ORDIN nr. 151/1.460/213/2021privind înregistrarea rețetelor consacrate, precum și atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 151 din 9 iulie 2021
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.460 din 4 august 2021
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR Nr. 213 din 12 august 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 13 septembrie 2021  Văzând Referatul Direcției generale politici în industrie alimentară și comerț din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 262.056 din 8.09.2020,având în vedere prevederile art. 34-41 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în baza:– art. 1 alin. (1) și art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare;– art. 16 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului,în temeiul:– art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;– art. 3 lit. f) și art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare;– art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;– art. 3 alin. (1) lit. c) și art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, ministrul sănătății și președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emit următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentul ordin reglementează cadrul juridic aplicabil în ceea ce privește înregistrarea rețetelor consacrate, precum și procedura de atestare a produselor alimentare obținute în baza rețetelor consacrate.(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) înființează Registrul național al rețetelor consacrate, denumit în continuare R.N.R.C., precum și Registrul național al produselor atestate conform rețetelor consacrate, denumit R.N.P.A.R.C. Acestea se publică și se actualizează pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(3) Lista rețetelor consacrate, precum și produsele alimentare atestate conform rețetelor consacrate se actualizează periodic de către direcția de specialitate din cadrul MADR.(4) Atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate este voluntară.  +  Articolul 2În sensul prezentului ordin, termenii folosiți se definesc după cum urmează:a) rețetă consacrată - listă de materii prime, ingrediente, proporții și proces tehnologic, necesare pentru obținerea unui anumit produs alimentar, a cărei utilizare este dovedită ca fiind înainte de anul 1975;b) documentația tehnică - date și documente care stau la baza atestării unui produs alimentar obținut conform unei rețete consacrate: numele produsului, memoriu care să justifice utilizarea rețetei produsului alimentar prezentat pentru înregistrare, înainte de anul 1975, descrierea rețetei de fabricație, a materiilor prime și a ingredientelor folosite, schema tehnologică de obținere a produsului alimentar, descrierea procesului tehnologic cu specificarea parametrilor de proces, descrierea indicatorilor/proprietăților/ caracteristicilor de calitate: organoleptici/organoleptice, fizico-chimici/fizico-chimice, microbiologici/microbiologice; elemente specifice privind ambalarea și etichetarea produsului alimentar; condiții de depozitare și transport; proceduri și metode de autocontrol - diagrama de flux tehnologic;c) înregistrarea rețetei consacrate - înregistrarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a unei rețete utilizate înainte de anul 1975 în R.N.R.C., precum și a denumirii acesteia;d) atestat produs alimentar obținut conform unei rețete consacrate - document eliberat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale care atestă faptul că produsul alimentar este obținut conform unei rețete a cărei utilizare este dovedită ca fiind înainte de anul 1975;e) atestarea produselor alimentare obținute conform unei rețete consacrate - recunoașterea caracteristicilor produselor alimentare obținute în baza unei rețete de fabricație a unui produs alimentar, utilizată înainte de anul 1975;f) logoul produsului obținut conform unei rețete consacrate - simbol utilizat în etichetarea produsului alimentar obținut conform unei rețete consacrate care se comercializează sub o denumire înregistrată în Registrul național al rețetelor consacrate;g) neconformitate - neîndeplinirea unei cerințe de compoziție și/sau a unor indicatori/proprietăți/caracteristici de calitate ai/ale produsului alimentar obținut conform unei rețete prezentate ca fiind consacrată, abaterea de la diagrama de flux tehnologic sau de la etapele/parametrii de proces descrise/descriși în rețeta consacrată.  +  Articolul 3(1) Produsele sunt fabricate într-un mod care să permită verificarea respectării prevederilor art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare.(2) Materialele și obiectele care vin în contact cu produsele alimentare obținute conform unei rețete consacrate vor respecta prevederile legale în vigoare.