ACT ADIȚIONAL PE ANUL 2015la Contractul de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015 al Societății Comerciale REGIOTRANS - S.R.L., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 26 iulie 2022  Notă
  Conținut de HOTĂRÂREA nr. 902 din 13 iulie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 749 din 26 iulie 2022.
  Încheiat între:Ministerul Transporturilor, în numele statului, șiSocietatea Comercială REGIOTRANS - S.R.L., denumită în continuare REGIOTRANS - S.R.L., în calitate de operator de transport feroviar, în concordanță cu prevederile art. 38 și 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, avându-se în vedere dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului,părțile convin să încheie prezentul act adițional, în condițiile legii, cu respectarea prevederilor art. 14 din Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societății Comerciale REGIOTRANS - S.R.L., după cum urmează:  +  ARTICOL UNICContractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societății Comerciale REGIOTRANS - S.R.L., prevăzut în anexa nr. II la Hotărârea Guvernului nr. 74/2012, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:I. Articolul 3 se modifică și se completează după cum urmează:a) Alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins:(10) REGIOTRANS - S.R.L. se obligă să promoveze o politică tarifară în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători, aprobată prin Legea nr. 21/2012, și celelalte prevederi ale legislației în vigoare.b) După alineatul (13) se introduc două noi alineate, alin. (14) și (15), cu următorul cuprins:(14) REGIOTRANS - S.R.L. va raporta până cel mai târziu în data de 28 a lunii curente gradul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contract/act adițional, pentru luna anterioară, la direcția cu profil economic și la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor. Raportările se vor face strict pentru total rute de transport conform pachetului minim social asumat și aprobat, cu evidențierea clară a tipurilor de venituri și cheltuieli.(15) La data depunerii situațiilor financiare conform prevederilor legale în vigoare, REGIOTRANS - S.R.L. este obligată la corelarea datelor financiare cu declarația pe propria răspundere privind realizările anului anterior și încadrarea în cota de profit de maximum 3% pentru activitatea de transport feroviar de călători. Sumele aferente depășirii pragului de rentabilitate vor fi restituite bugetului de stat.II. Articolul 6 se modifică și se completează după cum urmează:a) După alineatul (1) se introduce un nou alineat alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În anul 2015, Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă pachetul minim social pe anul 2015, care face obiectul contractelor de servicii publice, prevăzută în anexa nr. 2 la actul adițional, va cuprinde și numărul de călători-km estimați a fi transportați pe relații de transport.b) Alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În scopul adaptării la cerințele concrete de piață ale serviciului public social de transport feroviar de călători, REGIOTRANS - S.R.L. poate face modificări în lista prevăzută la anexa nr. 2, cu respectarea legislației în vigoare, a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale a diferenței dintre tarife și costuri în transportul feroviar public de călători, cu modificările și completările ulterioare, și a instrucțiunilor feroviare referitoare la introducerea sau scoaterea unui tren în/din circulație și fără a depăși volumul total de tren-km din listă.III. Articolul 10 se modifică și se completează după cum urmează:a) Alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Veniturile estimate pentru anul 2015 au fost stabilite plecând de la nivelul indicatorului «călători-km» prognozat pentru această perioadă la art. 5 din prezentul contract de servicii publice. Veniturile proprii estimate sunt prevăzute în anexa nr. 5 la contract.b) După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:(3) Veniturile minime obligatorii de realizat în anul 2015 au fost stabilite plecând de la veniturile estimate a fi realizate plus compensația asigurată prin prezentul act adițional. Venitul minim de realizat este prevăzut în anexa nr. 5 lit. B la prezentul contract și va fi actualizat conform realizărilor la încheierea situațiilor financiare.IV. