HOTĂRÂRE nr. 907 din 13 iulie 2022privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Modernizare DN 7 km 52+300-km 54+000, Titu", precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 19 iulie 2022  Având în vedere dispozițiile Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.164/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare DN 7 km 52+300-km 54+000, Titu“,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 alin. (1) și alin. (1^1) lit. b) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Modernizare DN 7 km 52+300-km 54+000, Titu“, prevăzut în anexa nr. 1, conform variantei finale a studiului de fezabilitate.  +  Articolul 2(1) Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Modernizare DN 7 km 52+300-km 54+000, Titu“, aflate pe raza localității Titu din județul Dâmbovița, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.(2) Se aprobă lista cuprinzând proprietarii sau deținătorii de imobile proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localității Titu din județul Dâmbovița, așa cum rezultă din evidențele unităților administrativ-teritoriale, precum și sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.(3) Se aprobă lista imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere, situate pe amplasamentul aprobat conform art. 1, prevăzută în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 3(1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Modernizare DN 7 km 52+300-km 54+000, Titu“, aflate pe raza localității Titu din județul Dâmbovița, sunt în cuantum de 360 lei și se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.12 „Investiții ale agenților economici cu capital de stat“.(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii într-un cont de trezorerie deschis pe numele Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în termen de cel mult 30 de zile de la data aprobării cererii de deschidere de credite, conform prevederilor art. 4 alin. (8) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, la dispoziția proprietarilor/deținătorilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.  +  Articolul 4Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată și publică, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum și de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică se aduce la cunoștința publică și prin afișarea la sediile consiliilor locale implicate și prin afișare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Bogdan-Stelian Mîndrescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 13 iulie 2022.Nr. 907.----