ORDIN nr. 924 din 3 iunie 2022pentru modificarea Metodologiei de acordare și distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1.263/2019
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 19 iulie 2022  Având în vedere:– Hotărârea Guvernului nr. 234/2022 privind atribuțiile, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități;– Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Contractul de finanțare POCU/605/3/1/130164 din 23.05.2019;– Referatul de aprobare al Serviciului proiecte și programe din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități nr. 5.719 din 25.05.2022, în temeiul art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu modificările ulterioare,ministrul muncii și solidarității sociale emite următorul ordin:  +  Articolul IMetodologia de acordare și distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1.263/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 3 octombrie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), partea introductivă și literele a)-c) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) În vederea obținerii voucherului, persoana cu dizabilități depune la registratura DGASPC un dosar care cuprinde:a) cererea pentru acordarea voucherului, însoțită de copia documentului de identitate în termen de valabilitate;b) copia certificatului de încadrare în grad de handicap și a anexei acestuia sau, după caz, a deciziei de încadrare în grad de handicap, în termen de valabilitate;c) recomandarea medicului specialist privind tipul de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, semnată și parafată;2. La articolul 4 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) numărul și termenul de valabilitate ale certificatului de încadrare în grad de handicap sau, după caz, ale deciziei de încadrare în grad de handicap;3. La articolul 4, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Lunar, până la data de 5 a lunii, DGASPC transmite către Autoritate tabloul centralizator al solicitărilor care îndeplinesc condițiile menționate la alin. (1) înregistrate în luna precedentă în Registrul privind acordarea voucherelor, semnat de conducere.4. Articolul 5 se abrogă. 5. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) În termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitărilor privind acordarea voucherelor la Registratura Autorității sau, după caz, a documentelor care dovedesc îndeplinirea condițiilor menționate la art. 4 alin. (1), personalul cu atribuții în acest sens, după verificarea conformității informațiilor primite, tipărește și transmite voucherele către DGASPC.6. În tot cuprinsul ordinului, sintagma „Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții“ se înlocuiește cu sintagma „Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități“, acronimul „ANDPDCA“ se înlocuiește cu acronimul „Autoritate“, site-ul „www.andpdca.gov.ro“ se înlocuiește cu site-ul „www.anpd.gov.ro“, iar adresa „asistive@andpdca.gov.ro“ se înlocuiește cu adresa „asistive@anpd.gov.ro“.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  București, 3 iunie 2022.Nr. 924.----