LEGE nr. 225 din 19 iulie 2022pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 21 iulie 2022  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19 din 2 martie 2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 4 martie 2022, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul contractelor prevăzute la alin. (1), aflate în curs de derulare sau în procedură de achiziție publică sau pentru care urmează a fi organizată o procedură de achiziție publică, pentru care este necesară constituirea unei noi garanții de bună execuție ca urmare a retragerii autorizației de funcționare a societății de asigurări care a emis instrumentul de garantare sau constituirea unei garanții de bună execuție ca urmare a atribuirii contractului de achiziție publică/contractelor sectoriale la solicitarea autorităților/entităților contractante, se constituie o garanție de bună execuție, prin oricare dintre modalitățile prevăzute la art. 40 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 46 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/ acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la momentul expirării termenului prevăzut la art. 262 alin. (3^2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, respectiv 150 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2023.2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins: (4) În cazul în care părțile contractante convin, pentru contractele aflate în execuție, autoritatea/entitatea contractantă solicită constituirea unei noi garanții de bună execuție astfel:a) pentru produsele/serviciile/lucrările executate - minimum 30% din valoarea garanției inițiale aferente acestora, cu condiția ca acestea să fie certificate de către dirigintele de șantier și/sau inginerul/supervizorul/consultantul, după caz, și aprobate de autoritatea/entitatea contractantă, iar în cazul contractelor de lucrări, riscul pentru vicii ascunse să fie minim;b) pentru produsele/serviciile/lucrările rămase de furnizat/ prestat/executat - 100% din valoarea garanției inițiale aferente acestora. (5) În cazul în care părțile contractante convin, instrumentele de garantare constituite sub forma asigurărilor de garanții prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 46 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/ acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare, pot avea forma juridică de contract de coasigurare în sensul prevederilor art. 2.239 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, sau de coasigurare comunitară în sensul prevederilor art. 125 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare.3. La articolul 2, partea introductivă și litera b) ale alineatului (1) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) În cazul în care părțile contractante convin, garanția de bună execuție prevăzută la art. 1 alin. (2) se poate constitui prin următoarele modalități:.................................................................................................b) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute de lege;4. La articolul 2, după litera b) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de orice instituție financiară sau societate de asigurări fără a fi necesară îndeplinirea condiției prevăzute la art. 40 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 46 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordul-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare.5. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins: (3^1) În situația în care până la îndeplinirea termenului de 150 de zile prevăzut la art. 1 alin. (2) nu a fost constituită o nouă garanție, aceasta se constituie automat prin mecanismul reținerilor succesive prevăzut la alin. (1) lit. a), în cuantumul prevăzut la art. 1 alin. (3) și (4).6. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale aflate în procedura de achiziție publică sau pentru care urmează a fi organizată o procedură de achiziție publică garanția de participare se constituie prin virament bancar sau instrument de garantare emis, în condițiile legii, de orice instituție financiară sau societate de asigurări.7. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale aflate în derulare, aflate în procedură de achiziție publică sau pentru care urmează a fi organizată o procedură de achiziție publică la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și care se află în situația prevăzută la art. 1 alin. (2) la aceeași dată.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 19 iulie 2022.Nr. 225.----