LEGE nr. 244 din 20 iulie 2022privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1.503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 și a Directivei (UE) 2019/1.937
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 27 iulie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta lege stabilește măsuri de punere în aplicare a dispozițiilor Regulamentului (UE) 2020/1.503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 și a Directivei (UE) 2019/1.937, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 octombrie 2020, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2020/1.503.  +  Articolul 2(1) Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., este autoritatea competentă în ceea ce privește autorizarea, reglementarea, supravegherea și controlul furnizorilor de servicii de finanțare participativă care fac obiectul prezentei legi, prin exercitarea prerogativelor stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare.(2) A.S.F. este autoritate competentă pentru îndeplinirea funcțiilor și sarcinilor potrivit art. 29 din Regulamentul (UE) 2020/1.503 și este punct unic de contact pentru cooperarea administrativă transfrontalieră între autoritățile competente, precum și cu Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, denumită în continuare ESMA.(3) În cazul în care Regulamentul (UE) 2020/1.503 sau, după caz, regulamentele emise în legătură cu acesta fac referire la dreptul intern se aplică în mod corespunzător normele naționale incidente care reglementează domeniul în materie, cu luarea în considerare, în cazurile aplicabile, a dispozițiilor prezentei legi.  +  Articolul 3(1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta lege au semnificația prevăzută la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2020/1.503.(2) În sensul art. 2 alin. (1) lit. (n) din Regulamentul (UE) 2020/1.503, părțile sociale ale societăților cu răspundere limitată înființate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990, pot fi utilizate ca instrumente admise în scopul finanțării participative cu condiția să nu fie supuse unor restricții de natură să împiedice efectiv transferul lor, inclusiv restricții privind modul în care aceste părți sociale sunt oferite sau prezentate publicului, cu respectarea prevederilor art. 202 din Legea nr. 31/1990.(3) În aplicarea prevederilor alin. (2), pentru ca părțile sociale ale societăților cu răspundere limitată înființate potrivit Legii nr. 31/1990 să poată fi utilizate ca instrumente admise în scopul finanțării participative, actele constitutive ale societății cu răspundere limitată emitente cuprind prevederi în conformitate cu art. 202 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 care să permită transmiterea părților sociale către persoane din afara societății fără aprobarea asociaților, precum și prevederi care să nu restrângă dreptul de a transfera liber părțile sociale, inclusiv modul în care aceste părți sociale pot fi oferite sau prezentate publicului.  +  Articolul 4Activitatea dezvoltatorilor de proiecte care, în ceea ce privește împrumuturile facilitate de furnizorul de servicii de finanțare participativă, acceptă fonduri de la investitori, în condițiile Regulamentului (UE) 2020/1.503, nu intră sub incidența prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, și nu constituie o încălcare a interdicției prevăzute la art. 5 alin. (1) din aceeași ordonanță de urgență.  +  Articolul 5Nu intră în categoria activităților de creditare reglementate prin Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, acordarea de împrumuturi dezvoltatorilor de proiecte prin intermediul platformelor de finanțare participativă potrivit Regulamentului (UE) 2020/1.503, cu excepția situației în care împrumuturile sunt acordate de o instituție financiară nebancară.  +  Capitolul II Condiții privind autorizarea, funcționarea și retragerea autorizației furnizorilor de servicii de finanțare participativă  +  Articolul 6(1) În vederea prestării de servicii de finanțare participativă este necesară obținerea unei autorizații din partea A.S.F. în calitate de furnizor de servicii de finanțare participativă, potrivit prevederilor prezentei legi.(2) Furnizorul de servicii de finanțare participativă este constituit ca persoană juridică română, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, și poate fi autorizat de A.S.F. în situația în care îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la art. 12 din Regulamentul (UE) 2020/1.503, cu respectarea prevederilor standardelor tehnice de reglementare adoptate de Comisia Europeană, potrivit art. 12 alin. (16) din același regulament.