LEGE nr. 265 din 22 iulie 2022privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 26 iulie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează:a) procedura de înregistrare în registrul comerțului pe baza controlului registratorului de registrul comerțului sau, după caz, în baza hotărârii instanței judecătorești;b) statutul registratorului de registrul comerțului, denumit în continuare registrator;c) modul de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului, denumit în continuare ONRC, și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, denumite în continuare oficiile registrului comerțului.  +  Articolul 2Dispozițiile prezentei legi nu sunt aplicabile serviciilor prestate în contextul libertății de prestare transfrontalieră a serviciilor, astfel cum este prevăzută la art. 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.  +  Articolul 3(1) În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) constituire - întregul proces de înființare a unei persoane juridice, potrivit legii, inclusiv încheierea actului constitutiv și toate etapele necesare pentru înregistrarea acesteia în registrul comerțului;b) înregistrare - orice operațiune de înscriere în registrul comerțului, cuprinzând: 1. înmatricularea în registrul comerțului a persoanelor juridice supuse, potrivit legii, acestei obligații;2. înregistrarea în registrul comerțului, înainte de începerea activității economice, a persoanelor fizice autorizate, a întreprinderilor individuale și a întreprinderilor familiale;3. înregistrarea în registrul comerțului, înainte de începerea activității economice, a sucursalelor persoanelor juridice române sau străine supuse, potrivit legii, acestei obligații;4. înscrierea de mențiuni în registrul comerțului cu privire la actele și faptele pentru care legea prevede această obligație, înscrierea de mențiuni cu privire la depunerea de acte, înscrierea de mențiuni privind depunerea declarațiilor-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare și a datelor cuprinse în acestea; 5. înscrierea în registrul comerțului a unor operațiuni prevăzute de lege, comunicate de autoritatea sau instituția publică competentă;c) procedura de constituire online - procedura de constituire a unei societăți în care încheierea actului constitutiv și înregistrarea în registrul comerțului se derulează integral prin mijloace electronice;d) solicitant - profesionistul, în sensul art. 3 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoană fizică sau juridică supusă obligației de înregistrare în registrul comerțului sau persoana interesată să înregistreze un act sau fapt în registrul comerțului sau în alte registre ținute de ONRC, precum și, după caz, persoana care solicită prestarea unui serviciu de către ONRC sau de către oficiile registrului comerțului;e) împuternicit - consilierul juridic salariat al persoanei juridice, persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale, avocatul împuternicit cu împuternicire avocațială, persoana împuternicită cu procură specială sau generală, în formă autentică, să semneze și/sau să depună cereri în numele persoanei fizice sau juridice, alte persoane fizice salariate ale persoanei juridice, persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale, împuternicite pentru depunerea de cereri sau pentru ridicarea de documente la/de la registrul comerțului;f) reprezentantul legal - persoana care, potrivit legii, în calitate de organ sau de membru al unui organ, reprezintă profesionistul persoană juridică în raporturile cu terții și în justiție, respectiv reprezentantul persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activitățile sucursalei, precum și reprezentantul întreprinderii familiale, care, în una dintre aceste calități, este înregistrat în registrul comerțului;g) biroul unic - structură în cadrul oficiului registrului comerțului, la care se depun cererile de înregistrare, declarațiile-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare sau desfășurare a activității și, după caz, alte documente sau cereri;h) înregistrare fiscală - luarea în evidența organelor fiscale a profesioniștilor supuși obligației de înregistrare în registrul comerțului, prin atribuirea codului unic de înregistrare;i) starea - informație care reflectă diferitele etape ale existenței unui profesionist, persoană fizică sau juridică, supus obligației de înregistrare în registrul comerțului: în funcțiune, dizolvată, în reorganizare, în lichidare, în insolvență, în faliment, în întrerupere temporară a activității, radiată și alte asemenea informații prevăzute de lege;j) firma - denumirea sub care profesionistul care are obligația de înregistrare în registrul comerțului își desfășoară activitatea și sub care semnează;k) act constitutiv - documentul prin care se constituie persoana juridică și care desemnează atât înscrisul unic, cât și contractul de societate și/sau statutul;l) autorizarea funcționării - asumarea de către solicitant a responsabilității privind legalitatea desfășurării activităților declarate prin depunerea declarației-tip pe propria răspundere;m) formular-tip de act constitutiv - model de act constitutiv ce cuprinde un set predefinit de clauze și care se poate utiliza în procedura de constituire online a societăților, precum și în procedura de înregistrare a societăților în registrul comerțului, în conformitate cu prevederile prezentei legi;n) formular-tip - model de cerere sau alt document utilizat în procedura de înregistrare și autorizare a funcționării sau desfășurării activității;o) semnătură electronică calificată - semnătura electronică, în sensul art. 3 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 910/2014, care se bazează pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere calificat din România sau din alt stat membru al Uniunii Europene, inclus în lista publicată de Comisia Europeană în conformitate cu art. 9 din același regulament, și care se utilizează în procedura de constituire online, precum și de înregistrare prin mijloace electronice și de furnizare de informații sau documente din registrul comerțului sau din alte registre ținute de ONRC;p) sigiliu electronic calificat - sigiliul electronic avansat, în sensul art. 3 pct. 27 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014, care este creat de un dispozitiv de creare a sigiliilor electronice calificat și care se bazează pe un certificat calificat pentru sigiliile electronice; se utilizează în procedura de constituire online, precum și de înregistrare prin mijloace electronice și de furnizare de informații/documente din registrul comerțului sau din alte registre ținute de ONRC ori din Buletinul electronic al registrului comerțului;q) mijloace electronice - echipamente electronice utilizate pentru prelucrarea, inclusiv compresia digitală, și stocarea datelor, prin care informația este trimisă la origine, direcționată și primită la destinație, respectiv, poștă electronică și portalul de servicii online al ONRC;r) fondul de comerț - ansamblul bunurilor mobile și imobile, corporale și necorporale - mărci, firme, embleme, brevete de invenții, vad comercial -, utilizate de un operator economic în vederea desfășurării activității sale și a atragerii și menținerii clientelei.s) stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau stat participant la Asociația Europeană a Liberului Schimb. (la 23-07-2023, Alineatul (1), Articolul 3, Sectiunea 1, Capitolul I a fost completat de Punctul 1., Articolul II din LEGEA nr. 222 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 20 iulie 2023 ) (2) În cadrul prezentei legi, sintagmele mijloc de identificare electronică și sistem de identificare electronică au înțelesul prevăzut la art. 3 pct. 2 și 4 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014.  +  Secţiunea a 2-a Registrul comerțului - serviciu public de interes general  +  Articolul 4(1) Registrul comerțului este serviciul public de interes general prin care se asigură înregistrarea și publicitatea profesioniștilor persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, înmatricularea și publicitatea profesioniștilor societăți, societăți europene, societăți cooperative, societăți cooperative europene, organizații cooperatiste de credit, grupuri de interes economic și grupuri europene de interes economic, cu sediul principal în România, înregistrarea și publicitatea sucursalelor acestora, precum și a sucursalelor persoanelor juridice enumerate cu sediul principal în străinătate.(2) Nu sunt supuși obligației de înregistrare în registrul comerțului profesioniștii ale căror organizare, funcționare și evidență sunt reglementate prin acte normative speciale care nu prevăd această obligație de înregistrare.  +  Articolul 5(1) Înregistrarea în registrul comerțului se face în baza încheierii registratorului prin care se soluționează cererile de înregistrare sau, după caz, în baza unei hotărâri judecătorești definitive ori, acolo unde legea prevede, a unei hotărâri executorii. În cazul în care înregistrarea se dispune prin hotărâre judecătorească, aceasta se poate realiza și în baza actului procedural care redă dispozitivul hotărârii judecătorești.(2) Încheierea registratorului este executorie, dacă legea nu prevede altfel.  +  Articolul 6(1) Registrul comerțului este ținut de ONRC, în sistem informatic, iar înregistrarea în registrul comerțului și în alte registre ținute de ONRC se efectuează electronic.(2) Activitatea ONRC este susținută de un centru de date principal și de un centru de date secundar, ambele localizate pe teritoriul României.  +  Articolul 7(1) Registrul comerțului este structurat pe următoarele categorii de registre:a) un registru pentru înregistrarea societăților, companiilor naționale, societăților naționale, regiilor autonome, grupurilor de interes economic, societăților europene, grupurilor europene de interes economic, a altor persoane juridice expres prevăzute de lege, cu sediul principal în România, a sucursalelor acestora și, după caz, a sucursalelor persoanelor juridice cu sediul principal în străinătate;b) un registru pentru înregistrarea societăților cooperative și societăților cooperative europene cu sediul principal în România, a sucursalelor acestora și, după caz, a sucursalelor societăților cooperative sau societăților cooperative europene cu sediul principal în străinătate;c) un registru pentru înregistrarea persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, cu sediul profesional și, după caz, puncte de lucru în România.(2) Fiecare profesionist înregistrat în registrul comerțului va purta un număr de ordine din registrul comerțului, începând de la numărul 1 în fiecare an, acordat la nivel național din Registrul central al comerțului.(3) Modul de ținere a registrelor, de efectuare a înregistrărilor, de prestare a serviciilor de către ONRC și oficiile registrului comerțului se stabilește prin ordin al ministrului justiției.  +  Articolul 8(1) Oficiul registrului comerțului păstrează un dosar cu cererile de înregistrare în registrul comerțului, documentele în susținerea acestora, documentele în baza cărora se efectuează înregistrările în registrul comerțului și documentele care atestă efectuarea înregistrării, pentru fiecare profesionist înregistrat.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se arhivează de ONRC sau, după caz, de oficiile registrului comerțului și în formă electronică, într-un format care permite citirea și căutarea pe calculator sau sub formă de date structurate.(3) Documentele și informațiile depuse pe suport hârtie sunt convertite în format electronic de către ONRC și oficiile registrului comerțului, cât mai rapid posibil.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), documentele depuse pe suport hârtie înainte de data de 31 decembrie 2006 inclusiv se convertesc în format electronic de către ONRC și oficiile registrului comerțului la primirea unei cereri de înregistrare sau a unei solicitări de eliberare a unor copii sau copii certificate ale acelor documente, transmisă prin mijloace electronice.  +  Articolul 9(1) Registrul comerțului, ținut de ONRC, face parte din sistemul de interconectare a registrelor comerțului din statele membre, denumit în continuare sistemul de interconectare a registrelor comerțului. (la 23-07-2023, Alineatul (1), Articolul 9, Sectiunea a 2-a, Capitolul I a fost modificat de Punctul 2., Articolul II din LEGEA nr. 222 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 20 iulie 2023 ) (2) Sistemul de interconectare a registrelor comerțului este constituit din registrele comerțului din statele membre ale Uniunii Europene și din platforma centrală europeană. La nivel european, punctul de acces electronic la sistemul de interconectare este portalul european e-Justiție. La nivel național, punctul de acces de interconectare a registrelor comerțului este registrul comerțului, la nivel central.(3) Prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului, registrul comerțului pune la dispoziția publicului documentele și informațiile referitoare la profesioniștii înregistrați în registrul comerțului.(4) Oficiul registrului comerțului realizează, prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului, cu titlu gratuit, schimbul de documente și informații cu registrele comerțului din statele membre în cazul operațiunilor de transformare, fuziune și divizare transfrontalieră și al sucursalelor înființate de societăți cu sediul în statele membre. (la 23-07-2023, Alineatul (4), Articolul 9, Sectiunea a 2-a, Capitolul I a fost modificat de Punctul 2., Articolul II din LEGEA nr. 222 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 20 iulie 2023 ) (5) ONRC asigură interoperabilitatea registrului comerțului cu sistemul de interconectare a registrelor comerțului din statele membre ale Uniunii Europene, documentele și informațiile fiind disponibile în format standard de mesaj și fiind accesibile prin mijloace electronice, cu respectarea standardelor de securitate pentru transmisia și schimbul datelor, în condițiile legii.(6) ONRC poate constitui, prin registrul comerțului, puncte de acces opționale la sistemul de interconectare a registrelor comerțului. Constituirea punctelor de acces opționale se aprobă prin ordin al ministrului justiției.  +  Articolul 10Pentru identificare, inclusiv în comunicarea dintre registrele comerțului din statele membre prin sistemul de interconectare, profesioniștii înregistrați în registrul comerțului au și un identificator unic la nivel european, denumit în continuare EUID, a cărui structură este aprobată prin ordin al ministrului justiției.  +  Articolul 11(1) Registrul comerțului este public. Oficiul registrului comerțului eliberează, la cererea și pe cheltuiala persoanei interesate, în limba română, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal, informații și certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerțului, precum și certificate constatatoare că un anumit act sau fapt nu este înregistrat, copii și/sau copii certificate de pe toate actele înregistrate sau prezentate ori ale oricărei părți a acestora, în forma în care au fost depuse în susținerea cererilor de înregistrare.(2) Cererea de eliberare de informații și documente poate fi depusă la ghișeu, poate fi transmisă prin poștă sau prin servicii de curierat ori prin mijloace electronice, fiind însoțită, cu excepția cererii semnate cu semnătură electronică calificată, de o copie a actului de identitate.(3) Oficiul registrului comerțului eliberează, prin mijloace electronice, documentele prevăzute la alin. (1) în formă electronică, semnate cu semnătură electronică calificată sau cu sigiliul electronic calificat, după caz, ori pe suport hârtie, la sediul ONRC și al oficiilor registrului comerțului, respectiv prin servicii de poștă sau curierat.(4) Copiile sunt certificate pentru conformitate. Cele în format electronic sunt certificate prin aplicarea semnăturii electronice. La cerere, se pot elibera și copii fără formalitatea certificării.(5) Copiile în format electronic ale documentelor și informațiile prevăzute la alin. (1) se pun la dispoziția publicului și prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului. (6) Documentele primite, respectiv transmise pe cale electronică se gestionează și prin interconectarea cu Punctul de contact unic electronic, denumit în continuare PCU, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare.(7) Pentru informațiile și documentele eliberate se percepe un tarif, pe nivele de tarifare, stabilit prin ordin al ministrului justiției, care nu poate depăși costurile administrative aferente eliberării informațiilor sau documentelor și care include costurile asociate dezvoltării și întreținerii registrului comerțului.(8) Informațiile și documentele prevăzute la alin. (1) se eliberează, cu titlu gratuit, autorităților și instituțiilor publice, precum și misiunilor diplomatice acreditate în România.(9) Informațiile prevăzute la alin. (1) se eliberează, cu titlu gratuit, și altor persoane juridice în afara celor menționate la alin. (8), dacă acestea sunt prevăzute expres de lege.(10) ONRC și oficiile registrului comerțului eliberează, cu titlu gratuit, jurnaliștilor și reprezentanților mijloacelor de informare în masă informații punctuale înregistrate în registrul comerțului, care pot fi utilizate numai în scopul informării opiniei publice.  +  Articolul 12(1) Următoarele informații cu privire la persoanele fizice și juridice înregistrate în registrul comerțului sunt disponibile, cu titlu gratuit, prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului, pe pagina de internet a ONRC sau pe portalul de servicii online al acestuia:a) firma și forma juridică;b) sediul social/profesional și, în cazul sucursalelor, statul membru în care este înregistrat; c) numărul de ordine din registrul comerțului, EUID și codul unic de înregistrare;d) starea;e) pagina de internet, dacă există; f) reprezentanții legali ai persoanei juridice și dacă aceștia sunt împuterniciți să acționeze împreună sau separat, precum și reprezentantul întreprinderii familiale;g) sucursalele deschise în alt stat membru, inclusiv firma, numărul de înregistrare, EUID și statul membru în care este înregistrată sucursala.h) proiectul de fuziune, transformare și divizare transfrontalieră sau, după caz, informațiile prevăzute la art. 251^28 alin. (5), art. 251^47 alin. (5) sau art. 251^67 alin. (5) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 23-07-2023, Alineatul (1), Articolul 12, Sectiunea a 2-a, Capitolul I a fost completat de Punctul 3., Articolul II din LEGEA nr. 222 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 20 iulie 2023 ) (2) Pentru registrele comerțului din statele membre, schimbul de informații prin intermediul sistemului de interconectare este gratuit.(3) Prin sistemul de interconectare, informațiile privind obiectul de activitate al profesionistului vor fi puse la dispoziție, în mod gratuit, autorităților din alte state membre.  +  Articolul 13(1) Informațiile privind datele cu caracter personal care pot fi puse la dispoziția publicului, cu referire la persoanele fizice care au calitatea de asociat, acționar sau membru, administrator, director, membru al consiliului de supraveghere, membru al directoratului, administrator, lichidator judiciar, lichidator, curator, curator special, custode, cenzor, auditor financiar, reprezentant legal al unei persoane juridice, inclusiv al unei persoane juridice care are una sau mai multe dintre aceste calități, sunt: numele și prenumele, data și locul nașterii, cetățenia și statul de domiciliu, cu excepția situațiilor când solicitantul este o entitate care are acces la datele cu caracter personal, în condițiile legii.(2) Copiile sau copiile certificate de pe documentele depuse din dosarul profesionistului înregistrat în registrul comerțului, ce se eliberează solicitanților, conțin exclusiv: numele și prenumele, data și locul nașterii, cetățenia și statul de domiciliu ale persoanelor care figurează în aceste documente, cu excepția situațiilor când solicitantul este o entitate care are acces la datele cu caracter personal, în condițiile legii.  +  Articolul 14ONRC pune la dispoziția publicului, în mod gratuit, în limbile română și engleză, pe pagina sa de internet sau pe portalul de servicii online, cu acces și prin intermediul portalului digital unic, informații cu privire la legislația ce reglementează:a) constituirea și înmatricularea profesioniștilor persoane juridice, inclusiv prin procedura online, înregistrarea persoanelor fizice, și anume: cerințele privitoare la actul constitutiv/acordul de constituire, inclusiv la utilizarea formularului-tip de act constitutiv/acord de constituire; documentele care se depun la oficiul registrului comerțului, mijloacele de identificare electronică, cerințele legate de limba în care poate fi întocmit/prezentat un document și, dacă se solicită asistență, tarifele aplicabile, după caz; b) înregistrarea sucursalelor și a mențiunilor referitoare la acestea în registrul comerțului, în modalitățile și prin mijloacele prevăzute de lege, inclusiv prin mijloace electronice, documentele necesare înregistrării sucursalelor în registrul comerțului, mijloacele de identificare electronică, cerințele legate de limba în care poate fi întocmit/prezentat un document și, dacă se solicită asistență, tarifele aplicabile, după caz;c) înregistrarea de mențiuni și/sau documente supuse obligației de publicitate prin registrul comerțului, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice; d) dobândirea calității de administrator, director, în sensul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de membru al consiliului de administrație, al directoratului sau al consiliului de supraveghere și interdicțiile, prevăzute de lege, de a dobândi și a exercita aceste calități, precum și autoritățile care dețin evidențe referitoare la aceste interdicții; e) competențele generale și atribuțiile consiliului de administrație și ale directorilor, respectiv ale consiliului de supraveghere și ale directoratului.  +  Articolul 14^1(1) La solicitarea autorității competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene, Oficiul Național al Registrului Comerțului comunică de îndată, prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului, informații privind existența unei mențiuni în registrul comerțului și privind datele înregistrate în cazierul judiciar referitoare la aplicarea unei interdicții de a exercita funcția de administrator, de membru al consiliului de administrație, de membru al consiliului de supraveghere sau al directoratului cu privire la persoana fizică sau juridică la care se referă solicitarea și care ar urma să exercite în statul membru solicitant calitatea prevăzută la art. 14 lit. d) pct. (i) din Directiva (UE) 2017/1.132 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 169 din 30 iunie 2017.(2) În vederea îndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1), Oficiul Național al Registrul Comerțului obține date și informații privind cazierul judiciar al persoanelor fizice și juridice, potrivit Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin transmiterea, în format electronic, a datelor și informațiilor de către Inspectoratul General al Poliției Române. Procedura de transmitere a datelor și informațiilor prin Sistemul național de evidență informatizată a cazierului judiciar este stabilită prin protocol de colaborare încheiat între Oficiul Național al Registrul Comerțului și Inspectoratul General al Poliției Române.(3) Comunicarea informațiilor prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea dispozițiilor prezentei legi, ale Legii nr. 290/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, ale Legii nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, în cazul datelor de interes operativ.(4) Datele cu caracter personal necesare îndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1) sunt prelucrate cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, pentru a permite autorității solicitante să evalueze informațiile necesare referitoare la interdicție, cu scopul de a preveni un comportament fraudulos sau alte comportamente abuzive și de a asigura protecția tuturor persoanelor care interacționează cu societăți sau sucursale, și se păstrează până la primirea confirmării recepționării răspunsului de către autoritatea competentă din statul membru solicitant.(5) Oficiul Național al Registrului Comerțului nu stochează datele cu caracter personal obținute potrivit alin. (2) pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru comunicarea, potrivit alin. (1), a răspunsului către autoritatea competentă solicitantă dintr-un alt stat membru. (la 23-07-2023, Sectiunea a 2-a, Capitolul I a fost completată de Punctul 4., Articolul II din LEGEA nr. 222 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 20 iulie 2023 )  +  Secţiunea a 3-a Buletinul electronic al registrului comerțului și publicarea actelor  +  Articolul 15(1) ONRC editează Buletinul electronic al registrului comerțului, denumit în continuare Buletin, la nivel național, organizat ca platformă electronică centrală prin portalul de servicii online al ONRC.(2) În Buletin sunt publicate, din oficiu, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal, după înregistrarea în registrul comerțului, următoarele:a) încheierea registratorului sau hotărârea judecătorească privind înmatricularea unei persoane juridice, înregistrarea unei sucursale a unei persoane juridice, înregistrarea unei persoane fizice autorizate, a unei întreprinderi individuale sau a unei întreprinderi familiale;b) încheierea registratorului, în cazul oricăror alte înregistrări în registrul comerțului;c) alte acte înregistrate în registrul comerțului pentru care legea prevede publicarea în Buletin;d) hotărârile judecătorești, altele decât cele prevăzute la lit. a) și la art. 16 alin. (1) lit. b), înregistrate în registrul comerțului.(3) Înscrisurile prevăzute la alin. (2) se transmit electronic de către oficiile registrului comerțului către ONRC, prin sistemul informatic integrat al ONRC, și se publică în Buletin în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării în registrul comerțului.(4) Publicarea în Buletin și consultarea acestuia se realizează cu titlu gratuit.  +  Articolul 16(1) În Monitorul Oficial al României sunt publicate, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal, după înregistrarea în registrul comerțului, următoarele:a) extrasul încheierii registratorului sau al hotărârii judecătorești privind înmatricularea unei persoane juridice sau înregistrarea unei sucursale a unei persoane juridice; la solicitarea expresă a uneia dintre părți, se poate publica integral hotărârea judecătorească;b) hotărârile judecătorești pentru care instanțele dispun în mod expres publicarea în Monitorul Oficial al României;c) hotărârile adunării generale ale asociaților/acționarilor/ membrilor, actele adiționale ale persoanelor juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, pentru care legea prevede publicarea în Monitorul Oficial al României;d) hotărârile organelor de administrare și/sau conducere ale persoanelor juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, pentru care legea prevede publicarea în Monitorul Oficial al României;e) alte acte ale persoanelor juridice, supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, pentru care legea prevede publicarea în Monitorul Oficial al României.(2) Extrasul încheierii sau al hotărârii judecătorești menționat la alin. (1) lit. a) cuprinde: numărul și data încheierii, firma, sediul ori sediul social sau profesional și forma de organizare, după caz, numele și prenumele, adresa - țara, localitatea, județul - fondatorilor, administratorilor sau a reprezentanților persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activitățile sucursalei și, dacă este cazul, a cenzorilor, auditorilor; numele și prenumele, adresa - țara, localitatea, județul - titularului, a reprezentantului sau a membrilor persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale și întreprinderii familiale, domeniul și activitatea principală, capitalul social sau valoarea patrimoniului de afectațiune, după caz, durata de funcționare, codul unic de înregistrare, EUID și numărul de ordine în registrul comerțului.(3) Înscrisurile prevăzute la alin. (1) se transmit electronic de către oficiul registrului comerțului, spre publicare, Monitorului Oficial al României, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării în registrul comerțului.(4) Publicarea în Monitorul Oficial al României este o procedură legală obligatorie.(5) Publicarea în Monitorul Oficial al României și consultarea acestuia se realizează potrivit Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 4-a Registrul beneficiarilor reali  +  Articolul 17(1) ONRC ține Registrul beneficiarilor reali, prevăzut la art. 19 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.(2) Organizarea și funcționarea Registrului beneficiarilor reali, precum și structura acestuia și modalitatea de arhivare a documentelor se stabilesc prin decizie a directorului general al ONRC.  +  Articolul 18(1) Registrul beneficiarilor reali face parte din sistemul de interconectare a registrelor beneficiarilor reali din statele membre ale Uniunii Europene, denumit în continuare sistemul de interconectare a registrelor beneficiarilor reali.(2) Sistemul de interconectare a registrelor beneficiarilor reali este constituit din registrele beneficiarilor reali din statele membre ale Uniunii Europene și platforma centrală europeană. Registrele beneficiarilor reali din statele membre ale Uniunii Europene prevăzute la alin. (1) sunt interconectate prin intermediul platformei centrale europene prevăzute la art. 22 alin. (1) din Directiva (UE) 2017/1.132 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale.(3) Informațiile înregistrate în Registrul beneficiarilor reali sunt disponibile prin intermediul registrelor naționale și prin sistemul de interconectare a registrelor după înmatricularea persoanei juridice până la expirarea unui termen de 10 ani de la data radierii persoanei juridice.(4) ONRC cooperează cu autoritățile care gestionează registre similare din alte state membre și cu Comisia Europeană, în scopul punerii în aplicare a diferitelor tipuri de acces la Registrul beneficiarilor reali.(5) ONRC realizează, prin sistemul de interconectare a registrelor beneficiarilor reali, cu titlu gratuit, schimbul de informații cu registrele beneficiarilor reali din statele membre ale Uniunii Europene.(6) ONRC furnizează informații din Registrul beneficiarilor reali autorităților competente și unităților de informații financiare din alte state membre, în timp util și în mod gratuit.(7) ONRC asigură interoperabilitatea Registrului beneficiarilor reali cu sistemul de interconectare a registrelor beneficiarilor reali, informațiile fiind disponibile în format standard de mesaj și fiind accesibile prin mijloace electronice, cu respectarea standardelor de securitate pentru transmisia și schimbul datelor, în condițiile legii.  +  Capitolul II Organizarea Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului  +  Articolul 19(1) ONRC este instituție publică, cu personalitate juridică, organizată în subordinea Ministerului Justiției, finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției.(2) ONRC are sediul central în municipiul București.(3) Rolul principal al ONRC este de a organiza serviciul public de interes general de realizare a publicității prin registrul comerțului, potrivit dispozițiilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, a actelor și faptelor profesioniștilor prevăzuți de lege.  +  Articolul 20(1) În subordinea ONRC, în fiecare județ și în municipiul București, se organizează oficii ale registrului comerțului, structuri fără personalitate juridică și care funcționează pe lângă fiecare tribunal.(2) În cadrul oficiilor registrului comerțului pot funcționa birouri teritoriale. Înființarea, organizarea și funcționarea birourilor teritoriale se stabilesc prin regulament, aprobat prin decizie a directorului general al ONRC.  +  Articolul 21(1) ONRC este condus de un director general, numit în funcție prin ordin al ministrului justiției, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit doar o dată, cu respectarea condițiilor privind numirea în funcție.(2) Directorul general asigură conducerea, coordonarea și controlul activității ONRC, precum și coordonarea și controlul activității oficiilor registrului comerțului și reprezintă ONRC în relațiile cu terții. Directorul general al ONRC este ordonator terțiar de credite.(3) Directorul general este ajutat în activitatea sa de 3 directori generali adjuncți, numiți în funcție prin ordin al ministrului justiției, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit doar o dată, cu respectarea condițiilor privind numirea în funcție.(4) Oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale sunt conduse de directori, numiți în funcție prin ordin al ministrului, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit doar o dată, cu respectarea condițiilor privind numirea în funcție. Directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă Tribunalul București este ajutat în activitate de 2 directori adjuncți numiți în funcție prin ordin al ministrului justiției, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit doar o dată, cu respectarea condițiilor privind numirea în funcție.(5) Directorii oficiilor registrului comerțului au atribuții și competențe de conducere, organizare, coordonare și control al activității desfășurate în cadrul oficiului registrului comerțului și al personalului din subordine.(6) Persoanele numite în funcțiile de conducere prevăzute la alin. (1), (3) și (4) sunt selecționate în urma unui concurs sau examen, organizat potrivit legii. Procedura desfășurării concursului/examenului este prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta lege.  +  Articolul 22(1) Numărul maxim de posturi ale ONRC și ale oficiilor registrului comerțului se stabilește prin hotărâre a Guvernului, iar structura organizatorică și modul de funcționare ale acestora se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al ONRC, aprobat prin ordin al ministrului justiției.(2) Statele de funcții ale ONRC și ale oficiilor registrului comerțului se aprobă prin ordin al ministrului justiției.(3) Personalul necesar pentru funcționarea ONRC și a oficiilor registrului comerțului este angajat/numit în funcție, după caz, prin examen sau concurs, organizat potrivit legii. Procedura desfășurării examenului/concursului și condițiile specifice necesare ocupării posturilor se stabilesc prin Regulamentul privind ocuparea posturilor din cadrul ONRC, care se aprobă prin ordin al ministrului justiției.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), numirea în funcția de registrator de registrul comerțului se face cu respectarea procedurii de desfășurare a examenului/concursului, prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta lege.(5) Încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de muncă, precum și aplicarea sancțiunilor disciplinare se dispun, potrivit legii, de către directorul general al ONRC.(6) Funcțiile de conducere din cadrul ONRC și oficiilor registrului comerțului, pentru ocuparea cărora sunt necesare studii de specialitate juridică, ocupate de persoane încadrate la funcția de bază ca personal de specialitate juridică, respectiv registratori și consilieri juridici, sunt funcții de specialitate juridică, iar personalul respectiv beneficiază de vechime în specialitate juridică.(7) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul ONRC și al oficiilor registrului comerțului nu poate fi supus niciunei restricții, influențe, presiuni, constrângeri sau intimidări din partea unei persoane fizice sau juridice sau a unei autorități.  +  Articolul 23Personalul din cadrul ONRC și al oficiilor registrului comerțului este salarizat potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 24(1) ONRC are următoarele atribuții:a) ținerea registrului comerțului, în sistem informatic, prin centralizarea tuturor înregistrărilor efectuate de oficiile registrului comerțului;b) ținerea Buletinului electronic al registrului comerțului, în sistem informatic;c) ținerea Registrului beneficiarilor reali, în sistem informatic;d) ținerea catalogului firmelor în sistem informatic;e) ținerea Buletinului procedurilor de insolvență, în sistem informatic;f) ținerea registrului litigiilor, în care sunt evidențiate acțiunile de dizolvare și radiere formulate de ONRC, potrivit legii;g) proiectarea, realizarea, implementarea, întreținerea și dezvoltarea sistemului informatic integrat al ONRC;h) organizarea și coordonarea activității registratorilor;i) organizarea, coordonarea, îndrumarea metodologică unitară și controlul activității desfășurate de oficiile registrului comerțului;j) formarea profesională a personalului ONRC și al oficiilor registrului comerțului;k) organizarea și prestarea activității de asistență acordată solicitanților, la ghișeu sau prin intermediul sistemului informatic integrat al ONRC;l) furnizarea de informații, certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerțului, precum și certificate constatatoare că un anumit act sau fapt nu este înregistrat, copii și copii certificate de pe documentele prezentate și de pe cele care atestă soluționarea și înregistrarea în registrul comerțului;m) furnizarea de informații și/sau documente din Registrul beneficiarilor reali, din Buletinul procedurilor de insolvență și din Buletinul electronic al registrului comerțului;n) colaborarea cu autorități și instituții publice naționale și internaționale, precum și cu alte entități, potrivit legii;o) formularea de propuneri și participarea la elaborarea proiectelor de acte normative care vizează domeniul său de activitate;p) arhivarea dosarelor profesioniștilor înregistrați în registrul comerțului și a altor documente prevăzute de lege;q) alte atribuții prevăzute de lege.(2) Documentele și informațiile transmise ca parte a constituirii unei societăți, a înregistrării unei sucursale sau a înregistrării oricăror mențiuni în registrul comerțului sunt păstrate de Oficiul Național al Registrului Comerțului într-un format care permite citirea și căutarea pe calculator sau sub formă de date structurate. (la 23-07-2023, Articolul 24, Capitolul II a fost completat de Punctul 5., Articolul II din LEGEA nr. 222 din 14 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 20 iulie 2023 )  +  Articolul 25Oficiile registrului comerțului au următoarele atribuții:a) desfășurarea activității de soluționare a cererilor de înregistrare;b) efectuarea înregistrărilor în registrul comerțului, în sistem informatic, în baza încheierilor registratorului și a hotărârilor judecătorești;c) eliberarea certificatului de înregistrare, a certificatului de mențiuni și a certificatului de radiere, precum și a documentelor aferente, prevăzute de lege - încheierea registratorului, certificat constatator privind autorizarea funcționării;d) furnizarea de informații, rapoarte istorice și certificate constatatoare despre datele înregistrate în registrul comerțului, precum și certificate constatatoare că un anumit act sau fapt nu este înregistrat, copii și copii certificate de pe documentele depuse în susținerea cererilor de înregistrare și de pe cele care atestă înregistrarea în registrul comerțului;e) prestarea serviciilor de asistență în vederea înregistrării în registrul comerțului și în alte registre ținute de ONRC;f) obținerea codului unic de înregistrare și a altor informații și/sau documente prevăzute de lege;g) obținerea informațiilor din cazierul fiscal, potrivit procedurii de transmitere stabilite prin protocol încheiat între ONRC și Agenția Națională de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF;h) transmiterea pe cale electronică a declarațiilor-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcționării către autoritățile și instituțiile competente în domeniul autorizării funcționării;i) furnizarea de informații și/sau documente din Registrul beneficiarilor reali;j) cooperarea cu autorități și instituții publice, la nivel teritorial, pe baza delegărilor de competență emise de ONRC;k) alte atribuții prevăzute de lege.  +  Articolul 26(1) Serviciile de asistență care se prestează de oficiile registrului comerțului constau în:a) îndrumarea prealabilă privind formalitățile legale pentru întocmirea și modificarea actelor constitutive ale persoanelor juridice, pentru înregistrarea persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și pentru completarea cererii de înregistrare și a formularelor-tip utilizate pentru înregistrarea în registrul comerțului;b) tehnoredactarea cererii de înregistrare;c) redactarea declarațiilor-tip;d) redactarea actului constitutiv sau completarea formularului-tip de act constitutiv, redactarea actelor modificatoare ale actului constitutiv, precum și a altor acte supuse înregistrării în registrul comerțului în cazul persoanelor juridice;e) redactarea acordului de constituire a întreprinderilor familiale și a actelor de modificare a acestuia;f) darea de dată certă pentru actele redactate de serviciile de asistență;g) înregistrarea cererii de înregistrare și a documentelor anexate acesteia ale solicitanților care au beneficiat, la cerere, de servicii de asistență în condițiile prezentei legi.(2) Serviciile de asistență se asigură prin personalul de specialitate juridică din cadrul oficiilor registrului comerțului.(3) Serviciile de asistență se acordă, la cerere, înainte de depunerea cererii de înregistrare la oficiul registrului comerțului.(4) Modalitatea de acordare a serviciilor de asistență prevăzute la alin. (1) și tariful aferent se stabilesc prin ordin al ministrului justiției, la propunerea ONRC. Serviciile de asistență prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) și g) se prestează cu titlu gratuit.  +  Articolul 27(1) În exercitarea competențelor sale, ONRC și oficiile registrului comerțului colectează, procesează și prelucrează date și informații, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cu respectarea legislației pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.(2) Datele cu caracter personal ale utilizatorilor portalului de servicii online al ONRC sunt colectate, procesate și prelucrate la crearea contului de utilizator al portalului de servicii.(3) În exercitarea atribuțiilor sale legale, ONRC prelucrează datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane vizate:a) persoane fizice care exercită o funcție sau dețin o calitate în cadrul persoanelor juridice sau formelor juridice de desfășurare a activității de către persoane fizice, funcție sau calitate ce determină înregistrarea datelor lor de identificare în registrul comerțului;b) persoane fizice care dețin calitatea de beneficiar real;c) persoane fizice care solicită eliberarea de informații/ certificate constatatoare/copii/copii certificate/extrase de registru și informații specializate;d) persoane fizice sau reprezentanți persoane fizice ai persoanelor juridice care solicită eliberarea de informații privind beneficiarul real;e) persoane fizice sau reprezentanți persoane fizice ai persoanelor juridice care solicită acordarea serviciilor de asistență;f) persoane fizice sau, după caz, reprezentanți persoane fizice ai persoanelor juridice care solicită efectuarea operațiunilor prealabile înmatriculării/înregistrării în registrul comerțului;g) persoane fizice împuternicite de către profesionist să depună cererea la registrul comerțului;h) persoane fizice sau, după caz, reprezentanți persoane fizice ai persoanelor juridice interesate sau prejudiciate, care solicită înregistrarea unor cereri la registrul comerțului;i) persoane fizice menționate în documentele depuse în susținerea cererilor de înregistrare;j) utilizatori ai portalului de servicii online al ONRC.(4) Schimbul de informații cu autoritățile și instituțiile publice, efectuat în baza unor protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii unei obligații legale exprese, se realizează cu respectarea dispozițiilor legislației pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.(5) Lista autorităților și instituțiilor publice cu care ONRC încheie protocoale de colaborare se afișează pe pagina de internet a ONRC.