LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017 (*republicată*)privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 10 august 2021  *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea și abrogarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 și (UE) nr. 648/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 29 iulie 2020 și rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 3 septembrie 2020, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 29 martie 2017.  +  Titlul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege stabilește cadrul juridic aplicabil operațiunilor de piață având ca obiect instrumente financiare admise sau care urmează să fie admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau tranzacționate pe un sistem multilateral de tranzacționare sau pe un sistem organizat de tranzacționare supravegheat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., precum și emitenților de astfel de instrumente financiare, ofertelor publice de valori mobiliare și operațiunilor privind abuzul pe piață.(2) Prezenta lege se aplică activităților emitenților și operațiunilor prevăzute la alin. (1), desfășurate pe teritoriul României, precum și unor situații expres prevăzute în cuprinsul prezentei legi și al reglementărilor emise în aplicarea acesteia, în care activitățile și operațiunile prevăzute la alin. (1) se desfășoară pe teritoriul altui stat.(3) A.S.F. este autoritatea competentă care aplică prevederile prezentei legi, prin exercitarea prerogativelor stabilite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare.(4) Prevederile prezentei legi nu se aplică instrumentelor pieței monetare și valutare care sunt reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, denumită în continuare B.N.R., titlurilor de stat care sunt emise de Ministerul Finanțelor, denumit în continuare M.F., precum și instrumentelor financiare derivate având ca activ suport astfel de instrumente, rata dobânzii sau cursul de schimb, cu respectarea prevederilor art. 126-129.(5) Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul administrării datoriei publice, incluzând operațiunile de contractare a datoriei publice și de administrare a riscurilor aferente portofoliului de datorie, în care sunt implicate M.F., B.N.R., ministerele de finanțe, agențiile de administrare a datoriei publice și băncile centrale ale statelor membre și alte entități naționale din statele membre, cu funcții similare acestora și alte entități naționale din statele membre, precum și alte entități publice.  +  Articolul 2(1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:1. acționar - orice persoană fizică sau entitate legală care se supune dreptului public sau privat, care deține, direct sau indirect:a) acțiuni ale emitentului, în nume propriu și pe seama sa;b) acțiuni ale emitentului, în nume propriu, dar pe seama altei persoane fizice sau entități legale;c) certificate de depozit reprezentând valori mobiliare, caz în care titularul certificatului de depozit este considerat deținătorul acțiunilor reprezentate de certificat;2. acționar semnificativ - persoana sau grupul de persoane care acționează în mod concertat și care deține direct sau indirect o participație de cel puțin 10% din capitalul social al unei societăți sau din drepturile de vot;3. acord formal - o convenție obligatorie încheiată în temeiul legislației aplicabile;4. cale electronică - mijloacele electronice de prelucrare, inclusiv compresia digitală, stocare și transmitere a datelor prin cablu, unde radio, tehnologie optică sau orice alt mijloc electromagnetic;5. certificat de emisii - un certificat de emisii de gaze cu efect de seră astfel cum este definit la art. 3 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare;6. contract spot pe mărfuri - un contract astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) pct. 15 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 596/2014;7. entitate legală - persoană juridică, precum și orice entitate fără personalitate juridică, înregistrată conform legii;8. ESMA - Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010;9. filială - entitate definită conform prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 25 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare;10. firmă de investiții - orice persoană juridică astfel cum este definită la art. 3 alin. (1) pct. 26 din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare;11. formator de piață - persoană astfel cum este definită la art. 3 alin. (1) pct. 28 din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare;12. grup - o societate-mamă și toate filialele acesteia;13. indice de referință - orice valoare de referință astfel cum este prevăzută la art. 3 alin. (1) pct. 29 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014;14. informație reglementată - orice informație pe care emitentul sau orice altă persoană care a solicitat, fără consimțământul acestuia, admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, este obligat/obligată să o comunice în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acesteia;15. instituție de credit - entitatea definită la art. 3 alin. (1) pct. 32 din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare;16. instrumente financiare - instrumentele prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare;17. instrumente financiare derivate - instrumentele definite la art. 3 alin. (1) pct. 36 din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare;18. instrumente ale pieței monetare - categorii de instrumente astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) pct. 33 din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare;19. intermediari - societăți de servicii de investiții financiare autorizate de A.S.F., instituții de credit autorizate de B.N.R., în conformitate cu legislația bancară aplicabilă, precum și entități de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii și activități de investiții;20. loc de tranzacționare - loc astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) pct. 40 din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare;21. ofertă publică de preluare - o ofertă publică obligatorie sau voluntară, cu excepția unei oferte făcute de însăși societatea în cauză, adresată deținătorilor de valori mobiliare ale unei societăți, pentru achiziționarea tuturor acestor valori mobiliare sau a unei părți dintre ele, care survine în urma sau are ca scop dobândirea a mai mult de 33% din drepturile de vot asupra societății, în conformitate cu legislația aplicabilă;22. ofertant sau persoana care inițiază o ofertă - persoana fizică sau entitatea legală ce se oferă să cumpere valori mobiliare, în cazul ofertei publice de cumpărare;23. organism de plasament colectiv, altul decât cel de tip închis - fondurile deschise și societățile de investiții:a) care au drept obiect plasamentul colectiv al fondurilor provenite de la public și a căror funcționare se supune principiului repartizării riscurilor șib) ale căror titluri de participare sunt, la cererea deținătorilor acestora, răscumpărate sau rambursate, direct sau indirect, pe baza activelor acestor organisme;24. părți implicate în ofertă - ofertantul, membrii organelor de conducere ale ofertantului, atunci când acesta este o societate, societatea obiect al preluării, deținătorii de valori mobiliare la societatea obiect al preluării și membrii organelor de conducere ale societății obiect al preluării, precum și persoanele care acționează în mod concertat cu aceștia;25. persoană - persoană fizică sau entitate legală;26. persoană controlată - orice persoană juridică:a) în care o persoană fizică sau o entitate legală deține majoritatea drepturilor de vot saub) în care o persoană fizică sau o entitate legală are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, de conducere sau de supraveghere, fiind, în același timp, acționar sau asociat al persoanei în cauză sauc) în care o persoană fizică sau o entitate legală este acționar sau asociat și controlează singură, în temeiul unui acord încheiat cu alți acționari sau asociați ai persoanei în cauză, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților saud) asupra căreia o persoană fizică sau entitate legală are puterea de a exercita sau exercită efectiv o influență dominantă sau un control;27. persoane care acționează în mod concertat - persoanele fizice sau entitățile legale care cooperează pe baza unui acord formal sau tacit, verbal sau scris, pentru a înfăptui o politică comună în legătură cu un emitent;28. piață reglementată - piață reglementată definită conform prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 60 din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare;29. practici de piață acceptate - anumite practici comerciale care sunt acceptate de autoritățile competente ale unui stat membru în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014;30. produs energetic angro - un produs energetic angro astfel cum este definit la art. 2 pct. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie;31. program de răscumpărare - tranzacții cu acțiuni proprii desfășurate în conformitate cu legislația națională aplicabilă în materie;32. sistem multilateral de tranzacționare, denumit în continuare SMT - un sistem multilateral astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) pct. 68 din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare;33. sistem organizat de tranzacționare, denumit în continuare SOT - un sistem multilateral astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) pct. 69 din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare;34. societate de administrare a investițiilor - societate al cărei obiect de activitate îl constituie în principal administrarea organismelor de plasament colectiv;35. societate obiect al preluării - societate ale cărei valori mobiliare fac obiectul unei oferte publice de preluare;36. societate-mamă - societate care controlează una sau mai multe filiale;37. stabilizare - măsură astfel cum este definită la art. 3 alin. (2) lit. (d) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014;38. state membre - statele membre ale Uniunii Europene și celelalte state aparținând Spațiului Economic European;39. titluri de datorie - obligațiuni sau alte forme de datorie securitizate negociabile, cu excepția valorilor mobiliare echivalente cu acțiuni sau care, după conversia lor sau după exercitarea drepturilor pe care le conferă, conduc la apariția unui drept de achiziționare a acțiunilor sau valorilor mobiliare echivalente cu acțiuni;40. titluri ale unui organism de plasament colectiv - titluri emise de acel organism de plasament colectiv reprezentând drepturi ale deținătorilor unor astfel de titluri asupra activelor respectivului organism de plasament colectiv;41. tranzacționare algoritmică - tranzacționarea de instrumente financiare pe baza unui algoritm computerizat, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) pct. 81 din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare;42. tranzacționare de înaltă frecvență - o tehnică de tranzacționare algoritmică de înaltă frecvență, așa cum este definită la art. 3 alin. (1) pct. 80 din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare;43. Tratatul - Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 326 din 26 octombrie 2012;44. valori mobiliare - valori mobiliare astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) pct. 84 din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare;45. valori mobiliare cu drept de vot multiplu - valori mobiliare incluse într-o categorie separată și distinctă și care conferă, fiecare, mai mult de un vot.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) pct. 27, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat:a) persoanele controlate cu persoana/persoanele care exercită controlul și persoanele controlate unele cu celelalte;b) societatea-mamă împreună cu filialele sale, oricare dintre filialele aceleiași societăți-mamă între ele, precum și o persoană juridică împreună cu o persoană fizică sau altă persoană juridică care se află într-o relație similară celei dintre o societate-mamă și o filială. Orice filială a unei filiale este considerată o filială a societății-mamă;c) o societate cu membrii consiliului său de administrație/de supraveghere, cu persoanele care au atribuții de conducere sau control în cadrul acesteia și cu persoanele controlate, precum și aceste persoane între ele;d) organismele de plasament colectiv cu societatea de administrare a investițiilor și cu societatea-mamă a societății de administrare a investițiilor, precum și organismele de plasament colectiv administrate de aceeași societate de administrare între ele;e) fondurile de pensii cu societatea de administrare a acestor fonduri și cu societatea-mamă a societății de administrare a acestor fonduri, precum și aceste entități între ele;f) următoarele persoane:1. persoane care în derularea unor operațiuni economice utilizează resurse financiare având aceeași sursă sau care provin de la entități diferite care se află într-o relație de control. În înțelesul prezentei litere, noțiunile aceeași sursă și entități diferite care se află într-o relație de control nu includ instituțiile de credit sau alte instituții ce desfășoară o activitate de creditare cu titlu profesional, în condițiile stabilite de lege;2. persoane care în derularea unor operațiuni economice direcționează beneficiile astfel obținute către același destinatar sau către destinatari care sunt persoane aflate sub același control;3. persoane juridice ale căror structuri de proprietate, conducere sau administrare au preponderent aceeași componență;4. persoane care au adoptat sau adoptă o politică investițională similară, prin achiziția de instrumente financiare emise de aceleași persoane juridice sau de persoane aflate întro relație de control cu aceleași persoane juridice;5. persoane care pentru exercitarea drepturilor de vot conferite de instrumentele financiare deținute au desemnat sau desemnează ca mandatar, respectiv mandatari aceeași persoană sau persoane care sunt persoane controlate, precum și aceste persoane cu mandatarul/mandatarii în cauză, în condițiile în care respectivele persoane nu dau instrucțiuni specifice de vot mandatarului/mandatarilor în cauză;6. persoane care s-au asociat în orice formă juridică recunoscută de lege, iar scopul sau obiectivul asocierii constă în operațiuni aflate în legătură cu unul sau mai mulți emitenți;7. persoane care dețin în același timp acțiuni/părți sociale la una sau mai multe persoane juridice în legătură cu care exercită împreună controlul și desfășoară o politică comună;8. persoane care au derulat sau derulează împreună, inclusiv prin intermediul persoanelor controlate, o serie de operațiuni economice, cu sau fără legătură cu piața de capital;g) soții, rudele și afinii până la gradul al doilea ale persoanelor fizice prevăzute la lit. a)-c) și f) cu respectivele persoane fizice, precum și aceste persoane între ele;h) soții, rudele și afinii până la gradul al doilea ale unei persoane fizice, alta decât cea prevăzută la lit. g) cu respectiva persoană fizică, precum și aceste persoane între ele.(3) Cooperarea dintre acționari în cazul oricăreia dintre activitățile enumerate mai jos nu conduce, prin ea însăși, la concluzia că acționarii acționează în mod concertat:a) discuții între respectivii acționari cu privire la posibilele aspecte care trebuie abordate cu consiliul de administrare/de supraveghere/conducerea societății;b) prezentarea unor puncte de vedere consiliului de administrare/de supraveghere/conducerii societății cu privire la politicile, practicile și anumite acțiuni ale societății pe care aceasta ar putea să le aibă în vedere;c) exercitarea drepturilor legale ale acționarilor, altele decât cele referitoare la numirea membrilor consiliului de administrație/de supraveghere:(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale;(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale; sau(iii) de a convoca o adunare generală, alta decât adunarea generală ordinară care trebuie întrunită, conform legii, minimum o dată pe an;d) acordul de a vota în același mod cu privire la o anumită hotărâre a adunării generale a acționarilor, cu excepția celei privind numirea consiliului de administrație/de supraveghere, cu scopul de a, spre exemplu:A. aproba sau respinge:(i) o propunere cu privire la remunerarea membrilor consiliului de administrație/de supraveghere;(ii) o achiziție sau cesiune de active;(iii) o reducere de capital social și/sau o răscumpărare de acțiuni;(iv) o majorare de capital;(v) distribuirea dividendelor;(vi) numirea, înlocuirea sau remunerația auditorilor;(vii) numirea unui investigator special;(viii) situațiile financiare ale societății; sau(ix) politica societății în raport cu mediul sau orice alt aspect referitor la responsabilitatea socială sau conformitatea cu standardele recunoscute sau coduri de conduită; sauB. respinge o tranzacție cu persoanele controlate.(4) În cazul în care acționarii se angajează într-una dintre activitățile prevăzute la alin. (3) care este, de fapt, cooperare cu scopul de a exercita o politică comună asupra societății, acționarii sunt considerați persoane care acționează în mod concertat.(5) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) pct. 26, drepturile deținătorului privind votul, numirea și revocarea sunt echivalente cu drepturile oricărei alte persoane controlate de acționar și cele ale oricărei persoane fizice sau entități legale care acționează, chiar în nume propriu, pentru acționar sau pentru orice altă persoană controlată de acesta.(6) În cazul sistemului dualist de administrare, trimiterile la consiliul de administrație din prezenta lege se referă la directorat.(7) A.S.F. poate emite, din oficiu sau la cererea unei părți interesate, acte administrative care să cuprindă aprecieri motivate în legătură cu calificarea unei persoane, instituții, situații, informații, operațiuni, acte juridice ori instrumente negociabile cu privire la includerea în sau excluderea din sfera termenilor și expresiilor cu semnificația prevăzută la alin. (1).(8) A.S.F. își exercită atribuțiile și competențele ce îi revin în conformitate cu prevederile prezentei legi în oricare din următoarele moduri:a) direct;b) în colaborare cu alte autorități sau entități ale pieței;c) sub responsabilitatea sa, prin delegare către alte autorități sau alte entități ale pieței;d) prin sesizarea autorităților judiciare competente.(9) În vederea aplicării prevederilor prezentei legi, A.S.F. are următoarele atribuții și competențe:a) să verifice modul de îndeplinire a atribuțiilor și obligațiilor legale ale administratorilor sau, după caz, ale membrilor consiliului de administrație, directorilor, directorilor generali, directorilor executivi, membrilor consiliului de supraveghere sau membrilor directoratului ori reprezentantului legal, precum și ale altor persoane în legătură cu operațiuni ale emitenților reglementate de prezenta lege;b) să solicite consiliului de administrație al emitenților întrunirea membrilor acestuia sau, după caz, convocarea adunării generale a acționarilor, stabilind problemele ce trebuie înscrise pe ordinea de zi;c) să solicite tribunalului competent să dispună convocarea de adunări generale ale acționarilor, în cazul în care consiliul de administrație nu dă curs solicitării făcute conform lit. b). Instanța va soluționa aceste cereri de urgență și cu precădere;d) să audieze orice persoană și să solicite informații în legătură cu activitățile desfășurate de aceasta pe piața de capital și/sau în legătură cu solicitări de asistență formulate de autorități similare A.S.F., pe baza acordurilor internaționale la care A.S.F. este parte;e) să sigileze orice încăpere care aparține persoanelor ce desfășoară activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital în care se află documente sau alte evidențe legate de activitatea acestora, pe durata investigației și în măsura în care aceasta se impune;f) să dispună măsurile necesare astfel încât persoanele ce desfășoară activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare să se încadreze în prevederile prezentei legi, ale reglementărilor A.S.F. și ale celorlalte acte normative privind piața de capital;g) să solicite încetarea oricărei activități care este contrară prevederilor prezentei legi, reglementărilor A.S.F. și celorlalte acte normative privind piața de capital;h) să solicite informații auditorilor entităților care desfășoară activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare;i) să sesizeze organele judiciare competente;j) să solicite emitenților și acelor persoane care desfășoară activități sau efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare să permită efectuarea de verificări de către auditori sau de către experți, la cererea motivată a acestora;k) să solicite și să fie în drept să primească de la instituțiile de credit autorizate de către B.N.R. informații necesare investigațiilor pe care le desfășoară, precum și pentru a răspunde solicitărilor de asistență primite, pe baza acordurilor internaționale la care aceasta este parte.(10) În vederea exercitării atribuțiilor și competențelor prevăzute în cuprinsul prezentei legi, A.S.F. are acces direct și în timp util la informațiile financiare, fiscale, administrative, precum și la orice alte informații ale altor autorități pentru îndeplinirea sarcinilor în mod corespunzător, cu excepția celor deținute sau gestionate de organele de urmărire penală și/sau de autoritățile și instituțiile din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și a informațiilor clasificate potrivit legii, pentru care accesul se realizează la cerere, cu respectarea normelor legale specifice.  +  Titlul II Oferta publică  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 3Prezentul titlu stabilește cadrul juridic aplicabil în cazul inițierii și derulării ofertelor publice de vânzare și ofertelor publice de cumpărare de valori mobiliare.  +  Articolul 4(1) În înțelesul prezentului titlu, în cazul ofertei publice de cumpărare, prin emitent se înțelege entitatea legală care emite valori mobiliare.(2) În cazul prevederilor aplicabile ofertelor publice de vânzare de valori mobiliare, termenii și expresiile utilizate în prezenta lege au semnificația prevăzută în Regulamentul (UE) 2017/1.129al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2017/1.129, precum și în cadrul regulamentelor europene emise în legătură cu Regulamentul (UE) 2017/1.129.  +  Articolul 5(1) Prevederile prezentului titlu aplicabile în cazul ofertelor publice de vânzare de valori mobiliare se referă la ofertele publice de vânzare reglementate de Regulamentul (UE) 2017/1.129, precum și de regulamentele europene emise în legătură cu Regulamentul (UE) 2017/1.129, care se aplică în mod corespunzător.(2) Prevederile prezentului titlu nu se aplică în cazul ofertelor publice de instrumente ale pieței monetare cu maturitate mai mică de 12 luni.  +  Articolul 6(1) Orice persoană care intenționează să facă o ofertă publică înaintează A.S.F. o cerere de aprobare a prospectului, în cazul ofertei publice de vânzare, sau a documentului de ofertă, însoțit de un anunț, în cazul ofertei publice de cumpărare, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F.(2) După aprobarea documentului de ofertă, acesta trebuie să fie disponibil publicului, potrivit reglementărilor A.S.F.  +  Articolul 7(1) Oferta publică derulată fără aprobarea prospectului/documentului de ofertă ori cu nerespectarea condițiilor stabilite prin decizia de aprobare este nulă de drept și atrage pentru cei în culpă aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege.(2) Ofertantul este obligat față de investitorii de bună-credință la restituirea plăților și la daune-interese decurgând din nulitatea tranzacțiilor încheiate pe baza unei astfel de oferte.  +  Articolul 8(1) Aprobarea prospectului, documentului de ofertă sau, după caz, a anunțurilor nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare sau realizate ca urmare a procedurii obiect al anunțului. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea prospectului/documentului de ofertă/anunțului în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.(2) Dispozițiile prezentei legi privind răspunderea A.S.F. în legătură cu aprobarea prospectelor/documentelor/anunțurilor se aplică numai în legătură cu aprobarea realizată de către A.S.F. conform alin. (1).(3) Prin aprobarea unui prospect, A.S.F. realizează exclusiv operațiunile prevăzute la art. 2 lit. (r) din Regulamentul (UE) 2017/1.129.  +  Articolul 9(1) Oferta publică de cumpărare devine obligatorie la data la care sunt publicate anunțul și documentul de ofertă, iar în cazul ofertei publice de vânzare de valori mobiliare de la data la care este publicat prospectul, potrivit reglementărilor emise de A.S.F.(2) Documentul de ofertă trebuie să fie disponibil publicului ulterior aprobării acestuia de către A.S.F., dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data aprobării, în forma și conținutul în care a fost aprobat.  +  Articolul 10(1) Perioada de derulare a ofertei este cea prevăzută în prospect, în cazul ofertelor publice de vânzare de valori mobiliare, sau în anunțul și documentul de ofertă, în cazul ofertelor publice de cumpărare de valori mobiliare, dar nu poate depăși termenele stabilite prin reglementările emise de A.S.F. La expirarea perioadei de derulare, oferta publică devine caducă.(2) Oferta publică poate fi închisă anticipat în conformitate cu prevederile reglementărilor A.S.F. și ale prospectului, respectiv ale documentului de ofertă.  +  Articolul 11(1) Difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar anterior emiterii deciziei de aprobare a documentului de ofertă/prospectului este interzisă.(2) Orice formă de publicitate care incită la acceptarea ofertei publice, făcută cu prezentarea ofertei ca beneficiind de avantaje sau de alte calități decurgând din decizia A.S.F. de aprobare a documentului de ofertă/prospectului, constituie publicitate înșelătoare, potrivit prevederilor Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă, republicată, care viciază tranzacțiile probate ca fiind motivate de o asemenea prezentare.  +  Articolul 12(1) În situația în care a aprobat un prospect/document de ofertă, A.S.F. poate să dispună interzicerea ofertei prin:a) revocarea aprobării prospectului/documentului de ofertă, dacă constată că derularea ofertei publice se face cu încălcarea prevederilor prezentei legi, ale reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acesteia, precum și în următoarele situații:1. dacă apreciază că circumstanțe ulterioare deciziei de aprobare determină modificări fundamentale ale elementelor și datelor care au motivat-o; și/sau2. dacă ofertantul informează A.S.F. că retractează oferta, înainte de lansarea anunțului de ofertă;b) anularea aprobării prospectului/documentului de ofertă, dacă aceasta a fost obținută pe baza unor informații false ori care au indus în eroare.(2) A.S.F. poate exercita competența prevăzută la alin. (1) în termen de un an de la închiderea ofertei publice.  +  Articolul 13(1) Suspendarea ofertei publice oprește curgerea perioadei de derulare a acesteia. La ridicarea sau la încetarea suspendării, derularea ofertei publice va fi reluată.(2) Revocarea deciziei de aprobare a prospectului/ documentului de ofertă, pe timpul derulării ofertei publice, lipsește de efecte subscrierile efectuate până la momentul revocării.(3) Anularea deciziei de aprobare a prospectului/ documentului de ofertă lipsește de efecte tranzacțiile încheiate până la data anulării, dând loc la restituirea titlurilor, respectiv a fondurilor primite de ofertanți, voluntar sau pe baza unei hotărâri judecătorești, precum și la posibilitatea investitorilor de a solicita daune-interese.  +  Articolul 14(1) Sunt responsabili pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la realitatea, exactitatea și acuratețea informațiilor incluse într-un prospect și orice supliment la acesta, în conformitate cu art. 11 alin. (1) prima teză din Regulamentul (UE) 2017/1.129, respectiv a informațiilor incluse în documentul de ofertă și orice supliment la acesta, precum și în anunțul aferent, în funcție de rolul și responsabilitățile conferite de lege și/sau convențional, după caz, următorii:a) emitentul;b) membrii consiliului de administrație, directorii, membrii consiliului de supraveghere, ai directoratului sau ai altor organe sau alte funcții asimilate acestora ale emitentului;c) ofertantul, în cazul în care este diferit de emitent;d) membrii consiliului de administrație, directorii, membrii consiliului de supraveghere, ai directoratului sau ai altor organe sau alte funcții asimilate acestora ale ofertantului;e) fondatorii, în caz de subscripție publică;f) persoana care solicită admiterea la tranzacționare, în cazul în care este diferită de emitent sau de ofertant;g) garantul;h) auditorul financiar/firma de audit care a auditat situațiile financiare, ale căror informații au fost preluate în prospect și doar cu privire la informațiile respective;i) intermediarul ofertei sau, după caz, membrul sindicatului de intermediere responsabil;j) orice altă persoană, inclusiv intermediarii ofertei, care a acceptat în prospect răspunderea pentru orice informație, studiu sau evaluare inserată sau prevăzută în prospect. În acest caz, persoana respectivă este responsabilă doar cu privire la realitatea, exactitatea și acuratețea informației, studiului sau evaluării indicate în mod expres de aceasta și doar în măsura în care informația, studiul sau evaluarea a fost inclusă în prospect în forma și în contextul expres agreate de persoana responsabilă.(2) Sunt răspunzătoare, indiferent de culpă, și răspund solidar următoarele persoane:a) emitentul, dacă oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) este responsabilă;b) ofertantul, dacă oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (1) lit. d) este responsabilă.(3) Răspunderea civilă nu revine vreunei persoane numai pe baza rezumatului prospectului în conformitate cu art. 7 din Regulamentul (UE) 2017/1.129 sau a rezumatului specific al unui prospect UE pentru creștere potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) al doilea paragraf din același regulament, inclusiv a unei traduceri a acestora, cu excepția următoarelor cazuri:a) rezumatul este înșelător, inexact sau contradictoriu în raport cu celelalte părți ale prospectului; saub) rezumatul nu furnizează, în raport cu celelalte părți ale prospectului, informațiile esențiale pentru a-i ajuta pe investitori să decidă dacă să investească în astfel de valori mobiliare.(4) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în legătură cu responsabilitatea pentru informațiile incluse într-un document de înregistrare sau document de înregistrare universal, în sensul art. 11 alin. (3) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2017/1.129, care se aplică în mod corespunzător.(5) Prevederile acestui articol nu vor fi interpretate în sensul în care o persoană este responsabilă pentru realitatea, exactitatea și acuratețea informațiilor din prospect/document de ofertă și anunț, exclusiv pe baza faptului că au acordat asistență într-o capacitate profesională în cursul procesului de redactare a prospectului/documentului de ofertă.(6) Dreptul la despăgubire trebuie exercitat în termen de 6 luni de la data cunoașterii deficienței prospectului/ documentului de ofertă, dar nu mai târziu de un an de la închiderea ofertei publice.  +  Articolul 15În cazul în care se intentează o acțiune în fața unei instanțe din România privind informațiile cuprinse într-un prospect care nu este întocmit sau pus la dispoziția publicului în limba română, investitorul reclamant suportă cheltuielile de traducere ale prospectului înaintea începerii procedurii judiciare.  +  Capitolul II Oferta publică de vânzare  +  Articolul 16(1) A.S.F. este autoritatea competentă în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul (UE) 2017/1.129.(2) Fără a aduce atingere competențelor prevăzute la art. 2 alin. (9), care se aplică în mod corespunzător, A.S.F. are, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, competențele de supraveghere și investigare prevăzute la art. 32 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2017/1.129, exercitate în conformitate cu prevederile aceluiași regulament.(3) Competența prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. n) din Regulamentul (UE) 2017/1.129 se exercită de către A.S.F. direct în cazul entităților reglementate sau supravegheate și/sau adresându-se autorității judiciare competente în cazul altor entități care intră sub incidența prevederilor prezentei legi, cu respectarea legislației naționale aplicabile.(4) A.S.F., în calitate de autoritate competentă, are acces la informații și documente relevante, are toate competențele de supraveghere și de investigare pentru a-și îndeplini atribuțiile și realizează orice operațiune prevăzută a fi realizată în această calitate, potrivit Regulamentului (UE) 2017/1.129, regulamentelor europene emise în legătură cu regulamentul european, precum și de prezentul titlu.  +  Articolul 17Oferta publică de vânzare este făcută printr-un intermediar sau printr-un sindicat de intermediere. Prin sindicat de intermediere se înțelege asocierea a doi sau mai mulți intermediari în vederea derulării operațiunilor aferente unei oferte publice, ale căror responsabilități sunt expres prevăzute în contractele încheiate între ofertant și managerul sindicatului de intermediere, respectiv între manager și membrii sindicatului de intermediere.  +  Articolul 18Prevederile privind subscripția publică din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990, nu sunt aplicabile în cazul unei oferte publice de vânzare desfășurate ca urmare a majorării capitalului social al emitentului.  +  Articolul 19Conținutul informațiilor pe care trebuie să le cuprindă prospectele sau alte documente legate de ofertele și operațiunile prevăzute de Regulamentul (UE) 2017/1.129, formatul de prezentare a acestora, precum și, după caz, documentele însoțitoare ale acestora sunt prevăzute de Regulamentul (UE) 2017/1.129 și regulamentele europene emise în legătură cu acesta sau, după caz, prin reglementări ale A.S.F.  +  Articolul 20În cazul ofertelor publice de vânzare de valori mobiliare, dreptul investitorilor de a-și retrage acceptul, în situația în care au acceptat deja să achiziționeze sau să subscrie valori mobiliare, se exercită în condițiile și în limitele prevăzute în prospect, ofertantul având posibilitatea de a stabili că acceptul poate fi retras numai în situațiile prevăzute la art. 8 alin. (11), art. 17 alin. (1) lit. a) și/sau, după caz, art. 23 alin. (2)-(4) din Regulamentul (UE) 2017/1.129.  +  Articolul 21Activitățile de solicitare a intenției de investiție în scopul evaluării succesului unei viitoare oferte pot fi efectuate numai în condițiile stabilite în reglementările emise de A.S.F.  +  Articolul 22A.S.F. emite reglementări, în aplicarea prezentului capitol, în concordanță cu legislația europeană aplicabilă.  +  Capitolul III Oferta publică de cumpărare  +  Articolul 23(1) Oferta publică de cumpărare reprezintă oferta unei persoane de a cumpăra valori mobiliare, adresată tuturor deținătorilor acestora, difuzată prin mijloace de informare în masă sau comunicată pe alte căi, dar sub condiția posibilității egale de receptare din partea deținătorilor respectivelor valori mobiliare.(2) Oferta publică de cumpărare este făcută printr-un intermediar autorizat să presteze servicii și activități de investiții.(3) Prețul oferit în cadrul ofertelor de cumpărare este stabilit în conformitate cu reglementările A.S.F.  +  Articolul 24Fără a aduce atingere competențelor prevăzute la art. 2 alin. (9), care se aplică în mod corespunzător, pentru a-și îndeplini atribuțiile în conformitate cu prezentul titlu, A.S.F. poate, în legătură cu o ofertă publică de cumpărare:a) să solicite ofertantului sau altor persoane implicate în ofertă să insereze informații suplimentare în documentul de ofertă în cazul în care protecția investitorilor o cere;b) să solicite emitentului, ofertantului sau altor persoane implicate în ofertă și persoanelor care îi controlează sau sunt controlate de aceștia să furnizeze informații și documente;c) să solicite auditorilor și conducerii emitentului, a ofertantului sau a altor persoane implicate în ofertă, precum și intermediarilor ce intermediază efectuarea ofertei publice să furnizeze informații;d) să dispună suspendarea derulării unei oferte, pe o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare consecutive, atunci când aceasta are indicii temeinice privind încălcarea prevederilor prezentului titlu și a reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acestuia;e) să dispună interzicerea sau suspendarea difuzării comunicatelor cu caracter publicitar ori să solicite ofertantului sau intermediarilor implicați în ofertă să înceteze ori să suspende comunicările cu caracter publicitar, pe o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare consecutive, de fiecare dată când aceasta are indicii temeinice privind încălcarea prevederilor prezentului titlu și a reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acestuia;f) să interzică o ofertă publică de cumpărare în cazul în care constată încălcarea sau are motive întemeiate să suspecteze încălcarea prezentului titlu și a reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acestuia;g) să dispună suspendarea în orice moment sau să solicite piețelor reglementate relevante, SMT sau SOT să suspende tranzacționarea pe o piață reglementată sau în cadrul unui SMT sau SOT pe o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare consecutive atunci când aceasta are indicii temeinice privind încălcarea prevederilor prezentului titlu și a reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acestuia;h) să interzică tranzacționarea pe o piață reglementată, în cadrul unui SMT sau în cadrul unui SOT dacă există indicii temeinice privind încălcarea prevederilor prezentului titlu și a reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acestuia;i) să facă public faptul că un emitent, un ofertant sau o altă persoană implicată în ofertă nu își respectă obligațiile asumate;j) să prezinte sau să solicite emitentului dezvăluirea tuturor informațiilor importante care pot să influențeze evaluarea valorilor mobiliare obiect al ofertei, admise la tranzacționare sau tranzacționate pe un loc de tranzacționare, pentru a garanta protecția investitorilor sau buna funcționare a pieței;k) să suspende sau să solicite pieței reglementate, SMT sau SOT să suspende tranzacționarea valorilor mobiliare în cazul în care, în opinia sa, situația emitentului este de așa natură încât tranzacționarea ar prejudicia interesele investitorilor;l) să efectueze inspecții la fața locului pe teritoriul României în conformitate cu legislația națională aplicabilă, pentru a asigura respectarea dispozițiilor prezentului titlu și a reglementărilor emise în aplicarea acestuia. A.S.F. exercită această competență direct în cazul entităților reglementate sau supravegheate și/sau în cooperare cu alte autorități, în cazul altor entități ce intră sub incidența prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 25(1) A.S.F. se va pronunța cu privire la aprobarea documentului de ofertă, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.(2) În cazul în care A.S.F. nu se pronunță asupra documentului de ofertă în termenul stabilit la alin. (1), aceasta nu se consideră ca o aprobare tacită a documentului.(3) Orice cerere de informații suplimentare sau de modificare a celor prezentate inițial în cadrul documentului de ofertă, inițiată de către A.S.F. sau de către ofertant, întrerupe acest termen, care va începe să curgă din nou de la data furnizării respectivei informații sau a modificării.  +  Articolul 26(1) Anunțul de ofertă publică poate fi lansat după emiterea deciziei de aprobare a documentului de ofertă de către A.S.F. și trebuie publicat potrivit reglementărilor emise de A.S.F.(2) Anunțul de ofertă publică conține informații privind modalitățile prin care documentul de ofertă este disponibil publicului.(3) Documentul de ofertă se consideră a fi disponibil publicului în una dintre următoarele situații:a) este publicat în unul sau mai multe ziare tipărite sau online, potrivit reglementărilor emise de A.S.F.;b) poate fi obținut de un potențial investitor în mod gratuit, pe suport hârtie, la sediile ofertantului și intermediarului respectivei oferte sau la sediul operatorului pieței pe care sunt tranzacționate respectivele valori mobiliare;c) este publicat în format electronic pe website-ul ofertantului sau, după caz, al intermediarului ofertei;d) este publicat în format electronic pe website-ul operatorului de piață pe care se tranzacționează respectivele valori mobiliare;e) este publicat în format electronic pe website-ul A.S.F., în situația în care aceasta a decis să ofere acest serviciu.(4) Ofertantul care publică documentul de ofertă, potrivit modalităților prevăzute la alin. (3) lit. a) sau b), are obligația să publice documentul de ofertă și în format electronic potrivit prevederilor alin. (3) lit. c).(5) Dacă documentul de ofertă a fost făcut disponibil publicului în format electronic, o copie pe suport hârtie trebuie furnizată, la cererea oricărui investitor, în mod gratuit, de către ofertant sau intermediarul ofertei.  +  Articolul 27(1) Orice comunicat cu caracter publicitar care se referă la o ofertă publică de cumpărare de valori mobiliare se realizează cu respectarea prevederilor prezentului articol.(2) Comunicatele cu caracter publicitar anunță că un document de ofertă a fost sau este publicat și indică locul și data din/de la care investitorii au putut sau pot procura respectivul document de ofertă.(3) Informațiile furnizate în cadrul comunicatelor cu caracter publicitar trebuie să fie corecte, complete și precise, iar informațiile trebuie să fie în concordanță cu cele precizate în cadrul documentului de ofertă.(4) Orice informație difuzată oral sau în scris, inclusiv în format electronic, în ceea ce privește oferta publică, chiar dacă aceasta nu are caracter publicitar, trebuie să fie în concordanță cu informațiile prevăzute în documentul de ofertă.(5) În cazul în care ofertantul comunică verbal sau în scris informații importante în legătură cu oferta publică de valori mobiliare, aceste informații sunt incluse în documentul de ofertă sau într-un amendament la documentul de ofertă, în conformitate cu prevederile art. 28.(6) A.S.F. verifică dacă desfășurarea activităților publicitare privind oferta publică este conformă cu prevederile alin. (2)-(5).  +  Articolul 28(1) Orice fapt nou semnificativ sau orice eroare materială ori inexactitate materială privind informațiile cuprinse în documentul de ofertă, care este de natură să influențeze evaluarea valorilor mobiliare și survine sau este constatat/ constatată între momentul aprobării documentului de ofertă și cel al închiderii perioadei de valabilitate a ofertei publice de cumpărare, se menționează într-un amendament la documentul de ofertă fără întârziere.(2) Amendamentul prevăzut la alin. (1) este aprobat de A.S.F. în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data depunerii acestuia, cu respectarea aceleiași proceduri aplicabile în cazul aprobării documentului de ofertă și a anunțului aferent și este adus la cunoștința publicului în aceleași condiții în care documentul de ofertă, precum și anunțul publicitar aferent au fost aduse la cunoștința publicului.(3) Investitorii care au acceptat să subscrie în oferta publică de cumpărare înaintea publicării amendamentului pot să își retragă acceptul în termen de două zile lucrătoare de la publicarea amendamentului, în conformitate cu reglementările A.S.F.  +  Articolul 29(1) Oferta publică de cumpărare se desfășoară în condiții care să asigure egalitate de tratament pentru toți investitorii.(2) Conținutul minim de informații pe care trebuie să îl cuprindă documentul de ofertă este stabilit prin reglementările A.S.F.  +  Capitolul IV Oferta publică de preluare  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 30Prevederile secțiunilor a 2-a și a 4-a sunt aplicabile emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.  +  Articolul 31Prevederile secțiunilor a 2-a și a 4-a nu sunt aplicabile:a) în cazul ofertelor publice de cumpărare a valorilor mobiliare emise de organisme de plasament colectiv. Sunt asimilate operațiunilor de răscumpărare/rambursare realizate de aceste organisme la cererea deținătorilor de titluri de participare și acțiunile lor întreprinse pentru a se asigura că nu există diferențe semnificative între valoarea unitară a activului net și valoarea de piață a titlurilor de participare emise de respectivele organisme;b) ofertelor publice de cumpărare a valorilor mobiliare emise de băncile centrale ale statelor membre;c) în cazul utilizării instrumentelor, competențelor și mecanismelor de rezoluție a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții.  +  Secţiunea a 2-a Oferta publică de preluare voluntară  +  Articolul 32(1) Oferta publică de preluare voluntară este oferta publică de cumpărare, adresată tuturor deținătorilor de valori mobiliare, pentru toate deținerile acestora, lansată de o persoană care nu are această obligație, în vederea dobândirii a mai mult de 33% din drepturile de vot.(2) Persoana care intenționează să deruleze o ofertă publică de preluare voluntară transmite A.S.F. un anunț preliminar, în vederea aprobării acestuia. Conținutul minim de informații pe care trebuie să le cuprindă anunțul preliminar este stabilit prin reglementările A.S.F.(3) După aprobarea de către A.S.F., anunțul preliminar este transmis societății, obiect al preluării, pieței reglementate pe care se tranzacționează valorile mobiliare respective și este publicat în cel puțin un cotidian central și unul local din raza administrativ-teritorială a emitentului.  +  Articolul 33(1) Consiliul de administrație al societății obiect al preluării transmite A.S.F., ofertantului și pieței reglementate pe care se tranzacționează respectivele valori mobiliare, în termen de 5 zile de la primirea anunțului preliminar de ofertă, un document cuprinzând opinia sa cu privire la ofertă și la motivele pe care se întemeiază aceasta, inclusiv punctul de vedere cu privire la repercusiunile desfășurării ofertei asupra intereselor societății și asupra locurilor de muncă, precum și cu privire la planurile strategice ale ofertantului pentru societate și consecințele lor probabile asupra condițiilor de ocupare a forței de muncă și asupra locației sediilor în care își desfășoară activitatea societatea.(2) Consiliul de administrație poate să convoace adunarea generală extraordinară, în vederea informării acționarilor cu privire la poziția consiliului de administrație în ceea ce privește respectiva ofertă. În cazul în care cererea privind convocarea este formulată de un acționar semnificativ, convocarea adunării generale este obligatorie, convocatorul urmând a fi publicat în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, adunarea generală se va ține în termen de 5 zile de la publicarea convocării într-un ziar de difuzare națională.(3) De la momentul recepționării anunțului preliminar și până la închiderea ofertei, consiliul de administrație al societății obiect al preluării nu mai poate încheia niciun act și nu mai poate lua nicio măsură care să afecteze situația patrimonială sau obiectivele ofertei de preluare, cu excepția actelor de administrare curentă.(4) Pentru respectarea prevederilor alin. (3) sunt considerate a afecta situația patrimonială operațiunile incluzând, dar fără a se limita la acestea, majorări de capital social sau emisiuni de valori mobiliare care dau drept de subscripție ori conversie în acțiuni, grevarea sau transferul unor active reprezentând cel puțin 1/3 din activul net conform ultimei situații financiare anuale a societății.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3), pot fi efectuate operațiuni ce pot afecta situația patrimonială a societății obiect al preluării sau obiectivele ofertei de preluare, inclusiv cele derivate din decizii adoptate anterior perioadei menționate la alin. (3) și neimplementate/parțial implementate, numai cu aprobarea expresă a adunării generale extraordinare a acționarilor, convocată special ulterior anunțului preliminar.(6) Prevederile alin. (2) referitoare la convocarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor sunt aplicabile și în cazul adunării generale extraordinare a acționarilor menționate la alin. (5).(7) Consiliul de administrație informează A.S.F. și piața reglementată asupra tuturor operațiunilor efectuate de către membrii consiliului de administrație și ai conducerii executive cu privire la respectivele valori mobiliare.(8) Ofertantul este răspunzător de toate pagubele cauzate societății, obiect al ofertei de preluare, dacă se probează că aceasta a fost lansată exclusiv în scopul punerii societății în situația neluării unora dintre măsurile prevăzute la alin. (4) sau al derulării acelor operațiuni, aprobate expres de adunarea generală extraordinară, convocată special ulterior anunțului.(9) Pentru aplicarea prevederilor alin. (3), în cazul sistemului dualist de administrare, trimiterile la consiliul de administrație se referă la directorat și la consiliul de supraveghere.  +  Articolul 34(1) Publicarea anunțului preliminar obligă ofertantul să depună la A.S.F., în termen de 30 de zile, documentația aferentă ofertei publice de preluare, în termeni care să nu conducă la condiții mai puțin avantajoase pentru cei cărora le este adresată față de cele precizate în anunțul preliminar.(2) A.S.F. se pronunță cu privire la aprobarea documentului de ofertă, în termenul prevăzut la art. 25.(3) Prețul oferit în cadrul ofertelor publice de preluare voluntară este stabilit în conformitate cu reglementările A.S.F.  +  Articolul 35Ofertantul sau persoanele cu care acționează în mod concertat nu mai pot lansa, timp de un an de la închiderea ofertei de preluare precedente, o altă ofertă publică de preluare vizând același emitent.  +  Secţiunea a 3-a Oferte publice concurente  +  Articolul 36Orice persoană poate lansa o contraofertă, având ca obiect aceleași valori mobiliare, în următoarele condiții:a) să aibă ca obiect cel puțin aceeași cantitate de valori mobiliare sau să vizeze atingerea a cel puțin aceleiași participații la capitalul social;b) să ofere un preț cu cel puțin 5% mai mare decât cel din prima ofertă.  +  Articolul 37(1) Lansarea contraofertei se face prin depunerea la A.S.F. a documentației necesare, într-un termen de 10 zile lucrătoare de la data la care prima ofertă a devenit publică.(2) A.S.F. se pronunță în privința acestor oferte, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1).(3) Prin decizia de aprobare a contraofertelor, A.S.F. stabilește o singură dată același termen de închidere pentru toate ofertele, precum și o dată-limită până la care se pot depune spre autorizare amendamentele privind majorarea prețului în cadrul ofertelor concurente.  +  Articolul 38Termenul unic de închidere a ofertelor concurente nu poate depăși 60 de zile lucrătoare de la data începerii derulării primei oferte.  +  Secţiunea a 4-a Ofertele publice de preluare obligatorii  +  Articolul 39(1) O persoană care, ca urmare a achizițiilor sale sau ale persoanelor cu care acționează în mod concertat, deține valori mobiliare emise de un emitent care, adăugate la deținerile sale anterioare sau ale persoanelor cu care acționează concertat, îi conferă acestuia, direct sau indirect, mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului este obligată să lanseze o ofertă publică adresată tuturor deținătorilor de valori mobiliare, la un preț echitabil și având ca obiect toate deținerile acestora, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de două luni de la momentul atingerii respectivei dețineri.(2) Până la derularea ofertei publice menționate la alin. (1), drepturile de vot aferente valorilor mobiliare depășind pragul de 33% din drepturile de vot asupra emitentului sunt suspendate, iar respectivul acționar și persoanele cu care acesta acționează în mod concertat nu mai pot achiziționa, prin alte operațiuni, acțiuni ale aceluiași emitent.(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, au dobândit poziția de deținător a peste 33% din drepturile de vot, cu respectarea prevederilor legale incidente la momentul dobândirii.  +  Articolul 40(1) Prețul în oferta publică de preluare obligatorie este cel puțin egal cu cel mai mare preț plătit de ofertant sau de persoanele cu care acesta acționează în mod concertat în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la A.S.F. a documentației de ofertă.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care ofertantul sau persoanele cu care acesta acționează în mod concertat nu au achiziționat acțiuni ale societății obiect al preluării în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la A.S.F. a documentației de ofertă sau dacă A.S.F., din oficiu sau ca urmare a unei sesizări în acest sens, apreciază motivat că operațiunile prin care s-au achiziționat acțiuni sunt de natură să influențeze corectitudinea modului de stabilire a prețului.