ORDIN nr. 1.669 din 11 iulie 2022pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 19 iulie 2022  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (1) și art. 28 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică entităților cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.(2) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică, de asemenea, persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.(3) Prevederile prezentului ordin se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exercițiu financiar este diferit de anul calendaristic.(4) Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2022, încadrarea în criteriile prevăzute la alin. (1), respectiv alin. (2) se efectuează pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar precedent, respectiv a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar precedent, utilizând cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data încheierii exercițiului financiar precedent. Aceleași prevederi se aplică și în cazul entităților care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(5) Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înțelesul acestuia entități.  +  Articolul 3(1) În scopul stabilirii formularelor de raportare contabilă la 30 iunie 2022, operatorii economici care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, au în vedere criteriile prevăzute la pct. 9 din reglementările respective.(2) Indicatorii total active, cifră de afaceri netă și număr mediu de salariați, în funcție de care se stabilesc formularele aplicabile pentru raportarea contabilă, se determină pe baza situațiilor financiare anuale ale exercițiului financiar precedent. Aceleași prevederi se aplică și în cazul entităților care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4În cazul persoanelor juridice care au subunități fără personalitate juridică, activitatea desfășurată de acestea se însumează de persoana juridică care întocmește raportarea contabilă la 30 iunie 2022.  +  Articolul 5(1) Pentru asigurarea informațiilor destinate sistemului instituțional al statului, prevederile prezentului ordin se aplică, de asemenea, subunităților din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, precum și sediilor permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, indiferent de exercițiul financiar ales, în condițiile legii. (2) Subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European verifică încadrarea în criteriul prevăzut la art. 2 pe baza indicatorilor determinați conform raportării contabile anuale la 31 decembrie 2021.(3) În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile cerute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informațiilor corespunzătoare activității desfășurate de fiecare sediu permanent.(4) Nu fac obiectul raportării contabile la 30 iunie 2022 persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.  +  Articolul 6Obligațiile de raportare instituite prin prezentul ordin nu înlătură obligația operatorilor economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale de a efectua raportările prevăzute de legislația aplicabilă acestora.  +  Articolul 7Entitățile care intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor raportări contabile la 30 iunie 2022 în formatul și în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.  +  Articolul 8Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 763/2021 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 15 iulie 2021.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 11 iulie 2022.Nr. 1.669.  +  ANEXĂ
  SISTEMUL
  de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici
   +  Capitolul I Prevederi generaleA. Norme metodologice privind întocmirea și depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2022I. Prevederi comune1. Entitățile prevăzute la art. 2 din ordin au obligația să întocmească și să depună raportări contabile la 30 iunie 2022 la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, indiferent de forma de organizare și forma de proprietate.2. Prevederile pct. 1 se aplică, de asemenea, subunităților din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, precum și sediilor permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, indiferent de exercițiul financiar ales, în condițiile legii.3. (1) Entitățile depun raportările contabile în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.(2) Formatul electronic al raportărilor contabile depuse conform alin. (1) constă într-un fișier PDF la care este atașat un fișier xml.II. Structura și modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 20224. (1) Entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor raportări contabile la 30 iunie 2022 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II:a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);b) Contul de profit și pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit și pierdere (cod 20);c) Date informative (cod 30).(2) Entitățile prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordin întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor raportări contabile la 30 iunie 2022 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. III:a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);b) Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20);c) Date informative (cod 30).(3) Prevederile alin. (1) se aplică, de asemenea, subunităților din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, precum și sediilor permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, indiferent de exercițiul financiar ales, în condițiile legii.5. (1) Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, fără a folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se trec codurile care delimitează încadrarea entităților.(2) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate sunt avute în vedere, de asemenea, de subunitățile din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, precum și de sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, care completează forma de proprietate corespunzătoare societăților cărora le aparțin.(3) Entitățile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăți cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.6. Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ cu datele prevăzute la pct. 5 alin. (1) conduce la imposibilitatea identificării entității și, în consecință, se consideră că raportarea contabilă la 30 iunie 2022 nu a fost depusă, entitatea fiind sancționată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.7. (1) Entitățile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități), potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.(2) În cazul sediilor permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în raportările contabile la 30 iunie 2022 întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activități desfășurate de acesta.(3) Entitățile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfășurată. 8. (1) Formularul „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ prezintă, în formă sintetică, elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, grupate după natură și lichiditate, respectiv după natură și exigibilitate.(2) Formularul „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ se întocmește pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2022, puse în acord cu soldurile din balanța conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operațiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.(3) Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ cu informațiile corespunzătoare datelor de 1 ianuarie 2022 și 30 iunie 2022.9. (1) Formularul „Contul de profit și pierdere“/„Contul prescurtat de profit și pierdere“, respectiv „Situația veniturilor și cheltuielilor“ cuprinde cifra de afaceri netă, veniturile realizate și cheltuielile efectuate, precum și rezultatele financiare obținute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri și cheltuieli cuprinse în balanța de verificare la 30 iunie 2022.(2) Datele care se raportează în formularul „Contul de profit și pierdere“/„Contul prescurtat de profit și pierdere“, respectiv „Situația veniturilor și cheltuielilor“ sunt cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare.(3) Indicatorul „Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)“ prezentat pe rândul 68 din cadrul formularului „Contul de profit și pierdere“ se completează numai de către microîntreprinderi, încadrate ca atare potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora. 10. (1) Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul „Contul de profit și pierdere“/„Contul prescurtat de profit și pierdere“, respectiv formularul „Situația veniturilor și cheltuielilor“ cu informațiile corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie 2021-30 iunie 2021, respectiv 1 ianuarie 2022-30 iunie 2022.(2) Entitățile înscriu la rândul 24 „Salarii și indemnizații“ din cadrul formularului „Contul de profit și pierdere“/rândul 04 „Cheltuieli cu personalul“ din cadrul formularului „Contul prescurtat de profit și pierdere“, respectiv la rândul 28 „Salarii și indemnizații“ din cadrul formularului „Situația veniturilor și cheltuielilor“ toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La aceleași rânduri va fi cuprinsă și contravaloarea tichetelor acordate salariaților, potrivit legii.(3) Informațiile reprezentând contravaloarea tichetelor acordate salariaților sunt prezentate, de asemenea, la rândurile 40 și 41 din formularul „Date informative“ (cod 30).11. (1) În formularul „Date informative“, la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități înscriu cifra 1, indiferent de numărul acestora.(2) Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative“ se completează numai de entitățile care în perioada curentă de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).(3) La rândurile privind plățile restante din formularul „Date informative“ se înscriu sumele de la sfârșitul perioadei de raportare care au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.12. (1) Raportările contabile la 30 iunie 2022 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:– directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii contabilității;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.(2) Raportările contabile la 30 iunie 2022 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.13. Persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au în subordine sucursale sau alte subunități fără personalitate juridică, verifică și centralizează informațiile aferente acestora, întocmind raportările contabile la 30 iunie 2022 cu respectarea prevederilor din ordin.14. (1) Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2022, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor.(2) Programul de asistență este pus la dispoziția entităților gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro.15. Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2022 se completează în lei.16. Entitățile care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2022, cele care în tot semestrul I al anului 2022 sau aflat în inactivitate temporară, cele înființate în cursul anului 2022, precum și persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2022.III. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 202217. Raportările contabile la 30 iunie 2022 se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor până cel mai târziu la data de 16 august 2022.18. Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2022 în condițiile prevăzute de ordin se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.IV. Reglementări contabile aplicabile la completarea raportărilor contabile la 30 iunie 202219. Entitățile care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, folosesc Planul de conturi general prevăzut la cap. 14 din reglementările respective.20. Entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, folosesc Planul de conturi prevăzut la cap. 10 din reglementările respective.B. Nomenclator - forme de proprietate
  CodulDenumirea
  10PROPRIETATE INTEGRALĂ DE STAT
  11Regii autonome
  12Societăți cu capital integral de stat
  13Institute naționale de cercetare-dezvoltare
  14Companii și societăți naționale^1
