ORDIN nr. 1.324 din 26 iulie 2022pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspecțiilor și controlului asupra transporturilor rutiere, a activităților conexe acestora, a activității centrelor de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activității școlilor de conducători auto și a activității instructorilor auto autorizați, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 995/2011
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 iulie 2022    Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) și f) și alin. (3) lit. e),art. 7 alin. (1) și ale art. 14 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. V alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 12/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere, precum și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind modul de efectuare a inspecțiilor și controlului asupra transporturilor rutiere, a activităților conexe acestora, a activității centrelor de pregătire și perfecționare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activității școlilor de conducători auto și a activității instructorilor auto autorizați, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 995/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 27 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 7, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, inspectorii au dreptul să controleze vehiculele rutiere pentru care dețin atribuții de control conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier...................................................................................................(4) Controlul în trafic se efectuează de către echipaje formate din cel puțin 2 inspectori, în funcție de tematica și complexitatea controlului. În cadrul controalelor efectuate conform art. 29 alin. (5), cel puțin un membru al echipajului de control trebuie să fie atestat conform prevederilor RNTR 1.2. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13În exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul cu atribuții de inspecție și control din cadrul I.S.C.T.R. are dreptul să oprească vehicule rutiere conform prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 18/2012, cu modificările și completările ulterioare.3. La articolul 23 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Prezenta secțiune stabilește cerințele aplicate la efectuarea controalelor tehnice în trafic ale vehiculelor care circulă pe drumurile publice din România cu o viteză maximă prin construcție mai mare de 25 km/h, aparținând următoarelor categorii, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și în Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului:4. La articolul 23 alineatul (1), literele b)-e) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) autovehicule concepute și construite în principal pentru transportul de mărfuri cu o masă maximă mai mare de 2,5 tone - categoriile N1, N2, și N3;c) remorci și semiremorci concepute și construite pentru transportul de mărfuri sau persoane, precum și pentru cazarea persoanelor și cu o masă maximă mai mare de 2,5 tone - categoriile O2, O3 și O4;d) vehicule din categoriile T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b și T4.3b, utilizate în principal pe drumurile publice, în activități comerciale de transport rutier de marfă, cu viteza maximă prin construcție mai mare de 40 km/h;e) ansambluri de vehicule cu masa totală maximă autorizată mai mare de 2,5 tone, formate din autovehicule concepute și construite în principal pentru transportul de mărfuri cu o masă maximă mai mică de 2,5 tone - categoria N1 și o remorcă sau semiremorcă din categoria O.5. După secțiunea a 5^1-a se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 5^2-a, cuprinzând articolele 38^9-38^13, cu următorul cuprins:  +  Secţiunea a 5^2-a Procedura administrativă privind pierderea bunei reputații a întreprinderii/managerului de transport, prevăzută la art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009  +  Articolul 38^9(1) Atunci când întreprinderii de transport sau managerului de transport i-a fost aplicată, într-unul sau în mai multe state membre, o condamnare pentru o infracțiune gravă sau o sancțiune pentru una dintre cele mai grave încălcări ale normelor Uniunii enumerate în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 sau pentru cazurile prevăzute la art. 1 din Regulamentul (UE) 2016/403, I.S.C.T.R. aplică și finalizează în mod corespunzător și în timp util o procedură administrativă prin care stabilește dacă, datorită circumstanțelor specifice, pierderea bunei reputații ar constitui o reacție disproporționată în acel caz particular, avându-se în vedere cel puțin următoarele:a) efectuarea unei verificări la sediul întreprinderii;b) analiza sancțiunilor aplicate întreprinderii/managerului de transport.(2) I.S.C.T.R. demarează procedura administrativă menționată la alin. (1) în cazul în care condamnarea sau sancțiunea este definitivă.(3) În cursul controlului la sediul întreprinderii, reprezentantul legal/administratorul/managerul de transport/orice alt reprezentant convențional, după caz, poate înmâna echipei de control din cadrul I.S.C.T.R. o adresă care conține argumentele și explicațiile referitoare la condamnările sau sancțiunile pentru abaterile enumerate în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 sau pentru cazurile prevăzute la art. 1 din Regulamentul (UE) 2016/403.