HOTĂRÂRE nr. 876 din 6 iulie 2022pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 29 august 2016, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) În aplicarea prevederilor Legii nr. 219/2015, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, apartenența la grupul vulnerabil definit conform art. 6 alin. (1) lit. j) din lege se dovedește prin documente eliberate de autorități sau, după caz, alte categorii de persoane juridice cu competențe în domeniu, după cum urmează:a) pentru persoanele care se află în sistemul de protecție a copilului sau provin din acest sistem, hotărârea comisiei pentru protecția copilului sau, după caz, hotărârea instanței prin care a fost dispusă măsura de protecție specială, conform prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) pentru persoanele din familiile beneficiare de ajutorul social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, copia deciziei pentru plată a directorului executiv al agenției județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București sau talonul de plată;c) pentru persoanele care fac parte din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, copia deciziei pentru plată a directorului executiv al agenției județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București sau talonul de plată;d) pentru persoanele solicitante de azil sau beneficiare ale protecției internaționale definite conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, documentul temporar de identitate sau permisul de ședere, valabile potrivit legii;e) pentru persoanele fără adăpost, adeverință eliberată de primăria din cadrul unității administrativ-teritoriale în care trăiesc, prin care se certifică faptul că nu au domiciliu în acea unitate administrativ-teritorială și nici în altă unitate administrativ-teritorială de pe teritoriul României conform informațiilor obținute de la structura județeană de administrare a bazelor de date de evidență a persoanelor, respectiv a municipiului București;f) pentru persoanele cu handicap beneficiare ale prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, copia certificatului de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel județean sau al sectoarelor municipiului București;g) pentru orice altă persoană aflată în situație de risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, ancheta socială efectuată, pe baza modelului prevăzut în anexa nr. 1, de serviciul public de asistență socială în a cărui rază teritorială se află domiciliul sau reședința persoanei respective, la solicitarea întreprinderii sociale.2. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Obținerea atestatului de către persoanele juridice de drept privat prevăzute la art. 3 din lege este condiționată de existența în actele de înființare și funcționare, prevăzute la alin. (3), a următoarelor prevederi: a) scopul social al activității desfășurate; b) principiile economiei sociale prevăzute la art. 4 din lege; c) criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege.3. La articolul 3 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) pentru societățile cooperative care funcționează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare: actul constitutiv și autorizația de funcționare emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului;4. La articolul 3 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:f^1) pentru cooperativele agricole care funcționează în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare: actul constitutiv și statutul întocmite conform legii și dovada înscrierii în Registrul național al cooperativelor agricole din România.5. La articolul 3 alineatul (3), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:i) pentru alte categorii de persoane juridice de drept privat prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. h) din lege, documentele din care să reiasă în mod clar faptul că respectă, cumulativ, definiția și principiile economiei sociale prevăzute de lege: actul de înființare sau actul constitutiv și certificatul de înregistrare sau certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru persoanele juridice supuse înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului, respectiv statutul și dovada personalității juridice, în cazul altor persoane juridice de drept privat.6. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^1Dacă întreprinderea socială își schimbă sediul social într-un alt județ, aceasta trebuie să solicite o nouă atestare în județul unde și-a stabilit noul sediu social și să renunțe la atestatul obținut în județul în care a avut inițial sediul social.7. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Pe baza documentelor depuse sau transmise prin poștă cu confirmare de primire, agenția de ocupare, prin compartimentul pentru economie socială, organizat conform art. 24 alin. (2) din lege, evaluează îndeplinirea criteriilor de atestare prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege și a cerințelor prevăzute la art. 3 și soluționează cererea în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentației complete.8. La articolul 5 alineatul (1), litera b) se abrogă.9. La capitolul II, titlul secțiunii a 3-a se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 3-a Suspendarea, retragerea, anularea și renunțarea la atestatul de întreprindere socială10. La articolul 7 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) în situația în care nu au fost respectate obligațiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) și c) din lege privind raportul de activitate anual, care conține raportul social anual, situația financiară anuală și extrase ale acestora, de la data la care expiră perioada de 3 luni de la încheierea anului calendaristic sau de la încheierea exercițiului financiar specific categoriei de persoană juridică;11. La articolul 8, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:(3) Atestatele retrase potrivit alin. (1) și (2) se arhivează, iar în registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale se va înscrie, în rubrica cu această destinație, «atestat retras», specificând data retragerii.(4) Criteriul prevăzut la art. 8 alin. (4) lit. a) din lege se consideră îndeplinit dacă în actele de înființare și funcționare sunt menționate și activitățile cu caracter social, definite conform art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din lege.