ORDIN nr. 1.947 din 13 iulie 2022pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 21 iulie 2022  Luând în considerare Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 45/ALA din 30.06.2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 995 din 18 octombrie 2021, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrevederile cuprinse în anexa prevăzută la art. I se aplică sesiunilor de finanțare lansate în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public după intrarea în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Robert-Eugen Szép,
  secretar de stat
  București, 13 iulie 2022.Nr. 1.947.  +  ANEXĂ(Anexa la Ordinul nr. 1.866/2021)
  GHID DE FINANȚARE
  a Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Ghidul de finanțare(1) Ghidul de finanțare, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ, având rolul de a furniza informații esențiale cu privire la derularea Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, denumit în continuare Program.(2) Ghidul conține dispoziții privind:a) scopul, obiectul și indicatorii de performanță ai Programului;b) eligibilitatea solicitantului finanțării, a proiectului propus și a cheltuielilor acestuia;c) procedurile privind evaluarea, implementarea, decontarea și monitorizarea proiectului propus.  +  Articolul 2Scopul, obiectul și indicatorii de performanță ai Programului(1) Scopul Programului îl reprezintă îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu surse LED care să determine o eficiență energetică ridicată și poluare luminoasă minimă.(2) Obiectul Programului vizează modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat existente având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu surse LED, completarea sistemului de iluminat public existent cu corpuri de iluminat cu surse LED (în situațiile în care stâlpii de pe tronsonul respectiv nu sunt echipați cu corpuri de iluminat sau acestea sunt deteriorate/nefuncționale), extinderea sistemului de iluminat existent, precum și achiziționarea și instalarea sistemelor de telegestiune aferente obiectivelor de investiții.(3) Indicatorii de performanță ai Programului sunt:a) reducerea consumului anual de energie primară în iluminat public (kWH/an). Acest indicator va fi declarat de către beneficiar în raportul de finalizare și în fiecare raport de monitorizare depus anual;b) scăderea anuală a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO_2). Se va calcula ca sumă a cantității de gaze cu efect de seră diminuate prin implementarea fiecărui proiect. Cantitatea de gaze cu efect de seră diminuată în cadrul fiecărui proiect este cea prevăzută în raportul de finalizare, respectiv în raportul anual de monitorizare.I = Sigma^n_i = 1Q,unde:I = reducerea anuală a cantității de gaze cu efect de seră (echivalent tone CO_2);Q = cantitatea de CO_2 diminuată în cadrul unui proiect implementat;n = numărul de proiecte finalizate.  +  Articolul 3Sursa de finanțare pentru derularea Programului(1) Finanțarea Programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.(2) Programul are caracter multianual și se desfășoară la nivel național.  +  Articolul 4Definiții(1) În sensul prezentului ghid, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:a) beneficiar - solicitantul al cărui dosar de finanțare a fost aprobat în vederea finanțării, acesta încheind, în termenul prevăzut de ghid, contract de finanțare cu AFM;b) cerere de finanțare nerambursabilă - formular completat conform anexei nr. 1 la prezentul ghid și depus de către solicitant în cadrul sesiunii de depunere în vederea obținerii finanțării;c) cerere de avans - formular prevăzut în anexa nr. 4 la contractul de finanțare, prin care beneficiarii solicită acordarea avansului din valoarea totală prevăzută în contractul de finanțare;d) cerere de decontare - solicitare a beneficiarului adresată în scris AFM, în baza căreia se face decontarea cheltuielilor eligibile efectuate și prevăzute prin contractul de finanțare, al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 3 la contractul de finanțare;e) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziția de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului, cu condiția îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate, care pot fi decontate din Fondul pentru mediu;f) cheltuieli neeligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziția de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului și care nu sunt suportate din bugetul Programului, altele decât cele prevăzute la lit. e);g) consumul inițial anual de energie în iluminat public (kWh/an) (Ci) - consumul calculat după formula Pie x 4.150, unde Pie = puterea totală instalată a corpurilor de iluminat existente cuprinse în proiect (în kW), 4.150 = numărul mediu de ore de funcționare a corpurilor de iluminat;h) consum final anual de energie electrică în iluminat public - consum calculat după formula Pin x 4.150 x nr. de corpuri de iluminat propuse a fi înlocuite/completate pe stâlpi existenți sau montate pe stâlpi noi prin proiect, 4.150 = numărul mediu de ore de funcționare a corpurilor de iluminat.NOTĂ: Pin = (Pnn + Pbn), unde:Pin (kW) = puterea totală instalată a unui corp de iluminat nou-montat;Pnn (kW) = puterea totală nominală a sursei de lumină a corpului de iluminat nou-montat;Pbn (kW) = puterea totală a aparatajului de comandă al corpului de iluminat nou-montat (cuprinzând aparataj de alimentare și control ale surselor);i) contribuție financiară - valoarea cheltuielilor necesare implementării proiectului, susținută de către beneficiar din surse financiare proprii;j) criterii de eligibilitate - normele sau principiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către solicitant pentru obținerea finanțării;k) dosar de finanțare - cererea de finanțare nerambursabilă, însoțită de documentația care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizării, selectării, avizării și aprobării de către AFM;l) dimare - termen tehnic (împrumutat din limba engleză) utilizat în general pentru a desemna reglajul prin variere al fluxului luminos al unei/unor surse de lumină;m) dimer - aparat utilizat pentru varierea fluxului luminos al unei/unor surse de lumină;n) CLO (constant light/lumen output) - termen tehnic desemnând menținerea constantă a fluxului luminos pe toată durata de viață (de funcționare) a unui corp de iluminat, funcție care cu ajutorul unui dispozitiv de control compensează continuu scăderea fluxului luminos al aparatului de iluminat datorată îmbătrânirii/uzurii acestuia; funcția este compatibilă cu dimarea și, printr-o programare de precizie, protejează sursa LED, reduce degradarea și schimbarea temperaturii de culoare și face economie de energie electrică pe întreaga durată de viață a sistemului de iluminat;o) economie de energie (%) - procentul rezultat din raportul consumului inițial anual de energie în iluminatul public (kWh/an), așa cum este definit la lit. g), și consumul final anual de energie (kWh/an) rezultat în urma implementării proiectului, așa cum este definit la lit. h), calculat după formula Een = (Ci-Cf)/Ci x 100;p) iluminat stradal pietonal - iluminatul căilor de acces pietonal;q) iluminat stradal rutier - iluminatul căilor de circulație rutieră;r) lucrări de extindere - lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ și valoric pentru dezvoltarea sistemului de iluminat existent;s) lucrări de modernizare - lucrări fizice exprimate cantitativ, calitativ și valoric pentru ridicarea nivelului performanțelor prevăzute inițial;ș) obiectiv de investiții - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiții, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerințelor formulate de beneficiarul investiției și de investitor;t) operator de servicii de utilități publice, denumit și operator - persoana juridică de drept public sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, înregistrată în România, întrun stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat, care asigură nemijlocit furnizarea/prestarea, în condițiile reglementărilor în vigoare, a unui serviciu de utilități publice sau a uneia sau mai multor activități din sfera serviciilor de utilități publice;ț) operator regional - operatorul societate reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al unora sau al tuturor unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice. Operatorul regional asigură furnizarea/ prestarea serviciului/activității de utilități publice pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale asociate, exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora, precum și implementarea programelor de investiții publice de interes zonal ori regional destinate înființării, modernizării și/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activități, realizate în comun în cadrul asociației. Operatorul regional se înființează în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilități publice, fie prin înființarea unei noi societăți, fie prin participarea la capitalul social al unuia dintre operatorii existenți deținut de o unitate administrativ-teritorială membră a asociației de dezvoltare intercomunitară, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Operatorul regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare;u) poluare luminoasă - suma tuturor efectelor adverse ale luminii artificiale (de exemplu: intruziunea în natură a luminii artificiale care provoacă efecte negative asupra oamenilor și a altor ființe vii, lumina artificială prezentă acolo unde și/sau când nu este nevoie, lumină de culoare nepotrivită sau lumină în exces față de cerințele cantitative normate etc.);v) puterea nominală - puterea exprimată în W a sursei/surselor de lumină, termen utilizat la evaluarea consumului energetic al unui corp de iluminat fără a lua în calcul și consumul aparatajului de comandă;w) puterea totală instalată a corpurilor de iluminat existente - (Pie) = (Pne + Pbe) x nr. de corpuri de iluminat existente, unde Pne = puterea nominală a surselor de iluminat existente, Pbe = puterea balastului (pentru corpurile de iluminat cu balast). Puterea balastului va fi, în acest caz, maximum 15% din puterea nominală a surselor de iluminat existente;x) puterea totală instalată a corpurilor de iluminat proiectate (și nou-montate) - puterea totală instalată exprimată în W a corpurilor de iluminat nou-montate [cuprinzând puterea totală a surselor de lumină, împreună cu puterea aparatajului de comandă (alimentare și control)];y) sesiune de depunere - perioadă determinată, etapă a sesiunii de finanțare, pe parcursul căreia solicitantul se poate înscrie și transmite la AFM dosarul de finanțare;z) sesiune de finanțare - perioadă determinată, stabilită prin dispoziție a președintelui AFM, care cuprinde activitățile prevăzute la art. 6 lit. a)-j) și poate include una sau mai multe sesiuni de depunere;aa) sistemul de distribuție a energiei electrice - totalitatea instalațiilor deținute de un operator de distribuție care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susținere și de protecție ale acestora, stații electrice, posturi de transformare și alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la rețelele electrice de transport sau de la producători către instalațiile proprii ale consumatorilor de energie electrică;bb) sistem de iluminat public - ansamblu format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații, elemente de susținere a liniilor, instalații de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public;cc) sistem de telegestiune a iluminatului - sistem de monitorizare, comandă și transmisie de date care permite obținerea de informații detaliate asupra rețelei de iluminat în vederea optimizării consumurilor de energie, a costurilor și funcționării acesteia și care poate grupa funcțiuni de reglare a fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiție, având ca suport tehnologiile de comunicare și informaționale actuale, aplicat la sistemele de iluminat public, cu scopul de a asigura exploatarea eficientă și operativă a sistemului de iluminat, creșterea nivelului de calitate a serviciului către cetățeni, scăderea emisiilor de CO_2 și asigurarea protecției mediului înconjurător;dd) solicitant - unitatea administrativ-teritorială organizată la nivel de comună, oraș sau municipiu, care depune dosar de finanțare în cadrul Programului.(2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:a) termenul „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică altfel. Termenul se calculează fără a se lua în calcul prima și ultima zi, iar când ultima zi cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează. Documentele și actele solicitate prin ghid pot fi utilizate și în data eliberării lor;b) cu excepția unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ și forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.(3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:a) AFM - Administrația Fondului pentru Mediu;b) TVA - taxa pe valoarea adăugată;c) UAT - unitate administrativ-teritorială;d) DALI - documentație de avizare a lucrărilor de intervenții;e) SF - studiu de fezabilitate.  +  Articolul 5Organizarea sesiunii de finanțare(1) Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanțare, în limita sumei alocate în condițiile prevăzute la art. 3.(2) Pentru organizarea sesiunii de finanțare se aprobă prin dispoziție a președintelui AFM:a) sesiunea de finanțare și etapele de depunere a dosarelor de finanțare;b) suma alocată sesiunii de finanțare și sumele alocate pe fiecare categorie de UAT, așa cum sunt menționate la art. 7 alin. (2);c) comisia de evaluare a dosarelor de finanțare depuse de către solicitanți și comisia de soluționare a contestațiilor;d) alte instrucțiuni sau documente interne ale AFM, necesare pentru realizarea evaluării, inclusiv privind modul de analiză a conținutului documentelor, aprobării și implementării proiectelor;e) formularul grilei de evaluare a conformității documentelor și eligibilității solicitanților.(3) În cadrul unei sesiuni de finanțare pot fi aprobate maximum două cereri de finanțare depuse de către un solicitant, cu condiția ca prin acestea să fie solicitate cheltuieli distincte, care urmează a fi realizate pe amplasamente de implementare diferite.(4) Analiza dosarelor de finanțare se poate realiza prin externalizarea serviciilor aferente acestor activități sau prin cooptarea de personal din alte instituții publice sau autorități publice centrale, cu aprobarea conducătorilor acestora.  +  Articolul 6Etapele ProgramuluiEtapele Programului sunt următoarele:a) publicarea pe pagina de internet a AFM a anunțului de deschidere a sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare;b) înscrierea și transmiterea dosarelor de finanțare;c) etapa I: analiza conformității administrative a documentelor depuse, a eligibilității solicitantului, proiectului și a cheltuielilor în baza documentelor prevăzute la art. 13 alin. (1);d) publicarea pe pagina de internet a AFM a listei proiectelor respinse în urma analizei dosarelor de finanțare din etapa I;e) depunerea și soluționarea contestațiilor;f) etapa a II-a: analiza eligibilității proiectului și a cheltuielilor în baza documentelor prevăzute la art. 13 alin. (2);g) aprobarea proiectelor în vederea finanțării, după parcurgerea etapelor I și a II-a;h) publicarea pe pagina de internet a AFM a rezultatelor analizei dosarelor de finanțare din etapa a II-a;i) depunerea și soluționarea contestațiilor;j) încheierea contractelor de finanțare;k) implementarea proiectului;l) monitorizarea proiectului;m) raportarea către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului a modului de utilizare a sumelor din veniturile obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și a cantității de CO_2 diminuate prin implementarea proiectelor de modernizare/extindere a sistemelor de iluminat, conform indicatorului calculat.  +  Capitolul II Eligibilitatea solicitantului și a proiectului, depunerea dosarului de finanțare  +  Articolul 7Cuantumul finanțării(1) Finanțarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiție și în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți, așa cum sunt prevăzute la alin. (2).(2) Finanțarea se acordă în funcție de categoria unității administrativ-teritoriale, după cum urmează:a) pentru comune cu o populație de până la 5.000 de locuitori - maximum 1.000.000 lei;b) pentru comune cu o populație de peste 5.001 de locuitori - maximum 2.000.000 lei;c) pentru orașe - maximum 3.000.000 lei;d) pentru municipii de rang 0 - municipiul București - maximum 50.000.000 lei;e) pentru municipii de rang I - maximum 6.000.000 lei;f) pentru municipii de rang II - maximum 5.000.000 lei.(3) Numărul de locuitori se stabilește luând în considerare ultimul recensământ publicat pe pagina de internet a Institutului Național de Statistică.(4) Finanțarea maximă aprobată pentru fiecare proiect nu poate depăși pragurile prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 8Categorii de solicitanți eligibiliSub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 9, sunt eligibile pentru a participa în cadrul Programului UAT organizate la nivel de comună, oraș sau municipiu.  +  Articolul 9Criterii de eligibilitate a solicitantuluiEste eligibil solicitantul care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:a) acționează în nume propriu;b) nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;c) și-a îndeplinit obligațiile de plată a taxelor, impozitelor și amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;d) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiției care urmează a fi realizată prin Program.  +  Articolul 10Criterii de eligibilitate a proiectului(1) Este eligibil proiectul care îndeplinește cumulativ următoarele criterii:a) este prevăzut a se realiza în intravilan, la nivelul sistemului de iluminat public deținut/administrat de solicitant;b) terenul pus la dispoziție pentru realizarea proiectului este în proprietatea/administrarea solicitantului, pentru părțile din proiect care presupun înlocuirea stâlpilor existenți și/sau extinderea sistemului de iluminat;c) terenul pus la dispoziție pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, pentru părțile din proiect care presupun înlocuirea stâlpilor existenți și/sau extinderea sistemului de iluminat;d) respectă prevederile standardelor din seria SR EN 13201 pentru iluminat public, ale standardelor din seria SR EN 60598 pentru corpuri de iluminat și ale standardelor din seria SR EN 50419 privind marcarea echipamentelor electrice și electronice, asumate prin cererea de finanțare;e) cuprinde și achiziționarea și instalarea sistemului de telegestiune aferent obiectivului de investiție propus;f) demonstrează economie de energie de minimum 25%, așa cum este definită la art. 4 alin. (1) lit. o);g) prevede realizarea iluminatului stradal rutier și/sau stradal pietonal; nu sunt acceptate la finanțare tipurile de iluminat arhitectural, iluminat ornamental-festiv sau alte tipuri de iluminat în afara celui menționat mai sus;h) furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public se realizează/se va realiza prin intermediul unui operator, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd că serviciile de utilități publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali definiți potrivit art. 4 din prezentul ghid, și ale Legii serviciului de iluminat public nr. 230/2006, cu modificările și completările ulterioare.(2) În condițiile în care solicitantul declară, prin cererea de finanțare, că sistemul de telegestiune existent la nivelul obiectivului de investiții propus îndeplinește condițiile tehnice din prezentul ghid de finanțare, este eligibil proiectul care nu îndeplinește criteriul prevăzut la alin. (1) lit. e).  +  Articolul 11Cerințe tehnice minime pentru echipamentele achiziționate și montate prin proiect(1) Corpurile de iluminat ce urmează a fi montate prin proiect vor îndeplini următoarele cerințe minime:a) domeniu de utilizare: iluminatul căilor de circulație rutieră și/sau pietonală;b) protecție la supratensiuni de comutație, suprasarcină, scurtcircuit, supraîncălzire;c) frecvența nominală în rețea: 50 Hz;d) factor de putere: minimum 0,92;e) grad de protecție: IP65-IP66;f) rezistența la impact a întregului aparat de iluminat: IK08-IK10; elementul difuzant: sticlă sau policarbonat stabilizat UV;g) indicele de redare a culorilor: Ra ≥ 70;h) temperatura de culoare Tc (situată în intervalul): 2.700-5.000 K +/- 5%; carcasa metalică sau alt material rezistent la UV;i) durata de viață nominală: minimum 100.000 ore, L80B10, certificat de producătorul de aparate de iluminat;j) garanție aparat de iluminat: 5 ani;k) vor avea aplicat marcaj CE în conformitate cu directivele europene în vigoare;l) vor avea certificare ENEC și ENEC+ pentru demonstrarea performanțelor în timp sau prin rapoarte de testare emise de laboratoare acreditate, de organisme de certificare europene, care să demonstreze aceste performanțe.(2) Sistemele de telegestiune ce urmează a fi montate prin proiect trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime:a) să asigure instalarea, punerea în funcțiune/configurarea și gestionarea sistemului de iluminat la un cost redus și fără erori;b) să comute, să diminueze și să crească nivelul de iluminare în funcție de lumina ambientală, programe, programări, calendare sau semnale în timp real;c) să colecteze și să gestioneze datele privind consumul de energie cu o precizie ridicată pentru utilizator; sistemul va genera rapoarte automate privind consumul anual pentru tot proiectul;d) să identifice defecțiunile, anomaliile și alte defecțiuni ale aparatului de iluminat și ale alimentării cu energie electrică;e) să monitorizeze orele de funcționare, starea aparatelor de iluminat și a dispozitivelor electronice de control în scopuri de întreținere predictivă și pentru asigurarea respectării garanției; sistemul va genera un raport automat cu numărul de ore de funcționare pentru fiecare punct luminos, identificat GPS, și o medie a orelor de funcționare pentru tot proiectul;f) să colecteze date de la controlerele de puncte de lumină și să le furnizeze utilizatorului sau către software-uri terțe, cum ar fi sistemele de gestionare a activelor (AMS), sistemele de informații geografice (GIS);g) să furnizeze interfețe și/sau mecanisme pentru a interacționa cu o varietate de senzori și platforme inteligente pentru a ajusta nivelurile de lumină și pentru a oferi informații care să contribuie la îmbunătățirea serviciilor, confortului și siguranței;h) să fie scalabile pentru a gestiona un volum tot mai mare de date și un număr tot mai mare de dispozitive pentru a se potrivi creșterii pe viitor;i) pentru clasele de drum M5, M6, P5, P6 și P7 și pentru zonele de conflict (C0-C5) nu este obligatorie funcția de dimare; pentru clasele de drum M1-M6 și P1-P7 se poate aplica funcția CLO.  +  Articolul 12Categorii de cheltuieli eligibile(1) Sunt considerate eligibile următoarele:a) cheltuielile pentru elaborarea auditului energetic (subcap. 3.1.3 din conținutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare), proiectare și asistență tehnică (cap. 3.5 și 3.8 din conținutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare) sunt eligibile cumulat, în limita a 6% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază;b) cheltuielile cu consultanța (cap. 3.7 din conținutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare) sunt eligibile în limita a 4% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiției de bază;c) cheltuielile pentru investiția de bază:1. achiziționarea și montarea de: corpuri de iluminat LED cu eficiență ridicată, puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații, stâlpi, elemente de susținere a liniilor, instalații de legare la pământ, console, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public, pentru modernizarea și/sau extinderea sistemului de iluminat;2. achiziționarea și instalarea sistemului de telegestiune;3. active necorporale noi (brevete, licențe, know-how) necesare investiției de bază;d) cheltuieli pentru informare și publicitate, conform cap. 5.4 din conținutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare;e) TVA aferentă proiectului, în condițiile în care aceasta a fost solicitată și nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.(2) Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferențele de curs valutar etc., nu constituie cheltuieli eligibile.(3) Valoarea proiectului estimată prin cererea de finanțare nu este limitată, beneficiarul fiind obligat să susțină din surse proprii cheltuielile efectuate peste pragurile prevăzute la art. 7 alin. (2) ori cheltuielile declarate neeligibile.  +  Articolul 13 Conținutul dosarului de finanțare(1) Dosarul de finanțare depus în etapa I va cuprinde următoarele documente:a) cererea de finanțare nerambursabilă, semnată cu semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b) împuternicirea/actul administrativ prin care persoana care va semna cererea de finanțare este mandatată de către reprezentantul legal în acest sens, după caz;c) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanțare, în original, în copie legalizată sau în Spațiul Privat Virtual - SPV;d) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanțare, în original, în copie legalizată sau emis și comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanță;e) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către AFM, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanțare, sau declarația pe propria răspundere de unde să rezulte că solicitantul și-a îndeplinit toate obligațiile la Fondul pentru mediu, respectiv a depus toate declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru mediu și nu are sume datorate la data depunerii dosarului de finanțare; declarația va fi dată sub sancțiunea prevederilor penale privind falsul în declarații și va fi asumată prin semnătură electronică de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia;f) deviz general al obiectivului de investiții, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, de către un proiectant de specialitate, care va conține defalcat categoriile de cheltuieli eligibile menționate la art. 12;g) hotărârea consiliului local/Consiliului General al Municipiului București/județean/organului de decizie al solicitantului privind participarea la Program, care va conține:1. acordul privind participarea la Program;2. aprobarea devizului general prevăzut la lit. f), pentru proiectul respectiv.