(3) Potrivit prevederilor alin. (2) și în situația în care sunt respectate termenele prevăzute la art. 39 alin. (1), respectiv art. 41 alin. (4) privind depunerea la A.S.F. a documentației de ofertă, prețul oferit în cadrul ofertei publice de preluare este cel puțin egal cu cel mai mare preț dintre următoarele valori determinate de către un evaluator autorizat, potrivit legii, și desemnat de ofertant:a) prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentației de ofertă;b) valoarea activului net al societății, împărțit la numărul de acțiuni aflat în circulație, conform ultimei situații financiare auditate;c) valoarea acțiunilor rezultate dintr-o expertiză efectuată potrivit standardelor de evaluare în vigoare, potrivit legii.(4) În situația în care nu se respectă termenele prevăzute la art. 39 alin. (1) sau, după caz, la art. 41 alin. (4) și ofertantul sau persoanele cu care acesta acționează în mod concertat nu au achiziționat acțiuni ale societății obiect al preluării în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la A.S.F. a documentației de ofertă sau în situația în care A.S.F., din oficiu sau ca urmare a unei sesizări în acest sens, apreciază motivat că operațiunile prin care s-au achiziționat acțiuni sunt de natură să influențeze corectitudinea modului de stabilire a prețului, prețul oferit în cadrul ofertei publice de preluare obligatorii este cel puțin egal cu cel mai mare preț dintre următoarele valori determinate de către un evaluator autorizat, potrivit legii, și desemnat de ofertant, după cum urmează:a) prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentației de ofertă;b) prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei la care a fost atinsă poziția reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot;c) cel mai mare preț plătit de ofertant sau de persoanele cu care acționează în mod concertat în ultimele 12 luni anterioare datei la care a fost atinsă poziția reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot;d) valoarea activului net al societății, împărțit la numărul de acțiuni aflat în circulație, conform ultimei situații financiare anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentației de ofertă;e) valoarea activului net al societății, împărțit la numărul de acțiuni aflat în circulație, conform ultimei situații financiare auditate anterioare datei la care a fost atinsă poziția reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot;f) valoarea acțiunilor rezultate dintr-o expertiză efectuată potrivit standardelor de evaluare în vigoare, potrivit legii.(5) În situația în care nu sunt aplicabile prevederile alin. (2) și nu sunt respectate termenele prevăzute la art. 39 alin. (1) sau, după caz, la art. 41 alin. (4), prețul oferit în cadrul ofertei publice de preluare obligatorii este cel puțin egal cu cel mai mare preț dintre următoarele valori:a) cel mai mare preț plătit de ofertant sau de persoanele cu care acesta acționează în mod concertat în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la A.S.F. a documentației de ofertă;b) cel mai mare preț plătit de ofertant sau de persoanele cu care acționează în mod concertat în ultimele 12 luni anterioare datei la care a fost atinsă poziția reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot;c) prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentației de ofertă;d) prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei la care a fost atinsă poziția reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot.(6) În situația în care A.S.F., din oficiu sau ca urmare a unei sesizări în acest sens, apreciază motivat că prețul stabilit de către un evaluator autorizat, potrivit legii, nu este de natură să conducă la stabilirea unui preț echitabil în cadrul ofertei publice de preluare obligatorii, A.S.F poate solicita refacerea evaluării.(7) Raportul de evaluare prin care este determinat prețul în cadrul ofertelor publice de preluare obligatorii este pus la dispoziția acționarilor societății obiect al preluării, în aceleași condiții ca și documentul de ofertă.  +  Articolul 41(1) Prevederile art. 39 nu se aplică în cazul în care poziția reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului a fost dobândită ca urmare a unei tranzacții exceptate.(2) În înțelesul prezentei legi, „tranzacție exceptată“ reprezintă dobândirea respectivei poziții:a) în cadrul procesului de privatizare;b) prin achiziționarea de acțiuni de la M.F. sau de la alte entități abilitate legal, în cadrul procedurii executării creanțelor bugetare;c) în urma transferurilor de acțiuni realizate între societateamamă și filialele sale sau între filialele aceleiași societăți-mamă;d) în urma unei oferte publice de preluare voluntară adresată tuturor deținătorilor respectivelor valori mobiliare și având ca obiect toate deținerile acestora.(3) În cazul în care dobândirea poziției reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului se realizează în mod neintenționat, deținătorul unei asemenea poziții are una dintre următoarele obligații alternative:a) să deruleze o ofertă publică, în condițiile și la prețul prevăzut la art. 39 și 40;b) să înstrăineze un număr de acțiuni, corespunzător pierderii poziției dobândite fără intenție.(4) Executarea uneia dintre obligațiile prevăzute la alin. (3) se face în termen de 3 luni de la dobândirea respectivei poziții.(5) Dobândirea poziției reprezentând mai mult de 33% din drepturile de vot asupra emitentului se consideră neintenționată, dacă s-a realizat ca efect al unor operațiuni precum:a) reducerea capitalului, prin răscumpărarea de către societate a acțiunilor proprii, urmată de anularea acestora;b) depășirea pragului, ca rezultat al exercitării dreptului de preferință, subscriere sau conversie a drepturilor atribuite inițial, precum și al convertirii acțiunilor preferențiale în acțiuni ordinare;c) fuziunea/divizarea sau succesiunea.  +  Secţiunea a 5-a Eliminarea restricțiilor  +  Articolul 42(1) Emitenții care au sediul social pe teritoriul României pot decide în adunarea generală a acționarilor să aplice următoarele prevederi, care devin incidente în cazul în care o ofertă de preluare a respectivei societăți este făcută publică și care trebuie să fie respectate fără a se aduce atingere altor drepturi și obligații prevăzute de legislația națională ce implementează prevederile legislației europene, după cum urmează:a) restricțiile cu privire la transferul valorilor mobiliare prevăzute în cadrul actelor constitutive ale societății obiect al preluării nu se aplică în raport cu ofertantul în timpul perioadei de subscriere din cadrul ofertei;b) restricțiile cu privire la transferul valorilor mobiliare prevăzute în cadrul aranjamentelor contractuale dintre societatea obiect al preluării și deținătorii valorilor mobiliare emise de acesta sau dintre deținătorii acestor valori mobiliare, încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi, nu se aplică în raport cu ofertantul în timpul perioadei de subscriere din cadrul ofertei;c) restricțiile cu privire la drepturile de vot prevăzute în cadrul actelor constitutive ale societății obiect al preluării nu au efect în cadrul adunării generale a acționarilor care decide cu privire la orice măsuri defensive în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (5);d) restricțiile cu privire la drepturile de vot prevăzute în cadrul aranjamentelor contractuale dintre societatea obiect al preluării și deținătorii valorilor sale mobiliare sau dintre deținătorii valorilor mobiliare ale societății obiect al preluării, încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi, nu au efect la adunarea generală a acționarilor care decide cu privire la orice măsuri defensive în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (5);e) valorile mobiliare cu vot multiplu au doar un drept de vot fiecare în cadrul adunării generale a acționarilor care decide cu privire la orice măsuri defensive în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (5);f) în cazul în care, în urma unei oferte de preluare, ofertantul deține 75% sau mai mult din numărul total de acțiuni cu drept de vot, nu se aplică nicio restricție cu privire la transferul valorilor mobiliare sau cu privire la drepturile de vot prevăzute la lit. a)-e) și nici orice alte drepturi extraordinare ale acționarilor în ceea ce privește numirea sau înlocuirea membrilor consiliului de administrație prevăzute în actele constitutive ale societății obiect al preluării; valorile mobiliare cu vot multiplu au doar un drept de vot fiecare la prima adunare generală a acționarilor, convocată de către ofertant după închiderea ofertei de preluare, în vederea modificării actelor constitutive sau pentru a înlocui sau numi membrii consiliului de administrație. În acest sens, ofertantul are dreptul de a convoca în termen scurt o adunare generală a acționarilor, cu condiția ca această adunare să se țină cu minimum două săptămâni după publicarea convocatorului;g) în situația în care drepturile sunt restricționate în conformitate cu decizia adunării generale a acționarilor cu privire la aplicarea lit. a)-f), este dată o compensare echitabilă pentru orice pierdere suferită de deținătorii respectivelor drepturi. Termenii pentru determinarea unei asemenea compensații și modalitățile pentru plata acesteia se prezintă în cadrul documentului de ofertă;h) prevederile de la lit. c)-f) nu se aplică valorilor mobiliare pentru care restricționarea drepturilor de vot este compensată prin avantaje pecuniare specifice.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică nici în situația în care statele membre dețin valori mobiliare în societatea obiect al preluării, care conferă statelor membre drepturi speciale care sunt compatibile cu Tratatul, nici drepturilor speciale prevăzute în legislația națională care sunt compatibile cu Tratatul.  +  Articolul 43(1) Decizia prevăzută la art. 42 alin. (1) este adoptată în adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu legislația națională aplicabilă în cazul modificărilor actelor constitutive. Decizia trebuie comunicată A.S.F. și tuturor autorităților de supraveghere din statele membre în care valorile mobiliare ale societății obiect al preluării sunt admise la tranzacționare pe piețe reglementate sau unde o asemenea admitere este solicitată.(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor poate decide ulterior neaplicarea măsurilor decise potrivit art. 42 alin. (1).  +  Secţiunea a 6-a Retragerea acționarilor dintr-o societate  +  Articolul 44(1) Ca urmare a derulării unei oferte publice de cumpărare adresate tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora, ofertantul are dreptul să solicite acționarilor care nu au subscris în cadrul ofertei să îi vândă respectivele acțiuni, la un preț echitabil, în situația în care acesta se află în una din următoarele situații:a) deține acțiuni reprezentând cel puțin 95% din numărul total de acțiuni din capitalul social care conferă drept de vot și cel puțin 95% din drepturile de vot ce pot fi efectiv exercitate;b) a achiziționat, în cadrul ofertei publice de cumpărare adresate tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora, acțiuni reprezentând cel puțin 90% din numărul total de acțiuni din capitalul social care conferă drept de vot și cel puțin 90% din drepturile de vot vizate în cadrul ofertei.(2) Ofertantul poate să își exercite dreptul prevăzut la alin. (1) în termen de 3 luni de la data închiderii ofertei publice.(3) În situația în care societatea a emis mai multe clase de acțiuni, prevederile alin. (1) se aplică separat pentru fiecare clasă.(4) Prețul oferit în cadrul unei oferte publice de cumpărare/preluare voluntare, în care ofertantul a achiziționat prin subscrierile din cadrul ofertei acțiuni reprezentând cel puțin 90% din numărul total de acțiuni din capitalul social care conferă drept de vot vizate în ofertă, se consideră a fi un preț echitabil. În cazul unei oferte publice de preluare obligatorii, prețul oferit în cadrul ofertei se consideră a fi preț echitabil.(5) În cazul unei oferte publice de cumpărare/preluare voluntare care nu îndeplinește condiția prevăzută la alin. (4), prețul se determină de un evaluator autorizat, conform legii, potrivit standardelor de evaluare în vigoare, potrivit legii.(6) În situația în care A.S.F., din oficiu sau ca urmare a unei sesizări în acest sens, apreciază motivat că prețul stabilit de către un evaluator autorizat, potrivit legii, conform prevederilor alin. (4), nu este de natură să conducă la stabilirea unui preț echitabil, aceasta poate solicita refacerea evaluării.(7) Prețul stabilit potrivit prevederilor alin. (4) sau (5) se aduce la cunoștința publicului prin intermediul pieței pe care se tranzacționează, pe website-ul A.S.F. și în două ziare financiare de circulație națională, începând cu data publicării anunțului.(8) Ca urmare a finalizării procedurii de exercitare a dreptului prevăzut la alin. (1), valorile mobiliare care au făcut obiectul ofertei publice sunt retrase de la tranzacționare.  +  Articolul 45(1) Ca urmare a unei oferte publice de cumpărare adresate tuturor deținătorilor și pentru toate deținerile acestora, un acționar minoritar are dreptul să îi solicite ofertantului care se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 44 alin. (1) să îi cumpere acțiunile la un preț echitabil, conform prevederilor art. 44 alin. (4) și (5).(2) În situația în care societatea a emis mai multe clase de acțiuni, prevederile alin. (1) se aplică separat, pentru fiecare clasă.(3) Prețul este determinat în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (4) și (5). În situația în care este necesară numirea unui evaluator independent, costurile aferente sunt suportate de către respectivul acționar minoritar.  +  Articolul 46A.S.F. emite reglementări privind aplicarea prevederilor prezentei secțiuni.  +  Titlul III Emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 47(1) Prevederile prezentului titlu stabilesc cadrul juridic aplicabil în cazul admiterii valorilor mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, precum și cel al obligațiilor de raportare și transparență ale emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.(2) Prevederile prezentului titlu nu sunt aplicabile în cazul titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv, altele decât cele de tip închis.(3) Termenul și expresiile utilizate în prezentul titlu au următoarele semnificații:a) emitent - persoană juridică sau altă entitate legală reglementată de dreptul public sau privat, inclusiv un stat, ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. În cazul certificatelor de depozit admise la tranzacționare pe o piață reglementată, emitent înseamnă emitentul valorilor mobiliare reprezentate care pot fi admise sau nu la tranzacționare pe o piață reglementată;b) stat membru de origine:(i) în cazul unui emitent de titluri de datorie cu o valoare nominală unitară mai mică de 1.000 de euro sau a unui emitent de acțiuni:1. în cazul în care emitentul are sediul social în Uniunea Europeană, statul membru în care acesta are sediul social;2. în cazul în care emitentul este înregistrat într-un stat terț, statul membru ales de emitent din rândul statelor membre în care valorile sale mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Alegerea statului membru de origine rămâne valabilă, cu excepția cazului în care emitentul a ales și a comunicat alegerea unui nou stat membru de origine în temeiul pct. (iii). Definiția statului membru de origine se aplică titlurilor de datorie emise într-o altă monedă decât euro, cu condiția ca valoarea nominală unitară să fie, la data emisiunii, mai mică de 1.000 de euro, cu excepția cazului în care este echivalentă cu 1.000 de euro;(ii) pentru orice emitent care nu intră sub incidența pct. (i), statul membru ales de emitent dintre statul membru în care își are sediul social, după caz, și statele membre în care valorile sale mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Emitentul nu poate alege decât un singur stat membru ca stat membru de origine. Alegerea rămâne valabilă pentru o perioadă de cel puțin trei ani, cu excepția cazului în care valorile sale mobiliare nu mai sunt admise la tranzacționare pe nicio piață reglementată din Uniunea Europeană sau a cazului în care emitentul se încadrează la pct. (i) sau (iii) în timpul perioadei de 3 ani;(iii) pentru un emitent ale cărui valori mobiliare nu mai sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată în statul său membru de origine, astfel cum este definit la pct. 2 al pct. (i) sau la pct. (ii), dar sunt în schimb admise la tranzacționare în unul sau mai multe alte state membre, noul stat membru de origine pe care emitentul îl poate alege dintre statele membre în care valorile sale mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și, după caz, statul membru în care emitentul își are sediul social.Un emitent comunică în conformitate cu reglementările A.S.F. statul său membru de origine, stabilit potrivit prevederilor pct. (i), (ii) și (iii), autorității competente a statului membru în care își are sediul social, după caz, autorității competente a statului membru de origine și autorităților competente ale tuturor statelor membre gazdă.În cazul în care emitentul nu își comunică statul membru de origine, astfel cum este definit la pct. (i) pct. 2 sau la pct. (ii), întrun termen de 3 luni de la data la care valorile mobiliare ale emitentului sunt admise la tranzacționare pentru prima dată pe o piață reglementată, statul membru de origine este statul membru unde valorile mobiliare ale emitentului sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. În cazul în care valorile mobiliare ale emitentului sunt admise la tranzacționare pe piețe reglementate care sunt situate sau care funcționează în mai mult de un stat membru, respectivele state membre sunt statele membre de origine ale emitentului până la luarea unei decizii ulterioare de către emitent cu privire la un stat membru de origine unic și comunicarea acestuia.Pentru un emitent ale cărui valori mobiliare sunt deja admise la tranzacționare pe o piață reglementată și a cărui alegere a unui stat membru de origine, astfel cum se prevede la pct. 2 al pct. (i) sau la pct. (ii), nu a fost comunicată înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, perioada de 3 luni începe de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Un emitent care și-a ales statul membru de origine, astfel cum se prevede la pct. 2 al pct. (i) sau la pct. (ii) sau (iii) și a comunicat alegerea respectivă autorităților competente ale statului membru de origine înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi este scutit de cerința prevăzută la pct. 2 al pct. (i), cu excepția cazului în care emitentul respectiv își alege un alt stat membru de origine după data intrării în vigoare a prezentei legi;c) stat membru gazdă - statul membru pe teritoriul căruia valorile mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, dacă este diferit de statul membru de origine.  +  Articolul 48(1) Emitenții sunt obligați să se înregistreze la A.S.F. și să ridice certificatul emis ce atestă înregistrarea valorilor mobiliare, să încheie contracte de servicii de registru cu depozitarul central pe baza cărora sunt efectuate operațiuni de depozitare și registru și să respecte cerințele de raportare stabilite prin prezenta lege și reglementările A.S.F., precum și cele ale piețelor reglementate pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de aceștia.(2) Emitentul de acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată asigură tratamentul egal pentru toți deținătorii de acțiuni de același tip și clasă/care se află într-o situație identică.(3) Deținătorii de valori mobiliare își exercită drepturile conferite de acestea cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale celorlalți deținători și ale emitentului, în caz contrar fiind răspunzători pentru daunele provocate.(4) Sunt interzise folosirea în mod abuziv a poziției deținute de acționari sau a calității de administrator ori de angajat al emitentului, prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase, care au ca obiect sau ca efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare și a altor instrumente financiare deținute, precum și prejudicierea deținătorilor acestora.(5) Prevederile art. 49, 50, 63-114, ale art. 116 alin. (4), precum și ale art. 117 nu se aplică în cazul instrumentelor pieței monetare cu o maturitate mai mică de 12 luni.  +  Capitolul II Admiterea și retragerea de la tranzacționare pe o piață reglementată  +  Articolul 49(1) Admiterea la tranzacționare a unor valori mobiliare pe o piață reglementată se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2017/1.129, precum și a regulamentelor europene emise în legătură cu acesta, care se aplică în mod corespunzător.(2) Prevederile cap. I și II ale titlului II se aplică în mod corespunzător și în cazul admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată.(3) A.S.F. emite reglementări cu privire la admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată, în concordanță cu legislația europeană aplicabilă.  +  Articolul 50(1) Odată cu depunerea la A.S.F. a cererii de aprobare a prospectului în vederea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată, persoana care solicită admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată transmite prospectul și la operatorul pieței reglementate, împreună cu cererea provizorie de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată și toate celelalte documente solicitate potrivit reglementărilor emise de operatorul pieței reglementate.(2) Cererea finală de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată este înaintată către operatorul pieței reglementate după emiterea deciziei de aprobare a prospectului de admitere la tranzacționare de către A.S.F.(3) Valorile mobiliare ale unui emitent nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, dacă în urma analizării situației respectivului emitent A.S.F. apreciază că aceasta ar prejudicia interesele investitorilor.  +  Articolul 51(1) Pentru ca acțiunile unei societăți să fie admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aceasta trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) societatea să fie înființată și să își desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare;b) societatea să aibă o capitalizare anticipată, de cel puțin echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 de euro sau, în măsura în care valoarea capitalizării nu se poate anticipa, să aibă capitalul și rezervele, incluzând profitul sau pierderea din ultimul exercițiu financiar, de cel puțin echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 de euro, calculat potrivit cursului de referință comunicat de B.N.R., la data cererii privind admiterea la tranzacționare;c) societatea să fi funcționat în ultimii 3 ani anterior solicitării de admitere la tranzacționare și să fi întocmit și comunicat situațiile financiare pentru aceeași perioadă, în conformitate cu prevederile legale.(2) Condiția prevăzută la alin. (1) lit. b) nu se aplică în cazul admiterii la tranzacționare a unor emisiuni suplimentare de acțiuni, din aceeași clasă ca și cele deja admise.  +  Articolul 52Cu aprobarea A.S.F., pe piața reglementată se pot admite la tranzacționare și societăți care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. b) și c), în condițiile în care aceasta apreciază că:a) va exista o piață adecvată pentru respectivele acțiuni;b) emitentul este capabil să îndeplinească cerințele de informare continuă și periodică ce derivă din admiterea la tranzacționare, iar investitorii dispun de informațiile necesare pentru a putea evalua în cunoștință de cauză societatea și acțiunile pentru care se solicită admiterea la tranzacționare.  +  Articolul 53Acțiunile care fac obiectul admiterii la tranzacționare trebuie să fie liber negociabile și integral plătite.  +  Articolul 54În situația unei emisiuni de acțiuni adresate publicului, care precedă admiterea la tranzacționare, admiterea poate avea loc numai după încheierea perioadei de subscriere.  +  Articolul 55(1) Pentru ca acțiunile unei societăți să fie admise la tranzacționare pe o piață reglementată trebuie să existe un număr suficient de acțiuni distribuit publicului.(2) Se consideră că s-a distribuit publicului un număr suficient de acțiuni în următoarele situații:a) acțiunile pentru care s-a solicitat admiterea la tranzacționare sunt distribuite publicului într-o proporție de cel puțin 25% din capitalul subscris, reprezentat de această clasă de acțiuni;b) este asigurată funcționarea normală a pieței, cu un procent mai mic de acțiuni decât cel prevăzut la lit. a), datorită numărului mare de acțiuni existente în circulație și a dispersiei acestora în rândul publicului.(3) Condiția prevăzută la alin. (1) nu se aplică dacă acțiunile sunt distribuite publicului prin intermediul tranzacțiilor realizate pe respectiva piață reglementată. În acest caz, admiterea la tranzacționare se va realiza dacă A.S.F. consideră că un număr suficient de acțiuni va fi distribuit publicului, prin respectiva piață reglementată, într-un interval scurt de timp.  +  Articolul 56În situația în care solicitarea privind admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată se realizează pentru un pachet suplimentar de acțiuni, de aceeași clasă ca și cele deja admise, A.S.F. poate evalua dacă sunt distribuite publicului un număr suficient de acțiuni, în raport cu toate acțiunile emise, nu numai în raport cu acest pachet suplimentar.  +  Articolul 57Solicitarea de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată trebuie să acopere toate acțiunile de aceeași clasă care au fost deja emise.  +  Articolul 58(1) Pentru ca titlurile de datorie emise de societăți, autorități publice și organisme internaționale să fie admise la tranzacționare pe o piață reglementată este necesar ca emitentul să fie înființat și să își desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Titlurile de datorie care fac obiectul admiterii la tranzacționare trebuie să fie liber negociabile și integral plătite.(3) În situația unei emisiuni de titluri de datorie adresate publicului, care precedă admiterea la tranzacționare, admiterea poate avea loc numai după încheierea perioadei de subscriere.(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul emisiunilor continue de titluri de datorie, atunci când data de închidere a perioadei de subscriere nu este determinată.  +  Articolul 59Solicitarea de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată trebuie să acopere toate titlurile de datorie de aceeași clasă care au fost deja emise.  +  Articolul 60(1) Valoarea minimă a împrumutului nu poate fi mai mică decât echivalentul în lei a 200.000 de euro. Această prevedere nu se aplică în cazul emisiunilor continue, dacă suma împrumutului nu este determinată.(2) Cu aprobarea A.S.F. se pot admite pe o piață reglementată titluri de datorie pentru care nu este îndeplinită condiția prevăzută la alin. (1), dacă se apreciază că pentru respectivele titluri de datorie va exista o piață ordonată.  +  Articolul 61(1) Titlurile de datorie convertibile pot fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată numai dacă valorile mobiliare în care pot fi convertite sunt listate la rândul lor pe o piață reglementată.(2) Prin excepție, titlurile de datorie convertibile pot fi admise la tranzacționare pe o piață reglementată fără a fi îndeplinită condiția de la alin. (1) dacă A.S.F. apreciază că investitorii au la dispoziție toate informațiile necesare pentru a-și forma o opinie cu privire la valoarea acțiunilor obiect al conversiei.  +  Articolul 62Valorile mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată sunt retrase de la tranzacționare în următoarele cazuri:a) ca urmare a finalizării procedurii de retragere a acționarilor dintr-o societate, inițiată în conformitate cu prevederile art. 44;b) ca urmare a deciziei A.S.F. în condițiile în care se consideră că, datorită unor circumstanțe speciale, nu se mai poate menține o piață ordonată pentru respectivele valori mobiliare;c) ca urmare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor de retragere de la tranzacționare, cu îndeplinirea condițiilor stabilite prin reglementările A.S.F.;d) dacă sunt îndeplinite condițiile stabilite, în acest sens, în reglementările specifice pieței reglementate respective, aprobate de A.S.F.  +  Capitolul III Informarea periodică  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 63(1) Emitenții întocmesc, pun la dispoziția publicului și transmit A.S.F. și operatorului de piață rapoarte trimestriale, semestriale și anuale.(2) Rapoartele sunt puse la dispoziția publicului în scris sau în orice alt mod aprobat de A.S.F. Emitentul publică un comunicat de presă cel puțin într-un cotidian de circulație națională, prin care investitorii sunt informați cu privire la disponibilitatea acestor rapoarte care sunt transmise spre publicare în termen de 5 zile de la data aprobării.(3) Raportarea include orice informație semnificativă, pentru ca investitorii să facă o evaluare fundamentată privind activitatea societății, a profitului sau pierderii și indică orice factor special care a influențat aceste activități. Situația financiară este prezentată comparativ cu situația financiară existentă în aceeași perioadă a anului financiar precedent. A.S.F. emite reglementări privind conținutul acestor rapoarte.(4) Dacă emitentul întocmește atât situații financiare individuale, cât și consolidate, acestea sunt puse la dispoziția publicului.  +  Articolul 64Membrii organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale emitentului sunt obligați să prezinte deținătorilor de valori mobiliare situații financiare exacte și informații reale privind condițiile economice ale emitentului.  +  Secţiunea a 2-a Raportul anual  +  Articolul 65(1) Emitentul publică un raport financiar anual cel târziu la 4 luni după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar și asigură disponibilitatea publică a acestuia pentru cel puțin 10 ani.(2) Raportul financiar anual este compus din:a) situațiile financiare anuale auditate;b) raportul consiliului de administrație;c) declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului, ale căror nume și funcții vor fi precizate explicit, din care să reiasă că, după cunoștințele lor, situația financiar-contabilă anuală care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare și că raportul prevăzut la lit. b) cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor emitentului, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate;d) raportul integral al auditorului financiar.(3) În cazul în care emitentul întocmește conturi consolidate, situațiile financiare auditate, prevăzute la alin. (2) lit. a), cuprind aceste conturi consolidate întocmite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate, precum și conturile anuale ale societății-mamă, întocmite în conformitate cu reglementările naționale ale statului membru în care societatea-mamă este înregistrată. În situația în care emitentul nu este obligat să întocmească conturi consolidate, situațiile financiare auditate conțin situațiile financiare individuale ale emitentului.(4) Situațiile financiare, inclusiv cele consolidate, ale emitenților sunt auditate de auditori financiari/firme de audit, în conformitate cu reglementările privind activitatea de audit financiar.  +  Articolul 66(1) Emitenții activi în industria extractivă sau de exploatare a pădurilor primare întocmesc anual, în conformitate cu reglementările naționale aplicabile, un raport privind plățile efectuate către guvern. Raportul se face public cel târziu la 6 luni după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar și rămâne la dispoziția publicului pentru cel puțin 10 ani. Plățile efectuate către guverne se raportează la nivel consolidat.(2) Prin emitent activ în industria extractivă se înțelege un emitent care desfășoară orice activitate ce implică explorarea, prospectarea, descoperirea, exploatarea și extracția zăcămintelor de minerale, petrol, gaze naturale și altele, în cadrul activităților economice enumerate în secțiunea B diviziunile 05-08 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice.(3) Prin emitent activ în sectorul exploatării pădurilor primare se înțelege un emitent care desfășoară activități prevăzute în secțiunea A diviziunea 02, grupa 02.2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006, în legătură cu pădurile primare.  +  Secţiunea a 3-a Raportul semestrial  +  Articolul 67(1) Emitentul de acțiuni sau de titluri de datorie publică un raport financiar semestrial pentru primele 6 luni ale fiecărui exercițiu financiar, cât mai curând posibil după încheierea perioadei relevante, dar cel târziu la 3 luni după încheierea acesteia. Emitentul se asigură că raportul financiar semestrial rămâne la dispoziția publicului cel puțin 10 ani.(2) Raportul financiar semestrial este compus din:a) raportarea contabilă semestrială;b) raportul consiliului de administrație;c) declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului, ale căror nume și funcții vor fi precizate explicit, din care să reiasă că, după cunoștințele lor, situația financiar-contabilă semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare și că raportul prevăzut la lit. b) prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent;d) raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit, în cazul în care situațiile financiare au fost auditate/revizuite. Dacă situațiile financiare nu au fost auditate sau revizuite de auditorul financiar/firma de audit, emitentul precizează expres acest lucru în raportul semestrial.  +  Articolul 68(1) În cazul în care emitentul este obligat să întocmească conturi consolidate, raportarea contabilă semestrială este întocmită în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate aplicabile raportărilor financiare interimare adoptate potrivit procedurii prevăzute la art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002.(2) În cazul în care emitentul nu este obligat să întocmească conturi consolidate, raportarea contabilă semestrială cuprinde bilanțul contabil și contul de profit și pierdere simplificate, precum și notele explicative anexate acestora. La întocmirea bilanțului contabil și contului de profit și pierdere simplificate, emitentul respectă aceleași principii, ca și în cazul întocmirii rapoartelor financiare anuale.  +  Secţiunea a 4-a Raportul trimestrial  +  Articolul 69(1) Emitentul de acțiuni întocmește un raport trimestrial pentru primul și cel de al treilea trimestru al anului, care va fi publicat în termen de 45 de zile de la încheierea perioadei de raportare. Acesta include:a) contul de profit și pierdere întocmit conform reglementărilor aplicabile, precum și indicatori economico-financiari menționați în reglementări emise de A.S.F. Situațiile financiare vor fi însoțite de raportul auditorului financiar/firmei de audit în cazul în care ele au fost auditate. În cazul în care informațiile financiare nu au fost auditate, emitentul va preciza expres acest lucru în raportul trimestrial;b) opțional, raportul consiliului de administrație/directoratului, în formatul descris în reglementări emise de A.S.F.(2) Rapoartele trimestriale rămân disponibile publicului cel puțin 5 ani.  +  Articolul 70(1) Prevederile art. 65-69 nu se aplică în cazul următorilor emitenți:a) un stat, o autoritate regională sau locală a unui stat, un organism public internațional din care face parte cel puțin un stat membru, Banca Centrală Europeană, Fondul European de Stabilitate Financiară, denumit în continuare FESF, creat prin Acordul-cadru privind FESF și oricare alt mecanism instituit cu obiectivul de a menține stabilitatea financiară a uniunii monetare europene prin furnizarea de asistență financiară temporară statelor membre a căror monedă este euro și băncilor centrale naționale ale statelor membre, indiferent dacă emit sau nu acțiuni sau alte valori mobiliare; șib) entități care emit exclusiv titluri de datorie admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cu valoarea nominală unitară cel puțin egală cu 100.000 de euro sau, pentru titlurile de datorie exprimate în altă monedă decât euro, cu valoarea nominală unitară echivalentă cu cel puțin 100.000 de euro la data emisiunii.(2) Prevederile art. 65-69 nu se aplică nici în cazul emitenților care emit exclusiv titluri de datorie a căror valoare nominală este de cel puțin 50.000 de euro sau, în cazul titlurilor de datorie exprimate într-o altă monedă decât euro, cu o valoare nominală, la data emisiunii, echivalentă cu cel puțin 50.000 de euro, care au fost deja admise la tranzacționare pe o piață reglementată din Uniunea Europeană înainte de 31 decembrie 2010, atât timp cât aceste titluri de datorie sunt în circulație.  +  Capitolul IV Informarea continuă  +  Secţiunea 1 Raportarea deținerilor majore  +  Articolul 71(1) În cazul în care un acționar dobândește sau înstrăinează acțiuni ale unui emitent, care sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și cărora le sunt anexate drepturi de vot, acționarul este obligat să notifice emitentului procentul de drepturi de vot pe care le deține în urma achiziției sau cesiunii în cauză, atunci când procentul respectiv atinge, depășește sau scade sub unul din pragurile de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50% și 75%. Drepturile de vot se calculează pe baza ansamblului acțiunilor la care sunt anexate drepturi de vot, chiar dacă exercitarea acestora este suspendată. Această informație este, de asemenea, furnizată pentru ansamblul acțiunilor care aparțin aceleiași categorii și cărora le sunt anexate drepturi de vot.(2) Acționarii sunt obligați să notifice emitentului procentul de drepturi de vot, în cazul în care acesta atinge pragurile prevăzute la alin. (1) sau sunt inferioare sau superioare acestora, ca urmare a unor evenimente prin care se modifică repartizarea drepturilor de vot, pe baza informațiilor divulgate în conformitate cu alin. (4). În cazul în care emitentul are sediul social într-o țară terță, notificarea se face pentru evenimentele echivalente.(3) Prevederile prezentului articol nu se aplică:a) acțiunilor cumpărate exclusiv pentru compensare sau decontare, în cadrul ciclului obișnuit de decontare pe termen scurt, nici în cazul custozilor care dețin acțiuni în calitatea de custode, cu condiția ca acești custozi să nu își poată exercita dreptul de vot atașat acestor acțiuni, decât dacă au primit această instrucțiune în scris sau pe cale electronică;b) achiziționării sau cesiunii unei dețineri majore, care atinge sau depășește pragul de 5%, de către un formator de piață care acționează în această calitate, decât în cazul în care acesta îndeplinește cumulativ următoarele condiții:1. este autorizat să funcționeze ca formator de piață în conformitate cu legislația națională aplicabilă; și2. nu intervine în administrarea emitentului în cauză și nu exercită nicio influență pentru a determina emitentul să achiziționeze aceste acțiuni sau să susțină prețul acestora;c) drepturilor de vot incluse în portofoliul de tranzacționare, în sensul art. 4 alin. (1) pct. 86 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, dacă:1. drepturile de vot deținute în portofoliul de tranzacționare nu depășesc 5%; și2. drepturile de vot aferente acțiunilor deținute în portofoliul de tranzacționare nu sunt exercitate sau utilizate în alt mod pentru a interveni în administrarea emitentului;d) drepturilor de vot aferente acțiunilor dobândite în scopuri de stabilizare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 și cu Regulamentul delegat (UE) 2016/1.052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare, cu condiția ca drepturile de vot aferente acțiunilor respective să nu fie exercitate sau utilizate în alt mod în scopul de a interveni în gestiunea emitentului.(4) În vederea calculării pragurilor prevăzute la alin. (1), emitentul face public numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot asociate acestora la sfârșitul fiecărei luni calendaristice, dacă în cursul acesteia a avut loc o majorare sau o micșorare a capitalului social sau a numărului drepturilor de vot.(5) Emitenții nu pot stabili alte praguri în actele lor constitutive decât cele prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 72În vederea realizării notificării prevăzute la art. 71 alin. (1), drepturile de vot deținute de o persoană se calculează cu luarea în considerare a următoarelor:a) drepturile de vot deținute de un terț cu care persoana în cauză a încheiat un acord prin care cei doi se obligă să adopte o politică comună de durată în ceea ce privește managementul respectivului emitent, prin exercitarea concertată a drepturilor de vot deținute;b) drepturile de vot deținute de un terț în conformitate cu un acord încheiat cu persoana în cauză, care prevede transferul temporar, cu titlu oneros, al respectivelor drepturi de vot;c) drepturile de vot aferente acțiunilor constituite ca garanție în favoarea respectivei persoane, cu condiția ca aceasta să controleze drepturile de vot și să își declare intenția de a le exercita;d) drepturile de vot aferente acțiunilor al căror uzufruct este deținut de respectiva persoană;e) drepturile de vot deținute sau care pot fi exercitate în conformitate cu lit. a)-d) de o persoană controlată de respectiva persoană;f) drepturile de vot aferente acțiunilor aflate în posesia respectivei persoane, pe care aceasta, în lipsa unor instrucțiuni specifice de la acționari, poate să le exercite fără restricții;g) drepturile de vot deținute de un terț în nume propriu, dar în contul respectivei persoane;h) drepturile de vot exercitate de respectiva persoană în calitate de mandatar pe care aceasta, în lipsa unor instrucțiuni specifice de la acționari, poate să le exercite cum dorește;i) drepturile de vot deținute de un terț, altul decât cel prevăzut la lit. a) și e), care acționează în mod concertat cu respectiva persoană.  +  Articolul 73(1) Prevederile art. 71 și art. 72 lit. c) nu se aplică în cazul acțiunilor oferite membrilor Sistemului European al Băncilor Centrale, denumit în continuare SEBC, sau de către aceștia, în exercițiul funcțiilor lor de autorități monetare, și nici acțiunilor furnizate membrilor SEBC sau de către aceștia, în cadrul unei garanții, a unui acord de răscumpărare sau a unui acord similar privind lichiditățile acordate în scopul politicii monetare sau în cadrul unui sistem de plată.(2) Prevederile alin. (1) se aplică în cazul tranzacțiilor care se referă la o perioadă scurtă și care nu presupun exercitarea drepturilor de vot anexate acestor acțiuni.  +  Articolul 74(1) Notificarea solicitată în conformitate cu prevederile art. 71 cuprinde următoarele informații:a) situația rezultată în urma operațiunii, în termeni de drepturi de vot;b) lanțul persoanelor controlate prin intermediul cărora se dețin efectiv drepturi de vot, dacă este cazul;c) data atingerii sau depășirii pragului;d) identitatea acționarului, chiar dacă acesta nu este abilitat să își exercite drepturile de vot în condițiile prevăzute la art. 72, și a persoanei abilitate să își exercite drepturile de vot pe seama acestui deținător.(2) Notificarea către emitent se efectuează în format fizic sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa indicată de emitent, în limba română sau într-o limbă de largă circulație în domeniul financiar internațional, în mod prompt, dar nu mai târziu de 4 zile de tranzacționare de la data la care acționarul sau persoana menționată la art. 72:a) află despre achiziționare sau cesiune sau despre posibilitatea de exercitare a drepturilor de vot sau la care ar fi trebuit să afle despre acestea, date fiind circumstanțele, indiferent de data la care produce efecte achiziționarea, cesiunea sau posibilitatea de exercitare a drepturilor de vot; saub) este informat/informată în legătură cu evenimentul menționat la art. 71 alin. (2).(3) O societate este exonerată de obligația de a efectua notificarea prevăzută în conformitate cu prevederile alin. (1), în cazul în care aceasta este efectuată de societatea-mamă sau, în cazul în care societatea-mamă este ea însăși o persoană controlată, de societatea-mamă a acesteia.(4) Societatea-mamă a unei societăți de administrare a investițiilor nu are obligația de a reuni participațiile organismelor de plasament colectiv administrate de societatea de administrare a investițiilor cu condiția ca societatea de administrare a investițiilor să își exercite drepturile de vot independent de societatea-mamă.Cu toate acestea, prevederile art. 71 și 72 se aplică în cazul în care societatea-mamă sau o altă persoană controlată de societatea-mamă a investit în dețineri administrate de societatea de administrare a investițiilor respectivă și aceasta din urmă nu poate exercita în mod discreționar drepturile de vot anexate acestor participații sau nu le poate exercita decât în conformitate cu instrucțiunile directe sau indirecte ale societății-mamă sau ale unei alte persoane controlate de societatea-mamă.(5) Societatea-mamă a unei firme de investiții nu are obligația de a reuni deținerile aflate sub incidența prevederilor art. 71 și 72 cu deținerile incluse în portofoliile individuale administrate de firma de investiții pe bază discreționară, în măsura în care:a) firma de investiții este autorizată să furnizeze astfel de servicii de administrare de portofolii individuale pe bază discreționară;b) aceasta nu își poate exercita drepturile de vot anexate acțiunilor respective, decât dacă a primit instrucțiuni scrise sau pe cale electronică, sau garantează, prin instituirea unor mecanisme adecvate, că serviciile de administrare a portofoliilor individuale sunt efectuate independent de orice alt serviciu;c) firma de investiții își exercită drepturile de vot independent de societatea-mamă.Cu toate acestea, prevederile art. 71 și 72 se aplică în cazul în care societatea-mamă sau o altă persoană controlată de societatea-mamă a investit în deținerile administrate de această firmă de investiții, iar aceasta nu își poate exercita cum dorește drepturile de vot anexate acestor dețineri sau nu le poate exercita decât în conformitate cu instrucțiunile directe sau indirecte ale societății-mamă sau ale unei alte persoane controlate de societatea-mamă.(6) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării efectuate în conformitate cu alin. (1), emitentul publică în totalitate informația conținută în notificare.  +  Articolul 75(1) Obligațiile în materie de notificare prevăzute la art. 71 se aplică inclusiv în cazul unei persoane care deține, direct sau indirect:a) instrumente financiare care, la scadență, conferă titularului, în temeiul unui acord formal, fie dreptul necondiționat de a dobândi, fie posibilitatea de a exercita dreptul de a dobândi acțiuni având încorporate drepturi de vot și deja emise ale unui emitent ale cărui acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată;b) instrumente financiare care nu sunt incluse la lit. a), dar care sunt corelate cu acțiunile menționate la această literă și au efect economic similar instrumentelor financiare menționate la litera respectivă, indiferent dacă acestea conferă sau nu dreptul la o decontare fizică.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) cuprinde defalcarea în funcție de tipul de instrumente financiare deținute în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. a) și de instrumente financiare deținute în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), făcând distincția între instrumentele financiare care conferă dreptul la o decontare fizică și cele care conferă dreptul la o decontare în numerar.(3) Numărul drepturilor de vot se calculează pe baza întregii valori noționale a acțiunilor suport ale instrumentului financiar, cu excepția cazului în care instrumentul financiar prevede exclusiv o decontare în numerar, situație în care numărul de drepturi de vot se calculează conform reglementărilor secundare emise de A.S.F. În acest scop, deținătorul trebuie să agrege și să notifice toate instrumentele financiare legate de același emitent. Numai pozițiile lungi sunt luate în considerare pentru calcularea drepturilor de vot, acestea neputând fi compensate cu poziții scurte legate de același emitent.În înțelesul prezentului alineat pozițiile lungi în raport cu drepturile de vot asupra unui emitent sunt acele poziții pe instrumentele financiare legate de emitent cărora le corespund drepturi de vot sau pe instrumente financiare derivate al căror obiect include drepturi de vot asupra emitentului activului suport și care conferă drepturi de vot deținătorului respectivului instrument financiar.Pozițiile scurte în raport cu drepturile de vot asupra unui emitent sunt acele poziții pe instrumentele financiare legate de emitent cărora le corespund drepturi de vot sau pe instrumentele financiare derivate al căror obiect include drepturi de vot asupra emitentului activului suport și care restrâng drepturile de vot ale deținătorului respectivului instrument financiar.(4) În sensul alin. (1), următoarele instrumente sunt considerate instrumente financiare, cu condiția ca acestea să satisfacă oricare dintre condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a) sau b):a) valorile mobiliare;b) opțiunile;c) contractele futures;d) swapurile;e) contractele forward pe rate;f) contractele pe diferențe; șig) orice alte contracte sau acorduri cu efecte economice similare care ar putea fi decontate fizic sau în numerar.(5) Derogările prevăzute la art. 71 alin. (3) și art. 74 alin. (3), (4) și (5) se aplică mutatis mutandis cerințelor de notificare în temeiul prezentului articol.  +  Articolul 76(1) Cerințele de notificare prevăzute la art. 71, 72 și 75 se aplică, de asemenea, unei persoane, atunci când numărul drepturilor de vot deținute direct sau indirect de o astfel de persoană în temeiul prevederilor art. 71 și 72, agregat cu numărul de drepturi de vot în legătură cu instrumentele financiare deținute direct sau indirect în temeiul prevederilor art. 75, atinge, depășește sau scade sub pragurile stabilite la art. 71 alin. (1).(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) include o defalcare a numărului de drepturi de vot aferente acțiunilor deținute în conformitate cu prevederile art. 71 și 72 și de drepturi de vot în legătură cu instrumente financiare în sensul prevederilor art. 75.(3) Drepturile de vot aferente instrumentelor financiare care au fost deja notificate în conformitate cu prevederile art. 75 se notifică din nou în cazul în care persoana a dobândit acțiunile cărora le sunt atașate drepturile de vot, iar această dobândire are ca rezultat un număr total de drepturi de vot aferente acțiunilor emise de către același emitent care atinge sau depășește pragurile prevăzute la art. 71 alin. (1).  +  Articolul 77(1) Când un emitent de acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată dobândește sau înstrăinează, direct sau indirect, propriile acțiuni, acesta face public procentul acțiunilor proprii deținute, cât de curând posibil, dar nu mai târziu de 4 zile lucrătoare de la respectiva dobândire sau înstrăinare, dacă acest procent atinge, depășește sau scade sub pragurile de 5% sau 10% din totalul drepturilor de vot. Acest procent este stabilit pe baza numărului total de acțiuni la care sunt atașate drepturi de vot.(2) Dispozițiile art. 75 se aplică în mod corespunzător în cazul obligațiilor de publicare prevăzute la acest articol.  +  Articolul 78(1) Emitentul de acțiuni admise la tranzacționare pe o piața reglementată publică fără întârziere orice modificare a drepturilor anexate diferitelor categorii de acțiuni, inclusiv drepturile anexate instrumentelor derivate emise de emitent și care permit accesul la acțiunile acestuia.(2) Emitentul de valori mobiliare, altele decât acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată, publică fără întârziere orice modificare a drepturilor deținătorilor de valori mobiliare, altele decât acțiuni, inclusiv orice modificare a termenilor și condițiilor privind aceste valori mobiliare care ar putea afecta indirect aceste drepturi, în special ca urmare a unei modificări a condițiilor de împrumut sau a ratei dobânzii.  +  Secţiunea a 2-a Informații pentru deținătorii de valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată  +  Articolul 79(1) Emitentul de acțiuni se asigură că toate mijloacele și informațiile necesare pentru a permite acționarilor să își exercite drepturile sunt disponibile în statul membru de origine, iar integritatea datelor este păstrată. Acționarii nu pot fi împiedicați să își exercite drepturile prin împuternicire, cu respectarea legislației incidente în care emitentul își are sediul social. Emitentul îndeplinește în special următoarele:a) furnizează informații privind locul, data și ora, precum și ordinea de zi a adunărilor generale, numărul total de acțiuni și de drepturi de vot și dreptul deținătorilor de a participa la adunări;b) pune la dispoziția fiecărei persoane abilitate să voteze în cadrul unei adunări generale a acționarilor un formular de împuternicire, pe suport hârtie sau, după caz, pe cale electronică, împreună cu convocatorul adunării sau, la cerere, după convocarea unei adunări;c) desemnează ca agent de plată o instituție financiară prin care acționarii să își poată exercita drepturile financiare;d) publică informări privind alocarea și plata dividendelor și emiterea de noi acțiuni, inclusiv informații privind orice operațiuni de distribuire, subscriere, anulare sau conversie.