REGLEMENTARE TEHNICĂ din 19 iulie 2022privind "Normativ privind criterii minime de performanță a corturilor din punctul de vedere al cerinței securitatea la incendiu, indicativ RTC 2 - 2022"
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 iulie 2022  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.447 din 19 iulie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 761 din 29 iunie 2022.

  Indicativ RTC 2 - 2022
  Iulie 20221. Domeniu de aplicare1.1. Prezentul normativ stabilește condițiile de proiectare, execuție și exploatare a corturilor cu suprafața mai mare de 50 m^2.1.2. La calculul structurii de rezistență trebuie respectate prevederile standardului SR EN 13782, ediția în vigoare.1.3. Corturile nu sunt săli aglomerate, chiar dacă sunt îndeplinite criteriile din normativul de securitate la incendiu a construcțiilor.1.4. Corturile pot fi amenajate doar pentru următoarele funcțiuni:a) civile: alimentație publică, evenimente, târguri, circuri, activități sportive, expoziții;b) de producție și/sau depozitare.2. Definiții și clasificări2.1. În cuprinsul normativului se utilizează următorii termeni și expresii:2.1.1. anvelopă - suprafața elementelor de construcție perimetrale, care delimitează volumul interior al unei construcții de mediul exterior;2.1.2. cort - construcția în care forma structurală a membranei este asigurată de cabluri tensionate sau elemente portante de tipul grinzilor, stâlpilor sau arcelor. Pentru a fi considerat cort, membrana trebuie să constituie minimum 75% din anvelopa clădirii.2.1.3. membrană - element de construcție flexibil;2.1.4. structură flotantă - structură în care forma structurală a membranei este asigurată prin elemente presurizate cu aer, iar utilizatorii folosesc spațiul nepresurizat;2.1.5. structură presurizată - structură în care forma structurală este asigurată de presiunea aerului, iar utilizatorii folosesc spațiul presurizat;2.1.6. structuri anexe - construcții edificate în proximitatea corturilor pe care le deservesc funcțional, de tipul bucătării, toalete, depozite de mobilier, garderobe, rulote.2.2. În cuprinsul normativului sunt utilizați și termeni definiți în Normativul P 118 și în Regulamentul privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, nr. 1.822/394/2004, cu modificările și completările ulterioare.3. Cerințe minime de proiectare pentru cerința de securitate la incendiu3.1. Amplasare 3.1.1. Bucătăriile trebuie amplasate la cel puțin:a) 2 m de membrana cortului sau celelalte structuri anexe;b) 5 m față de ieșirile din cort destinate evacuării.3.1.2. Cortul cu suprafața mai mică de 1.500 m^2 și structurile anexe se amplasează la o distanță minimă de:a) 15 m față de construcțiile de producție și/sau depozitare cu risc mare și foarte mare de incendiu, depozite deschise, parcaje;b) 12 m față de orice alte construcții sau corturi.3.1.3. Cortul cu suprafața mai mare sau egală cu 1.500 m^2 și structurile anexe se amplasează la o distanță minimă de 22 m față de orice alte construcții.3.1.4. Corturile, indiferent de suprafață, se amplasează la cel puțin 40 m față de:a) pompele de distribuție a carburanților la autovehicule;b) gurile de încărcare a carburanților în rezervoarele aferente stațiilor de distribuție a carburanților la autovehicule.3.1.5. Corturile cu suprafața mai mare sau egală cu 1.500 m^2 se amplasează la o distanță egală sau mai mare de 1,5 H_LEA de liniile electrice aeriene cu tensiunea nominală egală sau mai mare de 1,1 kV.3.2. Alcătuiri constructive3.2.1. Membrana trebuie să fie încadrată minim în clasa de reacție la foc:a) C-s_2d_0 pentru corturile cu suprafața mai mică de 1.500 m^2;b) B-s_3d_0 pentru corturile cu suprafața mai mare de 1.500 m^2;c) D-s_2d_0 pentru corturile cu funcțiunea de producție și/sau depozitare.3.2.2. Structura de rezistență a cortului cu suprafața mai mare sau egală cu 1.500 m^2 trebuie realizată din materiale încadrate în clasa de reacție la foc minim A_2-s1d_0.3.2.3. Pasajele acoperite de comunicare între structurile anexe și cort se realizează cu respectarea următoarelor condiții:a) structură realizată din materiale încadrate în clasa de reacție la foc A_1 sau A_2-s_1d_0;b) clasa de reacție la foc a învelitorii trebuie să fie minim B-s_3d_0.3.2.4. Structura de rezistență a gradenelor și supantelor trebuie realizată din materiale încadrate în clasa de reacție la foc minim A_2-s_1d_0.3.3. Căi de evacuare3.3.1. Lungimea căii de evacuare se măsoară din orice punct din interiorul cortului până la cea mai apropiată ieșire în exterior, luând în considerare elementele de mobilier sau orice alt obstacol întâlnit pe căile de evacuare. 3.3.2. Lungimea maximă a căii de evacuare nu trebuie să depășească 40 m.3.3.3. Corturile care îndeplinesc condițiile de încăpere cu aglomerări de persoane trebuie prevăzute cu două căi de evacuare.3.3.4. Lățimea liberă minimă a oricărei ieșiri spre exterior, în funcție de numărul maxim de utilizatori, este:
  Lățimea minimă de trecere (m)Număr de utilizatori
  1,101 la 160
  1,60161 la 240
  2,50Peste 240
  3.3.5. Pentru a asigura evacuarea, distanța dintre obiectele de mobilier trebuie să fie de minimum 1,30 m.3.3.6. Distanța liberă de circulație între rândurile de scaune/bănci va fi minimum 0,40 m.3.3.7. Ușile de evacuare trebuie să se deschidă în sensul evacuării, indiferent de numărul de persoane.3.3.8. Pe căile de evacuare nu se admit uși de tip ghilotină ori glisante și nici grilaje ori alte elemente metalice de siguranță care pot împiedica evacuarea.