(3) Condiția prevăzută la art. 12 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) 2020/1.503, potrivit căreia persoanele fizice implicate în administrarea potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă trebuie să dețină, la nivel colectiv, suficiente cunoștințe, competențe și experiență pentru a asigura administrarea potențialului furnizor de servicii de finanțare participativă, se consideră îndeplinită dacă cel puțin jumătate dintre membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere sau ai altor organe sau funcții asimilate acestora sunt absolvenți, cu diplomă de licență sau de master, ai unei instituții de învățământ superior în domeniile financiar-bancar, economic, juridic, contabilitate, audit, administrație publică sau tehnologia informației și posedă experiență profesională, în domeniile menționate anterior, de minimum 3 ani.(4) A.S.F. colaborează cu Banca Națională a României, denumită în continuare B.N.R., potrivit prevederilor art. 33 din Regulamentul (UE) 2020/1.503, în cazul în care solicitările de autorizare provin din partea unor entități ce dețin deja o autorizație valabilă emisă de B.N.R. în calitate de instituție de credit, instituție emitentă de monedă electronică sau instituție de plată sau au fost înregistrate ca furnizori specializați în servicii de informare cu privire la conturi, persoane juridice sau instituție financiară nebancară în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative, și ale Legii nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică sau ale Legii nr. 93/2009, cu modificările și completările ulterioare.(5) În situația în care o instituție de credit autorizată de B.N.R. potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, intenționează să presteze servicii de finanțare participativă, cererea de autorizare în calitate de furnizor de servicii de finanțare participativă se depune la A.S.F. numai după obținerea aprobării prealabile din partea B.N.R. cu privire la completarea obiectului de activitate, potrivit cadrului de reglementare național aplicabil instituțiilor de credit.(6) Instituțiile de credit autorizate de B.N.R. potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, pot presta servicii de finanțare participativă doar dacă au obținut autorizație din partea A.S.F.(7) În cazul în care A.S.F., în termen de 3 luni de la data primirii documentației complete ce stă la baza cererii de autorizare, nu comunică solicitantului nicio decizie cu privire la cererea primită, acesta poate face plângere la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal.  +  Articolul 7(1) Furnizorii de servicii de finanțare participativă sunt înscriși în Registrul A.S.F. la data emiterii autorizației.(2) În toate actele oficiale, furnizorii de servicii de finanțare participativă trebuie să precizeze, pe lângă datele de identificare, numărul și data înscrierii în Registrul A.S.F.  +  Articolul 8A.S.F. are competența să retragă autorizația acordată unui furnizor de servicii de finanțare participativă în situațiile prevăzute la art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/1.503.  +  Articolul 9(1) A.S.F. notifică ESMA cu privire la orice autorizare sau retragere a autorizației a unui furnizor de servicii de finanțare participativă.(2) Retragerea autorizației unui furnizor de servicii de finanțare participativă potrivit prevederilor art. 8 se notifică de către A.S.F. inclusiv autorităților competente din alte state membre în cazul în care furnizorul de servicii de finanțare participativă a notificat A.S.F. cu privire la intenția de a presta transfrontalier servicii de finanțare participativă în respectivele state membre potrivit art. 18 din Regulamentul (UE) 2020/1.503.  +  Articolul 10(1) În aplicarea prevederilor art. 15 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2020/1.503, furnizorul de servicii de finanțare participativă notifică A.S.F. modificările semnificative ale condițiilor care au stat la baza obținerii autorizației, în termen de 15 zile de la data adoptării hotărârii organului statutar competent al acestuia de aprobare a respectivei modificări. Notificarea este însoțită de copii ale documentelor justificative ce stau la baza respectivei modificări.(2) Sunt considerate modificări semnificative ale condițiilor care au stat la baza obținerii autorizației următoarele:a) schimbarea denumirii societății;b) schimbarea sediului social;c) modificarea procedurilor și regulilor prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. e), f), j), m), q) și r) din Regulamentul (UE) 2020/1.503.(3) A.S.F. poate formula observații cu privire la modificările prevăzute la alin. (2) lit. c) în termen de 25 de zile de la primirea notificării. Aceste modificări devin aplicabile numai după implementarea corespunzătoare a observațiilor A.S.F. cu privire la acestea, în termenul stabilit de A.S.F.