HOTĂRÂRE nr. 856 din 6 iulie 2022privind aprobarea Programului pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile pentru proiectele care se finanțează din cadrul Componentei C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Investiția 4. Proiecte transfrontaliere și multinaționale - Procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare, finanțate prin Mecanismul de redresare și reziliență
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 6 iulie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 25 lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare și reziliență al României,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre aprobă Programul pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile pentru proiectele care se finanțează din cadrul Componentei C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Investiția 4. Proiecte transfrontaliere și multinaționale - Procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare, finanțate prin Mecanismul de redresare și reziliență, denumit în continuare MRR, în conformitate cu prevederile Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare și reziliență al României, precum și reglementările referitoare la implementarea acestor proiecte.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) acord de implementare - angajament juridic încheiat în sensul prevederilor art. 2 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022;b) coordonator de reformă - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, responsabil de implementarea Investiției 4. Proiecte transfrontaliere și multinaționale - Procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare;c) finanțare liberă de ajutor de stat - finanțare care nu implică acordarea unui ajutor de stat;d) măsuri de ajutor ad-hoc - ajutorul care nu este acordat pe baza unei scheme de ajutoare;e) participant direct - este reprezentat de o întreprindere care trebuie să facă parte și să se regăsească în cel puțin unul dintre domeniile de activitate întâlnite de-a lungul lanțului valoric al microelectronicii, respectiv cercetare, producție/furnizare de materii prime, procesare, reciclare, care a fost notificat Comisiei Europene pentru a primi ajutor de stat ca urmare a preselecției organizate de către Ministerul Economiei și care este reprezentat în structura de guvernanță a PIIEC;f) participant indirect - acel participant în cadrul unui proiect care face parte și se regăsește în cel puțin unul dintre domeniile de activitate întâlnite de-a lungul lanțului valoric al microelectronicii, respectiv cercetare, producție/furnizare de materii prime, procesare, reciclare, care poate fi o întreprindere sau o organizație de cercetare, nu a fost notificat Comisiei Europene pentru a primi ajutor de stat și are o colaborare cu un participant direct notificat. Pentru diferențierea față de proiectul unui participant direct, proiectul unui participant indirect va fi denumit în continuare subproiect. Participantul indirect poate primi finanțare pentru un subproiect în cadrul unei scheme de ajutor/unei măsuri de ajutor ad-hoc care nu se notifică la Comisia Europeană/finanțare liberă de ajutor de stat;g) PIIEC - proiect important de interes european comun la care și-au manifestat intenția de a participa mai multe state membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, și care face posibilă unirea cunoștințelor, a expertizei, a resurselor financiare și a actorilor economici din întreaga Uniune Europeană, pentru a remedia disfuncționalitățile importante ale pieței sau pe cele de la nivel sistemic ori pentru a răspunde provocărilor de la nivelul societății la care nu s-ar putea găsi soluții în lipsa acestor proiecte; în cadrul PIIEC pot depune proiecte și subproiecte participanții direcți și cei indirecți;h) prima utilizare industrială - extinderea la o scară mai largă a instalațiilor-pilot, a instalațiilor demonstrative sau a echipamentelor și instalațiilor care reprezintă o premieră în domeniul respectiv și care corespund etapelor ulterioare fazei-pilot, incluzând faza de testare și adaptarea la producția de serie, dar nu producția de masă sau activitățile comerciale; proiectele care presupun o primă utilizare industrială trebuie să permită elaborarea unui nou produs sau a unui nou serviciu cu un conținut de cercetare și inovare ridicat sau punerea în practică a unui proces de producție care este inovator într-un mod fundamental. Modernizările periodice ale instalațiilor existente care nu prezintă o dimensiune inovatoare, precum și dezvoltarea de versiuni noi ale unor produse existente nu presupun o primă utilizare industrială;i) proiect - aparține unui participant direct, contribuie la realizarea obiectivelor PIIEC, este selectat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și/sau de Ministerul Economiei, iar în cadrul său participantul direct are o colaborare cu unul sau mai mulți participanți indirecți;j) organizație de cercetare și diseminare a cunoștințelor - o entitate, inclusiv universitățile sau institutele de cercetare, agențiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entitățile de colaborare fizice sau virtuale orientate spre cercetare, indiferent de statutul său juridic, respectiv organizație de drept public sau privat, sau de modalitatea de finanțare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activități prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe;k) subproiect - aparține unui participant indirect, contribuie la realizarea obiectivelor proiectului unui participant direct și este evaluat și selectat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și/sau de Ministerul Economiei;l) structură de guvernanță a PIIEC - document strategic în care sunt prezentate domeniile de cercetare și inovare și prezentați participanții direcți în cadrul PIIEC.  +  Articolul 3(1) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene are rolul de coordonator de investiție și furnizor de ajutor de stat pentru implementarea investiției aferente PIIEC, iar Ministerul Economiei are rolul de punct unic de contact în cadrul PIIEC și administrator al schemei de ajutor de stat/ajutoarelor de stat adhoc, cu respectarea cadrului legal în vigoare în materia ajutorului de stat.(2) În calitate de punct unic de contact în conformitate cu prevederile alin. (1), Ministerul Economiei contribuie la elaborarea documentelor strategice ale PIIEC, își coordonează activitatea împreună cu statele membre participante în PIIEC și în concordanță cu calendarul stabilit în comun cu acestea.(3) Drepturile și obligațiile ministerelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc conform acordului de implementare ce va fi încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Economiei.  +  Articolul 4La nivel național, PIIEC finanțează un grup de proiecte și subproiecte care se constituie într-un program comun, o foaie de parcurs sau într-o structură comună, care urmăresc același obiectiv și au la bază o abordare sistemică și coerentă prin:a) structurarea și dezvoltarea competențelor de concepție, fabricație și aplicare a componentelor și sistemelor microelectronice într-un ecosistem național coerent care cuprinde cercetarea industrială, cercetarea academică și sistemul universitar, în care sunt incluse marile întreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii și organizațiile de cercetare;b) securizarea proprietății intelectuale și accelerarea aplicării tehnologiilor avansate în domenii esențiale ale economiei naționale cum sunt industria automobilului, sănătatea sau agricultura de precizie, spațiu, apărare, aeronautică;c) coordonare cu capabilitățile și necesitățile existente la nivel european, inclusiv prin participarea a cel puțin 10 membri ai ecosistemului național la un proiect important de interes european comun.  +  Articolul 5Grupul-țintă pentru implementarea PIIEC include întreprinderile prezente de-a lungul lanțului valoric de componente și sisteme microelectronice, care au fost prenotificate la Direcția Generală Competiție din cadrul Comisiei Europene, denumită în continuare DG COMP, și care reprezintă participanții direcți, la care se adaugă subproiectele participanților indirecți la proiect.  +  Articolul 6(1) Bugetul alocat PIIEC, conform PNRR, este de 500 milioane de euro. Proiectele PIIEC au drept obiectiv diferite niveluri ale lanțului de aprovizionare, dar trebuie să fie complementare și să contribuie semnificativ la atingerea obiectivelor prevăzute la art. 4.(2) În cadrul acestui buget sunt finanțate proiectele participanților direcți care au fost evaluate de către Comisia Europeană, DG COMP, și pentru care forul european emite o decizie pozitivă și subproiectele participanților indirecți așa cum au fost menționați de către participanții direcți și care sunt evaluate și selectate la nivel național.(3) În cazul în care bugetul prevăzut la alin. (1) este insuficient pentru finanțarea tuturor proiectelor/subproiectelor selectate, bugetul fiecărui proiect/subproiect este redus cu același procent până la concurența sumei de 500 milioane de euro, fără a aduce atingere obiectivelor PIIEC, iar diferența este suportată de către participanți.(4) Participanții direcți și/sau indirecți, în vederea facilitării participării în cadrul PIIEC, pot depune proiecte complementare și în cadrul:a) apelurilor de proiecte, inclusiv linii-pilot, pe care le lansează Întreprinderea Comună pentru Tehnologii Digitale Esențiale - KDT JU și Întreprinderea Comună Chips - Chips JU în programul Orizont Europa care se organizează și funcționează potrivit Regulamentului (UE) 2021/2.085 al Consiliului din 19 noiembrie 2021 de instituire a întreprinderilor comune din cadrul programului Orizont Europa și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 219/2007, (UE) nr. 557/2014, (UE) nr. 558/2014, (UE) nr. 559/2014, (UE) nr. 560/2014, (UE) nr. 561/2014 și (UE) nr. 642/2014, ale căror rezultate relevante pot fi preluate și multiplicate în contextul PIIEC până la prima utilizare industrială;b) acțiunilor cofinanțate prin Planul național de cercetare-inovare-dezvoltare și instrumente financiare, accesând fonduri europene; programele operaționale naționale și regionale finanțate din fondurile aferente politicii de coeziune;c) planurilor operaționale de specializare inteligentă regională;d) schemelor de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor strategice pentru noi activități economice, luând în considerare și orientările privind PIIEC, comunicate de instituțiile europene.  +  Articolul 7(1) Criteriile de eligibilitate pentru participanții direcți în cadrul PIIEC sunt cele prevăzute la pct. 3 din Comunicarea Comisiei - Criterii pentru analiza compatibilității cu piața internă a ajutorului de stat destinat să promoveze realizarea unor proiecte importante de interes european comun (2021/C 528/02).(2) Suplimentar criteriilor prevăzute la alin. (1), participanții direcți trebuie să demonstreze că:a) dispun de cofinanțare pentru implementarea proiectului;b) dețin dreptul de proprietate/de administrare/de concesiune a terenului și, după caz, proprietatea, concesiunea, administrarea sau închirierea clădirii unde se implementează investiția;c) se angajează să participe la cel puțin o cerere de proiecte ale KDT JU/Chips JU;d) respectă ghidul beneficiarului și/sau instrucțiunile Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și/sau ale Ministerului Economiei.(3) Cheltuielile eligibile sunt prevăzute în Comunicarea Comisiei Europene (2021/C 528/02) - Criterii pentru analiza compatibilității cu piața internă a ajutorului de stat destinat să promoveze realizarea unor proiecte importante de interes european comun (2021/C 528/02).  +  Articolul 8(1) Finanțarea subproiectelor se efectuează după finalizarea procesului de evaluare a proiectelor participanților direcți de către DG COMP, în baza unei scheme de ajutor de stat/unor ajutoare de stat ad-hoc/finanțări libere de ajutor aprobate prin ordin comun al ministrului investițiilor și proiectelor europene și al ministrului economiei.(2) Criteriile de eligibilitate pentru participanții indirecți în cadrul PIIEC au în vedere următoarele:a) participantul indirect trebuie să fie nominalizat de către un participant direct în proiectul notificat către DG COMP;b) subproiectul participantului indirect trebuie să contribuie la obiectivul proiectului participantului direct prin activități de cercetare, dezvoltare și inovare, care trebuie să aibă un caracter inovator major sau să genereze o valoare adăugată semnificativă în materie de cercetare, dezvoltare și inovare, ținând cont de stadiul atins de tehnologie în sectorul în cauză;c) trebuie să furnizeze dovezi cu privire la conformitatea subproiectului cu principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative“ în sensul art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088;d) deține dreptul de proprietate/de administrare/de concesiune a terenului și, după caz, proprietatea, concesiunea, administrarea sau închirierea clădirii unde se face investiția;e) respectă ghidul solicitantului și/sau instrucțiunile Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și ale Ministerului Economiei, după caz.(3) Cheltuielile eligibile pe care un participant indirect le poate efectua în vederea îndeplinirii obiectivului subproiectului sunt:a) costurile cu personalul: cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceștia sunt angajați în subproiect;b) costurile instrumentelor și ale echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul subproiectului și pe durata acestei utilizări. În cazul în care aceste instrumente și echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viață în subproiect, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;c) costurile cu clădirile și terenurile, în măsura utilizării acestora în cadrul subproiectului și pe durata perioadei acestei utilizări. În ceea ce privește clădirile, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei subproiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate. În cazul terenurilor, sunt eligibile costurile transferului comercial sau costurile de capital efectiv suportate;d) costurile aferente cercetării contractuale, cunoștințelor și brevetelor cumpărate sau obținute cu licență din surse externe, în condiții de concurență deplină, precum și costurile aferente serviciilor de consultanță și serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru subproiect;e) cheltuielile de regie suplimentare și alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, consumabilelor și ale altor produse similare, suportate direct ca urmare a subproiectului;f) costurile de investiții în active corporale și necorporale;g) costurile obținerii, validării și protejării brevetelor și altor active necorporale;h) costurile pentru detașarea de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare și de difuzare a cunoștințelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activități de cercetare, dezvoltare și inovare, într-o funcție nou-creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alți membri ai personalului;i) costurile pentru serviciile de consultanță în domeniul inovării și pentru serviciile de sprijinire a inovării.  +  Articolul 9(1) În cazul în care, ca urmare a aplicării prevederilor de la art. 6, bugetul de 500 milioane de euro nu este consumat, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene poate dispune alocarea bugetului rămas către următoarele investiții:a) crearea unui centru național de extindere a capabilităților Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie „IMT București“ în tehnologii avansate de semiconductoare, specializat în subiecte/etape tehnologice specifice și microproducție, inclusiv prin investiții și programe comune cu alte centre de cercetare, universitățile tehnice și sectorul privat;b) crearea a patru centre de inovare digitale în tehnologii avansate de componente și sisteme microelectronice în Universitatea Politehnica din București, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iași, Universitatea Politehnica Timișoara;c) dezvoltare de programe de asistență pentru întreprinderile active în dezvoltarea sistemelor integrate, eficiente din punct de vedere energetic, din domeniul microelectronicii.(2) Modalitatea de alocare a bugetului pentru investițiile de la alin. (1), respectiv pentru beneficiarii și activitățile eligibile se stabilește de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene printr-o metodologie elaborată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și aprobată prin ordin, în consultare cu Ministerul Economiei și ca urmare a unui proces de consultare publică, cu respectarea legislației în materie de ajutor de stat.  +  Articolul 10(1) În termen de 90 de zile de la primirea oficială a rezultatului evaluării de către DG COMP pentru participanții direcți, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Economiei demarează procedura de selecție și contractare a proiectelor.(2) În termen de 90 de zile de la primirea oficială a rezultatului evaluării de către DG COMP pentru participanții direcți, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Economiei demarează activitatea de contractare a subproiectelor.(3) Până la data de 31 decembrie 2022, fiecare participant direct participă la cererile de proiecte în cadrul KDT JU/Chips JU.(4) În cazul în care prevederea de la alin. (3) nu este îndeplinită, prin ordin al Ministrului Economiei se declară proiectele prevăzute la art. 6 alin. (2) neeligibile.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul economiei,
  Florin Marian Spătaru
  p. Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Lucian-Ioan Rus,
  secretar de stat
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 6 iulie 2022.Nr. 856.-----