(3) Utilizarea aditivilor alimentari în produsele alimentare supuse atestării conform rețetelor consacrate se va realiza în conformitate cu rețetele consacrate și în limitele prevederilor legale în vigoare din domeniul aditivilor alimentari.  +  Capitolul II Înregistrarea rețetelor consacrate  +  Articolul 4(1) Solicitantul înregistrării unei rețete consacrate poate fi:a) o asociație;b) un grup de producători;c) un operator economic care produce/procesează produse alimentare.(2) Solicitantul completează cererea prevăzută în anexa nr. 1, care va fi însoțită de următoarea documentație tehnică:a) documentele juridice care atestă forma de organizare și reprezentare a solicitantului;b) memoriu justificativ care dovedește folosirea rețetei înainte de anul 1975;c) categoria produsului alimentar, conform anexei nr. 2;d) specificația produsului alimentar pentru care se solicită înregistrarea rețetei consacrate;e) schema tehnologică cuprinsă în rețetă;f) descrierea materiilor prime și ingredientelor;g) descrierea procesului tehnologic cu prezentarea parametrilor de proces.(3) Cererea însoțită de documentele menționate la alin. (2) se transmite la adresa de e-mail politici.indalim@madr.ro sau în format letric la MADR.(4) Verificarea documentației se efectuează de către comisia de validare a documentației tehnice, denumită în continuare comisia, constituită prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.(5) Comisia este compusă din trei reprezentanți din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, un reprezentant al Ministerului Sănătății și un reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. (la 05-08-2022, Alineatul (5) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 202 din 15 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 05 august 2022 ) (6) Comisia are următoarele atribuții:a) analizează documentația tehnică în vederea constatării îndeplinirii condițiilor impuse de prezentul ordin;b) solicită îndreptarea neconformităților constatate cu ocazia analizării documentației tehnice;c) validează propunerile de rețete consacrate prin emiterea avizului prevăzut în anexa nr. 3 sau respinge documentația tehnică în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.  +  Articolul 5În baza avizului eliberat de către comisie, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite decizia de înregistrare în R.N.R.C. a rețetei consacrate, precum și a denumirii acesteia.  +  Capitolul III Atestarea produselor obținute conform unei rețete consacrate  +  Articolul 6(1) În vederea dobândirii atestatului de produs alimentar obținut conform unei rețete consacrate înregistrate în R.N.R.C., operatorii economici - solicitanți din sectorul industriei alimentare trebuie să depună la MADR, în format letric sau în format electronic, pe adresa de e-mail politici.indalim@madr.ro, următoarele documente:a) opis cu documentele depuse;b) cererea-tip pentru înregistrare în R.N.R.C., prevăzută în anexa nr. 4;c) dovada că operatorul din sectorul alimentar care dorește atestarea unui produs alimentar după o rețetă consacrată este autorizat/înregistrat conform cerințelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor;d) declarația pe propria răspundere prin care se atestă faptul că rețeta utilizată respectă compoziția, condițiile, parametrii, fluxul tehnologic necesare obținerii produsului conform rețetei consacrate înregistrate în R.N.R.C.;e) buletin de analiză emis de un laborator acreditat aferent produsului pentru care se solicită atestarea, necesar pentru a se face dovada respectării parametrilor solicitați în cadrul documentației tehnice;f) schița spațiului cu amplasarea echipamentelor folosite la fabricarea produsului;g) capacitatea de producție maximă, exprimată în kg/l/zi, pentru obținerea produsului conform unei rețete consacrate;h) dovada înregistrării ca operator economic;i) actul de identitate al solicitantului sau al persoanei împuternicite, în copie.(2) Produsele atestate obținute conform rețetelor consacrate trebuie să fie denumite sub un nume care nu intră sub incidența reglementărilor privind protecția indicațiilor geografice, a denumirilor de origine și a specialităților tradiționale garantate ale produselor agricole și produselor alimentare.(3) Reprezentanții MADR verifică documentația depusă în maximum 15 zile de la data înregistrării solicitării. În urma verificării documentației prevăzute la alin. (1), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale poate:a) să elibereze atestatul de produs alimentar obținut conform unei rețete consacrate, menționat în anexa nr. 5, însoțit de logoul prevăzut în anexa nr. 6, și să înregistreze produsul în R.N.P.A.R.C.;b) să respingă cererea de înregistrare a produsului alimentar obținut conform unei rețete consacrate, în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile și cerințele menționate în prezentul ordin;c) să solicite completări, în cazul în care documentația nu este completă. Dacă în termen de 10 zile solicitantul transmite informații incomplete sau nu transmite informațiile solicitate, cererea de înregistrare este respinsă.  +  Articolul 7(1) Atestatul se eliberează pentru o perioadă de 5 ani, putând fi reînnoit în conformitate cu prevederile prezentului ordin.(2) Identificarea atestatelor se va face prin înscrierea unui cod unic care va conține:a) numărul deciziei ministrului agriculturii și dezvoltării rurale prin care a fost înregistrată rețeta consacrată;b) numărul categoriei de alimente, în cifre romane;c) numărul de ordine din R.N.P.A.R.C. corespunzător înregistrării atestatului obținut în conformitate cu cerințele prezentului ordin.  +  Articolul 8(1) În cazul în care intervin modificări privitoare la sediul social, punctul de lucru unde se obține produsul atestat sau denumirea societății, operatorul economic are obligația de a notifica MADR, în termen de 15 zile de la data apariției modificării.(2) Operatorul economic va certifica printr-o declarație pe propria răspundere menținerea condițiilor care au stat la baza eliberării atestatului de produs alimentar obținut conform unei rețete consacrate, pe care o va anexa notificării menționate la alin. (1).(3) MADR va elibera un nou atestat în termen de 15 zile de la data înregistrării notificării.(4) Pe tot parcursul procedurii de aprobare se păstrează confidențialitatea informațiilor obținute, la toate nivelurile.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 9(1) În cazul constatării nerespectării condițiilor care au stat la baza dobândirii atestatului de produs obținut conform unei rețete consacrate se dispune măsura administrativă de retragere a atestatului de produs alimentar obținut conform unei rețete consacrate, radierea din R.N.P.A.R.C. și retragerea logoului.(2) Solicitanții cărora le-a fost retras atestatul de produs obținut conform unei rețete consacrate pot să depună o nouă documentație pentru produsul al cărui atestat a fost retras după cel puțin 12 luni de la data retragerii acestuia.  +  Articolul 10(1) Verificarea respectării și menținerii condițiilor impuse pentru atestarea produselor alimentare obținute conform unor rețete consacrate se face anual de către autoritățile competente din statul membru de origine al solicitantului.(2) În funcție de specificul neconformităților constatate în timpul verificărilor, autoritățile competente menționate la alin. (1) aplică măsurile legale care se impun, conform legislației în vigoare.(3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcția de specialitate, poate participa, în mod selectiv, ca urmare a unei analize de risc, în cadrul echipelor de control, în vederea observării modului în care operatorii economici care fabrică produse alimentare obținute conform unei rețete consacrate își desfășoară activitatea.(4) Producătorul dintr-un alt stat membru sau dintr-o altă țară care este parte la acordul privind Spațiul Economic European are obligația de a comunica Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la data efectuării controlului, rezultatele/constatările controalelor anuale. Necomunicarea rezultatelor/constatărilor controalelor anuale în termenul menționat atrage retragerea atestatului de produs obținut conform unei rețete consacrate, radierea din R.N.P.A.R.C. și retragerea logoului.  +  Articolul 11(1) Etichetarea produselor obținute conform unei rețete consacrate se va realiza cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) Eticheta se completează cu logoul prevăzut în anexa nr. 6 și poziția la care a fost înscris produsul în R.N.P.A.R.C.  +  Articolul 12La locul de comercializare a produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate trebuie respectate condițiile de comercializare potrivit legislației în vigoare, cu obligativitatea deținerii de către comerciant a fotocopiilor atestatelor de produse alimentare obținute conform unor rețete consacrate.  +  Articolul 13Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 2 aprilie 2014, se abrogă.  +  Articolul 14În termen de 12 luni de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, atestatele eliberate operatorilor economici în baza Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești își pierd valabilitatea.  +  Articolul 15Prezentul ordin a fost adoptat cu respectarea procedurii de notificare prevăzute de Directiva (UE) 2015/1.535 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale.  +  Articolul 16Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 17Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Ștefan,
  secretar de stat
  p. Ministrul sănătății,
  Monica Emanuela Althamer,
  secretar de stat
  Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,
  Claudiu Daniel Dolot
   +  Anexa nr. 1
  CERERE
  de înregistrare a unei rețete consacrate ....................