(2) Emitenții pot utiliza calea electronică pentru transmiterea de informații acționarilor, în măsura în care această decizie este luată în cadrul adunării generale și sunt îndeplinite condițiile prevăzute în reglementările A.S.F.  +  Articolul 80(1) Emitentul de titluri de datorie admise la tranzacționare pe o piață reglementată asigură tratamentul egal pentru toți deținătorii de titluri de datorie de același rang în ceea ce privește toate drepturile de vot anexate acestor titluri.(2) Emitentul se asigură că toate mijloacele și toate informațiile necesare pentru a permite deținătorilor de titluri de datorie să își exercite drepturile sunt disponibile public în statul membru de origine, iar integritatea datelor este păstrată. Deținătorii de titluri de datorie nu sunt împiedicați să își exercite drepturile prin împuternicire, în condițiile prevăzute de legislația statului în care emitentul are sediul social. Emitentul îndeplinește în special următoarele:a) publică informări privind locul, ora și ordinea de zi a adunărilor deținătorilor de titluri de datorie, plata dobânzilor, exercitarea unor eventuale drepturi de conversie, de schimb, de subscriere sau de anulare și rambursare, precum și dreptul deținătorilor de a participa la adunare;b) pune la dispoziția fiecărei persoane abilitate să voteze în cadrul unei adunări a deținătorilor de titluri de datorie un formular de împuternicire specială, pe suport hârtie sau, după caz, pe cale electronică, împreună cu convocatorul adunării sau, la cerere, după convocarea unei adunări; șic) desemnează ca agent de plată o instituție financiară prin care deținătorii de titluri de datorie își pot exercita drepturile financiare.(3) În cazul în care numai deținătorii de titluri de datorie a căror valoare nominală unitară atinge cel puțin 100.000 de euro sau în cazul titlurilor de datorie emise în altă monedă decât euro, a căror valoare nominală unitară este echivalentă, la data emisiunii, cu cel puțin 100.000 de euro, sunt invitați să participe la o adunare generală, emitentul poate alege orice stat membru în care să aibă loc adunarea, cu condiția ca toate mijloacele și informațiile necesare pentru exercitarea drepturilor de către deținători să fie disponibile în acest stat membru.(4) Alegerea menționată la alin. (3) se aplică și deținătorilor de titluri de datorie, cu valoarea nominală unitară cel puțin egală cu 50.000 de euro sau, pentru titlurile de datorie emise în altă monedă decât euro, cu valoarea nominală unitară echivalentă cu cel puțin 50.000 de euro la data emisiunii, care au fost deja admise la tranzacționare pe o piață reglementată din Uniunea Europeană înainte de 31 decembrie 2010, atât timp cât aceste titluri de datorie nu sunt scadente, cu condiția ca toate mijloacele și informațiile necesare pentru exercitarea drepturilor de către deținători să fie disponibile în statul membru ales de emitent.(5) Emitenții pot utiliza calea electronică pentru transmiterea informațiilor către deținătorii de titluri de datorie, cu condiția ca această decizie să fie luată în adunarea generală și să fie îndeplinite condițiile stabilite în acest sens prin reglementările A.S.F.  +  Secţiunea a 3-a Obligații generale de informare  +  Articolul 81Atunci când emitentul sau orice persoană care a solicitat, fără consimțământul acestuia, admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată face publice informații reglementate în conformitate cu obligațiile instituite prin prezenta lege, acesta/aceasta transmite, în același timp, informațiile la operatorul de piață și la A.S.F., care poate decide publicarea acestor informații pe website-ul său.  +  Articolul 82(1) Informațiile care trebuie notificate emitentului în conformitate cu prevederile art. 71, 72, 74 și 75 se transmit în același timp la A.S.F. (2) A.S.F. emite reglementări privind limba în care sunt făcute publice informațiile reglementate în conformitate cu obligațiile instituite prin prezenta lege.  +  Articolul 83(1) Emitentul sau persoana care a solicitat admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată fără consimțământul emitentului publică informațiile reglementate ce trebuie făcute publice în conformitate cu obligațiile instituite prin prezenta lege astfel încât să poată fi accesibile rapid și în mod nediscriminatoriu și le face disponibile în vederea stocării în cadrul unui mecanism oficial de stocare.(2) Mecanismul oficial de stocare menționat la alin. (1) respectă standarde minime de securitate privind autenticitatea sursei informațiilor, privind înregistrarea datei (momentului) la care sunt transmise rapoartele, precum și privind ușurința de accesare de către utilizatorii finali.(3) Accesul la mecanismul oficial de stocare menționat la alin. (1) și interconectarea cu mecanisme oficiale de stocare din alte state membre se realizează prin intermediul unui portal web care funcționează ca punct de acces electronic european.  +  Articolul 84A.S.F. emite reglementări în aplicarea prevederilor prezentului capitol.  +  Capitolul V Dispoziții speciale privind evenimentele corporative ale emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, precum și privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor și implicarea pe termen lung a acestora în cadrul acestor emitenți  +  Secţiunea 1 Dispoziții privind evenimente corporative ale emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată  +  Articolul 85(1) Membrii consiliului de administrație al emitenților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată pot fi aleși prin metoda votului cumulativ. La cererea unui acționar semnificativ, alegerea pe baza acestei metode se face în mod obligatoriu.(2) În cazul în care alegerea prin metoda votului cumulativ nu este aplicată ca urmare a cererii formulate de un acționar semnificativ, acesta are dreptul de a solicita în instanță convocarea de îndată a unei adunări generale a acționarilor.(3) Administrarea unui emitent la care se aplică metoda votului cumulativ se realizează de către un consiliu de administrație format din cel puțin 5 membri. Nicio prevedere a actelor constitutive ale emitenților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată nu poate anula, modifica sau restrânge dreptul acționarilor de a solicita și obține aplicarea metodei votului cumulativ în condițiile prezentei legi și ale reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acesteia. Orice prevedere din actul constitutiv care are ca scop sau ca efect restrângerea dreptului acționarilor de a cere, în condițiile legii, aplicarea metodei votului cumulativ pentru numirea administratorilor este considerată nescrisă.(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător și în cazul alegerii membrilor consiliului de supraveghere, în situația în care emitentul este administrat în sistem dualist.(5) A.S.F. emite reglementări privind aplicarea metodei votului cumulativ.  +  Articolul 86(1) Orice majorare a capitalului social este hotărâtă de adunarea generală extraordinară a acționarilor.(2) Actul constitutiv sau hotărârea adunării generale extraordinare poate autoriza majorarea capitalului social până la un nivel maxim. În limitele nivelului fixat, consiliul de administrație poate decide, în urma delegării de atribuții, majorarea capitalului social. Această competență se acordă administratorilor pe o durată de maximum 3 ani și poate fi reînnoită de către adunarea generală pentru o perioadă care, pentru fiecare reînnoire, nu poate depăși 3 ani.(3) Consiliului de administrație/directoratului îi poate fi delegată prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor, pe lângă atribuția de a decide majorarea capitalului social, și cea de ridicare a dreptului de preferință în cadrul respectivei operațiuni, cu respectarea condițiilor de cvorum și majoritate prevăzute la art. 88. În cazul ridicării dreptului de preferință de către consiliul de administrație/directorat, prevederile art. 88 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.(4) Hotărârile luate de consiliul de administrație al unui emitent, în exercițiul atribuțiilor delegate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, au același regim ca și hotărârile adunării generale a acționarilor, în ceea ce privește publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanță.(5) Tarifele percepute acționarilor care solicită eliberarea unor copii ale documentelor emise în aplicarea alin. (3) nu depășesc costurile necesare multiplicării.  +  Articolul 87(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.(2) Odată cu fixarea dividendelor, adunarea generală a acționarilor stabilește și data în care acestea se vor plăti acționarilor. Această dată nu va fi stabilită mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor.(3) În cazul în care adunarea generală a acționarilor nu stabilește data plății dividendelor, potrivit alin. (2), acestea se plătesc în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dată de la împlinirea căreia societatea este de drept în întârziere.(4) Hotărârea adunării generale de fixare a dividendului se depune în termen de 15 zile la Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârea constituie titlu executoriu, în temeiul căruia acționarii pot începe executarea silită împotriva societății, potrivit legii.(5) Emitenții efectuează plata dividendelor și a oricăror altor sume cuvenite deținătorilor de valori mobiliare prin intermediul depozitarului central al valorilor mobiliare respective, precum și al participanților la sistemul acestora.  +  Articolul 88(1) În cazul majorării de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care dețin cel puțin 3/4 din drepturile de vot. În urma ridicării dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noile acțiuni, acestea vor fi oferite spre subscriere publicului cu respectarea dispozițiilor privind ofertele publice de vânzare din cadrul titlului II și ale reglementărilor emise în aplicarea acestora.(2) Majorarea de capital social prin aport în natură este aprobată de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 85% din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 3/4 din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri noi și performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente.(3) Evaluarea aportului în natură se face de către experți independenți, în conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990.(4) Numărul de acțiuni ce revine ca urmare a aportului în natură se determină ca raport între valoarea aportului, stabilită în conformitate cu prevederile alin. (3), și cea mai mare valoare dintre prețul de piață al unei acțiuni, valoarea pe acțiune calculată pe baza activului net contabil sau valoarea nominală a acțiunii.(5) În cazul ridicării dreptului de preferință, în conformitate cu prevederile alin. (1), numărul de acțiuni se stabilește după criteriul enunțat la alin. (4).  +  Articolul 89(1) Majorarea capitalului social prin conversia unor datorii certe, lichide și exigibile este asimilată operațiunii de majorare de capital social cu aport în numerar, fiind efectuată cu acordarea dreptului de preferință tuturor acționarilor emitentului și în condițiile stabilite prin prezentul articol.(2) În vederea acordării dreptului de preferință, adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște majorarea capitalului social cu suma rezultată prin conversia datoriei certe, lichide și exigibile, precum și cu o sumă suplimentară reprezentând aport în numerar al celorlalți acționari, care pot subscrie acțiuni proporțional cu cota deținută de aceștia la data de înregistrare stabilită de adunarea generală a acționarilor.(3) Cvorumul de ședință pentru adoptarea hotărârii de majorare a capitalului social prin conversia datoriilor certe, lichide și exigibile, cu acordarea dreptului de preferință, este cel prevăzut de Legea nr. 31/1990.(4) Ridicarea dreptului de preferință în situația majorării capitalului social prin conversia datoriilor certe, lichide și exigibile se realizează cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 88 alin. (1).  +  Articolul 90(1) Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv, care au drept efect modificarea capitalului social, pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței.(2) Acțiunile în anulare menționate la alin. (1) se soluționează de urgență și cu precădere de către tribunale, în camera de consiliu, într-un termen de 30 de zile de la data introducerii cererii de chemare în judecată.(3) Hotărârile date de tribunal pot fi atacate cu recurs în termen de 15 zile de la data comunicării.(4) Recursul se va soluționa de urgență de către curțile de apel în termen de 30 de zile de la data înregistrării dosarului pe rolul instanței de recurs.  +  Articolul 91(1) Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depășește, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, sunt încheiate de către administratorii sau directorii emitentului numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.(2) Închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor.(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) și (2), oricare dintre acționari poate solicita instanței judecătorești anularea actului juridic încheiat și urmărirea administratorilor pentru repararea prejudiciului cauzat societății.(4) În cazul unui eveniment corporativ în cadrul căruia, în urma aplicării algoritmului specific evenimentului respectiv, rezultă fracțiuni de instrumente financiare, rotunjirea rezultatelor se va realiza la întregul inferior.(5) În cazul evenimentelor corporative prevăzute la alin. (4), organul statutar al emitentului stabilește prețul instrumentului financiar la care se compensează fracțiunile de instrumente financiare, care nu poate fi mai mic decât cea mai mare valoare dintre valoarea de piață și valoarea nominală a respectivului instrument financiar. Valoarea de piață a respectivului instrument financiar reprezintă valoarea medie de tranzacționare aferentă ultimelor 12 luni anterioare convocării ședinței organului statutar, ajustată corespunzător modificărilor generate de eventuale evenimente corporative din această perioadă, dacă este cazul. În cazul evenimentelor corporative în cadrul cărora, în urma aplicării algoritmului specific evenimentului respectiv, rezultă fracțiuni de acțiuni, sumele datorate acționarilor ca urmare a compensării fracțiunilor de acțiuni nu sunt prescriptibile, acțiunile având asupra lor drept de proprietate.(6) Operațiunea de consolidare a valorii nominale a unei acțiuni se aprobă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor în condițiile prevăzute la art. 115 alin. (1) și alin. (2) teza a doua din Legea societăților nr. 31/1990, care se aplică corespunzător și în cazul consolidării valorii nominale, precum și la art. 115 alin. (3) din Legea nr. 31/1990. În sensul prezentelor prevederi, prin consolidarea valorii nominale a unei acțiuni se înțelege operațiunea prin care se majorează valoarea nominală, concomitent cu reducerea proporțională a numărului total de acțiuni emise de respectiva societate. În cazul unei operațiuni de consolidare a valorii nominale a unei acțiuni în cadrul căreia, în urma aplicării algoritmului specific, rezultă fracțiuni de instrumente financiare, compensarea acestora se face cu aplicarea rotunjirii prevăzute la alin. (4), la prețul stabilit de adunarea generală extraordinară a acționarilor, în conformitate cu prevederile alin. (5).(7) Numărul de acțiuni rezultat din calcul ca efect al consolidării valorii nominale a acțiunilor este egal cu numărul de acțiuni emise anterior consolidării împărțit la valoarea raportului dintre valoarea nominală consolidată și valoarea nominală anterioară consolidării.(8) În condițiile dobândirii de acțiuni proprii de către emitent ca efect al rotunjirii prevăzute la alin. (6), consolidarea valorii nominale a acțiunilor este permisă numai sub condiția îndeplinirii cerințelor prevăzute la art. 103^1 alin. (1) lit. b) și d) din Legea nr. 31/1990.(9) În situația în care numărul de acțiuni proprii care ar urma să fie dobândite de emitent potrivit alin. (8) ar urma să fie un număr fracționar, rotunjirea se face la întregul imediat superior, iar majorarea capitalului social al societății corespunzătoare efectuării acestei rotunjiri se face în favoarea emitentului, prin înglobarea de rezerve în sumă egală cu valoarea nominală a rotunjirii, calculată pe baza valorii nominale consolidate a unei acțiuni, cu respectarea prevederilor art. 210 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.(10) Adunarea generală extraordinară a acționarilor convocată în aplicarea prevederilor alin. (6) este competentă să adopte, pe lângă aprobarea consolidării valorii nominale a acțiunilor, puncte distincte pentru următoarele:a) aprobarea propunerii consiliului de administrație, respectiv a directoratului societății privitoare la valoarea unei acțiuni consolidate ce urmează a fi utilizată pentru calculul valorii compensărilor, în aplicarea prevederilor alin. (6);b) informarea cu privire la sumele ce urmează a fi plătite acționarilor potrivit alin. (6), aprobarea termenilor și condițiilor de plată, precum și aprobarea instrucțiunilor de calcul ce urmează a fi puse la dispoziția acționarilor;c) mandatarea consiliului de administrație/directoratului emitentului să efectueze modificarea actului constitutiv al emitentului ca efect al consolidării valorii nominale a acțiunilor și să efectueze toate operațiunile necesare înregistrării și modificării actului constitutiv în registrul comerțului.(11) Emitentul plătește sumele ce urmează să fie plătite acționarilor potrivit alin. (6) în termen de maximum 4 luni de la data AGEA care aprobă consolidarea valorii nominale a acțiunilor.  +  Articolul 92(1) Prin derogare de la prevederile art. 134 din Legea nr. 31/1990, prețul plătit de un emitent acționarului care își exercită dreptul de a se retrage din societate este stabilit de un evaluator independent înregistrat la A.S.F. și în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii.(2) Emitentul are obligația achitării contravalorii acțiunilor deținute de acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate în termen de 4 luni de la depunerea cererii privind retragerea.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor, precum și implicarea pe termen lung a acestora în cadrul emitenților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată  +  Articolul 93(1) Prezenta secțiune stabilește condițiile pentru exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor, aferente acțiunilor cu drept de vot, în cadrul adunărilor generale ale emitenților constituiți potrivit Legii nr. 31/1990, care au sediul social pe teritoriul României și ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată situată sau care funcționează într-un stat membru, precum și cerințele specifice pentru a încuraja implicarea acționarilor, în special pe termen lung. Aceste cerințe specifice se aplică în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații, facilitarea exercitării drepturilor acționarilor, transparența investitorilor instituționali, administratorii de active și consilierii de vot, remunerația conducătorilor și tranzacțiile cu părți afiliate.(2) Aspectele reglementate de prezenta secțiune se aplică în cazul în care emitentul are sediul social în România. Orice referire la legislația aplicabilă se interpretează ca trimiteri la legea națională aplicabilă domeniului respectiv. Prevederile art. 101-104 sunt aplicabile după cum urmează:a) pentru investitorii instituționali și administratorii de active, dacă România este statul membru de origine, astfel cum este definit în orice act legislativ sectorial al Uniunii Europene direct aplicabil pe teritoriul României sau în orice act legislativ sectorial național care transpune directive europene;b) pentru consilierii de vot, după cum urmează:(i) dacă consilierul de vot își are sediul social în România; sau(ii) în cazul în care consilierul de vot nu își are sediul social nici în România și nici într-un alt stat membru, dacă consilierul de vot își are sediul principal în România; sau(iii) în cazul în care consilierul de vot nu are nici sediul social și nici sediul principal în România și nici într-un alt stat membru, dacă consilierul de vot are un sediu în România.(3) Prevederile prezentei secțiuni, cu excepția dispozițiilor prevăzute la art. 101-104 care sunt aplicabile în cazul tuturor tipurilor de OPCVM și FIA, nu sunt aplicabile emitenților constituiți potrivit Legii nr. 31/1990, care sunt OPCVM definite la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012, sau FIA definite la art. 3 pct. 20 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 74/2015, și care sunt de tip deschis potrivit art. 1 pct. 2 din Regulamentul delegat (UE) 694/2014 al Comisiei din 17 decembrie 2013 de completare a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care stabilesc tipurile de administratori ai fondurilor de investiții alternative.(4) Prezenta secțiune și reglementările A.S.F. emise în aplicarea acesteia nu se aplică în cazul utilizării instrumentelor, competențelor și mecanismelor de rezoluție prevăzute de Legea nr. 312/2015 privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar, cu modificările ulterioare.(5) Prevederile art. 95-100 se aplică intermediarilor în măsura în care aceștia prestează servicii pentru acționari sau alți intermediari în ceea ce privește acțiunile emitenților care își au sediul social în România și ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată situată sau care funcționează într-un stat membru.(6) Prevederile art. 101-104 se aplică:a) investitorilor instituționali, în măsura în care aceștia investesc direct sau printr-un administrator de active în acțiuni tranzacționate pe o piață reglementată;b) administratorilor de active, în măsura în care aceștia investesc în astfel de acțiuni în numele investitorilor;c) consilierilor de vot, în măsura în care aceștia prestează servicii pentru acționari în ceea ce privește acțiunile emitenților care au sediul social într-un stat membru și ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată situată sau care funcționează într-un stat membru.(7) Dispozițiile prezentei secțiuni nu aduc atingere dispozițiilor prevăzute de actele legislative sectoriale ale Uniunii Europene direct aplicabile pe teritoriul României sau de actele legislative sectoriale naționale care transpun directive europene, care reglementează tipuri specifice de emitenți sau tipuri specifice de entități.(8) În sensul prezentei secțiuni, prin acte legislative sectoriale ale Uniunii Europene direct aplicabile pe teritoriul României, respectiv actele legislative sectoriale naționale se înțelege actele legislative care reglementează domenii specifice de activitate, precum cele privind instituțiile de credit, firmele de investiții, societățile de administrare a investițiilor, administratorii de fonduri de investiții alternative, societățile de asigurare și reasigurare și fondurile de pensii ocupaționale cărora li se aplică prevederile Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale, cu completările ulterioare.(9) În cazul în care prezenta lege prevede norme specifice sau adaugă cerințe în comparație cu dispozițiile prevăzute la alin. (7), dispozițiile respective se aplică în coroborare cu dispozițiile prezentei secțiuni.(10) Prezenta secțiune se aplică cu respectarea prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2018/1.212 al Comisiei din 3 septembrie 2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei nr. 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor.  +  Articolul 94Termenii și expresiile utilizate în prezenta secțiune au următoarele semnificații, cu excepția cazului în care este prevăzut expres altfel, în cuprinsul prezentei secțiuni:a) administrator de active - o firmă de investiții care furnizează servicii de administrare de portofoliu pentru investitori, un AFIA astfel cum este definit la art. 3 pct. 2 din Legea nr. 74/2015, care nu intră sub incidența prevederilor art. 2 din respectiva lege sau o societate de administrare a investițiilor astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, sau o societate de investiții care este autorizată în conformitate cu O.U.G. nr. 32/2012, cu condiția ca aceasta să nu fi desemnat pentru administrarea sa o societate de administrare a investițiilor autorizată în temeiul O.U.G. nr. 32/2012;b) conducător - orice membru al consiliului de administrație, precum și orice director, în cazul sistemului unitar de administrare, respectiv orice membru al consiliului de supraveghere, precum și al directoratului, în cazul sistemului dualist de administrare, potrivit Legii nr. 31/1990, inclusiv în toate cazurile în care a fost numit, directorul general și, dacă există această funcție, directorul general adjunct;c) consilier de vot - persoană juridică ce analizează, cu titlu profesional și comercial, comunicările publice ale emitenților și, dacă sunt relevante, alte informații privind emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată pentru a informa investitorii în legătură cu deciziile lor de vot, furnizând cercetări, consiliere sau recomandări de vot legate de exercitarea drepturilor de vot;d) intermediar - o persoană, cum ar fi o firmă de investiții, o instituție de credit, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul (UE) 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) 648/2012, și un depozitar central, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul (UE) 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) 236/2012, care furnizează servicii de păstrare a acțiunilor, de administrare de acțiuni sau de menținere de conturi de titluri de valoare în numele acționarilor sau al altor persoane;e) investitor instituțional:(i) o societate care desfășoară activități de asigurări de viață, astfel cum este prevăzut la art. 2 alin. (6) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, precum și operațiuni de reasigurare, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (2) pct. 44 din aceeași lege, cu condiția ca activitățile respective să includă obligații de asigurare de viață, și care nu este exclusă în temeiul respectivei legi;(ii) o instituție pentru furnizarea de pensii ocupaționale căreia i se aplică prevederile Legii nr. 1/2020, cu completările ulterioare, în conformitate cu art. 2 din legea respectivă;f) informații privind identitatea acționarului - informații care permit stabilirea identității unui acționar, incluzând cel puțin următoarele informații:(i) numele și datele de contact ale acționarului, inclusiv adresa completă și, dacă este disponibilă, adresa de e-mail, precum și, în cazul în care acționarul este persoană juridică, numărul său de înregistrare sau, dacă nu este disponibil, numărul său unic de identificare, cum ar fi identificatorul entității juridice;(ii) numărul de acțiuni deținute; și(iii) numai în măsura în care sunt solicitate de emitent, unul sau mai multe dintre următoarele detalii: categoriile sau clasele respectivelor acțiuni sau data de la care sunt deținute acțiunile;g) parte afiliată - are înțelesul prevăzut în standardele internaționale de contabilitate adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE) 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate.  +  Articolul 95(1) Emitenții au dreptul de a identifica acționarii.(2) La cererea emitentului sau, după caz, a unui terț desemnat de emitent, intermediarii comunică emitentului, fără întârziere, informațiile privind identitatea acționarului.(3) În cazul în care există mai mulți intermediari într-un lanț de intermediari, cererea emitentului sau a unui terț desemnat de emitent este transmisă între intermediari, fără întârziere.(4) Informațiile cu privire la identitatea acționarului sunt transmise direct emitentului sau terțului desemnat de emitent, fără întârziere, de către intermediarul care deține informațiile solicitate. Emitentul poate obține informații privind identitatea acționarilor din partea oricărui intermediar din lanț care deține informațiile.(5) Emitentul poate solicita depozitarului central sau unui alt intermediar sau unui furnizor de servicii să colecteze informațiile referitoare la identitatea acționarilor, inclusiv de la intermediarii din lanțul de intermediari, și să transmită informațiile emitentului.(6) La cererea emitentului sau a unui terț desemnat de acesta, intermediarul comunică emitentului, fără întârziere, informațiile privind următorul intermediar din lanțul de intermediari.(7) Datele cu caracter personal ale acționarilor se prelucrează în temeiul prezentului articol pentru a permite emitentului să identifice acționarii săi existenți, pentru a comunica cu aceștia în mod direct cu scopul de a facilita exercitarea drepturilor acționarilor și implicarea acestora în cadrul emitentului.(8) Fără a aduce atingere niciunei perioade de stocare mai lungi prevăzute de orice act legislativ sectorial al Uniunii Europene direct aplicabil pe teritoriul României sau de orice act legislativ sectorial național care transpune directive europene, emitenții și intermediarii nu stochează datele cu caracter personal ale acționarilor care le-au fost transmise în conformitate cu prezentul articol în scopurile precizate în acesta din urmă, pentru o perioadă ce nu depășește 12 luni de la data la care au luat cunoștință că persoana în cauză a încetat să mai fie acționar.(9) Prevederile alin. (7) se aplică fără a aduce atingere posibilității de prelucrare, de către emitent și/sau intermediari, a datelor cu caracter personal ale persoanelor care au încetat să mai fie acționari, în alte scopuri, potrivit reglementărilor în vigoare, cum ar fi pentru asigurarea unei evidențe adecvate care să permită realizarea istoricului transferurilor dreptului de proprietate asupra acțiunilor emitentului, pentru menținerea evidențelor necesare în ceea ce privește adunările generale, inclusiv în ceea ce privește validitatea rezoluțiilor sale, pentru îndeplinirea de către emitent a obligațiilor care îi revin în ceea ce privește plata dividendelor sau oricăror alte sume care trebuie plătite foștilor acționari, luând în considerare inclusiv, după caz, termenele de prescripție prevăzute de legislația în vigoare.(10) Emitenții au dreptul de a rectifica informațiile incomplete sau inexacte cu privire la identitatea acționarilor lor.(11) Divulgarea de către un intermediar a informațiilor referitoare la identitatea acționarilor în conformitate cu prezentul articol nu se consideră încălcare a restricțiilor cu privire la divulgarea informațiilor impuse prin contract sau prin orice acte juridice sau administrative.  +  Articolul 96(1) Intermediarii sunt obligați să transmită, fără întârziere, de la emitent către acționar sau către un terț desemnat de acționar, următoarele informații:a) informațiile pe care emitentul este obligat să le furnizeze acționarului pentru a-i permite acestuia să își exercite drepturile aferente acțiunilor sale și care sunt destinate tuturor acționarilor cu acțiuni din acea categorie; saub) în cazul în care informațiile prevăzute la lit. a) sunt puse la dispoziția acționarilor pe website-ul emitentului, o notă care să indice locul din cadrul website-ului emitentului unde pot fi găsite aceste informații.(2) Emitenții trebuie să furnizeze intermediarilor informațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) sau la nota prevăzută la alin. (1) lit. b), într-un format standardizat și la timp.(3) Informațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) sau la nota prevăzută la alin. (1) lit. b) nu trebuie să fie transmise sau furnizate în conformitate cu alin. (1) și (2) atunci când emitenții trimit informațiile respective sau nota respectivă direct către toți acționarii sau către un terț desemnat de acționar.(4) Intermediarii transmit emitentului, fără întârziere și conform instrucțiunilor primite de la acționari, informațiile primite de la aceștia legate de exercitarea drepturilor care decurg din acțiunile lor.(5) În cazul în care există mai mulți intermediari într-un lanț de intermediari, informațiile prevăzute la alin. (1) și (4) se transmit între intermediari, fără întârziere, cu excepția cazului în care informațiile pot fi transmise direct de către intermediari emitentului, acționarului sau unui terț desemnat de acționar.(6) În cazul deținerilor care nu sunt evidențiate în conturi administrate de un intermediar care este participant la sistemul depozitarului central, accesul la informații se va realiza conform regulilor depozitarului central, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 97(1) Intermediarii facilitează exercitarea drepturilor de către acționar, inclusiv dreptul de a participa la adunările generale și de a vota în cadrul acestora, prin realizarea uneia din următoarele acțiuni:a) intermediarul ia măsurile necesare pentru ca acționarul sau un terț desemnat de acționar să poată să își exercite drepturile;b) intermediarul exercită drepturile care decurg din acțiuni în baza autorizării și instrucțiunilor explicite ale acționarului și în beneficiul acestuia din urmă.(2) În cazul în care voturile sunt exprimate electronic, emitentul ia măsurile necesare pentru transmiterea unei confirmări electronice de primire a voturilor către persoana care și-a exprimat votul.(3) După adunarea generală, acționarul sau un terț desemnat de acționar poate obține de la emitent, cel puțin la cerere, o confirmare a faptului că voturile au fost numărate și înregistrate în mod valabil de către emitent, cu excepția cazului în care aceste informații sunt deja la dispoziția acestora. Solicitarea unei astfel de confirmări poate fi făcută în termen de o lună de la data votului.(4) În cazul în care intermediarul primește confirmarea prevăzută la alin. (2) sau (3), acesta o transmite, fără întârziere, acționarului sau unui terț desemnat de acționar. În cazul în care există mai mulți intermediari în lanțul de intermediari, confirmarea este transmisă între intermediari, fără întârziere, cu excepția cazului în care confirmarea poate fi transmisă direct acționarului sau terțului desemnat de acționar.(5) În cazul deținerilor care nu sunt evidențiate în conturi administrate de un intermediar care este participant la sistemul depozitarului central, facilitarea exercitării drepturilor se va realiza conform regulilor depozitarului central, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 98(1) Intermediarii publică tarifele aplicabile pentru serviciile furnizate în temeiul art. 95-97 și art. 99, separat pentru fiecare serviciu.(2) Orice tarife care pot fi percepute de către un intermediar acționarilor, emitenților și altor intermediari sunt nediscriminatorii și proporționale cu costurile reale suportate pentru furnizarea serviciilor.(3) Diferențele dintre tarifele percepute pentru exercitarea drepturilor la nivel național și cele percepute pentru exercitarea transfrontalieră a drepturilor sunt permise numai dacă sunt justificate în mod corespunzător și dacă reflectă variația costurilor efective suportate pentru prestarea serviciilor.  +  Articolul 99Prevederile art. 95-98 se aplică și intermediarilor care nu au nici sediul social și nici sediul principal în Uniunea Europeană, în cazul în care furnizează serviciile prevăzute la art. 93 alin. (5).  +  Articolul 100A.S.F. informează Comisia Europeană cu privire la dificultățile practice substanțiale apărute în aplicarea dispozițiilor art. 95-99 sau cu privire la nerespectarea dispozițiilor art. 95-99 de către intermediarii din Uniunea Europeană sau dintr-o țară terță, în cel mai scurt timp ulterior constatării.  +  Articolul 101(1) Investitorii instituționali și administratorii de active respectă fie cerințele prevăzute la alin. (2)-(4), fie fac publică o justificare clară și argumentată a deciziei de a nu respecta una sau mai multe dintre cerințele de la alin. (2)-(4).(2) Investitorii instituționali și administratorii de active elaborează și publică o politică de implicare care descrie modul în care aceștia integrează implicarea acționarilor în strategiile lor de investiții.(3) Politica prevăzută la alin. (2) descrie modul în care investitorii instituționali și administratorii de active:a) monitorizează aspectele relevante legate de emitenții în care s-a investit, inclusiv strategia, performanțele și riscurile financiare și nefinanciare, structura capitalului, impactul social și asupra mediului și guvernanța corporativă;b) poartă dialoguri cu emitenții în care s-a investit;c) exercită drepturi de vot și alte drepturi aferente acțiunilor;d) cooperează cu alți acționari, comunică cu părțile interesate relevante din emitenții în care s-a investit;e) gestionează conflictele de interese reale și potențiale legate de implicarea lor.(4) Investitorii instituționali și administratorii de active publică anual informații privind modul în care a fost pusă în aplicare politica lor de implicare, inclusiv o prezentare generală a comportamentului de vot, o explicație a celor mai semnificative voturi și a utilizării serviciilor consilierilor de vot. Aceștia publică informații privind modul în care și-au exprimat voturile în adunările generale ale emitenților în care dețin acțiuni, cu excepția voturilor care au fost exprimate secret potrivit prevederilor legale. Aceste informații pot exclude voturile care sunt nesemnificative având în vedere aspectele supuse votului sau participația pe care acționarul o are în emitent.(5) Informațiile prevăzute la alin. (4) se includ în raportul anual publicat de investitorul instituțional sau de administratorul de active potrivit actelor legislative sectoriale ale Uniunii Europene sau naționale. În situația în care nu se publică un raport anual potrivit legislației menționate, informațiile se publică separat, în termen de cel mult 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar precedent.(6) Informațiile prevăzute la alin. (1)-(4) sunt disponibile în mod gratuit pe website-ul investitorului instituțional sau al administratorului de active. În cazul în care un administrator de active pune în aplicare politica de implicare, inclusiv votarea, în numele unui investitor instituțional, investitorul instituțional menționează locul în care administratorul de active a publicat informațiile despre acel vot.(7) Normele privind conflictele de interese aplicabile investitorilor instituționali și administratorilor de active, inclusiv cele ale art. 14 din Legea nr. 74/2015, art. 15 lit. e),art. 29-32 și art. 34 alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 32/2012 și ale dispozițiilor relevante din cadrul regulamentelor europene sau, după caz, din reglementările A.S.F. de punere în aplicare a acestora, precum ale art. 78-80 din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și cu privire la activitățile de implicare.  +  Articolul 102(1) Investitorii instituționali publică în raportul anual modul în care elementele principale ale strategiei lor de investiții de capital sunt în concordanță cu profilul și durata datoriilor lor, în special a datoriilor pe termen lung, și modul în care acestea contribuie la performanța pe termen mediu și lung a activelor lor.(2) În cazul în care un administrator de active investește în numele unui investitor instituțional, fie în baza unui mandat discreționar, fie prin intermediul unui organism de plasament colectiv, investitorul instituțional publică următoarele informații cu privire la acordul său cu administratorul de active:a) modul în care acordul cu administratorul de active stimulează administratorul de active să își alinieze strategia de investiții și deciziile cu profilul și durata datoriilor investitorului instituțional, în special ale datoriilor pe termen lung;b) modul în care acordul respectiv stimulează administratorul de active să ia decizii de investiții bazate pe evaluări ale performanței financiare și nefinanciare pe termen mediu și lung a emitentului în care s-a investit și să se implice în activitatea emitenților în care s-a investit pentru a le îmbunătăți performanța pe termen mediu și lung;c) modul în care metoda și perioada de evaluare a performanței administratorului de active și remunerația pentru serviciile de administrare a activelor sunt în concordanță cu profilul și durata datoriilor investitorului instituțional, în special ale datoriilor pe termen lung, și țin seama de performanța absolută pe termen lung;d) modul în care investitorul instituțional monitorizează costurile aferente volumului de tranzacționare al portofoliului, suportate de administratorul de active, și modul în care definește și monitorizează ținta de volum de tranzacționare al portofoliului sau ținta de interval al acestuia;e) durata acordului cu administratorul de active.(3) În cazul în care acordul cu administratorul de active nu conține unul sau mai multe dintre elementele prevăzute la alin. (2), investitorul instituțional furnizează o justificare clară și argumentată a acestui fapt în cuprinsul raportului anual prevăzut la alin. (1).(4) Informațiile prevăzute la alin. (1)-(3) sunt disponibile, în mod gratuit, pe website-ul investitorului instituțional și se actualizează anual, cu excepția cazului în care nu există modificări semnificative. Investitorii instituționali reglementați de Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, pot să includă aceste informații în raportul lor privind solvabilitatea și situația financiară prevăzut la art. 39 din această lege. Investitorii instituționali cărora li se aplică Legea nr. 1/2020, cu modificările și completările ulterioare, pot include aceste informații în rapoartele anuale prevăzute de legea respectivă.  +  Articolul 103(1) Administratorii de active pun la dispoziție anual investitorului instituțional cu care au încheiat acordurile prevăzute la art. 102 informații privind modul în care strategia de investiții și punerea în aplicare a acesteia respectă acordul și contribuie la performanța pe termen mediu și lung a activelor investitorului instituțional sau a fondului.(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) includ:a) informarea cu privire la riscurile semnificative esențiale pe termen mediu și lung asociate cu investițiile, structura portofoliului, volumul de tranzacționare și costurile aferente volumului de tranzacționare a portofoliului, utilizarea consilierilor de vot în cadrul activităților de implicare și politica lor privind împrumutul de titluri de valoare și punerea în aplicare a acesteia pentru realizarea activităților sale de implicare, dacă este cazul, în special cu ocazia adunării generale a emitenților în care s-a investit;b) dacă se iau decizii de investiții pe baza unor evaluări a performanței pe termen mediu și lung a emitentului în care s-a investit, inclusiv a performanței nefinanciare, și, în caz afirmativ, modul în care se iau aceste decizii;c) dacă au apărut conflicte de interese în legătură cu activitățile de implicare și, în caz afirmativ, care sunt acestea și, totodată, modul în care au fost soluționate de către administratorii de active.(3) Informațiile prevăzute la alin. (1) și (2) se pun la dispoziție împreună cu raportul anual prevăzut la art. 92 din O.U.G. nr. 32/2012 sau la art. 21 din Legea nr. 74/2015 sau în comunicările periodice prevăzute la art. 82 alin. (2)-(7) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare. În cazul în care informațiile dezvăluite în temeiul alin. (1) și (2) sunt deja la dispoziția publicului, administratorul de active nu trebuie să le furnizeze direct investitorului instituțional.  +  Articolul 104(1) Consilierii de vot publică datele privind codul de conduită pe care îl aplică și raportează cu privire la aplicarea acestuia.(2) În cazul în care consilierii de vot nu aplică un cod de conduită, aceștia furnizează o justificare clară și argumentată a acestei decizii.(3) În cazul în care nu respectă oricare dintre recomandările codului de conduită în cauză, consilierii de vot declară ce părți nu au fost respectate, oferă explicații pentru decizia lor și indică, dacă este cazul, măsurile alternative adoptate.(4) Informațiile prevăzute la alin. (1)-(3) se pun la dispoziția publicului, în mod gratuit, pe website-urile consilierilor de vot și sunt actualizate anual.(5) Pentru a informa adecvat clienții cu privire la acuratețea și fiabilitatea activităților pe care le desfășoară, consilierii de vot publică anual cel puțin următoarele informații în legătură cu cercetarea, consilierea și recomandările lor de vot:a) caracteristicile esențiale ale metodologiilor și modelelor pe care le aplică;b) principalele surse de informații pe care le utilizează;c) procedurile instituite pentru a se asigura calitatea cercetării, a consilierii și a recomandărilor de vot, precum și calificările personalului implicat;d) dacă și, în caz afirmativ, modul în care iau în considerare condițiile de pe piața națională, cadrul național legislativ și de reglementare, precum și condițiile specifice emitentului;e) caracteristicile esențiale ale politicilor de vot aplicate pentru fiecare piață;f) dacă mențin dialogul cu emitenții care fac obiectul cercetărilor, al consilierii sau al recomandărilor lor de vot și cu părțile interesate ale emitentului și, în caz afirmativ, amploarea și natura acestuia;g) politica privind prevenirea și gestionarea potențialelor conflicte de interese.(6) Informațiile prevăzute la alin. (5) se pun la dispoziția publicului pe website-urile consilierilor de vot și rămân disponibile gratuit pentru cel puțin 3 ani de la data publicării. Informațiile nu trebuie să fie dezvăluite separat dacă sunt disponibile în cadrul informațiilor publicate în temeiul alin. (1)-(4).(7) Consilierii de vot identifică și dezvăluie fără întârziere clienților lor orice conflict de interese existent sau potențial sau orice relație de afaceri existentă sau potențială care le poate influența realizarea cercetării, consilierea sau recomandările de vot și măsurile pe care le-au luat pentru a elimina, reduce sau gestiona conflictul de interese existent sau potențial.(8) Prezentul articol se aplică și consilierilor de vot care nu au nici sediul social și nici sediul principal în Uniunea Europeană, dar care își desfășoară activitățile prin intermediul unui sediu situat în România.  +  Articolul 105(1) Consiliul de administrație sau directoratul, după caz, convoacă adunarea generală în termenul prevăzut la art. 117 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.(2) Termenul prevăzut la alin. (1) nu este aplicabil pentru a doua sau pentru următoarea convocare a adunării generale determinată de neîntrunirea cvorumului necesar pentru adunarea convocată pentru prima dată, cu condiția ca:a) prevederile prezentului articol să fi fost respectate cu ocazia primei convocări;b) pe ordinea de zi să nu se fi adăugat niciun punct nou;c) să treacă cel puțin 10 zile între convocarea finală și data adunării generale.(3) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.(4) Drepturile prevăzute la alin. (3) pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.(5) Acționarii pot exercita drepturile prevăzute la alin. (3) în termen de 15 zile de la data publicării convocării.(6) În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (3) lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea termenului prevăzut la art. 117^1 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.(7) Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.(8) Data de referință se stabilește de către emitent și nu poate să fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei adunării generale căreia i se aplică.(9) Împiedicarea accesului unui acționar ce îndeplinește condițiile legii de a participa la adunarea generală a acționarilor dă dreptul oricărei persoane interesate să ceară în justiție anularea hotărârii adunării generale a acționarilor.(10) Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.(11) În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.(12) Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.(13) Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 sau unui avocat.(14) Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală sau în termenul prevăzut de actul constitutiv al emitentului, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al adunării generale.(15) Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri indicate la alin. (13) de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:a) este un acționar majoritar al emitentului sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).(16) Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Prevederile prezentului alineat nu afectează dreptul acționarului de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală, în conformitate cu reglementările emise de A.S.F. în aplicarea prezentelor dispoziții.(17) Emitenții pot permite acționarilor lor orice formă de participare la adunarea generală prin mijloace electronice de transmisie a datelor.(18) Acționarii pot să își desemneze și să își revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor.(19) Emitenții au obligația să întocmească proceduri care să dea acționarilor posibilitatea de a vota în adunarea generală, atât prin participarea în mod personal sau prin reprezentant în adunarea generală, cât și prin reprezentare, respectiv prin corespondență. În cazul în care pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor se află rezoluții care necesită votul secret, votul acționarilor participanți în mod personal sau prin reprezentant, precum și al celor care votează prin corespondență va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință. În cazul votului prin reprezentant, dezvăluirea votului față de acesta, înainte de adunarea generală, nu reprezintă o încălcare a cerinței privind caracterul secret al votului.(20) În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz este luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.(21) Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.(22) Cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor, societatea pune la dispoziția acționarilor documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, pe website-ul propriu, inclusiv situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, respectiv raportul directoratului și cel al consiliului de supraveghere, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende.(23) Consiliul de administrație, respectiv directoratul sunt obligați să convoace adunarea generală la cererea acționarilor precizați la art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, în situația în care cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuția adunării, astfel încât adunarea să fie ținută, la prima sau la a doua convocare, în termen de 60 de zile de la data cererii.(23^1) Emitentul trebuie să stabilească pentru fiecare hotărâre cel puțin numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil exprimate, precum și numărul de voturi exprimate «pentru» și «împotrivă» fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri. (la 01-08-2022, Articolul 105 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V , Titlul III a fost completat de Punctul 1, Articolul III din LEGEA nr. 237 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 22 iulie 2022 ) (23^2) Emitentul trebuie ca, în termen de maximum 15 zile de la data adunării generale, să publice pe site-ul propriu rezultatele votului, stabilite în conformitate cu alin. (23^1). (la 01-08-2022, Articolul 105 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V , Titlul III a fost completat de Punctul 1, Articolul III din LEGEA nr. 237 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 22 iulie 2022 ) (23^3) În aplicarea prevederilor alin. (23^1), în situația în care actul constitutiv al emitentului nu dispune altfel, poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat; în cazul în care actul constitutiv cuprinde mențiuni cu privire la calificarea poziției de «abținere» ca vot exprimat sau neexprimat, emitentul are obligația să includă în convocatorul adunării generale a acționarilor mențiuni cu privire la aceasta. (la 01-08-2022, Articolul 105 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V , Titlul III a fost completat de Punctul 1, Articolul III din LEGEA nr. 237 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 22 iulie 2022 ) Notă
  Articolul IV din LEGEA nr. 237 din 19 iulie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 741 din 22 iulie 2022, prevede:
  Articolul IV
  Dispozițiile art. 105 alin. (23^3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, precum și cu modificările și completările ulterioare aduse prin prezenta lege, se aplică pentru adunările generale ale acționarilor emitenților convocate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi.
