ORDIN nr. 1.447 din 19 iulie 2022pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind criterii minime de performanță a corturilor din punctul de vedere al cerinței securitatea la incendiu, indicativ RTC 2 - 2022"
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 iulie 2022  În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 din Regulamentul privind activitatea de reglementare în construcții și categoriile de cheltuieli aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 pct. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia europeană, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 3 din 9.11.2021 al Comitetului tehnic de specialitate CTS B - Siguranță în exploatare pentru construcții - Subcomitetul construcții civile, industriale și agricole, Procesul-verbal de avizare nr. 2 din 9.11.2021 al Comitetului tehnic de specialitate CTS C - Securitate la incendiu pentru construcții în toate domeniile, respectiv pentru instalații în toate specialitățile și Procesul-verbal de avizare nr. 3 din 14.06.2022 al Comitetului tehnic de coordonare generală al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, precum și faptul că reglementarea tehnică a parcurs în faza de proiect procedura de notificare prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă reglementarea tehnică „Normativ privind criterii minime de performanță a corturilor din punctul de vedere al cerinței securitatea la incendiu, indicativ RTC 2 - 2022“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării.
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Matuz Adrian-Zsolt,
  secretar de stat
  București, 19 iulie 2022.Nr. 1.447.  +  ANEXĂREGLEMENTARE TEHNICĂ"Normativ privind criterii minime de performanță a corturilor din punctul de vedereal cerinței securitatea la incendiu, indicativ RTC 2 - 2022"