  Asociația/Grupul de producători/Operatorul economic ...................................., cu sediul/adresa în .............................., telefon/fax ....................., e-mail ....................., reprezentată/reprezentat de ......................, domiciliat în ..........................., având funcția de ..................., pe baza documentelor anexate la dosar, solicit înregistrarea rețetei consacrate cu denumirea ...................... în Registrul național al rețetelor consacrate, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 151/1.460/213/2021 privind înregistrarea rețetelor consacrate, precum și atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate.Semnătura ................Data ..........................
   +  Anexa nr. 2
  CATEGORII DE ALIMENTE
  Categoria alimentelorObservații
  IProduse din carne
  IIProduse din lapte
  IIIProduse de morărit și panificație Produse de patiserie Produse de cofetărie
  IVProduse obținute prin prelucrarea fructelor
  VProduse obținute prin prelucrarea legumelor
  VIAltele
   +  Anexa nr. 3
  AVIZ
  Referitor la Cererea înregistrată cu nr. ........, având ca obiect înregistrarea rețetei consacrate cu denumirea ............................................, ca urmare a analizării documentației prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 151/1.460/213/2021 privind înregistrarea rețetelor consacrate, precum și atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate, comisia de validare a documentației tehnice decide că documentația tehnică depusă de asociația/grupul de producători/operatorul economic ............................................. este conformă și propune înregistrarea acesteia în Registrul național al rețetelor consacrate.Comisia de validare a documentației tehnice:Membru ...........................................Membru ...........................................Membru ............................................Membru ...........................................Membru ...........................................Membru ...........................................Membru ...........................................
   +  Anexa nr. 4
  CERERE
  de înregistrare a produsului/produselor obținut(e) conform unei rețete consacrate
  Operatorul economic ........................., cu sediul/adresa în .........................., telefon/fax ..............., e-mail ............., reprezentat de ......................, domiciliat în ...................., având funcția de ..........................., pe baza documentelor anexate la dosar, solicit înregistrarea produsului „....................................“ obținut conform unei rețete consacrate cu denumirea ................................. în Registrul național al rețetelor consacrate, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 151/1.460/213/2021 privind înregistrarea rețetelor consacrate, precum și atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate.Semnătura ................Data ..........................
   +  Anexa nr. 5
  ATESTAT
  de produs alimentar obținut conform unei rețete consacrate Nr. ................./...............
  În baza art. 6 alin. (3) lit. a) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 151/1.460/213/2021 privind înregistrarea rețetelor consacrate, precum și atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate,
  Se atestă produsul
  ....................................
  fabricat la unitatea de producție cu sediul în .............................., aparținând operatorului economic ......................, cu sediul în ............................, fiind înscris în Registrul național al produselor atestate conform rețetelor consacrate la poziția ......................... .Prezentul atestat nu exonerează operatorul din sectorul alimentar de răspunderea ce îi revine, potrivit legii, pentru fabricarea și comercializarea acestui produs.Atestatul se eliberează pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data eliberării, și își menține valabilitatea atât timp cât operatorul economic respectă prevederile legale privind atestarea produsului.
  Director general,
  ................................................................
   +  Anexa nr. 6
  Reprezentarea grafică*) și descrierea logoului rețetei consacrate în culori sau alb-negru
  *) Reprezentările grafice sunt reproduse în facsimil.I. Logo în culori sau alb-negru1. Logo în culori - pantone:2. Logo în culori - CMYK:3. Logo - alb-negru:II. TipărireaPentru text se va folosi fontul Skia (regular) cu diacritice.III. Mărimea logouluiDimensiunea minimă a logoului va fi de 15 mm în diametru.
  -----