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Compensația cuvenită REGIOTRANS - S.R.L. pentru realizarea angajamentelor asumate prin prezentul contract de servicii publice se stabilește și se acordă potrivit legii și în conformitate cu prevederile art. 6 din hotărâre, după cum urmează:1. În anul 2015 pachetul minim social în transportul feroviar de călători cuprinde doar trenurile Interregio și Regio:a) pe total sistem, compensația programată a fi acordată pentru pachetul minim social aprobat în transportul feroviar de călători se distribuie 35% în funcție de indicatorul călători-km și 65% în funcție de indicatorul tren-km;b) pe total sistem, compensația programată aferentă indicatorului călători-km se acordă în proporție de 20% pentru trenurile Interregio și în proporție de 80% pentru trenurile Regio;c) pentru Regiotrans, procentul maxim al compensației de serviciu public anual de acordat cuprinde cota de profit de maximum 3% și nu poate depăși 65% din total venituri pentru trenurile Interregio și 85% din total venituri pentru trenurile Regio.2. Valorile compensației acordate în anul 2015, potrivit alin. (1), pentru pachetul minim social aprobat sunt următoarele:a) pentru trenurile Interregio 51,334 lei pe mia de călători-km și 15.354,820 lei pe mia de tren-km;b) pentru trenurile Regio 276,189 lei pe mia de călători-km și 15.354,820 lei pe mia de tren-km.3. În situația în care indicatorii realizați de operator nu ating nivelul programat, prevăzut în anexa nr. 1 a prezentului contract, acordarea compensației se face potrivit realizării fiecărui indicator în parte, dar nu mai mult decât contravaloarea indicatorului aprobat prin actul adițional.4. În situația de mai sus operatorul are dreptul și poate solicita cota de profit de maximum 3% pentru indicatorii realizați cu condiția respectării tuturor condiționalităților cuprinse în prezentul contract.5. Nerealizarea veniturilor proprii minime obligatorii stabilite în anexa nr. 5 lit. B la prezentul contract va conduce la penalizarea operatorului prin diminuarea compensației cu suma nerealizată din total venituri proprii minime obligatorii.V. Anexa nr. 1 la contract se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul act adițional.VI. Anexa nr. 2 la contract se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul act adițional.VII. Anexa nr. 4 la contract se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul act adițional.VIII. Anexa nr. 5 la contract se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul act adițional.IX. Anexa nr. 6 la contract se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul act adițional.X. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul act adițional.
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  S.C. REGIOTRANS - S.R.L.
  Gabriela Mihaela Blebea,
  director general
   +  Anexa nr. 1la Actul adițional nr. 1 pe anul 2015 al REGIOTRANS - S.R.L.(Anexa nr. 1 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societății Comerciale REGIOTRANS - S.R.L.)
  Principalii indicatori cantitativi și calitativi ai activității de transport feroviar de călători
  Indicatorul 2015Trenuri InterregioTrenuri RegioTotal
  Tren-km (mii)735,29725.711,22006.446,5172
  Călători-km (mii)76.272,835163.700,741239.973,576
   +  Anexa nr. 2*)la Actul adițional nr. 1 pe anul 2015 al REGIOTRANS - S.R.L.(Anexa nr. 2 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societății Comerciale REGIOTRANS - S.R.L.)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
  Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă pachetul minim social
  pe anul 2015, care face obiectul contractelor de servicii publice
   +  Anexa nr. 3la Actul adițional nr. 1 pe anul 2015 al REGIOTRANS - S.R.L.(Anexa nr. 4 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societății Comerciale REGIOTRANS - S.R.L.)
  Costul prestațiilor
  Costurile de transport prognozateTrenuri InterregioTrenuri RegioTotal
  Suma (mii lei)24.767,490150.682,170175.449,660
   +  Anexa nr. 4la Actul adițional nr. 1 pe anul 2015 al REGIOTRANS - S.R.L.(Anexa nr. 5 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societății Comerciale REGIOTRANS - S.R.L.)A. Stabilirea nivelului de venituri prognozat pentru pachetul minim social și politica tarifară
  IndicatorulTrenuri InterregioTrenuri RegioTotal
  Venituri proprii prognozate (mii lei)8.453,21024.127,00032.580,210
  B. Stabilirea nivelului de venituri minime obligatorii de realizat pentru pachetul minim social și politica tarifară
  IndicatorulTrenuri InterregioTrenuri RegioTotal
  Venituri proprii minime obligatorii de realizat (mii lei) (*)8.280,63523.579,97831.860,612
  (*) Venituri proprii minime obligatorii de realizat, reprezentând cota de 15% din veniturile totale aferente activității de transport de călători la trenurile Regio și 35% din veniturile totale aferente activității de transport de călători la trenurile Interregio.
   +  Anexa nr. 5la Actul adițional nr. 1 pe anul 2015 al REGIOTRANS - S.R.L.(Anexa nr. 6 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societății Comerciale REGIOTRANS - S.R.L.)
  Nivelul compensației de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice
  pentru acoperirea diferenței dintre nivelul costurilor și cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate
   Trenuri InterregioTrenuri RegioTotal
  Asigurată prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările și completările ulterioare (mii lei)15.205,746132.907,099148.112,845
  -----