(2) Dosarul de finanțare depus în etapa a II-a va cuprinde următoarele documente:a) DALI/SF pentru obiectivul de investiții propus, care este întocmit(ă) conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, și trebuie să cuprindă și următoarele:1. evidențierea situației actuale:(i) auditul sistemului actual, cu identificarea minimă a corpurilor de iluminat existente, a stâlpilor, a rețelelor de distribuție;(ii) identificarea consumului inițial anual de energie în iluminat public (Ci), calculat conform art. 4 alin. (1) lit. g);2. dovedirea parametrilor proiectați:(i) rapoarte și calcule/studii luminotehnice conform standardelor din seria SR EN 13201, cu respectarea încadrării în clasa de iluminat a drumului/străzii;(ii) estimarea consumului final anual de energie în iluminat public (Cf), calculat conform art. 4 alin. (1) lit. h), rezultat din calculele luminotehnice în urma execuției proiectului.Certificatul de urbanism, avizele și acordurile nu sunt obligatorii la depunerea dosarului de finanțare.În situația în care anumite componente nu sunt considerate necesare în conținutul DALI/SF, se va motiva de către proiectant în acest sens.Referitor la piesele desenate, se vor prezenta: plan de încadrare în zonă, plan de situație cu situația existentă (identificarea străzilor din proiect, a stâlpilor de iluminat echipați cu corpuri de iluminat existente, inclusiv puterile nominale ale corpurilor, și, după caz, a stâlpilor care nu sunt echipați cu corpuri de iluminat), plan de situație cu situația propusă (identificarea străzilor din proiect și a stâlpilor de iluminat pe care vor fi montate corpurile de iluminat propuse, inclusiv puterile nominale ale acestora);b) hotărârea consiliului local/Consiliului General al Municipiului București/județean/organului de decizie al solicitantului, care va conține:1. aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici;2. acordul privind asigurarea și susținerea contribuției financiare aferente cheltuielilor implementării proiectului și care nu sunt finanțate de AFM;c) audit energetic al obiectivului de investiție, elaborat de un auditor electroenergetic/complex sau manager energetic de localități; se va depune, în copie, și atestatul auditorului/managerului energetic, valabil la momentul elaborării auditului energetic. Concluziile auditului energetic trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele informații:1. numărul total al stâlpilor care intră în componența sistemului de iluminat pe care se intervine cu ocazia implementării proiectului, numărul total al corpurilor de iluminat existente și distribuția acestora pe străzile din comună/ oraș/municipiu, precum și puterea totală instalată a acestora, calculată conform art. 4 alin. (1) lit. w), și consumul inițial anual de energie în iluminat public, calculat conform art. 4 alin. (1) lit. g);2. numărul total al corpurilor de iluminat propuse a fi achiziționate și montate prin proiect, distribuția acestora pe străzile din comună/oraș/municipiu, precum și puterea totală instalată a acestora, calculată conform art. 4 alin. (1) lit. x), și consumul final anual de energie în iluminat public, calculat conform art. 4 alin. (1) lit. h);3. economia de energie, calculată conform art. 4 alin. (1) lit. o), și cantitatea de emisii de CO_2 redusă, calculată cu factorul de conversie fCO_2 = 0,265 kg CO_2/kWh;d) împuternicirea/actul administrativ prin care persoana care va semna contractul de finanțare este mandatată de către reprezentantul legal al solicitantului în acest sens, după caz;e) actul de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului solicitantului prevăzut la lit. d);f) documentul doveditor al deschiderii de către solicitantul aprobat la Trezoreria Statului a contului de venituri încasate de la Fondul pentru mediu, în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, și reprezentând finanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului. Contul va avea cod/indicator bugetar 43.02.44/43.44.00.  +  Articolul 14Depunerea dosarului de finanțare(1) În cadrul sesiunii de depunere, solicitantul transmite dosarul de finanțare aferent etapei I, cuprinzând documentele prevăzute la art. 13 alin. (1). Solicitantul poate depune în etapa I dosarul de finanțare în integralitate, în situația în care deține toate documentele prevăzute la art. 13 alin. (1) și (2); în acest caz nu trebuie depus și documentul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. g).(2) În situația în care dosarul de finanțare aferent etapei I, cuprinzând documentele prevăzute la art. 13 alin. (1), nu a fost respins, în termen de 90 de zile de la recepționarea rezultatului procesului de analiză, comunicat conform art. 18 alin. (2), solicitantul transmite dosarul de finanțare aferent celei de-a II-a etape, cuprinzând documentele prevăzute la art. 13 alin. (2).(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în situația în care solicitantul depune în etapa I dosarul de finanțare în integralitate.(4) Instrucțiuni cuprinzând modul de depunere a dosarului de finanțare, precum și alte informații relevante se elaborează și se aprobă la nivelul AFM și se aduc la cunoștința persoanelor interesate prin publicarea pe pagina de internet a instituției.(5) Înscrierile în aplicație se realizează în limita a 150% din bugetul alocat Programului.  +  Capitolul III Proceduri privind analiza documentelor depuse de către solicitant, în vederea aprobării finanțării  +  Articolul 15Analiza și selectarea cererilor de finanțare(1) Comisia de evaluare analizează dosarele de finanțare în ordinea depunerii și stabilește eligibilitatea solicitantului, eligibilitatea proiectului, cheltuielile eligibile și suma propusă spre aprobare.(2) Comisia de evaluare poate proceda, o singură dată pentru același motiv, la:a) solicitarea de informații sau documente suplimentare față de cele prevăzute la art. 13;b) solicitarea remedierii/clarificării neconcordanțelor/erorilor constatate în cuprinsul documentației depuse;c) completarea documentelor, dintre cele depuse potrivit art. 13, în cazul în care se constată că nu au fost depuse integral; prin excepție, în situația în care nu au fost depuse, documentele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. d)-f) pot fi prezentate integral, la solicitarea comisiei.(3) Documentele/Informațiile prezentate potrivit alin. (2) vor atesta eligibilitatea solicitantului, proiectului și cheltuielilor la data depunerii dosarului de finanțare. Prin excepție, pentru documentele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f)-g) și la art. 13 alin. (2) pot fi transmise remedieri/clarificări care vor atesta eligibilitatea solicitantului, proiectului și cheltuielilor și la o dată ulterioară depunerii dosarului.(4) În situația aplicării prevederilor alin. (2), AFM comunică solicitantului observațiile/constatările sale, prin publicarea pe pagina proprie de internet, precum și prin transmiterea către solicitant a unui e-mail de informare.(5) Termenul în care pot fi transmise documentele și informațiile, potrivit alin. (2), este de maximum 10 zile de la data publicării pe pagina de internet a AFM.(6) Valoarea totală a cheltuielilor eligibile stabilită de AFM în urma analizei devizului general depus în etapa I este valoarea maximă care poate fi aprobată în vederea finanțării proiectului.(7) În cazul în care valoarea totală a cheltuielilor eligibile stabilită de AFM în urma analizei conținutului documentelor depuse în etapa a II-a este mai mare decât valoarea stabilită în urma analizei devizului general depus în etapa I, solicitantul va susține diferența din surse financiare proprii.(8) În cazul în care valoarea totală a cheltuielilor eligibile stabilită de AFM în urma analizei conținutului studiului de fezabilitate este mai mică decât valoarea stabilită în urma analizei devizului general depus în etapa I, AFM va diminua corespunzător valoarea care poate fi finanțată.(9) Proiectele stabilite ca fiind eligibile după parcurgerea ambelor etape prevăzute la art. 14 alin. (1) și (2) sunt înaintate spre avizare Comitetului director. Prin excepție, pot fi înaintate spre avizare Comitetului director fără parcurgerea ambelor etape prevăzute la art. 14 alin. (1) și (2) proiectele ale căror dosare de finanțare depuse în etapa I cuprind toate documentele prevăzute la art. 13 alin. (1) și (2) și care sunt declarate eligibile.(10) Atrag respingerea dosarului de finanțare: neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 9 și 10, neprezentarea clarificărilor/remedierilor în termenul indicat de AFM potrivit alin. (5), neclarificarea/neremedierea situațiilor semnalate și nedepunerea documentelor prevăzute la art. 13.(11) Lista proiectelor eligibile, propuse spre avizare/aprobare, va conține cel puțin următoarele informații: numărul cererii de finanțare, valoarea eligibilă a proiectului, suma propusă spre finanțare, procentul pe care îl reprezintă aceasta din valoarea eligibilă și motivul diminuării sumei solicitate.(12) Lista proiectelor propuse spre respingere va conține cel puțin următoarele informații: numărul cererii de finanțare și motivul respingerii.(13) În situația în care din analiza cererii de finanțare rezultă cel puțin un motiv de respingere, cererea de finanțare va fi respinsă.  +  Articolul 16Avizarea proiectelor(1) Comitetul director al AFM avizează și propune spre aprobare Comitetului de avizare proiectele selectate pentru a fi finanțate din Fondul pentru mediu, după parcurgerea etapei a II-a, sau pe cele selectate după parcurgerea etapei I, în situația în care dosarul de finanțare a fost depus în integralitate în această etapă.(2) Comitetul director al AFM aprobă lista proiectelor respinse de către Comisia de analiză în etapa I sau etapa a II-a, după caz.(3) Comitetul director al AFM poate solicita Comisiei de analiză orice document relevant, în vederea avizării proiectelor.  +  Articolul 17Aprobarea dosarelor de finanțare(1) Comitetul de avizare adoptă hotărârea privind aprobarea finanțării proiectelor avizate de Comitetul director al AFM.(2) Comitetul de avizare poate solicita Comisiei de analiză și/sau Comitetului director al AFM orice document relevant, în vederea fundamentării și adoptării hotărârii.  +  Articolul 18Comunicarea rezultatelor(1) Centralizatoarele cuprinzând proiectele aprobate, proiectele respinse și proiectele propuse spre respingere cu posibilitate de remediere se publică pe pagina de internet a AFM.(2) Rezultatele procesului de analiză se comunică solicitanților prin e-mail.  +  Articolul 19Contestații(1) Solicitanții pot formula contestație împotriva deciziilor Comitetului director și/sau hotărârilor Comitetului de avizare, în termen de 30 de zile de la data publicării listelor pe pagina de internet a AFM, potrivit art. 18 alin. (1).(2) Contestația se poate transmite la AFM, inclusiv în format electronic, în termenul prevăzut la alin. (1).(3) Contestația va fi semnată olograf sau cu semnătură digitală calificată a reprezentantului legal ori a împuternicitului solicitantului, după caz, și va cuprinde următoarele elemente, sub sancțiunea respingerii ca inadmisibilă:a) atributele de identificare ale contestatarului;b) numele și prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului solicitantului, precum și împuternicirea notarială sau avocațială, după caz;c) codul unic de înregistrare al cererii de finanțare;d) obiectul contestației;e) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația.(4) AFM soluționează contestațiile în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.(5) Listele cuprinzând contestațiile admise sau respinse se vor publica pe pagina de internet a AFM, iar deciziile de soluționare vor fi comunicate contestatarilor, în condițiile legii.(6) Decizia de soluționare a contestației poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 20Perfectarea contractului de finanțare și acordarea finanțării(1) AFM publică pe pagina proprie de internet listele cu solicitanții aprobați, valorile eligibile ale proiectelor, sumele propuse spre finanțare și procentele de finanțare obținute în urma evaluării acestora.(2) Ulterior, AFM pune la dispoziția solicitanților aprobați, prin intermediul mijloacelor electronice, contractele de finanțare.(3) În termen de 15 zile de la recepționarea acestora, solicitanții aprobați le vor semna cu semnătură electronică calificată și le vor transmite AFM utilizând mijloacele electronice.(4) Netransmiterea contractului de finanțare semnat în termenul prevăzut la alin. (3) constituie renunțare la finanțare.