(6) Furnizările de informații, rapoartele istorice și certificatele constatatoare eliberate de ONRC și de oficiile registrului comerțului, precum și copiile sau copiile certificate ale documentelor depuse în susținerea cererilor de înregistrare vor conține toate datele cu caracter personal înregistrate în registrul comerțului în cazul în care sunt transmise la solicitarea persoanelor vizate sau a instituțiilor sau a autorităților competente, în conformitate cu o obligație legală, în vederea îndeplinirii unei obligații legale sau în vederea exercitării funcției, iar către alte persoane fizice sau juridice, inclusiv de alte instituții publice, în condițiile art. 11 alin. (1), exclusiv următoarele date: numele și prenumele, data și locul nașterii, cetățenia și statul de domiciliu.(7) În vederea asigurării caracterului public al registrului comerțului, solicitanții unei înregistrări depun și un exemplar al documentelor necesare efectuării înregistrării, care va cuprinde, în cazul persoanelor fizice menționate în acestea: numele și prenumele, data și locul nașterii, cetățenia și statul de domiciliu.(8) ONRC publică pe pagina de internet/portalul de servicii online o informare cu privire la prelucrarea datelor personale efectuată, necesară în îndeplinirea funcțiilor și atribuțiilor sale prevăzute de lege.  +  Capitolul III Statutul registratorului  +  Articolul 28(1) Registratorul este personalul de specialitate juridică din cadrul ONRC învestit să realizeze serviciul public al controlului de legalitate prealabil înregistrării în registrul comerțului.(2) Registratorul soluționează, prin încheiere, cererile de înregistrare în registrul comerțului și alte cereri privind înregistrări în registrul comerțului.(3) Încheierile registratorului, purtând semnătura olografă sau electronică a acestuia, sunt acte de autoritate publică, având forța probantă și forța executorie prevăzute de lege.(4) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, registratorul nu poate fi supus niciunei restricții, influențe, presiuni, constrângeri sau intimidări din partea unei persoane fizice sau juridice sau a unei autorități.  +  Articolul 29(1) Poate fi numită registrator, prin decizie a directorului general al ONRC, persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) este cetățean român, cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, cetățean al unui stat aparținând Spațiului Economic European sau cetățean al Confederației Elvețiene și are domiciliul sau reședința în România;b) cunoaște limba română, scris și vorbit;c) are capacitate deplină de exercițiu;d) este licențiat în drept și are cel puțin 5 ani vechime în specialitate juridică;e) nu are antecedente penale ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori a săvârșirii cu intenție a unei alte infracțiuni;f) nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații;g) este apt din punct de vedere medical și psihologic pentru exercitarea funcției;h) a promovat examenul sau concursul pentru ocuparea acestei funcții.(2) Funcția de registrator este funcție de specialitate juridică, durata exercitării acesteia constituind vechime în specialitate juridică.  +  Articolul 30Registratorul îndeplinește următoarele atribuții:a) verifică cererile de înregistrare și alte cereri privind înregistrări în registrul comerțului, precum și înscrisurile depuse în susținerea acestora, în vederea asigurării respectării cerințelor legale pentru înregistrarea solicitată;b) verifică datele din actele de identitate, anexate cererii de înregistrare, ale solicitanților persoane fizice sau, după caz, ale reprezentanților legali ai solicitanților persoane juridice, ale împuterniciților acestora, precum și ale altor persoane ale căror date de identificare se înregistrează în registrul comerțului, solicitând, dacă este cazul, în condițiile art. 105 alin. (2), prezența fizică a acestor persoane;c) verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru înregistrarea firmei în registrul comerțului și în catalogul firmelor;d) soluționează cererile de înregistrare, autorizează constituirea persoanei juridice și dispune înmatricularea persoanelor juridice în registrul comerțului, efectuarea publicității actelor, faptelor și mențiunilor prin registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României a înscrisurilor prevăzute de lege, precum și publicarea în Buletin;e) soluționează cererile de înregistrare și dispune înregistrarea în registrul comerțului a sucursalelor persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și a întreprinderilor familiale, efectuarea publicității actelor, faptelor și mențiunilor prin registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României, precum și publicarea în Buletin;f) soluționează cererile de înregistrare și alte cereri privind înregistrări în registrul comerțului și dispune înregistrarea în registrul comerțului a actelor, faptelor și mențiunilor supuse înregistrării în registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României, precum și publicarea în Buletin;g) soluționează cererile de înregistrare în registrul comerțului a actelor modificatoare ale actului constitutiv;h) dispune rectificarea erorilor materiale din încheierile pronunțate;i) constată depunerea declarațiilor pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare a persoanelor fizice și juridice care, potrivit legii, au obligația să ceară înmatricularea/înregistrarea în registrul comerțului și dispune înregistrarea în registrul comerțului a datelor din aceste declarații, a declarațiilor privind modificarea acestora, transmiterea lor, prin mijloace electronice, către autoritățile competente, precum și înregistrarea în registrul comerțului a notificărilor privind suspendarea/interzicerea desfășurării activității, emise de autoritățile publice competente;j) verifică îndeplinirea actelor și formalităților necesare transferului sediului unei societăți europene sau al unei societăți cooperative europene din România în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European;k) exercită alte atribuții prevăzute de lege.  +  Articolul 31Registratorului îi sunt aplicabile dispozițiile art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 32(1) Registratorul nu poate soluționa cererile de înregistrare în registrul comerțului formulate de soț/soție, rude sau afini până la gradul IV inclusiv și nici cererile de înregistrare privitoare la o persoană juridică în care aceștia au calitatea de asociați, acționari, membri, administratori, directori, persoane împuternicite, cenzori.(2) În cazul în care registratorul sesizat cu cererea de înregistrare se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) este obligat să se abțină și să înștiințeze de îndată, în scris, conducerea oficiului registrului comerțului, în vederea repartizării lucrării unui alt registrator.(3) În cazul în care niciun registrator care își desfășoară activitatea la nivelul oficiului registrului comerțului sesizat cu cererea de înregistrare nu o poate soluționa pentru motivul prevăzut la alin. (1) sau din alte motive obiective, ONRC asigură soluționarea cererii prin desemnarea unui registrator de la un alt oficiu al registrului comerțului sau din cadrul ONRC.(4) În situația prevăzută la alin. (2), copia cererii de înregistrare și a documentelor anexate acesteia se comunică, prin mijloace electronice, la oficiul registrului comerțului unde își desfășoară activitatea registratorul desemnat să soluționeze cererea. Încheierea emisă de registrator se comunică, prin mijloace electronice, în ziua emiterii, către oficiul registrului comerțului inițial sesizat, care urmează să procedeze la eliberarea documentelor pentru solicitant.  +  Articolul 33Registratorul are obligația declarării averii și intereselor, în condițiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 34(1) Registratorii sunt evaluați anual, pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competență și performanță profesională, prin procedura prevăzută de lege.(2) Evaluarea este realizată de către directorul oficiului registrului comerțului în cadrul căruia își desfășoară activitatea registratorul sau, în caz de imposibilitate, de înlocuitorul acestuia.(3) În procesul de evaluare se vor avea în vedere următoarele criterii:a) modul de îndeplinire a sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților înscrise în fișa postului;b) nivelul cunoștințelor și deprinderilor specifice, aptitudini personale, raportat la cerințele postului;c) respectarea regulamentului de organizare și funcționare, a regulamentului intern și a codului etic;d) aptitudini organizatorice.(4) Pentru fiecare dintre criteriile de evaluare se prevăd indicatori de evaluare. Pe baza punctajului acordat fiecărui indicator de evaluare se calculează punctajul general.(5) Criteriile de performanță evidențiate în fișa de evaluare se notează cu note de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea îndeplinirii criteriului de performanță în realizarea obiectivelor individuale stabilite, după cum urmează: nota 1 reprezintă nivelul minim, iar nota 5 nivelul maxim.(6) În funcție de punctajul general obținut, registratorului i se acordă unul dintre următoarele calificative: „foarte bine“, „bine“, „satisfăcător“, „nesatisfăcător“.(7) Obținerea calificativului „nesatisfăcător“ atrage eliberarea din funcția deținută și trecerea pe o altă funcție, corespunzătoare pregătirii profesionale, după caz.(8) Punctajul acordat fiecărui indicator de evaluare, punctajul general, constatările și concluziile evaluării și calificativul obținut se consemnează în formularul de evaluare.(9) Nu poate realiza evaluarea persoana care este soț/soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu registratorul evaluat; în aceste situații, evaluarea se întocmește de către persoanele desemnate, în scris, de către directorul general al ONRC și se aprobă de către acesta.(10) Registratorul nemulțumit de punctajul obținut la evaluare poate formula contestație în termen de 15 zile de la data primirii fișei de evaluare.(11) Contestația se soluționează în termen de 15 zile de la sesizare, de către o comisie formată din directorul general al ONRC sau, în caz de imposibilitate, de un director general adjunct și 2 directori din cadrul ONRC, numiți prin decizie a directorului general al ONRC.(12) Decizia comisiei se comunică registratorului și poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare la instanța judecătorească competentă, potrivit legii.  +  Articolul 35Încălcarea de către registratori a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală, după caz.  +  Articolul 36(1) Registratorii răspund disciplinar pentru săvârșirea următoarelor fapte ce constituie abateri disciplinare:a) întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor;b) neglijența repetată în rezolvarea lucrărilor;c) absențe nemotivate de la serviciu;d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;e) nerespectarea secretului profesional sau a confidențialității lucrărilor cu acest caracter;f) refuzul nemotivat de a îndeplini atribuțiile de serviciu;g) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilități, conflicte de interese și interdicții stabilite prin lege;h) nerespectarea Regulamentului intern, a Regulamentului de organizare și funcționare și a Codului etic al ONRC.(2) Sancțiunile disciplinare sunt următoarele:a) avertismentul scris;b) diminuarea salariului de bază cu până la 15%, pe o perioadă de la o lună la trei luni;c) suspendarea contractului individual de muncă pe o perioadă de la o lună la trei luni;d) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.(3) La individualizarea sancțiunii disciplinare se va ține seama de cauzele și gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârșită, gradul de vinovăție și consecințele abaterii, comportarea generală în timpul serviciului a registratorului, precum și de existența în antecedentele acestuia a altor sancțiuni disciplinare.(4) Sancțiunile disciplinare se aplică în termen de 3 luni de la data luării la cunoștință despre săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de un an de la data săvârșirii faptei.  +  Articolul 37(1) Cercetarea disciplinară este obligatorie, prealabilă aplicării sancțiunii, și se face cu respectarea termenelor prevăzute la art. 36 alin. (4).(2) În cazul săvârșirii de către registratori a abaterilor prevăzute de prezenta lege, cercetarea disciplinară se face de către o comisie, numită prin decizie a directorului general al ONRC, alcătuită din: un director general adjunct al ONRC și doi directori din cadrul direcțiilor ONRC.  +  Articolul 38(1) Registratorul este suspendat din funcție în următoarele situații:a) la cererea registratorului, pentru motive întemeiate;b) când a fost trimis în judecată pentru săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. e);c) când față de acesta s-a dispus arestarea preventivă sau arestul la domiciliu;d) în cazul în care împotriva registratorului s-a luat măsura preventivă a controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauțiune, dacă în sarcina acestuia a fost stabilită obligația să nu exercite profesia ori meseria sau alte măsuri de siguranță/obligații/măsuri de supraveghere care împiedică exercitarea atribuțiilor profesionale;e) în cazul în care a fost condamnat definitiv la o pedeapsă privativă de libertate pentru o infracțiune ce nu atrage încetarea raporturilor de muncă;f) când suferă de o boală psihică, care îl împiedică să își exercite funcția în mod corespunzător.(2) Pentru perioada suspendării din funcție, registratorul nu beneficiază de drepturile salariale corespunzătoare funcției de registrator. Această perioadă nu constituie vechime în muncă și în specialitate juridică.(3) Pe perioada suspendării potrivit alin. (1) lit. c), registratorului i se plătesc drepturile de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.(4) În perioada suspendării din funcție, registratorului nu îi sunt aplicabile dispozițiile art. 31.(5) Registratorul poate fi suspendat din funcție și în cazul în care acesta a fost trimis în judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori pentru săvârșirea cu intenție a unei alte infracțiuni, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești urmând să fie trecut pe o altă funcție de execuție, corespunzătoare studiilor.(6) În cazul în care s-a dispus achitarea, amânarea aplicării pedepsei sau renunțarea la aplicarea pedepsei, precum și în cazul încetării procesului penal, registratorul este repus în toate drepturile avute anterior, inclusiv în funcția deținută, și beneficiază de compensarea drepturilor de care a fost privat pe perioada suspendării din funcția respectivă.  +  Articolul 39(1) Raportul de muncă al registratorului încetează în următoarele cazuri: a) demisie;b) pensionare, potrivit legii;c) ca urmare a aplicării sancțiunii desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă;d) ca urmare a condamnării definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul ori a săvârșirii cu intenție a unei alte infracțiuni;e) ca urmare a condamnării definitive la pedeapsa complementară a interzicerii exercitării funcției;f) în alte cazuri prevăzute de lege.(2) În termen de 3 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare a registratorului, instanța de executare comunică ONRC o copie a dispozitivului hotărârii, în vederea emiterii deciziei de eliberare din funcție.(3) Registratorul are obligația de informare a conducerii ONRC în legătură cu stadiul procesului penal.  +  Articolul 40Dispozițiile prezentului capitol se completează, în măsura compatibilității, cu prevederile legislației muncii.  +  Capitolul IV Procedura de înregistrare  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 41Înainte de începerea activității economice, profesioniștii prevăzuți la art. 4 alin. (1) au obligația să solicite înregistrarea în registrul comerțului.  +  Articolul 42(1) ONRC pune la dispoziția solicitanților pe pagina sa de internet și pe portalul de servicii online, pentru formele de societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, formulare-tip de acte constitutive ce se utilizează în procedura de constituire online.(2) Sunt disponibile pe pagina de internet și pe portalul de servicii online ale ONRC și alte formulare-tip și modele de cereri redactate în limba română, ce se utilizează în procedura de constituire online, de înregistrare și de autorizare a funcționării/desfășurării activității. (3) ONRC pune la dispoziția solicitantului și o versiune în limba engleză a formularului-tip de act constitutiv, a altor formulare-tip, precum și a modelor de documente, cu scop de informare.(4) Formularul-tip al actului constitutiv se aprobă prin ordin al ministrului justiției, la propunerea ONRC.  +  Articolul 43(1) În cursul exercitării activității sau la încetarea acesteia, profesioniștii prevăzuți la art. 4 alin. (1) au obligația de a solicita înregistrarea mențiunilor privind actele și faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege, în cel mult 15 zile de la data actelor sau producerii faptelor supuse obligației de înregistrare.(2) Înregistrarea mențiunilor se poate face și la cererea persoanelor interesate, în cazurile prevăzute de lege, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care au cunoscut actul sau faptul supus înregistrării.  +  Articolul 44Pentru operațiunile prevăzute la art. 41 și 43 nu se percep taxe și tarife.  +  Articolul 45(1) În scopul înregistrării hotărârilor judecătorești, în cazurile prevăzute de lege, instanțele comunică copia hotărârii judecătorești definitive sau, acolo unde legea prevede, executorii, în care sunt consemnate mențiunile ce trebuie înregistrate în registrul comerțului. (2) Hotărârile judecătorești prevăzute la alin. (1) vor putea fi transmise și în format electronic, în copie, prin sistemul de interconectare a sistemului informatic integrat al ONRC cu sistemul ECRIS.  +  Articolul 46(1) Înmatricularea și mențiunile sunt opozabile terților de la data înregistrării lor în registrul comerțului ori de la data publicării înscrisurilor în Monitorul Oficial al României sau în Buletinul electronic al registrului comerțului, acolo unde legea dispune astfel.(2) Operațiunile efectuate de persoana fizică sau juridică înainte de a 16-a zi de la data înregistrării acestora în registrul comerțului nu sunt opozabile terților care dovedesc că au fost în imposibilitate de a lua cunoștință despre ele.(3) Persoana care are obligația de a cere o înregistrare nu poate opune terților actele ori faptele neînregistrate, în afară de cazul în care face dovada că ele erau cunoscute de aceștia. Terții sunt întotdeauna în măsură să invoce actele sau faptele cu privire la care nu s-a îndeplinit publicitatea, în afară de cazul în care omisiunea publicității le lipsește de efecte.(4) În cazul în care există neconcordanțe între datele înregistrate în registrul comerțului și cele cuprinse în documentele arhivate în dosarul profesionistului înregistrat în registrul comerțului, prevăzut la art. 8, față de terți prevalează datele înregistrate în registru.(5) În cazul documentelor și informațiilor publicate în Buletin sau, după caz, în Monitorul Oficial al României, dacă există orice neconcordanță între acestea și datele și documentele înregistrate în registru, acestea din urmă prevalează față de terți.(6) În cazul în care neconcordanța prevăzută la alin. (5) intervine din motive ce nu îi sunt imputabile profesionistului, oficiul registrului comerțului sau, după caz, Regia Autonomă „Monitorul Oficial“ va corecta înregistrarea mențiunii din registru, respectiv va republica, în extras, textul rectificat, pe cheltuiala sa, la cererea profesionistului.  +  Articolul 47(1) Informații actualizate privind prevederile legale care reglementează publicitatea actelor, faptelor și mențiunilor persoanelor supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului se publică de către ONRC pe pagina sa de internet și pe portalul de servicii online, precum și pe portalul european e-Justiție.(2) Informațiile necesare pentru publicarea pe portalul european e-Justiție se transmit de către ONRC, în conformitate cu normele și cerințele tehnice ale portalului.  +  Secţiunea a 2-a Verificarea disponibilității și rezervarea firmei  +  Articolul 48(1) Firmele sunt scrise cu caractere latine.(2) Nicio mențiune care ar putea induce în eroare asupra naturii sau întinderii activității economice desfășurate sau asupra situației solicitatului nu poate fi adăugată firmei.(3) Firma nu poate fi înstrăinată separat de fondul de comerț la care este întrebuințată.  +  Articolul 49(1) Orice firmă nouă trebuie să se deosebească de cele existente.(2) Se interzice înscrierea unei firme care conține cuvintele: „științific“, „academie“, „academic“, „universitate“, „universitar“, „școală“, „școlar“ sau derivatele acestora, precum și „notar“, „executor“, „avocat“, „consilier juridic“, „consultanță juridică“ sau cuvinte care sunt asociate unor profesii care implică exercițiul autorității publice.(3) Nu poate fi înscrisă o firmă care conține cuvintele „național“, „român“, „institut“ sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autorităților și instituțiilor publice centrale, dacă aceasta este de natură să creeze confuzie cu denumirea unei autorități sau instituții publice centrale sau locale.  +  Articolul 50(1) Verificarea disponibilității firmei se face la solicitarea persoanei interesate de către oficiul registrului comerțului, înainte de întocmirea actelor constitutive sau, după caz, de modificare a firmei. Verificarea disponibilității firmei și rezervarea acesteia se pot face și prin portalul de servicii online. (2) În vederea rezervării, firma este supusă operațiunii de verificare a îndeplinirii condițiilor de disponibilitate și de specificitate față de firmele înregistrate în registrul comerțului sau rezervate, precum și cu privire la alte condiții prevăzute de lege în privința firmei.(3) O firmă este disponibilă atunci când nu aparține altei persoane fizice sau juridice înregistrate în registrul comerțului sau nu este rezervată în vederea înregistrării.(4) O firmă are caracter distinctiv atunci când denumirea nu este generică și se deosebește de alte firme înregistrate anterior în registrul comerțului. Elementele tehnice de specificitate ale firmei sunt stabilite prin norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului justiției.