  3.4. Decorațiuni și finisaje3.4.1. Finisajele utilizate trebuie să îndeplinească criteriile de performanță la foc minim K_1 10 sau minim clasa de reacție la foc D-s_2d_0.3.4.2. Pardoselile utilizate în corturi trebuie să îndeplinească următoarele cerințe privind clasa de reacție la foc:a) C_fl sau C s_3d_0 pentru corturi u suprafața mai mică de 1.500 m^2;b) B_fl sau B s_3d_1 pentru corturi cu suprafața mai mare sau egală cu 1.500 m^2;c) A2_fl sau A_2s_1d_0 pentru corturi care îndeplinesc condițiile de încăpere cu aglomerări de persoane.3.5. Echiparea cu instalații cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu“3.5.1. Cortul cu suprafața mai mare de 5.000 m^2 se echipează cu instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu.3.5.2. Cortul se echipează cu instalație de stingere cu hidranți exteriori dacă este amplasat într-o localitate care are rețea de alimentare cu apă și: a) are funcțiunea de producție sau depozitare, cu risc mare și foarte mare, cu suprafața mai mare de 5.000 m^2;b) este proiectat să adăpostească mai mult de 500 de persoane.3.5.3. Instalația de stingere cu hidranți exteriori trebuie să asigure un debit de 5 l/s timp de 10 minute în fiecare punct din interiorul cortului și al structurilor anexă.3.5.4. Pentru corturile amplasate în localități care nu sunt echipate cu rețele de alimentare cu apă sau care sunt amplasate izolat, la mai mult de 500 m de extravilanul localității, stingerea din exterior a incendiilor se asigură din gospodării proprii de apă cu capacitatea minimă de 3 m^3.3.5.5. Cortul trebuie prevăzut cu iluminat de securitate:a) pentru evacuare;b) împotriva panicii, dacă îndeplinește condițiile de sală aglomerată.3.5.6. Corpurile de iluminat trebuie să fie cu gradul de protecție minimum IP 5X.3.5.7. Iluminatul de securitate pentru evacuare se amplasează deasupra fiecărei ieșiri de evacuare și trebuie să funcționeze minimum 30 de minute după întreruperea alimentării principale.3.5.8. Iluminatul de securitate împotriva panicii trebuie să funcționeze minimum 30 de minute și să asigure la nivelul căii de evacuare un nivel de iluminare de cel puțin 20 lx.3.5.9. Iluminatul de securitate se proiectează și se execută în conformitate cu prevederile Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor - I 7.3.5.10. Grupul electrogen trebuie amplasat la minimum 6 m de membrana cortului. 3.5.11. Corturile cu suprafața mai mare sau egală cu 1.500 m^2 se prevăd cu instalații de protecție împotriva trăsnetului de tip:a) tijă de captare;b) dispozitiv PDA.3.5.12. Tija de captare se amplasează la minimum 2 m de membrană.3.5.13. Conductorul de coborâre se protejează în tub metalic.3.6. Instalații utilitare3.6.1. Distanța dintre anvelopă și recipiente cu GPL trebuie să fie:a) minimum 3 m dacă capacitatea de stocare a buteliilor este mai mică sau egală cu 250 kg;b) minimum 8 m dacă capacitatea de stocare a buteliilor depășește 250 kg.3.6.2. Branșamentul la care se racordează instalația electrică a corturilor se prevede cu un întrerupător automat cu protecție la curent diferențial rezidual de cel mult 300 mA de tip S.3.6.3. Cablurile electrice se protejează în tuburi metalice.3.6.4. Instalațiile utilitare aferente se proiectează, se execută și se exploatează având în vedere și prevederile reglementărilor tehnice specifice.3.6.5. Ventilarea spațiilor se face cu:a) dispozitive mobile, amplasate la minimum 1 m de membrană;b) tiraj natural.3.6.6. Conductele utilizate pentru ventilarea spațiilor trebuie să fie încadrate cel puțin în clasa de reacție la foc a membranei cortului. 3.6.7. Încălzirea corturilor se face doar cu:a) panouri radiante;b) aeroterme electrice;c) dispozitive mobile de ventilare.3.6.8. În interiorul cortului nu sunt admise dispozitive de încălzire cu gaze combustibile.3.6.9. Dispozitivele de încălzire se amplasează la cel puțin 1 m față de membrana cortului.3.7. Accesul forțelor de intervenție3.7.1. Căile de acces la cort trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) lățime minimă 4 m;b) podurile și cablurile electrice trebuie amplasate la o înălțime minimă de 4,5 m;c) să fie dimensionate pentru o greutate minimă de 14 tone, în orice condiții de vreme.3.7.2. Condițiile prevăzute la pct. 3.7.1 trebuie îndeplinite pe cel puțin 25% din perimetrul cortului.
  4. Condiții de exploatare a corturilor4.1. Jocurile de artificii nu sunt permise la mai puțin de 30 de metri de cort. 4.2. Nu sunt permise aplicații cu foc deschis:a) la mai puțin de 6 m de membrană;b) în interiorul cortului.4.3. În cazul menționat la pct. 3.5.2 trebuie prevăzut un panou de incendiu exterior dotat cu cel puțin:a) 5 role de furtun tip B;b) 2 căngi;c) 2 topoare târnăcop;d) 2 dispozitive de tăiere foaie cort. 4.4. Corturile se dotează cu un stingător de incendiu la fiecare 300 m^2, cu performanța de stingere minimum 21 A.----