ORDIN nr. 94 din 25 iulie 2022privind constituirea Comisiei ministeriale pentru romi la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 28 iulie 2022  Având în vedere prevederile pct. 9.2.4 „Implementare la nivel Central“ din Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 560/2022,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se constituie Comisia ministerială pentru romi, denumită în continuare Comisie, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I.  +  Articolul 2(1) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei ministeriale pentru romi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Componența și atribuțiile Comisiei sunt stabilite în regulamentul de organizare și funcționare prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 3(1) Structurile din cadrul sau din subordinea M.A.I. care au atribuții în implementarea prevederilor Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 560/2022, denumită în continuare Strategie, ori a măsurilor cuprinse în planurile de măsuri sectoriale ale acesteia răspund de realizarea activităților/măsurilor din aria de competență.(2) Structurile M.A.I. prevăzute la alin. (1) vor informa punctul de contact al Comisiei cu privire la progresele înregistrate în implementarea Strategiei și în planurile de măsuri sectoriale ale acesteia, din aria de competență.(3) Punctul de contact al Comisiei va informa Comitetul interministerial pentru implementarea, monitorizarea și evaluarea Strategiei cu privire la progresele înregistrate în implementarea Strategiei, sub semnătura președintelui Comisiei.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 68/2015 privind constituirea Comisiei ministeriale pentru romi la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 10 iulie 2015, se abrogă.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Raed Arafad,
  secretar de stat
  București, 25 iulie 2022.Nr. 94.  +  ANEXĂREGULAMENTde organizare și funcționare a Comisiei ministeriale pentru romi