LEGE nr. 236 din 19 iulie 2022privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 22 iulie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Titlul I Obiect, domeniu de aplicare și definiții  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează următoarele aspecte:a) capitalul inițial al societăților de servicii de investiții financiare, denumite în continuare S.S.I.F.;b) competențele și instrumentele pentru supravegherea prudențială a S.S.I.F. de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.;c) supravegherea prudențială a S.S.I.F. de către A.S.F. întro manieră coerentă cu normele prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/2.033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2019/2.033;d) cerințele de publicare aplicabile A.S.F. în domeniul reglementării și supravegherii prudențiale a S.S.I.F.  +  Articolul 2(1) Prezenta lege se aplică S.S.I.F. autorizate și supravegheate potrivit prevederilor Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), dispozițiile titlurilor IV și V din prezenta lege nu se aplică S.S.I.F. prevăzute la art. 1 alin. (2) și (5) din Regulamentul (UE) 2019/2.033, care sunt supravegheate, potrivit prevederilor art. 82-89 din prezenta lege, în legătură cu respectarea cerințelor prudențiale prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, și de reglementările A.S.F. emise în aplicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2019/2.033.  +  Articolul 3În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:1. autoritate competentă - A.S.F. sau o autoritate ori un organism public al unui stat membru care este desemnat autoritate competentă în temeiul dreptului intern să supravegheze firmele de investiții în conformitate cu prevederile Directivei 2019/2034/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE, denumită în continuare Directiva 2019/2.034/UE, ca parte a sistemului de supraveghere existent în statul membru respectiv;2. autorizare - autorizarea unei S.S.I.F. în conformitate cu art. 10 alin. (1), (4), (5) și (10) și art. 12-14 din Legea nr. 126/2018;3. capital inițial - capitalul necesar pentru autorizarea S.S.I.F., cuantumul și tipul de capital inițial sunt prevăzute la art. 12 și 13;4. comerciant de mărfuri și de certificate de emisii - un comerciant de mărfuri și de certificate de emisii, astfel cum este definit la art. 4 alin. (1) pct. 150 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 575/2013;5. conducere superioară - persoanele fizice, potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 126/2018;6. conformitatea cu testul capitalului la nivel de grup - respectarea de către o societate-mamă a unui grup de firme de investiții a cerințelor prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) 2019/2.033;7. control - relația care există între o societate-mamă și o filială, astfel cum este prevăzută la art. 412-418 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare, aprobate prin Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 40/2015, cu modificările ulterioare, sau în normele contabile care se aplică S.S.I.F. în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate, ori o relație de aceeași natură între orice persoană fizică sau juridică și o întreprindere;8. filială - o filială, astfel cum este definită la art. 3 alin. (1) pct. 25 din Legea nr. 126/2018;9. firmă de investiții - o firmă de investiții, astfel cum este definită la art. 3 alin. (1) pct. 26 din Legea nr. 126/2018;10. firmă de investiții-mamă din Uniune - o firmă de investiții-mamă din Uniunea Europeană, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) pct. 56 din Regulamentul (UE) 2019/2.033;11. grup - o societate-mamă și toate filialele acesteia;12. grup de firme de investiții - un grup de firme de investiții, astfel cum este definit la art. 4 alin. (1) pct. 25 din Regulamentul (UE) 2019/2.033;13. instituție de credit - o instituție de credit, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;14. instituție financiară - o instituție financiară, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) pct. 14 din Regulamentul (UE) 2019/2.033;15. instrumente financiare derivate - instrumente financiare derivate, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 29 din Regulamentul (UE) nr. 600/2014al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 600/2014;16. legături strânse - legături strânse, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 126/2018;17. organ de conducere - un organ de conducere, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) pct. 51 din Legea nr. 126/2018;18. organ de conducere în funcția sa de supraveghere - un organ de conducere în funcția sa de supraveghere, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) pct. 52 din Legea nr. 126/2018;19. politică de remunerare neutră din punctul de vedere al genului - o politică de remunerare bazată pe egalitatea de remunerare între lucrătorii de sex masculin și cei de sex feminin, pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare;20. risc sistemic - risc sistemic, astfel cum este definit la art. 7 alin. (1) pct. 30^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006;21. servicii și activități de investiții - servicii și activități de investiții, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) pct. 65 din Legea nr. 126/2018;22. situație consolidată - o situație consolidată, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) pct. 11 din Regulamentul (UE) 2019/2.033;23. societate financiară holding mixtă - o societate financiară holding mixtă, astfel cum este definită la art. 2 alin. (1) pct. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006;24. societate financiară holding mixtă-mamă din Uniune - o societate financiară holding mixtă-mamă din Uniunea Europeană, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) pct. 58 din Regulamentul (UE) 2019/2.033;25. societate holding cu activitate mixtă - o societate-mamă, alta decât o societate financiară holding, o societate de investiții holding, o instituție de credit, o firmă de investiții, o S.S.I.F. sau o societate financiară holding mixtă în sensul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2006, ale cărei filiale includ cel puțin o firmă de investiții sau o S.S.I.F.;26. societate de investiții holding - o societate de investiții holding, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) pct. 23 din Regulamentul (UE) 2019/2.033;27. societate de investiții holding-mamă din Uniune - o societate de investiții holding-mamă din Uniunea Europeană, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) pct. 57 din Regulamentul (UE) 2019/2.033;28. societate-mamă - o societate-mamă, astfel cum este definită la art. 3 alin. (1) pct. 73 din Legea nr. 126/2018;29. societate prestatoare de servicii auxiliare - o societate a cărei activitate principală constă în deținerea sau administrarea de bunuri, administrarea de servicii de prelucrare a datelor sau o activitate similară care este auxiliară activității principale a uneia sau mai multor S.S.I.F.;30. societate de servicii de investiții financiare - S.S.I.F., astfel cum este definită la art. 3 alin. (1) pct. 74 din Legea nr. 126/2018;31. stat membru gazdă - un stat membru gazdă, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) pct. 76 din Legea nr. 126/2018;32. stat membru de origine - un stat membru de origine, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) pct. 77 lit. a) din Legea nr. 126/2018;33. sucursală - o sucursală, astfel cum este definită la art. 3 alin. (1) pct. 78 din Legea nr. 126/2018;34. supraveghetorul grupului - autoritatea competentă responsabilă cu supravegherea respectării testului capitalului la nivel de grup de către firmele de investiții-mamă din Uniune și de către firmele de investiții controlate de societăți de investiții holding-mamă din Uniune sau de societăți financiare holding mixte-mamă din Uniune.  +  Titlul II Autorități competente. Cooperarea dintre autoritățile competente  +  Articolul 4(1) A.S.F. este autoritatea competentă care supraveghează respectarea prevederilor prezentei legi și ale Regulamentului (UE) 2019/2.033 prin exercitarea prerogativelor prevăzute de prezenta lege, precum și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare.(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, A.S.F. notifică Comisia Europeană, Autoritatea Bancară Europeană, denumită în continuare ABE, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, denumită în continuare AEVMP, cu privire la desemnarea acesteia potrivit prevederilor alin. (1).  +  Articolul 5(1) A.S.F. supraveghează activitățile S.S.I.F. și, atunci când este cazul, activitățile societăților de investiții holding și ale societăților financiare holding mixte pentru a verifica respectarea dispozițiilor prezentei legi și ale Regulamentului (UE) 2019/2.033.(2) A.S.F. are toate competențele necesare, inclusiv competența de a efectua verificări la fața locului în conformitate cu prevederile art. 19 și 20, în vederea obținerii informațiilor necesare pentru a verifica respectarea de către S.S.I.F. și, atunci când este cazul, de către societățile de investiții holding și societățile financiare holding mixte a dispozițiilor prezentei legi și ale Regulamentului (UE) 2019/2.033, precum și pentru a investiga eventualele încălcări ale acestor dispoziții.(3) În îndeplinirea atribuțiilor cu privire la supravegherea prudențială, investigațiile și aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezenta lege și de Regulamentul (UE) 2019/2.033, A.S.F. are competențele necesare, acționează în mod independent și dispune de cunoștințele de specialitate, resursele și capacitatea operațională necesare.  +  Articolul 6(1) S.S.I.F. furnizează A.S.F. toate informațiile necesare pentru evaluarea respectării de către S.S.I.F. a prevederilor prezentei legi și ale Regulamentului (UE) 2019/2.033.(2) S.S.I.F. dispun de mecanisme de control intern și de proceduri administrative și contabile care permit A.S.F. să verifice în orice moment respectarea dispozițiilor prezentei legi și ale Regulamentului (UE) 2019/2.033.(3) S.S.I.F. asigură înregistrarea tuturor tranzacțiilor și documentarea sistemelor și proceselor care fac obiectul prezentei legi și al Regulamentului (UE) 2019/2.033 într-un mod care să permită A.S.F. să evalueze în orice moment respectarea prevederilor prezentei legi și ale Regulamentului (UE) 2019/2.033.  +  Articolul 7(1) A.S.F. poate decide să aplice cerințele Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în temeiul art. 1 alin. (2) primul paragraf lit. c) din Regulamentul (UE) 2019/2.033 unei S.S.I.F. care desfășoară oricare dintre activitățile prevăzute la pct. 3 și 6 din secțiunea A a anexei nr. 1 la Legea nr. 126/2018, în cazul în care valoarea totală a activelor consolidate ale S.S.I.F., calculată ca medie a ultimelor 12 luni, este mai mare sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 5 miliarde euro și dacă este îndeplinit cel puțin unul dintre următoarele criterii:a) respectivele activități desfășurate de S.S.I.F. au o asemenea amploare încât, dacă S.S.I.F. intră în dificultate sau este în curs de a intra în dificultate, acest lucru ar putea conduce la un risc sistemic;b) S.S.I.F. este un membru compensator, astfel cum este definit la art. 4 alin. (1) pct. 3 din Regulamentul (UE) 2019/2.033;c) A.S.F. consideră că acest lucru este justificat în raport cu dimensiunea, natura, amploarea și complexitatea activităților S.S.I.F. în cauză, luând în considerare principiul proporționalității și având în vedere unul sau mai mulți dintre următorii factori:(i) importanța S.S.I.F. pentru economia României sau a Uniunii Europene;(ii) importanța activităților transfrontaliere ale S.S.I.F.;(iii) gradul de interconectare a S.S.I.F. cu sistemul financiar.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică comercianților de mărfuri și de certificate de emisii, organismelor de plasament colectiv sau societăților de asigurare.  +  Articolul 8(1) În cazul în care A.S.F. decide să aplice cerințele Regulamentului (UE) nr. 575/2013 unei S.S.I.F. în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1), respectiva S.S.I.F. este supravegheată pentru respectarea cerințelor prudențiale potrivit dispozițiilor art. 82-89.(2) În cazul în care A.S.F. decide să revoce o decizie luată în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1), aceasta informează fără întârziere S.S.I.F.(3) Orice decizie adoptată de A.S.F. în temeiul art. 7 alin. (1) încetează să se aplice în cazul în care S.S.I.F. nu mai respectă pragul prevăzut la art. 7 alin. (1), calculat pe o perioadă de 12 luni consecutive.(4) A.S.F. informează fără întârziere ABE cu privire la orice decizie luată în temeiul alin. (1)-(3) și al art. 7 alin. (1).  +  Articolul 9(1) În exercitarea competențelor prevăzute de prezenta lege și de Regulamentul (UE) 2019/2.033, A.S.F. cooperează strâns cu Banca Națională a României, denumită în continuare B.N.R.(2) A.S.F. și B.N.R. fac schimb de îndată de orice informații esențiale sau relevante pentru exercitarea funcțiilor și atribuțiilor care le revin potrivit dispozițiilor prezentei legi și ale Regulamentului (UE) 2019/2.033.  +  Articolul 10(1) În exercitarea atribuțiilor care îi revin, A.S.F. ia în considerare convergența instrumentelor și a practicilor de supraveghere în punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi și ale Regulamentului (UE) 2019/2.033.(2) A.S.F., ca parte la Sistemul european de supraveghere financiară, denumit în continuare SESF, cooperează în spiritul încrederii și al respectului deplin și reciproc, în special pentru a asigura schimbul de informații pertinente, fiabile și exhaustive cu alte părți la SESF.(3) A.S.F. participă la activitățile ABE și, dacă este cazul, la activitățile colegiilor de supraveghetori prevăzute la art. 60 și 61 și la art. 185^1-185^6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006.(4) A.S.F. depune toate eforturile necesare pentru a asigura respectarea ghidurilor și recomandărilor emise de ABE în temeiul art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei și pentru a da curs avertizărilor și recomandărilor emise de Comitetul european pentru risc sistemic, denumit în continuare CERS, în temeiul art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui comitet european pentru risc sistemic.(5) A.S.F. cooperează îndeaproape cu CERS.(6) Sarcinile și competențele conferite A.S.F. nu aduc atingere îndeplinirii atribuțiilor care îi revin în calitate de membru CERS sau în temeiul prezentei legi și al Regulamentului (UE) 2019/2.033.  +  Articolul 11În exercitarea atribuțiilor generale care îi revin, A.S.F. ia în calcul în mod corespunzător efectul potențial al deciziilor sale asupra stabilității sistemului financiar din alte state membre implicate, precum și pentru Uniunea Europeană în ansamblu și, în special, în situații de urgență, pe baza informațiilor disponibile la momentul respectiv.  +  Titlul III Capitalul inițial  +  Articolul 12(1) Capitalul inițial al unei S.S.I.F., potrivit art. 46 din Legea nr. 126/2018, pentru ca aceasta să fie autorizată să furnizeze oricare dintre serviciile de investiții sau să desfășoare oricare dintre activitățile de investiții prevăzute la pct. 3 și 6 din secțiunea A a anexei nr. 1 la Legea nr. 126/2018, este egal cu echivalentul în lei al sumei de 750.000 euro.(2) Capitalul inițial al unei S.S.I.F., potrivit art. 46 din Legea nr. 126/2018, pentru ca aceasta să fie autorizată să furnizeze oricare dintre serviciile de investiții sau să desfășoare oricare dintre activitățile de investiții prevăzute la pct. 1, 2, 4, 5 și 7 din secțiunea A a anexei nr. 1 la Legea nr. 126/2018, în cazul în care S.S.I.F. respectivă nu este autorizată să dețină fonduri sau valori mobiliare ale clienților, este egal cu echivalentul în lei al sumei de 75.000 euro.(3) Capitalul inițial al unei S.S.I.F., potrivit art. 46 din Legea nr. 126/2018, în cazul altor S.S.I.F. decât cele prevăzute la alin. (1), (2) și (4), este egal cu echivalentul în lei al sumei de 150.000 euro.(4) Capitalul inițial al unei S.S.I.F. autorizate să furnizeze serviciile de investiții sau să desfășoare activitățile de investiții prevăzute la pct. 9 din secțiunea A a anexei nr. 1 la Legea nr. 126/2018, în cazul în care S.S.I.F. respectivă se angajează sau este autorizată să tranzacționeze pe cont propriu, este egal cu echivalentul în lei al sumei de 750.000 euro.  +  Articolul 13Capitalul inițial al unei S.S.I.F. este constituit în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul (UE) 2019/2.033.  +  Titlul IV Supraveghere prudențială  +  Capitolul I Principii de supraveghere prudențială  +  Secţiunea 1 Competențele și atribuțiile A.S.F., în calitate de autoritate competentă din statul membru de origine și în calitate de autoritate competentă din statul membru gazdă  +  Articolul 14A.S.F., în calitate de autoritate competentă din statul membru de origine al unei S.S.I.F., este responsabilă în ceea ce privește supravegherea prudențială a S.S.I.F., fără a aduce atingere legislației statelor membre de transpunere a prevederilor Directivei 2019/2.034/UE care conferă responsabilitate autorităților competente din statul membru gazdă.  +  Articolul 15(1) A.S.F. cooperează strâns cu autoritățile competente din alte state membre în scopul exercitării atribuțiilor care revin A.S.F. și acestor autorități competente în temeiul prezentei legi, al Directivei 2019/2.034/UE și al Regulamentului (UE) 2019/2.033, în special prin schimbul imediat de informații privind S.S.I.F. și firmele de investiții, care să includă următoarele elemente:a) informații privind structura de administrare și de acționariat sau proprietate a S.S.I.F., respectiv a firmei de investiții;b) informații privind respectarea de către S.S.I.F., respectiv de către firma de investiții a cerințelor privind fondurile proprii;c) informații privind respectarea de către S.S.I.F., respectiv de către firma de investiții a cerințelor privind riscul de concentrare și a cerințelor de lichiditate;d) informații privind procedurile administrative și contabile și mecanismele de control intern ale S.S.I.F., respectiv ale firmei de investiții;e) orice alți factori relevanți care ar putea influența riscul prezentat de S.S.I.F., respectiv de către firma de investiții.(2) A.S.F., în calitate de autoritate competentă din statul membru de origine al unei S.S.I.F., transmite imediat autorității competente din statul membru gazdă al S.S.I.F. orice informații și constatări cu privire la problemele și riscurile potențiale prezentate de respectiva S.S.I.F. pentru protecția clienților sau stabilitatea sistemului financiar din statul membru gazdă pe care le-a identificat în cursul supravegherii activităților S.S.I.F.(3) A.S.F., în calitate de autoritate competentă din statul membru de origine al unei S.S.I.F., acționează pe baza informațiilor furnizate de către autoritatea competentă din statul membru gazdă, luând toate măsurile necesare pentru a evita sau a remedia problemele și riscurile potențiale prevăzute la alin. (2).(4) La cerere, A.S.F., în calitate de autoritate competentă din statul membru de origine al unei S.S.I.F., explică în detaliu autorității competente din statul membru gazdă modul în care a luat în considerare informațiile și constatările transmise de autoritatea competentă din statul membru gazdă.  +  Articolul 16(1) A.S.F., în calitate de autoritate competentă din statul membru gazdă al unei firme de investiții furnizează autorității competente din statul membru de origine al firmei de investiții informații astfel încât această autoritate să ia toate măsurile necesare pentru a evita sau a remedia problemele și riscurile potențiale prezentate de respectiva firmă de investiții pentru protecția clienților sau stabilitatea sistemului financiar din România.(2) A.S.F., în calitate de autoritate competentă din statul membru gazdă al unei firme de investiții, poate solicita autorității competente din statul membru de origine al firmei de investiții explicații detaliate privind modul în care aceasta din urmă a luat în considerare informațiile și constatările transmise de A.S.F.