  15Societăți reprezentând filiale ale unor societăți cu capital integral de stat și societăți la care una sau mai multe societăți cu capital integral de stat dețin capitalul social
  16Alte unități economice de stat netransformate în societăți sau regii autonome
  20PROPRIETATE MIXTĂ^2 (cu capital de stat și privat - sub 50%, 50% și peste 50%)
  PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)
  21Societăți cu capital de stat autohton și de stat străin
  22Societăți cu capital de stat și privat autohton și străin
  23Societăți cu capital de stat și privat autohton
  24Societăți cu capital de stat și privat străin
  PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% și peste 50%)
  25Societăți cu capital de stat autohton și de stat străin
  26Societăți cu capital de stat și privat autohton și străin
  27Societăți cu capital de stat și privat autohton
  28Societăți cu capital de stat și privat străin
  29Societăți reprezentând filiale ale unor societăți cu capital de stat de peste 50% inclusiv și societăți la care una sau mai multe societăți cu capital de stat de peste 50% inclusiv dețin între 50% și 100% din capitalul social al acestora
  30PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ
  (cu capital: privat autohton, privat autohton și străin, privat străin, societăți agricole)
  31Societăți în nume colectiv
  32Societăți în comandită simplă
  33Societăți în comandită pe acțiuni
  34Societăți pe acțiuni
  35Societăți cu răspundere limitată
  36Societăți agricole
  37Societăți cu capital de stat, privatizate în cursul anului curent
  40PROPRIETATE COOPERATISTĂ
  41Cooperative de consum
  42Cooperative meșteșugărești
  43Cooperative și asociații agricole netransformate
  44Cooperative de credit
  50PROPRIETATE OBȘTEASCĂ
  (societăți aparținând organizațiilor și instituțiilor politice și obștești)
  ^1 La codul 14 se înscriu doar acele companii și societăți naționale care au capital integral de stat.^2 La proprietatea mixtă se înscriu și acele companii și societăți naționale al căror capital nu este integral de stat.
   +  Capitolul II
  Conținutul de informații al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2022
  întocmite de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind
  situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate,
  aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, și care în exercițiul financiar precedent
  au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro
  A. Aspecte generale21. Entitățile care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2022 având în vedere categoria în care se încadrează, potrivit pct. 9 din reglementările respective coroborat cu art. 3 din prezentul ordin și cu respectarea prevederilor prezentului capitol.22. Pentru entitățile prevăzute de prezentul capitol, structura formularului*) „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ (cod 10) este următoarea:*) Formularul este reprodus în facsimil.Raportările contabile la 30 iunie 2022 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2022 se completează astfel:– directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.Raportările contabile la 30 iunie 2022 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.B. Raportări contabile la data de 30 iunie 2022 întocmite de microentități definite de Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro23. Microentitățile, așa cum sunt definite la pct. 9 alin. (2) dinReglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro întocmesc formularul „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ (cod 10) în structura prevăzută la pct. 22.24. Structura formularului*) „Contul prescurtat de profit și pierdere“ (cod 20), întocmit de microentități, este următoarea:*) Formularul este reprodus în facsimil.25. Structura formularului*) „Date informative“ (cod 30), întocmit de microentități, este următoarea:*) Formularul este reprodus în facsimil.C. Raportări contabile la data de 30 iunie 2022 întocmite de entitățile mici, respectiv mijlocii și mari, precum și de entitățile de interes public definite de Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro26. Entitățile mici, respectiv mijlocii și mari, așa cum sunt definite la pct. 9 alin. (3), respectiv pct. 9 alin. (4) dinReglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, precum și entitățile de interes public definite de aceleași reglementări și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro întocmesc formularul „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ (cod 10) în structura prevăzută la pct. 22.27. Structura formularului*) „Contul de profit și pierdere“ (cod 20) întocmit de entitățile mici, mijlocii și mari, precum și entitățile de interes public este următoarea:*) Formularul este reprodus în facsimil.28. Structura formularului*) „Date informative“ (cod 30) întocmit de entitățile mici, mijlocii și mari, precum și de entitățile de interes public este următoarea:*) Formularul este reprodus în facsimil.
   +  Capitolul III
  Conținutul de informații al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2022
  întocmite de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu
  Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016,
  și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă
  mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro
  29. Structura formularului*) „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ (cod 10) întocmit de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 este următoarea:*) Formularul este reprodus în facsimil.Raportările contabile la 30 iunie 2022 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar ale acestora.Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2022 se completează astfel:– directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.Raportările contabile la 30 iunie 2022 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.30. Structura formularului^1) „Situația veniturilor și cheltuielilor“ (cod 20) este următoarea:^1) Formularul este reprodus în facsimil.31. Structura formularului*) „Date informative“ (cod 30) întocmit de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, este următoarea:*) Formularul este reprodus în facsimil.
  ----