(5) În cazul în care întreprinderea socială are angajați sau membrii cu norme diferite de timp de lucru, conform contractelor individuale de muncă sau convențiilor individuale de muncă, principiul echității sociale față de angajați, prevăzut la art. 8 alin. (4) lit. d) din lege, se stabilește prin raportarea salariului pe oră cel mai mic la salariul pe oră cel mai mare.12. După articolul 8 se introduc două noi articole, articolele 8^1 și 8^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 8^1(1) Anularea atestatului întreprinderilor sociale se face de către agențiile de ocupare, în următoarele situații:a) dacă întreprinderile sociale nu dovedesc înlăturarea cauzelor care au stat la baza luării măsuri de suspendare a atestatului prevăzute la art. 7 alin. (3) și nu fac dovada plății amenzilor stabilite, după caz;b) în cazul completării în mod eronat a unor înscrisuri în formularul tipizat, constatate de emitent, de întreprinderea socială sau de organele de control.(2) Anularea se realizează prin decizie a directorului executiv al agenției de ocupare în baza unei note justificative, care conține motivele ce au stat la baza acestei decizii, întocmită de compartimentul de economie socială din agenția de ocupare.(3) Decizia prevăzută la alin. (2) se comunică de către agenția de ocupare, prin compartimentul pentru economie socială, întreprinderii sociale, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia.(4) Atestatul anulat în condițiile alin. (1) lit. b) se arhivează și se eliberează un nou atestat.(5) Noul atestat se întocmește pe un formular identic cu cel original, inserându-se nota: «prezentul atestat înlocuiește Atestatul seria ..... nr. ...... din data ........, deoarece conținea următoarele erori: ...................».  +  Articolul 8^2Renunțarea la atestat se face prin notificarea scrisă a întreprinderii sociale, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11, depusă sau transmisă prin poștă cu confirmare de primire la agenția de ocupare prevăzută la art. 3 alin. (2), însoțită de atestatul prevăzut la art. 8 alin. (1) din lege.13. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Suspendarea, încetarea suspendării, renunțarea și retragerea atestatului se stabilesc prin decizie emisă de directorul executiv al agenției de ocupare, pe baza notificării de renunțare a solicitantului sau a unei note de constatare întocmite de către compartimentul pentru economie socială din cadrul agenției de ocupare.(2) Nota de constatare prevăzută la alin. (1) conține în mod obligatoriu propunerea pentru suspendarea, încetarea suspendării sau retragerea atestatului, precum și motivele legale care conduc la propunerea formulată.(3) În situația în care suspendarea sau retragerea atestatului se realizează în urma constatărilor organelor de control, motivele legale avute în vedere care conduc la propunerea formulată sunt cele prevăzute în procesul-verbal de control, încheiat de către acestea.(4) Decizia privind suspendarea, încetarea suspendării sau retragerea atestatului care conține motivele ce au stat la baza acestei decizii se comunică întreprinderii sociale, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia, de către agenția de ocupare prin compartimentul pentru economie socială.(5) Întreprinderile sociale cărora li s-a retras atestatul pot solicita o nouă atestare numai după ce fac dovada plății amenzilor stabilite, după caz.(6) Întreprinderile sociale care au renunțat la atestat prin notificare în condițiile art. 8 alin. (8) din lege pot solicita acordarea unui nou atestat, cu respectarea prevederilor art. 3.(7) Retragerea atestatului ca urmare a notificării de renunțare la statutul de întreprindere socială conform art. 8 alin. (8) din lege nu poate face obiectul contestației.(8) În cazul în care întreprinderea socială renunță la atestat în condițiile art. 8 alin. (8) din lege și este deținătoarea unui certificat de întreprindere socială de inserție, renunță inclusiv la certificatul de întreprindere socială de inserție și la dreptul de utilizare a mărcii sociale.14. La articolul 10, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Condiția prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din lege ca 30% din personalul angajat sau membrii cooperatori să aparțină grupului vulnerabil este îndeplinită dacă la data angajării în cadrul întreprinderii sociale de inserție, în temeiul unui contract individual de muncă sau al unei convenții individuale de muncă, după caz, persoana aparține grupului vulnerabil.15. La articolul 11 alineatul (1), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) situația privind personalul angajat cu contract individual de muncă sau convenție individuală de muncă, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;c) contractele individuale de muncă sau, după caz, convențiile individuale de muncă ale persoanelor aparținând grupului vulnerabil, în copie;16. La articolul 11, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) se depun sau se transmit prin poștă cu confirmare de primire și prin email, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită în acest scop, care este și persoana care semnează cererea pentru acordarea mărcii sociale.17. La capitolul III, titlul secțiunii a 3-a se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 3-a Suspendarea, retragerea sau renunțarea la marca socială18. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Întreprinderile sociale de inserție cărora le-a fost retras certificatul prevăzut la art. 13 alin. (1) din lege pot solicita acordarea unui nou certificat, cu respectarea prevederilor art. 11 și după ce fac dovada plății amenzilor primite potrivit art. 29 din lege.19. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 17^1(1) Renunțarea la marca socială se face prin notificarea scrisă a întreprinderii sociale de inserție, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11, depusă sau transmisă prin poștă cu confirmare de primire la agenția de ocupare prevăzută la art. 11 alin. (1), însoțită de certificatul prevăzut la art. 13 alin. (1) din lege.(2) Întreprinderile sociale de inserție care au renunțat la cerere la marca socială pot solicita acordarea unui nou certificat, cu respectarea prevederilor art. 11.(3) Nedepunerea certificatului prevăzut la art. 13 alin. (1) odată cu notificarea de renunțare nu permite întreprinderilor sociale de inserție solicitarea unei noi certificări.20. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Suspendarea, încetarea suspendării, retragerea mărcii sociale, emiterea unui duplicat după certificat/marca socială se stabilesc prin decizie emisă de directorul executiv al agenției de ocupare pe baza unei note de constatare întocmite de către compartimentul pentru economie socială din cadrul agenției de ocupare.(2) Nota de constatare prevăzută la alin. (1) conține în mod obligatoriu propunerea pentru suspendare, încetarea suspendării, retragerea mărcii sociale, emiterea unui duplicat după certificat/marca socială, precum și motivele legale avute în vedere care conduc la propunerea formulată.(3) În situația în care suspendarea, încetarea suspendării sau retragerea mărcii sociale se realizează în urma constatărilor organelor de control, motivele legale avute în vedere care conduc la propunerea formulată sunt cele prevăzute în procesul-verbal de control, încheiat de către acestea.(4) În cazul renunțării la statutul de întreprindere socială de inserție conform art. 13 alin. (5) din lege, notificarea constituie motiv de retragere a atestatului în baza căreia se emite decizia directorului executiv.(5) Întreprinderile sociale care au renunțat la certificat prin notificare în condițiile art. 13 alin. (5) din lege pot solicita acordarea unui nou certificat, cu respectarea prevederilor art. 11.(6) Retragerea certificatului ca urmare a notificării de renunțare la statutul de întreprindere socială de inserție conform art. 13 alin. (5) din lege nu poate face obiectul contestației.(7) Decizia privind suspendarea, încetarea suspendării, retragerea mărcii sociale sau respingerea cererii privind eliberarea unui duplicat după certificat/marca socială în care sunt menționate motivele ce au stat la baza acestei decizii se comunică în scris întreprinderii sociale de inserție, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia.21. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 18^1Împotriva deciziei prevăzute la art. 9 alin. (4) privind suspendarea sau retragerea atestatului și împotriva deciziei privind suspendarea, încetarea suspendării, retragerea mărcii sociale sau respingerea cererii privind eliberarea unui duplicat după certificat/marca socială, prevăzută la art. 18 alin. (7), întreprinderea socială sau întreprinderea socială de inserție, după caz, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.22. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Marca socială se anulează:a) în situația în care pe perioada de valabilitate a mărcii sociale expiră valabilitatea atestatului care a stat la baza acordării acesteia;b) în situația în care, în perioada de valabilitate a mărcii sociale, întreprinderea socială de inserție nu obține prelungirea valabilității atestatului;c) în situația anulării atestatului, conform art. 8^1 alin. (1) lit. a);d) în situația retragerii atestatului, conform art. 9;e) în situația renunțării la statutul de întreprindere socială de inserție în condițiile art. 13 alin. (5) din lege.(2) Anularea mărcii sociale se dispune prin decizie emisă de directorul executiv al agenției de ocupare, pe baza unei note de constatare întocmite de către compartimentul pentru economie socială din cadrul agenției de ocupare, care conține motivele legale avute în vedere care au condus la emiterea deciziei respective.(3) Decizia privind anularea mărcii sociale care conține motivele ce au stat la baza acestei decizii se comunică în scris întreprinderii sociale de inserție, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia.(4) Întreprinderilor sociale de inserție cărora le-a fost anulat certificatul prevăzut la art. 13 alin. (1) pot solicita acordarea unui nou certificat, cu respectarea prevederilor art. 11.(5) Certificatul anulat în condițiile alin. (1) lit. c) se arhivează și se eliberează un nou certificat.(6) Noul certificat se întocmește pe un formular identic cu cel original, inserându-se nota: «prezentul certificat înlocuiește Certificatul seria …... nr. .....… din data ..........…., deoarece conținea următoarele erori: …23. La articolul 20, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) La întocmirea planului județean de inserție socioprofesională prevăzut la alin. (1) se au în vedere strategiile naționale sectoriale pentru ocuparea forței de muncă și pentru incluziune socială și reducere a sărăciei, planurile de acțiune pentru implementarea acestora, precum și alte documente strategice de dezvoltare economico-socială de la nivel local, județean, respectiv al municipiului București, după caz, în vigoare la data elaborării planului.24. La articolul 21, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Implementarea măsurilor și acțiunilor incluse în planul județean de inserție socioprofesională se monitorizează semestrial de către compartimentele pentru economie socială din cadrul agențiilor de ocupare.(4) Agențiile de ocupare transmit anual compartimentului pentru economie socială din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă un raport privind evaluarea modului de realizare a măsurilor și acțiunilor incluse în planul județean de inserție socioprofesională, aprobat conform alin. (1).25. După capitolul IV se introduce un nou capitol, capitolul IV^1, intitulat „Procedura de acordare a facilităților întreprinderilor sociale și întreprinderilor sociale de inserție“, alcătuit din articolul 21^1, cu următorul cuprins:  +  Capitolul IV^1 Procedura de acordare a facilităților întreprinderilor sociale și întreprinderilor sociale de inserție  +  Articolul 21^1(1) În vederea acordării facilităților prevăzute la art. 19 alin. (1) din lege, întreprinderile sociale de inserție depun la autoritățile administrației publice locale unde își desfășoară activitatea o cerere însoțită de un memoriu justificativ din care să rezulte necesitatea și oportunitatea acordării acestor facilități. (2) Modelul cererii menționate la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 10.(3) Autoritățile administrației publice locale analizează și soluționează cererea prevăzută la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia.(4) Autoritățile publice locale pot acorda întreprinderilor sociale și întreprinderilor sociale de inserție care au sediul în raza administrației publice locale, prin hotărâri ale consiliilor locale, scutiri de taxe și impozite prevăzute la art. 454 lit. a)-e) și h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(5) Autoritățile publice asigură instruirea personalului de specialitate cu privire la clauzele sociale care se pot cuprinde în caietele de sarcini destinate contractelor rezervate.26. La articolul 22 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Prin organele de control ale Ministerului Muncii și Solidarității Sociale prevăzute la art. 9 alin. (4), art. 13 alin. (4) și art. 30 lit. a) din lege se înțelege:27. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24Îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 9 alin. (1) și art. 13 alin. (2) din lege, precum și transmiterea altor documente decât cele necesare îndeplinirii formalităților de atestare sau de acordare a mărcii sociale se pot realiza și prin poștă cu confirmare de primire sau prin poșta electronică, utilizând adresa de e-mail a agenției de ocupare.28. La articolul 25, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În situația pierderii, distrugerii sau deteriorării atestatului ori certificatului, persoana juridică de drept privat titulară a acestor documente poate solicita agenției de ocupare emitente un duplicat, pe baza unei cereri, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 12, însoțită de dovada publicării pierderii, distrugerii sau deteriorării atestatului sau certificatului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.29. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în baza declarației al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9.30. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28Anexele nr. 1-4, 5A, 5B și 6-12 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.31. Anexele nr. 1-4, 5A și 6-8 semodifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-8 la prezenta hotărâre.32. După anexa nr. 8 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 9-12, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 9-12 la prezenta hotărâre.33. În cuprinsul normelor metodologice, sintagma „Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice“ va fi înlocuită cu sintagma „Ministerul Muncii și Solidarității Sociale“.  +  Articolul IICererile în vederea acordării atestatului sau a mărcii sociale în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se analizează după procedura în vigoare la data înregistrării acestora la agenția de ocupare.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 29 august 2016, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Lucian-Ioan Rus,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 6 iulie 2022.Nr. 876.  +  Anexa nr. 1^1)(Anexa nr. 1 la normele metodologice)^1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la normele metodologice)
  CEREREpentru acordarea atestatului de întreprindere socială
  Domnule/Doamnă director executiv,1. Subsemnatul(a), ....................., posesor(oare) al(a) actului de identitate ....... seria ....... nr. ......., eliberat de ................... la data ..........…...., CNP/CIF ................., în calitate de .................................^1, conform .....................................................^2,în temeiul Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare (lege), și al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016, cu modificările și completările ulterioare, solicit acordarea atestatului de întreprindere socială2. pentru persoana juridică de drept privat ................................................................., cod unic de înregistrare (CUI)/cod de înregistrare fiscală (CIF) ........................., înregistrată în/la .......................................... cu nr. ....................,3. care aparține următoarei categorii din cele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare:[ ] societate cooperativă;[ ] cooperativă de credit;[ ] asociație;[ ] fundație;[ ] casă de ajutor reciproc a salariaților;[ ] casă de ajutor reciproc a pensionarilor;[ ] societate agricolă;[ ] cooperativă agricolă;[ ] federație;[ ] uniune a persoanelor juridice de tipul …………………………………………;[ ] alte categorii de persoane juridice de tipul ……………………………………………………………, care respectă:- definiția economiei sociale prevăzută la art. 2 din lege, conform actelor legale de înființare și funcționare, respectiv ……………, pagina …….;- principiile economiei sociale prevăzute la art. 4 din lege, conform actelor legale de înființare și funcționare, respectiv ……………………………, pagina …….,4. are sediul social în: localitatea ........................., str. ...................….. nr. ..............., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul .........., cod poștal ................, telefon ..............., fax .............., e-mail ....................., website ……........……….,5. în actele de înființare și funcționare are prevăzute următoarele:a) scopul social al activității desfășurate;b) principiile economiei sociale prevăzute la art. 4 din lege;c) criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege
  CriteriuActul de înființare și funcționare (denumirea)Pagină și paragraf
  a) acționează în scop social și/sau în interesul general al comunității
  b) alocă minimum 70% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare
  c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale
  d) aplică principiul echității sociale față de angajați, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de 1 la 8
  Opis documente anexate cererii care sunt depuse pentru acordarea atestatului de întreprindere socială
  Nr. crt.Denumirea actuluiNr. și data actului/EmitentNr. file
  1.Actele de înființare și funcționare (denumirea fiecărui act în funcție de tipul solicitantului)
  2.Copie act identitate reprezentant legal/împuternicit semnatar al cererii
  3.Împuternicire notarială pentru împuternicit (după caz)
  4.Declarație de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
  5.
  Prezenta cerere este întocmită într-un exemplar original, pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații. Data: .................................... Numele și prenumele ....................... Semnătura .................................
  ^1 Se completează după caz, de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită notarial în acest scop.^2 Se completează tipul și numărul documentului care dovedește calitatea de reprezentant legal sau persoană împuternicită notarial în acest scop.