(4) Modificările prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) sunt opozabile de la data înregistrării acestora la Oficiul Național al Registrului Comerțului, denumit în continuare O.N.R.C. În termen de 10 zile de la data înregistrării la O.N.R.C. a modificărilor, furnizorul de servicii de finanțare participativă are obligația de a transmite A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situația în care modificarea produsă impune eliberarea unui nou certificat.  +  Capitolul III Informarea și protecția investitorilor  +  Articolul 11În aplicarea prevederilor art. 23 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2020/1.503, în cazul unei oferte de finanțare participativă adresată potențialilor investitori din România, fișa cu informații esențiale privind investiția este redactată cel puțin în limba română.  +  Articolul 12În aplicarea prevederilor art. 23 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2020/1.503, furnizorii de servicii de finanțare participativă din alte state membre care promovează o ofertă de finanțare participativă prin intermediul comunicărilor publicitare în România pun la dispoziția potențialilor investitori fișa cu informații esențiale privind investiția cel puțin în limba română.  +  Articolul 13(1) În aplicarea prevederilor art. 23 alin. (9) din Regulamentul (UE) 2020/1.503, dezvoltatorul de proiect sau membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directorii/membrii directoratului sau ai altor organe sau funcții asimilate acestora ai/ale dezvoltatorului de proiect, după caz, în funcție de rolul și responsabilitățile conferite de lege și/sau convențional, răspund pentru informațiile incluse în fișa cu informații esențiale privind investiția.(2) În aplicarea prevederilor art. 23 alin. (10) din Regulamentul (UE) 2020/1.503, informațiile incluse în fișa cu informații esențiale privind investiția, precum și în orice traducere a acesteia atrag, după caz, în funcție de rolul și responsabilitățile conferite de lege și/sau convențional, răspunderea dezvoltatorului de proiect, membrilor consiliului de administrație/ consiliului de supraveghere, a directorilor/membrilor directoratului sau a altor organe sau funcții asimilate acestora ai/ale dezvoltatorului de proiect potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul civil, în cazul în care:a) informațiile induc în eroare sau sunt inexacte; orib) fișa cu informații esențiale privind investiția omite informații esențiale necesare pentru investitori atunci când evaluează dacă să finanțeze proiectul de finanțare participativă.  +  Articolul 14(1) În aplicarea prevederilor art. 24 alin. (4) și (5) din Regulamentul (UE) 2020/1.503, membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directorii/membrii directoratului sau ai altor organe sau funcții asimilate acestora ai/ale furnizorului de servicii de finanțare participativă răspund pentru informațiile incluse în fișa cu informații esențiale privind investiția pusă la dispoziție la nivel de platformă.(2) Informațiile incluse în fișa cu informații esențiale privind investiția pusă la dispoziție la nivel de platformă, precum și în orice traducere a acesteia atrag răspunderea membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directorilor/membrilor directoratului sau a altor organe sau funcții asimilate acestora ai/ale furnizorului de servicii de finanțare participativă potrivit prevederilor Codului civil, în cazul în care:a) informațiile induc în eroare sau sunt inexacte; orib) fișa cu informații esențiale privind investiția pusă la dispoziție la nivelul platformei omite informații esențiale necesare în sprijinul deciziei investitorilor de a investi prin administrare de portofolii individuale de împrumuturi.  +  Articolul 15Contractele de împrumut, precum și contractele de garanții reale și/sau personale afectate garantării restituirii împrumuturilor acordate, încheiate între investitori și dezvoltatorii de proiect prin intermedierea furnizorului de servicii de finanțare participativă autorizat potrivit Regulamentului (UE) 2020/1.503, constituie titluri executorii.  +  Articolul 16(1) Furnizorii de servicii de finanțare participativă au obligația de a raporta la Centrala Riscului de Credit și dreptul de a consulta informațiile de risc de credit existente la Centrala Riscului de Credit a B.N.R., în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Riscului de Credit, republicat.(2) Nu se consideră încălcare a obligației de păstrare a secretului profesional:a) transmiterea de către B.N.R. a informațiilor existente în Centrala Riscului de Credit furnizorilor de servicii de finanțare participativă;b) transmiterea de către B.N.R. a informațiilor raportate de către furnizorii de servicii de finanțare participativă către celelalte entități declarante la Centrala Riscului de Credit.