ORDIN nr. 4.223 din 6 iulie 2022privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic, precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 19 iulie 2022  Având în vedere:– Contractul de finanțare nr. 32.811 din 31.03.2021 pentru proiectul Profesionalizarea carierei didactice - PROF - POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, al cărui beneficiar este Ministerul Educației; – Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 6.234/2020 privind aprobarea Regulamentului specific de selecție, organizare și funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot în domeniul educației media; – Ordinul ministrului educației nr. 3.654/2021 privind înființarea, organizarea și funcționarea bazelor de practică pedagogică;– Nota nr. 28/POCU_146587 din 28.06.2021 prin care se acordă avizul de etica cercetării pentru documentele de cercetare elaborate în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice - PROF cod SMIS 146587; – prevederile Hotărârii Guvernului nr. 559/2020 privind funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;– prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.813/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație;– documentele-cadru privind educația și formarea la nivel european: Cariera didactică în Europa. Acces, progres și sprijin, Raport Eurydice, 2018, Clasificarea Internațională Standard a Programelor de Formare a Profesorilor, ISCED-T 2021,– documentele-cadru privind educația și formarea profesională la nivel național: Proiectul Președinției României „România educată“, capitolele Cariera didactică și parcursul profesional și Managementul și guvernanța sistemului de educație, Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, Planul național de redresare și reziliență, pilonul VI. Politici pentru noua generație, componenta 15. Educație,– Referatul de aprobare nr. 2.817 din 29.06.2022 pentru proiectul de Ordin privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic, precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1În anul școlar 2022-2023, în bazele de practică pedagogică se realizează pilotarea următoarelor tipuri de intervenții educaționale: modele de carieră didactică - dezvoltare profesională, dezvoltarea abilităților de viață, inclusiv dezvoltarea abilităților digitale, structuri curriculare adaptate formatului blended-learning în predare-învățare-evaluare.  +  Articolul 2În cadrul intervențiilor educaționale de tip modele de carieră didactică - dezvoltare profesională, dezvoltarea abilităților de viață, inclusiv dezvoltarea abilităților digitale, se pilotează:a) organizarea cadrului instituțional privind mentoratul în cariera didactică;b) normarea activităților și plata profesorilor mentori; c) desfășurarea activităților privind mentoratul didactic și formarea în cariera didactică;d) elaborarea, aplicarea și dezvoltarea unui mecanism privind sistemul de acumulare a creditelor profesionale transferabile de către personalul didactic;e) aplicarea modelului colaborativ, la nivelul comunității de învățare, în procesul educațional;f) operaționalizarea și aplicarea cadrului național pentru formare în cariera didactică, elaborat, în perspectiva European Education Area, denumit în continuare EEA 2025, în cadrul proiectului Comisiei Europene Dezvoltarea cadrului național pentru formarea în cariera didactică, 2021-2022, în care România este parte;g) monitorizarea impactului aplicării următoarelor documente normative:– Metodologia-cadru privind constituirea și funcționarea corpului profesorilor mentori din învățământul preuniversitar;– Metodologia-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile;– Regulamentul-cadru privind organizarea stagiilor de practică pedagogică;– Strategia națională privind cariera didactică;– Metodologia-cadru privind dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.  +  Articolul 3(1) În cadrul intervențiilor educaționale de tip curriculum se pilotează următoarele:a) monitorizarea impactului aplicării unor oferte educaționale pentru elevi, programe școlare de tip curriculum la decizia școlii:– educația digitală și abilități media;– educația incluzivă și dezvoltarea gândirii critice;– strategii metacognitive;b) elaborarea, aplicarea și dezvoltarea unui mecanism privind măsurarea impactului participării personalului didactic la procesul de dezvoltare profesională continuă asupra rezultatelor la învățătură ale elevilor, inclusiv la examene și evaluări naționale;c) aplicarea modelului participativ-colaborativ în procesul educațional, pentru elevi, în contexte de învățare și de evaluare de tip blended-learning.(2) Ofertele educaționale menționate la alin. (1) lit. a), din categoria curriculum la decizia școlii din oferta națională, aprobate prin ordin al ministrului educației, se pilotează după cum urmează:– programa Educația digitală și abilități media - în toate unitățile de învățământ din bazele de practică pedagogică;– programele Educația incluzivă și dezvoltarea gândirii critice și Strategii metacognitive - numai în unitățile de învățământ cu profil pedagogic din consorțiile de tip bază de practică pedagogică.  +  Articolul 4În procesul de elaborare/revizuire a cadrului național strategic pentru profesionalizarea carierei didactice în învățământul preuniversitar, chestionarele, studiile tematice, reperele strategice și celelalte documente rezultate în urma organizării și desfășurării activităților suport ale cercetării educaționale sunt utilizate pentru revizuirea și optimizarea mecanismului prevăzut la art. 2 lit. d).  +  Articolul 5În anul școlar 2022-2023, în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică au loc următoarele tipuri de activități:a) organizarea de ateliere regionale de tip focus-grup pentru cadrele didactice din școlile de aplicație reunite în bazele de practică pedagogică, având ca scop asigurarea schimbului de experiență și bune practici între bazele de practică pedagogică, precum și diseminarea rezultatelor proiectului;b) monitorizarea folosirii aplicațiilor TEACH și SELFIE/SELFIE FOR TEACHERS pentru evaluarea și optimizarea modului în care noile tehnologii sunt utilizate în procesul de învățământ;c) desfășurarea, în sistem mentoral, la nivelul comunității de învățare, a programelor de formare privind predarea, învățarea, evaluarea în sistem blended-learning - PROF 4.  +  Articolul 6Direcția generală management resurse umane și rețea școlară, prin Direcția formare continuă, inspectoratele școlare, casele corpului didactic și unitățile de învățământ din bazele de practică pedagogică duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  București, 6 iulie 2022.Nr. 4.223.----