   +  Anexa nr. 3*)(Anexa nr. 3 la normele metodologice)*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 4 la normele metodologice)
  CEREREde prelungire a atestatului de întreprindere socială
  Domnule/Doamnă director executiv,1. Subsemnatul(a), ......................................, posesor(oare) al(a) actului de identitate .................. seria ....... nr. .................…....., eliberat de ............................................. la data ...........…...., CNP/CIF .........................., în calitate de ...............................^1, conform ..............................................................^2,în temeiul Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare (lege), și al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016, cu modificările și completările ulterioare, solicit prelungirea atestatului de întreprindere socială2. pentru persoana juridică de drept privat ............................……………………………………, cod unic de înregistrare (CUI)/cod de înregistrare fiscală (CIF) ............................, înregistrată în/la ............................... cu nr. ...................................................,3. care deține Atestatul de întreprindere socială seria ................ nr. .................... data .........................., anexat în original,4. care aparține următoarei categorii din cele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare:[ ] societate cooperativă;[ ] cooperativă de credit;[ ] asociație;[ ] fundație;[ ] casă de ajutor reciproc a salariaților;[ ] casă de ajutor reciproc a pensionarilor;[ ] societate agricolă;[ ] cooperativă agricolă;[ ] federație;[ ] uniune a persoanelor juridice de tipul ..........................................................;[ ] alte categorii de persoane juridice de tipul ........................................................, care respectă:- definiția economiei sociale prevăzută la art. 2 din lege, conform actelor legale de înființare și funcționare, respectiv ............, pagina ...................;- principiile economiei sociale prevăzute la art. 4 din lege, conform actelor legale de înființare și funcționare, respectiv ..........., pagina ..........................,5. are sediul social în: localitatea .............................., str. ........................ nr. .........., bl. ........, sc. .........., et. ......, ap. ........, județul/sectorul ............................, cod poștal .................., telefon ....................................................., fax ..................................., e-mail ..............................................................................., website ..........................,6. în actele de înființare și funcționare are prevăzute următoarele:a) scopul social al activității desfășurate;b) principiile economiei sociale prevăzute la art. 4 din lege;c) criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege
  CriteriuActul de înființare și funcționare (denumirea)Pagină și paragraf
  a) acționează în scop social și/sau în interesul general al comunității
  b) alocă minimum 70% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare
  c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale
  d) aplică principiul echității sociale față de angajați, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de 1 la 8
  ^1 Se completează după caz, de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită notarial în acest scop. ^2 Se completează tipul și numărul documentului care dovedește calitatea de reprezentant legal sau persoană împuternicită notarial în acest scop.
  Opis documente anexate cererii care sunt depuse pentru prelungirea atestatului de întreprindere socială
  Nr. crt.Denumirea actuluiNr. și data actului/emitentNr. file
  1.Actele de înființare și funcționare (denumirea fiecărui act în funcție de tipul solicitantului)
  2.Atestatul de întreprindere socială seria .......... nr. .............. data................, anexat în original
  3.Copie act identitate reprezentant legal/împuternicit semnatar al cererii
  4. Împuternicire notarială pentru împuternicit (după caz)
  5.Declarație de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
  Prezenta cerere este întocmită într-un exemplar original, pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații. Data: .................................... Numele și prenumele .......................... Semnătura ..................................
   +  Anexa nr. 5(Anexa nr. 5A la normele metodologice)
  RAPORT DE ACTIVITATE
  privind activitatea desfășurată de întreprinderea socială/întreprinderea socială de inserție în anul ..................
  Denumirea întreprinderii sociale/întreprinderii sociale de inserție ...............................CUI/CIF.......................Cod/Coduri CAEN .............................. Domeniu de activitate: .........................– Număr de salariați la finele anului ...........– Număr de membri la finele anului ............– Număr de voluntari la finele anului ...........Seria și numărul atestatului de întreprindere socială și perioada de valabilitate a acestuia (Se va preciza dacă pe durata anului de raportare a avut perioade când atestatul a fost suspendat.): ..............................................................Seria și numărul certificatului de întreprindere socială de inserție și perioada de valabilitate a acestuia (Se va preciza dacă pe durata anului de raportare a avut perioade când certificatul a fost suspendat.): .................................A. Activitatea desfășurată în anul de raportare1. Viziunea, misiunea, scopul, valorile și principiile întreprinderii sociale2. Obiectivele întreprinderii sociale (pentru anul de raportare)3. Descrierea activității desfășurate în anul de raportare– se va menționa și dacă întreprinderea socială/întreprinderea socială de inserție a avut activitatea suspendată, perioada/ perioadele de suspendare a activității și cauzele care au determinat suspendarea activității, inclusiv a activității cu scop social.4. Facilități și măsuri de sprijin de care a beneficiat întreprinderea socială/întreprinderea socială de inserție [Se menționează sprijinul de care a beneficiat conform prevederilor art. 19-21 din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare (lege)]. 