(3) Furnizorilor de servicii de finanțare participativă li se aplică prevederile reglementărilor referitoare la Centrala Riscului de Credit emise de B.N.R.  +  Capitolul IV Comunicările publicitare  +  Articolul 17În aplicarea prevederilor art. 27 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2020/1.503, comunicările publicitare, indiferent de forma sau modalitatea de diseminare a informațiilor către potențialii investitori, sunt prezentate de către furnizorii de servicii de finanțare participativă în limba română.  +  Articolul 18(1) Comunicările publicitare prevăzute la art. 17 sunt stocate pe suport hârtie sau în format electronic pentru o perioadă de 2 ani de la apariție sau afișare. Furnizorul de servicii de finanțare participativă are obligația de a pune la dispoziția A.S.F., la cererea acesteia, toate comunicările publicitare.(2) Comunicările publicitare sunt redactate cu respectarea următoarelor principii:a) informațiile cuprinse în cadrul comunicărilor publicitare, puse la dispoziția investitorilor ori potențialilor investitori de către furnizorul de servicii de finanțare participativă, sunt corecte, exacte și clare, astfel încât să ofere o informare completă și să nu inducă în eroare;b) este interzisă comunicarea, publicarea sau distribuirea către public a oricărei comunicări publicitare despre care furnizorul de servicii de finanțare participativă știe că include informații false, neclare, afirmații neverificate ori ambigue sau care pot induce în eroare;c) comunicările publicitare sunt în mod clar identificate ca atare;d) sursele de proveniență a informațiilor conținute de comunicările publicitare sunt indicate în mod clar în cuprinsul acestora;e) în cuprinsul comunicărilor publicitare nu este admisă utilizarea formulărilor de tipul cel mai mare, cel mai bun furnizor de servicii de finanțare participativă sau orice alte expresii similare;f) informațiile și mențiunile obligatorii sunt redactate în mod vizibil și ușor de citit, cu font de minimum 12;g) este interzisă utilizarea de estimări privitoare la realizările viitoare ale furnizorului de servicii de finanțare participativă și a declarațiilor investitorilor anteriori, prezenți sau potențiali, ce au legătură cu furnizorul de servicii de finanțare participativă sau cu proiecte de finanțare participativă anterioare.(3) Comunicările publicitare difuzate prin intermediul serviciilor mass-media audiovizuale trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:a) denumirea completă a furnizorului de servicii de finanțare participativă;b) numărul și data înscrierii în Registrul A.S.F. ale furnizorului de servicii de finanțare participativă;c) sediul social și datele de contact ale furnizorului de servicii de finanțare participativă;d) site-ul și numărul de telefon al furnizorului de servicii de finanțare participativă;e) avertizarea Citiți fișele cu informații esențiale privind investiția la nivel de proiect sau platformă înainte de a investi în cadrul platformei, indicându-se unde și în ce limbă investitorii și potențialii investitori pot obține aceste informații sau cum pot avea acces la acestea.  +  Capitolul V Competențele A.S.F.  +  Articolul 19În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin în calitate de autoritate competentă în sensul art. 2, A.S.F. deține competențele de supraveghere și investigare prevăzute la art. 30 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2020/1.503, precum și competența de a sesiza organele de urmărire penală, după caz.  +  Articolul 20A.S.F. își exercită funcțiile și competențele menționate la art. 19 potrivit prevederilor art. 30 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2020/1.503.  +  Capitolul VI Cooperarea A.S.F. cu alte autorități  +  Articolul 21A.S.F. cooperează cu autoritățile competente din celelalte state membre și cu ESMA în cadrul activităților de supraveghere și investigare derulate în exercitarea atribuțiilor ce îi revin în calitate de autoritate competentă în sensul art. 2, potrivit prevederilor art. 31 și 32 din Regulamentul (UE) 2020/1.503.  +  Articolul 22În aplicarea prevederilor art. 33 din Regulamentul (UE) 2020/1.503, A.S.F. colaborează cu B.N.R. și fac schimb de orice informații esențiale cu privire la instituțiile de credit, instituțiile emitente de monedă electronică sau instituțiile de plată care dețin o autorizație emisă de B.N.R. sau au fost înregistrate ca furnizori specializați în servicii de informare cu privire la conturi, persoane juridice sau instituții financiare nebancare potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 209/2019, ale Legii nr. 210/2019 sau ale Legii nr. 93/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care sunt autorizate de către A.S.F. ca furnizori de servicii de finanțare participativă potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2020/1.503 și a reglementărilor emise în aplicarea acestuia.  +  Capitolul VII Răspunderi și sancțiuni  +  Articolul 23(1) A.S.F. aplică sancțiuni și măsuri administrative pentru încălcarea prevederilor prezentei legi, ale Regulamentului (UE) 2020/1.503 și ale reglementărilor emise în aplicarea prezentei legi.(2) Constituie contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii infracțiuni, următoarele fapte săvârșite de către furnizorul de servicii de finanțare participativă sau de către dezvoltatorul de proiect și/sau de către membrii consiliului de administrație ori ai consiliului de supraveghere, directorii sau membrii directoratului sau ai altor organe sau funcții asimilate acestora ai dezvoltatorului de proiect/ai furnizorului de servicii de finanțare participativă, potrivit Legii nr. 31/1990:a) încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2)-(6), art. 4, 5, art. 6 alin. (1)-(6), art. 7 alin. (1)-(4), art. 8 alin. (1)-(6), art. 9-11, art. 13 alin. (2), art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (1), art. 18 alin. (1) și (4), art. 19 alin. (1)-(6), art. 20 alin. (1) și (2), art. 21 alin. (1)-(7), art. 22, art. 23 alin. (1)-(4) și (6)-(13), art. 24, 25, 26 și art. 27 alin. (1)-(3) din Regulamentul (UE) 2020/1.503;b) refuzul de a coopera sau de a se conforma în situația unei investigații, a unui control sau a unei solicitări în conformitate cu art. 19;c) nerespectarea condițiilor care au stat la baza obținerii autorizației prevăzute la art. 12 din Regulamentul (UE) 2020/1.503 pe toată durata desfășurării activității.  +  Articolul 24(1) A.S.F. aplică, în conformitate cu art. 39 din Regulamentul (UE) 2020/1.503 și art. 2 din prezenta lege, sancțiuni contravenționale, precum și măsuri administrative entităților și persoanelor prevăzute la art. 23 pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la același articol, astfel:1. sancțiuni contravenționale principale:a) în cazul persoanelor juridice, avertisment sau cu amendă de la 10.000 lei la 2.433.700 lei sau de până la 5% din cifra de afaceri anuală totală a persoanei juridice respective potrivit ultimelor situații financiare disponibile aprobate de organul de conducere ori până la de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare, în cazul în care beneficiul poate fi determinat, chiar dacă acesta depășește valorile maxime prevăzute anterior, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare; în cazul în care persoana juridică este o societate-mamă sau o filială a societății-mamă care are obligația de a întocmi situații financiare consolidate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile în vigoare, cifra de afaceri anuală totală relevantă este cifra de afaceri anuală totală sau tipul de venit corespunzător potrivit actelor legislative relevante ale Uniunii Europene din domeniul contabilității, conform celei mai recente situații financiare consolidate disponibile aprobate de organul de conducere al societății-mamă;b) în cazul persoanelor fizice, avertisment sau cu amendă de la 5.000 lei la 2.433.700 lei sau până la de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare, în cazul în care beneficiul poate fi determinat, chiar dacă acesta depășește suma maximă prevăzută anterior, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;2. sancțiuni contravenționale complementare, în funcție de natura și gravitatea faptei:a) interzicerea, pentru membrii consiliului de administrație ori ai consiliului de supraveghere, directorii sau membrii directoratului sau ai altor organe sau funcții asimilate acestora ai furnizorului de servicii de finanțare participativă, potrivit Legii nr. 31/1990, sau orice altă persoană fizică responsabilă de respectiva încălcare, de a exercita funcții de conducere în cadrul furnizorilor de servicii de finanțare participativă pentru o perioadă cuprinsă între 90 de zile și 5 ani;b) retragerea autorizației acordate de A.S.F.3. În cazul constatării unor fapte contravenționale de gravitate redusă, A.S.F. poate aplica una sau mai multe măsuri administrative, precum:a) o declarație publică în cadrul căreia se indică persoana fizică sau juridică responsabilă și natura încălcării;b) o decizie prin care i se cere persoanei fizice sau juridice să înceteze încălcarea și să se abțină de la repetarea comportamentului respectiv;c) dispunerea unui plan de măsuri în scopul remedierii deficiențelor constatate și/sau prevenirii apariției/materializării unor riscuri în activitatea furnizorilor de servicii de finanțare participativă.(2) Sancțiunile contravenționale principale prevăzute la alin. (1) pct. 1 se pot aplica cumulativ cu una sau mai multe sancțiuni contravenționale complementare prevăzute la alin. (1) pct. 2 și/sau cu măsurile administrative prevăzute la alin. (1) pct. 3 lit. a) și c).