ORDIN nr. 81 din 8 iulie 2022pentru modificarea anexei nr. 24 la Normativul privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deținătoare de nave din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 636/2008
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 19 iulie 2022  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 24 la Normativul privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deținătoare de nave din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 636/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 și 804 bis din 2 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 8 iulie 2022.Nr. 81.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 24 la normativ)MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Structura ....................Nr. ......... din ............. DE ACORD,ȘEFUL STRUCTURII
  PROCES-VERBAL
  Încheiat astăzi, ......
  I. În baza prevederilor din ........ și a D.Z.U./O.Z.U. nr. ......./..........., comisia tehnică compusă din:Președinte:– ...............................................................Membrii:– ...............................................................– ...............................................................– ...............................................................– ...............................................................– ...............................................................s-a întrunit în data de/în perioada .......................... pentru a determina experimental normele de consum carburanți/lubrifianți^1 la nava ................ care se exploatează în condițiile misiunilor operative ale .................. .^1 Doar pentru mijloacele la care determinarea consumului de lubrifianți este tehnic posibilă în timpii de marș alocați determinării normei de consum carburanți (pentru motoarele outboard 2T cu rezervor separat pentru ulei, pentru motoarele navale mari, ș.a.m.d.). La celelalte mijloace, atât pentru consumurile de lubrifianți cu amestecare directă în carburant, cât și pentru consumurile de lubrifianți necesare pentru completare între schimburi, alocarea pentru consum va fi realizată conform cantităților precizate în documentația tehnică a mijlocului.Motivul care a impus determinarea normelor de consum carburanți și lubrifianți: ...............II. Nava .......... este comandată de ............... .III. Caracteristicile tehnice ale navei sunt următoarele:– lungime: ..............................;– lățime: ................................;– înălțime de construcție: ..................................;– deplasament: .....................................;– pescaj maxim: .......................................;– capacitate maximă: ..........................;– motoare propulsie - număr motoare, marca și tipul: .........................................................;– motoare auxiliare (unde există) - număr motoare, marca și tipul: ........................................................– instalație de încălzire (unde există) - marca și tipul: ...................................................................… .IV. În timpul determinărilor s-au respectat condițiile prevăzute în normative referitoare la starea tehnică a navelor, calitatea carburantului/lubrifianților și condițiile de navigație.Condițiile în care s-au efectuat determinările sunt următoarele:– viteza vântului (sub 3 m/s) ............................;– temperatura aerului .....................;– suprafața apei (cu sau fără valuri) ................;– cantitatea de carburant în tancuri, tipul carburantului ................................................................;– cantitatea lubrifianților în tancuri, tipul lubrifianților .....................................................;– capacitate de transport (persoane/marfă) ................................................................... .V. În urma determinărilor au rezultat următoarele consumuri (în funcție de caracteristicile tehnice ale navei se specifică informații suplimentare sau observații):
  Număr determinăriNumărul, marca și tipul motoarelorTurația motorului (rot./min.)Viteza medie de deplasare (km/h; Nd)ItinerarDurata determinării (min.)Consum înregistrat (litri)
  1
  2
  3
  4
  5
  ...
  Norma de consum carburanți și lubrifianți se calculează cu formula:Nc_c/l = C_c/l* 60/Tm = .......... l/h,_în care:Nc_c/l = consumul normat de carburanți/lubrifianți (l/h);_C_c/l = cantitatea de carburanți/lubrifianți consumată în timpul marșului^2 (l);^2 Consumurile de carburanți se vor determina (dacă este tehnic posibil) pentru fiecare tip de motor și, respectiv, pentru instalația de încălzire din dotarea mijlocului. Astfel, pentru navele echipate cu motoare auxiliare și instalație de încălzire se determină și consumul normat al acestora. În caz contrar se aplică normele de consum precizate în documentația tehnică a navei.Tm = timpul de marș sau de funcționare (min.).
  VI. După finalizarea probelor au fost determinate următoarele consumuri de carburanți și lubrifianți (pentru unul sau mai multe motoare), în funcție de regimurile posibile de exploatare ale navei:A. MOTOARE DE PROPULSIE:Pentru motorul de propulsie ................. (marca, tipul)1. Regimul staționar: La turația de ............ rot./min.,Nc_c = C_c * 60/Tm (min.); Nc_c staționar = ............. l/hNc_l = C_l * 60/Tm (min.) (dacă este cazul); Nc_l staționar = ............... l/h2. Regimuri de marș^3:^3 În funcție de locul de serviciu (la mare sau pe lacuri/ape curgătoare), viteza mijlocului se exprimă în Nd (noduri) sau în km/h.– Viteza economică (viteza navei la care consumul de combustibil pe unitatea de distanță parcursă este minim):La ....... rot./min. și viteza de deplasare de ...........Nc_c VE = C_c * 60/Tm (min.) = ______ l/hNc_l VE = C_l * 60/Tm (min.) = ...... l/h (dacă este cazul)– Viteza de patrulare (viteza adecvată pentru permiterea observării, în funcție de locul de serviciu)La .......... rot./min. și viteza de deplasare de ............Nc_c VP = C_c * 60/Tm (min.) = .......... l/hNc_l VP = C_l * 60/Tm (min.) = ........ l/h (dacă este cazul)– Viteza de intervenție (viteza maximă a mijlocului, la turația maximă a motoarelor de propulsie)La .......... rot./min. și viteza de deplasare de ............Nc_c VI = C_c * 60/Tm (min.) = ......... l/hNc_l VI = C_l * 60/Tm (min.) = .......... l/h (dacă este cazul)B. MOTOARE AUXILIARE:Pentru motorul auxiliar ........(marca, tipul)Nc_c M.A. = Cc * 60/Tm (min.) = ......... l/hNc_l M.A. = Cl * 60/Tm (min.) = ............. l/h (dacă este cazul)C. INSTALAȚIA DE ÎNCĂLZIRE:Nc_c I.Î. = Cc * 60/Tm (min.) = ............. l/hVII. După finalizarea probelor, comisia propune următoarele norme de consum carburanți și lubrifianți:A. Pentru motorul de propulsie ......... (marca, tipul)1. Norma de consum carburant:Nc_c staționar = .......... l/hNc_c VE = ........... l/hNc_c VP = .......... l/hNc_c VI = ......... l/h2. Norma de consum lubrifianți: (ulei pentru amestec sau ulei de adaos, după caz)Ncl staționar = ......... l/hNc_l VE = ............ l/hNc_l VP = .......... l/hNc_l VI = ........... l/hB. Pentru motorul auxiliar ............. (marca, tipul)1. Norma de consum carburant:Nc_c = .......... l/h2. Norma de consum lubrifianți: (ulei de adaos, după caz)Nc_l = ............ l/t (intervalul de timp)C. Pentru instalația de încălzire ........... (marca, tipul)Norma de consum carburant:Ncc = ........... l/hTipul carburanților, tipul lubrifianților și periodicitatea schimbării acestora vor respecta prevederile documentației tehnice a navei. Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare, fiind distribuit astfel:– 1 exemplar la Direcția generală logistică;– 1 exemplar la unitatea centrală cu atribuții de înzestrare (inspectorat general/similar);– 1 exemplar la unitatea deținătoare a navei.COMISIA:.............................................................................................................................
  ----