(5) Modelul contractului este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ghid.(6) Contractul se întocmește în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.(7) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și își încetează valabilitatea la împlinirea unui termen de 3 ani de la data depunerii, de către beneficiar, a raportului de finalizare a proiectului. Durata de implementare a proiectului este de până la 18 luni de la data depunerii cererii de avans.(8) În situații justificate, termenul de 18 luni aferent duratei de implementare a proiectului poate fi prelungit, cu acordul AFM, până la maximum 24 de luni.(9) Valoarea aprobată spre finanțare nu poate fi suplimentată față de cea aprobată inițial, beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea investiției.(10) AFM poate acorda plăți reprezentând avans în cuantum de maximum 30% din valoarea totală a contractului de finanțare, într-o singură tranșă, în condițiile legii.(11) Sumele finanțate în cadrul Programului nu pot face obiectul executării silite prin poprire potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(12) Acordarea finanțării se face cu respectarea de către beneficiar a prevederilor art. 15^3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.(13) Până la momentul perfectării contractului, AFM are dreptul să modifice și/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare și/sau completare realizându-se cu acordul ambelor părți, exprimat prin act adițional.(14) În cazul nerespectării clauzelor contractuale și a obligațiilor asumate de beneficiar în cadrul Programului, AFM poate anula sau recupera finanțarea, iar contractul poate fi reziliat, cu îndeplinirea formalităților specifice de notificare.(15) În cazul recuperării finanțării, la valoarea de recuperat se adaugă dobânzi calculate de la data plăților efectuate cu titlu de finanțare, până la data recuperării sau a rambursării integrale, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.(16) Stingerea creanțelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se poate face inclusiv prin compensare, în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.(17) În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de plata efectuată de AFM, beneficiarul nu este obligat la restituirea vreunei sume.  +  Articolul 21Acordarea avansului(1) AFM poate acorda o plată reprezentând avans, dar nu mai mult de 30% din valoarea contractului.(2) În vederea acordării avansului, beneficiarul depune o cerere de acordare a avansului, însoțită de contracte ferme încheiate în condițiile legii pentru lucrări, servicii și bunuri, ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor. Cererea de acordare a avansului se depune la sediul AFM sau prin intermediul mijloacelor electronice.(3) Sumele reprezentând plăți în avans, nejustificate prin lucrările executate, serviciile prestate și bunurile livrate, până la sfârșitul anului, se vor restitui AFM.(4) Restituirea sumelor se face cu perceperea dobânzilor prevăzute pentru creanțele bugetare. În cazul în care recuperarea avansului acordat este programată să se efectueze în anul bugetar următor, beneficiarul va prezenta până la finele anului bugetar curent în care a fost acordat avansul un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea conform destinațiilor legale a avansului acordat.(5) Prevederile alin. (1) nu se aplică beneficiarilor care nu au justificat/returnat avansul primit în cadrul proiectului și/sau în cadrul altor proiecte/programe și din alte surse de finanțare. În acest sens, beneficiarul va depune, odată cu cererea de avans, o declarație pe propria răspundere care va evidenția dacă se află sub incidența art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(6) AFM nu va efectua o nouă plată decât după stingerea integrală a avansului acordat.(7) Documentele justificative prevăzute în anexa nr. 2 la contractul de finanțare, cu privire la stingerea avansului, vor fi prezentate la AFM împreună cu o notă de stingere avans, întocmită conform anexei nr. 5 la contractul de finanțare. Nota de stingere avans se depune la sediul AFM sau prin intermediul mijloacelor electronice.(8) Ulterior stingerii avansului, beneficiarul depune, conform prevederilor contractului, cererile de decontare.  +  Articolul 22Decontarea cheltuielilor eligibile(1) AFM verifică modul de implementare a proiectului de către beneficiarul finanțării, în conformitate cu prevederile contractuale.(2) Cererile de avans/decontare se depun în interiorul duratei de implementare a proiectului. Cererile de avans/decontare se depun la sediul AFM sau prin intermediul mijloacelor electronice. Instrucțiuni cuprinzând modul de depunere a documentelor ce însoțesc cererea de decontare, precum și alte informații relevante se elaborează și se aprobă la nivelul AFM și se aduc la cunoștința persoanelor interesate prin publicare pe pagina de internet a instituției.(3) În cazul în care beneficiarul depune o singură cerere de decontare, acesta este obligat să facă dovada achitării tranșei din finanțare și a contribuției financiare proprii aferente facturilor fiscale (dacă beneficiarul asigură contribuție financiară) care însoțesc cererea de decontare, în termen de 30 de zile de la efectuarea plății de către AFM, odată cu depunerea raportului de finalizare.(4) În cazul în care beneficiarul depune două cereri de decontare, la data depunerii fiecărei celei de-a doua cereri de decontare, beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanțate din Fondul pentru mediu pentru facturile depuse la cererea de decontare anterioară. În 30 de zile de la efectuarea ultimei plăți de către AFM, odată cu depunerea raportului de finalizare, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării valorii finanțate din Fondul pentru mediu, precum și a contribuției financiare proprii (dacă beneficiarul asigură contribuție financiară).(5) AFM finanțează cheltuieli eligibile contractate după aprobarea cererii de finanțare și realizate, recepționate și facturate după semnarea contractului de finanțare. Prin excepție, se vor finanța cheltuielile aferente realizării serviciilor de proiectare, consultanță, inclusiv cheltuielile aferente auditului energetic al proiectului, realizate anterior perfectării contractului de finanțare.(6) Ulterior verificării conformității documentelor aferente ultimei cereri de decontare, personalul AFM poate efectua o vizită la amplasamentele obiectivelor pentru care s-au realizat lucrări de iluminat public.(7) Vizitele prevăzute la alin. (6) vor fi realizate prin eșantionare, într-un procent din totalul contractelor de finanțare, care urmează a fi stabilit în baza unor criterii prin reglementări/proceduri interne ale AFM.(8) Propunerea la finanțare se poate face doar în condițiile în care documentele care însoțesc cererea de avans/decontare/nota de stingere avans sunt complet și corect întocmite.(9) În cazul în care beneficiarul depune nota de stingere avans și cererea de decontare la aceeași dată, ordinea în care acestea se soluționează și se aprobă este următoarea:a) notă de stingere avans;b) cerere de decontare, în condițiile în care a fost justificat întregul avans acordat.  +  Articolul 23Documente justificative necesare decontării și stingerii avansuluiBeneficiarul finanțării depune la sediul AFM sau prin intermediul mijloacelor electronice cereri de decontare/nota de stingere avans, însoțite(ă) de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 2 „Lista documentelor justificative necesare decontării/stingerii avansului“ la contractul de finanțare.  +  Articolul 24Condiții generale cu privire la decontarea cheltuielilor eligibile(1) La cererea de decontare, AFM finanțează suma cheltuielilor eligibile în limita sumei aprobate, a procentului aprobat și în urma verificării documentelor justificative.(2) Beneficiarul este obligat să prezinte orice document solicitat și care are legătură cu proiectul finanțat din Fondul pentru mediu.  +  Articolul 25Aplicarea regulilor privind ajutorul de statPentru proiectele implementate prin Program, beneficiarii vor respecta prevederile aplicabile din regulamentele privind ajutorul de stat.  +  Articolul 26Achizițiile publice(1) La întocmirea documentației de achiziție publică, beneficiarul finanțării va include și cerințele tehnice minime prevăzute la art. 11.(2) Întreaga responsabilitate pentru întocmirea documentației de achiziție publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice și ale actelor normative aplicabile în materie de investiții publice revine beneficiarului.(3) La stabilirea condițiilor contractelor de achiziție, beneficiarul finanțării trebuie să aibă în vedere faptul că AFM va finanța doar cheltuieli eligibile.  +  Articolul 27Reguli de publicitate(1) Beneficiarul finanțării este obligat să instaleze un panou de informare la locul de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, să îl mențină și să îl întrețină în bună stare pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului.(2) Caracteristicile panoului sunt următoarele:a) dimensiunile panourilor de informare vor fi de minimum 1,5 m x 2 m;b) panourile trebuie confecționate dintr-un material rezistent, astfel încât să se asigure durabilitatea în timp și la condițiile meteo;c) fundalul recomandat pentru panoul de informare este de culoare albă, iar textul scris cu negru, asigurându-se astfel lizibilitatea;d) pentru realizarea unitară a acestora se va utiliza fontul Calibri;e) mărimea corpului literei variază în funcție de spațiul disponibil, cu condiția asigurării vizibilității informațiilor.(3) Elementele obligatorii pentru panourile de informare sunt:a) sigla AFM, împreună cu textul „Finanțat din Fondul pentru mediu“, care să ocupe cel puțin 25% din suprafața panoului de informare;b) titlul Programului;c) pagina de internet a Programului - www.afm.ro;d) numele beneficiarului;e) numele proiectului;f) valoarea finanțării nerambursabile a proiectului;g) data începerii și finalizării investiției.  +  Articolul 28Publicarea informațiilor relevante privind Programul(1) Toate datele, informațiile, instrucțiunile, comunicatele și alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe pagina de internet a AFM, www.afm.ro, și/sau a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, www.mmediu.ro.(2) Singurele informații și instrucțiuni valabile sunt cele comunicate oficial de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și de către AFM.  +  Articolul 29Păstrarea documentelor(1) AFM păstrează documentele și informațiile gestionate în cadrul Programului în conformitate cu legislația în vigoare și cu normele sale interne.(2) În condițiile în care AFM consideră necesar, se poate solicita transmiterea documentelor în original, în copie legalizată sau în copie certificată „conform cu originalul“ atât pentru documentele aferente dosarului de finanțare, cât și pentru cele prezentate în cererile de avans/decontare și nota de stingere avans.  +  Articolul 30Monitorizare(1) Monitorizarea finanțării acordate în cadrul Programului se face de către structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul AFM.(2) Este interzisă înstrăinarea sau grevarea cu sarcini a sistemului de iluminat modernizat/extins în cadrul Programului pe o perioadă de 3 ani de la data înregistrării raportului de finalizare la AFM.(3) Beneficiarul este obligat să mențină funcțională investiția realizată în cadrul Programului pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la data depunerii raportului de finalizare.(4) În orice situație, independentă de voința beneficiarului, care poate conduce la scoaterea din patrimoniul acestuia a sistemului de iluminat modernizat/extins în cadrul Programului, beneficiarii sunt obligați să aducă la cunoștința organelor de executare, potențialilor terți dobânditori sau creditori, după caz, în scris, interdicțiile prevăzute la alin. (2).(5) Beneficiarul are obligația să transmită AFM un raport de monitorizare, anual, pe toată perioada supusă monitorizării. În fiecare raport se va prezenta cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră ce a fost diminuată în perioada raportată, ca urmare a implementării proiectului.(6) La finalul perioadei de monitorizare stipulate în contract, beneficiarul are obligația să transmită AFM un raport final de monitorizare cu informații referitoare la activitatea desfășurată, în formatul solicitat de AFM.(7) Beneficiarul are obligația de a permite reprezentanților AFM accesul la sediile sale și la amplasamentul proiectului, pentru inspectarea activităților ce se realizează din finanțarea acordată și examinarea registrelor și a evidențelor contabile legate de proiect.(8) În situația în care AFM constată nerespectarea condițiilor de acordare a finanțării, notifică beneficiarul în vederea remedierii, după caz, a deficienței respective.