NORME METODOLOGICE din 8 februarie 2011 privind stabilirea, vărsarea și gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural național
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI PATRIMONIULUI NAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 14 martie 2011  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 2066 din 8 februarie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 176 din 14 martie 2011.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Fondul cultural național este gestionat de Administrația Fondului Cultural Național, instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea și funcționarea Administrației Fondului Cultural Național, cu modificările ulterioare.(2) Veniturile proprii ale Fondului cultural național provin din sursele prevăzute la art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța.(3) Veniturile proprii ale Fondului cultural național se încasează, se administrează și se contabilizează de Administrația Fondului Cultural Național, potrivit dispozițiilor legale, și sunt utilizate pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale. (la 05-08-2022, Alineatul (3) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.190 din 28 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 05 august 2022 )  +  Articolul 2În sensul prevederilor ordonanței, următorii termeni se definesc astfel:a) prin operatori economici se înțelege persoanele juridice de drept privat, precum și asociațiile familiale și persoanele fizice autorizate potrivit legii, care desfășoară activitățile prevăzute la art. 21 alin. (1) din ordonanță;b) prin încasări realizate de operatorii economici se înțelege acțiunea de a încasa o sumă de bani într-o perioadă de timp și care se reflectă în extrasul de cont ori în registrul de casă; (la 05-08-2022, Litera b) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.190 din 28 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 05 august 2022 ) c) prin reproducerile, copiile sau mulajele realizate, în condițiile legii, după bunuri culturale mobile aflate în proprietatea publică sau după monumentele ori componente ale monumentelor istorice aflate în proprietatea publică, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. a) din ordonanță, se înțelege orice fel de transpunere, în materiale identice sau diferite, prin orice mijloace tehnice, din formă bidimensională în formă tridimensională ori din formă tridimensională în formă bidimensională, a imaginii totale sau parțiale, a simbolului ori a unei părți componente caracteristice bunului respectiv;d) prin bun cultural mobil, prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. b) din ordonanță, se înțelege acel bun cultural mobil care face obiectul vânzării prin licitație publică, indiferent dacă a fost clasat sau nu, conform prevederilor Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (la 05-06-2019, Litera d) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.415 din 15 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 05 iunie 2019 ) e) prin monument istoric, prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. a),c),h) și n) din ordonanță, se înțelege orice bun imobil, așa cum este definit de prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (la 05-08-2022, Litera e) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.190 din 28 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 05 august 2022 ) f) abrogată; (la 05-08-2022, Litera f) din Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.190 din 28 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 05 august 2022 ) g) prin fonograme, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. d) din ordonanță, se înțelege fonogramele definite conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacității administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care conțin preponderent sunete ce fac referire la organe sexuale, acte sau raporturi sexuale ori aspecte legate de viața sexuală, violență fizică și psihică, care încurajează plăcerile sadice sau consumul de droguri, care detaliază tehnicile criminale; (la 05-08-2022, Litera g) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.190 din 28 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 05 august 2022 ) h) prin videograme a căror vizionare nu este recomandată minorilor, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. d) din ordonanță, se înțelege videogramele definite conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care conțin: scene de violență fizică și psihică repetată, scene cu conținut de cruzime sau sadism, scene care încurajează plăcerile sadice ori consumul de droguri, scene care detaliază tehnicile criminale, scene de prezentare explicită a actului sexual, scene de viol, scene care prezintă modalități de satisfacere a dorințelor sexuale și de divertisment sexual, scene pornografice; (la 05-08-2022, Litera h) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.190 din 28 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 05 august 2022 ) i) abrogată; (la 05-08-2022, Litera i) din Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.190 din 28 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 05 august 2022 ) j) prin produse de artă populară se înțelege produse manufacturate, realizate în atelierele meșterilor tradiționali, precum și produse de artizanat, realizate în serie, în ateliere specializate;k) prin activitatea prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. h) din ordonanță se înțelege activitatea desfășurată în incinta monumentelor istorice proprietate publică și/sau privată sau pe domeniul public situat în zona de protecție a acestora, în zone construite protejate, ansambluri sau situri urbane, după caz; (la 05-08-2022, Litera k) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.190 din 28 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 05 august 2022 ) l) prin operatori economici care își desfășoară activitatea în domeniul impresariatului artistic, prevăzuți la art. 21 alin. (1) lit. j) din ordonanță, se înțelege impresarii