ORDONANȚĂ nr. 7 din 31 ianuarie 2022pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 311/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) C.N.I. este agenție de implementare a proiectelor/structură de implementare pentru anumite obiective de investiții din cadrul componentelor Planului Național de Redresare și Reziliență al României, în numele beneficiarilor.2. La anexa nr. 3 articolul 1 alineatul (2), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) bazine de înot: bazine pentru competiții naționale și internaționale, precum și bazine de înot didactic și agrement;c) complexuri sportive: spații și/sau terenuri special amenajate pe care se pot desfășura activități sportive și de recreere, acoperite sau în aer liber, inclusiv activități conexe;2^1. La anexa nr. 3 articolul 1 alineatul (2), literele k) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins:k) beneficiari: statul, prin autoritățile administrației publice centrale, unitățile administrativ-teritoriale, prin autoritățile administrației publice locale, alte instituții publice și instituții de interes public și persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condițiile legii, părți componente cu personalitate juridică ale cultelor religioase recunoscute conform legii, precum și alte entități ce funcționează în baza unor legi speciale, inclusiv persoane fizice sau juridice în cazul subprogramelor „Lucrări în primă urgență“ și „Imobile cu risc seismic“;l) amplasament: imobilul constituit din terenuri și/sau construcții, după caz, aparținând domeniului public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice, instituțiilor de interes public, persoanelor juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condițiile legii, altor entități care funcționează în baza unor legi speciale, inclusiv aparținând părților componente cu personalitate juridică ale cultelor religioase recunoscute conform legii, precum și proprietatea persoanelor fizice sau juridice, în cazul subprogramelor „Lucrări în primă urgență“ și „Imobile cu risc seismic“; (la 25-07-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 251 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 22 iulie 2022 ) 2^2. La anexa nr. 3 articolul 1 alineatul (2), după litera s) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:t) imobile cu risc seismic: imobile încadrate în clasele (I, II) de risc seismic, conform expertizelor tehnice. (la 25-07-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 251 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 22 iulie 2022 ) 2^3. La anexa nr. 3 articolul 2 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:n) Subprogramul „Imobile cu risc seismic“. (la 25-07-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 251 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 22 iulie 2022 ) 2^4. La anexa nr. 3 articolul 3, partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cadrul subprogramelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. i) și n) se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: (la 25-07-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 251 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 22 iulie 2022 ) 3. La anexa nr. 3 articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cadrul Subprogramului «Fose septice, microstații de epurare, sisteme de alimentare cu apă și sisteme de canalizare», în cazul în care obiectivul de investiții solicitat de o unitate administrativ-teritorială afectează și amplasamente drumuri proprietate publică a statului și/sau a altei unități administrativ-teritoriale, acestea nu se predau, iar investiția se poate realiza cu acordul prealabil și pe baza autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public, emisă de administratorul drumului respectiv, în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.4. La anexa nr. 3 articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Pentru amplasamentele afectate de realizarea obiectivului de investiții, aflate în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, altele decât beneficiarul, și pentru care categoria de folosință nu este aceea de drum public, acestea nu se predau, investiția realizându-se pe baza acordului încheiat între beneficiar și proprietarul/administratorul amplasamentului respectiv, potrivit art. 89 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, sau cu respectarea dispozițiilor art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, după caz.5. La anexa nr. 3 articolul 13, după primul alineat se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) În cazul subprogramului „Imobile cu risc seismic“ se instituie, în condițiile legii, interdicția de vânzare pe o perioadă de 25 de ani de la data predării amplasamentului și a obiectivului realizat. (la 25-07-2022, Articolul I a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 251 din 20 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 22 iulie 2022 )  +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 17 august 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Vasile-Cristian Roman,
  secretar de stat
  București, 31 ianuarie 2022.Nr. 7.----