(9) În situația în care, în termen de 30 de zile de la primirea notificării, beneficiarul nu remediază deficiența prevăzută la alin. (8), AFM procedează la recuperarea sumelor finanțate, care se fac venit la Fondul pentru mediu, potrivit art. 9 alin. (1) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, și potrivit art. 15^4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.(10) Stingerea creanțelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se poate face inclusiv prin compensare, în condițiile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(11) AFM poate solicita beneficiarului orice alte date, informații și/sau documente relevante în legătură cu finanțarea acordată, pe perioada supusă monitorizării.  +  Articolul 31Responsabilități privind gestionarea datelor cu caracter personalAFM răspunde, în condițiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal aparținând persoanelor participante în cadrul Programului, pe care aceasta le prelucrează. Prin depunerea cererii de finanțare și încheierea contractului de finanțare, solicitantul/beneficiarul proiectului declară că este de acord cu privire la gestionarea și prelucrarea de către AFM a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de situații și statistici.  +  Articolul 32Dispoziții generale privind modificările apărute în cadrul proiectului(1) În cazul în care intervin modificări ale documentației depuse față de proiectul aprobat, sunt necesare următoarele:a) trebuie transmise AFM documentele justificative înaintea demarării execuției lucrărilor cuprinse în documentația transmisă;b) AFM analizează modificările și înștiințează beneficiarul cu privire la menținerea eligibilității proiectului;c) în cazul în care modificările presupun cheltuieli suplimentare, AFM le poate aproba în limitele contractului de finanțare, înștiințând beneficiarul în acest sens;d) cheltuielile eligibile aferente modificărilor prezentate, care implică actualizarea cheltuielilor eligibile prevăzute în contract, vor putea fi finanțate doar după actualizarea anexei nr. 1 la contractul de finanțare.(2) Modificările prevăzute la alin. (1) care implică actualizarea cheltuielilor eligibile prevăzute în contract vor putea fi finanțate doar după actualizarea anexei nr. 1 la contractul de finanțare, chiar dacă acestea au fost deja realizate în teren și au fost depuse documente justificative la AFM.(3) Modificările proiectului prevăzute la alin. (1) și (2) se realizează cu respectarea legislației în vigoare aplicabile.  +  Articolul 33AnexeAnexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ghid.  +  Anexa nr. 1la ghid
  CERERE
  de finanțare nerambursabilă
  A. Date generaleTitlul proiectului .......................................................................Denumirea solicitantului ..............................................................Statutul juridic al solicitantului (comună, oraș, municipiu) ..................Codul de înregistrare fiscală .....................................................Cont deschis la Trezoreria Statului (cod/indicator bugetar 43.02.44/43.44.00): ....................................Adresa sediului social .................................................................Adresa la care se implementează proiectul .....................................Date de contact sediu: tel. ........................., fax ....................., e-mail ..........................Prin reprezentant legal/împuternicit (numele și prenumele), act de identitate B.I./C.I. .... seria .... nr. ...........B. Finanțare solicitatăSolicitantul .........................................., prin reprezentantul legal/împuternicitul ..............................., solicită o finanțare nerambursabilă în sumă de .......................... lei (în litere ............................), reprezentând ..................% din valoarea totală eligibilă a proiectului.Valoarea totală a proiectului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) este de ...................... lei (în litere ...........................).Cheltuielile neeligibile necesare realizării în cuantum de ........................... lei vor fi susținute financiar din surse proprii.De asemenea, solicităm TVA ca fiind cheltuială eligibilă, având în vedere faptul că nu suntem plătitori de TVA, iar acesta nu este recuperabil, rambursabil sau compensat prin orice mijloace, conform prevederilor legale:DA [ ]NU [ ]Cheltuielile eligibile din cadrul proiectului:
  Nr. crt.Cheltuieli eligibile*)Valoare fără TVAValoare TVAValoare cu TVA
  1.Cheltuieli pentru elaborarea auditului energetic, proiectare și asistență tehnică - 6% din investiția de bază
  2.Cheltuieli cu consultanța - 4% din investiția de bază
  3.Total cheltuieli cu investiția de bază, din care:
  3.1.achiziționarea și montarea de corpuri de iluminat LED cu eficiență ridicată, puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundații, stâlpi, elemente de susținere a liniilor, instalații de legare la pământ, console, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public, pentru modernizare și/sau extinderea sistemului de iluminat
  3.2.achiziționarea și instalarea sistemului de telegestiune
  4.Cheltuieli pentru informare și publicitate
  Total
  *) Informațiile se preiau din devizul general aferent proiectului.
  C. Declarație pe propria răspundereSubsemnatul, ..................................................., având datele de identificare menționate la lit. A, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:a) solicitantul a depus dosarul de finanțare în nume propriu;b) solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;c) solicitantul nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiției care urmează a fi efectuată prin Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, denumit în continuare Program;d) finanțarea nerambursabilă solicitată, în situația aprobării și acordării, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în prezenta cerere de finanțare și în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanțare;e) proiectul propus se va realiza în intravilan, la nivelul sistemului de iluminat public deținut/administrat de solicitant;f) terenul pus la dispoziție pentru realizarea proiectului este în proprietatea/administrarea solicitantului, pentru părțile din proiect care presupun înlocuirea stâlpilor existenți și/sau extinderea sistemului de iluminat;g) proiectul propus prevede realizarea iluminatului stradal rutier și/sau stradal pietonal;h) terenul pus la dispoziție pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, pentru părțile din proiect care presupun înlocuirea stâlpilor existenți și/sau extinderea sistemului de iluminat;i) pentru sistemele de iluminat modernizate/extinse prin Program se vor respecta prevederile aplicabile din regulamentele privind ajutorul de stat;j) proiectul propus respectă prevederile standardelor din seria SR EN 13201 pentru iluminat public, ale standardelor din seria SR EN 60598 pentru corpuri de iluminat și ale standardelor din seria SR EN 50419 privind marcarea echipamentelor electrice și electronice;k) corpurile de iluminat ce urmează a fi montate prin proiect vor respecta cerințele impuse prin ghidul de finanțare a Programului;l) sistemul de telegestiune existent la nivelul obiectivului de investiții propus îndeplinește condițiile tehnice din Ghidul de finanțare (pentru situația în care la nivelul localității există instalat un sistem de telegestiune finanțat din Fondul pentru mediu/din fonduri acordate de alte instituții finanțatoare/fonduri europene, iar solicitantul dorește numai înlocuirea corpurilor de iluminat existente pe anumite tronsoane și cuplarea acestora la sistemul de telegestiune existent);m) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghidul de finanțare sau în scopul elaborării de situații și statistici;n) furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public se realizează/se va realiza prin intermediul unui operator în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd că serviciile de utilități publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali definiți potrivit art. 4 din ghid, și ale Legii serviciului de iluminat public nr. 230/2006, cu modificările și completările ulterioare;o) activitățile propuse a fi realizate prin proiect nu sunt prevăzute în contractul de delegare ca investiții asumate de operator, din punct de vedere financiar, pe perioada valabilității contractului de finanțare;p) am luat cunoștință de faptul că prezentarea eronată sau falsă a datelor și informațiilor conținute în prezenta cerere de finanțare și în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanțare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanțare în cadrul Programului;q) în prezenta sesiune de finanțare am depus maximum două cereri de finanțare, iar cheltuielile solicitate prin acestea sunt distincte și sunt propuse a fi realizate pe amplasamente de implementare diferite.Subsemnatul, ........................................................, înțelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informații false în documentele prezentate și îmi asum responsabilitatea datelor conținute în prezenta cerere de finanțare și în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanțare depus, inclusiv documentele financiare, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte și complete.Prin semnarea prezentei cereri de finanțare confirm că am înțeles și mi-am însușit în integralitate conținutul acesteia.D. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personalAdministrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, București, telefon 021.317.02.87, colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).Prin acest document, Administrația Fondului pentru Mediu informează persoanele vizate ale căror date sunt colectate cu privire la modul în care sunt utilizate aceste date și despre drepturile care li se cuvin.a) Date de contactAdministrația Fondului pentru MediuAdresa: Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, BucureștiNumăr de telefon: 021.317.02.87b) Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor:E-mail: dpo@afm.roAdresa: Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, BucureștiNumăr de telefon: (021) 319.48.49, (021) 319.48.50, fax: (021) 317.02.89c) Scopurile prelucrării datelor cu caracter personalAdministrația Fondului pentru Mediu colectează date cu caracter personal, pe care le poate prelucra în scopuri precum implementarea tehnică, implementarea financiară (plata) și monitorizare. Astfel, prelucrarea datelor personale se realizează, fără a fi limitativ, pentru următoarele:– verificarea cererilor de finanțare;– selectarea proiectelor finanțate;– stabilirea obligațiilor contractuale;– autorizarea plății către beneficiari;– efectuarea plății către beneficiari;– înregistrarea angajamentelor de plată și a plăților;– managementul informatic al plăților realizate către beneficiarii proiectelor.Temeiul prelucrării este constituit din cererea de finanțare, contractul de finanțare și prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu cererea de finanțare și contractul de finanțare, precum și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm aceste date către autorități publice, terți sau împuterniciți.d) Destinatari ai datelor cu caracter personalÎn fluxul de procesare și stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, după caz, următoarelor categorii de destinatari:– furnizori, prestatori, terți sau împuterniciți implicați în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menționate (furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de consultanță etc.);– operatori, titulari de drepturi, autorități publice abilitate de lege sau cu care AFM a încheiat protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice conferite de legislația europeană și națională.e) Perioada stocării datelorToate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai atât timp cât este necesar, luând în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale, respectiv a scopului, și (plus) termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).f) Drepturile persoanei vizatePersoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt colectate de către Administrația Fondului pentru Mediu au următoarele drepturi, conform legislației în domeniu:– dreptul de acces;– dreptul la rectificarea datelor;– dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat“);– dreptul la restricționarea prelucrării;– dreptul la portabilitatea datelor;– dreptul la opoziție;– drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;– dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare;– dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal;– dreptul la o cale de atac judiciară;– dreptul de a fi notificate de către operator.Prin prezenta declar că am fost informat de către Administrația Fondului pentru Mediu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului............................................Semnătura reprezentantului legal al reprezentantului legal/împuternicitului solicitantului......................................
   +  Anexa nr. 2la ghid
  CONTRACT DE FINANȚARE
  nr. ......../.................