5. Rezultate obținute conform obiectivelor propuse în anul de raportareB. Raportul social1. Obiectivele sociale ale întreprinderii sociale/întreprinderii sociale de inserție (pentru anul de raportare)2. Domeniul intervenției sociale (de exemplu: servicii sociale; locuințe și nevoi de bază; educație sau formare profesională; ocuparea forței de muncă și instruire; sănătate mintală; sănătate/domeniul medical; bunăstarea socială sau personală; politici publice/educație civică; conservarea mediului înconjurător și schimbarea climatică; altele)3. Resurse utilizate în activitatea desfășurată (financiare - de exemplu: fonduri europene, internaționale, altele; materiale; de personal, alte tipuri de resurse)4. Nevoi sociale identificate (corespunzător activității sociale desfășurate în anul de raportare)5. Grupul-țintă al intervenției sociale (descrierea categoriilor de persoane ale căror nevoi sociale au fost soluționate prin activitatea întreprinsă, de exemplu: beneficiari direcți și familiile beneficiarilor direcți; propriul personal și/sau familia acestuia, parteneri, alte categorii de părți/persoane/grupuri interesate sau implicate în activitatea socială desfășurată sau care pot influența semnificativ desfășurarea acesteia)6. Activitatea socială desfășurată:6.1. Rezultate obținute. Se va ține cont de relevanța, eficiența, eficacitatea, impactul și sustenabilitatea activității în anul de raportare. În acest sens, raportul va conține:– enumerarea rezultatelor concrete ale intervenției sociale, prezentarea rezultatelor obținute în funcție de obiectivele propuse în anul anterior, astfel:a) obiective realizate;b) obiective nerealizate;c) obiective neplanificate și realizate;– descrierea serviciilor prestate/produselor dezvoltate/altor activități întreprinse și a modului în care acestea au contribuit la realizarea nevoilor sociale ale actorilor interesați.6.2. Schimbarea socială produsă: prezentarea îmbunătățirii produse în mod direct de către activitatea socială a întreprinderii sociale în viața persoanelor aparținând grupului-țintă identificat și a familiilor acestora, după caz6.3. Factori externi intervenției sociale care au influențat obținerea rezultatelor sociale (dacă este cazul)7. Respectarea condițiilor specifice prevăzute la art. 10 din lege de către întreprinderile sociale de inserție
  Indicator/Lună010203040506070809101112
  Număr total angajați/membri cooperatori
  Număr angajați/membri cooperatori aparținând grupului vulnerabil
  Procent % angajați
  Totalul timpului de lucru al tuturor angajaților/ membrilor cooperatori (ore)
  Timpul de lucru cumulat al angajaților/membrilor cooperatori aparținând grupului vulnerabil (ore)
  Procent % timp de lucru
  8. Măsuri de acompaniament implementate pentru angajații/membrii cooperatori aparținând grupului vulnerabil
  Măsuri de acompaniamentNumăr angajați/membri din grupuri vulnerabile care au beneficiat de măsuri de acompaniament
  Informare și consiliere profesională
  Forme de pregătire profesională
  Acces la formare profesională
  Mediere
  Adaptarea și accesibilizarea locului de muncă la capacitatea persoanei
  Ucenicie și practică
  Alte măsuri de acompaniament care să asigure inserția profesională și socială (Se specifică tipul măsurii.)
  Altele
  …..
  C. Raport financiar1. Prezentarea modului de îndeplinire a criteriului privind reinvestirea procentului de 70% conform art. 8 alin. (4) lit. b) din legeSe vor prezenta conform bilanțului contabil.
  Nr. crt.Indicatori conform bilanțuluiValoarea indicatorului
  Activitatea economică (lei)Activitate nonprofit (lei)Total (lei)
  Venituri
  Cheltuieli
  Rezultat financiar net:
  Profit/Excedent net
  Pierdere netă
  Valoarea profitului/excedentului repartizat conform art. 8 alin. (4) lit. b) din lege, total, din care:
  - Scop social
  - Rezerva statutară
  Întreprinderea socială/Întreprinderea socială de inserție a repartizat ………% din profitul/excedentul realizat scopului social și rezervei statutare, în baza …………………………………………………… (Se menționează documentul statutar prin care s-a realizat repartizarea profitului/excedentului - exemplu: Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. ……. din data ……….….)
  2. Prezentarea modului de îndeplinire a criteriului privind principiul echității sociale față de angajați, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de 1 la 8 conform art. 8 alin. (4) lit. d) din lege.
  Denumirea postului cu salariul de bază brut lunar maximSalariul de bază brut lunar conform contractului individual de muncă (lei)
  Denumirea postului cu salariul de bază brut lunar minimSalariul de bază brut lunar conform contractului individual de muncă (lei)
  Raport calculat1 la ……. 8
  (Raportul se calculează prin împărțirea/raportarea salariului celui mai mare la salariul cel mai mic. Rezultatul obținut se prezintă astfel: 1 la …. 8. Exemplu: 2.000 lei/lună salariul minim, 15.000 lei/lună salariul maxim - raportul este de 1 la 7,5.)

  Reprezentantul întreprinderii sociale/ întreprinderii sociale de inserție,
  ......................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura și ștampila
  ......................................
  Data ................
  Responsabilul financiar al întreprinderii sociale/ întreprinderii sociale de inserție,
  ......................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura
  ......................................