  (23^4) Prevederile alin. (23^1)-(23^3) nu aduc atingere dispozițiilor legale referitoare la formalitățile necesare pentru validarea hotărârilor sau posibilității contestării în justiție a hotărârii adoptate. (la 01-08-2022, Articolul 105 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V , Titlul III a fost completat de Punctul 1, Articolul III din LEGEA nr. 237 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 22 iulie 2022 ) (24) În sensul prevederilor Legii nr. 312/2015, cu modificările ulterioare, adunarea generală poate, cu o majoritate de două treimi din voturile valabil exprimate, decide sau modifica statutul pentru a prevedea că o convocare a adunării generale, pentru a se decide cu privire la o majorare de capital, se face într-un termen mai scurt decât cel prevăzut la alin. (1), cu condiția ca între data convocării și data adunării generale să fie cel puțin 10 zile calendaristice, să fie îndeplinite condițiile referitoare la măsurile de intervenție timpurie sau la desemnarea administratorului temporar prevăzute de Legea nr. 312/2015, cu modificările ulterioare, iar majorarea de capital să fie necesară pentru a evita condițiile de declanșare a procedurii de rezoluție prevăzute de aceeași lege.(25) În sensul alin. (24), obligația de a stabili un singur termen-limită pentru exercitarea drepturilor acționarilor de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale sau de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse pentru a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, potrivit prevederilor alin. (5), obligația de a asigura la timp disponibilitatea unei ordini de zi revizuite potrivit prevederilor alin. (6), precum și obligația ca toți emitenții să stabilească o singură dată de referință potrivit prevederilor reglementărilor A.S.F. nu se aplică.
   +  Articolul 106(1) Emitentul stabilește o politică de remunerare în ceea ce privește conducătorii cu privire la care acționarii au dreptul de a vota în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor.(2) Emitenții au obligația să supună aprobării acționarilor politica de remunerare în cadrul adunării generale ordinare anuale a acționarilor prevăzută la art. 111 din Legea nr. 31/1990.(3) Emitenții plătesc o remunerație conducătorilor lor numai în conformitate cu o politică de remunerare care a fost aprobată în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor.(4) În cazul în care nu există încă o politică de remunerare aprobată, iar adunarea generală ordinară a acționarilor nu aprobă politica propusă și înscrisă pe ordinea de zi, emitentul poate continua să plătească remunerația conducătorilor săi în conformitate cu practicile existente și prezintă o politică revizuită pentru aprobare în cadrul următoarei adunări generale ordinare a acționarilor ținută de emitent, chiar dacă aceasta nu este adunarea generală ordinară anuală a acționarilor.(5) În cazul în care există o politică de remunerare aprobată, iar adunarea generală ordinară a acționarilor nu aprobă noua politică propusă, emitentul poate continua să plătească remunerația conducătorilor săi în conformitate cu politica aprobată existentă și prezintă o politică revizuită pentru aprobare în cadrul următoarei adunări generale ordinare a acționarilor.(6) Emitenții pot, în circumstanțe excepționale, să deroge temporar de la politica de remunerare, cu condiția ca această politică să includă clauze de procedură în temeiul cărora poate fi aplicată derogarea și să precizeze de la ce elemente ale politicii se poate deroga. Aceste circumstanțe excepționale se referă numai la situațiile în care derogarea de la politica de remunerare este necesară pentru a servi pe termen lung interesele și sustenabilitatea emitentului în întregime sau pentru a-i asigura viabilitatea.(7) Emitenții supun votului politica de remunerare în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor, cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la 4 ani.(8) Politica de remunerare trebuie să contribuie la strategia de afaceri a emitentului, precum și la sustenabilitatea și interesele pe termen lung ale acestuia și să includă o explicație în acest sens. Politica trebuie să fie clară și ușor de înțeles și să descrie diferitele elemente ale remunerației fixe și ale celei variabile, inclusiv toate bonusurile și alte beneficii în orice formă, care pot fi acordate conducătorilor și să prezinte proporția relativă a acestor elemente. Politica de remunerare explică modul în care s-a ținut cont de remunerațiile și condițiile de angajare ale angajaților emitentului, cu ocazia stabilirii politicii de remunerare.(9) În cazul în care emitentul acordă remunerații variabile, politica de remunerare stabilește criterii clare, complete și variate pentru acordarea de remunerații variabile. Politica indică criteriile privind performanța financiară și nefinanciară, inclusiv, dacă este cazul, criterii privind responsabilitatea socială a societăților, și explică modul în care acestea contribuie la obiectivele prevăzute la alin. (8), precum și metodele care trebuie aplicate pentru a stabili în ce măsură au fost îndeplinite criteriile de performanță. Politica oferă informații cu privire la orice perioade de amânare și la posibilitatea emitentului de a recupera remunerațiile variabile.(10) În cazul în care emitentul acordă o remunerație bazată pe acțiuni, politica precizează perioadele în care persoanele au dreptul să li se atribuie acțiuni, respectiv schema perioadelor de alocare și, după caz, perioada de indisponibilizare a acțiunilor după atribuirea definitivă și explică modul în care remunerația bazată pe acțiuni contribuie la obiectivele prevăzute la alin. (8).(11) Politica de remunerare indică durata contractelor sau acordurilor cu directorii și perioadele de preaviz aplicabile, principalele caracteristici ale sistemelor de pensii suplimentare sau de pensionare anticipată, precum și condițiile de reziliere a contractelor și plățile aferente rezilierii acestora.(12) Politica de remunerare explică procesul de luare a deciziilor care conduce la stabilirea, revizuirea și punerea în aplicare a acesteia, inclusiv măsuri pentru evitarea conflictelor de interese și, după caz, rolul comitetului de remunerare sau al altor comitete implicate. În cazul revizuirii politicii, se include o descriere și o explicație a tuturor schimbărilor semnificative ale politicii și a modului în care se ține cont în cadrul acesteia de voturile și de punctele de vedere ale acționarilor cu privire la politica de remunerare și include un raport de la ultimul vot al adunării generale a acționarilor privind politica de remunerare.(13) După votarea politicii de remunerare în cadrul adunării generale a acționarilor, politica de remunerare, împreună cu data și rezultatele votului se publică fără întârziere pe websiteul emitentului și rămân la dispoziția publicului, în mod gratuit, cel puțin atât timp cât sunt aplicabile.  +  Articolul 107(1) Emitentul întocmește un raport de remunerare clar și ușor de înțeles, care oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, conducătorilor în mod individual, inclusiv celor nou recrutați și foștilor conducători în conformitate cu politica de remunerare prevăzută la art. 106.(2) Raportul de remunerare conține, după caz, următoarele informații privind remunerația fiecărui conducător:a) remunerația totală defalcată pe componente, proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile, o explicație a modului în care remunerația totală respectă politica de remunerare adoptată, inclusiv modul în care contribuie la performanța pe termen lung a emitentului, și informații privind modul în care au fost aplicate criteriile de performanță;b) modificarea anuală a remunerației, a performanței emitentului și a remunerației medii pe baza echivalentului normă întreagă a angajaților emitentului care nu sunt conducători cel puțin pe parcursul ultimelor 5 exerciții financiare, prezentate împreună într-o manieră care permite compararea;c) orice remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup;d) numărul de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite, precum și principalele condiții pentru exercitarea drepturilor aferente, inclusiv prețul de exercitare și data, împreună cu orice modificări ale acestora;e) informații privind utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile;f) informații privind orice abatere de la procedura pentru punerea în aplicare a politicii de remunerare prevăzută la art. 106 alin. (8) - (12) și privind orice derogări aplicate în conformitate cu art. 106 alin. (6), inclusiv explicații privind natura circumstanțelor excepționale și indicarea elementelor specifice de la care s-a făcut derogarea.(3) Emitenții nu includ în raportul de remunerare categorii speciale de date cu caracter personal ale conducătorilor în înțelesul art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) sau date cu caracter personal care se referă la situația familială a fiecărui conducător.(4) Emitenții prelucrează datele cu caracter personal ale conducătorilor incluse în raportul de remunerare în temeiul prezentului articol în scopul creșterii transparenței în privința remunerării conducătorilor, pentru a spori responsabilitatea conducătorilor și supravegherea de către acționari a remunerațiilor acestora. Fără a aduce atingere perioadelor mai lungi prevăzute de acte legislative sectoriale ale Uniunii Europene direct aplicabile pe teritoriul României sau de acte legislative sectoriale naționale care transpun directive europene, după 10 ani de la publicarea raportului de remunerare, emitenții nu mai lasă la dispoziția publicului, în temeiul alin. (7), datele cu caracter personal ale conducătorilor incluse în raportul de remunerare în conformitate cu prezentul articol.(5) Prevederile alin. (4) se aplică fără a aduce atingere posibilității de prelucrare, de către emitenți, a datelor cu caracter personal ale conducătorilor, în alte scopuri, potrivit reglementărilor în vigoare.(6) Raportul de remunerare aferent celui mai recent exercițiu financiar este supus votului în cadrul adunării generale ordinare anuale a acționarilor prevăzute la art. 111 din Legea nr. 31/1990, opinia acționarilor din cadrul adunării generale privind raportul de remunerare, rezultată în urma votului, având un caracter consultativ. Emitentul explică în următorul raport de remunerare modul în care votul adunării generale a fost luat în considerare.(7) Fără a aduce atingere art. 105 alin. (22), după adunarea generală ordinară a acționarilor, emitenții pun raportul de remunerare la dispoziția publicului pe website-urile lor, în mod gratuit, pentru o perioadă de 10 ani, și pot alege să îl păstreze disponibil pentru o perioadă mai lungă, cu condiția să nu mai conțină datele cu caracter personal ale conducătorilor. Auditorul financiar/firma de audit care realizează auditul statutar verifică dacă au fost furnizate informațiile prevăzute de acest articol. Conducătorii emitentului, care acționează în limitele domeniului lor de competențe conferite de normele aplicabile, au responsabilitatea colectivă de a se asigura că raportul de remunerare este întocmit și publicat în conformitate cu cerințele prezentei legi. Conducătorii emitentului sunt răspunzători pentru încălcarea responsabilităților ce revin emitentului, prevăzute în prezentul alineat.  +  Articolul 108(1) Emitenții anunță public, prin întocmirea și publicarea unui raport, tranzacțiile semnificative cu părți afiliate, ulterior aprobării acestora potrivit alin. (8) și cel târziu la momentul încheierii lor.(2) Raportul cuprinde cel puțin informații privind natura relației cu partea afiliată, denumirea părții afiliate, data și natura tranzacției, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzacției, datoriile reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, după caz, precum și orice alte informații esențiale necesare pentru determinarea efectelor tranzacției respective asupra situației financiare a societății, respectiv pentru a se putea evalua corectitudinea economică a tranzacției din perspectiva emitentului și a acționarilor care nu sunt parte afiliată, inclusiv a acționarilor minoritari.(3) În sensul alin. (1), prin „tranzacție semnificativă“ se înțelege orice transfer de resurse, servicii sau obligații indiferent dacă acesta presupune sau nu plata unui preț, a cărui valoare individuală sau cumulată reprezintă mai mult de 5% din activele nete ale emitentului, potrivit ultimelor raportări financiare individuale publicate de emitent, cu respectarea alin. (12).(4) În cazul în care emitentul încheie tranzacții semnificative potrivit alin. (1), sunt respectate interesele acestuia, în raport cu ofertele de același tip existente pe piață.(5) În cazul în care au fost încheiate tranzacții semnificative, la sfârșitul fiecărui semestru, auditorul financiar/firma de audit analizează tranzacțiile raportate în cursul respectivului semestru potrivit alin. (1) și întocmește, în maximum 30 de zile de la sfârșitul perioadei de raportare, un raport în care evaluează dacă tranzacția este corectă și justificată din punctul de vedere al emitentului și al acționarilor care nu sunt parte afiliată, inclusiv al acționarilor minoritari, și explică ipotezele pe care se bazează și metodele utilizate.(6) Raportul prevăzut la alin. (5) precizează, în cazurile aplicabile, inclusiv dacă prețul aferent tranzacției, coroborat cu drepturile și obligațiile asumate de părți, este corect prin raportare la celelalte oferte existente pe piață. În cazul în care tranzacțiile nu sunt realizate la prețul de piață se vor preciza cauzele care au dus la această derogare și politicile de stabilire a prețului.(7) În maximum 24 de ore de la primirea raportului de la auditorul financiar/firma de audit, emitentul întocmește, publică și transmite A.S.F. și operatorului de piață un raport, având forma stabilită prin reglementările A.S.F., prin care înaintează, spre publicare, raportul întocmit de auditorul financiar/firma de audit.(8) Tranzacțiile semnificative cu părți afiliate sunt aprobate de consiliul de administrație sau de supraveghere al emitentului în conformitate cu proceduri care împiedică o parte afiliată să profite de poziția sa și care oferă o protecție adecvată a intereselor emitentului și ale acționarilor care nu sunt părți afiliate, inclusiv ale acționarilor minoritari. Partea afiliată nu poate participa la aprobarea, respectiv la votul tranzacției semnificative care implică respectiva parte afiliată, sub sancțiunea nulității, prin decizie a instanței, a hotărârii luate cu încălcarea acestei interdicții.(9) Emitenții aplică cerințele de la alin. (1), (2) și (4)-(8) inclusiv în cazul tranzacțiilor efectuate pe parcursul desfășurării normale a activității și încheiate în condiții normale ale pieței.(10) Cerințele prevăzute la alin. (1), (2) și (4)-(8) nu sunt aplicabile în cazul următoarelor tranzacții:a) tranzacții privind remunerația conducătorilor sau anumite elemente ale remunerației acestora, acordate sau datorate în conformitate cu art. 106;b) tranzacțiile efectuate de instituțiile de credit pe baza unor măsuri care urmăresc să le garanteze stabilitatea, adoptate de autoritatea competentă responsabilă cu supravegherea prudențială în înțelesul legislației Uniunii Europene;c) tranzacțiile oferite tuturor acționarilor în aceleași condiții, în cazul cărora se asigură tratamentul egal al tuturor acționarilor și protecția intereselor emitentului;d) tranzacții pentru care legea impune aprobarea acestora de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, cu condiția ca în cazul încheierii acestora să fie asigurat tratamentul echitabil al tuturor acționarilor și respectate interesele emitentului și ale tuturor acționarilor care nu sunt parte afiliată, inclusiv ale acționarilor minoritari.(11) La data înscrierii pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor prevăzută la alin. (10) lit. d), a aprobării unei tranzacții care se încadrează în definiția prevăzută la alin. (3), consiliul de administrație, respectiv directoratul emitentului are obligația de a prezenta acționarilor, spre informare, un raport prin care precizează modul în care respectivele tranzacții respectă condițiile prevăzute la alin. (10) lit. d).(12) Emitenții anunță public, prin întocmirea și publicarea unui raport, tranzacțiile semnificative încheiate între partea afiliată a emitentului și filiala respectivului emitent, cel târziu în termen de 24 de ore de la încheierea acestora. Prevederile alin. (9) și (10) se aplică în mod corespunzător și tranzacțiilor prevăzute în prezentul alineat.(13) Tranzacțiile cu aceeași parte afiliată care au fost încheiate în orice perioadă de 12 luni sau în cadrul aceluiași exercițiu financiar și care nu au făcut obiectul obligațiilor prevăzute la alin. (1), (2) și (4)-(8) sunt cumulate în sensul alineatelor respective. În cazul în care pragul de 5% este depășit în urma cumulării tranzacțiilor cu aceeași parte afiliată, tranzacțiile care au fost deja încheiate și care, individual sau cumulat, nu îndeplineau cerința prevăzută la alin. (3) sunt făcute publice odată cu tranzacția/tranzacțiile care urmează să fie încheiată(e) și făcute publice potrivit alin. (1), ca urmare a depășirii pragului de 5% prevăzut la alin. (3), individual sau ca urmare a cumulării cu tranzacțiile anterior menționate, deja încheiate.(14) Prezentul articol nu aduce atingere normelor privind publicarea informațiilor privilegiate prevăzute la art. 17 din Regulamentul (UE) 596/2014.  +  Articolul 109A.S.F. emite reglementări în aplicarea prevederilor prezentului capitol.