  Între părțile contractante:Administrația Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală 14715650, cont nr. ........................, deschis la Trezoreria Sectorului 6 București, reprezentată legal prin ................................., președinte, în calitate de finanțator, denumită în continuare AFM,șiBeneficiarul ..............................., cu sediul în ................................., cod de identificare fiscală ..........., cont nr. ..................., deschis la ........................., reprezentat legal prin ..................................,a intervenit următorul contract de finanțare, denumit în continuare contract:  +  Articolul 1Obiectul contractului1. AFM acordă beneficiarului o finanțare nerambursabilă, denumită în continuare finanțare, în sumă de până la.......................... lei, reprezentând .............. (%) din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru realizarea proiectului „.................................................“.2. Finanțarea se acordă numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract și numai în limita sumei prevăzute la pct. 1.3. Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:a) sunt contractate după aprobarea cererii de finanțare și realizate, recepționate și facturate după semnarea contractului și pe perioada de execuție a proiectului, cu excepția cheltuielilor aferente realizării serviciilor de proiectare, consultanță și audit energetic al proiectului;b) sunt efectiv realizate conform documentelor depuse de beneficiar.  +  Articolul 2Destinația finanțării1. Finanțarea se realizează din veniturile Fondului pentru mediu, obținute din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în limita creditelor bugetare prevăzute cu această destinație prin bugetul anual.2. Finanțarea este acordată pentru realizarea proiectului, beneficiarul obligându-se să o utilizeze conform cererii de finanțare.  +  Articolul 3Durata contractului și perioada de utilizare a finanțării1. Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și își încetează valabilitatea la împlinirea unui termen de 3 ani de la data înregistrării la AFM a raportului de finalizare a proiectului întocmit de către beneficiar.2. Termenul de 3 ani prevăzut la pct. 1 constituie perioadă de monitorizare.3. În cadrul prezentului contract, beneficiarul poate depune maximum o cerere de avans și două cereri de decontare în interiorul duratei de implementare a proiectului.4. Durata de implementare a proiectului este de până la 18 luni de la data depunerii cererii de avans.5. În situații justificate, pe baza solicitării beneficiarului, durata de implementare a proiectului poate fi prelungită cu acordul AFM, până la maximum 24 de luni.  +  Articolul 4Modalitatea de plată1. Decontarea cheltuielilor efectuate de către beneficiar/acordarea avansului se poate face numai după îndeplinirea de către acesta a tuturor condițiilor prevăzute în prezentul contract.2. Plata se efectuează în una sau mai multe tranșe, prin debitarea contului de trezorerie al AFM pe măsura tragerii sumei și prin creditarea contului nr. ................, deschis de către beneficiar la Trezoreria .........................., numai pe bază de cerere de avans/cereri de decontare, conform modelelor prevăzute în anexele la prezentul contract. Aceasta/Acestea va/vor fi însoțită/însoțite de documentele justificative prevăzute în prezentul contract, în condițiile în care cererea de avans/cererile de decontare și documentația aferentă sunt complete și corect întocmite.3. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar beneficiarul are obligația de a restitui sumele necuvenite în termen de 15 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.4. Suma neutilizată la finalul duratei de realizare a proiectului se consideră anulată și rămâne la dispoziția AFM.5. Valoarea aprobată spre finanțare nu poate fi suplimentată față de cea aprobată inițial, beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea investiției.6. Sumele finanțate în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, denumit în continuare Program, nu pot face obiectul executării silite prin poprire potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.7. Acordarea finanțării se face cu respectarea de către beneficiar a prevederilor art. 15^3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Acordarea avansului1. AFM poate acorda plăți reprezentând avans, dar nu mai mult de 30% din valoarea contractului de finanțare.2. În vederea acordării avansului, beneficiarul depune o cerere de acordare avans însoțită de contracte ferme încheiate în condițiile legii pentru lucrări, servicii și bunuri, ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor, autorizație de construire, dacă este cazul.3. Sumele reprezentând plăți în avans, nejustificate prin lucrările executate, serviciile prestate și bunurile livrate, până la sfârșitul anului, se vor restitui AFM.4. Restituirea sumelor se face cu perceperea dobânzilor prevăzute pentru creanțele bugetare. În cazul în care recuperarea avansului acordat este programată să se efectueze în anul bugetar următor, beneficiarul va prezenta până la finele anului bugetar curent în care a fost acordat avansul un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirmă utilizarea conform destinațiilor legale a avansului acordat.5. Prevederile pct. 1 nu se aplică beneficiarilor care nu au justificat/returnat avansuri primite în cadrul proiectului și/sau în cadrul altor proiecte/programe și din alte surse de finanțare. În acest sens, beneficiarul va depune o declarație pe propria răspundere care va evidenția dacă se află sub incidența art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.6. AFM nu va efectua o nouă plată decât după stingerea integrală a avansului acordat.7. Documentele justificative prevăzute în anexa nr. 2 la contractul de finanțare cu privire la stingerea avansului vor fi prezentate la AFM împreună cu o notă de stingere avans, întocmită conform anexei nr. 5 la contractul de finanțare.8. Ulterior stingerii avansului, beneficiarul depune, conform prevederilor contractului de finanțare, cererea/cererile de decontare.  +  Articolul 6Obligațiile beneficiaruluiBeneficiarul are următoarele obligații:1. să depună cererile de decontare potrivit art. 3 pct. 3, fără a depăși durata de implementare a proiectului;2. să folosească finanțarea numai în scopul și în condițiile în care a fost acordată;3. să asigure contribuția financiară proprie pentru realizarea proiectului (dacă beneficiarul asigură contribuție financiară);4. să asigure executarea proiectului cu diligența necesară și eficiență, în conformitate cu prezentul contract, Ghidul de finanțare a Programului, precum și cu legislația în vigoare și standardele de mediu aplicabile;5. să respecte prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice, pentru achiziționarea de bunuri, servicii sau lucrări din finanțarea acordată;6. la întocmirea documentației de achiziție publică, să includă și cerințele tehnice minime prevăzute la art. 11 din ghidul de finanțare;7. să nu înstrăineze sau să nu greveze cu sarcini terenul aferent investiției din cadrul Programului în perioada de valabilitate a contractului/să îl păstreze în administrare, în situația în care beneficiarul are calitatea de administrator la data aprobării proiectului;8. să mențină funcțională investiția realizată în cadrul Programului pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la data depunerii raportului de finalizare;9. să furnizeze și să transmită AFM orice informație sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la solicitare;10. să permită reprezentanților AFM și ai instituțiilor/ autorităților cu atribuții de verificare și/sau control accesul la amplasamentul proiectului, în vederea verificării respectării obligațiilor asumate în realizarea investiției;11. să întocmească și să transmită AFM, în termen de 30 de zile de la efectuarea plății ultimei cereri de decontare, un raport de finalizare privind realizarea proiectului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul contract;12. să transmită AFM dovada achitării valorii finanțate din Fondul pentru mediu, astfel:a) în cazul în care beneficiarul depune o singură cerere de decontare, acesta este obligat să facă dovada achitării tranșei din finanțare și a contribuției financiare proprii (dacă beneficiarul asigură contribuție financiară) aferente facturilor fiscale care însoțesc cererea de decontare, în termen de 30 de zile de la efectuarea plății de către AFM, odată cu depunerea raportului de finalizare;b) în cazul în care beneficiarul depune două cereri de decontare, la data depunerii celei de-a doua cereri de decontare, beneficiarul este obligat să depună dovada achitării valorii finanțate din Fondul pentru mediu, precum și dovada plății contribuției financiare proprii (dacă beneficiarul asigură contribuție financiară) pentru facturile depuse la cererea anterioară. În termen de 30 de zile de la efectuarea ultimei plăți de către AFM, odată cu depunerea raportului de finalizare, beneficiarul este obligat să facă dovada achitării valorii finanțate din Fondul pentru mediu, precum și a contribuției financiare proprii (dacă beneficiarul asigură contribuție financiară) pentru facturile finanțate la ultima cerere de decontare;13. să notifice AFM și să prezinte documentele corespunzătoare în termen de 7 zile de la apariția următoarelor situații:a) modificări ale formei juridice de deținere a terenului pe care se implementează proiectul, modificări ale atributelor de identificare, modificări cu privire la informațiile furnizate AFM în cererea de finanțare sau pe parcursul derulării prezentului contract;b) criza financiară, deschiderea procedurii de insolvență, executarea silită sau oricare altă procedură similară;14. să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale și orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare și terminarea prezentului contract și a tuturor documentelor și activităților aferente, altele decât cele finanțate de AFM;15. să fie direct răspunzător pentru întreținerea, supravegherea și funcționalitatea investiției pe toată perioada de valabilitate a prezentului contract;16. să monteze în locația de implementare un panou informativ, conform prevederilor ghidului de finanțare;17. să permită personalului AFM accesul la sediul acestuia în vederea verificării proiectului;18. să nu desfășoare sau să nu influențeze vreo activitate economică [în sensul prevăzut în Comunicarea Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene], direct sau indirect, prin sau ca o consecință a implementării proiectului, pe perioada de viață a activelor finanțate;19. să întocmească și să transmită AFM un raport de monitorizare, anual, pe toată perioada de monitorizare, întocmit conform anexei nr. 7 la contractul de finanțare;20. să nu sponsorizeze/finanțeze activități cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a contractului;21. să păstreze documentele transmise în vederea acceptării în cadrul Programului, conform legii, și să le prezinte la solicitarea AFM;22. anual, până la data de 15 ianuarie, dar nu mai târziu de data depunerii ultimei cereri de decontare în cazul anului în care se finalizează implementarea proiectului, să transmită AFM:a) actele administrative/documentele emise de către structura teritorială a Curții de Conturi și/sau alte autorități cu atribuții de control, în legătură cu proiectul finanțat în baza prezentului contract, dacă au fost realizate astfel de controale;b) actele administrative/documentele emise de către beneficiar în aplicarea deciziilor/măsurilor dispuse prin actele/documentele prevăzute la lit. a), precum și stadiul măsurilor adoptate de către persoanele responsabilizate, dacă au fost emise;c) date și informații detaliate cu privire la cheltuielile stabilite prin actele administrative/documentele prevăzute la lit. a) ca fiind neeligibile sau nejustificate, precum și eventualele sume care se impune a fi recuperate de la executanții de lucrări, furnizorii de bunuri și/sau servicii ori alte terțe persoane, în legătură cu proiectul finanțat în baza prezentului contract;23. pe întreaga perioadă de monitorizare, să transmită AFM actele/documentele/informațiile prevăzute la pct. 22, odată cu raportul anual de monitorizare prevăzut la pct. 19;24. să transmită AFM, la finalul perioadei de monitorizare stipulate în contract, un raport final de monitorizare cu informații referitoare la activitatea desfășurată, în formatul solicitat de AFM.  +  Articolul 7Obligațiile AFMAFM are următoarele obligații:1. să asigure finanțarea proiectului în condițiile menționate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetul anual al Fondului pentru mediu;2. să pună la dispoziția beneficiarului informațiile legate de finanțare.  +  Articolul 8Cazuri de culpă1. Nerespectarea de către beneficiar a oricăreia din obligațiile sale asumate prin prezentul contract ori care îi revin conform ghidului de finanțare constituie caz de culpă.2. Constituie caz de culpă și următoarele fapte ale beneficiarului:a) face declarații false sau incomplete pentru a obține finanțarea prevăzută în contract;b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupție în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;c) împotriva beneficiarului a fost demarată procedura de executare silită sau a fost instituită o măsură asigurătorie potrivit legii civile sau penale;d) situația economico-financiară a beneficiarului nu mai asigură condiții de realizare a proiectului;e) nedepunerea raportului de monitorizare în intervalul de timp prevăzut la art. 30 alin. (5) din ghidul de finanțare.3. AFM va notifica beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă și, în situația în care deficiențele menționate în notificare nu sunt înlăturate, AFM are dreptul să ia următoarele măsuri de îndată, fără punerea în întârziere și fără nicio altă formalitate prealabilă:a) sistarea temporară a utilizării finanțării/suspendarea duratei de implementare a proiectului până la remedierea cauzelor care au dus la sistare; în acest caz, perioada de sistare nu se adaugă la durata de implementare a proiectului;b) sistarea definitivă cu recuperarea sumelor virate către beneficiar, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9Încetarea contractului1. Contractul încetează de drept:a) la data prevăzută în contract;b) la data intervenției unui act de autoritate;c) la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituției și interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul apariției unor astfel de circumstanțe sau de la momentul în care AFM a avut cunoștință de apariția unor astfel de circumstanțe.2. Contractul poate înceta în cazul imposibilității obiective a beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunțare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile, având drept consecință restituirea, în termenul precizat în notificare/înștiințarea de plată/decizie, de către beneficiar a finanțării primite, la care se adaugă dobânzi calculate în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.3. În cazul prevăzut la pct. 2, contractul încetează prin acordul părților. În situația în care beneficiarul are de restituit sume finanțate, acordul se încheie după restituirea de către acesta a valorii integrale datorate.4. În cazul nerespectării clauzelor contractuale și a obligațiilor asumate de beneficiar în cadrul Programului, AFM recuperează suma finanțată, iar contractul poate fi reziliat.5. În cazul recuperării finanțării acordate se datorează dobânzi calculate de la data plăților efectuate cu titlu de finanțare până la data recuperării sau a rambursării integrale, în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.6. În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de plata efectuată de AFM, beneficiarul nu este obligat la restituirea vreunei sume.7. Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecințele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la inițiativa sa (inclusiv plata de accesorii, conform legii fiscale aplicabile creanțelor bugetare).  +  Articolul 10Forța majoră1. Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil intervenit după încheierea prezentului contract de finanțare și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia. Forța majoră, constatată în condițiile legii, exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.2. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data apariției. Partea care invocă forța majoră are obligația transmiterii celorlalte părți a documentului prin care s-a constatat existența cazului de forță majoră într-un termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data comunicării acestuia de către entitatea competentă. De asemenea, partea care invocă forța majoră are obligația de a comunica data încetării cazului de forță majoră în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.3. Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii forței majore.4. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii/încetării cazului de forță majoră în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.5. După caz, îndeplinirea contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe toată perioada de acțiune a acesteia, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.6. Forța majoră, comunicată și dovedită în condițiile pct. 2, exonerează de răspundere partea care o invocă.7. Dacă forța majoră și/sau consecințele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părțile se obligă să negocieze cu bună-credință în vederea identificării soluției celei mai bune, respectiv:a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese;b) modificarea contractului.  +  Articolul 11Alte clauze1. Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.2. Beneficiarul își asumă integral răspunderea pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protecția muncii personalului însărcinat cu implementarea proiectului.3. În nicio circumstanță și din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere și obligată la plata de daune-interese pe durata desfășurării proiectului și, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăți suplimentare.4. În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului.5. Contractul, în integralitatea sa, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii.6. Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese și va informa imediat AFM despre orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.7. AFM și beneficiarul se angajează să păstreze confidențialitatea documentelor și informațiilor legate de derularea prezentului contract, informațiile putând fi furnizate numai autorităților competente, în condițiile legii, sau unor terțe părți, numai cu acordul părților prezentului contract.8. Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum și alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul beneficiarului, care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit și după cum consideră necesar informația cuprinsă în rapoartele proiectului, precum și rezultatele obținute, oricare ar fi forma acestora.9. Beneficiarul are obligația de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenție, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activitățile necesare implementării proiectului și daune-interese, costuri, taxe și alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.10. Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.11. Beneficiarul se obligă ca în orice notă, raport, material publicat, conferințe și seminare cu privire la proiect să specifice că acesta a beneficiat de finanțare din Fondul pentru mediu.12. Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunțare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligațiilor beneficiarului față de aceasta.13. În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislației aplicabile, părțile au obligația să depună toate diligențele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligațiile stabilite în cuprinsul acestuia.14. Sumele finanțate în cadrul contractului nu pot face obiectul executării silite prin poprire potrivit Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12Jurisdicție1. Orice neînțelegere rezultând din interpretarea și/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.2. În cazul în care o soluție amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluționare instanței judecătorești de drept comun în a cărei rază teritorială își are sediul AFM.  +  Articolul 13Notificări1. Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris la următoarele adrese:a) pentru AFM: municipiul București, Splaiul Independenței nr. 294, corp A, sectorul 6;b) pentru beneficiar: adresă/e-mail/fax/ .........................., cu condiția ca acestea să fie confirmate ulterior.2. În cazul în care beneficiarul dorește să fie notificat la o altă adresă sau și-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.3. Notificările făcute beneficiarului la adresele menționate la pct. 1 sau 2 se consideră a fi aduse la cunoștința acestuia.  +  Articolul 14Amendamente1. Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, poate fi modificat și/sau completat numai cu acordul părților, care va fi consemnat într-un act adițional.2. Cererea de modificare a duratei de implementare a proiectului se transmite AFM cu minimum 30 de zile înaintea datei la care se dorește să se opereze modificarea, cu excepția cazurilor bine întemeiate și justificate de către beneficiar.3. Prezentul contract poate fi suspendat pe o perioadă determinată, cu acordul părților, la solicitarea justificată a oricăreia dintre acestea. Perioada de suspendare se adaugă la perioada de implementare a proiectului.  +  Articolul 15Prelucrarea datelor cu caracter personal1. Colectarea, prelucrarea și stocarea/arhivarea datelor cu caracter personal se vor realiza de ambele părți în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și cu respectarea legislației naționale în materie, în scopul implementării și monitorizării proiectului, realizării obiectivului contractului, precum și în scop statistic.2. Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 2016/679, vor fi prelucrate de AFM în acord cu legislația menționată pe toată perioada contractuală, inclusiv pe perioada de verificare și urmărire a obiectivelor contractuale, în scopul și temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract.3. Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a securității prelucrării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), conform obligațiilor ce decurg din prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.4. Părțile vor fi exonerate de răspunderea pentru dezvăluirea informațiilor prevăzute la pct. 3 dacă:a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante în acest sens, cu respectarea prevederilor legale incidente;b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.  +  Articolul 16Publicarea datelorBeneficiarul este de acord ca următoarele date să fie publicate de către AFM: denumirea beneficiarului, denumirea proiectului, valoarea totală a finanțării nerambursabile acordate, datele de începere și de finalizare ale proiectului, locul de implementare a acestuia, principalii indicatori ai proiectului, precum și plățile efectuate în cadrul prezentului contract de finanțare.  +  Articolul 17Dispoziții finale1. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanții legali ai beneficiarului, am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.2. Anexele nr. 1-7, pe care beneficiarul declară că le cunoaște și le acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.3. Prezentul contract a fost semnat la data de ...................., în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
  AFMPreședinte,.....................................BENEFICIARPrin reprezentant legal,.........................................
   +  Anexa nr. 1la contractul de finanțare
  CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE
  AFMPreședinte,.....................................BENEFICIARPrin reprezentant legal,.........................................
   +  Anexa nr. 2la contractul de finanțare
  LISTA
  documentelor justificative necesare decontării/stingerii avansului
  Beneficiarul finanțării transmite AFM cererea de decontare/nota de stingere avans, însoțită de următoarele documente justificative:a) contracte de achiziții produse/servicii/lucrări și acte adiționale care intervin pe parcursul derulării acestora, încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare;b) ofertele financiare ce au stat la baza încheierii contractelor de achiziții produse/servicii/lucrări;c) facturi fiscale avizate cu „Bun de plată“, conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice, iar pe acestea se vor menționa și numărul, și data contractului de achiziție în baza căruia se vor emite;d) dovada plății valorii finanțate de AFM la plata anterioară; la ultima cerere de decontare, beneficiarul va prezenta în termen de 30 de zile de la efectuarea ultimei plăți de către AFM dovada achitării sumei finanțate, precum și a contribuției financiare proprii (după caz);e) situații de lucrări, liste ale echipamentelor și bunurilor achiziționate, document asumat de către beneficiar și executant, emise pentru lucrările solicitate la plată, din care să reiasă următoarele:– echipamentele achiziționate și montate sunt noi;– bunurile achiziționate/echipamentele montate respectă caracteristicile tehnice declarate în DALI/SF;– atestă îndeplinirea prevederilor art. 11 din ghidul de finanțare;– respectă standardele impuse de ghidul de finanțare;– beneficiază de garanție acordată de executantul lucrării, pe toată perioada impusă de legislația în vigoare, în baza termenelor și condițiilor de garanție date de producătorii bunurilor instalate;f) procese-verbale de recepție a serviciilor realizate;g) proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, semnat de o comisie numită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare; documentul va atesta îndeplinirea cerințelor minime tehnice prevăzute la art. 11 din ghidul de finanțare;h) proces-verbal de punere în funcțiune;i) autorizația de construire;j) fotografii ale panoului de informare și publicitate;k) alte documente relevante solicitate de AFM pentru procesul de decontare/stingere avans.
   +  Anexa nr. 3la contractul de finanțareNr. de înregistrare la AFM ............................AprobatPreședinte AFM,.............................CătreAdministrația Fondului pentru Mediu
  CERERE DE DECONTARE
  Denumirea completă a beneficiarului .......................................................Înregistrat cu cod de identificare fiscală ............, cont nr. .........., deschis la Trezoreria ....................Sediul: localitatea ..........................., str. ........................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., județul/sectorul ..........., cod poștal .........., telefon (fix și mobil) ..........., fax ..............., e-mail ........., website ..............Prin reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal ............................, posesor al actului de identitate tip ......, seria ........ nr. .............., eliberat de către ......................... la data de ..............., e-mail .....................,în baza Contractului de finanțare nr. ......../............, vă rugăm să aprobați prezenta cerere de decontare pentru suma de ..................(în cifre și litere).................... lei.Prezenta cerere de decontare este însoțită de documente justificative conform prevederilor contractuale.Situația finanțării la data prezentei cereri de decontare:
  Suma totală aprobată contractului de finanțareSuma acordată până la data prezentei cereri de decontare (inclusiv avansul acordat)Suma solicitată prin prezenta cerere de decontareSuma aprobată prin prezenta cerere de decontare*Suma aprobată prin cererea de avans depusă împreună cu cererea de decontare*Suma totală trasă din finanțare, inclusiv suma aprobată prin prezenta cerere de decontare (2 + 4 + 6)*Suma rămasă de tras din finanțarea aprobată (1 – 6)*
  1234567
  * Se va completa de personalul AFM.
  Subsemnatul,..................................., declar pe propria răspundere următoarele:a) am respectat prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru contractele încheiate în cadrul proiectului;b) la întocmirea documentației de achiziție publică am inclus și cerințele tehnice minime prevăzute la art. 11 din ghid;c) sunt îndeplinite cumulativ criteriile de eligibilitate a proiectului prevăzute în ghidul de finanțare a Programului;d) activitățile propus a fi realizate prin proiect nu sunt prevăzute în contractul de delegare ca investiții asumate de operator, din punct de vedere financiar, pe perioada valabilității contractului de finanțare;e) nu am obținut și nu sunt pe cale să obțin finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru cheltuielile solicitate prin prezenta cerere;f) pentru sistemele de iluminat modernizate/extinse prin Program respect prevederile aplicabile din regulamentele privind ajutorul de stat;g) corpurile de iluminat montate în cadrul proiectului respectă cerințele impuse prin ghidul de finanțare a Programului;h) sistemul de telegestiune respectă cerințele impuse prin ghidul de finanțare a Programului;i) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghidul de finanțare sau în scopul elaborării de situații și statistici;j) furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public se realizează/se va realiza până la finalizarea investiției prin intermediul unui operator în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd că serviciile de utilități publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali definiți potrivit art. 4 din ghidul de finanțare și ale Legii serviciului de iluminat public nr. 230/2006, cu modificările și completările ulterioare;k) am încheiat contract de dare în folosință cu titlu gratuit în sensul prevederilor Legii nr. 230/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru situația în care sistemul de iluminat este în proprietatea unui operator economic - distribuitor de energie;l) cheltuielile solicitate la finanțare sunt efectiv realizate și recepționate de către beneficiar;m) am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații și garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerințele ghidului de finanțare a Programului.
  Beneficiar
  Reprezentant legal: .................................................
  Numele și prenumele ..............................................
  Funcția .........................................
  Semnătura ....................................
