HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 iulie 2022privind radierea societății PHOENIX CAPITAL IFN - S.A. din Registrul general Instituții Financiare Nebancare și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare
EMITENT
  • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 738 din 22 iulie 2022    Luând în considerare aspectele consemnate în Nota nr. VI/5/8.858 din 14 iunie 2022 privind propunerea de radiere din Registrul general Instituții Financiare Nebancare a societății PHOENIX CAPITAL IFN - S.A. și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare, întocmită în baza constatărilor acțiunii de verificare desfășurate în perioada 7.03.2022-18.03.2022,luând act de faptul că societatea PHOENIX CAPITAL IFN - S.A. nu a respectat prevederile:– art. 22 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 2 lit. a) din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale pct. 4 din cap. II din anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare;– pct. 424 din cap. XIII secțiunea 3 din anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, art. 27 alin. (1) și alin. (2) teza întâi din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 4/2012 referitor la raportarea situației privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată și necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit, precum și ale art. 3 din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 18/2007 pentru aprobarea modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora, aplicabile instituțiilor financiare nebancare, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 1 subpct. 1.1 și 1.2 din cap. II al anexei la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 18/2007 pentru aprobarea modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora, aplicabile instituțiilor financiare nebancare, cu modificările ulterioare;– art. 13 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 30 alin. (3) lit. a) și pct. 85 alin. (1) și (2) din anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare;– art. 36 alin. (1), (2) și (3), art. 39 alin. (1) lit. i) și ale art. 47 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 24 din același regulament,pentru următoarele fapte:– nerespectarea obligației legale de a organiza și conduce contabilitatea în conformitate cu reglementările specifice elaborate de Banca Națională a României, respectiv cele ale Ordinului Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare;– neîntocmirea unei balanțe de verificare conform prevederilor Ordinului Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, aspect care a generat deficiențele constatate în desfășurarea activității de raportare la Banca Națională a României a informațiilor prevăzute de cadrul de reglementare și a condus la imposibilitatea verificării formularelor de raportare pentru data de 31.12.2021 în scopul evaluării îndeplinirii de către instituția financiară nebancară a criteriilor pentru înscrierea în Registrul special, precum și pentru asigurarea unei monitorizări adecvate a acesteia;– efectuarea de operațiuni fără acoperire reală de către societatea PHOENIX CAPITAL IFN - S.A., constând în înregistrarea în activul societății a unui titlu de valoare prescris, respectiv Cuponul nr. 28 seria 133869, aferent unui titlu de stat reprezentat de Obligațiunea externă aur 7% amortizabilă și garantată de stat a Împrumutului de Stabilizare și Desvoltare din 1929, la purtător, nr. 133869, emisă de Cassa Autonomă a Monopolurilor Regatului României (titlu care nu îndeplinește condițiile de recunoaștere în contabilitate a activelor, respectiv nu este probabilă realizarea unui beneficiu economic viitor), înregistrarea ulterioară a valorii reevaluate a acestuia, precum și includerea rezervelor din reevaluarea acestui activ în capitalurile proprii ale societății, aspecte ce au condus la raportarea unui nivel eronat al capitalurilor proprii ale instituției PHOENIX CAPITAL IFN - S.A., calculat pentru data de 31.12.2021;– lipsa comunicării modificării referitoare la auditorul statutar către Direcția supraveghere din cadrul Băncii Naționale a României,fapte ce intră sub incidența prevederilor art. 59 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu dispozițiile art. 58 coroborat cu art. 59 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, întrunit în ședința din data de 30 iunie 2022, h o t ă r ă ș t e:  +  Articolul 1Se radiază din Registrul general Instituții Financiare Nebancare societatea PHOENIX CAPITAL IFN - S.A., cu sediul social în București, str. Argentina nr. 25, parter, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. J40/14725/2017, având codul unic de înregistrare 38126023, înscrisă în Registrul general Instituții Financiare Nebancare ținut de către Banca Națională a României la secțiunea k) - Activități multiple de creditare cu nr. RG-PJR-41-110331 din data de 22.12.2017, și, implicit, se interzice acestei societăți desfășurarea activității de creditare.  +  Articolul 2Societatea PHOENIX CAPITAL IFN - S.A. are drept de contestație la Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre își produce efectele începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
    Mugur Constantin Isărescu
    București, 7 iulie 2022.Nr. 9.----