artistici, așa cum sunt definiți de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările și completările ulterioare; (la 05-08-2022, Litera l) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.190 din 28 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 05 august 2022 ) m) prin servicii vocale cu conținut erotic, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. k) din ordonanță, se înțelege serviciile cu valoare adăugată furnizate pe cale vocală, prin apelare telefonică, care conțin preponderent sunete ce fac referire la acte sau raporturi sexuale ori aspecte legate de viața sexuală; (la 05-08-2022, Litera m) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.190 din 28 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 05 august 2022 ) n) prin servicii cu valoare adăugată, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. k) din ordonanță, se înțelege serviciile definite în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare; (la 05-08-2022, Litera n) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.190 din 28 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 05 august 2022 ) o) prin cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. l) din ordonanță se înțelege 10% din prețul de cost al marcajelor holografice, prevăzut la art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (la 05-08-2022, Litera o) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.190 din 28 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 05 august 2022 ) p) prin cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. m) din ordonanță se înțelege 10% din prețul de cost al marcajelor holografice, prevăzut la art. 26 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 25/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (la 05-08-2022, Litera p) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.190 din 28 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 05 august 2022 ) q) prin investițiile autorizate prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. n) din ordonanță se înțelege investițiile pentru lucrări în construcții care necesită autorizare conform legii, cu privire la construcțiile amplasate în zona de protecție a monumentelor istorice proprietate publică și/sau privată, în zone construite protejate, ansambluri sau situri urbane, după caz; (la 05-08-2022, Litera q) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.190 din 28 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 05 august 2022 ) r) prin fonduri obținute în cadrul colaborării internaționale, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. o) din ordonanță, se înțelege sumele puse la dispoziția Fondului cultural național de către organismele internaționale, pe bază de acorduri și convenții; (la 05-08-2022, Litera r) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.190 din 28 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 05 august 2022 ) s) prin încasările Loteriei Române se înțelege sumele realizate din desfășurarea activităților prevăzute la art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 159/1999 privind înființarea Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul II Stabilirea și vărsarea sumelor datorate Fondului cultural național  +  Articolul 3Sursele prevăzute la art. 21 alin. (1) din ordonanță reprezintă contribuții încasate pentru Fondul cultural național, al căror cuantum și mod de determinare se stabilesc după cum urmează:a) cota de 5%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. a) din ordonanță, se aplică încasărilor, din care s-a dedus TVA, fiind datorată de operatorul economic care, în baza unui contract încheiat, în condițiile legii, cu administratorul bunului - mobil sau imobil - în cauză, realizează și comercializează reproduceri, copii sau mulaje ale acestuia;b) cotele de 5% și, respectiv, 2%, prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. b) și c) din ordonanță se aplică la comisionul perceput pentru intermedierea vânzării, din care s-a dedus TVA, fiind datorate de casa de licitație sau agenția imobiliară care a intermediat vânzarea;c) cota de 20%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. d) din ordonanță, se aplică încasărilor, din care s-a dedus TVA, fiind datorată de operatorii economici care difuzează, vând sau închiriază fonogramele/videogramele;d) cota de 3%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. e) din ordonanță, se aplică încasărilor, din care s-a dedus TVA, fiind datorată de către operatorii economici care comercializează tipăriturile în cauză;e) cota de 1%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. f) din ordonanță, se aplică încasărilor din taxele de vizitare percepute, din care sa dedus TVA, fiind datorată de operatorii economici care organizează târguri și expoziții;f) cota de 2%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. g) din ordonanță, se aplică încasările totale, din care s-a dedus TVA, realizate de operatorii economici care comercializează produse de artă populară în magazine sau spații special amenajate, permanente sau ocazionale; cota nu este datorată de către meșterii populari care își comercializează produsele în mod direct;g) cota de 2%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. h) din ordonanță, se aplică încasărilor, din care s-a dedus TVA, fiind datorată de operatorii economici care realizează aceste activități în incinta monumentelor istorice proprietate publică și/sau privată sau pe domeniul public situat în zona de protecție a acestora, în zone construite protejate, ansambluri sau situri urbane, după caz;h) cota de 1%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. i) din ordonanță, se aplică încasărilor, din care s-a dedus TVA, fiind datorată de operatorii economici care organizează bâlciuri și parcuri de distracții, respectiv alte activități recreative și distractive, conform Clasificării activităților din economia națională;i) cota de 1%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. j) din ordonanță, se aplică încasărilor obținute din activitatea de impresariat artistic, din