   +  Anexa nr. 4la contractul de finanțareNr. de înregistrare la AFM ............................Denumirea beneficiarului .....................................Sediul .........................................C.U.I. .........................................Cont nr. ............................. deschis la Trezoreria ................................AprobatPreședinte AFM,.............................CătreAdministrația Fondului pentru Mediu
  CERERE DE AVANS
  În baza Contractului de finanțare nr. ........ din ....../...../.................., vă rugăm să aprobați prezenta cerere de avans, pentru suma de ............ lei, reprezentând ........ % din finanțarea nerambursabilă în valoare de ................ lei.Această sumă va fi utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activităților desfășurate până la data notei de stingere a avansului (justificare a avansului).Prezenta cerere de avans este însoțită de documente justificative, conform prevederilor contractuale.Situația acordării avansului la data prezentei cereri:
  Suma totală aprobată conform contractului de finanțareSuma maximă ce poate fi acordată ca avans - 30% din valoarea contractului de finanțareSuma solicitată prin prezenta cerere, reprezentând avans (lei)Suma solicitată prin prezenta cerere, reprezentând avans (procent din suma rămasă de tras din finanțarea aprobată)Suma aprobată prin prezenta cerere de avans (lei)*
  12345
  * Se va completa de personalul AFM.
  Subsemnatul, ..............................................., declar pe propria răspundere următoarele:a) am respectat prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru contractele încheiate în cadrul proiectului;b) la întocmirea documentației de achiziție publică am inclus și cerințele tehnice minime prevăzute la art. 11 din ghid;c) activitățile propus a fi realizate prin proiect nu sunt prevăzute în contractul de delegare ca investiții asumate de operator, din punct de vedere financiar, pe perioada valabilității contractului de finanțare;d) nu am obținut și nu sunt pe cale să obțin finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru cheltuielile solicitate prin prezenta cerere;e) pentru sistemele de iluminat modernizate/extinse prin Program respect prevederile aplicabile din regulamentele privind ajutorul de stat;f) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghidul de finanțare sau în scopul elaborării de situații și statistici;g) furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public se realizează/se va realiza până la finalizarea investiției prin intermediul unui operator în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd că serviciile de utilități publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali definiți potrivit art. 4 din ghidul de finanțare, și ale Legii serviciului de iluminat public nr. 230/2006, cu modificările și completările ulterioare;h) am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații și garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerințele ghidului de finanțare a Programului;i) nu mă aflu sub incidența prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Beneficiar
  Reprezentant legal: .........................................
  Numele și prenumele ......................................
  Funcția .....................................
  Semnătura ................................
   +  Anexa nr. 5la contractul de finanțareNr. de înregistrare la AFM ............................Denumirea beneficiarului .....................................Sediul .........................................C.U.I. .........................................Cont nr. .................... deschis la Trezoreria ...................................CătreAdministrația Fondului pentru MediuAprobatPreședinte AFM..........................
  NOTĂ DE STINGERE AVANS
  În baza Contractului de finanțare nr. ......... din ....../....../................ și a cererii de avans depuse în .................... vă transmitem documentele justificative pentru suma de .................... lei, reprezentând ......... % din finanțarea nerambursabilă în valoare de ........................... lei. Această sumă a fost utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activităților desfășurate până la data prezentei note.În eventualitatea în care se constată că documentele justificative transmise prin prezenta notă nu sunt complete sau conforme, mă oblig să fac demersurile necesare pentru completarea dosarului de stingere a avansului în termen de 7 zile de la notificarea AFM.În cazul în care nu transmit AFM întreaga documentație justificativă ori AFM constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute în contract pentru acordarea și stingerea integrală a avansului, mă oblig la restituirea avansului acordat, cu dobânzile calculate în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.Situația avansului acordat:
  Valoarea maximă care poate fi acordată cu titlu de avans (30% din valoarea contractului de finanțare)Valoarea avansului acordatValoarea avansului acordat, pentru care nu au fost prezentate documente justificative până la data prezenteiValoarea avansului acordat justificată prin documente justificative atașate la prezenta notă de stingereValoarea rămasă de justificat din avansul acordat 5 = 3 – 4
  12345
  Subsemnatul, ..............................................., declar pe propria răspundere următoarele:a) am respectat prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru contractele încheiate în cadrul proiectului;b) la întocmirea documentației de achiziție publică am inclus și cerințele tehnice minime prevăzute la art. 11 din ghid;c) sunt îndeplinite cumulativ criteriile de eligibilitate a proiectului prevăzute în ghidul de finanțare a Programului;d) activitățile propuse a fi realizate prin proiect nu sunt prevăzute în contractul de delegare ca investiții asumate de operator, din punct de vedere financiar, pe perioada valabilității contractului de finanțare;e) nu am obținut și nu sunt pe cale să obțin finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru cheltuielile solicitate prin prezenta cerere;f) pentru sistemele de iluminat modernizate/extinse prin Program respect prevederile aplicabile din regulamentele privind ajutorul de stat;g) corpurile de iluminat montate în cadrul proiectului respectă cerințele impuse prin ghidul de finanțare a Programului;h) sistemul de telegestiune respectă cerințele impuse prin ghidul de finanțare a Programului;i) sunt de acord cu privire la prelucrarea de către AFM a tuturor datelor și informațiilor furnizate, precum și cu privire la transmiterea acestora către terțe instituții sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligațiilor și clauzelor prevăzute în ghidul de finanțare sau în scopul elaborării de situații și statistici;j) furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public se realizează/se va realiza până la finalizarea investiției prin intermediul unui operator în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care prevăd că serviciile de utilități publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali definiți potrivit art. 4 din ghidul de finanțare și ale Legii serviciului de iluminat public nr. 230/2006, cu modificările și completările ulterioare;k) am încheiat contract de dare în folosință cu titlu gratuit în sensul prevederilor Legii nr. 230/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru situația în care sistemul de iluminat este în proprietatea unui operator economic - distribuitor de energie;l) cheltuielile solicitate la finanțare sunt efectiv realizate și recepționate de către beneficiar;m) am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații și garantez că documentele depuse în vederea decontării respectă cerințele ghidului de finanțare a Programului.Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, declar că am verificat datele din prezenta notă și, în conformitate cu informațiile furnizate, o declar corectă și completă.
  Beneficiar
  Reprezentant legal: .........................................
  Numele și prenumele ......................................
  Funcția .....................................
  Semnătura ................................
   +  Anexa nr. 6la contractul de finanțareNr. de înregistrare la AFM ....................
  RAPORT DE FINALIZARE
  Denumirea beneficiarului: ..............................................Adresa: ............................................................................Tel./Fax/E-mail: .............................................................A. Date generale ale proiectuluiTitlul proiectului: ...........................................................Durata proiectului (nr. luni): ............................................Data semnării contractului de finanțare: ..........................Valoarea contractului de finanțare: ..................................Data începerii proiectului: ................................................Data finalizării proiectului: ...............................................
  Nr. crt.Nr. cererii de decontare/ notei stingere avansNr. și data facturiiValoarea facturiiValoarea finanțată (AFM) prin cerere de decontare și cerere de avansValoarea contribuției financiare proprii și cheltuielile neeligibileNr. și data ordinului de plată
  B. Rezultatele proiectuluiVa fi evidențiată îndeplinirea indicatorilor de performanță prevăzuți la art. 2 alin. (3) din ghidul de finanțare.C. Analiza postimplementareC1. Factori majori care au afectat derularea și rezultatele implementării proiectului (Dacă au existat, comentați modul în care acești factori au influențat derularea și rezultatele implementării proiectului.)Factori care au determinat întârzieri în derularea activităților proiectului ...............................Factori care au afectat îndeplinirea obiectivelor proiectului ................................Factori care au determinat modificări în structura aprobată a bugetului proiectului ......................Factori care au influențat pozitiv proiectul ..............................C2. Acțiuni de promovare a rezultatelor proiectului (activități de promovare, materiale promoționale, prezentări în pagini web etc.)..............................................................................................
  Beneficiar:
  Numele și prenumele reprezentantului legal al beneficiarului ..............
  Funcția .....................................
  Semnătura ................................
   +  Anexa nr. 7la contractul de finanțareNr. de înregistrare la AFM ....................
  RAPORT ANUAL
  de monitorizare a Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public
  Nr. raport de monitorizare: ...........................Perioada supusă raportării: ..................... - ...........................A. Date de identificare/Denumire proiect finanțat: ..................................Beneficiar: ...............................................................................Adresă beneficiar: ......................................................................Reprezentant legal: ....................................................................Tel./Fax/E-mail: ........................................................................Locații/Obiective de implementare:................................................B. Date generale ale proiectuluiData semnării contractului de finanțare: .........................................Nr. contract AFM:. ....................................................................Data începerii proiectului: ............................................................Data finalizării proiectului: ...........................................................C. Centralizator cheltuieli eligibile decontate de AFM în cadrul proiectului:
  Nr. crt.Nr. cererii de decontare/ notei stingere avansNr. și data facturiiValoarea facturiiValoarea finanțată (AFM) prin cerere de decontare și cerere de avansValoarea contribuției financiare proprii și cheltuielile neeligibileNr. și data ordinului de plată
  D. Rezultatele proiectului exprimate prin indicatorul de performanță prevăzut la art. 2 alin. (3) din ghidul de finanțare:a) reducerea consumului anual de energie primară în iluminat public (kWh/an). Acest indicator va fi declarat de către beneficiar în fiecare raport de monitorizare depus anual;b) scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO_2). Se va calcula ca sumă a cantității de gaze cu efect de seră diminuate prin implementarea fiecărui proiect. Cantitatea de gaze cu efect de seră diminuată în cadrul fiecărui proiect este cea prevăzută în raportul de finalizare, respectiv în raportul anual de monitorizare.E. Analiza postimplementare1. Factori majori care au afectat derularea și rezultatele implementării proiectului (dacă au existat, comentați modul în care acești factori au influențat derularea și rezultatele implementării proiectului):..............................................................................................2. Factori care au determinat întârzieri în implementarea proiectului:..............................................................................................3. Factori care au influențat pozitiv implementarea proiectului:..............................................................................................4. Observații:...............................................................................F. Alte documente care vor fi anexate raportării anuale:1. certificatele de calitate și garanție emise de producător pentru echipamentele finanțate (copie „conform cu originalul“);2. procesul-verbal de punere în funcțiune (copie „conform cu originalul“);3. se vor menționa perioadele de disponibilitate a echipamentelor finanțate, respectiv perioadele de indisponibilitate (cu motivarea cauzelor: defecțiuni, intervenții tehnice etc.);4. balanța mijloacelor fixe și lista de inventar, care să cuprindă componentele obiectivului finanțat de AFM, cu marcarea acestora pe text;5. declarație pe propria răspundere autentificată notarial, din care să rezulte faptul că UAT/subdiviziunea administrativ-teritorială nu este implicată în operațiuni ce au ca obiect înstrăinarea, gajarea sau ipotecarea activelor din patrimoniul propriu legate de proiect. Se vor menționa în declarație titlul proiectului și nr. contractului de finanțare încheiat cu AFM. De asemenea se va specifica în declarație faptul că reprezentantul legal, în calitate de persoană declarantă, răspunde pentru corectitudinea și integritatea informațiilor cuprinse în raportul de monitorizare înaintat către AFM;6. fotografii recente cu echipamentele finanțate, în locația de implementare.
  Beneficiar:
  Numele și prenumele reprezentantului legal al beneficiarului ..............
  Funcția .....................................
  Semnătura .................................
  ----