(3) În cazul în care, după primirea informațiilor și a constatărilor similare cu cele prevăzute la art. 15 alin. (2) în legătură cu o firmă de investiții dintr-un alt stat membru, A.S.F., în calitate de autoritate competentă din statul membru gazdă, consideră că autoritatea competentă din statul membru de origine al firmei de investiții nu a luat măsurile necesare prevăzute la alin. (1), după informarea în prealabil a autorității competente din statul membru de origine, a ABE și a AEVMP, poate să ia măsurile adecvate pentru a proteja clienții pentru care sunt prestate serviciile sau pentru a proteja stabilitatea sistemului financiar.  +  Articolul 17(1) A.S.F. poate sesiza ABE cu privire la cazurile în care o cerere de colaborare adresată unei autorități competente dintr-un stat membru, în special o cerere în vederea schimbului de informații, a fost respinsă sau nu a primit un răspuns într-un termen rezonabil.(2) A.S.F. poate beneficia de asistența acordată de ABE din propria inițiativă în vederea ajungerii la un acord privind schimbul de informații în temeiul prezentului articol, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010.(3) În situația în care A.S.F., în calitate de autoritate competentă din statul membru de origine al unei S.S.I.F., nu este de acord cu măsurile luate de autoritatea competentă din statul membru gazdă, aceasta poate sesiza ABE.  +  Articolul 18(1) În scopul evaluării condiției prevăzute la art. 23 alin. (1) primul paragraf lit. c) din Regulamentul (UE) 2019/2.033, A.S.F., în calitate de autoritate competentă din statul membru de origine al unei S.S.I.F., poate solicita autorității competente din statul membru de origine al unui membru compensator să furnizeze informații cu privire la modelul și parametrii de marjă utilizați pentru calcularea cerinței de marjă a S.S.I.F. respective.(2) A.S.F., în calitate de autoritate competentă din statul membru de origine al unui membru compensator, poate furniza autorității competente din statul membru de origine al unei firme de investiții informații cu privire la modelul și parametrii de marjă utilizați pentru calcularea cerinței de marjă a respectivei firme de investiții, în scopul evaluării condiției prevăzute la art. 23 alin. (1) primul paragraf lit. c) din Regulamentul (UE) 2019/2.033.  +  Articolul 19(1) În cazul în care o firmă de investiții autorizată în alt stat membru își desfășoară activitățile prin intermediul unei sucursale pe teritoriul României, autoritatea competentă din statul membru de origine poate, după ce a informat A.S.F., să desfășoare prin personal propriu sau poate dispune efectuarea, prin experți externi, de verificări la fața locului ale informațiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) în legătură cu firma de investiții respectivă și să inspecteze sucursala respectivă.(2) A.S.F., în calitate de autoritate competentă din statul membru gazdă, în scopuri de supraveghere și atunci când consideră că este relevant din motive de stabilitate a sistemului financiar din România, are competența de a efectua, de la caz la caz, verificări la fața locului și inspecții ale activităților desfășurate de sucursala unei firme de investiții din alt stat membru pe teritoriul României și de a solicita sucursalei informații cu privire la activitățile sale.(3) A.S.F. consultă fără întârziere autoritatea competentă din statul membru de origine înainte de a desfășura verificări și inspecții potrivit prevederilor alin. (2).(4) În cel mai scurt timp posibil după încheierea verificărilor și inspecțiilor desfășurate potrivit alin. (2), A.S.F. comunică autorității competente din statul membru de origine informațiile obținute și constatările care sunt relevante pentru evaluarea riscurilor legate de firma de investiții în cauză.  +  Articolul 20Sucursala unei S.S.I.F. de pe teritoriul unui stat membru poate fi, de la caz la caz, verificată la fața locului sau inspectată în legătură cu activitățile desfășurate și poate fi solicitată să furnizeze informații cu privire la activitățile sale de către autoritatea competentă din statul membru gazdă, în scopuri de supraveghere și atunci când această autoritate consideră că este relevant din motive de stabilitate a sistemului financiar din statul membru gazdă.  +  Secţiunea a 2-a Secretul profesional și obligația de raportare  +  Articolul 21(1) A.S.F. și toate persoanele care lucrează sau au lucrat pentru A.S.F., inclusiv persoanele prevăzute la art. 248 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, au obligația de a respecta secretul profesional în sensul prezentei legi și al Regulamentului (UE) 2019/2.033.(2) Informațiile confidențiale pe care A.S.F. și persoanele prevăzute la alin. (1) le obțin în cursul îndeplinirii atribuțiilor lor pot fi divulgate numai într-o formă sintetică sau agregată, astfel încât nicio S.S.I.F. sau firmă de investiții și nicio persoană să nu poată fi identificată, cu excepția cazurilor reglementate de dreptul penal.(3) În cazul în care S.S.I.F. sau firma de investiții a fost declarată în stare de insolvență sau este în lichidare, informațiile confidențiale care nu privesc terțe părți pot fi divulgate, în condițiile legii, organelor judiciare, în cadrul procedurilor judiciare, dacă această divulgare este necesară pentru derularea procedurilor respective.(4) A.S.F. utilizează informațiile confidențiale colectate, schimbate sau transmise în temeiul prezentei legi și al Regulamentului (UE) 2019/2.033 numai pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin și, în special, în următoarele scopuri:a) pentru a monitoriza respectarea dispozițiilor prudențiale prevăzute în prezenta lege și în Regulamentul (UE) 2019/2.033;b) pentru a impune sancțiuni;c) în cadrul unor căi de atac administrative împotriva unor decizii ale A.S.F.;d) în cadrul acțiunilor în justiție inițiate în temeiul art. 79.  +  Articolul 22Persoanele fizice și juridice și alte autorități decât A.S.F. care primesc informații confidențiale în temeiul prezentei legi și al Regulamentului (UE) 2019/2.033 utilizează aceste informații numai în scopurile prevăzute în mod expres de către A.S.F. sau în conformitate cu legislația națională.  +  Articolul 23A.S.F. poate face schimb de informații confidențiale în scopurile prevăzute la art. 21 alin. (4), poate preciza în mod expres modul în care trebuie tratate informațiile respective și poate limita în mod expres orice transmitere ulterioară a informațiilor respective.  +  Articolul 24(1) Obligația prevăzută la art. 21 alin. (1)-(3) nu împiedică A.S.F. să transmită Comisiei Europene informații confidențiale atunci când informațiile respective sunt necesare pentru exercitarea competențelor Comisiei Europene.(2) A.S.F. poate furniza informații confidențiale ABE, AEVMP, CERS, băncilor centrale ale statelor membre, Sistemului European al Băncilor Centrale și Băncii Centrale Europene, în calitatea lor de autorități monetare, și, dacă este cazul, autorităților publice responsabile pentru supravegherea sistemelor de plată și de decontare, atunci când informațiile respective sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor acestora.  +  Articolul 25În scopul îndeplinirii sarcinilor de supraveghere care îi revin în temeiul prezentei legi sau al Regulamentului (UE) 2019/2.033 și în scopul de a face schimb de informații, A.S.F. poate încheia, în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei, acorduri de cooperare cu autoritățile de supraveghere din țări terțe, precum și cu autorități sau organisme din țări terțe responsabile pentru exercitarea următoarelor atribuții, cu condiția ca informațiile comunicate să facă obiectul unor garanții ale secretului profesional cel puțin echivalente cu cele prevăzute la art. 21-24:a) supravegherea instituțiilor financiare și a piețelor financiare, inclusiv supravegherea entităților financiare autorizate să funcționeze în calitate de contrapărți centrale în cazul în care contrapărțile centrale au fost recunoscute în temeiul art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții;b) atribuții în cadrul procedurilor de lichidare sau de faliment ale S.S.I.F. sau ale firmelor de investiții și proceduri similare;c) supravegherea organismelor care intervin în procedurile de lichidare sau de faliment ale S.S.I.F. sau ale firmelor de investiții ori în proceduri similare;d) efectuarea auditului statutar al instituțiilor financiare sau al instituțiilor care administrează sisteme de compensare;e) supravegherea persoanelor însărcinate cu efectuarea auditului statutar al conturilor instituțiilor financiare;f) supravegherea persoanelor care sunt active pe piețe de comercializare a certificatelor de emisii, în scopul asigurării unei imagini de ansamblu consolidate asupra piețelor financiare și spot;g) supravegherea persoanelor care sunt active pe piețele instrumentelor financiare derivate pe mărfuri agricole, în scopul asigurării unei imagini de ansamblu consolidate asupra piețelor financiare și spot.  +  Capitolul II Procesul de control  +  Secţiunea 1 Procesul de evaluare a adecvării capitalului intern și a riscurilor interne  +  Articolul 26(1) S.S.I.F. care nu îndeplinește condițiile pentru a se califica drept firmă de investiții mică și neinterconectată potrivit art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/2.033 dispune de mecanisme, strategii și procese solide, eficace și cuprinzătoare pentru a evalua și menține în permanență cuantumurile, tipurile și repartizarea capitalului intern și ale activelor lichide pe care le consideră adecvate pentru a acoperi natura și nivelul riscurilor pe care le poate prezenta pentru alții și la care însăși S.S.I.F. este sau ar putea fi expusă.(2) Mecanismele, strategiile și procesele prevăzute la alin. (1) sunt adecvate și proporționale în raport cu natura, amploarea și complexitatea activităților desfășurate de S.S.I.F. în cauză.(3) Mecanismele, strategiile și procesele prevăzute la alin. (1) sunt supuse unor controale interne regulate.  +  Articolul 27A.S.F. poate solicita S.S.I.F. care îndeplinește condițiile pentru a se califica drept firmă de investiții mică și neinterconectată potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/2.033 să aplice cerințele prevăzute la art. 26 în măsura în care A.S.F. consideră că acest lucru este necesar.  +  Secţiunea a 2-a Guvernanța internă, transparența, tratamentul riscurilor și remunerarea  +  Articolul 28(1) Prevederile prezentei secțiuni nu se aplică în cazul în care, pe baza art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/2.033, o S.S.I.F. stabilește că îndeplinește toate condițiile pentru a se califica drept firmă de investiții mică și neinterconectată prevăzute la articolul respectiv.(2) În cazul în care o S.S.I.F. care nu a îndeplinit toate condițiile, potrivit art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/2.033, pentru a se încadra în categoria firmelor de investiții mici și neinterconectate îndeplinește ulterior condițiile respective, prevederile prezentei secțiuni încetează să se aplice numai după o perioadă de 6 luni de la data îndeplinirii condițiilor respective.(3) Prevederile prezentei secțiuni încetează să se aplice unei S.S.I.F. după perioada prevăzută la alin. (2) numai în cazul în care S.S.I.F. a continuat să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/2.033 fără întreruperi în perioada respectivă și dacă S.S.I.F. a notificat acest lucru A.S.F.(4) În cazul în care stabilește că nu mai îndeplinește toate condițiile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/2.033, S.S.I.F. notifică acest lucru A.S.F. și se conformează dispozițiilor din prezenta secțiune în termen de 12 luni de la data la care a avut loc evaluarea respectivă.  +  Articolul 29(1) S.S.I.F. aplică dispozițiile prevăzute la art. 38 și 39 în cazul remunerațiilor acordate pentru serviciile furnizate sau pentru performanțele obținute în cursul exercițiului financiar care urmează celui în care a avut loc evaluarea prevăzută la art. 28 alin. (4).(2) În cazul în care se aplică prevederile prezentei secțiuni și ale art. 8 din Regulamentul (UE) 2019/2.033, dispozițiile prezentei secțiuni se aplică S.S.I.F. pe bază individuală.(3) În cazul în care se aplică prevederile prezentei secțiuni și consolidarea prudențială, astfel cum este prevăzută la art. 7 din Regulamentul (UE) 2019/2033, dispozițiile prezentei secțiuni se aplică S.S.I.F. pe bază individuală și pe bază consolidată.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), dispozițiile prezentei secțiuni nu se aplică filialelor care sunt incluse în situația consolidată, care sunt stabilite în țări terțe, în cazul în care societatea-mamă din Uniunea Europeană poate demonstra A.S.F. că aplicarea prevederilor prezentei secțiuni este ilegală în temeiul dreptului țării terțe în care sunt stabilite filialele respective.  +  Articolul 30(1) S.S.I.F. dispune de mecanisme de guvernanță solide care includ toate elementele următoare:a) o structură organizatorică clară, cu linii de responsabilitate bine definite, transparente și coerente;b) procese eficace de identificare, administrare, monitorizare și raportare a riscurilor la care este sau poate fi expusă S.S.I.F. sau a riscurilor pe care S.S.I.F. le prezintă sau le poate prezenta pentru alții;c) mecanisme adecvate de control intern, inclusiv proceduri administrative și contabile sigure;d) politici și practici de remunerare care să promoveze și să fie în concordanță cu o administrare adecvată și eficace a riscurilor.(2) Politicile și practicile de remunerare prevăzute la alin. (1) lit. d) sunt neutre din punctul de vedere al genului.(3) La stabilirea mecanismelor prevăzute la alin. (1) trebuie luate în considerare criteriile prevăzute la art. 32-40.(4) Mecanismele prevăzute la alin. (1) sunt adecvate și proporționale cu natura, amploarea și complexitatea riscurilor inerente modelului de afaceri și activităților desfășurate de S.S.I.F.  +  Articolul 31(1) S.S.I.F. care deține o sucursală sau o filială care este o instituție financiară, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) pct. 26 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, într-un alt stat membru sau într-o țară terță are obligația de a prezenta anual A.S.F. următoarele informații, pentru fiecare stat membru și pentru fiecare țară terță:a) denumirea, natura activităților și localizarea oricărei filiale și sucursale;b) cifra de afaceri;c) numărul de angajați în echivalent normă întreagă;d) profitul sau pierderea înainte de impozitare;e) impozitul pe profit;f) subvențiile publice primite.(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) sunt auditate în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare, și sunt anexate la situațiile financiare anuale sau la situațiile financiare consolidate ale S.S.I.F. respective, după caz.  +  Articolul 32(1) Organul de conducere al S.S.I.F. aprobă și examinează periodic strategiile și politicile referitoare la apetitul pentru risc al S.S.I.F. și la administrarea, monitorizarea și diminuarea riscurilor la care S.S.I.F. este sau poate fi expusă, ținând seama de mediul macroeconomic și de ciclul economic al S.S.I.F.(2) Organul de conducere acordă suficient timp pentru ca aspectele prevăzute la alin. (1) să poată fi analizate în mod corespunzător.(3) Organul de conducere alocă resurse adecvate pentru administrarea tuturor riscurilor semnificative la care este expusă S.S.I.F.  +  Articolul 33(1) S.S.I.F. stabilește linii de raportare către organul de conducere pentru toate riscurile semnificative și pentru toate politicile de administrare a riscurilor, precum și pentru orice modificări aduse acestora.(2) S.S.I.F. care nu îndeplinește criteriile prevăzute la art. 39 lit. a) instituie un comitet de risc compus din membri ai organului de conducere care nu dețin funcții executive în cadrul S.S.I.F. în cauză.(3) Membrii comitetului de risc prevăzut la alin. (2) trebuie să aibă cunoștințele, competențele și expertiza adecvate pentru a înțelege pe deplin, a gestiona și a monitoriza strategia de risc și apetitul pentru risc ale S.S.I.F.(4) Membrii comitetului de risc se asigură că respectivul comitet de risc consiliază organul de conducere cu privire la apetitul pentru risc și strategia de risc generale urmărite în prezent sau preconizate de S.S.I.F. și sprijină organul de conducere în monitorizarea punerii în aplicare a strategiei respective de către conducerea superioară.(5) Organul de conducere poartă responsabilitatea deplină în ceea ce privește aprobarea și implementarea strategiilor și politicilor de risc ale S.S.I.F.(6) Organul de conducere în funcția sa de supraveghere și comitetul de risc al organului de conducere respectiv, dacă a fost instituit un astfel de comitet de risc, au acces la informații privind riscurile la care S.S.I.F. este sau ar putea fi expusă.  +  Articolul 34(1) S.S.I.F. dispune de strategii, politici, procese și sisteme solide pentru identificarea, măsurarea, gestionarea și monitorizarea următoarelor elemente:a) sursele și efectele semnificative ale riscului pentru clienți și orice impact semnificativ asupra fondurilor proprii;b) sursele și efectele semnificative ale riscului pentru piață și orice impact semnificativ asupra fondurilor proprii;c) sursele și efectele semnificative ale riscului pentru S.S.I.F., în special cele care pot diminua nivelul fondurilor proprii disponibile;d) riscul de lichiditate de-a lungul unui set corespunzător de orizonturi de timp, inclusiv intrazilnic, astfel încât să se asigure că S.S.I.F. menține niveluri adecvate ale resurselor lichide, inclusiv în ceea ce privește abordarea surselor semnificative ale riscurilor prevăzute la lit. a), b) și c).(2) Strategiile, politicile, procesele și sistemele trebuie să fie proporționale cu complexitatea, profilul de risc, obiectul de activitate al S.S.I.F. și toleranța la risc stabilite de organul de conducere și să reflecte importanța S.S.I.F. în fiecare stat membru în care aceasta își desfășoară activitatea.(3) În sensul prevederilor alin. (1) lit. a) și alin. (2), A.S.F. ia în considerare dispozițiile Legii nr. 126/2018 și ale reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea acesteia referitoare la segregarea fondurilor clienților deținute de o S.S.I.F.(4) În sensul prevederilor alin. (1) lit. a), S.S.I.F. ia în considerare deținerea unei asigurări de răspundere civilă profesională ca instrument eficace în administrarea riscurilor.(5) În sensul prevederilor alin. (1) lit. c), sursele semnificative ale riscului pentru S.S.I.F. includ, dacă acest lucru este relevant, modificări semnificative ale valorii contabile a activelor, inclusiv a creanțelor asupra agenților delegați, intrarea în dificultate a clienților sau a contrapărților, poziții în instrumente financiare, monede străine și mărfuri și obligații față de sisteme de pensii cu prestații predefinite.  +  Articolul 35(1) S.S.I.F. acordă atenția cuvenită oricărui impact semnificativ asupra fondurilor proprii în cazul în care astfel de riscuri nu sunt reflectate în mod corespunzător de cerințele de fonduri proprii calculate în temeiul art. 11 din Regulamentul (UE) 2019/2.033.(2) În cazul în care S.S.I.F urmează să intre în lichidare sau să își înceteze activitatea, A.S.F. solicită S.S.I.F. ca, ținând seama de viabilitatea și de sustenabilitatea strategiei și a modelului său de afaceri, să acorde atenția cuvenită cerințelor și resurselor necesare care sunt realiste în ceea ce privește calendarul și menținerea fondurilor proprii și a resurselor lichide, până la data lichidării sau a încetării activității, după caz.(3) Prin excepție de la prevederile art. 28 și 29, dispozițiile art. 34 alin. (1) lit. a), c) și d) se aplică S.S.I.F. care îndeplinesc condițiile pentru a se califica drept firme de investiții mici și neinterconectate, prevăzute la art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/2.033.  +  Articolul 36(1) La stabilirea și aplicarea politicii sale de remunerare pentru membrii conducerii superioare, personalul cu competențe pentru asumarea de riscuri, personalul care deține funcții de control, precum și pentru orice angajat care beneficiază de o remunerație totală cel puțin egală cu cea mai mică remunerație primită de către membrii conducerii superioare sau de personalul cu competențe pentru asumarea de riscuri a cărui activitate profesională are un impact semnificativ asupra profilului de risc al S.S.I.F. sau al activelor pe care le administrează, S.S.I.F. respectă următoarele principii:a) politica de remunerare este documentată clar și este proporțională cu dimensiunea, organizarea internă și natura, precum și cu sfera și complexitatea activităților S.S.I.F.;b) politica de remunerare este neutră din punctul de vedere al genului;c) politica de remunerare este coerentă cu o administrare adecvată și eficace a riscurilor și promovează o astfel de administrare;d) politica de remunerare este conformă cu strategia și obiectivele de afaceri ale S.S.I.F. și ia în considerare efectele pe termen lung ale deciziilor de investiții luate;e) politica de remunerare include măsuri cu scopul de a evita conflictele de interese, încurajează comportamentul responsabil în afaceri și promovează conștientizarea riscurilor și asumarea prudentă a riscurilor;f) organul de conducere în funcția sa de supraveghere al S.S.I.F. adoptă și revizuiește periodic politica de remunerare și își asumă responsabilitatea generală pentru supravegherea punerii în aplicare a acestei politici;g) punerea în aplicare a politicii de remunerare face obiectul unei evaluări interne centrale și independente, efectuată de către funcțiile de control cel puțin o dată pe an;h) membrii personalului care dețin funcții de control sunt independenți de unitățile operaționale pe care le supraveghează, dețin autoritatea corespunzătoare și sunt remunerați în funcție de realizarea obiectivelor legate de funcțiile lor, indiferent de performanțele sectoarelor operaționale pe care le controlează;i) remunerarea coordonatorilor funcțiilor de administrare a riscurilor și de conformitate este supravegheată direct de către comitetul de remunerare prevăzut la art. 40 sau, în cazul în care nu a fost instituit un astfel de comitet, de către organul de conducere în funcția sa de supraveghere;j) politica de remunerare, care ține cont de normele naționale de stabilire a salariilor, face o distincție clară între criteriile aplicate pentru stabilirea următoarelor elemente:(i) remunerația fixă de bază, care reflectă în primul rând experiența profesională relevantă și responsabilitatea organizațională, astfel cum sunt prevăzute în fișa postului unui angajat, ca parte a termenilor de angajare a acestuia;(ii) remunerația variabilă, care reflectă performanțele sustenabile și adaptate la risc ale unui angajat, precum și performanțele care depășesc fișa postului angajatului respectiv;k) componenta fixă reprezintă o proporție suficient de mare din remunerația totală, astfel încât să permită aplicarea unei politici complet flexibile privind componentele de remunerație variabilă, care să includă posibilitatea de a nu plăti nicio componentă de remunerație variabilă.(2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. k), S.S.I.F. stabilește raporturile adecvate între componenta variabilă și componenta fixă a remunerației totale în politica sa de remunerare, ținând seama de activitățile economice ale S.S.I.F. și de riscurile asociate, precum și de impactul diferitelor categorii de personal prevăzute la alin. (1) asupra profilului de risc al S.S.I.F.(3) S.S.I.F. stabilește și aplică principiile prevăzute la alin. (1) într-un mod care să fie adecvat în raport cu dimensiunea și organizarea internă, precum și cu natura, sfera și complexitatea activității S.S.I.F.  +  Articolul 37În cazul în care S.S.I.F. beneficiază de sprijin financiar public extraordinar, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 16 din Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 312/2015:a) S.S.I.F. respectivă nu plătește nicio remunerație variabilă membrilor organului de conducere;b) în cazul în care remunerația variabilă plătită personalului, altul decât membrii organului de conducere, ar fi incompatibilă cu menținerea de către S.S.I.F. a unei baze de capital solide și cu ieșirea în timp util a acesteia de sub sprijinul financiar public extraordinar, remunerația variabilă se limitează la o parte din veniturile nete.  +  Articolul 38(1) Orice remunerație variabilă acordată și plătită de către S.S.I.F. categoriilor de personal prevăzute la art. 36 alin. (1) îndeplinește cumulativ următoarele cerințe în aceleași condiții ca cele prevăzute la art. 36 alin. (3):a) în cazul în care remunerația variabilă este legată de performanțe, valoarea totală a remunerației variabile se bazează pe o evaluare combinată a performanței individuale, a performanței unității operaționale în cauză și a rezultatelor globale ale S.S.I.F.;b) la evaluarea performanței individuale sunt luate în considerare atât criterii financiare, cât și criterii nefinanciare;c) evaluarea performanței prevăzute la lit. a) se bazează pe o perioadă multianuală, ținând seama de ciclul economic al S.S.I.F. și de riscurile specifice activității acesteia;d) remunerația variabilă nu afectează capacitatea S.S.I.F. de a asigura o bază de capital solidă;e) nu este permisă remunerația variabilă garantată, cu excepția celei acordate pentru personalul nou-angajat, numai pentru primul an de angajare și în cazul în care S.S.I.F. are o bază de capital solidă;f) plățile aferente încetării anticipate a unui contract de muncă reflectă performanțele obținute în timp de către persoana în cauză și nu recompensează incapacitatea sau abaterile profesionale;g) pachetele salariale care sunt legate de compensarea sau preluarea drepturilor cuvenite în temeiul contractelor încheiate pentru perioade de angajare precedente sunt aliniate la interesele pe termen lung ale S.S.I.F.;măsurarea performanțelor utilizată ca bază pentru a calcula ansamblurile de componente variabile ale remunerației trebuie să țină seama de toate tipurile de riscuri actuale și viitoare, precum și de costul capitalului și al lichidității impuse în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/2.033;i) alocarea componentelor variabile ale remunerației în cadrul S.S.I.F. ține seama de toate tipurile de riscuri actuale și viitoare;j) cel puțin 50% din remunerația variabilă trebuie să fie reprezentată de oricare dintre următoarele instrumente:(i) acțiuni;(ii) instrumente legate de acțiuni;(iii) instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar sau instrumente de fonduri proprii de nivel 2 sau alte instrumente care pot fi convertite integral în instrumente de fonduri proprii de nivel 1 de bază sau a căror valoare poate fi redusă și care reflectă în mod adecvat calitatea creditului S.S.I.F. în condiții de continuitate a activității;(iv) instrumente fără numerar care reflectă instrumentele portofoliilor administrate;k) prin excepție de la prevederile lit. j), în cazul în care S.S.I.F. nu emite niciunul dintre instrumentele prevăzute la litera respectivă, A.S.F. poate aproba utilizarea unor mecanisme alternative care îndeplinesc aceleași obiective;l) cel puțin 40% din remunerația variabilă este reportată pe o perioadă cuprinsă între 3 și 5 ani, după caz, în funcție de ciclul economic al S.S.I.F., de natura activității acesteia, de riscurile aferente acesteia și de activitățile persoanei în cauză, cu excepția cazului în care valoarea remunerației variabile este deosebit de ridicată, situație în care proporția remunerației variabile care trebuie reportată este de cel puțin 60%;m) remunerația variabilă este redusă cu până la 100% în cazul în care performanța financiară a S.S.I.F. este slabă sau negativă, inclusiv prin aplicarea mecanismelor de tip malus sau de recuperare (clawback) care fac obiectul criteriilor stabilite de S.S.I.F., vizând în special situațiile în care persoana în cauză:(i) a desfășurat sau a participat la desfășurarea în mod necorespunzător a unei activități care a avut ca rezultat pierderi semnificative pentru S.S.I.F.;(ii) este considerată ca nemaiîndeplinind cerințele de competență profesională și probitate morală;n) beneficiile discreționare de tipul pensiilor sunt aliniate la strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele pe termen lung ale S.S.I.F.(2) În sensul prevederilor alin. (1):a) persoanele prevăzute la art. 36 alin. (1) nu utilizează strategii de acoperire personală sau asigurări legate de remunerație și de răspundere pentru a submina principiile prevăzute la alin. (1);b) remunerația variabilă nu este plătită prin vehicule sau metode financiare care favorizează nerespectarea prevederilor prezentei legi sau ale Regulamentului (UE) 2019/2.033.(3) În sensul prevederilor alin. (1) lit. j), instrumentele prevăzute la litera respectivă fac obiectul unei politici de conservare adecvate concepute în așa fel încât să alinieze stimulentele oferite persoanelor la interesele pe termen lung ale S.S.I.F., precum și ale creditorilor și clienților acesteia.(4) A.S.F. poate impune restricții cu privire la tipul și la caracteristicile instrumentelor prevăzute la alin. (1) lit. j) sau poate interzice utilizarea anumitor instrumente pentru remunerația variabilă.(5) În sensul prevederilor alin. (1) lit. l), remunerația variabilă reportată nu se dobândește mai rapid decât pe o bază proporțională.(6) În sensul prevederilor alin. (1) lit. n), în cazul în care raporturile contractuale ale unui angajat cu S.S.I.F. încetează înainte ca acesta să împlinească vârsta de pensionare, beneficiile discreționare de tipul pensiilor definite potrivit art. 4 alin. (1) pct. 73 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 se rețin de către S.S.I.F. timp de 5 ani sub forma instrumentelor prevăzute la alin. (1) lit. j).(7) Atunci când un angajat ajunge la vârsta de pensionare și se pensionează, beneficiile discreționare de tipul pensiilor sunt plătite angajatului în cauză sub forma instrumentelor prevăzute la alin. (1) lit. j), sub rezerva respectării unei perioade de reținere de 5 ani.  +  Articolul 39Prevederile art. 38 alin. (1) lit. j) și l) și ale art. 38 alin. (6) și (7) nu se aplică:a) unei S.S.I.F. ale cărei active bilanțiere și extrabilanțiere au în medie o valoare mai mică sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 100 de milioane euro în perioada de 4 ani imediat anterioară unui exercițiu financiar dat;b) unei persoane a cărei remunerație variabilă anuală nu depășește echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro și nu reprezintă mai mult de un sfert din remunerația anuală totală a persoanei respective.  +  Articolul 40(1) S.S.I.F. care nu îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 39 lit. a) instituie un comitet de remunerare.(2) Comitetul de remunerare prevăzut la alin. (1) este echilibrat din perspectiva genului și exercită o judecată competentă și independentă cu privire la politicile și practicile de remunerare și la stimulentele create în vederea administrării riscurilor, a capitalului și a lichidității.(3) Comitetul de remunerare poate fi instituit la nivel de grup.(4) Comitetul de remunerare răspunde de elaborarea deciziilor privind remunerarea, inclusiv a deciziilor care au implicații asupra riscurilor și asupra gestionării riscurilor S.S.I.F. în cauză și care trebuie luate de organul de conducere.(5) Președintele și membrii comitetului de remunerare sunt membri ai organului de conducere care nu dețin funcții executive în cadrul S.S.I.F. în cauză.(6) La elaborarea deciziilor prevăzute la alin. (4), comitetul de remunerare ține seama de interesul public și de interesele pe termen lung ale acționarilor, investitorilor și ale altor părți interesate ale S.S.I.F.  +  Articolul 41(1) A.S.F. colectează informațiile publicate în conformitate cu art. 51 primul paragraf lit. c) și d) din Regulamentul (UE) 2019/2.033, precum și informațiile furnizate de S.S.I.F. cu privire la diferența de remunerare între femei și bărbați și utilizează aceste informații pentru a compara tendințele și practicile de remunerare.(2) A.S.F. transmite informațiile prevăzute la alin. (1) către ABE.  +  Articolul 42(1) S.S.I.F. comunică A.S.F. numărul persoanelor fizice din cadrul S.S.I.F. a căror remunerație este mai mare sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 1 milion euro pentru fiecare exercițiu financiar, defalcate pe intervale valorice de echivalent în lei al sumei de 1 milion euro, inclusiv responsabilitățile de serviciu, sectorul operațional în cauză, precum și principalele elemente ale salariului, primele, indemnizațiile pe termen lung și contribuția la pensie.(2) S.S.I.F. transmite A.S.F., la cerere, cifrele reprezentând remunerația totală a fiecărui membru al organului de conducere sau al conducerii superioare.  +  Articolul 43A.S.F. transmite informațiile prevăzute la art. 42 către ABE.  +  Secţiunea a 3-a Procesul de supraveghere și evaluare realizat de A.S.F.  +  Articolul 44(1) A.S.F. analizează, în măsura în care este relevant și necesar și ținând seama de dimensiunea, profilul de risc și modelul de afaceri ale S.S.I.F., dispozițiile, strategiile, procesele și mecanismele puse în aplicare de S.S.I.F. pentru a se conforma prevederilor prezentei legi și ale Regulamentului (UE) 2019/2.033 și evaluează următoarele elemente, după caz și dacă este relevant, pentru a asigura gestionarea și acoperirea adecvate ale riscurilor S.S.I.F.:a) riscurile prevăzute la art. 34;b) distribuirea geografică a expunerilor S.S.I.F.;c) modelul de afaceri al S.S.I.F.;d) evaluarea riscului sistemic, ținând seama de identificarea și măsurarea riscului sistemic în conformitate cu art. 23 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 sau de recomandările CERS;e) riscurile pentru securitatea rețelelor și a sistemelor informatice ale S.S.I.F., pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea proceselor, datelor și activelor acesteia;f) expunerea S.S.I.F. la riscul de rată a dobânzii rezultat din activități din afara portofoliului de tranzacționare;g) mecanismele de guvernanță ale S.S.I.F. și capacitatea membrilor organului de conducere de a-și exercita atribuțiile.(2) În sensul alin. (1), dacă S.S.I.F. deține o asigurare de răspundere civilă profesională, A.S.F. ia în considerare acest lucru, în realizarea evaluării prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 45(1) A.S.F. stabilește frecvența și gradul de detaliere ale analizei și evaluării prevăzute la art. 44 alin. (1), ținând seama de dimensiunea, natura, amploarea și complexitatea activităților desfășurate de S.S.I.F. în cauză și, după caz, de importanța sistemică a acesteia, precum și de principiul proporționalității.(2) A.S.F. decide, de la caz la caz, dacă și în ce formă se efectuează analiza și evaluarea cu privire la S.S.I.F. care îndeplinesc condițiile pentru a se califica drept firme de investiții mici și neinterconectate prevăzute la art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/2.033, numai în cazul în care consideră necesar, având în vedere dimensiunea, natura, amploarea și complexitatea activităților S.S.I.F. respective.(3) În sensul prevederilor alin. (1) se aplică dispozițiile art. 56 din Legea nr. 126/2018 și prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară și al Băncii Naționale a României nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează segregarea aplicabilă fondurilor clienților deținute de S.S.I.F.(4) La efectuarea analizei și evaluării prevăzute la art. 44 alin. (1) lit. g), A.S.F. are acces la ordinile de zi, procesele-verbale și documentele justificative ale reuniunilor organului de conducere și ale comitetelor acestuia, precum și la rezultatele evaluării interne sau externe a performanțelor organului de conducere.  +  Articolul 46(1) A.S.F. analizează în mod regulat și cel puțin o dată la trei ani respectarea de către S.S.I.F. a cerințelor privind autorizarea utilizării modelelor interne, astfel cum este prevăzut la art. 22 din Regulamentul (UE) 2019/2.033.(2) În sensul prevederilor alin. (1), A.S.F. are în vedere, în special, modificările activității S.S.I.F. și punerea în aplicare a modelelor interne respective în cazul produselor noi și analizează și evaluează dacă S.S.I.F. utilizează tehnici și practici corect elaborate și actualizate în ceea ce privește modelele interne respective.(3) A.S.F. se asigură că deficiențele semnificative identificate de modelele interne ale S.S.I.F. în ceea ce privește acoperirea riscurilor sunt corectate sau ia măsuri pentru atenuarea consecințelor acestor deficiențe, inclusiv prin impunerea unor majorări de capital sau a unor factori de multiplicare mai ridicați.(4) În cazul în care, pentru modelele interne de calculare a riscului pentru piață, sunt evidențiate depășiri numeroase, astfel cum sunt prevăzute la art. 366 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, care indică faptul că modelele interne nu sunt sau nu mai sunt suficient de precise, A.S.F. revocă autorizarea utilizării modelelor interne sau impune măsuri adecvate pentru a se asigura că modelele interne sunt îmbunătățite cu promptitudine într-un interval de timp determinat, comunicat de A.S.F.(5) În scopul analizei prevăzute la alin. (1), A.S.F. ține seama de analizele și ghidurile elaborate de ABE referitoare la criteriile de referință privind modul în care firmele de investiții trebuie să utilizeze modelele interne, precum și modul în care respectivele modele interne trebuie să se aplice în cazul unor riscuri sau expuneri similare.  +  Articolul 47(1) În situația în care o S.S.I.F. căreia i s-a acordat autorizarea de a utiliza modele interne nu mai îndeplinește cerințele pentru aplicarea modelelor interne respective, A.S.F. solicită S.S.I.F. fie să demonstreze că efectul neîndeplinirii cerințelor în cauză este nesemnificativ, fie să prezinte un plan și un termen pentru asigurarea conformării cu aceste cerințe.(2) În situația în care A.S.F. identifică riscul ca planul prevăzut la alin. (1) să nu aibă drept rezultat conformarea deplină sau termenul pentru asigurarea conformării nu este realist, A.S.F. solicită S.S.I.F. îmbunătățirea planului prezentat.(3) În situația în care A.S.F. identifică riscul ca S.S.I.F. să nu se conformeze până la termenul prevăzut sau nu a demonstrat în mod satisfăcător că efectul neconformării este nesemnificativ, A.S.F. revocă autorizarea utilizării modelelor interne sau limitează această autorizare la domeniile de activitate conforme sau la domeniile de activitate în care conformarea poate fi asigurată într-un termen corespunzător.  +  Secţiunea a 4-a Măsuri și competențe de supraveghere  +  Articolul 48A.S.F. impune S.S.I.F. să întreprindă, într-un stadiu incipient, măsurile necesare pentru a remedia deficiențele în cazul în care acestea se află în următoarele situații:a) S.S.I.F. nu îndeplinește cerințele prezentei legi sau ale Regulamentului (UE) 2019/2.033;b) A.S.F. deține dovezi potrivit cărora este probabil ca S.S.I.F. să încalce prevederile prezentei legi sau ale Regulamentului (UE) 2019/2.033 în următoarele 12 luni.  +  Articolul 49(1) A.S.F. dispune de competențele de supraveghere necesare pentru a interveni, în exercitarea funcțiilor sale, în activitatea S.S.I.F. într-un mod eficace și proporțional.