(5) Nu se poate rezerva și înregistra o firmă care este deja rezervată, pe durata prevăzută de lege, sau înregistrată în registrul comerțului.(6) Dovada eliberată după efectuarea verificării și rezervării este valabilă pentru o perioadă de o lună de la data eliberării dovezii.  +  Articolul 51(1) Dreptul de folosință exclusivă asupra firmei se dobândește prin înregistrarea în registrul comerțului.(2) Înregistrarea în registrul comerțului a unei firme de către alte persoane decât titularul mărcii înregistrate potrivit Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, atrage răspunderea solicitantului.  +  Articolul 52(1) Firma unui profesionist persoană fizică ce are obligația de înregistrare în registrul comerțului cuprinde numele și prenumele acestuia, precum și forma de exercitare a activității economice, și anume persoană fizică autorizată ori întreprindere individuală. (2) În cazul în care există identitate de nume și prenume cu altă persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală, întreprindere familială înregistrată în registrul comerțului ori rezervată în vederea înregistrării, firma va fi completată cu inițialele prenumelui tatălui sau al mamei sau cu prenumele întreg al acestora, iar, dacă și după completare se păstrează identitatea, se va adăuga o altă mențiune care să identifice mai precis persoana sau felul comerțului său.(3) Firma unei întreprinderi familiale cuprinde numele membrului de familie la inițiativa căruia se înființează întreprinderea familială, scris în întregime, sau din numele și inițiala prenumelui acesteia, la care se adaugă mențiunea „întreprindere familială“, scrisă în întregime.  +  Articolul 53Firma unei societăți în nume colectiv trebuie să cuprindă numele a cel puțin unuia dintre asociați, cu mențiunea „societate în nume colectiv“, scrisă în întregime.  +  Articolul 54Firma unei societăți în comandită simplă trebuie să cuprindă numele a cel puțin unuia dintre asociații comanditați, cu mențiunea „societate în comandită“, scrisă în întregime.  +  Articolul 55Dacă numele unei persoane străine de societate figurează, cu consimțământul său, în firma unei societăți în nume colectiv ori în comandită simplă, aceasta devine răspunzătoare nelimitat și solidar de toate obligațiile societății. Aceeași regulă este aplicabilă și comanditarului al cărui nume figurează în firma unei societăți în comandită.  +  Articolul 56Firma unei societăți pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni constă dintr-o denumire proprie, de natură a o deosebi de firma altor societăți, și va fi însoțită de mențiunea scrisă în întregime „societate pe acțiuni“ sau „S.A.“ ori, după caz, „societate în comandită pe acțiuni“.  +  Articolul 57Firma unei societăți cu răspundere limitată se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adăuga numele unuia sau al mai multor asociați, și va fi însoțită de mențiunea scrisă în întregime „societate cu răspundere limitată“ sau „S.R.L.“.  +  Articolul 58Firma unei microîntreprinderi aparținând întreprinzătorului debutant se compune dintr-o denumire proprie însoțită de sintagma scrisă în întregime „societate cu răspundere limitată - debutant“ sau abrevierea „S.R.L.-D.“.  +  Articolul 59Firma unei societăți europene se compune dintr-o denumire proprie care va fi precedată sau urmată de abrevierea „S.E.“, conform Regulamentului (CE) nr. 2.157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societății europene (SE).  +  Articolul 60Firma regiei autonome, societății naționale sau companiei naționale este cea stabilită prin actul de înființare a acestora.  +  Articolul 61Firma institutului național de cercetare-dezvoltare este cea stabilită prin actul de înființare a acestuia.  +  Articolul 62Firma societății cooperative se compune dintr-o denumire proprie și este însoțită de sintagma „societate cooperativă“.  +  Articolul 63(1) Firma cooperativei de credit se compune dintr-o denumire proprie, însoțită de sintagma „cooperativă de credit“ sau „bancă cooperatistă“, cu indicarea denumirii localității în care are sediul social.(2) Sintagma aleasă este obligatorie pentru toate cooperativele de credit din cadrul aceleiași rețele cooperatiste.  +  Articolul 64Firma casei centrale de credit se compune din denumirea proprie menționată la art. 62, însoțită de sintagma „casă centrală“ sau „bancă centrală cooperatistă“.  +  Articolul 65Firma cooperativei agricole se compune dintr-o denumire proprie, însoțită de sintagma „cooperativă agricolă“.  +  Articolul 66Firma unei societăți cooperative europene se compune dintr-o denumire proprie, precedată sau urmată de mențiunea „societate cooperativă europeană“ sau de inițialele „S.C.E.“, iar când membrii societății cooperative europene au răspundere limitată, și de sintagma „cu răspundere limitată“.  +  Articolul 67Firma grupului de interes economic se compune dintr-o denumire proprie, precedată sau urmată de sintagma „grup de interes economic“ sau de inițialele „G.I.E.“.  +  Articolul 68Firma grupului european de interes economic se compune dintr-o denumire proprie, precedată sau urmată de sintagma „grup european de interes economic“ sau de inițialele „G.E.I.E.“.  +  Articolul 69Firma filialei unei persoane juridice urmează regulile prevăzute pentru forma juridică în care s-a constituit respectiva persoană, la care se poate adăuga cuvântul „filială“, potrivit opțiunii acestei persoane juridice înregistrate.  +  Articolul 70(1) Firma sucursalei se compune din firma persoanei juridice care a deschis-o, denumirea localității unde se află sediul social al acesteia, urmată de cuvântul „sucursală“ și de denumirea localității în care are sediul sucursala.(2) În cazul în care aceeași persoană juridică a deschis mai multe sucursale în aceeași localitate, se poate adăuga mențiunilor de la alin. (1) un indicativ de natură să le deosebească între ele.  +  Secţiunea a 3-a Cererea de înregistrare  +  Articolul 71(1) Cererea de înregistrare în registrul comerțului a persoanei fizice autorizate și a întreprinderii individuale cuprinde:a) numele și prenumele, codul numeric personal, domiciliul, cetățenia, data și locul nașterii, conform actului de identitate emis în condițiile legii, tipul actului de identitate, seria/numărul, emitentul actului de identitate, data emiterii și a expirării acestuia, regimul matrimonial, după caz;b) firma și sediul profesional și, dacă este cazul, punctele de lucru;c) adresa de e-mail și/sau numărul de telefon ce urmează să fie utilizate în corespondența cu ONRC și la care urmează să primească notificări;d) obiectul de activitate, cu precizarea domeniului și a activității principale și a activităților secundare;e) data și semnătura.(2) Cererea de înregistrare în registrul comerțului a unei întreprinderi familiale cuprinde:a) numele și prenumele fiecăruia dintre membri, codul numeric personal, domiciliul, cetățenia, data și locul nașterii, calitatea de membru al familiei, starea civilă, conform actului de identitate, emis în condițiile legii, tipul actului de identitate, seria/numărul, emitentul actului de identitate, data emiterii și a expirării acestuia, regimul matrimonial, după caz;b) datele de identificare ale reprezentantului desemnat prin acordul de constituire, conform actului de identitate, emis în condițiile legii, tipul actului de identitate, seria/numărul, emitentul actului de identitate, data emiterii și a expirării acestuia;c) firma și sediul profesional sau punctele de lucru;d) adresa de e-mail și numărul de telefon ce urmează să fie utilizate în corespondența cu ONRC și la care urmează să primească notificări;e) obiectul de activitate, cu precizarea domeniului și a activității principale și a activităților secundare;f) data și semnătura.(3) Cererea de înregistrare este însoțită de înscrisurile prevăzute în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare.  +  Articolul 72(1) Cererea de înmatriculare a unei persoane juridice prevăzute la art. 4 alin. (1) cuprinde:a) numele și prenumele, codul numeric personal, domiciliul, cetățenia, data și locul nașterii reprezentantului persoanei juridice, conform actului de identitate, emis în condițiile legii, cu arătarea calității acestuia, tipul actului de identitate, seria/numărul, emitentul actului de identitate, data emiterii și a expirării acestuia, regimul matrimonial, după caz;b) firma, astfel cum aceasta figurează rezervată în registrul comerțului;c) sediul social;d) adresa de e-mail și/sau numărul de telefon ce urmează să fie utilizate în corespondența cu ONRC și la care urmează să primească notificări, precum și, dacă există, pagina de internet;e) data, semnătura.(2) Cererea este însoțită de înscrisurile prevăzute de legea care reglementează regimul juridic al fiecăreia dintre persoanele juridice supuse obligației de înregistrare.(3) La cererea de înmatriculare se atașează și dovada autorizațiilor sau avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă înmatriculării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații sau avize este prevăzută de lege. În cazul în care autorizațiile sau avizele sunt eliberate de instituții publice ori de organe de specialitate ale administrației publice centrale, ONRC solicită acestora transmiterea copiilor autorizațiilor sau avizelor în format electronic.(4) În cazul în care fondatorii sunt persoane juridice române înregistrate în registrul comerțului, datele privind reprezentanții legali și puterea de reprezentare a acestora, precum și privind starea persoanei juridice sunt obținute din registrul comerțului, iar în cazul fondatorilor societăți cu sediul în alte state membre ale Uniunii Europene, prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului.  +  Articolul 73(1) Cererea de înregistrare a sucursalei unei persoane juridice cuprinde:a) firma sucursalei, astfel cum aceasta figurează rezervată în registrul comerțului;b) sediul sucursalei;c) adresa de e-mail și numărul de telefon ce urmează să fie utilizate în corespondența cu ONRC și la care urmează să primească notificări;d) numele și prenumele, locul și data nașterii, codul numeric personal, domiciliul și cetățenia reprezentanților persoanei juridice care deschide sucursala, precum și a celor care se ocupă nemijlocit de activitatea sucursalei, cu precizarea dacă puterile ce li s-au conferit urmează a fi exercitate împreună sau separat, conform actului de înființare, tipul actului de identitate, seria/numărul, emitentul actului de identitate, data emiterii și a expirării acestuia;e) registrul comerțului în care este înregistrată persoana juridică ce deschide sucursala și numărul de înmatriculare;f) data și semnătura.(2) La cererea de înregistrare se anexează:a) dovada sediului sucursalei;b) hotărârea adunării generale/decizia consiliului de administrație, respectiv a directoratului, prin care a fost înființată sucursala, care va conține și obiectul de activitate al sucursalei, precum și numirea, încetarea funcției și identitatea persoanelor care se ocupă nemijlocit de activitatea sucursalei;c) declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale de funcționare;d) copii ale actelor de identitate ale reprezentanților persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activitatea sucursalei;e) informațiile din cazierul fiscal al reprezentantului persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activitățile sucursalei, care se obțin de ONRC de la ANAF, sau, în cazul în care acesta este cetățean străin, declarația pe propria răspundere din care să rezulte că nu a săvârșit fapte și nu s-a aflat în situații de natura celor care se înscriu în evidența cazierului fiscal, precum și că nu este înregistrat fiscal în România;f) declarația pe propria răspundere a reprezentantului persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activitățile sucursalei, din care să rezulte că îndeplinește condițiile legale pentru deținerea acestei calități;g) în situațiile speciale, prevăzute de lege, dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă înregistrării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații/avize este prevăzută de lege.(3) Oficiul registrului comerțului de la sediul sucursalei transmite oficiului registrului comerțului de la sediul principal al profesionistului un extras de pe înregistrarea efectuată, pentru a fi menționată în registrul comerțului respectiv.(4) Persoanele juridice române care deschid sucursale în străinătate au obligația menționării acestora la oficiul registrului comerțului din România, după înregistrarea lor în statele respective. În cazul în care sucursala se deschide într-un stat membru al Uniunii Europene, menționarea se face din oficiu, imediat după primirea notificării înregistrării de la registrul statului membru. Confirmarea primirii notificării se transmite registrului comerțului din statul membru de către ONRC.  +  Articolul 74(1) Cererea de înregistrare a sucursalelor persoanelor juridice străine cuprinde:a) firma persoanei juridice din străinătate și forma juridică, precum și firma sucursalei, dacă este diferită de cea a persoanei juridice, astfel cum aceasta figurează rezervată în registrul comerțului;b) registrul în care este înmatriculată persoana juridică din străinătate, numărul de înregistrare și, după caz, EUID;c) sediul sucursalei;d) adresa de e-mail și/sau numărul de telefon ce urmează să fie utilizate în corespondența cu ONRC și la care urmează să primească notificări;e) numele și prenumele și calitatea reprezentanților persoanei juridice din străinătate și ale celor care se ocupă nemijlocit de activitatea sucursalei, cu precizarea dacă puterile ce li s-au conferit urmează a fi exercitate împreună sau separat, conform actului constitutiv, precum și tipul actului de identitate, seria/numărul, emitentul actului de identitate, data emiterii și a expirării acestuia;f) în cazul sucursalelor persoanelor juridice din state care nu sunt state membre ale Uniunii Europene sau state participante la Spațiul Economic European se va menționa și legea națională aplicabilă persoanei juridice;g) data și semnătura.(2) La cererea de înregistrare se anexează înscrisurile prevăzute la art. 73 alin.(2), precum și, în cazul sucursalelor persoanelor juridice din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau state participante la Spațiul Economic European, următoarele:a) actul constitutiv și statutul persoanei juridice din străinătate, dacă sunt conținute în documente separate, împreună cu toate modificările acestor documente, sau actul constitutiv actualizat, în traducere în limba română, realizată de un traducător autorizat;b) documente care să ateste sediul social al persoanei juridice din străinătate, obiectul de activitate al acesteia și, cel puțin anual, valoarea capitalului subscris, dacă aceste informații nu sunt incluse în documentele prevăzute la lit. a);c) un certificat care să ateste existența societății, emis de registrul în care este înmatriculată persoana juridică din străinătate, însoțit de traducerea în limba română, legalizată, efectuată de un traducător autorizat.(3) ONRC transmite, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor comerțului, registrului comerțului de la sediul persoanei juridice din străinătate un extras privind înregistrarea sucursalei. (4) În cazul sucursalelor deschise de persoane juridice care nu sunt guvernate de legea unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European se depun la registrul comerțului de la sediul sucursalei situațiile financiare anuale ale operatorului economic, așa cum sunt acestea întocmite, auditate și publicate în conformitate cu legea din România sau, după caz, cu legea care guvernează persoana juridică din străinătate dacă aceasta prevede reguli contabile echivalente celor aflate în vigoare în Uniunea Europeană.(5) Publicitatea situațiilor financiare anuale ale persoanelor juridice cu sediul într-un stat membru al Uniunii Europene care deschid sucursale în România este îndeplinită prin efectuarea publicității acestora în acel stat membru.  +  Articolul 75(1) Documentele depuse în susținerea cererilor de înregistrare se redactează în limba română.(2) Solicitanții înregistrării sau persoanele înregistrate în registrul comerțului pot depune documentele în susținerea cererilor de înregistrare redactate în una dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ai căror cetățeni sunt, însoțite de traduceri în limba română, realizate de un traducător autorizat.(3) La cerere, se poate asigura și publicitatea înscrisurilor traduse în una dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene, documentele fiind depuse în traducere realizată de un traducător autorizat.(4) Înscrisurile traduse într-o limbă străină se vor redacta fie pe două coloane, cuprinzând în prima coloană textul în limba română, iar în cea de-a doua textul în limba străină, fie în mod succesiv, mai întâi textul în limba română, continuându-se cu textul în limba străină.(5) În caz de neconcordanță între actele și informațiile publicate în limba română și traducerea publicată voluntar, aceasta din urmă nu este opozabilă terților; cu toate acestea, terții se pot prevala de traducerea publicată voluntar, cu excepția cazului în care societatea dovedește că ei au avut cunoștință de versiunea care făcea obiectul publicității obligatorii.(6) Oficiile registrului comerțului asigură accesul și la copiile actelor prevăzute la alin. (3) în aceleași condiții ca și la actele în limba română.  +  Articolul 76(1) Înscrisurile depuse în susținerea cererii de înregistrare care fac parte din categoria actelor oficiale se prezintă la oficiul registrului comerțului astfel: a) în formă originală - pentru statele cu care România a încheiat convenții ce includ dispoziții referitoare la înlăturarea cerinței supralegalizării și a oricărei alte formalități similare;b) în formă originală - pentru statele în privința actelor cărora reglementările Uniunii Europene le prevăd această formă;c) în forma originală conținând apostila - pentru statele părți ale Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare, cu excepția statelor prevăzute la lit. a) și b);d) în forma originală, conținând dovada supralegalizării - pentru statele care nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute la lit. a)-c).(2) Înscrisurile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie însoțite de traducerea în limba română legalizată, în original, sau în format electronic, transmisă de notarul public, în condițiile art. 84 alin. (2), prin mijloace electronice cu semnătură electronică calificată.  +  Articolul 77Lipsa unui element obligatoriu al cererii de înregistrare sau a unuia dintre înscrisurile obligatorii în susținerea acestora atrage respingerea cererii de înregistrare.  +  Articolul 78(1) Formatul cererii de înregistrare în registrul comerțului se stabilește prin ordin al ministrului justiției, la propunerea ONRC.(2) Formatul, elementele de siguranță și structura certificatului de înregistrare, în format letric și electronic, se stabilesc prin ordin al ministrului justiției, la propunerea ONRC.(3) Formatul cererii de înregistrare fiscală se stabilește prin ordin comun al președintelui ANAF și al ministrului justiției, urmând a fi inclus în cererea de înregistrare în registrul comerțului.  +  Secţiunea a 4-a Semnarea cererii  +  Articolul 79(1) Cererea de înmatriculare în registrul comerțului a unei persoane juridice se semnează de reprezentantul legal al acesteia sau de împuternicitul acestuia cu procură specială sau generală autentică sau de avocat, în baza unei împuterniciri avocațiale, ori de către oricare asociat, acționar sau membru.(2) Cererea de înregistrare a sucursalei unei persoane juridice cu sediul în România sau în străinătate se semnează de reprezentantul persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activitățile sucursalei, personal sau prin împuternicit cu procură specială/generală autentică, sau de avocat, cu împuternicire avocațială.  +  Articolul 80(1) Cererea de înregistrare a persoanei fizice autorizate și a întreprinderii individuale se semnează de persoana fizică care solicită înregistrarea ca persoană fizică autorizată, respectiv de titularul întreprinderii individuale, personal sau prin împuternicit cu procură specială/generală și autentică, sau de avocat, cu împuternicire avocațială.(2) Cererea de înregistrare a întreprinderii familiale se semnează de reprezentantul desemnat prin acordul de constituire sau de împuternicitul acestuia cu procură specială/generală și autentică sau de avocat, cu împuternicire avocațială.  +  Articolul 81(1) Cererea de înregistrare de mențiuni în registrul comerțului sau, după caz, alte cereri se semnează în cazul persoanei juridice de reprezentantul legal al acesteia sau de împuternicitul acestuia cu procură specială/generală autentică sau de avocat, cu împuternicire avocațială.(2) În cazul persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale și întreprinderii familiale, cererea de înregistrare de mențiuni sau, după caz, alte cereri se semnează de persoana fizică care solicită înregistrarea ca persoană fizică autorizată, de titularul întreprinderii individuale, respectiv de reprezentantul desemnat prin acordul de constituire sau împuternicitul acestora.(3) Cererea de înregistrare de mențiuni sau, după caz, alte cereri privind o sucursală a unei persoane juridice cu sediul în România sau în străinătate se semnează de reprezentantul persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activitățile sucursalei, personal sau prin împuternicit cu procură specială/generală autentică, sau de avocat, cu împuternicire avocațială.  +  Articolul 82(1) Cererea de înregistrare se semnează olograf sau cu semnătură electronică calificată.(2) Actul constitutiv, inclusiv formularul-tip de act constitutiv, se semnează olograf sau cu semnătură electronică calificată de către toți fondatorii sau de către reprezentanții convenționali ai acestora.  +  Articolul 83Pentru înregistrarea în registrul comerțului prin mijloace electronice se utilizează, ca mijloc de identificare electronică, semnătura electronică calificată emisă în cadrul unui sistem de identificare electronică inclus în lista publicată de Comisia Europeană, în conformitate cu art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014.  +  Secţiunea a 5-a Depunerea cererii de înregistrare și a altor tipuri de cereri  +  Articolul 84(1) Cererea de înregistrare sau, după caz, alt tip de cerere, însoțită de documentele necesare înregistrării, se depune la ghișeu sau prin transmitere prin servicii de poștă/curierat sau prin mijloace electronice la oficiul registrului comerțului în a cărui rază teritorială este situat sediul/sediul social/profesional al acestora de către persoanele menționate la art. 79-81, personal sau prin împuternicit.(2) În cazul în care înscrisurile care se depun în susținerea cererilor de înregistrare, inclusiv actul constitutiv, sunt întocmite de către notari publici sau avocați, aceștia pot transmite oficiilor registrului comerțului prin mijloace electronice, la solicitarea profesionistului, cererile de înregistrare și înscrisurile care le însoțesc, cu semnătură electronică calificată, aceștia atestând identitatea solicitantului înregistrării. (3) La transmiterea prin mijloace electronice, documentele necesare înregistrării se depun, potrivit legii, în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată, sau, după caz, în copie certificată de parte prin semnătură electronică calificată.(4) Declarațiile pe propria răspundere care se depun, potrivit legii, în susținerea cererii de înregistrare pot avea formă de înscris sub semnătură privată și pot fi depuse la oficiul registrului comerțului sau transmise prin servicii de poștă, curierat sau prin mijloace electronice, cu semnătură electronică calificată.(5) Oficiul registrului comerțului va înscrie în registrul comerțului toate datele din cerere, precum și codul unic de înregistrare și datele care, potrivit legii, se înregistrează în registrul comerțului.  +  Articolul 85(1) Cererea de înregistrare, precum și documentele în susținerea acesteia se depun la oricare dintre oficiile registrului comerțului.(2) Dacă o persoană juridică cu sediul social în străinătate înființează mai multe sucursale în țară, documentele prevăzute la art. 73 alin. (2) și la art. 74 alin. (2) se depun numai la una dintre sucursale, la alegerea societății, la oficiul registrului comerțului în care sunt înregistrate celelalte sucursale precizându-se care este registrul prin care se asigură formalitățile de publicitate.  +  Articolul 86Solicitanții înregistrării și, după caz, reprezentanții legali/împuterniciții acestora răspund, potrivit legii, pentru legalitatea, autenticitatea, exactitatea datelor cuprinse în cererile de înregistrare și în documentele depuse de aceștia în susținere.  +  Articolul 87Cererea de înregistrare în registrul comerțului se depune, dacă legea nu prevede altfel, în termen de 15 zile de la data încheierii actului constitutiv sau a actului modificator, în cazul persoanelor juridice, iar pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, înainte de începerea activității economice sau, în cazul în care reprezentantul întreprinderii familiale nu formulează cererea, în termen de 15 zile de la data încheierii acordului de constituire.  +  Secţiunea a 6-a Acte și fapte care se înregistrează în registrul comerțului  +  Articolul 88Datele care se înregistrează în registrul comerțului la înregistrarea persoanei fizice autorizate, a întreprinderii individuale și a întreprinderii familiale sunt cele cuprinse în cererea de înregistrare, precum și următoarele:a) dacă este cazul, numele și prenumele, codul numeric personal, domiciliul, cetățenia, data și locul nașterii ale soției/soțului titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care participă în mod obișnuit la activitatea întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate;b) numărul de ordine în registrul comerțului, codul unic de înregistrare și EUID;c) datele din declarația-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității;d) numărul și data încheierii registratorului sau, după caz, a hotărârii judecătorești în baza căreia s-a efectuat înregistrarea.  +  Articolul 89La înmatricularea societăților se înregistrează în registrul comerțului datele cuprinse în cererea de înmatriculare, precum și datele din actul constitutiv, potrivit art. 7 lit. a)-h) și art. 8 lit. a)-o) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și datele privind starea firmei, numărul și data încheierii registratorului, datele din declarația pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității, numărul de ordine în registrul comerțului, EUID și codul unic de înregistrare, firma și sediul societății de registru independent autorizat care ține registrul acționarilor, dacă este cazul, potrivit art. 180 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 90Datele care se înregistrează în registrul comerțului la înmatricularea companiilor naționale și a societăților naționale sunt cele prevăzute la art. 90, precum și în actul de înființare.  +  Articolul 91Pentru societățile europene cu sediul în România se înscriu datele prevăzute la art. 89, datele referitoare la subscrierea/vărsarea capitalului minim prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 2.157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societății europene (SE), datele care atestă îndeplinirea condițiilor caracterului european, precum și, dacă este cazul, datele privind transferul sediului din/în alt stat membru al Uniunii Europene.  +  Articolul 92La înmatricularea grupurilor de interes economic se înregistrează în registrul comerțului datele obligatorii cuprinse în cererea de înmatriculare, cele din actul constitutiv potrivit art. 122 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, datele privind starea firmei, numărul și data încheierii registratorului, datele din declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale de funcționare, numărul de ordine în registrul comerțului, EUID și codul unic de înregistrare.  +  Articolul 93Pentru grupurile europene de interes economic cu sediul în România se înregistrează în registrul comerțului datele prevăzute la art. 89, datele care atestă îndeplinirea condițiilor caracterului european, precum și datele privind transferul sediului din/în alt stat, dacă este cazul.  +  Articolul 94Pentru societățile cooperative se înregistrează în registrul comerțului datele din cererea de înmatriculare, datele prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a)-j) și n) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, datele privind starea firmei, numărul și data încheierii registratorului, datele din declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale de funcționare, numărul de ordine în registrul comerțului, EUID și codul unic de înregistrare.  +  Articolul 95Pentru cooperativele agricole se înregistrează în registrul comerțului datele din cererea de înmatriculare, datele prevăzute la art. 11 alin.(2) lit. a), b) și d) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, datele privind starea firmei, numărul și data încheierii registratorului, datele din declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale de funcționare, numărul de ordine în registrul comerțului, EUID și codul unic de înregistrare.  +  Articolul 96Pentru organizațiile cooperatiste se înregistrează în registrul comerțului datele obligatorii cuprinse în cererea de înmatriculare și în actul constitutiv, potrivit art. 351 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, datele privind starea, numărul și data încheierii registratorului, datele din declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale de funcționare, numărul de ordine în registrul comerțului, EUID și codul unic de înregistrare.  +  Articolul 97Pentru societățile cooperative europene cu sediul în România se înscriu și datele referitoare la subscrierea/vărsarea capitalului minim prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1.435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societății cooperative europene (SCE), datele care atestă îndeplinirea condițiilor caracterului european, datele privind starea, numărul și data încheierii registratorului, datele din declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale de funcționare, numărul de ordine în registrul comerțului, EUID și codul unic de înregistrare, precum și datele privind transferul sediului din/în alt stat membru al Uniunii Europene.  +  Articolul 98Datele care se înregistrează în registrul comerțului în cazul sucursalelor persoanelor juridice cu sediul în România sunt datele din cererea de înregistrare, precum și următoarele:a) hotărârea adunării generale/decizia consiliului de administrație, respectiv a directoratului, prin care a fost înființată sucursala;b) datele privind starea persoanei juridice, numărul și data încheierii registratorului, datele din declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale de funcționare sau de desfășurare a activității, numărul de ordine în registrul comerțului, EUID și codul unic de înregistrare.  +  Articolul 99Pentru institutele naționale de cercetare-dezvoltare care desfășoară și activități economice, inclusiv cele din domeniul agriculturii, se înscriu în registrul comerțului următoarele date:a) actul de înființare; b) firma;c) sediul social;d) valoarea patrimoniului la înființare;e) obiectul de activitate, cu precizarea domeniului și a activității principale, precum și obiectele de activitate autorizate;f) organele de conducere și actul de numire a acestora, numele și prenumele, locul și data nașterii, codul numeric personal, domiciliul și cetățenia reprezentantului persoană fizică, conform actului de identitate, emis în condițiile legii, tipul actului de identitate, seria/numărul, emitentul actului de identitate, data emiterii și a expirării acestuia;g) subunități cu sau fără personalitate juridică;h) datele privind starea, numărul și data încheierii registratorului, datele din declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale de funcționare, numărul de ordine în registrul comerțului, EUID și codul unic de înregistrare;i) alte mențiuni prevăzute de lege.  +  Articolul 100(1) Datele care se înregistrează în registrul comerțului, în cazul sucursalelor persoanelor juridice cu sediul în străinătate, sunt datele din cererea de înregistrare, prevăzute la art. 74 alin. (1) și (4), precum și următoarele:a) hotărârea adunării generale sau decizia consiliului de administrație, respectiv a directoratului, prin care a fost înființată sucursala; b) datele privind starea persoanei juridice, numărul și data încheierii registratorului, datele din declarația pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor legale de funcționare sau de desfășurare a activității, numărul de ordine în registrul comerțului, EUID și codul unic de înregistrare.(2) În registrul comerțului se înregistrează mențiuni referitoare la: a) deschiderea și încetarea unei proceduri judiciare sau extrajudiciare de insolvență asupra persoanei juridice;b) procedura de concordat preventiv la care este supusă persoana juridică sau orice alte proceduri similare;c) dizolvarea, lichidarea, finalizarea lichidării și radierea persoanei juridice;d) numele și puterile lichidatorilor;e) închiderea sucursalei și radierea acesteia din registrul comerțului; f) depunerea situațiilor financiare anuale ale persoanei juridice, care vor fi supuse acelorași formalități de publicitate prevăzute pentru situațiile financiare ale societăților persoane juridice române, cu excepția societății dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în cazul căreia publicitatea situațiilor financiare este efectuată în acel stat membru.(3) După efectuarea mențiunii prevăzute la alin. (2) lit. e) de către oficiul registrului comerțului de la sediul sucursalei, ONRC notifică, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor, registrul statului membru în care este înregistrată persoana juridică cu privire la închiderea sucursalei din România și la radierea sa din registru.  +  Articolul 101(1) ONRC primește, prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului, o notificare cuprinzând informații cu privire la mențiunile prevăzute la art. 100 alin. (2) lit. a), c) și f), precum și la modificări ale următoarelor date privitoare la persoana juridică: denumire, sediu social, număr de înregistrare, formă juridică, reprezentanți legali, în vederea înregistrării din oficiu a acestora în registrul comerțului.(2) ONRC confirmă, prin sistemul de interconectare, primirea notificării potrivit alin. (1), pe care o transmite, de îndată, oficiului registrului comerțului în care este înregistrată sucursala care actualizează datele din registrul comerțului.(3) În cazul în care persoana juridică din statul membru al Uniunii Europene a fost radiată din registru, oficiul registrului comerțului în care este înregistrată sucursala o radiază, din oficiu, îndată ce a primit, prin ONRC, notificarea cuprinzând informațiile și documentele corespunzătoare potrivit prevederilor alin. (1).(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică sucursalelor persoanelor juridice din statul membru al Uniunii Europene care au fost radiate din registru ca o consecință a modificării formei juridice, a fuziunii sau divizării persoanei juridice ori a unei transformări transfrontaliere a acesteia.(5) În cazul închiderii sucursalei deschise într-un stat membru de o persoană juridică română, ONRC confirmă, prin intermediul sistemului de interconectare, primirea notificării de la registrul comerțului în care este înregistrată sucursala și o transmite oficiului registrului comerțului de la sediul sucursalei pentru efectuarea, de îndată, a mențiunii corespunzătoare.  +  Articolul 102ONRC notifică, de îndată, prin sistemul de interconectare, registrului comerțului din statul membru în care persoana juridică română a deschis o sucursală informațiile, în cazul în care a fost înregistrată o modificare cu privire la oricare dintre următoarele elemente referitoare la persoana juridică:a) firmă;b) sediu social;c) număr de ordine în registrul comerțului și EUID;d) formă juridică; e) reprezentanții persoanei juridice;f) depunerea situațiilor financiare anuale;g) deschiderea și încetarea unei proceduri de insolvență împotriva persoanei juridice;h) deschiderea și închiderea unei proceduri de concordat preventiv la care este supusă persoana juridică sau confirmarea unui acord de restructurare preventivă, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;i) dizolvarea, lichidarea persoanei juridice, finalizarea lichidării și radierea persoanei juridice.  +  Articolul 103(1) În registrul comerțului se vor înregistra mențiuni referitoare la:a) modificări ale actelor, faptelor și datelor înregistrate în registrul comerțului;b) schimbarea sediului sucursalelor persoanelor juridice;c) donația, vânzarea, locațiunea, ipoteca mobiliară asupra fondului de comerț, actele de adjudecare, de executare silită și de transmitere pe cale succesorală, însoțite de documentele prevăzute de lege, precum și orice alt act prin care se aduc modificări înregistrărilor în registrul comerțului privind fondul de comerț;d) hotărârea de divorț pronunțată în cursul exercitării activității economice, în cazul în care unul dintre soți deține calitatea de asociat/acționar/membru/membru cooperator/persoană fizică autorizată/titular al întreprinderii individuale/reprezentant sau membru al întreprinderii familiale, modificarea stării civile a acestora, a regimului matrimonial, precum și înscrisuri prin care se realizează partajul bunurilor pentru persoanele care dețin calitățile mai sus enumerate;e) patrimoniul de afectațiune pentru membrii unei întreprinderi familiale, pentru persoana fizică autorizată și pentru titularul întreprinderii individuale;f) deschiderea și închiderea unei proceduri de concordat preventiv, confirmarea unui acord de restructurare preventivă, potrivit Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare;g) deschiderea procedurii insolvenței, inclusiv transfrontaliere, reorganizarea judiciară, intrarea în faliment, în baza hotărârilor judecătorești sau a notificărilor efectuate potrivit Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, sau a legilor speciale în domeniul insolvenței, precum și altor mențiuni privind derularea procedurii insolvenței, potrivit legii;h) punerea sub interdicție a persoanei înregistrate ca persoană fizică autorizată, a titularului întreprinderii individuale ori a membrilor întreprinderii familiale, instituirea curatelei asupra acestora, precum și cu privire la ridicarea acestor măsuri;i) interdicția, stabilită ca pedeapsă complementară, prin hotărâre judecătorească definitivă, de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii, de a exercita profesia sau meseria, în cazul persoanei care este înregistrată ca persoană fizică autorizată, titular al întreprinderii individuale, membru al întreprinderii familiale, respectiv în cazul persoanelor ce au calitatea de fondator, asociat/acționar, membru al unei persoane juridice, administrator, membru al consiliului de administrație, director, membru al directoratului, cenzor, auditor, în cazurile prevăzute de lege;j) condamnarea definitivă a persoanei juridice;k) alte măsuri dispuse potrivit Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;l) alte măsuri în legătură cu înregistrările efectuate în registrul comerțului, dispuse de instanțele judecătorești, inclusiv prin acte procedurale care redau dispozitivul unei hotărâri judecătorești, sau de celelalte organe judiciare, cu modificarea corespunzătoare a datelor înregistrate în registrul comerțului;m) acte emise de instituții și autorități publice în exercitarea atribuțiilor lor, stabilite prin lege, și care au legătură cu datele înregistrate din registrul comerțului; n) înființarea sechestrului asigurător, popririi, a altor măsuri asigurătorii; o) renunțarea la mandat a administratorilor, persoanelor împuternicite, cenzorilor, după caz;p) orice alte modificări privind actele, faptele și datele înregistrate în registrul comerțului.(2) Administratorul, directorul, persoana împuternicită, cenzorul, auditorul, după caz, au obligația de a solicita și înregistrarea în registrul comerțului a hotărârilor judecătorești sau a altor acte prin care se dispune încetarea efectelor unor măsuri înregistrate.  +  Articolul 104(1) Instanțele judecătorești sunt obligate să trimită oficiului registrului comerțului, în termen de 15 zile de la data când au rămas definitive, copii de pe hotărârile ce se referă la acte, fapte și mențiuni a căror înregistrare în registrul comerțului o dispun, conform legii.(2) În hotărâre, instanța judecătorească dispune și efectuarea înregistrării corespunzătoare în registrul comerțului, precum și, dacă este necesar pentru efectuarea înregistrării în registrul comerțului, depunerea de către profesionist sau persoana interesată a altor înscrisuri necesare efectuării înregistrării în registrul comerțului a mențiunii respective.  +  Secţiunea a 7-a Procedura în fața registratorului  +  Articolul 105(1) Cererea de înregistrare în registrul comerțului se soluționează de către registrator, pe bază de înscrisuri, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii.(2) Prin excepție de la alin. (1), în cazul în care există suspiciuni de fals cu privire la identitatea solicitantului, a reprezentatului legal al acestuia sau a oricăror alte persoane a căror identitate este verificată în procedura de înregistrare, potrivit legii, registratorul solicită prezența fizică a acestora. Prezența fizică nu este necesară în cazul în care cererea de înregistrare și înscrisurile depuse în susținerea acesteia, inclusiv actul constitutiv, sunt întocmite de notari publici sau avocați.(3) În cadrul procedurii de constituire online, în cazul în care, în mod excepțional, registratorul solicită prezența fizică în temeiul alin. (2), toate celelalte etape ale procedurii vor fi realizate în întregime online. (4) Dacă este necesară obținerea de informații și/sau documente prin sistemul de interconectare a registrelor comerțului din statele membre, registratorul poate acorda termen pentru soluționarea cererii de înregistrare. (5) La solicitarea părții sau a reprezentantului acesteia se organizează audiență publică. (6) În situația în care soluționarea cererii a fost amânată, iar solicitantul depune cerere de preschimbare a termenului de soluționare, aceasta se înregistrează, iar solicitantul primește termen de soluționare a cererii de înregistrare de o zi lucrătoare, fără a se lua în calcul ziua înregistrării cererii de preschimbare. (7) La termenul preschimbat, cererile de înregistrare urmează să fie soluționate, fără a se mai acorda un alt termen de amânare. (8) Dacă solicitantul modifică înscrisurile depuse în susținerea cererii de înregistrare, înscrisurile depuse inițial nu vor mai fi luate în considerare la soluționarea cererii.  +  Articolul 106(1) Dacă cererea de înregistrare și documentele depuse în susținerea acesteia sau formularul-tip de act constitutiv, după caz, sunt incomplete sau nu corespund cerințelor legale pentru înființarea, constituirea, organizarea și funcționarea profesioniștilor care au obligația înregistrării ori dacă registratorul apreciază că sunt necesare și alte informații sau documente pentru soluționarea cererii, acesta acordă, prin încheiere, un termen de remediere sau de completare de cel mult 15 zile calendaristice. (2) Termenul și motivele amânării se afișează pe portalul de servicii online al ONRC, putând fi consultate și prin intermediul stațiilor de lucru amenajate la sediul oficiilor registrului comerțului.(3) Termenul de soluționare a cererii de înregistrare și termenul de eliberare a documentelor prevăzute de lege se modifică în mod corespunzător.(4) În cazul în care solicitantul remediază/completează cererea de înregistrare anterior expirării termenului stabilit de registrator și solicită preschimbarea termenului de soluționare, cererea de înregistrare este soluționată în ziua următoare zilei remedierii/completării.(5) Dacă în termenul prevăzut la alin. (1) solicitantul nu își îndeplinește obligațiile dispuse prin încheierea de amânare, cererea de înregistrare este respinsă.  +  Articolul 107(1) Dacă sunt îndeplinite cerințele legale pentru înființarea, constituirea, organizarea și funcționarea profesioniștilor care au obligația înregistrării, registratorul pronunță o încheiere de admitere a cererii de înregistrare, în termen de o zi lucrătoare de la data înregistrării la oficiul registrului comerțului a cererii sau, după caz, de la data îndeplinirii tuturor formalităților și primirii tuturor documentelor și informațiilor, dispuse de registrator, pentru constituire și înregistrare.(2) Data înregistrării în registrul comerțului este data la care înregistrarea a fost efectiv operată în acest registru.(3) Înregistrarea în registrul comerțului se operează în termen de 24 de ore de la data la care a fost dispusă de către registrator prin încheiere.(4) Persoanele juridice dobândesc personalitate juridică de la data operării efective a înregistrării în registrul comerțului.  +  Articolul 108(1) Dacă nu sunt îndeplinite cerințele legale pentru înregistrarea cererii, registratorul dispune, prin încheiere motivată, respingerea cererii de înregistrare.(2) În cazul în care solicitantul renunță la cerere, registratorul ia act de renunțare, prin încheiere.  +  Articolul 109Prevederile art. 105 alin. (1) și alin. (6)-(8), art. 106, art. 107 alin. (1) și art. 108 se aplică, în mod corespunzător, și în soluționarea altor cereri privind înregistrări în registrul comerțului.  +  Articolul 110(1) La înmatriculare/înregistrare se editează certificatul de înregistrare, conținând numărul de ordine din registrul comerțului, codul unic de înregistrare fiscală, EUID, însoțit de încheierea pronunțată de registrator, de certificatele constatatoare emise ca urmare a înregistrării datelor din declarația-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcționării sau desfășurării activității, precum și, după caz, de alte acte prevăzute de prezenta lege.(2) La înscrierea de mențiuni se eliberează certificatul de înregistrare mențiuni, însoțit de încheierea pronunțată de registrator, precum și, după caz, de certificatele constatatoare emise ca urmare a înregistrării datelor din declarația-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcționării și de alte acte prevăzute de prezenta lege.(3) Certificatele și celelalte documente prevăzute la alin. (1) și (2) se editează, potrivit opțiunii solicitantului, și în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată. La cerere, solicitantului i se poate elibera o copie sau o copie certificată după exemplarul emis în format letric al acestor documente, păstrat în dosarul profesionistului.(4) Atât la înmatriculare, cât și la fiecare înregistrare a modificărilor actului constitutiv, solicitanților, odată cu eliberarea documentelor prevăzute la alin. (1) și (2), pentru a lua cunoștință de datele înregistrate în registrul comerțului, li se furnizează informații punctuale la zi din registrul comerțului privind profesionistul care a făcut obiectul înregistrării în registrul comerțului.(5) Toate documentele emise de ONRC potrivit alin. (1)-(4) se redactează în limba română.  +  Articolul 111(1) Documentele prevăzute la art. 110 alin. (1) și (2) se comunică, în funcție de opțiunea solicitantului, în una dintre următoarele modalități:a) direct la ghișeu, în format letric, la sediul oficiilor registrului comerțului;b) prin mijloace electronice;c) prin poștă, cu confirmare de primire, cu achitarea costurilor aferente sau prin servicii de curierat.(2) În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale, comunicarea documentelor se poate face și prin intermediului birourilor de asistență și de reprezentare din cadrul primăriilor, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare.(3) În vederea comunicării documentelor în modalitățile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), solicitantul indică, în cererea de înregistrare și în orice alte cereri adresate oficiului registrului comerțului, persoana și adresa poștală sau electronică la care urmează să fie comunicate documentele.(4) Încheierea prin care se ia act de renunțarea la cererea de înregistrare nu se comunică.(5) În cazul în care cererea de înmatriculare/înregistrare și documentele necesare înregistrării sunt transmise prin mijloace electronice, cu semnătură electronică calificată, încheierea registratorului și, după caz, certificatul de înregistrare, respectiv certificatul/certificatele constatator/constatatoare emise ca urmare a înregistrării datelor din declarația-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcționării, semnate cu semnătură electronică calificată, se comunică în aceeași modalitate, data comunicării fiind considerată data la care aceasta devine disponibilă destinatarului, încheierea registratorului, certificatul de înregistrare, certificatul/certificatele constatator/constatatoare emise ca urmare a înregistrării datelor din declarația-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcționării astfel transmise sunt asimilate înscrisurilor autentice.(6) La cererea expresă a profesionistului, menționată în cererea de înregistrare sau ulterior, în cazul solicitării eliberării prin mijloace electronice a documentelor care atestă înregistrarea în registrul comerțului, acestuia i se poate elibera copie/copie certificată a documentelor prevăzute la alin. (1), după exemplarul emis în format letric, păstrat în dosarul profesionistului.  +  Articolul 112(1) Împotriva încheierii registratorului pronunțate potrivit art. 108 sau, după caz, potrivit art. 110 solicitantul poate formula plângere în termen de 10 zile calendaristice de la comunicarea încheierii, în cazul în care a solicitat comunicarea prin modalitățile prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. b) și c). În aceste cazuri, solicitantul poate formula plângere și de la data publicării încheierii în Buletin, dacă aceasta este anterioară comunicării.(2) În cazul prevăzut la art. 111 alin. (1) lit. a), dacă încheierea nu este ridicată de la ghișeu în termenul de eliberare a documentației, solicitantul poate formula plângere în termen de 10 zile de la data publicării încheierii în Buletin.(3) Orice persoană interesată, alta decât solicitantul, poate face plângere împotriva încheierii registratorului în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării în Buletin ori în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării înscrisurilor în Monitorul Oficial al României, acolo unde legea dispune astfel.  +  Articolul 113(1) Plângerea se depune, în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale, la judecătoria în a cărei rază teritorială se află sediul profesional al solicitantului.(2) Plângerea se depune, în cazul persoanelor juridice, la oficiul registrului comerțului, care o va menționa în registrul comerțului și o va comunica tribunalului/tribunalului specializat în trei zile lucrătoare de la data depunerii.(3) În cazul în care plângerea împotriva încheierii registratorului este depusă direct la judecătorie/tribunal/tribunal specializat, la primul termen de judecată instanța va pune în vedere solicitantului ca până la următorul termen să facă dovada menționării în registrul comerțului a depunerii plângerii.  +  Articolul 114(1) Îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul încheierilor registratorului se dispune prin încheiere a registratorului, din oficiu sau la solicitarea persoanelor interesate.(2) Îndreptarea erorilor materiale constatate în cuprinsul înscrisurilor depuse de solicitant se dispune prin încheiere a registratorului, la solicitarea persoanelor interesate, pe baza înscrisurilor modificate corespunzător.  +  Articolul 115(1) Reconstituirea dosarelor persoanelor înregistrate în registrul comerțului, parțial sau integral, se dispune de registrator, prin încheiere, din oficiu sau la solicitarea persoanelor interesate.(2) Registratorul stabilește termenul în care profesionistul trebuie să depună la dosar copii certificate ale documentelor care au fost depuse la oficiul registrului comerțului, ale documentelor care au fost eliberate de oficiul registrului comerțului sau de alte autorități și instituții publice, persoane fizice, alte persoane juridice, după caz.(3) Registratorul poate solicita autorităților și instituțiilor publice, persoanelor fizice, altor persoane juridice care dețin documentele în cauză transmiterea de copii certificate ale acestora.  +  Articolul 116(1) Solicitantul cererii de înregistrare sau, după caz, împuternicitul acestuia poate obține, contra cost, copii ale documentelor depuse în susținerea cererii aflate în curs de soluționare.(2) Celelalte persoane interesate vor lua cunoștință de documentele din dosarul persoanelor înregistrate în registrul comerțului numai prin solicitarea de copii/copii certificate ale acestora, cu achitarea tarifului legal, după soluționarea cererilor de înregistrare și efectuarea înregistrărilor în registrul comerțului, dacă prin legi speciale nu se dispune altfel.(3) Organele de urmărire și cercetare penală au acces la dosarul profesionistului înregistrat în registrul comerțului, pe care îl pot consulta pe suport hârtie sau din arhiva electronică.  +  Articolul 117(1) În vederea asigurării unei practici unitare a ONRC și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale se constituie Comisia de analiză și practică unitară a ONRC, denumită în continuare Comisia, din care fac parte registratori și personal de specialitate juridică. Componența acesteia este stabilită anual prin decizie a directorului general al ONRC.(2) În funcție de aspectele care fac obiectul sesizării, Comisia poate solicita puncte de vedere specialiștilor din cadrul Ministerului Justiției sau din cadrul altor instituții cu care ONRC colaborează.(3) Comisia elaborează puncte de vedere cu privire la aspectele juridice sesizate din analiza activității de înregistrare în registrul comerțului, pe care le aduce la cunoștința structurilor din cadrul ONRC și a oficiilor registrului comerțului.(4) Organizarea și funcționarea Comisiei se stabilesc prin regulament aprobat prin decizie a directorului general al ONRC.  +  Secţiunea a 8-a Procedura în fața instanței de judecată  +  Articolul 118(1) Instanța competentă să soluționeze plângerile împotriva încheierii registratorului, precum și orice alte cereri legate de activitatea de înregistrare în registrul comerțului ori introduse, potrivit legii, de ONRC sau de orice persoane interesate este judecătoria în a cărei rază teritorială își are sediul profesional persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau familială, respectiv tribunalul sau, după caz, tribunalul specializat în a cărui rază teritorială își are sediul social persoana juridică sau sucursala persoanei juridice.(2) Plângerea nu este suspensivă de executare.(3) Instanța soluționează plângerea în complet alcătuit dintr-un singur judecător, cu citarea părții și a oficiului registrului comerțului competent.(4) Hotărârea prin care este soluționată plângerea este executorie și este supusă numai apelului. Termenul de apel este de 15 zile de la comunicarea hotărârii.  +  Articolul 119(1) ONRC are legitimare procesuală activă și poate interveni în orice proces privind înregistrări în registrul comerțului, interesul fiind prezumat.(2) Cererile introduse de ONRC în temeiul prezentei legi sunt scutite de taxa de timbru sau de orice alte taxe/tarife/comisioane prevăzute de lege.  +  Articolul 120(1) Orice persoană fizică sau juridică prejudiciată ca efect al unei înmatriculări ori printr-o mențiune în registrul comerțului are dreptul să ceară judecătoriei, în cazul profesioniștilor persoane fizice, și tribunalului/tribunalului specializat, în cazul profesioniștilor persoane juridice, radierea înregistrării generatoare de prejudicii și, după caz, repunerea în situația anterioară, în tot sau numai cu privire la anumite elemente ale acesteia.(2) Cererea se depune la oficiul registrului comerțului în care este înregistrat profesionistul și despre aceasta se face mențiune în registrul comerțului. În termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii, oficiul registrului comerțului înaintează cererea judecătoriei, tribunalului/tribunalului specializat în a cărui rază teritorială se află sediul profesionistului, iar în cazul sucursalei înființate în alt județ, la cererea persoanei juridice prejudiciate, la tribunalul/tribunalul specializat din județul în care își are sediul sucursala.(3) Instanța se pronunță asupra cererii cu citarea oficiului registrului comerțului și a profesionistului.(4) Hotărârea judecătorească de soluționare a cererii poate fi atacată numai cu apel, iar termenul de apel curge de la pronunțare, pentru părțile prezente, și de la comunicare, pentru părțile lipsă.(5) Oficiul registrului comerțului va efectua radierea și va publica hotărârea judecătorească definitivă în Buletin. În acest scop, instanța va comunica oficiului registrului comerțului hotărârea judecătorească rămasă definitivă.  +  Secţiunea a 9-a Înregistrarea declarației pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/ desfășurare a activității  +  Articolul 121(1) Autorizarea funcționării se realizează prin înregistrarea în registrul comerțului a declarației-tip pe propria răspundere și a datelor aferente, prin care solicitantul își asumă responsabilitatea cu privire la legalitatea desfășurării tuturor activităților declarate în obiectul de activitate și a îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege pentru desfășurarea acestora, la sediul social/profesional, la sediile secundare sau, după caz, în afara acestora.(2) Activitățile cu impact semnificativ asupra mediului sunt autorizate, din punctul de vedere al protecției mediului, de către autoritățile competente de protecția mediului, la sediile acestora. Procedura de autorizare și lista activităților cu impact semnificativ asupra mediului sunt stabilite prin ordin al ministrului de resort, comunicat ONRC.(3) Activitățile pentru care legea reglementează condiții speciale de autorizare/notificare a funcționării sunt autorizate de autoritățile și instituțiile de resort, potrivit procedurilor emise în acest sens, prealabil sau ulterior desfășurării activităților economice pentru care este necesară autorizația.(4) În cazul prevăzut la alin. (3), autoritățile/instituțiile publice implicate vor încheia protocoale de colaborare cu ONRC, pentru transmiterea periodică a listei codurilor CAEN care necesită condiții speciale de autorizare/notificare, precum și a profesioniștilor având ca obiect de activitate principal sau secundar aceste activități, pentru care se va dispune, în încheierea pronunțată de registrator, necesitatea obținerii acestor autorizații sau a notificării, în vederea desfășurării, în condiții legale, a activității respective.  +  Articolul 122(1) Solicitantul trebuie să depună, odată cu cererea de înregistrare, și declarația-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității pentru sediul social/profesional și/sau sedii secundare sau, după caz, la terți.(2) Activitățile proprii de birou pentru firmă nu fac obiectul depunerii declarației pe propria răspundere, prevăzută la art. 121 alin. (1). (3) Declarația este semnată olograf sau cu semnătură electronică calificată de asociați, administratori, reprezentantul persoanei juridice care se ocupă nemijlocit de activitățile sucursalei, persoana fizică care solicită înregistrarea ca persoană fizică autorizată, titularul întreprinderii individuale, reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale, din care să rezulte că persoana juridică, sucursala, persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială desfășoară toate activitățile declarate în obiectul de activitate la sediul social sau profesional și/sau la sediile secundare, după caz, la terți, cu îndeplinirea condițiilor de funcționare prevăzute de legislația în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii.(4) Dacă se modifică obiectul de activitate ori activitățile autorizate, sediul social/profesional sau se înființează noi sedii secundare, precum și în situația întreruperii temporare de activitate a persoanelor fizice autorizate, întreprinderii individuale, întreprinderilor familiale ori a societăților care au desfășurat activitate de la înființare sau a reluării acesteia, solicitantul depune la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului o nouă declarație-tip pentru sediul social/profesional și/sau sedii secundare, după caz, la terți, corespunzătoare modificărilor intervenite și care să ateste situația curentă pentru desfășurarea tuturor activităților declarate în obiectul de activitate.(5) Oficiul registrului comerțului înregistrează în registrul comerțului depunerea declarației pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității pentru sediul social/profesional și/sau pentru fiecare sediu secundar, după caz, la terți și datele cuprinse în declarație.(6) Declarația-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare reprezintă anexă la cererea de înregistrare în registrul comerțului.(7) Pentru sediul social/profesional și/sau pentru fiecare sediu secundar, după caz, la terți, oficiul registrului comerțului eliberează, odată cu încheierea registratorului, și certificatul de înregistrare sau, după caz, de mențiuni și un certificat constatator, care atestă că s-au înregistrat declarația prevăzută la alin. (1) și datele din aceasta.(8) Modelul declarației-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității și modelul certificatului constatator, care atestă că s-au înregistrat declarația prevăzută la alin. (1) și datele din aceasta, se aprobă prin ordin al ministrului justiției.(9) Pe certificatele constatatoare menționate la alin. (7) se aplică timbru sec de către oficiul registrului comerțului. Pentru certificatele emise în format electronic, timbrul sec este înlocuit cu sigiliul electronic calificat.  +  Articolul 123(1) În vederea efectuării controlului de către autoritățile/instituțiile publice competente în domeniul autorizării funcționării și a verificării conformității celor declarate, oficiul registrului comerțului transmite acestora, pe cale electronică, informații din declarațiile-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității la sediul social/profesional și/sau sedii secundare sau, după caz, la terți, și datele de identificare a persoanelor înregistrate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării în registrul comerțului.(2) Autoritățile/Instituțiile publice competente prevăzute la alin. (1) sunt:a) Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică teritoriale;b) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, prin structurile teritoriale;c) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin unitățile teritoriale;d) Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin inspectoratele teritoriale de muncă.  +  Articolul 124(1) Ulterior controlului/verificării, autoritățile/ instituțiile publice prevăzute la art. 123 alin. (2) notifică, dacă este cazul, oficiului registrului comerțului actul prin care s-a dispus suspendarea activității sau prin care s-a interzis desfășurarea activității, în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestuia, pentru a fi înregistrat, din oficiu, în registrul comerțului.(2) Documentul transmis conform alin. (1) va conține următoarele elemente necesare înregistrării în registrul comerțului: tipul documentului, temeiul legal al emiterii, datele de identificare a profesionistului înregistrat în registrul comerțului, adresa sediului - social sau secundar - pentru care s-au dispus măsurile respective, activitățile pentru care s-a dispus sancționarea, conform Nomenclatorului CAEN și, după caz, perioada pentru care s-a dispus măsura respectivă.(3) Orice modificare a situației prevăzute la alin. (1) se comunică oficiului registrului comerțului de către profesionistul înregistrat în registrul comerțului în vederea înregistrării, fiind însoțită de documente în acest sens, emise de autoritățile/instituțiile publice competente. În cazul în care modificările sunt notificate de autoritățile/instituțiile publice competente, acestea se vor înregistra din oficiu în registrul comerțului.  +  Secţiunea a 10-a Atribuirea codului unic de înregistrare și înregistrarea fiscală a profesioniștilor care au obligația înregistrării în registrul comerțului  +  Articolul 125Solicitarea înregistrării fiscale se face prin depunerea cererii de înregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal, iar atribuirea codului unic de înregistrare de către Ministerul Finanțelor - ANAF este condiționată de admiterea cererii de înregistrare în registrul comerțului.  +  Articolul 126(1) În vederea atribuirii codului unic de înregistrare de către ANAF, oficiile registrului comerțului transmit, direct sau prin intermediul ONRC, pe cale electronică, ANAF datele referitoare la înregistrările efectuate în registrul comerțului și cele conținute în cererea de înregistrare fiscală, care constituie anexă la cererea de înregistrare.(2) Pe baza datelor transmise potrivit prevederilor alin. (1), ANAF atribuie codul unic de înregistrare.(3) Structura codului unic de înregistrare se stabilește de ANAF.  +  Articolul 127(1) Certificatul de înregistrare conținând codul unic de înregistrare este documentul care atestă că persoana juridică a dobândit personalitate juridică, respectiv că profesioniștii au fost luați în evidența oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și în evidența organului fiscal.(2) Codul unic de înregistrare atribuit va fi utilizat de toate sistemele informatice care prelucrează date privind persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1), precum și de acestea în relațiile cu terții, inclusiv cu autoritățile și instituțiile publice, pe toată durata existenței lor.  +  Articolul 128Profesionistul înregistrat în registrul comerțului este obligat să menționeze pe facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte și orice alte documente întrebuințate în activitatea economică firma, sediul social sau profesional, codul unic de înregistrare.  +  Articolul 129Legea societăților nr. 31/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori cărora li s-a interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita calitatea de fondator ca pedeapsă complementară a condamnării pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de prezenta lege.2. După articolul 6 se introduce un nou articol, art. 6^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 6^1Prin semnarea actului constitutiv, fondatorii își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 pentru a fonda o societate, în actul constitutiv fiind prevăzută o clauză în acest sens.3. La articolul 7, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) capitalul social subscris, cu menționarea aportului fiecărui asociat, în numerar sau în natură, valoarea aportului în natură, modul evaluării acestuia; la societățile cu răspundere limitată se vor preciza numărul și valoarea nominală a părților sociale, precum și numărul părților sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său;4. La articolul 7, după litera d) se introduce o nouă literă, lit. d^1), cu următorul cuprins:d^1) modalitatea de adoptare a hotărârilor adunării generale a asociaților, cu votul tuturor asociaților, în cazul în care, datorită parității participării la capitalul social, nu poate fi stabilită o majoritate absolută;5. La articolul 7, literele e) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) asociații care reprezintă și administrează societatea sau administratorii neasociați, datele lor de identificare, durata mandatului, puterile ce li s-au conferit și dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat;..................................................................................................i) modul de dizolvare și de lichidare a societății; modalitățile de asigurare a stingerii pasivului sau de regularizare a lui în acord cu creditorii, în cazul dizolvării fără lichidare, atunci când asociații sunt de acord cu privire la repartizarea și lichidarea patrimoniului societății.6. La articolul 7, după litera f) se introduce o nouă literă, lit. f^1), cu următorul cuprins:f^1) după caz, acolo unde legea prevede, datele de identificare a beneficiarilor reali și a modalităților în care se exercită controlul asupra societății;7. La articolul 8, litera f^2) se modifică și va avea următorul cuprins:f^2) tipul societății, respectiv închis sau deschis, precum și orice restricție cu privire la transferul de acțiuni;8. La articolul 8, după litera k) se introduce o nouă literă, lit. k^1), cu următorul cuprins:k^1) după caz, datele de identificare a beneficiarilor reali și a modalităților în care se exercită controlul asupra societății;9. Articolul 8^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8^1Datele de identificare prevăzute la art. 7 lit. a), e), e^1) și f^1), respectiv la art. 8 lit. a), g), h) și k^1) includ:a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, codul numeric personal și, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislației naționale aplicabile, locul și data nașterii, domiciliul/reședința și cetățenia, actul de identitate/pașaportul, seria, numărul, emitentul, data eliberării, perioada de valabilitate;b) pentru persoanele juridice: firma, sediul, naționalitatea, numărul de ordine în registrul comerțului și/sau codul unic de înregistrare, identificatorul unic la nivel european, potrivit legii naționale aplicabile.10. Articolul 9^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9^1(1) Societatea în nume colectiv și societatea în comandită simplă sunt obligate să verse integral la constituire capitalul social subscris.(2) Societatea cu răspundere limitată trebuie să verse 30% din valoarea capitalului social subscris nu mai târziu de 3 luni de la data înmatriculării, dar înainte de a începe operațiuni în numele societății, iar diferența de capital social subscris va fi vărsată:a) pentru aportul în numerar, în 12 luni de la data înmatriculării;b) pentru aportul în natură, în termen de cel mult 2 ani de la data înmatriculării.11. La articolul 18, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Registratorul de registrul comerțului dispune înregistrarea în registrul comerțului a prospectului de emisiune.12. La articolul 19, alineatul (1) semodifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Subscrierile de acțiuni se vor face pe unul sau pe mai multe exemplare ale prospectului de emisiune al fondatorilor.13. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26(1) Dacă există aporturi în natură, avantaje acordate oricărei persoane care a participat la constituirea societății sau la tranzacții conducând la acordarea autorizației, operațiuni încheiate de fondatori pe seama societății ce se constituie și pe care aceasta urmează să le ia asupra sa, fondatorii vor solicita registratorului de registrul comerțului numirea unuia sau a mai multor experți. Dispozițiile art. 38 și 39 se aplică în mod corespunzător.14. La articolul 36 alineatul (2), litera b) se abrogă.15. La articolul 36 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) dovada sediului declarat;16. La articolul 36 alineatul (2), literele d), e) și f) se abrogă.17. Articolul 37 se abrogă.18. La articolul 38, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38(1) La societățile pe acțiuni, dacă există aporturi în natură, avantaje rezervate oricărei persoane care a participat la constituirea societății sau la tranzacții conducând la acordarea autorizației, operațiuni încheiate de fondatori pe seama societății ce se constituie și pe care aceasta urmează să le ia asupra sa, registratorul numește, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, unul sau mai mulți experți din lista experților autorizați. Aceștia vor întocmi un raport cuprinzând descrierea și modul de evaluare a fiecărui bun aportat și vor evidenția dacă valoarea acestuia corespunde numărului și valorii acțiunilor acordate în schimb, precum și alte elemente indicate de registratorul de registrul comerțului.19. La articolul 40, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40(1) În cazul în care cerințele legale sunt îndeplinite, registratorul, prin încheiere, va dispune înmatricularea societății în registrul comerțului, în condițiile prevăzute de legea privind acest registru.20. La articolul 41, alineatul (2) se abrogă.21. La articolul 44^1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 44^1(1) Dobândirea de către societate, într-un interval de cel mult 2 ani de la constituire sau de la autorizarea începerii activității societății, a unui bun de la un fondator ori acționar, contra unei sume sau a altor contravalori reprezentând cel puțin o zecime din valoarea capitalului social subscris, va fi supusă aprobării prealabile a adunării generale a acționarilor, precum și prevederilor art. 38 și 39, va fi menționată în registrul comerțului, în baza actului translativ de proprietate, încheiat în condițiile legii, și va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.22. Articolele 45 și 46 se abrogă.23. La articolul 50, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Operațiunile efectuate de societate înainte de a 16-a zi de la data efectuării publicității prevăzute de lege nu sunt opozabile terților care dovedesc că au fost în imposibilitate de a lua cunoștință despre ele.24. Articolul 51 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 51Terții sunt întotdeauna în măsură să invoce actele sau faptele cu privire la care nu s-a îndeplinit publicitatea, în afară de cazul în care omisiunea publicității le lipsește de efecte.25. Articolul 52 se abrogă.26. La articolul 56, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) lipsește încheierea registratorului de registrul comerțului de înmatriculare a societății;27. La articolul 58, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Tribunalul va comunica hotărârea judecătorească oficiului registrului comerțului, care, după înregistrarea în registrul comerțului, se va publica în Buletinul electronic al registrului comerțului.28. Articolul 60 se abrogă.29. Articolul 64 se abrogă.30. Articolul 72 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 72Obligațiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în această lege. Pentru ca numirea unui administrator, director, respectiv a unui membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.31. La articolul 73^1 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:(2) Prin acceptarea mandatului, administratorii, membrii consiliului de administrație, directorii, membrii directoratului, cenzorii, iar prin încheierea contractului de prestări servicii, auditorul financiar își asumă răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6 pentru a deține și exercita această funcție, în contract fiind inclusă o clauză în acest sens.32. La articolul 93 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) data actului constitutiv, numărul de ordine din registrul comerțului și codul unic de înregistrare;33. La articolul 103^1 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) autorizarea dobândirii propriilor acțiuni este acordată de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va stabili condițiile acestei dobândiri, în special numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite, durata pentru care este acordată autorizația și care nu poate depăși 18 luni de la data înregistrării în registrul comerțului, și, în cazul unei dobândiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minimă și maximă;34. La articolul 131, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru. Acestea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.35. La articolul 134, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Prețul plătit de societate pentru acțiunile celui care exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării. Expertul este numit de registratorul de registrul comerțului în conformitate cu dispozițiile art. 38 și 39, la cererea consiliului de administrație, respectiv a directoratului.36. La articolul 143^2, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Consiliul de administrație înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat.37. La articolul 153^3, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Directoratul înregistrează la registrul comerțului numele membrilor săi, menționând dacă ei acționează împreună sau separat.38. Articolul 153^19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 153^19Consiliul de administrație va solicita oficiului registrului comerțului înregistrarea în registrul comerțului a numirii directorilor, precum și a oricărei schimbări în persoana administratorilor sau directorilor. Aceste date se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Aceeași obligație revine directoratului cu privire la înregistrarea primilor membri ai directoratului și a oricărei schimbări în persoana membrilor directoratului sau a membrilor consiliului de supraveghere.39. La articolul 192, alineatul (2) se abrogă.40. La articolul 204, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul vor depune la registrul comerțului actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în registrul comerțului în temeiul încheierii registratorului de registrul comerțului. În cazurile prevăzute la art. 223 alin. (3) și la art. 226 alin. (2), înregistrarea în registrul comerțului se efectuează din oficiu, în baza hotărârii definitive de excludere sau de retragere.41. La articolul 215, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 215(1) Dacă majorarea capitalului social se face prin aporturi în natură, adunarea generală care a hotărât aceasta va propune registratorului de registrul comerțului numirea unuia sau a mai multor experți pentru evaluarea acestor aporturi, în condițiile art. 38 și 39.42. La articolul 219, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 219(1) Hotărârea adunării generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai în măsura în care este dusă la îndeplinire în termen de 18 luni de la data adoptării.43. La articolul 227, alineatul (3) se abrogă.44. La articolul 227, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Lichidarea și radierea societății se efectuează potrivit dispozițiilor art. 237 alin. (6)-(13).45. La articolul 230, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 230(1) În societățile în nume colectiv, societățile cu răspundere limitată, dacă un asociat decedează și dacă nu există convenție contrară, societatea trebuie să plătească partea ce se cuvine moștenitorilor, după ultimul bilanț contabil aprobat, în termen de 3 luni de la notificarea decesului asociatului, dacă asociații rămași nu preferă să continue societatea cu moștenitorii care consimt la aceasta.46. La articolul 237 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) nu mai sunt îndeplinite condițiile referitoare la sediul social, altele decât cele prevăzute la art. 237^2 alin. (1) lit. a);47. La articolul 237 alineatul (1), literele d), f) și g) se abrogă.48. La articolul 237, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Lista societăților pentru care Oficiul Național al Registrului Comerțului urmează să formuleze acțiuni de dizolvare se afișează în Buletinul electronic al registrului comerțului, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte, și se transmite Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(3) Hotărârea tribunalului prin care s-a pronunțat dizolvarea se comunică societății, oficiului registrului comerțului pentru înregistrarea mențiunii de dizolvare în registrul comerțului, Agenției Naționale de Administrare Fiscală - administrația județeană a finanțelor publice/administrația finanțelor publice a sectorului și se publică în Buletinul electronic al registrului comerțului.49. La articolul 237, alineatul (4) se abrogă.50. La articolul 237, alineatele (5)-(7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Orice persoană interesată poate face numai apel împotriva hotărârii de dizolvare, în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii în Buletinul electronic al registrului comerțului. Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comerțului, pentru menționare în registrul comerțului.(6) După rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de dizolvare, Oficiul Național al Registrului Comerțului, prin registrator, la cererea societății, a oricărei persoane interesate sau din oficiu, numește, prin încheiere, un lichidator înscris în Tabloul practicienilor în insolvență. Remunerarea lichidatorului se face din averea societății dizolvate sau, în lipsă, din fondul de lichidare, constituit potrivit legii. Remunerația lichidatorului este în cuantum fix de 1.500 lei, decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator în legătură cu lichidarea societății urmând a se face, pentru situația în care nu există bunuri în averea societății dizolvate, de către Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, la solicitarea lichidatorului.(7) Încheierile pronunțate în condițiile alin. (6) se comunică electronic lichidatorului numit, se înregistrează în registrul comerțului și se publică în Buletinul electronic al registrului comerțului. În exercitarea atribuțiilor sale de lichidare, lichidatorul este scutit de orice taxă, tarif, comision, taxă judiciară de timbru și altele asemenea.51. La articolul 237, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (7^1), cu următorul cuprins:(7^1) Prevederile art. 260 se aplică în mod corespunzător.52. La articolul 237, alineatele (9), (10) și (12) se modifică și vor avea următorul cuprins:(9) Lista societăților pentru care Oficiul Național al Registrului Comerțului urmează să formuleze acțiuni de radiere, potrivit prevederilor alin. (8), se afișează în Buletinul electronic al registrului comerțului cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte și se transmite Ministerului Finanțelor - Agenția Națională de Administrare Fiscală.(10) Hotărârea tribunalului prin care s-a pronunțat radierea se comunică societății, oficiului registrului comerțului pentru radierea societății din registrul comerțului, Ministerului Finanțelor - Agenția Națională de Administrare Fiscală - administrația județeană a finanțelor publice/administrația finanțelor publice a sectorului și se publică, cu titlu gratuit, în Buletinul electronic al registrului comerțului. În cazul mai multor hotărâri judecătorești de radiere, publicitatea se va putea efectua în forma unui tabel cuprinzând: numărul de ordine în registrul comerțului, codul unic de înregistrare, denumirea, forma juridică și sediul societății dizolvate, instanța care a dispus dizolvarea, numărul dosarului, numărul și data hotărârii de dizolvare...................................................................................................(12) Vizualizarea hotărârilor de dizolvare și radiere și a rezoluțiilor de numire a lichidatorului, publicate în Buletinul electronic al registrului comerțului, se face cu titlu gratuit.53. După articolul 237^1 se introduce un nou articol, art. 237^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 237^2(1) Oficiul Național al Registrului Comerțului, prin registrator, constată întrunirea condițiilor pentru dizolvarea societății în următoarele cazuri, la cererea oricărei persoane interesate sau din oficiu, în cazurile în care:a) nu mai sunt îndeplinite condițiile referitoare la sediul social, ca urmare a expirării duratei actului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social ori transferului dreptului de folosință sau proprietate asupra spațiului cu destinație de sediu social;b) a încetat activitatea societății sau nu a fost reluată activitatea după perioada de inactivitate temporară, anunțată organelor fiscale și înscrisă în registrul comerțului, perioadă care nu poate depăși 3 ani de la data înscrierii în registrul comerțului;c) în cazul societăților cu durată determinată, la expirarea duratei menționate în actul constitutiv, dacă procedura prevăzută la art. 227 alin. (2) nu este îndeplinită.(2) Lista societăților pentru care Oficiul Național al Registrului Comerțului urmează să constate, din oficiu, întrunirea condițiilor pentru dizolvare se afișează în Buletinul electronic al registrului comerțului, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte, și se transmite Agenției Naționale de Administrare Fiscală. La expirarea acestui termen sau, după caz, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de dizolvare de către orice persoană interesată, registratorul constată, prin încheiere, întrunirea condițiilor pentru dizolvarea societății. (3) Încheierea registratorului prin care s-a constatat întrunirea condițiilor pentru dizolvarea societății nu are caracter executoriu. Aceasta se menționează în registrul comerțului, se comunică societății dizolvate și, pe cale electronică, Agenției Naționale de Administrare Fiscală - administrația județeană a finanțelor publice/administrația finanțelor publice a sectorului și se publică în Buletinul electronic al registrului comerțului. (4) Societatea a cărei dizolvare a fost constatată de către registrator, precum și Agenția Națională de Administrare Fiscală pot face plângere în termen de 15 zile de la comunicare, iar orice altă persoană interesată, în termen de 15 zile de la data publicării încheierii în Buletinul electronic al registrului comerțului. Plângerea se depune la oficiul registrului comerțului și se face mențiune despre aceasta în registrul comerțului. În termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii, oficiul registrului comerțului o înaintează instanței competente.(5) Dacă nu s-a formulat plângere împotriva încheierii registratorului, la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), oficiul registrului comerțului înregistrează, din oficiu, mențiunea de dizolvare a societății în registrul comerțului. După data înregistrării mențiunii de dizolvare în registrul comerțului, societatea intră în lichidare.(6) Hotărârea pronunțată de instanță în soluționarea plângerii poate fi atacată numai cu apel, în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comerțului, pentru menționare în registrul comerțului.(7) După rămânerea definitivă, hotărârea instanței se transmite oficiului registrului comerțului pentru înscrierea mențiunii de dizolvare în registrul comerțului. După data înscrierii mențiunii de dizolvare, societatea intră în lichidare.(8) După înscrierea mențiunii de dizolvare în registrul comerțului în condițiile alin. (5) sau, după caz, alin. (7), Oficiul Național al Registrului Comerțului, prin registrator, la cererea societății, a oricărei persoane interesate sau din oficiu, numește, prin încheiere, un lichidator înscris în Tabloul practicienilor în insolvență. Prevederile art. 237 alin. (6) referitoare la remunerarea lichidatorului se aplică în mod corespunzător.(9) Încheierile pronunțate în condițiile alin. (8) se comunică electronic lichidatorului numit, se înregistrează în registrul comerțului și se publică în Buletinul electronic al registrului comerțului. În exercitarea atribuțiilor sale de lichidare, lichidatorul este scutit de orice taxă, tarif, comision, taxă judiciară de timbru și altele asemenea.(10) Prevederile art. 260 se aplică în mod corespunzător.54. La articolul 243, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Opoziția se face în termen de 30 de zile de la data publicării proiectului de fuziune sau de divizare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În cazul în care societatea a optat pentru publicitatea pe pagina proprie web, termenul de opoziție curge de la data publicării proiectului de fuziune sau de divizare în Buletinul electronic al registrului comerțului. Opoziția se depune la oficiul registrului comerțului, care, în termen de 3 zile de la data depunerii, o va menționa în registru și o va înainta instanței judecătorești competente. Hotărârea pronunțată asupra opoziției este supusă numai apelului.55. Articolul 248 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 248(1) Actul modificator al actului constitutiv al societății absorbante se înregistrează în registrul comerțului în a cărui rază teritorială își are sediul societatea. Acesta se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala societății.