ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 111 din 15 iulie 2022pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 15 iulie 2022  Având în vedere că, începând cu data de 1 iulie 2022 și până la 31 decembrie 2022, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar a fost suspendată organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante din acest sector de activitate,luând în considerare prevederile art. 22 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează faptul că „Sistemul național de învățământ preuniversitar este constituit din ansamblul unităților de învățământ de stat, particulare și confesionale autorizate/acreditate“, dispozițiile alin. (3) al art. 114 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează că „Instituțiile de învățământ superior sunt organizații furnizoare de educație care desfășoară activități de învățământ pe bază de programe de studii autorizate și, după caz, acreditate, în condițiile legii, de formare inițială și continuă de nivel universitar, programe ce funcționează pe principiul calității necesar pentru satisfacerea încrederii beneficiarilor direcți și indirecți din societate“, iar potrivit alin. (5) al art. 114 al aceluiași act normativ, „Instituțiile de învățământ superior sunt persoane juridice de drept public sau, după caz, persoane juridice de drept privat și de utilitate publică“,având în vedere faptul că unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior sunt reglementate și definite din perspectiva naturii juridice de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și textul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2022 nu face referire expresă la acestea,în vederea asigurării clarității normei care dispune modalitatea de organizare și desfășurare a concursurilor și examenelor pentru ocuparea posturilor din unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior, ținând seama de faptul că în sistemul național de învățământ, atât preuniversitar, cât și superior, există o permanentă mobilitate a personalului didactic, ceea ce face necesară organizarea unor concursuri pentru ocuparea posturilor didactice devenite vacante/temporar vacante,luând în considerare că, în situația în care nu poate fi asigurat personalul necesar pentru buna desfășurare a procesului de învățământ, ar fi afectat iremediabil dreptul la educație al beneficiarilor direcți,având în vedere faptul că absolvenților studiilor universitare, de licență/masterat, trebuie să li se asigure integrarea pe piața muncii și că prin ocuparea funcțiilor didactice din instituțiile de învățământ superior se dorește menținerea în țară a specialiștilor cu studii universitare, precum și faptul că, pentru asigurarea unei bune administrări a unităților de învățământ, este necesară ocuparea funcțiilor de conducere cu personal care să asigure managementul acestora pe o perioadă de 4 ani,știind că începerea anului școlar/universitar 2022-2023 are loc la 1 septembrie/1 octombrie, iar unitățile de învățământ preuniversitar, precum și instituțiile de învățământ superior trebuie să știe care sunt cadrele didactice ce vor asigura activitatea didactică,pentru asigurarea dreptului la educație al beneficiarilor direcți se impune luarea de urgență a măsurilor care să permită organizarea și desfășurarea concursurilor necesare pentru buna funcționare a sistemului de educație.Deoarece aceste măsuri vizează asigurarea dreptului la învățătură, pentru desfășurarea în bune condiții a serviciului public de educație este necesară completarea cadrului normativ.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICLa articolul unic din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 17 iunie 2022, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins: (6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), prin memorandum inițiat de Ministerul Educației și aprobat în ședința de Guvern, se poate aproba organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor didactice, didactice auxiliare și nedidactice, precum și a funcțiilor de conducere, vacante sau temporar vacante, din unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  București, 15 iulie 2022.Nr. 111.----