(2) În sensul prevederilor art. 44, 45, 47 și 48 și în vederea aplicării Regulamentului (UE) 2019/2.033, A.S.F. dispune de următoarele competențe:a) de a impune S.S.I.F. să dispună de fonduri proprii, la un nivel mai ridicat față de cerințele stabilite la art. 11 din Regulamentul (UE) 2019/2.033, în condițiile prevăzute la art. 50-52 din prezenta lege, sau să ajusteze fondurile proprii și activele lichide necesare în cazul unei modificări semnificative a activității economice a S.S.I.F. respective;b) de a impune cerințe de lichiditate specifice în conformitate cu prevederile art. 54;c) de a impune consolidarea dispozițiilor, a proceselor, a mecanismelor și a strategiilor puse în aplicare de S.S.I.F. în conformitate cu dispozițiile art. 26, 27 și 30;d) de a impune S.S.I.F. să prezinte, în termen de un an, un plan pentru revenirea la respectarea cerințelor de supraveghere prevăzute în prezenta lege și în Regulamentul (UE) 2019/2.033, de a stabili un termen-limită pentru punerea în aplicare a planului respectiv și de a solicita îmbunătățirea planului respectiv în ceea ce privește domeniul de aplicare și termenul-limită;e) de a impune S.S.I.F. să aplice o anumită politică de constituire de provizioane sau un anumit tratament al activelor din perspectiva cerințelor de fonduri proprii;f) de a restrânge sau a limita activitățile, operațiunile sau rețeaua S.S.I.F. ori de a solicita cesiunea activităților care prezintă riscuri excesive pentru soliditatea financiară a unei S.S.I.F.;g) de a impune reducerea riscului inerent activităților, produselor și sistemelor S.S.I.F., inclusiv a celui inerent activităților externalizate;h) de a impune S.S.I.F. limitarea remunerației variabile la un anumit procent din veniturile nete atunci când remunerația respectivă nu este în concordanță cu menținerea unei baze de capital solide;i) de a impune S.S.I.F. utilizarea profiturilor lor nete pentru ași consolida fondurile proprii;j) de a restricționa sau a interzice distribuirile sau plățile sub formă de dobânzi ale unei S.S.I.F. către acționari, asociați sau deținători de instrumente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar, atunci când restricția sau interdicția respectivă nu constituie un eveniment de nerambursare pentru S.S.I.F.;k) de a impune cerințe de raportare suplimentare sau cerințe de raportare mai frecventă, în plus față de cele enunțate în prezenta lege și în Regulamentul (UE) 2019/2.033, inclusiv raportarea privind situația capitalurilor și a pozițiilor de lichiditate;l) de a solicita publicarea de informații suplimentare;m) de a solicita S.S.I.F. să reducă riscurile pentru securitatea rețelelor și a sistemelor informatice ale S.S.I.F., pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea proceselor, a datelor și a activelor acestora.(3) În sensul alin. (2) lit. k), A.S.F. poate impune S.S.I.F. cerințe de raportare suplimentare sau cerințe de raportare mai frecventă numai dacă informațiile care trebuie raportate nu sunt duplicate și dacă se îndeplinește una dintre condițiile următoare:a) se aplică unul dintre cazurile prevăzute la art. 48 lit. a) și b);b) A.S.F. consideră că este necesar să strângă dovezile prevăzute la art. 48 lit. b);c) informațiile suplimentare sunt necesare în scopul procesului de analiză de supraveghere și evaluare prevăzut la art. 44 și 45.(4) Informațiile sunt considerate duplicate atunci când A.S.F. dispune deja de informații identice sau de informații care sunt în mare măsură identice sau când aceste informații pot fi produse de către A.S.F. ori pot fi obținute de către A.S.F. prin alte mijloace decât printr-o cerință de raportare a informațiilor respective de către S.S.I.F.(5) A.S.F. nu solicită informații suplimentare în cazul în care informațiile respective se află la dispoziția A.S.F. într-un format sau la un nivel de granularitate diferit față de informațiile suplimentare care trebuie raportate, iar formatul sau nivelul de granularitate diferit nu împiedică A.S.F. să producă informații care sunt în mare măsură similare.  +  Articolul 50(1) A.S.F. impune cerința de fonduri proprii suplimentare prevăzută la art. 49 alin. (2) lit. a) numai în cazul în care, pe baza analizelor efectuate în conformitate cu art. 44-47, constată că o S.S.I.F. se află în una dintre următoarele situații:a) S.S.I.F. este expusă la riscuri sau la elemente de risc sau prezintă riscuri pentru alții, care sunt semnificative și nu sunt acoperite sau nu sunt acoperite în mod suficient de cerința de fonduri proprii, în special de cerințele calculate pe baza factorilor K, prevăzute în partea a treia sau a patra din Regulamentul (UE) 2019/2.033;b) S.S.I.F. nu îndeplinește cerințele prevăzute la art. 26, 27 și 30 și este puțin probabil ca alte măsuri de supraveghere să îmbunătățească suficient practicile, procesele, mecanismele și strategiile într-un termen adecvat;c) ajustările referitoare la evaluarea prudentă a portofoliului de tranzacționare sunt insuficiente pentru a permite S.S.I.F. să își vândă sau să își acopere pozițiile într-un termen scurt fără a suporta pierderi semnificative în condiții normale de piață;d) analiza efectuată în conformitate cu art. 46 și 47 arată că nerespectarea cerințelor pentru aplicarea modelelor interne autorizate va avea probabil ca rezultat niveluri necorespunzătoare de capital;e) S.S.I.F. nu reușește, în mod repetat, să stabilească sau să mențină un nivel adecvat de fonduri proprii suplimentare, potrivit prevederilor art. 53.(2) În sensul alin. (1) lit. a), se consideră că riscurile sau elementele de risc nu sunt acoperite sau nu sunt acoperite în mod suficient de cerințele de fonduri proprii prevăzute în părțile a treia și a patra din Regulamentul (UE) 2019/2.033 numai atunci când cuantumurile, tipurile și repartizarea capitalului considerate adecvate de către A.S.F. în urma analizei de supraveghere a evaluării desfășurate de S.S.I.F. în conformitate cu art. 26 alin. (1) din prezenta lege sunt mai mari decât cerința de fonduri proprii pentru S.S.I.F. prevăzută în partea a treia sau a patra din Regulamentul (UE) 2019/2.033.(3) În sensul alin. (2), capitalul considerat a fi adecvat poate include riscuri sau elemente de risc care sunt excluse în mod explicit de la cerința de fonduri proprii prevăzută în partea a treia sau a patra din Regulamentul (UE) 2019/2.033.(4) A.S.F. stabilește nivelul fondurilor proprii suplimentare impus potrivit art. 49 alin. (2) lit. a) ca fiind diferența dintre capitalul considerat adecvat conform prevederilor alin. (2) și (3) și cerința de fonduri proprii prevăzută în partea a treia sau a patra din Regulamentul (UE) 2019/2.033.(5) A.S.F. impune S.S.I.F. să îndeplinească cerința de fonduri proprii suplimentare prevăzută la art. 49 alin. (2) lit. a) cu fonduri proprii, sub rezerva următoarelor condiții:a) cel puțin trei sferturi din cerința de fonduri proprii suplimentare trebuie îndeplinită cu fonduri proprii de nivel 1;b) cel puțin trei sferturi din fondurile proprii de nivel 1 trebuie să fie constituite din fonduri proprii de nivel 1 de bază;c) aceste fonduri proprii nu se utilizează pentru a îndeplini vreuna dintre cerințele de fonduri proprii stabilite la art. 11 alin. (1) lit. a)-c) din Regulamentul (UE) 2019/2.033.  +  Articolul 51(1) A.S.F. motivează în scris decizia de a impune o cerință de fonduri proprii suplimentare, astfel cum este prevăzută la art. 49 alin. (2) lit. a), prin descrierea clară a evaluării complete a elementelor prevăzute la art. 50.(2) Descrierea evaluării prevăzute la alin. (1) include, în cazul prevăzut la art. 50 alin. (1) lit. d), o expunere explicită a motivelor pentru care nivelul de capital stabilit în conformitate cu art. 53 alin. (1) nu mai este considerat suficient.  +  Articolul 52A.S.F. poate impune S.S.I.F. care îndeplinesc condițiile pentru a se califica drept firme de investiții mici și neinterconectate, prevăzute la art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/2.033, o cerință de fonduri proprii suplimentare, în conformitate cu prevederile art. 50 și 51 și cu reglementările europene emise în baza art. 40 alin. (6) din Directiva (UE) 2019/2.034, pe baza unei evaluări de la caz la caz și în cazul în care A.S.F. consideră că acest lucru este justificat.  +  Articolul 53(1) Ținând seama de principiul proporționalității și în funcție de dimensiunea, importanța sistemică, natura, amploarea și complexitatea activităților S.S.I.F. care nu îndeplinesc condițiile pentru a se califica drept firme de investiții mici și neinterconectate prevăzute la art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/2.033, A.S.F. poate solicita acestor S.S.I.F. să dispună de niveluri de fonduri proprii care, în temeiul art. 26 și 27, sunt în suficientă măsură mai ridicate decât cerințele stabilite în partea a treia din Regulamentul (UE) 2019/2.033 și în prezenta lege, inclusiv cerințele de fonduri proprii suplimentare prevăzute la art. 49 alin. (2) lit. a), pentru a se asigura că fluctuațiile economice ciclice nu conduc la o încălcare a acestor cerințe și nu amenință capacitatea S.S.I.F. de a-și lichida și înceta activitatea într-un mod ordonat.(2) A.S.F. analizează, dacă este cazul, nivelul de fonduri proprii stabilit de fiecare S.S.I.F. care nu îndeplinește condițiile pentru a se califica drept firmă de investiții mică și neinterconectată prevăzute la art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/2.033, în conformitate cu alin. (1), și, după caz, comunică S.S.I.F. în cauză concluziile acestei analize, inclusiv eventualele așteptări legate de ajustarea nivelului de fonduri proprii stabilit în conformitate cu alin. (1).(3) A.S.F. stabilește termenul până la care S.S.I.F. trebuie să finalizeze ajustarea nivelului de fonduri proprii potrivit prevederilor alin. (2).  +  Articolul 54(1) A.S.F. impune cerințele de lichiditate specifice prevăzute la art. 49 alin. (2) lit. b) numai în cazul în care, pe baza analizelor efectuate în conformitate cu art. 44-47, concluzionează că o S.S.I.F. care nu îndeplinește condițiile pentru a se califica drept firmă de investiții mică și neinterconectată, prevăzute la art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/2.033, sau care îndeplinește aceste condiții, dar nu a fost scutită de la îndeplinirea cerinței de lichiditate în conformitate cu art. 43 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/2.033, se află în una dintre următoarele situații:a) S.S.I.F. este expusă la riscul de lichiditate sau la elemente de risc de lichiditate care sunt semnificative și nu sunt acoperite sau nu sunt acoperite în mod suficient de cerința de lichiditate prevăzută în partea a cincea din Regulamentul (UE) 2019/2.033;b) S.S.I.F. nu îndeplinește cerințele prevăzute la art. 26, 27 și 30 și este puțin probabil ca practicile, procesele, mecanismele și strategiile să fie îmbunătățite suficient și într-un termen adecvat prin alte măsuri administrative.(2) În sensul alin. (1) lit. a), se consideră că riscul de lichiditate sau elementele de risc de lichiditate nu sunt acoperite sau nu sunt acoperite în mod suficient de cerința de lichiditate prevăzută în partea a cincea din Regulamentul (UE) 2019/2.033 numai atunci când cuantumurile și tipurile de lichiditate considerate adecvate de către A.S.F. în urma analizei de supraveghere a evaluării desfășurate de S.S.I.F. în conformitate cu art. 26 alin. (1) sunt mai mari decât cerința de lichiditate pentru S.S.I.F., prevăzută în partea a cincea din Regulamentul (UE) 2019/2.033.(3) A.S.F. stabilește nivelul de lichiditate specific impus în temeiul art. 49 alin. (2) lit. k) ca fiind diferența dintre lichiditatea considerată adecvată în temeiul alin. (2) și cerința de lichiditate prevăzută în partea a cincea din Regulamentul (UE) 2019/2.033.(4) A.S.F. impune S.S.I.F. să îndeplinească cerințele specifice privind lichiditățile prevăzute la art. 49 alin. (2) lit. k) cu activele lichide, astfel cum se prevede la art. 43 din Regulamentul (UE) 2019/2.033.(5) A.S.F. motivează în scris decizia de a impune o cerință de lichiditate specifică, astfel cum este prevăzută la art. 49 alin. (2) lit. k), prin descrierea clară a evaluării complete a elementelor prevăzute la alin. (1)-(3).  +  Articolul 55A.S.F., în calitate de autoritate competentă și autoritate de rezoluție, asigură notificarea din partea structurii care îndeplinește obligațiile ce revin A.S.F. în calitate de autoritate competentă către structura care îndeplinește obligațiile ce revin A.S.F. în calitate de autoritate de rezoluție în legătură cu orice cerință de fonduri proprii suplimentare impusă potrivit art. 49 alin. (2) lit. a) pentru o S.S.I.F. care intră în domeniul de aplicare al Legii nr. 312/2015 și cu privire la eventualele așteptări legate de ajustarea prevăzută la art. 53 alin. (2) în ceea ce privește respectiva S.S.I.F.  +  Articolul 56A.S.F. are competența de a:a) solicita S.S.I.F. care nu îndeplinesc condițiile pentru a se califica drept firme de investiții mici și neinterconectate prevăzute la art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/2.033 și S.S.I.F. prevăzute la art. 46 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2019/2.033 să publice informațiile prevăzute la art. 46 din Regulamentul (UE) 2019/2.033 de mai multe ori pe an și de a stabili termene pentru această publicare;b) solicita S.S.I.F. care nu îndeplinesc condițiile pentru a se califica drept firme de investiții mici și neinterconectate prevăzute la art. 12 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/2.033 și S.S.I.F. prevăzute la art. 46 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2019/2.033 să utilizeze mijloace și spații de informare specifice, în special site-urile de internet ale S.S.I.F., pentru publicarea informațiilor, altele decât situațiile financiare;c) solicita societăților-mamă să publice anual, fie integral, fie prin trimiteri la informații echivalente, o descriere a formei juridice, precum și a guvernanței și a structurii organizatorice a grupului de firme de investiții, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) și (2) și cu dispozițiile art. 34 lit. a)-c), art. 35 și 36 din Legea nr. 126/2018.  +  Capitolul III Supravegherea grupurilor de firme de investiții  +  Secţiunea 1 Supravegherea grupurilor de firme de investiții pe bază consolidată și supravegherea conformării cu testul capitalului la nivel de grup  +  Articolul 57Supravegherea pe bază consolidată sau supravegherea conformării cu testul capitalului la nivel de grup se exercită de către A.S.F. în următoarele situații:a) în situația în care o S.S.I.F. deține calitatea de firmă de investiții-mamă din Uniune care conduce un grup de firme de investiții;b) în situația în care societatea-mamă a unei S.S.I.F. este o societate de investiții holding-mamă din Uniune sau o societate financiară holding mixtă-mamă din Uniune;c) în situația în care două sau mai multe firme de investiții autorizate în două sau mai multe state membre au aceeași societate de investiții holding-mamă din Uniune sau aceeași societate financiară holding mixtă-mamă din Uniune, cu condiția ca societatea de investiții holding sau societatea financiară holding mixtă să fie stabilită pe teritoriul României;d) în cazul în care societățile-mamă a două sau mai multe firme de investiții autorizate în două sau mai multe state membre cuprind mai multe societăți de investiții holding sau societăți financiare holding mixte ale căror sedii centrale se află în state membre diferite, inclusiv România, iar în fiecare dintre aceste state există o firmă de investiții, cu condiția ca S.S.I.F. să aibă cel mai mare total al activului bilanțier;e) în situația în care două sau mai multe firme de investiții autorizate în Uniune au aceeași societate de investiții holding-mamă din Uniune sau aceeași societate financiară holding mixtă-mamă din Uniune și niciuna dintre aceste firme de investiții nu a fost autorizată în statul membru în care a fost înființată societatea de investiții holding sau societatea financiară holding mixtă, cu condiția ca S.S.I.F. să aibă cel mai mare total al activului bilanțier.  +  Articolul 58(1) A.S.F. împreună cu celelalte autorități competente pot, de comun acord, să renunțe la criteriile prevăzute la art. 57 lit. c)-e) atunci când aplicarea acestora nu ar fi adecvată pentru o supraveghere eficace pe bază consolidată sau o supraveghere eficace a conformării cu testul capitalului la nivel de grup, având în vedere firmele de investiții respective și importanța activităților lor în statele membre relevante, și să desemneze o altă autoritate competentă să efectueze supravegherea pe bază consolidată sau supravegherea conformării cu testul capitalului la nivel de grup.(2) În situația prevăzută la alin. (1), înainte de a adopta o astfel de decizie, A.S.F. împreună cu celelalte autorități competente oferă societății de investiții holding-mamă din Uniune, societății financiare holding mixte-mamă din Uniune sau firmei de investiții cu cel mai mare total al activului bilanțier, după caz, ocazia de a-și exprima opinia cu privire la decizia pe care intenționează să o adopte.(3) A.S.F. împreună cu celelalte autorități competente notifică Comisiei Europene și ABE orice decizie adoptată potrivit prevederilor alin. (1).  +  Articolul 59Atunci când survine o situație de urgență, inclusiv o situație astfel cum este prevăzută la art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 sau o situație în care se manifestă evoluții negative ale piețelor, care ar putea pune în pericol lichiditatea pieței și stabilitatea sistemului financiar din oricare dintre statele membre în care au fost autorizate entități ale unui grup de firme de investiții, A.S.F., în situația în care este supraveghetor al grupului, stabilit în conformitate cu art. 57 și 58, avertizează ABE, CERS și autoritățile competente relevante, cât mai curând posibil, în conformitate cu prevederile cap. I secțiunea a 2-a din prezentul titlu, și comunică toate informațiile esențiale pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin acestora.  +  Articolul 60(1) A.S.F., în calitate de supraveghetor al grupului stabilit potrivit prevederilor art. 57 și 58, poate, dacă este cazul, să instituie colegii de supraveghetori pentru a facilita îndeplinirea sarcinilor prevăzute în prezentul articol și pentru a asigura coordonarea și cooperarea cu autoritățile de supraveghere relevante din țările terțe, în special în cazul în care acest lucru este necesar în scopul aplicării dispozițiilor art. 23 alin. (1) primul paragraf lit. c) și alin. (2) din Regulamentul (UE) 2019/2.033 pentru a face schimburi de informații relevante privind modelul de marjă cu autoritățile de supraveghere ale contrapărților centrale calificate, denumite în continuare CPCC, și pentru a actualiza aceste informații.(2) Colegiile de supraveghetori elaborează un cadru care să permită A.S.F., în calitate de supraveghetor al grupului, ABE și celorlalte autorități competente să îndeplinească următoarele sarcini:a) cele prevăzute la art. 59;b) coordonarea cererilor de informații în cazul în care acest lucru este necesar pentru facilitarea supravegherii pe bază consolidată, în conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul (UE) 2019/2.033;c) coordonarea cererilor de informații, în cazul în care mai multe autorități competente ale firmelor de investiții care fac parte din același grup trebuie să solicite fie autorității competente a statului membru de origine al unui membru compensator, fie autorității competente a CPCC informații privind modelul de marjă și parametrii utilizați pentru calcularea cerinței de marjă a firmelor de investiții relevante;d) schimbul de informații între toate autoritățile competente și schimbul de informații cu ABE, în conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, și cu AEVMP, în conformitate cu dispozițiile art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010;e) ajungerea la un acord între autoritățile competente referitor la delegarea voluntară a sarcinilor și a responsabilităților, după caz;f) sporirea eficienței supravegherii prin evitarea pe cât posibil a dublării inutile a cerințelor de supraveghere.(3) După caz, colegiile de supraveghetori pot fi instituite atunci când filialele unui grup de firme de investiții aflat sub conducerea unei firme de investiții din Uniune, a unei societăți de investiții holding-mamă din Uniune sau a unei societăți financiare holding mixte-mamă din Uniune sunt situate într-o țară terță.(4) Următoarele autorități fac parte din colegiul de supraveghetori:a) autoritățile competente responsabile cu supravegherea filialelor unui grup de firme de investiții aflat sub conducerea unei firme de investiții din Uniune, a unei societăți de investiții holding-mamă din Uniune sau a unei societăți financiare holding mixte-mamă din Uniune;b) după caz, autoritățile de supraveghere din țări terțe, sub rezerva unor cerințe de confidențialitate care să fie echivalente, în opinia tuturor autorităților competente, cu cerințele prevăzute în cap. I secțiunea a 2-a din prezentul titlu.  +  Articolul 61(1) A.S.F., în calitate de supraveghetor al grupului stabilit potrivit prevederilor art. 57 și 58, prezidează reuniunile colegiului de supraveghetori și adoptă decizii.(2) În prealabil, A.S.F. transmite tuturor membrilor colegiului de supraveghetori toate informațiile legate de organizarea reuniunilor prevăzute la alin. (1), de principalele subiecte care urmează să fie discutate, precum și de activitățile care urmează să fie examinate.(3) A.S.F., în calitate de supraveghetor al grupului, îi informează în timp util pe toți membrii colegiului de supraveghetori în legătură cu toate deciziile adoptate în cadrul reuniunilor colegiului de supraveghetori și cu toate acțiunile întreprinse.(4) În momentul adoptării deciziilor, A.S.F., în calitate de supraveghetor al grupului, ține seama de relevanța activității de supraveghere care urmează să fie planificată sau coordonată de către autoritățile prevăzute la art. 60 alin. (4).(5) Colegiile de supraveghetori sunt înființate și funcționează în baza unor acorduri scrise.(6) În cazul în care nu este de acord cu o decizie adoptată de A.S.F., în calitate de supraveghetor al grupului, în ceea ce privește funcționarea colegiilor de supraveghetori, oricare dintre autoritățile competente vizate poate sesiza ABE și îi poate solicita asistența în conformitate cu prevederile art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010.(7) În conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, la inițiativa ABE, autoritățile competente pot beneficia de asistența ABE în cazul unui dezacord în legătură cu funcționarea colegiilor de supraveghetori prevăzut la prezentul articol.  +  Articolul 62(1) A.S.F., în calitate de supraveghetor al grupului, și autoritățile competente prevăzute la art. 60 alin. (4) își comunică reciproc toate informațiile relevante necesare, inclusiv:a) identificarea structurii juridice și de guvernanță a grupului de firme de investiții, inclusiv a structurii sale organizatorice, acoperind toate entitățile reglementate și nereglementate, filialele nereglementate și întreprinderile-mamă, precum și a autorităților competente ale entităților reglementate din cadrul grupului de firme de investiții;b) procedurile de colectare de informații de la firmele de investiții dintr-un grup de firme de investiții și de verificare a acestor informații;c) eventualele evoluții negative înregistrate de firmele de investiții sau de alte entități dintr-un grup de firme de investiții, care ar putea afecta grav firmele de investiții;d) eventualele sancțiuni majore și măsuri excepționale luate de autoritățile competente în conformitate cu dispozițiile de drept intern care transpun în legislația statelor membre prevederile Directivei 2019/2.034/UE;e) impunerea unei cerințe de fonduri proprii specifice în temeiul dispozițiilor de drept intern care transpun în legislația statelor membre prevederile art. 39 din Directiva 2019/2.034/UE.(2) A.S.F., în calitate de supraveghetor al grupului sau în calitate de autoritate competentă pentru o S.S.I.F. din grup, poate sesiza ABE, în conformitate cu dispozițiile art. 19 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, atunci când unele informații relevante au fost comunicate în conformitate cu prevederile alin. (1) cu întârzieri nejustificate sau atunci când o cerere de cooperare care vizează în special schimbul de informații relevante a fost respinsă sau atunci când unei astfel de cereri nu i s-a dat curs într-un interval de timp rezonabil.  +  Articolul 63(1) Înainte de adoptarea unei decizii care poate fi importantă pentru sarcinile de supraveghere ale altor autorități competente, A.S.F., în calitate de autoritate competentă, se consultă cu celelalte autorități competente cu privire la:a) modificările structurii acționariatului, organizatorice sau de conducere a firmelor de investiții din cadrul unui grup de firme de investiții, care necesită aprobarea sau autorizarea autorităților competente;b) sancțiunile majore impuse firmelor de investiții de către autoritățile competente sau orice alte măsuri excepționale luate de autoritățile respective; șic) cerințele specifice de fonduri proprii impuse potrivit art. 49.(2) A.S.F., în calitate de supraveghetor al grupului, este consultată atunci când urmează să fie impuse sancțiuni majore sau urmează să fie aplicate orice alte măsuri excepționale de către autoritățile competente, astfel cum este prevăzut la alin. (1) lit. b).(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), A.S.F., în calitate de autoritate competentă, nu este obligată să consulte alte autorități competente în situații de urgență sau atunci când o astfel de consultare ar putea pune în pericol eficacitatea deciziilor sale, caz în care A.S.F. informează fără întârziere celelalte autorități competente în cauză cu privire la decizia de a nu le consulta.  +  Articolul 64(1) În situația în care o autoritate competentă dintrun stat membru trebuie să verifice informațiile privind firmele de investiții/S.S.I.F., societățile de investiții holding, societățile financiare holding mixte, instituțiile financiare, întreprinderile prestatoare de servicii auxiliare, societățile holding cu activitate mixtă sau filialele acestora care se află pe teritoriul României, inclusiv filialele care sunt societăți de asigurare, și adresează o solicitare în acest sens, A.S.F. efectuează această verificare în conformitate cu prevederile alin. (2).(2) Ulterior primirii unei cereri potrivit prevederilor alin. (1), A.S.F. ia una dintre următoarele măsuri:a) efectuează ea însăși verificarea, în limitele competențelor sale;b) acordă autorității competente care a făcut cererea permisiunea să efectueze verificarea;c) solicită unui auditor sau unui expert să efectueze verificarea în mod imparțial și să raporteze rezultatele cu promptitudine.(3) În situațiile prevăzute la alin. (2) lit. a) și c), autoritatea competentă care a formulat cererea poate participa la verificare.  +  Articolul 65(1) În situația în care A.S.F. trebuie să verifice informațiile privind firmele de investiții/S.S.I.F., societățile de investiții holding, societățile financiare holding mixte, instituțiile financiare, întreprinderile prestatoare de servicii auxiliare, societățile holding cu activitate mixtă sau filialele acestora care se află într-un alt stat membru, inclusiv filialele care sunt societăți de asigurare, aceasta adresează o solicitare în acest sens autorităților competente relevante din statul membru respectiv.(2) Ca urmare a măsurilor luate de autoritatea competentă relevantă căreia A.S.F. i-a adresat solicitarea potrivit prevederilor alin. (1), A.S.F. poate:a) participa la verificarea efectuată de autoritatea competentă relevantă; saub) efectua ea însăși verificarea; oric) participa la verificarea efectuată de un auditor sau de un expert.  +  Secţiunea a 2-a Societăți de investiții holding, societăți financiare holding mixte și societăți holding cu activitate mixtă  +  Articolul 66Societățile de investiții holding și societățile financiare holding mixte sunt incluse în supravegherea conformării cu testul capitalului la nivel de grup.  +  Articolul 67Membrii organului de conducere al unei societăți de investiții holding sau al unei societăți financiare holding mixte trebuie să aibă o bună reputație, precum și cunoștințele, competențele și experiența necesare pentru a exercita în mod eficace aceste atribuții, având în vedere rolul specific al unei societăți de investiții holding sau al unei societăți financiare holding mixte.  +  Articolul 68(1) În situația în care societatea-mamă a unei S.S.I.F. este o societate holding cu activitate mixtă, A.S.F. poate:a) solicita societății holding cu activitate mixtă să furnizeze orice informație care ar putea fi relevantă pentru supravegherea S.S.I.F. respective;b) supraveghea tranzacțiile între S.S.I.F. și societatea holding cu activitate mixtă și filialele acesteia din urmă și poate impune ca S.S.I.F. să dispună de procese adecvate de administrare a riscurilor și de mecanisme de control intern adecvate, inclusiv de proceduri riguroase de raportare și de contabilitate, în vederea identificării, măsurării, monitorizării și controlării tranzacțiilor respective.(2) A.S.F. poate efectua prin personal propriu sau poate dispune efectuarea, prin experți externi, de verificări la fața locului pentru a verifica informațiile primite de la societățile holding cu activitate mixtă și de la filialele acestora.  +  Articolul 69(1) În situația în care două sau mai multe firme de investiții care sunt filiale ale aceleiași societăți-mamă, al cărei sediu central se află într-o țară terță, nu fac obiectul unei supravegheri eficace la nivel de grup, A.S.F. evaluează dacă firmele de investiții sunt supuse, de către autoritatea de supraveghere din țara terță, unei supravegheri echivalente cu supravegherea stabilită în prezenta lege și în partea I din Regulamentul (UE) 2019/2.033.(2) În situația în care evaluarea prevăzută la alin. (1) concluzionează că nu se aplică o astfel de supraveghere echivalentă, A.S.F. permite aplicarea unor tehnici de supraveghere corespunzătoare care să îndeplinească obiectivele supravegherii în conformitate cu prevederile art. 7 sau 8 din Regulamentul (UE) 2019/2.033.(3) Tehnicile de supraveghere prevăzute la alin. (1) sunt stabilite de A.S.F., în situația în care aceasta ar fi supraveghetorul grupului dacă societatea-mamă ar fi fost stabilită în Uniunea Europeană, după consultarea celorlalte autorități competente implicate.(4) Orice măsură luată în conformitate cu prevederile alin. (2) și (3) se notifică celorlalte autorități competente implicate, ABE și Comisiei Europene.(5) În situația în care A.S.F. este supraveghetorul grupului dacă societatea-mamă ar fi stabilită în Uniunea Europeană, A.S.F. poate, în special, să solicite înființarea unei societăți de investiții holding sau a unei societăți financiare holding mixte în cadrul Uniunii, precum și aplicarea prevederilor art. 7 sau 8 din Regulamentul (UE) 2019/2.033 respectivei societăți de investiții holding sau societății financiare holding mixte.  +  Articolul 70A.S.F. poate solicita Comisiei Europene transmiterea de recomandări Consiliului Uniunii Europene în vederea negocierii, cu una sau mai multe țări terțe, a unor acorduri privind mijloacele de supraveghere a conformării cu testul capitalului la nivel de grup în cazul următoarelor firme de investiții:a) firmele de investiții a căror întreprindere-mamă are sediul central într-o țară terță;b) firmele de investiții stabilite într-o țară terță a căror întreprindere-mamă are sediul central în Uniunea Europeană.  +  Capitolul IV Sancțiuni și măsuri administrative  +  Articolul 71A.S.F. stabilește și aplică sancțiuni și măsuri administrative pentru încălcarea prevederilor prezentei legi și ale Regulamentului (UE) 2019/2.033.  +  Articolul 72(1) Constituie contravenții următoarele fapte săvârșite de S.S.I.F., de membrii organului de conducere al unei S.S.I.F., precum și de persoanele fizice responsabile de încălcare, care intră sub incidența prevederilor prezentei legi și ale Regulamentului (UE) 2019/2.033:a) nerespectarea prevederilor art. 30 privind obligația de a institui mecanisme de guvernanță internă;b) nerespectarea obligației de raportare a informațiilor sau furnizarea către A.S.F. de informații incomplete sau inexacte privind cerințele de fonduri proprii prevăzute la art. 11 din Regulamentul (UE) 2019/2.033, cu încălcarea prevederilor art. 54 alin. (1) lit. b) din același regulament;c) nerespectarea obligației de a transmite A.S.F. informații privind riscul de concentrare sau furnizarea de informații incomplete sau inexacte, cu încălcarea prevederilor art. 54 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (UE) 2019/2.033;d) expunerea la un risc de concentrare care depășește limitele stabilite la art. 37 din Regulamentul (UE) 2019/2.033, fără a aduce atingere prevederilor art. 38 și 39 din regulamentul menționat;e) neîndeplinirea, în mod repetat sau sistematic, prin încălcarea ulterioară, a obligației de a deține active lichide, cu încălcarea prevederilor art. 43 din Regulamentul (UE) 2019/2.033, fără a aduce atingere art. 44 din regulamentul menționat;f) nerespectarea obligației de a transmite A.S.F. informații sau furnizarea de informații incomplete sau inexacte, cu încălcarea dispozițiilor prevăzute în partea a șasea a Regulamentului (UE) 2019/2.033;g) efectuarea de plăți către deținătorii instrumentelor incluse în fondurile proprii ale S.S.I.F. în cazurile în care art. 28, 52 sau 63 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 interzice astfel de plăți către deținătorii de instrumente incluse în fonduri proprii;h) S.S.I.F. permite uneia sau mai multor persoane care nu respectă prevederile art. 24 din Legea nr. 126/2018 să devină sau să rămână membri ai organului de conducere;i) prezentarea incorectă a poziției financiare sau expunerii S.S.I.F. ca urmare a efectuării de operațiuni fictive și fără acoperire reală.(2) Săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se sancționează cu următoarele sancțiuni contravenționale principale:a) în cazul persoanelor juridice, amendă de la 10.000 lei până la 10% din valoarea totală netă anuală a cifrei de afaceri, care include venitul brut constând în dobânzile de primit și alte venituri similare, venitul rezultat din acțiuni și alte titluri cu randament fix sau variabil, precum și comisioanele sau taxele percepute de societate în exercițiul financiar precedent, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța Guvernului nr. 2/2001;b) în cazul persoanelor juridice, amendă de la 10.000 lei până la dublul cuantumului profiturilor obținute sau al pierderilor evitate ca urmare a încălcării, în cazul în care aceste profituri sau pierderi pot fi calculate, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001;c) în cazul persoanelor fizice, amendă de la 5.000 lei până la 23.899.500 lei, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001.(3) În funcție de natura și gravitatea faptei, pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1), A.S.F. poate aplica și următoarele sancțiuni contravenționale complementare:a) interzicerea pentru membrii organului de conducere al S.S.I.F. și pentru persoanele fizice responsabile de încălcare, în temeiul prezentei legi, de a exercita funcții în cadrul S.S.I.F. pentru o perioadă cuprinsă între 90 de zile și 5 ani;b) retragerea sau suspendarea, pentru o perioadă menționată în decizia de suspendare emisă de A.S.F., dar care nu poate depăși 12 luni, a autorizației acordate S.S.I.F., dacă aceasta nu mai îndeplinește cerințele prudențiale prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/2.033 sau măsurile dispuse de A.S.F. potrivit art. 49 alin. (2) și art. 54 din prezenta lege.(4) În cazul constatării unor deficiențe care nu se încadrează, ținând cont de natura și gravitatea acestora, în categoria faptelor contravenționale, A.S.F. poate aplica una sau mai multe măsuri administrative, precum:a) atenționarea membrilor organului de conducere al unei S.S.I.F. și a persoanelor fizice din cadrul S.S.I.F. responsabile de încălcare pentru faptele constatate de o gravitate scăzută;b) publicarea de către A.S.F., pe site-ul propriu, a unei declarații publice prin care se indică persoana fizică sau juridică, S.S.I.F., societatea de investiții holding sau societatea financiară holding mixtă responsabilă și natura încălcării;c) emiterea unei decizii prin care i se solicită persoanei fizice sau juridice responsabile să înceteze comportamentul respectiv și să se abțină de la repetarea comportamentului respectiv;d) dispunerea de către A.S.F., în sarcina S.S.I.F., a unui plan de măsuri în scopul remedierii deficiențelor constatate și/sau prevenirii apariției/materializării unor riscuri în activitatea S.S.I.F.(5) Sancțiunile contravenționale principale prevăzute la alin. (2) se pot aplica cumulativ cu una sau mai multe sancțiuni contravenționale complementare prevăzute la alin. (3) sau cu măsurile administrative prevăzute la alin. (4) lit. b) și d).(6) Măsurile administrative prevăzute la alin. (4) lit. a), c) și d) pot fi aplicate distinct de sancțiunile principale sau complementare prevăzute la alin. (2), respectiv alin. (3).(7) În cazul în care o societate prevăzută la alin. (2) lit. a) este o filială, venitul brut relevant este venitul brut rezultat din conturile consolidate ale societății-mamă de cel mai înalt rang din exercițiul financiar precedent.(8) Săvârșirea contravențiilor se constată de către persoanele împuternicite din cadrul structurilor de specialitate ale A.S.F.(9) În situația în care se constată nerespectarea uneia dintre dispozițiile legale a căror încălcare este prevăzută drept contravenție la alin. (1), persoanei în cauză i se acordă un termen de 5 zile de la data comunicării celor constatate, în care să formuleze obiecțiuni cu privire la încălcarea săvârșită.(10) Procedura de soluționare a obiecțiunilor este prevăzută de reglementările A.S.F. privind activitatea de control desfășurată de către A.S.F.(11) În situația nerespectării de către S.S.I.F. a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, A.S.F. aplică sancțiuni potrivit dispozițiilor cap. X din legea menționată.  +  Articolul 73La stabilirea tipului sancțiunilor sau al măsurilor administrative prevăzute la art. 72 alin. (2)-(4) și a cuantumului amenzilor contravenționale, pentru ca acestea să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare, A.S.F. ia în considerare principiul proporționalității și al raționamentului calificat, precum și toate circumstanțele relevante, inclusiv, după caz:a) gravitatea și durata încălcării;b) gradul de responsabilitate al persoanelor fizice sau juridice responsabile de încălcare;c) capacitatea financiară a persoanelor fizice sau juridice responsabile de încălcare, inclusiv cifra de afaceri totală a persoanelor juridice sau venitul anual al persoanelor fizice;d) importanța profiturilor obținute sau a pierderilor evitate de persoanele juridice responsabile de încălcare;e) orice pierderi suferite de terți ca urmare a încălcării;f) gradul de cooperare cu autoritățile competente relevante;g) încălcările anterioare comise de persoanele fizice sau juridice responsabile de încălcare;h) orice posibile consecințe sistemice ale încălcării.  +  Articolul 74În conformitate cu prevederile prezentului capitol, A.S.F. poate impune societăților de investiții holding, societăților financiare holding mixte și societăților holding cu activitate mixtă sau membrilor organului de conducere ale acestora sancțiunile sau măsurile administrative prevăzute la art. 72 alin. (2), alin. (3) lit. a) și alin. (4) lit. b) și c) pentru nerespectarea dispozițiilor art. 67, art. 68 alin. (1) și ale art. 69 alin. (5).  +  Articolul 75A.S.F. are toate competențele de supraveghere, control, investigare și colectare a informațiilor necesare pentru exercitarea funcțiilor sale, inclusiv:a) competența de a solicita informații de la următoarele persoane fizice sau juridice:(i) S.S.I.F.;(ii) societăți de investiții holding stabilite pe teritoriul României;(iii) societăți financiare holding mixte stabilite pe teritoriul României;(iv) societăți holding cu activitate mixtă stabilite pe teritoriul României;(v) persoane care aparțin entităților prevăzute la pct. (i)-(iv);(vi) părți terțe către care entitățile prevăzute la pct. (i)-(iv) au externalizat anumite funcții sau activități operaționale;b) competența de a efectua toate investigațiile necesare în legătură cu orice persoană prevăzută la lit. a) care este stabilită sau se află pe teritoriul României, inclusiv dreptul:(i) de a solicita prezentarea de documente de către persoanele prevăzute la lit. a);(ii) de a examina evidențele și registrele persoanelor prevăzute la lit. a) și de a obține copii ale acestora sau extrase din acestea;(iii) de a obține explicații scrise sau orale de la persoanele prevăzute la lit. a) sau de la reprezentanții ori personalul acestora;(iv) de a intervieva orice altă persoană relevantă în scopul colectării de informații referitoare la obiectul unei investigații;c) competența de a efectua toate inspecțiile necesare la sediile comerciale ale persoanelor juridice prevăzute la lit. a) și ale oricăror alte societăți incluse în supravegherea respectării testului capitalului la nivel de grup, în cazul în care A.S.F. este supraveghetorul grupului, sub rezerva notificării prealabile a celorlalte autorități competente în cauză.  +  Articolul 76(1) A.S.F. publică, fără întârzieri nejustificate, pe site-ul său, toate sancțiunile și măsurile administrative, aplicate potrivit prevederilor art. 71-73, rămase definitive.(2) Publicarea prevăzută la alin. (1) include informații privind tipul și natura încălcării și numele și prenumele persoanei fizice sau identitatea persoanei juridice împotriva căreia se aplică sancțiunea sau măsura.(3) Informațiile prevăzute la alin. (2) se publică numai după ce persoana în cauză a fost informată cu privire la sancțiunile sau măsurile administrative aplicate și în măsura în care publicarea este necesară și proporțională.(4) În cazul sancțiunilor sau al măsurilor administrative aplicate potrivit prevederilor art. 71-73 împotriva cărora s-a introdus o cale de atac, A.S.F. publică pe site-ul său informații privind stadiul în care se află calea de atac și rezultatul acesteia.(5) A.S.F. publică sancțiunile sau măsurile administrative impuse în conformitate cu art. 71-73 cu titlu anonim în oricare dintre următoarele circumstanțe:a) sancțiunea sau măsura a fost aplicată unei persoane fizice, iar publicarea datelor cu caracter personal ale persoanei respective se dovedește a fi disproporționată;b) publicarea ar pune în pericol o anchetă penală în curs de desfășurare sau stabilitatea piețelor financiare;c) publicarea ar cauza un prejudiciu disproporționat S.S.I.F. sau persoanelor fizice implicate.(6) A.S.F. menține informațiile publicate în temeiul prezentului articol pe site-ul său de internet oficial pentru o perioadă de cel puțin cinci ani. Datele cu caracter personal conținute în publicare se păstrează pe site-ul de internet al A.S.F. doar cât timp este necesar, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).  +  Articolul 77(1) A.S.F. transmite ABE informații privind sancțiunile și măsurile administrative aplicate în temeiul art. 71-73, privind orice cale de atac introdusă împotriva respectivelor sancțiuni și măsuri administrative și privind soluționarea acesteia.(2) A.S.F. are acces la baza de date centralizată menținută de ABE cuprinzând sancțiunile și măsurile administrative care iau fost aduse la cunoștință de autoritățile competente.  +  Articolul 78(1) În vederea raportării cu promptitudine către A.S.F. a încălcărilor potențiale sau reale ale prezentei legi și ale dispozițiilor Regulamentului (UE) 2019/2.033, prevederile art. 254 alin. (2)-(7) din Legea nr. 126/2018 se aplică în mod corespunzător.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), trimiterea la dispozițiile Legii nr. 126/2018 prevăzută la art. 254 alin. (2) și (6) lit. b) și c) din Legea nr. 126/2018 se consideră a fi făcută la dispozițiile prezentei legi.(3) S.S.I.F. instituie proceduri adecvate privind raportarea de către angajați a încălcărilor, la nivel intern, prin intermediul unui canal specific independent.  +  Articolul 79Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) și art. 11 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, actele individuale adoptate de A.S.F. în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2.033, al prezentei legi și al actelor administrative adoptate în temeiul acesteia, motivate în mod corespunzător, pot fi atacate, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal. Actul administrativ individual prin care A.S.F. aplică sancțiunea cu amendă constituie titlu executoriu.  +  Titlul V Obligația de a informa ABE și publicarea informațiilor de către A.S.F.  +  Articolul 80A.S.F. informează ABE în legătură cu:a) procesul de analiză și evaluare prevăzut la art. 44 și 45;b) metodologia utilizată pentru luarea deciziilor prevăzute la art. 49-53;c) nivelul sancțiunilor prevăzut la art. 71-73.  +  Articolul 81(1) A.S.F. publică integral, pe site-ul său de internet, la o adresă electronică unică, următoarele informații:a) textul actelor cu putere de lege și al actelor administrative și recomandările generale adoptate în conformitate cu prezenta lege;b) modalitățile de exercitare a opțiunilor și drepturilor disponibile în conformitate cu Directiva 2019/2.034/UE și cu Regulamentul (UE) 2019/2.033;c) criteriile generale și metodologiile utilizate în procesul de supraveghere și de evaluare prevăzut la art. 44 și 45;d) datele statistice agregate cu privire la aspectele principale ale punerii în aplicare a prevederilor prezentei legi și ale Regulamentului (UE) 2019/2.033 pe teritoriul României, inclusiv numărul și natura măsurilor de supraveghere luate în conformitate cu art. 49 alin. (2) lit. a), precum și a sancțiunilor aplicate în conformitate cu art. 71-73.(2) Informațiile publicate în conformitate cu dispozițiile alin. (1) trebuie să fie suficient de cuprinzătoare și exacte pentru a permite efectuarea unei comparații relevante între modurile în care autoritățile competente din diferite state membre aplică prevederile art. 57 alin. (1) lit. b)-d) din Directiva 2019/2.034/UE.(3) A.S.F. actualizează periodic informațiile publicate potrivit prevederilor alin. (1).  +  Titlul VI Prevederi aplicabile S.S.I.F. prevăzute la art. 1 alin. (2) și (5) din Regulamentul (UE) 2019/2.033  +  Articolul 82(1) Dispozițiile prezentului titlu sunt aplicabile S.S.I.F. prevăzute la art. 1 alin. (2) și (5) din Regulamentul (UE) 2019/2.033.(2) A.S.F. este autoritate competentă pentru autorizarea, reglementarea și supravegherea S.S.I.F. prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 83(1) S.S.I.F. prevăzute la art. 82 aplică prevederile Regulamentului (UE) nr. 575/2013.(2) Următoarele dispoziții ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 se aplică în mod corespunzător S.S.I.F. care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 alin. (2) și (5) din Regulamentul (UE) 2019/2.033:a) secțiunea a 2-a a capitolului I din titlul I partea I;b) art. 24;c) art. 106;d) art. 121, secțiunile 1, a 2-a, a 7-a și a 8-a și art. 150 alin. (1) lit. b) și c) din secțiunea a 9-a a cap. III din titlul II partea I;e) art. 152^1, art. 163-169^1, art. 171, 173, 173^2, 173^4 și 174 și cap. II și V din titlul III partea I;f) art. 210-211, art. 224-226^6, art. 228, art. 229 alin. (1)-(3), art. 233 alin. (4) și art. 234-234^2.(3) A.S.F. îi sunt aplicabile în mod corespunzător dispozițiile cap. VI din titlul III al părții I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006.(4) A.S.F. stabilește, prin reglementări proprii, atribuțiile consiliului de administrație și ale directorilor sau, după caz, ale consiliului de supraveghere și ale directoratului unei S.S.I.F., în vederea respectării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 și ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013.  +  Articolul 84(1) În aplicarea dispozițiilor art. 83 se au în vedere următoarele:a) orice referire din cuprinsul articolelor enumerate la art. 83 alin. (2) la o instituție de credit, persoană juridică română, la o instituție de credit-mamă la nivelul României sau la o instituție de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene se consideră a fi făcută la o S.S.I.F., la o firmă de investiții-mamă la nivelul României și, respectiv, la o firmă de investiții-mamă la nivelul Uniunii Europene, cu excepția art. 177 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, la care numai prima referire a textului la instituții de credit, persoane juridice române, se consideră a fi făcută la S.S.I.F.; orice referire la B.N.R. din cuprinsul articolelor enumerate la art. 83 alin. (2) se consideră a fi făcută la A.S.F.;b) în scopul aplicării dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, în cazul grupurilor din care face parte o S.S.I.F., dar care nu includ o instituție de credit, expresiile „autoritate competentă“, „societate financiară holding“, „societate financiară holding mixtă“ și „societate holding cu activitate mixtă“ au următoarele semnificații:1. autoritate competentă - autoritatea competentă, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) pct. 40 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, împuternicită cu supravegherea prudențială a firmelor de investiții;2. societate financiară holding - o instituție financiară ale cărei filiale sunt în exclusivitate sau în principal firme de investiții sau alte instituții financiare, cel puțin una dintre ele fiind o firmă de investiții, și care nu este o societate financiară holding mixtă;3. societate holding cu activitate mixtă - o întreprindere-mamă, alta decât o societate financiară holding, o firmă de investiții sau o societate financiară holding mixtă, ale cărei filiale includ cel puțin o firmă de investiții;4. societate financiară holding mixtă - o societate definită potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 21 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.(2) În aplicarea prevederilor art. 183 alin. (1), art. 185^1 alin. (2) și (4), art. 185^4 și art. 202 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, trimiterile la obligația de păstrare a secretului profesional aplicabile B.N.R. se consideră a fi făcute la obligațiile de păstrare a secretului profesional aplicabile A.S.F., prevăzute de prezenta lege.(3) În aplicarea prevederilor art. 224 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, A.S.F. face publice datele statistice prevăzute la respectiva literă fără a aduce atingere dispozițiilor privind păstrarea secretului profesional aplicabile A.S.F. prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 85Ori de câte ori, pentru scopurile supravegherii pe bază consolidată a firmelor de investiții, în cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 se face trimitere la instituțiile de credit, această trimitere se consideră a fi făcută la instituții de credit sau la firme de investiții, după caz.  +  Articolul 86În cazul în care o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene are ca filiale atât o instituție de credit, cât și o firmă de investiții, prevederile titlului III al părții I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 se aplică atât supravegherii instituțiilor de credit, cât și, după caz, supravegherii S.S.I.F.  +  Articolul 87(1) În cazul în care o S.S.I.F. are ca societate-mamă o instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, care este instituție de credit-mamă la nivelul României, doar instituția de credit este supravegheată pe bază consolidată de către B.N.R., în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și de reglementările emise în aplicarea acestora.(2) În cazul în care o societate financiară holding are ca filiale cel puțin o instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, persoană juridică română, și o S.S.I.F., doar instituția de credit este supusă supravegherii pe bază consolidată de către B.N.R., în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 și de reglementările emise în aplicarea acesteia.  +  Articolul 88(1) A.S.F. asigură cooperarea cu autoritățile competente ale statelor membre pentru îndeplinirea sarcinilor ce decurg din prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora în ceea ce privește supravegherea prudențială a S.S.I.F. care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 alin. (2) și (5) din Regulamentul (UE) 2019/2.033, în special atunci când serviciile și activitățile de investiții sunt furnizate în baza liberei circulații a serviciilor sau prin înființarea de sucursale.(2) Supravegherea prudențială a unei firme de investiții din alt stat membru este responsabilitatea autorităților competente din statul membru de origine, fără a aduce atingere competențelor A.S.F. prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006.(3) Dispozițiile alin. (2) nu împiedică exercitarea supravegherii pe baze consolidate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006.(4) Măsurile luate de A.S.F. față de firmele de investiții din alte state membre care desfășoară activitate în România nu pot institui un tratament discriminatoriu sau restrictiv pe considerente legate de faptul că firmele de investiții respective sunt autorizate în alte state membre.(5) A.S.F. emite reglementări în aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013.(6) În activitatea lor, S.S.I.F. care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 alin. (2) și (5) din Regulamentul (UE) 2019/2.033 se supun reglementărilor și măsurilor adoptate de A.S.F. în aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013.  +  Articolul 89(1) A.S.F. este competentă să dispună față de S.S.I.F., care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 1 alin. (2) și (5) din Regulamentul (UE) 2019/2.033 sau față de persoanele responsabile care încalcă dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora sau nu se conformează recomandărilor formulate, măsurile necesare și/sau să aplice sancțiuni, în scopul înlăturării deficiențelor și a cauzelor acestora.(2) Măsurile ce pot fi dispuse de A.S.F. pentru a asigura redresarea, în cel mai scurt timp, a situației entităților prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute la art. 226 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006.(3) În cazurile în care cerințele prudențiale prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și în reglementările emise în aplicarea acestora nu sunt respectate sau nu s-a dat curs recomandărilor formulate, A.S.F. aplică sancțiuni în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 și cu dispozițiile titlului X din Legea nr. 126/2018.(4) Sancțiunile prevăzute la art. 229 alin. (1) lit. a), b), d), e) și f) și măsura sancționatoare prevăzută la art. 229 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 se aplică persoanelor cărora le poate fi imputată fapta, întrucât aceasta nu s-ar fi produs dacă persoanele respective și-ar fi exercitat în mod corespunzător responsabilitățile care decurg din îndatoririle funcției lor stabilite potrivit legislației aplicabile societăților, reglementărilor emise în aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 și cadrului intern de administrare ori, după caz, persoanelor în privința cărora A.S.F. constată că acestea nu își desfășoară activitatea în conformitate cu regulile unei practici prudente și sănătoase și/sau că nu mai corespund cerințelor de reputație și competență adecvată naturii, extinderii și complexității activității S.S.I.F. și responsabilităților încredințate.  +  Titlul VII Modificarea și completarea unor acte normative  +  Articolul 90La articolul 2 alineatul (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.023 din 22 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 152/2007, cu modificările și completările ulterioare, punctul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:8. norme sectoriale - legislația națională și legislația europeană direct aplicabilă referitoare la supravegherea prudențială a entităților reglementate, în special legislația națională care transpune directivele 2009/138/CE, 2013/36/UE, 2014/65/UE și (UE) 2019/2.034 ale Parlamentului European și ale Consiliului, respectiv regulamentele (UE) nr. 575/2013 și (UE) 2019/2.033 ale Parlamentului European și ale Consiliului.  +  Articolul 91Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), literele b)-d) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) competențele și instrumentele pentru supravegherea prudențială a instituțiilor de credit;c) supravegherea prudențială a instituțiilor de credit într-o manieră care să corespundă cu regulile stabilite în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările ulterioare;d) cerințele de publicare în domeniul reglementării și supravegherii prudențiale a instituțiilor de credit;2. La articolul 1, alineatul (3) se abrogă.3. La articolul 1, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Nu intră sub incidența prezentei ordonanțe de urgență băncile centrale din statele membre. Alte instituții permanent excluse de la aplicarea Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute la art. 2 paragraful 5 pct. 3-24 din această directivă, nu beneficiază de regimul instituțiilor de credit din alte state membre instituit potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Pentru scopurile dispozițiilor cuprinse în cap. II din titlul III partea I, instituțiile prevăzute la art. 2 paragraful 5 din Directiva 2013/36/UE, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția băncilor centrale din statele membre, sunt considerate instituții financiare.4. La articolul 1, alineatul (6) se abrogă.5. La articolul 4, alineatele (1), (2), (3), (5^1) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Banca Națională a României este autoritatea competentă cu privire la reglementarea, autorizarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare.(2) Banca Națională a României monitorizează activitățile instituțiilor de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, precum și, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, activitățile societăților financiare holding și ale societăților financiare holding mixte, pentru prevederile aplicabile acestora, în scopul evaluării conformării la cerințele prudențiale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și de reglementările emise în aplicarea acestora.(3) În exercitarea competențelor sale prevăzute de lege, Banca Națională a României colectează și procesează orice date și informații relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, necesare pentru evaluarea conformării instituțiilor de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, precum și, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, a societăților financiare holding și a societăților financiare holding mixte, la cerințele prudențiale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și de reglementările emise în aplicarea acestora, și pentru investigarea posibilelor încălcări ale acestor cerințe.(...)(5^1) În aplicarea dispozițiilor art. 124 alin. (1a) și art. 164 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, Banca Națională a României exercită atribuțiile în calitate de autoritate responsabilă cu aplicarea prevederilor art. 124 alin. (2), respectiv ale art. 164 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, în ceea ce privește instituțiile de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din același regulament.(...)(6) În exercitarea competențelor sale, Banca Națională a României se asigură că atribuțiile de supraveghere decurgând din prezenta ordonanță de urgență și din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, precum și orice alte atribuții conferite prin lege acesteia sunt exercitate în mod distinct și independent de atribuțiile privind rezoluția instituțiilor de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din același regulament.6. Articolul 4^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4^1(1) Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea competentă cu privire la autorizarea, reglementarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare.(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară monitorizează activitățile instituțiilor de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, precum și, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată, activitățile societăților financiare holding și ale societăților financiare holding mixte, pentru prevederile aplicabile acestora, în scopul evaluării conformării la cerințele prudențiale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și de reglementările emise în aplicarea acestora.(3) În exercitarea competențelor sale prevăzute de lege, Autoritatea de Supraveghere Financiară colectează și procesează orice date și informații relevante, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, necesare pentru evaluarea conformării instituțiilor de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, precum și, în cazul în care este autoritate responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată a societăților financiare holding și a societăților financiare holding mixte, la cerințele prudențiale prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și de reglementările emise în aplicarea acestora, și pentru investigarea posibilelor încălcări ale acestor cerințe.