ORDIN nr. 1.363 din 25 iulie 2022pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 179 "Declarație privind compensația la carburanți"
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 27 iulie 2022  În temeiul prevederilor art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 106/2022 pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modificarea art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 101 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor, comunicat prin Adresa nr. 741.328 din 18.07.2022,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul și conținutul formularului 179 „Declarație privind compensația la carburanți“ prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.  +  Articolul 2Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se depune potrivit instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul 3Caracteristicile de editare, modul de difuzare, utilizare și păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Lucian-Ovidiu Heiuș
  București, 25 iulie 2022.Nr. 1.363.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 2
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului 179 „Declarație privind compensația la carburanți“
  I. Depunerea declarațieiDeclarația privind compensația la carburanți se completează și se depune de către operatorii economici care comercializează benzină și motorină către clienți finali - persoane fizice și juridice care achiziționează carburanții din depozite și/sau stații de distribuție pentru consumul propriu, care acordă o reducere de preț la prețul de vânzare și beneficiază de la bugetul de stat de o compensare, aferentă reducerii acordate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2022 pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modificarea art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.Declarația nu poate fi depusă și nu poate fi corectată după anularea rezervei verificării ulterioare, cu excepțiile prevăzute la art. 105 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.În situația în care operatorul economic depune declarația după anularea rezervei verificării ulterioare, se bifează rubrica „Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare“ și se completează temeiul legal pentru depunerea declarației, în rubrica prevăzută în acest scop.În situația depunerii declarației de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența pentru perioada în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se bifează rubrica „Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală“ și se completează codul de identificare fiscală al succesorului. De asemenea, la secțiunea „Date de identificare a contribuabilului/plătitorului“, la rubrica „Cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală al entității care șia încetat existența.În cazul în care operatorul economic corectează declarația depusă, declarația rectificativă se întocmește pe același model de formular, înscriind „X“ în spațiul special prevăzut în acest scop.Declarația rectificativă se completează integral, înscriinduse toate datele și informațiile prevăzute de formular, inclusiv cele care nu diferă față de declarația inițială.Atenție! Declarația privind compensația la carburanți reprezintă și cerere de compensare, potrivit legii.1. Termenul de depunere a declarației - până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a acordat reducerea, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 106/2022.2. Organul fiscal competentDeclarația privind compensația la carburanți se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de către operatorul economic.3. Modul de depunereDeclarația privind compensația la carburanți se completează cu ajutorul programului de asistență și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.II. Completarea declarației1. Perioada de raportareÎn rubrica „Luna“ se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la care se referă compensația la carburanți (de exemplu: 07). În rubrica „Anul“ se înscrie cu cifre arabe anul pentru care se completează declarația (de exemplu: 2022).2. Secțiunea A „Date de identificare a contribuabilului/ plătitorului“În caseta „Cod de identificare fiscală“ se completează codul de identificare fiscală atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.În rubrica „Denumire“ se înscrie denumirea operatorului economic.Rubricile privind adresa se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al operatorului economic.3. Secțiunea B „Date privind compensația la carburanți“La rubrica „Compensație la carburanți“ se înscrie suma reprezentând compensația aferentă reducerii acordate în perioada de raportare, calculată potrivit legii.4. Secțiunea C „Date de identificare a împuternicitului“Secțiunea se completează în cazul în care declarația se depune de către un împuternicit, conform art. 18 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.În caseta „Cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.În rubrica „Nume, prenume/Denumire“ se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele împuternicitului.Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.
   +  Anexa nr. 3
  CARACTERISTICI
  de editare, modul de difuzare, utilizare și păstrare a formularului
  1. Denumire: Declarația privind compensația la carburanți (formular 179)2. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru completare și editare. Formularul se completează și se editează cu ajutorul programului de asistență, asigurat gratuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.3. Se utilizează la declararea compensației la carburanți de către operatorii economici care comercializează benzină și motorină către clienți finali - persoane fizice și juridice care achiziționează carburanții din depozite și/sau stații de distribuție pentru consumul propriu, care acordă o reducere de preț la prețul de vânzare și beneficiază de la bugetul de stat de o compensare, aferentă reducerii acordate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2022.4. Se completează și se depune de către operatorii economici care comercializează benzină și motorină către clienți finali - persoane fizice și juridice care achiziționează carburanții din depozite și/sau stații de distribuție pentru consumul propriu, care acordă o reducere de preț la prețul de vânzare și beneficiază de la bugetul de stat de o compensare, aferentă reducerii acordate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 106/2022.5. Circulă în format electronic la organul fiscal competent.6. Se arhivează la organul fiscal competent.
  ----