   +  Anexa nr. 6(Anexa nr. 6 la normele metodologice)
  CERERE pentru acordarea mărcii sociale
  Domnule/Doamnă director executiv, 1. Subsemnatul(a), ............................................................................., posesor(oare) al(a) actului identitate ............................. seria ...... nr. ................., eliberat de ............................................... la data ....................…...., CNP/CIF ........................................, în calitate de ....................................^1, conform ................................................................................^2, în temeiul Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare (lege), și al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016, cu modificările și completările ulterioare, solicit acordarea mărcii sociale 2. pentru persoana juridică de drept privat ...................................., cod unic de înregistrare (CUI)/cod de înregistrare fiscală (CIF) ......................................., înregistrată în/la ............................................ cu nr. .................................................... și având Atestatul de întreprindere socială (în situația în care acesta a fost solicitat și obținut anterior solicitării mărcii sociale) seria ......................... nr. ........................, 3. care aparține următoarei categorii din cele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare: [ ] societate cooperativă; [ ] cooperativă de credit; [ ] asociație; [ ] fundație; [ ] casă de ajutor reciproc a salariaților; [ ] casă de ajutor reciproc a pensionarilor; [ ] societate agricolă; [ ] cooperativă agricolă; [ ] federație; [ ] uniune a persoanelor juridice de tipul .........................; [ ] alte categorii de persoane juridice de tipul ........................, care respectă: - definiția economiei sociale prevăzută la art. 2 din lege, conform actelor legale de înființare și funcționare, respectiv ..........................................., pagina ........; - principiile economiei sociale prevăzute la art. 4 din lege, conform actelor legale de înființare și funcționare, respectiv ......................., pagina ........, 4. are sediul social în: localitatea .........................................., str. ...................................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ...., județul/sectorul ..................................., cod poștal ...................., telefon ..........................................., fax ...................................., e-mail ................................................................................, website .................................,
  5. în actele de înființare și funcționare are prevăzute criteriile de la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare:
  CriteriuActul de înființare și funcționare (denumirea)Pagină și paragraf
  a) acționează în scop social și/sau în interesul general al comunității
  b) alocă minimum 70% din profitul/excedentul realizat scopului social și rezervei statutare
  c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale
  d) aplică principiul echității sociale față de angajați, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de 1 la 8
  6. și îndeplinește condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare, pe baza actelor justificative care însoțesc această cerere
  a) are cel puțin 30% din personalul angajat sau membrii cooperatori aparținând grupului vulnerabil și timpul de lucru cumulat al acestor angajați reprezintă cel puțin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților;Da o Nu o
  b) are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor și șomajului prin inserția socioprofesională a persoanelor defavorizate.Da o Nu o
  Opis documente anexate cererii care sunt depuse pentru acordarea mărcii sociale
  Nr. crt.Denumirea actuluiNr. și data actului/emitentNr. file
  1.Actele de înființare și funcționare (denumirea fiecărui act în funcție de tipul solicitantului)
  2.Atestatul de întreprindere socială (dacă este cazul)
  3.Copie act identitate reprezentant legal/împuternicit semnatar al cererii
  4.Împuternicire notarială pentru împuternicit (după caz)
  5.Situația privind personalul angajat cu contract individual de muncă (conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016, cu modificările și completările ulterioare)
  6.Contractele individuale de muncă ale persoanelor aparținând grupului vulnerabil
  7.Documente justificative care atestă apartenența la grupul vulnerabil
  8.
  Prezenta cerere este întocmită într-un exemplar original, pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații. Prezentul document reprezintă și cerere pentru acordarea atestatului de întreprindere socială în situația în care se solicită împreună atestatul de întreprindere socială și marca socială. Data: .................................... Numele și prenumele .......................... Semnătura ..................................
  ^1 Se completează, după caz, de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită notarial în acest scop.^2 Se completează tipul și numărul documentului care dovedește calitatea de reprezentant legal sau persoană împuternicită în acest scop.
   +  Anexa nr. 7(Anexa nr. 7 la normele metodologice)............................................................................................. (denumirea persoanei juridice de drept privat)CUI/CIF ..................................................................,sediul social în localitatea ....................................................,str. ............................................................................nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. .....,județul/sectorul ................., cod poștal ..............,telefon ..................., fax ..........................,e-mail ..............................................,website: .................................................
  SITUAȚIE
  privind personalul angajat cu contract individual de muncă sau convenție individuală de muncă^1)
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Data angajăriiB - Funcția/Ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România (COR) sau altor acte normativeC - Cod CORD - Tipul contractului individual de muncă/convenției individuale de muncăE - Data început (pentru contractele pe perioadă determinată)F - Data sfârșit (pentru contractele pe perioadă determinată)G - Durata timpului de muncă, conform contractului individual de muncă/convenției individuale de muncă (se exprimă în ore)H - Salariul de bază lunar brut și sporurile, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă/convenția individuală de muncăI - Categoria de persoane vulnerabile din care face parte persoana angajată, conform art. 2 lit. ……….... din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016, cu modificările și completările ulterioare
  Nr. crt.Numele și prenumele persoanei angajate cu contract individual de muncă/ convenție individuală de muncăCodul numeric personalNumărul contractului individual de muncă/ convenției individuale de muncăData contractului individual de muncă/ convenției individuale de muncăABCDEFGHI
  1
  2
  ....
  Data: ......................
  Numele și prenumele ..................................
  Funcția/Ocupația ...........................
  Semnătura .................................
  ^1) Situația se completează cu toate persoanele care sunt angajate cu contract individual de muncă/convenție individuală de muncă în cadrul persoanei juridice de drept privat, indiferent dacă aparțin sau nu grupului vulnerabil definit conform și în aplicarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 8*)(Anexa nr. 8 la normele metodologice)*) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.  +  Anexa nr. 9(Anexa nr. 9 la normele metodologice)
  DECLARAȚIE
  privind prelucrarea datelor cu caracter personal
  Subsemnatul/Subsemnata, ...................................................................................., cu domiciliul în localitatea ............................................................, sectorul/județul .........................................................., str. ................................................... nr. .........., bl. ..............., sc. .............., ap. ................, et. .........., posesor(oare) al(a) BI/CI seria ......... nr. .................................., CNP ........................................................, nr. de telefon .........................................., adresa de e-mail: ................................................................, declar că am luat la cunoștință că datele mele cu caracter personal vor fi prelucrate de către Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București/agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), aplicabil din data de 25.05.2018.
  Data:
  ....................
  Semnătura:
  .................................