(4) În îndeplinirea funcțiilor cu privire la supravegherea prudențială, investigațiile și aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și de reglementările emise în aplicarea acestora, Autorității de Supraveghere Financiară îi sunt conferite competențele necesare și acționează în mod independent. În acest sens, Autoritatea de Supraveghere Financiară dispune de cunoștințele de specialitate, resursele și capacitatea operațională necesare.(5) În exercitarea atribuțiilor sale de supraveghere prudențială, Autoritatea de Supraveghere Financiară are în vedere, în mod corespunzător, impactul potențial al deciziilor sale asupra stabilității sistemului financiar din toate celelalte state membre implicate, în special în situații de urgență, pe baza informațiilor disponibile la momentul respectiv.(6) În exercitarea competențelor sale, Autoritatea de Supraveghere Financiară se asigură că atribuțiile de supraveghere decurgând din prezenta ordonanță de urgență și din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, precum și orice alte atribuții conferite prin lege acesteia sunt exercitate în mod distinct și independent de atribuțiile privind rezoluția instituțiilor de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare.7. După articolul 4^1 se introduce un nou articol, art. 4^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 4^2Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară cooperează în mod strâns în aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora și fac schimb de orice informații esențiale pentru exercitarea funcțiilor și sarcinilor lor, cu respectarea cerințelor referitoare la secretul profesional prevăzute la art. 214 din prezenta ordonanță de urgență sau a unor cerințe similare celor prevăzute la art. 214.8. La articolul 39, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) instituția de credit nu și-a început activitatea bancară pentru care a fost autorizată în termen de un an de la data acordării autorizației sau a încetat să mai desfășoare activitate bancară de mai mult de 6 luni;9. După articolul 44 se introduce un nou capitol, capitolul III^1, cuprinzând art. 44^1-44^9, cu următorul cuprins:  +  Capitolul III^1 Dispoziții speciale privind autorizarea de către Banca Națională a României a întreprinderilor prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, ca instituții de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare  +  Secţiunea 1 Autorizarea societăților de servicii de investiții financiare ca instituții de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare  +  Articolul 44^1(1) Societățile de servicii de investiții financiare autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară în conformitate cu Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și, în același timp, intenționează să desfășoare activitate bancară în România, au obligația de a solicita Băncii Naționale a României autorizarea ca instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, în conformitate cu dispozițiile prezentei secțiuni și cu reglementările în domeniu emise în aplicarea acesteia.(2) Banca Națională a României acordă societății de servicii de investiții financiare autorizație ca instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, numai dacă este încredințată că respectiva entitate poate asigura desfășurarea unei activități în condiții de siguranță și de respectare a cerințelor unei administrări prudente și sănătoase, care să asigure protejarea intereselor deponenților și ale altor creditori și buna funcționare a sistemului bancar, sens în care trebuie să fie respectate dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.(3) În procesul de autorizare a societății de servicii de investiții financiare ca instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, sunt avute în vedere condițiile minime de autorizare prevăzute la art. 10-17.(4) Fără a aduce atingere dispozițiilor din prezenta secțiune, Banca Națională a României stabilește prin reglementări și notifică Autorității Bancare Europene condițiile în care poate acorda autorizația și documentația care trebuie să însoțească cererea pentru autorizarea societății de servicii de investiții financiare ca instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 44^2(1) Prin excepție de la prevederile art. 33, procesul de autorizare a unei societăți de servicii de investiții financiare ca instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, se desfășoară într-o singură etapă.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), Banca Națională a României hotărăște cu privire la o cerere de autorizare a unei societăți de servicii de investiții financiare ca instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, în sensul acordării autorizației de funcționare sau al respingerii cererii, în termen de cel mult 4 luni de la data primirii cererii de autorizare însoțite de documentația completă stabilită potrivit reglementărilor emise de Banca Națională a României în domeniu.(3) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii, Banca Națională a României comunică entității solicitante, dacă este cazul, informațiile și documentele care nu au fost prezentate potrivit alin. (2), în vederea depunerii de îndată a acestora.(4) Banca Națională a României poate solicita în scris, pe parcursul termenului prevăzut la alin. (2), dar nu mai târziu de trecerea a 3 luni de la primirea cererii de autorizare, orice informații sau documente suplimentare, dacă cele prezentate nu sunt suficiente ori relevante pentru realizarea evaluării sau dacă prezintă alte deficiențe.(5) Entitatea solicitantă are la dispoziție un termen de o lună de la data comunicării solicitării formulate potrivit alin. (4), pentru completarea informațiilor și/sau a documentelor cerute, respectiv pentru remedierea deficiențelor constatate. Entitatea solicitantă poate furniza din propria inițiativă orice alte informații și/sau documente considerate relevante, însă acestea trebuie să fie prezentate cel târziu cu 30 de zile calendaristice anterior datei expirării termenului în care Banca Națională a României trebuie să se pronunțe asupra cererii de autorizare.(6) Informațiile și documentele prezentate cu depășirea termenelor prevăzute pentru depunerea acestora nu sunt luate în considerare la evaluarea cererii de autorizare și se restituie entității solicitante.(7) Dispozițiile alin. (4) nu se aplică pentru acele informații și/sau documente pe care Banca Națională a României le deține de la Autoritatea de Supraveghere Financiară în urma procesului de consultare cu aceasta, prevăzut la art. 44^4 și 44^5, cu condiția ca respectivele informații și/sau documente să fie valabile, corecte, complete și actualizate până la momentul autorizării.(8) Banca Națională a României comunică în scris entității solicitante hotărârea sa, indicând și motivele care au stat la baza acesteia în cazul respingerii cererii de autorizare.  +  Articolul 44^3Dispozițiile art. 34-37 și art. 39-44 sunt aplicabile în mod corespunzător și instituțiilor de credit autorizate în conformitate cu prevederile prezentei secțiuni.  +  Articolul 44^4Fără a aduce atingere prevederilor art. 37 alin. (2) și (3), în procesul de analiză a cererii de autorizare, Banca Națională a României se consultă cu Autoritatea de Supraveghere Financiară.  +  Articolul 44^5(1) În aplicarea prevederilor art. 44^4, Banca Națională a României solicită Autorității de Supraveghere Financiară confirmarea respectării de către societatea de servicii de investiții financiare a tuturor cerințelor prevăzute de dispozițiile Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, de reglementările emise în aplicarea acesteia, precum și de prevederile reglementărilor Uniunii Europene emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE, aplicabile acesteia în ceea ce privește prestarea de servicii de investiții, precum și de servicii auxiliare și/sau desfășurarea de activități de investiții, altele decât cele care intră sub incidența art. 2 alin. (2) și (3) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.(2) Banca Națională a României nu acordă autorizația ca instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, decât ulterior comunicării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a confirmării prevăzute la alin. (1).(3) Banca Națională a României informează de îndată Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la acordarea autorizației ca instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 44^6(1) Banca Națională a României respinge o cerere de autorizare a unei societăți de servicii de investiții financiare ca instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1) lit. a), b), d)-g) și i) și alin. (2).(2) Banca Națională a României informează de îndată Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la respingerea unei cereri de autorizare.  +  Secţiunea a 2-a Autorizarea instituțiilor de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, ca instituții de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare  +  Articolul 44^7(1) O instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, autorizată și supravegheată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în conformitate cu prevederile art. 163^2, care intenționează să desfășoare activitate bancară, are obligația de a solicita Băncii Naționale a României autorizarea ca instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, în conformitate cu dispozițiile prezentei secțiuni și cu reglementările în domeniu emise în aplicarea acesteia.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), instituția de credit care intenționează să desfășoare activitate bancară în România trebuie să transmită Băncii Naționale a României o cerere de autorizare ca instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, însoțită de informațiile și documentele stabilite potrivit reglementărilor emise de Banca Națională a României în domeniu.(3) Banca Națională a României acordă instituției de credit solicitante autorizație ca instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, numai dacă este încredințată că respectiva instituție de credit poate asigura desfășurarea unei activități în condiții de siguranță și de respectare a cerințelor unei administrări prudente și sănătoase, care să asigure protejarea intereselor deponenților și ale altor creditori și buna funcționare a sistemului bancar, sens în care trebuie să fie respectate dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.  +  Articolul 44^8(1) Fără a se aduce atingere dispozițiilor din prezenta secțiune, în procesul de autorizare a unei instituții de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, ca instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din același regulament, sunt aplicabile în mod corespunzător dispozițiile art. 34-37, art. 44^1 alin. (3) și (4), art. 44^2 și art. 44^4-44^6.(2) La data emiterii autorizației de către Banca Națională a României, valabilitatea autorizației emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru instituția de credit care a funcționat ca instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, încetează de drept.(3) Neacordarea autorizației de către Banca Națională a României ca instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, nu aduce atingere valabilității autorizației emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru instituția de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din același regulament.  +  Articolul 44^9Dispozițiile art. 39-44 se aplică în mod corespunzător instituțiilor de credit autorizate de Banca Națională a României în conformitate cu prezenta secțiune.10. După articolul 163^1 se introduce un nou titlu, titlul II^1, cuprinzând art. 163^2-163^12, cu următorul cuprins:  +  Titlul II^1 Prevederi aplicabile instituțiilor de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare  +  Articolul 163^2(1) Entitățile prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, autorizate în calitate de societate de servicii de investiții financiare potrivit prevederilor Legii nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a solicita Autorității de Supraveghere Financiară autorizarea în calitate de instituție de credit cel târziu la data la care are loc oricare dintre următoarele evenimente:a) media activelor totale lunare, calculată pe o perioadă de 12 luni consecutive, este mai mare sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 30 de miliarde euro;b) media activelor totale lunare, calculată pe o perioadă de 12 luni consecutive, este mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 30 de miliarde euro și entitatea face parte dintr-un grup în cadrul căruia valoarea totală a activelor consolidate ale tuturor entităților din grup, care în mod individual au active a căror valoare totală este mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 30 de miliarde euro și care desfășoară oricare dintre activitățile prevăzute la pct. 3 și 6 din secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, este mai mare sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 30 de miliarde euro, ambele cuantumuri fiind calculate ca medie pe o perioadă de 12 luni consecutive.(2) Autorizarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a entităților menționate la alin. (1) în calitate de instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, are loc în mod concomitent cu retragerea autorizației acestora din calitatea de societate de servicii de investiții financiare.(3) Autoritatea de Supraveghere Financiară nu poate acorda autorizație unei instituții de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, dacă aceasta nu dispune de fonduri proprii distincte sau de un nivel al capitalului inițial cel puțin egal cu nivelul minim stabilit prin reglementări, care nu poate fi mai mic decât echivalentul în lei al sumei de 5 milioane euro.(4) Autoritatea de Supraveghere Financiară stabilește prin reglementări proprii și notifică Autorității Bancare Europene condițiile în care poate acorda autorizație și documentația care trebuie să însoțească cererea pentru obținerea autorizației pentru instituțiile de credit prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 163^3Instituțiile de credit autorizate potrivit prevederilor art. 163^2 care își desfășoară activitatea în România potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență >se evidențiază în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară.  +  Articolul 163^4La data emiterii autorizației unei instituții de credit de către Banca Națională a României potrivit prevederilor art. 44^1, valabilitatea autorizației acordate unei societăți de servicii de investiții financiare potrivit dispozițiilor Legii nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, încetează de drept.  +  Articolul 163^5Entitățile care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, pot desfășura în continuare activitățile prevăzute la respectiva literă până la obținerea autorizației prevăzute la art. 44^1, 44^7 sau 163^2, după caz.  +  Articolul 163^6(1) Atunci când, în urma constatării făcute în conformitate cu prevederile art. 275^1 din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea de Supraveghere Financiară stabilește că o entitate trebuie să fie autorizată ca instituție de credit în conformitate cu dispozițiile art. 163^2, informează entitatea respectivă cu privire la această obligație.(2) Entitatea notificată potrivit prevederilor alin. (1) comunică de îndată Autorității de Supraveghere Financiară intenția de a desfășura sau nu activități de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public și acordarea de credite în cont propriu.(3) Autoritatea de Supraveghere Financiară deține competența autorizării entității prevăzute la alin. (1) în cazul în care entitatea nu intenționează să desfășoare activități de atragere de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la public și acordarea de credite în cont propriu. În caz contrar sunt aplicabile în mod corespunzător dispozițiile art. 44^1.  +  Articolul 163^7În cazuri de reautorizare, Autoritatea de Supraveghere Financiară se asigură că procesul este cât mai raționalizat posibil și ia în considerare informațiile din autorizațiile existente dacă acestea își mențin valabilitatea.  +  Articolul 163^8Instituțiile de credit autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară potrivit prevederilor art. 163^2 pot desfășura serviciile și activitățile de investiții prevăzute la secțiunile A și B din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 163^9În situația în care o instituție de credit autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară potrivit prevederilor art. 163^2 intenționează să desfășoare activitate bancară, sunt aplicabile dispozițiile art. 44^7-44^9.  +  Articolul 163^10(1) Prevederile art. 4 alin. (1^1), art. 7 alin. (1^4), art. 12 alin. (2), art. 13-17, art. 24-29, art. 31, art. 33-35, art. 36^1-46, art. 48-52, art. 59-61, art. 63-66, art. 80-91, art. 101-104, art. 106-110, art. 122, 123, art. 126-126^8, art. 144, art. 146-149, art. 151-154, art. 156 alin. (1) și (3)-(4^1), art. 163, 163^1, art. 165-166^6, art. 168-169^1, art. 171 alin. (2), art. 172 alin. (1), art. 173-177, art. 179-181, art. 183-188, art. 194-204, art. 206-211, art. 214-226, art. 228-232, art. 234-234^2, art. 275-277, art. 410, 412 și 420 se aplică în mod corespunzător instituțiilor de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), orice referire la Banca Națională a României se consideră a fi făcută la Autoritatea de Supraveghere Financiară.(3) În aplicarea prevederilor art. 166^3, în vederea informării Autorității Bancare Europene, Autoritatea de Supraveghere Financiară transmite Băncii Naționale a României informațiile prevăzute la respectivul articol.(4) Autoritatea de Supraveghere Financiară poate solicita înlocuirea unui auditor financiar al unei instituții de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, în situația în care acesta nu își îndeplinește în mod corespunzător atribuțiile prevăzute de lege sau nu respectă cerințele de conduită etică și profesională specifice.(5) În aplicarea prevederilor art. 183 alin. (1), art. 185^1 alin. (2) și (4), art. 185^4 și art. 202 alin. (2), trimiterile la obligația de păstrare a secretului profesional aplicabile Băncii Naționale a României se consideră a fi făcute la obligațiile de păstrare a secretului profesional aplicabile Autorității de Supraveghere Financiară, prevăzute de dispozițiile legale privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare.(6) În aplicarea prevederilor art. 224 alin. (1) lit. d), Autoritatea de Supraveghere Financiară face publice datele statistice prevăzute la respectiva literă, fără a aduce atingere prevederilor privind păstrarea secretului profesional aplicabile Autorității de Supraveghere Financiară prevăzute de dispozițiile legale privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare.  +  Articolul 163^11Autoritatea de Supraveghere Financiară poate retrage autorizația acordată unei instituții de credit în situația în care, pentru o perioadă de 5 ani consecutivi, media activelor sale totale este inferioară pragurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 163^12(1) Desfășurarea uneia dintre activitățile de tranzacționare pe cont propriu >și subscriere de instrumente financiare și/sau plasarea de instrumente financiare cu angajament ferm, prevăzute la pct. 3 și 6 din secțiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și atingerea pragului prevăzut la același articol, fără a avea o autorizație ca instituție de credit, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani.(2) În sensul prevederilor alin. (1) sunt aplicabile următoarele definiții:a) plasare de instrumente financiare cu angajament ferm - serviciul de investiții prevăzut în secțiunea A pct. 6 din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, furnizat unui emitent de o S.S.I.F., o firmă de investiții sau o instituție de credit care prestează servicii și activități de investiții prin care aceasta se angajează să distribuie publicului, în numele emitentului, instrumentele financiare care fac obiectul unei oferte publice și se obligă să achiziționeze pe cont propriu instrumentele financiare rămase nedistribuite;b) subscriere de instrumente financiare - serviciul de investiții prevăzut în secțiunea A pct. 6 din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, furnizat unui emitent de o S.S.I.F., o firmă de investiții sau o instituție de credit care prestează servicii și activități de investiții, prin care aceasta se obligă să achiziționeze pe cont propriu instrumentele financiare care fac obiectul unei oferte publice și să le plaseze/revândă în nume propriu în termenii și perioada agreate cu emitentul;c) tranzacționare pe cont propriu - încheierea de tranzacții privind unul sau mai multe instrumente financiare prin angajarea capitalurilor proprii.11. La articolul 176 alineatul (1), literele a^1) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a^1) instituția de credit supravegheată de Banca Națională a României este unica filială, instituție de credit, a unei firme de investiții-mamă la nivelul României sau a unei firme de investiții-mamă la nivelul unui alt stat membru sau a unei firme de investiții-mamă la nivelul Uniunii Europene sau, în cazul în care există mai multe filiale, instituții de credit, instituția de credit, persoană juridică română, supravegheată la nivel individual de Banca Națională a României, are cel mai mare total al activului bilanțier;b) instituția de credit supravegheată la nivel individual de Banca Națională a României are ca societate-mamă o societate financiară holding-mamă la nivelul României sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul României ori o societate financiară holding-mamă la nivelul altui stat membru ori o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul unui stat membru ori o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene, fără ca societatea-mamă să mai aibă ca filiale alte instituții de credit sau firme de investiții în România sau în alte state membre;12. La articolul 176 alineatul (1), partea introductivă a literei c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) instituția de credit supravegheată de Banca Națională a României are ca societate-mamă o societate financiară holding-mamă la nivelul României sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul României ori o societate financiară holding-mamă la nivelul altui stat membru sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul altui stat membru ori o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene și care este societate-mamă, după caz, pentru cel puțin încă o instituție de credit sau o firmă de investiții autorizată în România sau într-un alt stat membru și:13. La articolul 176, alineatele (1^1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a^1), lit. c) subpct. (ii) și lit. e), supravegherea pe bază consolidată se realizează de către Banca Națională a României atunci când aceasta supraveghează la nivel individual una sau mai multe instituții de credit, filiale în cadrul unui grup, și suma totalurilor activului bilanțier al acestora este mai mare decât cel al altor filiale, instituții de credit, supravegheate la nivel individual de către altă autoritate competentă din România sau din alt stat membru.(...)(2) În anumite cazuri, Banca Națională a României poate să nu aplice, de comun acord cu autoritățile competente din România sau din alte state membre, criteriile prevăzute la alin. (1) lit. a), a^1), c) și e) și să desemneze o altă autoritate responsabilă cu exercitarea supravegherii pe bază consolidată dacă aplicarea acestor criterii ar fi necorespunzătoare, având în vedere instituțiile de credit respective și importanța activității desfășurate de acestea în România sau în alte state membre sau nevoia de a asigura continuitatea exercitării supravegherii pe bază consolidată de către aceeași autoritate competentă. În aceste cazuri, instituția de credit-mamă la nivelul Uniunii Europene, societatea financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene, societatea financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene ori instituția de credit cu cel mai mare total al activului bilanțier, după caz, are dreptul de a-și exprima opinia înainte de luarea unei astfel de decizii de către autoritățile competente. În termen de 15 zile calendaristice după încheierea oricărui acord potrivit prevederilor prezentului alineat, Banca Națională a României notifică Comisia și Autoritatea Bancară Europeană.14. După articolul 176 se introduce un nou articol, art. 176^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 176^1(1) Supravegherea pe bază consolidată este exercitată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară atunci când aceasta supraveghează la nivel individual una sau mai multe societăți de servicii de investiții financiare din cadrul grupului cu cel mai mare total al activului bilanțier.(2) Supravegherea pe bază consolidată a unei societăți de servicii de investiții financiare este exercitată de Autoritatea de Supraveghere Financiară în situația în care societatea de servicii de investiții financiare supravegheată la nivel individual de Autoritatea de Supraveghere Financiară are ca societate-mamă o societate financiară holding-mamă la nivelul României sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul României ori o societate financiară holding-mamă la nivelul altui stat membru ori o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul unui stat membru ori o societate financiară holding-mamă la nivelul Uniunii Europene sau o societate financiară holding mixtă-mamă la nivelul Uniunii Europene.(3) În situația în care societatea de servicii de investiții financiare supravegheată de Autoritatea de Supraveghere Financiară face parte dintr-un grup supus supravegherii consolidate potrivit art. 18 alin. (3) sau (6) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, și are cel mai mare total al activului bilanțier, supravegherea pe bază consolidată este exercitată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în cazul în care grupul nu include instituții de credit.15. La articolul 189, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 189(1) Pentru a pune bazele și pentru a facilita o supraveghere eficientă la nivel național a instituțiilor de credit și a instituțiilor financiare, Banca Națională a României și Autoritatea de Supraveghere Financiară încheie acorduri scrise de coordonare și cooperare.16. La articolul 207^4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru scopurile prezentului articol, precum și pentru cele ale art. 207^1-207^3, respectiv art. 207^5-207^7:a) valoarea totală a activelor din Uniunea Europeană ale grupului dintr-un stat terț reprezintă suma următoarelor elemente:(i) valoarea totală a activelor fiecărei instituții din Uniunea Europeană din cadrul grupului dintr-un stat terț, astfel cum rezultă din bilanțul consolidat al acesteia sau, în cazul în care bilanțul instituției nu este consolidat, din bilanțul său individual; și(ii) valoarea totală a activelor fiecărei sucursale a grupului dintr-un stat terț, autorizată în Uniunea Europeană în conformitate cu prezenta ordonanță de urgență, cu Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, sau cu legislația care transpune Directiva 2013/36/UE sau Directiva 2014/65/UE în alte state membre sau cu Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului;b) termenul «instituție» include firmele de investiții.17. La articolul 215, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 215(1) Banca Națională a României poate să schimbe informații cu autoritățile competente din celelalte state membre și să transmită informații Comitetului European pentru Risc Sistemic, Autorității Bancare Europene, Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe, instituite prin Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, ale Regulamentul (UE) 2019/2.033 al Parlamentului European și al Consiliului, ale prevederilor art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010, ale prevederilor art. 31, 35 și 36 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010, precum și ale prevederilor art. 31 și 36 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului, ale dispozițiilor legale privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare și ale altor acte normative aplicabile instituțiilor de credit.18. La partea I titlul III, capitolul X, cuprinzând art. 278-284, se abrogă.  +  Articolul 92Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 11 decembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. firmă de investiții - o firmă de investiții, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) pct. 22 din Regulamentul (UE) 2019/2.033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2019/2.033, care face obiectul cerinței privind capitalul inițial prevăzute la art. 12 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.2. După articolul 637 se introduce un nou articol, art. 637^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 637^1(1) În conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) 2019/2.033, trimiterile la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, din prezenta lege în ceea ce privește cerințele de fonduri proprii pe bază individuală ale firmelor de investiții prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 3 din prezenta lege și care nu sunt firme de investiții prevăzute la art. 1 alin. (2) sau (5) din Regulamentul (UE) 2019/2.033 se interpretează astfel:a) trimiterile la art. 92 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, referitoare la rata capitalului total din prezenta lege se referă la art. 11 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/2.033;b) trimiterile la art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare, referitoare la cuantumul total al expunerii la risc din prezenta lege se referă la cerința aplicabilă de la art. 11 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/2.033 înmulțită cu 12,5.(2) În conformitate cu prevederile art. 94 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, trimiterile din prezenta lege la art. 226^2-226^4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la cerințele de fonduri proprii suplimentare pentru firmele de investiții prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 3 din prezenta lege și care nu sunt firmele de investiții prevăzute la art. 1 alin. (2) sau (5) din Regulamentul (UE) 2019/2.033 se interpretează ca trimiteri la art. 50-52 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.  +  Articolul 93Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 26 iunie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 17 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) nu mai îndeplinește condițiile în care a fost acordată autorizația, cum ar fi respectarea condițiilor privind nivelul capitalului inițial, potrivit cerințelor dispozițiilor legale privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare sau a condițiilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2019/2.033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014;2. La articolul 17, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În perioada prevăzută la alin. (4), S.S.I.F. este exonerată de la îndeplinirea cerințelor de capital prevăzute la art. 12 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.3. La articolul 28, partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), A.S.F. poate autoriza o S.S.I.F. prevăzută la art. 12 alin. (2) din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative să fie condusă de o singură persoană fizică, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F., cu obligația îndeplinirii cel puțin a următoarelor condiții:4. La titlul II capitolul I, titlul secțiunii a 11-a se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 11-a Dotarea cu capital inițial5. Articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 46A.S.F. nu acordă autorizația dacă S.S.I.F. în cauză nu are capital inițial suficient potrivit cerințelor art. 12 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, ținând seama de natura serviciului sau a activității de investiții avute în vedere.6. Articolul 47 se abrogă.7. La articolul 122 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) sucursala deține nivelul capitalului minim inițial prevăzut la art. 12 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, de care dispune liber;8. La articolul 124 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) că sucursala societății dintr-o țară terță va putea să respecte prevederile alin. (3) și (6).9. La articolul 124, după alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alin. (6)-(9), cu următorul cuprins:(6) A.S.F. notifică anual ESMA lista sucursalelor societăților din țări terțe care își desfășoară activitatea pe teritoriul României.(7) Sucursala societății dintr-o țară terță care este autorizată în conformitate cu prevederile alin. (1) raportează anual A.S.F. următoarele informații:a) amploarea și sfera de cuprindere ale serviciilor și activităților desfășurate de sucursala din România;b) în cazul societăților dintr-o țară terță care desfășoară activitatea prevăzută la pct. 3 din secțiunea A a anexei nr. 1, expunerea lor lunară minimă, medie și maximă la contrapărți din Uniunea Europeană;c) în cazul societăților dintr-o țară terță care furnizează unul sau ambele servicii prevăzute la pct. 6 din secțiunea A a anexei nr. 1, valoarea totală a instrumentelor financiare care provin de la contrapărți din Uniunea Europeană și care au fost subscrise sau plasate cu angajament ferm în ultimele 12 luni;d) cifra de afaceri și activele totale corespunzătoare serviciilor și activităților prevăzute la lit. a);e) o descriere detaliată a măsurilor de protecție a investitorilor de care beneficiază clienții sucursalei, inclusiv a drepturilor clienților care rezultă din sistemul de compensare a investitorilor prevăzut la art. 122 alin. (3) lit. f);f) politica lor de administrare a riscurilor și măsurile aplicate de sucursală pentru serviciile și activitățile prevăzute la lit. a);g) mecanismele de guvernanță, inclusiv persoanele care dețin funcții-cheie pentru activitățile sucursalei;h) orice altă informație pe care A.S.F. o consideră necesară pentru facilitarea monitorizării cuprinzătoare a activităților sucursalei.(8) La cererea acesteia, A.S.F. comunică ESMA următoarele informații:a) toate autorizațiile pentru sucursalele autorizate în conformitate cu prevederile alin. (1) și eventualele modificări ulterioare ale acestor autorizații;b) amploarea și sfera de cuprindere ale serviciilor și activităților desfășurate de o sucursală autorizată din România;c) cifra de afaceri și activele totale corespunzătoare serviciilor și activităților prevăzute la lit. b);d) numele grupului dintr-o țară terță din care face parte o sucursală autorizată.(9) A.S.F., autoritățile competente ale entităților care fac parte din același grup ca sucursalele societăților din țări terțe autorizate în conformitate cu prevederile alin. (1), ESMA și ABE cooperează îndeaproape pentru a se asigura că toate activitățile grupului respectiv în Uniunea Europeană sunt supuse unei supravegheri cuprinzătoare, coerente și eficace, în conformitate cu dispozițiile legislației naționale a statelor membre care transpune prevederile Directivei 2014/65/UE, ale Directivei 2013/36/UE și ale Directivei (UE) 2019/2.034 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE, precum și cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 575/2013, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014 și ale Regulamentului (UE) 2019/2.033 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014.10. La articolul 125, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Fără a aduce atingere relațiilor intragrup, în cazul în care o societate dintr-o țară terță, inclusiv prin intermediul unei entități care acționează în numele acesteia sau care are legături strânse cu o astfel de societate dintr-o țară terță sau cu orice altă persoană care acționează în numele unei astfel de entități, contactează clienți sau clienți potențiali din România, aceasta nu se consideră a fi un serviciu furnizat la inițiativa exclusivă a clientului.11. La articolul 239 alineatul (5), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile de acces la activitatea firmelor de investiții și pentru a facilita controlul condițiilor de exercitare a acestei activități, procedurile administrative și contabile și mecanismele de control intern;12. După articolul 275 se introduce un nou articol, art. 275^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 275^1(1) În scopul autorizării prevăzute la art. 163^6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, A.S.F. notifică solicitantul în cazul în care activele totale preconizate ale unei entități care a solicitat autorizația în temeiul prezentei legi înaintea datei de 25 decembrie 2019 pentru a desfășura activitățile prevăzute la pct. 3 și 6 din secțiunea A din anexa nr. 1 au o valoare mai mare sau egală cu echivalentul în lei al sumei de 30 de miliarde euro.(2) Valoarea în lei a sumei prevăzute la alin. (1) se determină prin transformarea sumelor exprimate în euro, pe baza cursului de schimb mediu anual comunicat de B.N.R., la sfârșitul anului fiscal.  +  Titlul VIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 94Ori de câte ori în legislația națională se face trimitere la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 în sensul supravegherii prudențiale și al rezoluției S.S.I.F., trimiterile respective se consideră a fi trimiteri la prezenta lege.  +  Articolul 95Ori de câte ori în legislația națională se face trimitere la nivelurile de capital inițial stabilite de Legea nr. 126/2018, trimiterile se consideră a fi făcute la art. 12, după cum urmează:a) trimiterile la capitalul inițial al S.S.I.F. de la art. 47 alin. (5) din Legea nr. 126/2018 se consideră ca trimiteri la art. 12 alin. (1);b) trimiterile la capitalul inițial al S.S.I.F. de la art. 47 alin. (2)-(4), (6) și (7) din Legea nr. 126/2018 se consideră a fi făcute la art. 12 alin. (2), (3) sau (4), în funcție de tipurile de servicii și de activități de investiții ale S.S.I.F. în cauză.  +  Articolul 96Valoarea în lei a sumelor prevăzute în euro în cuprinsul prezentei legi se determină prin transformarea sumelor exprimate în euro, pe baza cursului de schimb mediu anual comunicat de B.N.R., la sfârșitul anului fiscal.  +  Articolul 97Încadrarea S.S.I.F. autorizate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi în prevederile art. 12 se realizează potrivit dispozițiilor art. 57 din Regulamentul (UE) 2019/2.033.  +  Articolul 98Orice referire la sintagma „instituție de credit“ sau „instituții de credit“, cuprinsă în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006, se consideră a fi făcută la sintagma „instituție de credit prevăzută la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare“ sau „instituții de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu modificările ulterioare“, cu excepția referirilor cuprinse în:a) titlul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006;b) art. 1, 2, 4, 4^1, art. 7 alin. (1) și (1^1), art. 54 și 176 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006;c) titlul II^1 al părții I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006.  +  Articolul 99Prezenta lege intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Prezenta lege transpune prevederile Directivei (UE) 2019/2.034 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 314/64 din 5 decembrie 2019, cu excepția art. 60, 61 și art. 62 pct. 21-23.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 19 iulie 2022.Nr. 236. -----