reglementările în vigoare;d) propune numirea și, după caz, revocarea inspectorilor-șefi teritoriali;e) propune spre aprobare consiliului de conducere numirea și revocarea personalului de conducere din cadrul I.S.C.T.R.;f) emite actele referitoare la angajarea și concedierea personalului de execuție din cadrul I.S.C.T.R., potrivit prevederilor legale în materie;g) avizează strategia activității de inspecție și control, precum și toate procedurile operaționale, instrucțiunile și ghidurile specifice activității I.S.C.T.R.;h) emite decizii de control pentru realizarea activităților de inspecție și control și aprobă programele de control, în condițiile legii;i) coordonează elaborarea proiectelor și programelor internaționale în domeniul de activitate al I.S.C.T.R.;j) aprobă planul anual de audit intern;k) aprobă promovarea și sancționarea personalului I.S.C.T.R., cu respectarea prevederilor legale;l) coordonează activitatea de evaluare a performanțelor profesionale ale personalului I.S.C.T.R la sfârșitul fiecărui an de activitate;m) aprobă și coordonează implementarea planului anual de pregătire și perfecționare profesională a personalului I.S.C.T.R.;n) aprobă deplasarea în țară și în străinătate a personalului I.S.C.T.R. pentru participare la sesiuni, seminare, conferințe, școlarizare, expoziții din domeniul specific de activitate, precum și pentru organizarea și susținerea de cursuri;o) formulează propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ din domeniul de activitate al I.S.C.T.R. și le înaintează Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru promovare, precum și altor autorități ale administrației publice centrale spre informare;p) reprezintă I.S.C.T.R. în relațiile cu mass-media și cu societatea civilă;q) exercită atribuțiile care îi revin conform prezentului regulament, precum și cele stabilite prin hotărârile consiliului de conducere și prevederile legale.(2) Pentru exercitarea atribuțiilor ce îi revin, inspectorul de stat șef emite decizii obligatorii pentru personalul I.S.C.T.R.(3) Pentru îndeplinirea funcțiilor specifice ale I.S.C.T.R., inspectorul de stat șef emite decizii, metodologii, instrucțiuni și proceduri.(4) Atribuțiile inspectorului de stat șef pot fi delegate, prin decizia acestuia, unuia dintre inspectorii-șefi teritoriali.  +  Capitolul VI Condiții privind angajarea și desfășurarea activității inspectorilor și a celorlalte categorii de personal al I.S.C.T.R.  +  Articolul 22(1) Personalul I.S.C.T.R. este alcătuit din inspectori și alte categorii de personal și este supus prevederilor regulamentului de ordine internă al I.S.C.T.R.(2) Încadrarea inspectorilor și a celorlalte categorii de personal se face prin concurs organizat potrivit Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, în limita posturilor vacante.(3) Anunțul privind concursul se afișează de către I.S.C.T.R. la sediul acestuia și, după caz, pe site-ul instituției și se publică într-un cotidian de largă circulație, cu cel puțin 15 zile înainte de data desfășurării concursului.(4) Inspectorii I.S.C.T.R. poartă uniformă de serviciu cu însemne specifice.(5) Modelul și însemnele specifice uniformei inspectorilor I.S.C.T.R., precum și dotarea și inscripționarea autovehiculelor se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.(6) Personalul I.S.C.T.R. este angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.(7) Atribuțiile și responsabilitățile individuale ale personalului I.S.C.T.R. se stabilesc prin fișa postului, care se aprobă de către inspectorul de stat șef. Fișa postului este anexă la contractul individual de muncă și se semnează de salariat și de șeful ierarhic al acestuia.(8) Salarizarea personalului I.S.C.T.R. se face potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 23(1) Personalul I.S.C.T.R. este constituit din:a) inspectori, în calitate de personal de specialitate angajat cu contract individual de muncă, în condițiile legii;b) personal angajat cu contract individual de muncă, în condițiile legii, pentru celelalte compartimente necesare desfășurării activității I.S.C.T.R.(2) Pentru a putea ocupa postul de inspector, un candidat trebuie:a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;b) să nu fi fost destituit din funcție dintr-o instituție publică sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;c) să îndeplinească condiția de studii necesare și experiență profesională prevăzută la alin. (3);d) să cunoască la nivel mediu o limbă străină de circulație internațională;e) să dețină permis de conducere minimum categoria B;f) să nu fi avut suspendată pentru consum de alcool exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimele 6 luni sau mai mult de două ori de la data obținerii permisului de conducere;g) să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani;h) să fie apt din punct de vedere medical și psihologic pentru desfășurarea activității de inspector;i) să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune la regimul armelor și munițiilor, la regimul circulației pe drumurile publice sau privind legislația din domeniul transportului rutier, de omor, loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, furt, tulburare a liniștii publice, viol, lipsire de libertate în mod ilegal, luare sau dare de mită, trafic de influență, trafic sau consum ilicit de droguri, cu excepția cazului în care a intervenit reabilitarea sau amnistia.(3) Condiția de studii necesare și experiență profesională prevăzută la alin. (2) lit. c) este îndeplinită de candidații care:a) dețin diploma de licență ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior în domeniul științelor inginerești, specializarea ingineria autovehiculelor sau ingineria transporturilor; saub) dețin diploma de licență ca urmare a absolvirii unei instituții acreditate de învățământ superior în domeniile științe juridice, științe economice și/sau științe inginerești și au o vechime în muncă în domeniul transporturilor rutiere de cel puțin 3 ani; sauc) dețin diplomă de bacalaureat ca urmare a absolvirii unui liceu în profilul tehnic și au o vechime în muncă în domeniul transporturilor rutiere de cel puțin 3 ani.(4) Inspectorii I.S.C.T.R. poartă uniformă de serviciu în timpul desfășurării activităților de inspecție și control.  +  Articolul 24(1) Inspectorii I.S.C.T.R. sunt învestiți cu exercițiul autorității publice în exercitarea atribuțiilor ce le revin, beneficiind de protecție potrivit legii.(2) Inspectorii I.S.C.T.R. sunt independenți în derularea activității de inspecție și control față de orice organism de siguranță rutieră, administrator de infrastructură rutieră, operator de transport rutier și față de orice parte ale cărei interese ar putea intră în conflict cu sarcinile încredințate.(3) Inspectorii I.S.C.T.R. vor utiliza legitimația de control numai pe timpul și în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, în limitele și potrivit competențelor stabilite prin lege și de prezentul regulament.(4) Modelul legitimației de inspector I.S.C.T.R. se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.  +  Capitolul VII Dispoziții finale  +  Articolul 25I.S.C.T.R. poate să încheie contracte sau convenții cu alte organisme similare și cu operatori economici, din țară și din străinătate, în vederea colaborării și cooperării pe plan național sau internațional în domeniul său de activitate, pe baza mandatelor acordate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.  +  Articolul 26Pentru îndeplinirea atribuțiilor pe care le are, I.S.C.T.R. folosește mijloace de transport, aparatură tehnică adecvată și alte mijloace de lucru necesare, în condițiile legii.________