(2) Publicitatea pentru societățile absorbite poate fi efectuată de societatea absorbantă.56. La articolul 251, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) De la data realizării sale, potrivit art. 249, fuziunea, respectiv divizarea poate fi declarată nulă doar dacă nu a fost supusă unui control de legalitate sau dacă hotărârea uneia dintre adunările generale care au votat proiectul fuziunii sau al divizării este nulă ori anulabilă.57. Articolul 251^3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 251^3Competența de verificare a legalității fuziunii, sub aspectul procedurii pe care o urmează societățile participante la fuziune - persoane juridice române sau societățile europene cu sediul social în România - și, dacă este cazul, societatea nou-înființată - persoană juridică română sau societate europeană cu sediul social în România - aparține registratorului de registrul comerțului unde sunt înmatriculate societățile persoane juridice române sau societățile europene cu sediul social în România participante la fuziune, inclusiv societatea absorbantă, ori, dacă este cazul, societatea nou-înființată.58. La articolul 251^6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Proiectul comun de fuziune, vizat de registratorul de registrul comerțului, se publică în Buletinul electronic al registrului comerțului ori, după caz, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala părților, integral sau în extras, cu cel puțin 30 de zile înaintea datelor ședințelor în care adunările generale urmează a hotărî asupra fuziunii.59. La articolul 251^13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 251^13(1) În cazul fuziunii prin absorbție, registratorul de registrul comerțului dispune înregistrarea în registrul comerțului a actului modificator al actului constitutiv al societății absorbante - persoană juridică română sau societate europeană cu sediul social în România - după verificarea existenței certificatelor sau a documentelor similare care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, emise de autoritățile competente din celelalte state membre în care au sediul social ori, după caz, administrația centrală sau sediul principal celelalte societăți participante la fuziune, și a termenului în care acestea au fost depuse la oficiul registrului comerțului, termen ce nu poate depăși 6 luni de la emitere.60. La articolul 251^13, alineatele (4)-(6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Registratorul de registrul comerțului verifică, dacă este cazul, și caracteristicile mecanismelor de implicare a angajaților în activitatea societății absorbante sau nou-constituite.(5) Dacă societatea absorbantă sau societatea nou-înființată este persoană juridică guvernată de legislația altui stat membru, inclusiv o societate europeană cu sediul social într-un alt stat membru, registratorul de registrul comerțului verifică legalitatea hotărârii de fuziune depuse de către administratorii/membrii directoratului la oficiul registrului comerțului în care este înregistrată societatea - persoană juridică română și pronunță o încheiere prin care constată îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta lege de către societatea - persoană juridică română. Încheierea este comunicată societății - persoană juridică română la sediul acesteia.(6) Registratorul de registrul comerțului poate pronunța încheierea prevăzută la alin. (5), chiar dacă procedura declanșată de cererile de retragere a acționarilor/asociaților în conformitate cu art. 251^12 este în curs, în încheiere indicându-se faptul că răscumpărarea acțiunilor/părților sociale nu este încă finalizată. Retragerile efectuate de acționari/asociați în conformitate cu art. 251^12 sunt opozabile societății absorbante sau nou-înființate și acționarilor/asociaților acesteia.61. La articolul 251^14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 251^14(1) În cazul fuziunii prin absorbție, actul modificator se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala societății.62. La articolul 251^14, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În cazul în care prin fuziunea transfrontalieră este constituită o societate europeană cu sediul în România, Oficiul Național al Registrului Comerțului, pe cheltuiala părților, comunică Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, în vederea publicării, un anunț care cuprinde: denumirea societății, numărul de înmatriculare în registrul comerțului în care este înmatriculată, data înmatriculării, numărul Monitorului Oficial al României în care a fost publicat extrasul încheierii registratorului de registrul comerțului de înmatriculare a societății.63. La articolul 251^15 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) în cazul fuziunii prin absorbție, de la data înregistrării în registrul comerțului a actului modificator al actului constitutiv, cu excepția cazului în care, prin acordul părților, se stipulează că operațiunea va avea efect la o altă dată, care nu poate fi însă ulterioară încheierii exercițiului financiar curent al societății absorbante sau societăților beneficiare și nici anterioară încheierii ultimului exercițiu financiar încheiat al societății sau societăților care își transferă patrimoniul, și controlul registratorului de registrul comerțului prevăzut la art. 251^13 alin. (1);64. La articolul 252 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) actul de numire a lichidatorilor, precum și orice act ulterior care ar aduce schimbări cu privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerțului, pentru a fi menționate în registrul comerțului. Acestea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, ori, după caz, în Buletinul electronic al registrului comerțului.65. La articolul 252, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Numai după înregistrarea în registrul comerțului lichidatorii vor exercita această funcție.66. După articolul 255 se introduce un nou articol, art. 255^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 255^1În cazul societăților care au fost dizolvate în condițiile art. 237 și 237^2, din fondurile obținute din vânzarea bunurilor și drepturilor din averea societății se asigură cu prioritate cheltuielile pentru taxe, timbre și orice alte cheltuieli aferente vânzării bunurilor, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea și administrarea acestor bunuri, precum și pentru plata remunerației lichidatorului.67. La articolul 260, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 260(1) Lichidarea societății trebuie terminată în cel mult un an de la data înregistrării în registrul comerțului a mențiunii de dizolvare. Pentru motive temeinice, la cererea lichidatorului, oficiul registrului comerțului poate prelungi acest termen de maximum trei ori, cu câte un an.68. La articolul 260, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Nerespectarea obligației de depunere a raportului prevăzut la alin. (4) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează, din oficiu sau la sesizarea oricărei părți interesate, de către registratorul de registrul comerțului, prin încheiere. Sancțiunea se aplică și lichidatorului care nu introduce cererea de deschidere a procedurii de faliment în termenul prevăzut la alin. (4).(6) În termen de 15 zile de la terminarea lichidării, lichidatorii vor depune la registrul comerțului cererea de radiere a societății din registrul comerțului, pe baza raportului final de lichidare și a situațiilor financiare de lichidare prin care se prezintă situația patrimoniului, a creanțelor și repartizarea activelor rămase, după caz, sub sancțiunea unei amenzi de 20 lei pe zi de întârziere, care va fi aplicată, din oficiu sau la sesizarea oricărei părți interesate, de către registratorul de registrul comerțului. Încheierea prin care se constată încheiată lichidarea și se dispune radierea societății din registrul comerțului se publică în Buletinul electronic al registrului comerțului.69. La articolul 260, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alin. (6^1) și (6^2), cu următorul cuprins:(6^1) Transmiterea către asociați/acționari a dreptului de proprietate asupra bunurilor rămase după plata creditorilor are loc la data radierii societății din registrul comerțului.(6^2) Registrul comerțului va elibera fiecărui asociat/acționar un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra activelor distribuite, în baza căruia asociatul/acționarul poate proceda la înscrierea bunurilor imobile în cartea funciară.70. La articolul 260, alineatele (7)-(9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(7) Dacă în termen de 3 luni de la expirarea termenului menționat la alin. (1), prelungit după caz, oficiul registrului comerțului nu a fost sesizat cu nicio cerere de radiere, registratorul de registrul comerțului, din oficiu sau la cererea oricărei persoane interesate, constată că a expirat termenul legal în care putea fi realizată lichidarea și dispune radierea societății din registrul comerțului. Lista societăților pentru care Oficiul Național al Registrului Comerțului, prin registratorul de registrul comerțului, urmează să dispună radierea se afișează în Buletinul electronic al registrului comerțului cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte și se transmite Ministerului Finanțelor - Agenția Națională de Administrare Fiscală.(8) Încheierea de radiere a registratorului de registrul comerțului, pronunțată potrivit alin. (7), nu este executorie. Aceasta se comunică societății, Agenției Naționale de Administrare Fiscală - administrația județeană a finanțelor publice/administrația finanțelor publice a sectorului și se publică în Buletinul electronic al registrului comerțului.(9) Împotriva încheierii registratorului de registrul comerțului, societatea, Agenția Națională de Administrare Fiscală sau orice persoană interesată poate formula plângere în termen de 15 zile de la comunicare. În cazul persoanei interesate, termenul curge de la publicarea încheierii registratorului de registrul comerțului în Buletinul electronic al registrului comerțului. Plângerea se depune la oficiul registrului comerțului și se face mențiune despre aceasta în registrul comerțului. În termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii, oficiul registrului comerțului o înaintează instanței competente.71. La articolul 260, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alin. (9^1), cu următorul cuprins:(9^1) Hotărârea pronunțată de instanță în soluționarea plângerii poate fi atacată numai cu apel, în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comerțului, pentru menționare în registrul comerțului.72. La articolul 260, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:(10) În cazul în care prevederile art. 270^1 nu sunt aplicabile, întrucât societatea aflată în lichidare, deși întrunește condițiile prevăzute la art. 38 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, nu îndeplinește și cerința prevăzută la art. 5 alin. (1) pct. 72 din aceeași lege, registratorul de registrul comerțului, prin încheiere, constată încheiată lichidarea și dispune radierea societății pe baza raportului final de lichidare și a situațiilor financiare de lichidare prin care se prezintă situația patrimoniului, a creanțelor și repartizarea activelor rămase, după caz.73. La articolul 261, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În societățile pe acțiuni și în comandită pe acțiuni registrele prevăzute la art. 177 alin. (1) lit. a)-f) vor fi depuse la registrul comerțului la care a fost înregistrată societatea, unde orice parte interesată va putea lua cunoștință de ele cu autorizarea registratorului de registrul comerțului, iar restul actelor societății vor fi depuse la Arhivele Naționale.74. La articolul 266, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 266(1) În cazul în care unul sau mai mulți administratori, respectiv membri ai directoratului sunt numiți lichidatori, darea de seamă asupra gestiunii administratorilor, respectiv a directoratului se depune la oficiul registrului comerțului, pentru menționare în registrul comerțului. Aceasta se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, împreună cu bilanțul final de lichidare.75. La articolul 268, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Situația financiară, semnată de lichidatori, se depune, pentru a fi menționată, la oficiul registrului comerțului. Aceasta se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.76. La articolul 270^2c), alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Proiectul de transfer, vizat de registratorul de registrul comerțului, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala societății, cu cel puțin 30 de zile înaintea datei ședinței în care adunarea generală extraordinară urmează a hotărî asupra transferului.77. La articolul 270^2e), alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Prețul plătit de societate pentru acțiunile celui ce exercită dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezultă din aplicarea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării. Expertul este numit de registratorul de registrul comerțului, în conformitate cu dispozițiile art. 38 și 39. Costurile de evaluare vor fi suportate de societate.78. La articolul 270^3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Încălcarea prevederilor art. 177 alin. (1) lit. a) și ale art. 178 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei.79. La articolul 270^3 , alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1)-(2^1) se realizează de către organele cu atribuții de control ale Ministerului Finanțelor - Agenția Națională de Administrare Fiscală și ale unităților sale teritoriale. În procesul-verbal de constatare a contravenției prevăzute la alin. (2^1) se va consemna faptul că neaducerea la îndeplinire a obligațiilor prevăzute la art. 177 alin. (1) lit. a) și la art. 178 atrage dizolvarea societății în condițiile art. 237.80. La articolul 270^3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancțiunii contravenționale prevăzute la alin. (2^1) reprezentantul persoanei juridice nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute la art. 177 alin. (1) lit. a) și art. 178, în urma verificării efectuate de către organele cu atribuții de control ale Ministerului Finanțelor - Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale teritoriale, tribunalul/tribunalul specializat va putea pronunța dizolvarea societății la cererea Ministerului Finanțelor - Agenția Națională de Administrare Fiscală. Dispozițiile art. 237 alin. (3)-(13) se aplică în mod corespunzător.81. După articolul 293 se introduce un nou articol, art. 293^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 293^1Ministerul Justiției informează Comisia Europeană în legătură cu orice modificări ale formelor de societăți prevăzute de prezenta lege care ar afecta conținutul anexelor I, II și IIA la Directiva (UE) 2017/1.132 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale.  +  Articolul 130Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:(4) Prin semnarea cererii de înregistrare în registrul comerțului/acordului de constituire, persoanele fizice care solicită înregistrarea ca persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială își asumă răspunderea că nu sunt incapabile și că nu li s-a interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita calitatea de persoană fizică autorizată, titular al întreprinderii individuale, membru al întreprinderii familiale, ca pedeapsa complementară a condamnării pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, în cererea de înregistrare/acordul de constituire fiind prevăzută o clauză în acest sens.2. La articolul 14, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (8), cu următorul cuprins:(8) Întreruperea temporară a activității unei persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale nu poate depăși 3 ani de la data înscrierii mențiunii în registrul comerțului și înștiințării organelor fiscale. Reluarea activității se înregistrează în registrul comerțului.3. La punctul 1 al anexei, subpunctul 1.2^1 se abrogă.  +  Articolul 131(1) Procedurile începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi rămân supuse legii în vigoare la acea dată. (2) Dispozițiile art. 114 din prezenta lege se aplică și rezoluțiilor pronunțate în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 30 decembrie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.(3) Cererile pentru îndreptarea, lămurirea sau completarea încheierii judecătorului delegat, formulate în temeiul art. 442-445 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru cererile soluționate de judecătorul delegat înainte de intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, vor fi soluționate de tribunal, care va dispune și cu privire la modificarea corespunzătoare a datelor înregistrate în registrul comerțului.  +  Articolul 132ONRC colectează date cu privire la utilizarea procedurii de constituire online și transmite Comisiei Europene anual, în următorii 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi sau la solicitarea Comisiei Europene, cel puțin următoarele: numărul de constituiri online, numărul de cazuri în care au fost utilizate formulare-tip, numărul de cazuri în care a fost solicitată prezența fizică, durata medie și costurile constituirii online.  +  Articolul 133(1) Numărul maxim de posturi al ONRC se suplimentează cu posturile de registrator de registrul comerțului necesare aplicării prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului.(2) Persoanele desemnate să îndeplinească atribuțiile de soluționare a cererilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, se reîncadrează în funcția specifică de registrator de registrul comerțului, prevăzută la lit. b) din cap. VI al anexei nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în limita posturilor necesare stabilite potrivit prezentei legi.(3) Prin excepție de la prevederile art. 23, nivelul de salarizare pentru personalul prevăzut la alin. (2), precum și pentru personalul nou-încadrat în funcția de registrator de registrul comerțului se stabilește la nivelul prevăzut de lege pentru persoanele desemnate să îndeplinească atribuțiile de soluționare a cererilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.(4) În situația în care numărul de posturi stabilit potrivit alin. (1) este mai mic decât numărul persoanelor desemnate să îndeplinească atribuțiile de soluționare a cererilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, selecția persoanelor în vederea reîncadrării potrivit alin. (2) se face în baza unor criterii stabilite printr-o procedură internă, prin decizie a directorului general al ONRC, cu respectarea condițiilor de ocupare a postului de registrator prevăzute în anexa nr. 2.(5) Finanțarea cheltuielilor necesare pentru aplicarea prezentei legi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției. Guvernul va asigura finanțarea necesară pentru posturile de registrator.  +  Articolul 134În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Oficiul Național al Registrului Comerțului și autoritățile sau instituțiile publice competente în domeniul autorizării funcționării, prevăzute la art. 122, precum și Agenția Națională de Administrare Fiscală vor încheia protocoale de colaborare, urmând ca, de la data intrării în vigoare a acestora, protocoalele existente să își încheie valabilitatea.  +  Articolul 135În actele normative în vigoare, sintagma „rezoluția directorului oficiului registrului comerțului/persoanei desemnate“ se înlocuiește cu sintagma „încheierea registratorului de registrul comerțului“, sintagma „judecătorul delegat la oficiul registrului comerțului“ se înlocuiește cu sintagma „registratorul de registrul comerțului“.  +  Articolul 136Prevederile art. 43 alin. (2) privind transmiterea către ONRC de către instanțele judecătorești a copiilor în format electronic ale hotărârilor judecătorești ce vizează acte, fapte, date supuse înregistrării în registrul comerțului sunt aplicabile după finalizarea interconectării sistemului informatic integrat al ONRC cu ECRIS.  +  Articolul 137În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi se emite ordinul ministrului justiției pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor.  +  Articolul 138În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se emite ordinul ministrului justiției pentru aprobarea formatului actului constitutiv formular-tip și a formatului cererii de înregistrare, al certificatului de înregistrare și a elementelor de siguranță ale certificatului de înregistrare emis în formă electronică.  +  Articolul 139(1) Personalul care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, este încadrat pe funcția de director general sau director general adjunct al ONRC, respectiv de director sau director adjunct al oficiilor registrului comerțului și au mandat în curs își continuă mandatul până la data expirării acestuia.(2) Personalul care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, este încadrat pe funcțiile prevăzute la alin. (1) se reîncadrează pe aceeași funcție pentru un mandat de 4 ani. Termenul de 4 ani curge de la data emiterii ordinului de reîncadrare, emis în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 140(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:a) Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările și completările ulterioare; b) Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare; c) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 30 decembrie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 11.(2) Actele normative de nivel inferior emise în temeiul și/sau în aplicarea dispozițiilor actelor normative abrogate potrivit alin. (1) își încetează aplicabilitatea.  +  Articolul 141(1) Prezenta lege intră în vigoare la 4 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. 133, 134, 137 și 138, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.(2) Dispozițiile art. 8 alin. (2) se aplică de la data de 1 august 2023.  +  Articolul 142Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta lege.Prezenta lege transpune Directiva (UE) 2019/1.151 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 186/80 din 11.07.2019, cu excepția art. 1 pct. 5 - în ceea ce privește art. 13i și art. 1 pct. 6 - în ceea ce privește art. 16 pct. 6.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 22 iulie 2022.Nr. 265.  +  Anexa nr. 1PROCEDURĂde numire în funcțiile de director general, director general adjunct la Oficiul Naționalal Registrului Comerțului și director, director adjunct la oficiile registrului comerțuluide pe lângă tribunale  +  Anexa nr. 2PROCEDURĂde numire în funcția de registrator de registrul comerțului