(3) Măsurile administrative prevăzute la alin. (1) pct. 3 lit. b) și c) pot fi aplicate distinct de sancțiunile principale sau complementare prevăzute la alin. (1) pct. 1 și 2.(4) Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) și ale art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la plata a jumătate din minimul amenzilor, în cazul sancțiunilor aplicate pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 23 persoanele sancționate au obligația să achite integral amenda contravențională.(5) Amenda contravențională prevăzută la alin. (4) se achită de către persoanele sancționate în termen de cel mult 15 zile de la data comunicării de către A.S.F. a deciziei de sancționare.(6) Săvârșirea contravențiilor se constată de către persoanele împuternicite din cadrul structurilor de specialitate ale A.S.F.; dacă se constată nerespectarea uneia dintre dispozițiile legale a căror încălcare este prevăzută drept contravenție la art. 23, persoanei în cauză i se acordă un termen de 7 zile de la data comunicării celor constatate, în care să formuleze obiecțiuni cu privire la încălcarea săvârșită.(7) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) și ale art. 11 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, decizia de sancționare, precum și celelalte acte administrative adoptate de A.S.F. potrivit prevederilor prezentei legi, inclusiv prin aplicarea corespunzătoare a regulamentelor Uniunii Europene în domeniile prevăzute de prezenta lege, motivate în mod corespunzător, pot fi atacate în termen de 30 de zile de la data comunicării la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal. Actele administrative individuale ale A.S.F. constituie titlu executoriu.  +  Articolul 25La stabilirea tipului și nivelului unei sancțiuni sau măsuri administrative care se aplică în conformitate cu art. 24, A.S.F. ia în considerare în ce măsură încălcarea este intenționată sau rezultă dintr-o neglijență, precum și toate celelalte circumstanțe relevante, inclusiv, după caz:a) gravitatea și durata încălcării;b) gradul de răspundere care revine persoanei fizice sau juridice responsabile de încălcare;c) capacitatea financiară a persoanei fizice sau juridice responsabile de încălcare, astfel cum este indicată de cifra de afaceri anuală totală a persoanei juridice responsabile sau de venitul anual și de activele nete ale persoanei fizice responsabile;d) volumul profiturilor obținute sau al pierderilor evitate de către persoana fizică sau juridică responsabilă de încălcare, în măsura în care acestea pot fi stabilite;e) pierderile suferite de terți ca urmare a încălcării, în măsura în care acestea pot fi determinate;f) măsura în care persoana fizică sau juridică responsabilă de încălcare cooperează cu A.S.F., fără a aduce atingere necesității de a reține profitul obținut sau pierderile evitate de această persoană;g) încălcările săvârșite anterior de către persoana fizică sau juridică responsabilă de încălcare;h) efectele pe care le are încălcarea asupra intereselor investitorilor.  +  Articolul 26În exercitarea competențelor sale prevăzute la prezentul capitol și la art. 39 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2020/1.503, A.S.F. cooperează cu autoritățile competente din celelalte state membre pentru a se asigura că exercitarea competențelor sale de supraveghere, investigare, precum și sancțiunile contravenționale și măsurile administrative pe care le aplică sunt eficace, proporționale, disuasive și adecvate în temeiul Regulamentului (UE) 2020/1.503.  +  Articolul 27(1) Publicarea de către A.S.F. a deciziilor prin care se impun sancțiuni sau măsuri administrative în cazurile de încălcare a prezentei legi se realizează potrivit prevederilor art. 42 din Regulamentul (UE) 2020/1.503.(2) Informațiile publicate în temeiul prezentului articol sunt menținute pe site-ul A.S.F. pe o durată de cel puțin 5 ani de la publicare. Datele cu caracter personal incluse în aceste informații sunt menținute pe site-ul A.S.F. numai pe durata stabilită de reglementările naționale și europene aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal.  +  Articolul 28Desfășurarea fără autorizația prevăzută la art. 6 alin. (1) a serviciilor de finanțare participativă, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2020/1.503, constituie infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activități și se pedepsește potrivit art. 348 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul VIII Dispoziții finale  +  Articolul 29A.S.F. are competența de a emite reglementări în aplicarea prezentei legi.  +  Articolul 30Prezenta lege intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 20 iulie 2022.Nr. 244.-----