ORDIN nr. M.116 din 21 iulie 2022pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind implementarea și administrarea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.36/2021
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 29 iulie 2022  Pentru aplicarea dispozițiilor art. 11 din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul IInstrucțiunile privind implementarea și administrarea în România a proiectelor finanțate prin Programul NATO de Investiții în Securitate, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.36/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 26 februarie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Valoarea în euro a fondurilor neeligibile pentru finanțare din fonduri financiare NSIP, rezultate din raportul recepției operaționale NATO, se asigură de către structurile PM, din cofinanțare la NSIP, prin virarea sumei în lei în contul NSIP al DGFC, în dobândă, pentru redistribuire la proiectele aflate în derulare, prin grija DLog. Valoarea în lei pentru fondurile în euro declarate neeligibile se calculează la cursul NATO din trimestrul în care se efectuează virarea în contul NSIP al DGFC.2. La articolul 26, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Valoarea în euro a fondurilor neeligibile pentru finanțare din fonduri financiare NSIP, rezultate din raportul de audit, se asigură de către structurile PM, din cofinanțare la NSIP, prin virarea sumei în lei în contul NSIP al DGFC, în dobândă, pentru redistribuire la proiectele aflate în derulare, prin grija DLog. Valoarea în lei pentru fondurile în euro declarate neeligibile se calculează la cursul NATO din trimestrul în care se efectuează virarea în contul NSIP al DGFC.(4) Contravaloarea în lei a fondurilor neeligibile pentru finanțare din fonduri financiare NSIP, rezultată din diferența dintre valoarea în lei a fondurilor cheltuite pentru proiectul auditat și valoarea în lei a fondurilor financiare NSIP primite pentru proiectul respectiv, se asigură de către structurile PM, din cofinanțare la NSIP, prin virarea acestora în contul NSIP al DGFC, în dobândă, pentru redistribuire la proiectele aflate în derulare, prin grija DLog.3. La articolul 33, după alineatul (11) se introduc două noi alineate, alineatele (12) și (13), cu următorul cuprins:(12) Pentru contractele cu plata facturilor în valută, structurile PM sunt responsabile de planificarea și asigurarea fondurilor în lei pentru completarea sumei necesare achiziției valutei, rezultată din diferența dintre valoarea eligibilă specificată în documentul notificat la alin. (11) și suma necesară achiziției, cu încadrarea acesteia la prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 294/2007, cu modificările și completările ulterioare.(13) În urma proceselor de recepție operațională și audit NATO, fondurile suplimentare aprobate de NATO pentru compensarea diferențelor de curs valutar NATO euro-leu se gestionează astfel:a) prin grija directorilor PM pentru cele utilizate din cofinanțare la NSIP conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 294/2007, cu modificările și completările ulterioare;b) prin grija DLog pentru cele utilizate din fonduri financiare NSIP de la alte proiecte sau din dobândă.4. La articolul 38, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) AC sunt responsabile ca la semnarea contractelor să fie menționat că decontarea în lei a bunurilor/serviciilor/execuției de lucrări livrate se face la cursul NATO de schimb valutar euroleu din trimestrul în care acestea au fost planificate în graficul fizic și valoric existent la contract. La modificarea cursului NATO de schimb valutar euro-leu, valoarea în lei a contractului se modifică prin act adițional doar pentru livrarea bunurilor/serviciilor/execuției de lucrări care nu sunt întârziate conform graficului fizic și valoric existent la contract.(4) Structurile PM sunt responsabile pentru planificarea și asigurarea fondurilor din bugetul propriu pentru toate situațiile în care NATO declară că nu sunt eligibile pentru finanțare din fonduri financiare NSIP.5. La articolul 39, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Raportul pentru finanțarea proiectelor NSIP în anul curent cuprinde următoarele date:a) structura PM; b) locația, codul și denumirea proiectului NSIP, AC;c) valoarea autorizată a proiectului NSIP, în euro, pe tip de finanțare - fonduri financiare NSIP și cofinanțare;d) existent în contul NSIP al DGFC, în lei, pe proiecte NSIP și dobânda totală;e) valoarea totală a contractelor în euro;f) valoarea cumulată a cheltuielilor efectuate până la 31 decembrie în anul anterior, în euro;g) valoarea planificată pentru cheltuielile din anul curent, în euro și lei, unde valoarea în lei este exprimată la cursul stabilit la nivelul NATO din trimestrul I al anului curent;h) valoarea cumulată planificată pentru toată perioada rămasă, până la finalizarea proiectului NSIP, exprimată în euro;i) stadiul implementării și termenul de finalizare operațională ale proiectelor NSIP.6. La articolul 46, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 46(1) În termen de 15 zile calendaristice de la finalizarea trimestrului, DGFC, structurile PM și AC transmit la DLog, în format letric și electronic - fișier Excel, situația trimestrială a sumelor colectate și repartizate în/din conturile NSIP pe care le gestionează.7. Articolul 54 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 54În toate situațiile în care este posibil, facilitățile realizate prin NSIP se identifică prin afișarea logoului prevăzut în anexa nr. 2^1, la intrarea în obiective.8. Articolul 57 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 57DLog transmite la Direcția planificare integrată a apărării, anual, în termen de 3 zile de la primirea «Scrisorii-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul viitor și a estimărilor pentru următorii trei ani, precum și limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite», în format letric și electronic - fișier Excel, situația privind resursele financiare necesare implementării proiectelor NSIP, detaliată pe o perioadă de 10 ani, pentru întocmirea Directivei de planificare a apărării și chestionarelor NATO, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.9. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2^1, care va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul apărării naționale,
  Vasile Dîncu
  București, 21 iulie 2022.Nr. M.116.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 2^1 la instrucțiuni)
  LOGO
  pentru identificarea facilităților realizate prin NSIP
  -----