   +  Anexa nr. 10(Anexa nr. 10 la normele metodologice)Întreprinderea socială de inserție: ..................................Adresa: ......................................CUI: .............................Telefon: ..............................E-mail: ......................Către: Primăria ..............................Domnule primar,Subsemnatul(a............................................. în calitate de administrator al întreprinderii sociale de inserție ..................................................., Certificat de întreprindere socială de inserție seria ......., nr. ........., în temeiul art. 19 din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare, vă solicit să aprobați:[ ] atribuirea unor spații și/sau terenuri aflate în domeniul public al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în scopul desfășurării activităților pentru care le-a fost acordată marca socială;[ ] sprijin în promovarea produselor realizate și/sau furnizate, serviciilor prestate ori lucrărilor executate în comunitate, precum și în identificarea unor piețe de desfacere a acestora;[ ] alte facilități și scutiri de taxe și impozite acordate de autoritățile administrației publice locale, în condițiile legii.În susținerea prezentei cereri, anexăm următoarele documente:• atestat de întreprindere socială; • certificat de întreprindere socială de inserție;• memoriu justificativ din care să rezulte necesitatea și oportunitatea acordării acestor facilități.
  Numele și prenumele ...............................
  Semnătură .....................
  Data ..............................
   +  Anexa nr. 11(Anexa nr. 11 la normele metodologice)Nr. înregistrare întreprindere socială/BucureștiÎntreprindere socială de inserție ...........................Nr. înregistrare AJOFM ……./AMOFM...../.........../....... (indicativ județ)
  NOTIFICARE
  Către: Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ..................................../ Municipiului București/..............................................................., (denumirea întreprinderii sociale/întreprinderii sociale de inserție) cod unic de înregistrare/cod fiscal (CUI/CIF) ......................................................, reprezentată prin doamna/domnul ............................................................, având funcția de ..........................................., deținătoarea Atestatului de întreprindere socială seria ............ nr. ........... din data ........................., eliberat în data de .......................... de AJOFM ............................................./AMOFM București, respectiv a Certificatului de întreprindere socială de inserție seria ................ nr. ............. din data ......................., eliberat în data de ......................... de AJOFM ......................................./AMOFM București,în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (8) și art. 13 alin. (5) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016, cu modificările și completările ulterioare, vă notificăm renunțarea la:– statutul de întreprindere socială – statutul de întreprindere socială de inserție Precizăm că am înțeles că prezenta notificare își produce efectele de la data înregistrării la AJOFM …………………../AMOFM București și constituie actul nostru de voință ..…..Prezentăm în original următoarele:– Atestatul de întreprindere socială seria ..... nr. ......– Certificatul de întreprindere socială de inserție seria ..... nr. .....Data ............... Semnătura ............... LS
  Se completează de AJOFM/AMOFM București S-a restituit:- Atestatul de întreprindere socială seria ….. nr. …….- Certificatul de întreprindere socială de inserție seria ….. nr. ..…….Data ………………..CES: ………………………… numele prenumele/semnătura LS
  Prezenta notificare, completată în doua exemplare, câte una pentru fiecare parte, constituie documentul în baza căruia se emite decizia directorului executiv al agenției județene pentru ocuparea forței de muncă/Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București de retragere a atestatului și/sau certificatului și se fac înregistrările în registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale.
   +  Anexa nr. 12(Anexa nr. 12 la normele metodologice)
  CERERE de eliberare a duplicatului la atestatul de întreprindere socială/ certificatul de întreprindere socială de inserție
  Domnule/Doamnă director executiv, 1. Subsemnatul(a), ................................................................................. posesor(oare) al/a actului de identitate ............................. seria ....... nr. ................., eliberat de ......................................... la data ....................., CNP/CIF ................................................, în calitate de .............................................^1, conform .........................................................................^2, în temeiul Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare, și al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016, cu modificările și completările ulterioare, solicit eliberarea unui duplicat la atestatul de întreprindere socială/certificatul de întreprindere socială de inserție 2. pentru persoana juridică de drept privat ..........................................................................., cod unic de înregistrare (CUI)/cod de înregistrare fiscală (CIF) ...................................., înregistrată în/la ....................................., cu nr ............................................., 3. care deține Atestatul de întreprindere socială seria ................ nr. .................. data ........................ și Certificatul de întreprindere socială de inserție seria .............. nr. .................... data .........................., anexate în original, 4. care aparține următoarei categorii din cele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare: [ ] societate cooperativă; [ ] cooperativă de credit; [ ] asociație; [ ] fundație; [ ] casă de ajutor reciproc a salariaților; [ ] casă de ajutor reciproc a pensionarilor; [ ] societate agricolă; [ ] cooperativă agricolă; [ ] federație; [ ] uniune a persoanelor juridice de tipul ............................................; [ ] alte categorii de persoane juridice de tipul ..........................................., 5. are sediul social în: localitatea ................................................................, str. ................................................................ nr. ........., bl. ........, sc. ........, et. ........, ap. ....... județul/sectorul ........................................................................, cod poștal .................., telefon ......................................, fax ............................................, e-mail .................................................................................., website .................................................................,
  Prezenta cerere este întocmită într-un exemplar original, pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații. Data: .................................... Numele și prenumele ......................... Semnătura .........................................
  ^1 Se completează, după caz, de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită notarial în acest scop.^2 Se completează tipul și numărul documentului care dovedește calitatea de reprezentant legal sau persoană împuternicită în acest scop.
  ----