(4) În cazul în care în cadrul controlului la sediul întreprinderii nu este înmânată adresa menționată la alin. (3), argumentele și explicațiile respective pot fi înaintate în termen de cel mult 5 zile către inspectoratul teritorial din cadrul I.S.C.T.R. care are competență în județul în care are sediul întreprinderea.  +  Articolul 38^10(1) În cursul procedurii administrative, I.S.C.T.R. analizează dacă, având în vedere circumstanțele specifice, pierderea bunei reputații ar constitui o măsură disproporționată în respectivul caz particular. În cadrul acestei analize se ia în considerare numărul de încălcări grave ale normelor naționale și ale Uniunii, astfel cum se menționează la art. 6, alin. (1) al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.(2) În cadrul analizei menționate la alin. (1) se ține cont de gradul de risc al întreprinderii stabilit conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/695 al Comisiei din 2 mai 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește formula comună pentru calcularea gradului de risc al întreprinderilor de transport pentru încălcările menționate la art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.(3) Dacă din analiză rezultă că întreprinderea nu are risc crescut, pierderea bunei reputații ar constitui o măsură disproporționată, caz în care buna reputație a întreprinderii rămâne neafectată.(4) În cazul în care I.S.C.T.R. nu poate efectua control la sediul întreprinderii conform art. 38^9 alin. (1) lit. a) și sunt aplicate două sancțiuni pentru sustragerea de la controlul la sediul întreprinderii, rămase definitive, pierderea bunei reputații nu ar constitui o măsură disproporționată, caz în care întreprinderea își pierde buna reputație.(5) Dacă procedura administrativă se aplică managerului de transport al întreprinderii, analiza se efectuează în funcție de sancțiunile aplicate managerului de transport și cele aplicate întreprinderii/întreprinderilor la care deține/a deținut această funcție pentru o perioadă de 24 de luni.  +  Articolul 38^11(1) În urma aplicării procedurii administrative prevăzute la art. 38^9 alin. (1), I.S.C.T.R. întocmește un referat în care se motivează dacă pierderea bunei reputații ar constitui o măsură disproporționată.(2) I.S.C.T.R. transmite decizia de pierdere a bunei reputații întreprinderii/managerului de transport și Autorității Rutiere Române - A.R.R. în cel mult 5 zile lucrătoare de la semnarea de către inspectorul de stat șef a referatului prevăzut la alin. (1). Dacă în urma aplicării procedurii administrative, I.S.C.T.R. constată că pierderea bunei reputații ar constitui o reacție disproporționată și, în consecință, buna reputație a întreprinderii rămâne neafectată, I.S.C.T.R. comunică în scris A.R.R., în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, motivele pentru care buna reputație a întreprinderii a rămas neafectată.(3) Împotriva măsurilor administrative de pierdere a bunei reputații întreprinderea sau managerul de transport se poate adresa cu plângere instanțelor de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(4) Procedura administrativă prevăzută la art. 38^9 alin. (1) se consideră încheiată după semnarea referatului prevăzut la alin. (1), înregistrarea acestuia și efectuarea tuturor înregistrărilor privind buna reputație în Registrul electronic național al operatorilor de transport rutier/Registrul electronic național al întreprinderilor de transport rutier în cont propriu/Registrul electronic național al întreprinderilor autorizate.  +  Articolul 38^12(1) Întreprinderea se consideră reabilitată după o perioadă de un an de la data pierderii bunei reputații.(2) Reabilitarea managerului de transport se realizează după un an de la data pierderii bunei reputații și după ce a promovat un examen referitor la domeniile enumerate în partea I din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.  +  Articolul 38^13În urma aplicării procedurii administrative prevăzute la art. 38^9 alin. (1), I.S.C.T.R. întocmește un registru cu întreprinderile și managerii de transport rutier care și-au pierdut buna reputație și motivele pentru cazurile în care pierderea bunei reputații a întreprinderii/managerului de transport a constituit o măsură disproporționată.6. Anexa nr. 1e) se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPct. 3, pct. 4 lit. d) și pct. 6 ale art. I din prezentul ordin transpun Directiva delegată (UE) 2021/1.716 a Comisiei din 29 iunie 2021 de modificare a Directivei 2014/47/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește modificările aduse desemnărilor categoriilor de vehicule rezultate din modificările aduse legislației privind omologarea de tip, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 345/45 din 27 septembrie 2021.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
    Sorin Mihai Grindeanu
    București, 26 iulie 2022.Nr. 1.324.  +  ANEXĂ*)*^) Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1e la normele metodologice)----