care s-a dedus TVA, fiind datorată de operatorii economici care desfășoară activitățile respective;j) cota de 3%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. n) din ordonanță, se aplică la devizul general al investițiilor autorizate, fiind datorată de titularul lucrărilor, persoană juridică;k) cota de 2%, prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. s) din ordonanță, se aplică la suma încasărilor totale realizate în interval de o lună. (la 05-08-2022, Articolul 3 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.190 din 28 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 05 august 2022 )  +  Articolul 4Sumele reprezentând cotele instituite conform art. 21 alin. (1) lit. a)-j) din ordonanță se calculează lunar de către plătitori, se înregistrează în contabilitatea proprie, în conturi distincte, și se varsă de către aceștia în bugetul Fondului cultural național până la data de 15 a lunii următoare. (la 05-08-2022, Articolul 4 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 3.190 din 28 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 05 august 2022 )  +  Articolul 5(1) Sumele reprezentând cota instituită conform art. 21 alin. (1) lit. k) din ordonanță se calculează lunar de către furnizorii de servicii vocale cu conținut erotic și se înregistrează în contabilitatea proprie, în conturi distincte.(2) Sumele reprezentând cotele prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. k) din ordonanță se rețin și se varsă în bugetul Fondului cultural național de către operatorii rețelelor de comunicații electronice prin intermediul cărora au fost furnizate serviciile respective.(3) Operatorii rețelelor de comunicații electronice pot vărsa sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. k) din ordonanță până la data de 15 a lunii următoare, fie celei în care acestea s-au încasat de la beneficiar, fie celei în care furnizorii au încasat de la operatori contravaloarea serviciilor oferite, după caz.(4) În facturile lunare eliberate de furnizor operatorilor rețelelor de comunicații electronice prevăzuți la alin. (2) se va evidenția distinct suma reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. k) din ordonanță. (la 05-08-2022, Articolul 5 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.190 din 28 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 05 august 2022 )  +  Articolul 6Sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. l) și m) din ordonanță se calculează și se varsă de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor până la data de 15 a lunii următoare celei în care acestea s-au încasat de la beneficiar. (la 05-08-2022, Articolul 6 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 3.190 din 28 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 05 august 2022 )  +  Articolul 7Suma reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. n) din ordonanță se calculează și se varsă, la momentul autorizării, de către titularul lucrărilor de investiții autorizate, pe baza devizului general al lucrării, urmând ca până la finele lunii următoare celei în care s-a efectuat recepția finală a lucrării să fie regularizată suma datorată, în funcție de devizul final al lucrării. (la 05-08-2022, Articolul 7 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 3.190 din 28 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 05 august 2022 )  +  Articolul 8Sumele datorate de Compania Națională "Loteria Română" - S.A. se calculează și se virează până la data de 25 a lunii următoare pentru încasările realizate în luna curentă.  +  Articolul 9(1) Responsabilitatea pentru corecta calculare a sumelor reprezentând cotele instituite conform art. 21 alin. (1) din ordonanță revine întotdeauna plătitorilor.(2) În cazul în care activitățile unui operator economic intră sub incidența a două sau mai multor obligații de plată prevăzute la art. 21 alin. (1) din ordonanță, operatorul economic în cauză datorează contribuția aferentă activității cu cea mai mare cotă. (la 05-08-2022, Articolul 9 din Capitolul II a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.190 din 28 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 05 august 2022 )  +  Articolul 10Virarea sumelor datorate Fondului cultural național se evidențiază în declarația lunară, conform modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 11Declarația lunară privind obligațiile de plată către Fondul cultural național se va depune prin intermediul aplicației disponibile online la adresa www.afcn-contributii.ro, fie prin e-mail, fax, poștă sau direct la sediul Administrației Fondului Cultural Național din municipiul București, situat în str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 57, sectorul 1, până la data de 25 a lunii în care se face plata, pentru luna anterioară. (la 05-06-2019, Articolul 11 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.415 din 15 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 05 iunie 2019 )  +  Articolul 12(1) Sumele se virează cu ordin de plată tip trezorerie în contul RO58TREZ70120E365000XXXX, deschis la Trezoreria Operativă a Sectorului 1, pe seama Administrației Fondului Cultural Național, având cod fiscal 17966770. (la 05-06-2019, Alineatul (1) din Articolul 12 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.415 din 15 mai 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 05 iunie 2019 ) (2) Pentru disponibilitățile bănești existente în contul de trezorerie menționat la alineatul precedent se acordă dobândă, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 13În ordinul de plată operatorii economici vor menționa expres:"Reprezintă contribuția/restanța/penalități pentru Fondul cultural național de ...........%, potrivit art. 21 alin. (1) lit. .... din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare, aferentă/aferente lunii ..................., anul ......., pentru veniturile realizate, în sumă de ..................lei".  +  Capitolul III Elaborarea și execuția bugetului Fondului cultural național  +  Articolul 14(1) În cadrul Administrației Fondului Cultural Național se constituie un compartiment distinct, abilitat să gestioneze sumele care constituie Fondul cultural național, cu atribuții în asigurarea evidenței colectării cotelor pe operatori economici, urmărirea depunerii declarației, precum și corelarea sumelor cuprinse în declarații cu sumele virate.(2) În vederea eficientizării colectării contribuțiilor prevăzute la art. 21 alin. (1) din ordonanță, Administrația Fondului Cultural Național are următoarele obligații:a) să implementeze o evidență electronică a contributorilor și să actualizeze permanent propria bază de date;b) să creeze o infrastructură în vederea notificării debitorilor și pentru urmărirea recuperării creanțelor;c) să elaboreze și să actualizeze permanent mecanismele de comunicare în scopul conștientizării contributorilor privind obligațiile de plată ce le revin;d) să solicite sprijinul autorităților și instituțiilor publice și al organelor de specialitate din subordinea/de sub autoritatea acestora, cu competențe în colectarea de taxe și impozite, precum și al instituțiilor abilitate în auditarea și/sau controlarea respectării obligațiilor legale ale contributorilor de drept privat și public. (la 05-08-2022, Alineatul (2) din Articolul 14 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 3.190 din 28 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 05 august 2022 )  +  Articolul 15Bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului cultural național, întocmit de Administrația Fondului Cultural Național, se aprobă de către directorul acestei instituții, cu acordul ordonatorului principal de credite.  +  Articolul 16Contul de execuție bugetară a Fondului cultural național se întocmește și se raportează trimestrial și anual la termenele transmise de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național (ca anexă la situația financiară întocmită de Administrația Fondului Cultural Național).  +  Articolul 17Sumele încasate în cursul anului, conform art. 21 alin. (1) din ordonanță, și neconsumate până la sfârșitul exercițiului financiar se reportează în anul următor.  +  Capitolul IV Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 18(1) Neachitarea cotelor la termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) din ordonanță atrage perceperea de dobânzi și penalități de întârziere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(2) Dobânzile și penalitățile de întârziere prevăzute la alin. (1) se fac venituri la Fondul cultural național. (la 05-08-2022, Articolul 18 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 3.190 din 28 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 05 august 2022 )  +  Articolul 19(1) Neachitarea sumelor aferente cotelor timp de două luni de la termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) din ordonanță constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei, conform prevederilor art. 24 alin. (1) din ordonanță.(2) Calcularea necorespunzătoare a sumelor aferente cotelor constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei, conform prevederilor art. 24 alin. (2) din ordonanță.(3) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) și (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 20La solicitarea Administrației Fondului Cultural Național, Ministerul Culturii și instituțiile din subordinea/de sub autoritatea sa vor acorda sprijinul necesar în vederea exercitării unui control permanent asupra contribuțiilor colectate, vizând, în principal, următoarele obiective:a) determinarea corectă a valorii contribuției la constituirea Fondului cultural național;b) virarea integrală și la termen a sumei datorate;c) stabilirea eventualelor diferențe între sumele vărsate și cele datorate, conform prevederilor legale. (la 05-08-2022, Articolul 20 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 3.190 din 28 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 05 august 2022 )  +  Articolul 21Prezentele norme metodologice intră în vigoare la data aprobării lor prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național.  +  Anexăla normele metodologice
  - Model -
  DECLARAȚIE LUNARĂ
  privind obligația de plată la Fondul cultural
  național pe luna ...................., anul ..........
  Denumirea plătitorului ................................................... Codul fiscal ....................., numărul/data autorizației/certificatului de înmatriculare ............................... Sediul/Domiciliul: localitatea ....................., str. ................. nr. ........., bl. ........., sc. ......., ap. ........., sectorul/ județul ................., codul poștal ..............., telefon/fax ......... Conturi bancare Banca ................... ...................... ................... ...................... ................... ......................A. Obligația de plată la Fondul cultural național
  Contribuția lunară, conform art. 21 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioareValoarea contribuției (lei)Restanțe*) (lei)Total datorat (lei)
  0123 = 2 * 145 = 3 + 4
  LiteraProcentulBaza de calcul al contribuției (lei)
  a)5%
  b)5%
  c)2%
  d)20%
  e)3%
  f)1%
  g)2%
  h)2%
  i)1%
  j)1%
  k)10%
  l)10%
  m)10%
  n)3%
  s)2%
  TOTAL
  *) Se va specifica luna pentru care se declară restanța. (la 05-08-2022, Secțiunea A din Anexă a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 3.190 din 28 iulie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 05 august 2022 )
  B. Documentul de plată
  Nr. crt. Numărul documentului de plată Explicația plății (contribuție lunară, restanțe, penalități) Suma (lei)
  Cunoscând pedeapsa aplicată infracțiunii de fals în acte publice, declar că am examinat această declarație și, în conformitate cu informațiile furnizate, o declar corectă și completă.Numele .......................................Prenumele ....................................Data .........................................Funcția*) ....................................Semnătura și ștampila ........................-------*) Director/Director general sau altă persoană autorizată.
  -----