   +  Capitolul VI Auditorii financiari/firmele de audit  +  Articolul 110Situațiile financiar-contabile și cele privind operațiunile emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată sunt elaborate în conformitate cu cerințele specifice aplicabile și sunt auditate de auditori financiari/firme de audit, autorizați/autorizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare, membri/membre ai/ale Camerei Auditorilor Financiari din România.  +  Articolul 111(1) Auditorul financiar/Firma de audit:a) întocmește un raport de audit financiar, în conformitate cu standardele de audit emise de Camera Auditorilor Financiari din România;b) întocmește, în termen de 30 de zile, pe baza informațiilor prezentate de administratori, rapoarte suplimentare, în conformitate cu standardele de audit financiar și cu cadrul de raportare definit prin standardele internaționale de contabilitate și prin reglementările A.S.F., referitoare la operațiunile reclamate de acționarii reprezentând cel puțin 5% din totalul drepturilor de vot. Administratorii sunt obligați să furnizeze auditorilor toate informațiile solicitate. Raportul suplimentar este făcut public pe website-ul A.S.F.;c) furnizează servicii suplimentare, în condițiile respectării principiului independenței.(2) Dacă administratorii și auditorii prevăzuți la alin. (1) lit. b) nu dau curs solicitării în termenul prevăzut sau dacă raportul publicat nu cuprinde informațiile din cadrul de raportare, acționarii se vor putea adresa instanței din raza teritorială unde își are sediul societatea, în vederea numirii unui alt auditor financiar/firmă de audit sau expert pentru reluarea procedurii de întocmire și prezentare a unui raport suplimentar, urmând ca raportul să fie înaintat instanței și comunicat părților, iar opinia auditorului financiar/firmei de audit sau a expertului să fie publicată în Buletinul A.S.F.  +  Articolul 112(1) Auditorii financiari/Firmele de audit sunt obligați/obligate să raporteze A.S.F., fără să vină în contradicție cu prevederile din Codul privind conduita etică și profesională și Standardele de audit financiar, în termen de 10 zile, orice fapt sau act în legătură cu activitatea emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, de care au luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor lor specifice și care:a) constituie o încălcare semnificativă a actelor normative ce reglementează condițiile de funcționare a emitentului auditat;b) este de natură să afecteze continuitatea activității emitentului auditat;c) poate conduce la o opinie de audit cu rezerve, imposibilitatea exprimării unei opinii sau a unei opinii contrare.(2) Auditorii financiari/Firmele de audit sunt obligați/obligate să raporteze, de îndată, A.S.F. orice fapt sau act, din cele prevăzute la alin. (1), de care au luat cunoștință pe parcursul efectuării auditului, în legătură cu o persoană controlată de emitent.(3) La solicitarea scrisă a A.S.F. auditorii financiari/firmele de audit au obligația:a) să înainteze A.S.F. orice raport sau document ce a fost adus la cunoștința emitentului auditat;b) să înainteze A.S.F. o declarație care să indice motivele de încetare a contractului de audit, indiferent de natura acestora;c) să înainteze A.S.F. orice raport sau document cuprinzând observațiile care au fost aduse la cunoștința conducerii emitentului auditat.  +  Articolul 113A.S.F. are obligația să asigure confidențialitatea informațiilor primite, în conformitate cu prevederile art. 112, cu excepția celor care sunt de natură penală.  +  Articolul 114Pentru deficiențele semnificative constatate în activitatea profesională desfășurată de un auditor financiar/firmă de audit în legătură cu emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată A.S.F. sesizează Camera Auditorilor Financiari din România și solicită adoptarea măsurilor corespunzătoare, potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Capitolul VII Atribuții și competențe ale A.S.F.  +  Articolul 115(1) Fără a aduce atingere competențelor prevăzute la art. 2 alin. (9), care se aplică corespunzător, A.S.F. are, în scopul exercitării atribuțiilor ce îi revin în vederea aplicării prevederilor prezentului titlu, următoarele competențe:a) să solicite din partea auditorilor, emitenților, deținătorilor de acțiuni sau alte instrumente financiare sau a persoanelor menționate la art. 72 sau art. 75, precum și din partea persoanelor care îi controlează sau care sunt controlate de aceștia furnizarea de informații și documente;b) să solicite ca emitentul să facă publice informațiile prevăzute la lit. a) prin modalitățile și în termenele considerate necesare de către A.S.F.. În cazul în care emitentul sau persoanele care îl controlează sau care sunt controlate de acesta nu publică informațiile, A.S.F. poate, după audierea emitentului, să publice din proprie inițiativă informațiile respective;c) să solicite din partea conducerii emitenților și a conducerii deținătorilor de acțiuni sau alte instrumente financiare sau din partea persoanelor menționate la art. 72 sau art. 75 să notifice informațiile impuse de prezenta lege sau de reglementările A.S.F. și, după caz, să furnizeze informații și documente suplimentare;d) să suspende sau să solicite pieței reglementate în cauză suspendarea tranzacționării instrumentelor financiare pentru o perioadă de cel mult 10 zile, în cazul în care aceasta are motive întemeiate să considere că emitentul nu a respectat dispozițiile prezentului titlu sau ale reglementărilor A.S.F. sau dacă consideră că situația emitentului este de așa natură încât tranzacționarea ar fi în detrimentul investitorilor;e) să interzică tranzacționarea pe o piață reglementată în cazul în care constată că nu au fost respectate dispozițiile prezentului titlu sau ale reglementărilor A.S.F. sau în cazul în care A.S.F. prezumă, pe baza unor motive întemeiate, că dispozițiile prezentului titlu au fost încălcate;f) să ia măsuri astfel încât emitentul să facă publice informațiile la timp în vederea garantării unui acces optim și egal al publicului din toate statele membre în care se tranzacționează valorile mobiliare sau să ia măsuri adecvate, în cazul în care situația se prezintă altfel;g) să facă public faptul că un emitent sau un deținător de acțiuni sau alte instrumente financiare sau una dintre persoanele menționate la art. 72 sau art. 75 nu se conformează obligațiilor care îi revin;h) să verifice dacă obligațiile de raportare și transmitere de informații prevăzute de prezentul titlu sunt îndeplinite cu respectarea formatelor și a condițiilor stabilite prin lege și să ia măsurile necesare, în cazul în care constată existența unor nereguli;i) să efectueze inspecții la fața locului în teritoriu, la sediul entităților reglementate sau supravegheate și/sau, în cooperare cu alte autorități, la sediul altor entități ce intră sub incidența prevederilor prezentei legi, cu respectarea legislației naționale aplicabile, în scopul de a verifica respectarea dispozițiilor prezentului titlu și a reglementărilor emise în aplicarea acestuia;j) să decidă ca valorile mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată să fie retrase de la tranzacționare, în condițiile în care consideră că, datorită unor circumstanțe speciale, nu se mai poate menține o piață ordonată pentru respectivele valori mobiliare.(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor alin. (1), A.S.F. este învestită cu toate puterile de investigare necesare pentru exercitarea competențelor sale.(3) Comunicarea către A.S.F. de către un auditor a oricăror informații și/sau documente ca urmare a solicitărilor formulate în acest sens de A.S.F. conform alin. (1) lit. a) nu constituie o încălcare a vreunei restricții referitoare la dezvăluirea de informații impusă printr-un contract sau printr-un act cu putere de lege sau act administrativ și nu angajează responsabilitatea auditorului respectiv.  +  Articolul 116(1) Obligația privind secretul profesional se aplică în cazul tuturor persoanelor care lucrează sau au lucrat pentru A.S.F. și pentru entitățile cărora A.S.F. le-a delegat, eventual, anumite sarcini. Informațiile supuse regimului privind secretul profesional nu pot fi comunicate niciunei persoane sau autorități, decât în conformitate cu legislația națională și actele administrative aplicabile.(2) A.S.F. cooperează cu autoritățile competente ale celorlalte state membre atunci când este necesar pentru îndeplinirea funcțiilor și exercitarea prerogativelor care îi sunt conferite prin prezentul titlu și le oferă asistență.(3) În exercitarea competențelor sale de sancționare și de investigare, A.S.F. cooperează cu autoritățile competente ale celorlalte state membre pentru a se asigura că sancțiunile sau măsurile dispuse produc rezultatele dorite și pentru a-și coordona eforturile atunci când se ocupă de cazuri transfrontaliere.(4) A.S.F. poate sesiza ESMA cu privire la situațiile în care o cerere de cooperare a fost respinsă sau nu i s-a dat curs în termen rezonabil și cooperează cu aceasta în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010, furnizându-i toate informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin ESMA în temeiul acestui regulament.(5) Prevederile alin. (1) nu împiedică schimbul de informații confidențiale între A.S.F. și alte autorități competente. Informațiile astfel schimbate sunt reglementate de secretul profesional, obligație care incumbă persoanelor angajate sau anterior angajate de autoritățile competente care primesc informațiile.(6) A.S.F. poate încheia acorduri de cooperare privind schimbul de informații cu autoritățile sau organismele competente din țările terțe, abilitate de propria lor legislație să ducă la îndeplinire orice sarcină similară cu cele prevăzute de dispozițiile legale referitoare la competențele A.S.F. privind supravegherea respectării obligațiilor de transparență ale emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Acest schimb de informații se supune unor garanții de secret profesional cel puțin echivalente cu cele prevăzute de prezentul articol și este destinat executării prerogativelor de supraveghere ale autorităților sau organismelor respective; în cazul în care provin din alt stat membru, informațiile nu pot fi comunicate fără acordul expres al autorităților competente care le-au comunicat și, după caz, exclusiv în scopul pentru care și-au dat acordul.  +  Articolul 117(1) În cazul în care A.S.F., în calitate de autoritate competentă atunci când România este stat membru gazdă pentru un emitent ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, constată că emitentul sau un deținător de acțiuni ori alte instrumente financiare sau persoana menționată la art. 73 a comis nereguli sau și-a încălcat obligațiile, aceasta aduce la cunoștință aceste constatări autorității competente a statului membru de origine și ESMA.(2) În cazul în care, în ciuda măsurilor luate de autoritatea competentă a statului membru de origine sau dacă aceste măsuri se dovedesc inadecvate, emitentul sau deținătorul de valori mobiliare continuă să nu își respecte obligațiile ce îi revin, A.S.F., în calitate de autoritate competentă atunci când România este stat membru gazdă, după informarea autorității competente a statului membru de origine, ia toate măsurile necesare pentru protejarea investitorilor, în conformitate cu prevederile legale privind obligațiile de raportare și transparență în legătură cu emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, informând în acest sens, în cel mai scurt timp, Comisia Europeană și ESMA.
   +  Titlul IV Emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare sau sunt tranzacționale în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau sistem organizat de tranzacționare  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 118(1) Prevederile prezentului titlu stabilesc cadrul juridic aplicabil emitenților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare sau sunt tranzacționate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau în cadrul unui sistem organizat de tranzacționare, precum și obligațiile de raportare și transparență ale acestor emitenți.(2) Prevederile prezentului titlu nu sunt aplicabile în cazul titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv, altele decât cele de tip închis.  +  Articolul 119În înțelesul prezentului titlu, prin emitent se înțelege o persoană juridică sau altă entitate legală reglementată de dreptul public sau privat, inclusiv un stat, ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacționare sau sunt tranzacționate, cu acordul său, în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau în cadrul unui sistem organizat de tranzacționare.  +  Capitolul II Admiterea, înscrierea și retragerea valorilor mobiliare de la tranzacționarea pe un sistem multilateral de tranzacționare sau sistem organizat de tranzacționare  +  Articolul 120Admiterea sau, după caz, înscrierea la tranzacționare a valorilor mobiliare în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau în cadrul unui sistem organizat de tranzacționare se face în conformitate cu reglementările proprii ale operatorului de sistem care administrează respectivul sistem multilateral de tranzacționare sau sistem organizat de tranzacționare, aprobate de A.S.F.  +  Articolul 121Condițiile de retragere a valorilor mobiliare de la tranzacționarea pe un sistem multilateral de tranzacționare sau sistem organizat de tranzacționare se stabilesc prin reglementări ale A.S.F. și sunt specificate în cadrul reglementărilor proprii ale operatorului de sistem care administrează respectivul sistem multilateral de tranzacționare sau sistem organizat de tranzacționare.  +  Capitolul III Informarea periodică și continuă  +  Articolul 122Emitenții sunt obligați să se înregistreze la A.S.F. și să ridice certificatul emis ce atestă înregistrarea valorilor mobiliare, să respecte cerințele de raportare stabilite prin reglementările A.S.F., precum și cele ale operatorului sistemelor de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de aceștia.  +  Articolul 123Prevederile art. 48 alin. (2)-(4), art. 64, art. 71-78, art. 79 alin. (1), art. 80 alin. (1) și (2), art. 86-92, art. 105 și art. 110-115 și art. 116 alin. (1)-(3), (5) și (6) se aplică în mod corespunzător și în cazul emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau sistem organizat de tranzacționare, cu respectarea prevederilor art. 48 alin. (5).  +  Articolul 124A.S.F. emite reglementări în aplicarea prevederilor prezentului titlu referitoare la obligațiile de transparență și raportare ale emitenților ale căror valori mobiliare sunt tranzacționate pe un sistem multilateral de tranzacționare sau pe un sistem organizat de tranzacționare.  +  Titlul V Abuzul pe piață  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 125(1) Prezentul titlu stabilește cadrul legal al utilizării abuzive a informațiilor privilegiate, al divulgării neautorizate a informațiilor privilegiate și al manipulării pieței, precum și măsuri pentru prevenirea abuzului pe piață.(2) A.S.F. informează Comisia Europeană atunci când are loc, prin modificarea legislației naționale, extinderea competențelor în privința infracțiunilor prevăzute la art. 157 alin. (2)‒(5), a tentativei prevăzute la art. 158 alin. (1), precum și a instigării și complicității la faptele prevăzute la art. 157 alin. (2), (4) și (5) care au fost săvârșite în afara României, în cazul în care:a) autorul infracțiunii își are reședința obișnuită pe teritoriul României; saub) infracțiunea a fost săvârșită în beneficiul unei persoane juridice având sediul pe teritoriul României.(3) În înțelesul prezentului titlu prin emitent se înțelege o entitate legală de drept privat sau public care emite sau intenționează să emită instrumente financiare, emitentul fiind, în cazul certificatelor de depozit având ca suport instrumente financiare, emitentul instrumentului financiar suport.  +  Articolul 126Prevederile prezentului titlu se aplică:a) instrumentelor financiare admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pentru care s-a depus o cerere de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată;b) instrumentelor financiare tranzacționate în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare (SMT), admise la tranzacționare în cadrul unui SMT sau pentru care s-a depus o cerere de admitere la tranzacționare în cadrul unui SMT;c) instrumentelor financiare tranzacționate în cadrul unui sistem organizat de tranzacționare (SOT);d) instrumentelor financiare necuprinse la lit. a), b) sau c), al căror preț sau valoare depinde de prețul sau valoarea unui instrument financiar menționat la aceste litere sau are un efect asupra acestora și care poate include, dar nu se limitează la swapuri pe riscul de credit și contracte pentru diferență;e) comportamentelor sau tranzacțiilor, inclusiv oferte, legate de licitarea pe o platformă de licitație autorizată ca o piață reglementată a certificatelor de emisii sau a altor produse licitate pe baza acestora, inclusiv atunci când produsele licitate nu sunt instrumente financiare, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității. Fără a aduce atingere dispozițiilor specifice referitoare la ofertele depuse în contextul unei licitații, dispozițiile din prezentul titlu referitoare la ordinele de tranzacționare se aplică și acestor oferte.  +  Articolul 127(1) Prevederile art. 137 se aplică, de asemenea:a) contractelor spot pe mărfuri care nu sunt produse energetice angro, atunci când tranzacția, ordinul sau comportamentul are, este probabil să aibă sau se intenționează să aibă un efect asupra prețului sau valorii unui instrument financiar, menționat la art. 126;b) tipurilor de instrumente financiare, inclusiv contractelor derivate sau instrumentelor financiare derivate pentru transferul riscului de credit, atunci când tranzacția, ordinul, oferta sau comportamentul are sau poate avea un efect asupra prețului sau valorii contractului spot pe mărfuri, în cazul în care prețul sau valoarea depinde de prețul sau valoarea respectivelor instrumente financiare;c) comportamentului în ceea ce privește indicii de referință.(2) Prevederile prezentului titlu se aplică oricărei tranzacții, ordin sau comportament care are legătură cu orice instrument financiar prevăzute la alin. (1) și la art. 126, indiferent dacă tranzacția, ordinul sau comportamentul respectiv se desfășoară sau nu într-un loc de tranzacționare.  +  Articolul 128Interdicțiile prevăzute în acest titlu nu se aplică în cazul:a) tranzacțiilor cu acțiuni proprii efectuate în cadrul programelor de răscumpărare, în cazul în care respectivele tranzacții se desfășoară în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1), (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014;b) tranzacțiilor cu valori mobiliare sau cu instrumente asociate menționate la art. 3 alin. (2) lit. a) și b) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 pentru stabilizarea valorilor mobiliare, în cazul în care respectivele tranzacții se desfășoară în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4) și (5) din regulamentul respectiv;c) tranzacțiilor, ordinelor sau comportamentelor desfășurate în vederea aplicării politicii monetare, a cursului de schimb sau a datoriei publice în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, ordinelor de tranzacții sau comportamentelor desfășurate în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din același regulament, activităților desfășurate în cadrul politicii Uniunii Europene în domeniul climei, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din regulamentul menționat sau activităților desfășurate în cadrul politicii agricole comune sau al politicii comune în domeniul pescuitului a Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din același regulament.  +  Articolul 129Interdicțiile prevăzute în prezentul titlu nu se aplică tranzacțiilor desfășurate în contextul politicii monetare și al cursului de schimb sau celor aferente datoriei publice, exercitate de: autorități competente din România, celelalte state membre, Banca Centrală Europeană sau o bancă centrală națională, un minister, o agenție ori o societate vehicul cu scop special pentru un stat membru sau mai multe state membre ori o persoană care acționează în numele acestuia/acesteia, iar în cazul unui stat membru care este un stat federal, un membru care face parte din federație.  +  Articolul 130(1) A.S.F. este autoritatea competentă care asigură aplicarea prevederilor prezentului titlu.(2) A.S.F. deleagă către B.N.R. competențele privind supravegherea abuzului pe piață referitoare la instrumentele pieței monetare și valutare care sunt reglementate și supravegheate de B.N.R., precum și la indicii publicați de B.N.R.  +  Capitolul II Informațiile privilegiate  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 131(1) Prin informație privilegiată se înțelege o informație cu caracter precis care nu a fost făcută publică, care se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai mulți emitenți ori la unul sau mai multe instrumente financiare, și care, dacă ar fi făcută publică, ar putea influența semnificativ prețul acelor instrumente financiare sau prețul instrumentelor financiare derivate conexe.(2) Atunci când se referă la instrumente financiare derivate pe mărfuri, informația privilegiată înseamnă informația cu caracter precis care nu a fost făcută publică și care se referă direct sau indirect la unul sau mai multe astfel de instrumente financiare derivate sau care se referă direct la contractul spot pe mărfuri conex și care, în cazul în care ar fi făcută publică, ar putea influența semnificativ prețul unor astfel de instrumente financiare derivate sau al contractelor spot pe mărfuri conexe și în cazul în care aceasta este o informație care este așteptată în mod rezonabil să fie divulgată sau pentru care există obligativitatea de divulgare în conformitate cu legislația europeană sau națională aplicabilă, norme de piață, contracte, practici sau uzanțe privind piețele instrumentelor derivate pe mărfuri sau piețele spot relevante.(3) Atunci când se referă la certificatele de emisii sau produsele licitate pe baza acestora, informația privilegiată înseamnă informația cu caracter precis, care nu a fost făcută publică, care se referă direct sau indirect la unul sau mai multe astfel de instrumente și care, în cazul în care ar fi făcută publică, ar putea influența semnificativ prețul unor astfel de instrumente sau prețul instrumentelor financiare derivate conexe.(4) Pentru persoanele răspunzătoare de executarea ordinelor privind tranzacționarea instrumentelor financiare, informația privilegiată înseamnă, totodată, informația cu caracter precis, transmisă de un client, în legătură cu ordinele sale care nu au fost încă executate, referitoare în mod direct sau indirect la unul sau mai mulți emitenți ori la unul sau mai multe instrumente financiare, informație care, dacă ar fi făcută publică, ar putea avea efecte semnificative asupra prețului respectivelor instrumente financiare, asupra prețului contractelor spot pe mărfuri conexe sau asupra prețului instrumentelor financiare derivate conexe.(5) Prin informație cu caracter precis se înțelege acea informație care indică un set de circumstanțe care există sau despre care se poate estima în mod rezonabil că vor exista sau un eveniment care s-a produs sau se poate estima în mod rezonabil că se va produce și pe baza căreia, datorită naturii specifice a acesteia, se poate trage o concluzie cu privire la efectul pe care îl pot avea respectivele circumstanțe sau respectivul eveniment asupra prețului instrumentelor financiare, asupra prețului instrumentelor financiare derivate conexe, asupra prețului contractelor spot pe mărfuri conexe sau asupra prețului produselor licitate pe baza certificatelor de emisii. În acest context, în cazul unui proces prelungit menit să producă sau care are ca rezultat anumite circumstanțe sau un anumit eveniment, aceste circumstanțe viitoare sau acel eveniment viitor, precum și etapele intermediare ale acelui proces menit să producă sau să aibă drept rezultat circumstanțele viitoare sau evenimentul în cauză pot fi privite ca informații precise.(6) O etapă intermediară a unui proces prelungit este considerată informație privilegiată dacă, în sine, satisface criteriile aferente informațiilor privilegiate menționate în prezentul articol.(7) Prin informație care, „dacă ar fi transmisă public, ar putea influența semnificativ prețul acelor instrumente financiare sau prețul instrumentelor financiare derivate cu care se află în legătură, al contractelor spot pe mărfuri conexe sau al produselor licitate pe baza certificatelor de emisii“ se înțelege acea informație pe care un investitor rezonabil o poate folosi în fundamentarea deciziilor sale de investiție.  +  Articolul 132În cazul participanților la piața certificatelor de emisii cu un nivel agregat al emisiilor sau o putere termică nominală egală sau mai mică decât pragul fixat în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, se consideră că informațiile legate de operațiunile lor fizice nu au un efect semnificativ asupra prețului certificatelor de emisii, al produselor licitate pe baza acestora sau al instrumentelor financiare derivate.  +  Secţiunea a 2-a Utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate  +  Articolul 133(1) Utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate are loc atunci când o persoană deține informații privilegiate și utilizează aceste informații pentru a achiziționa sau a ceda instrumente financiare la care se referă informațiile respective, în nume propriu sau în numele unui terț, direct sau indirect.(2) Prezentul articol se aplică oricărei persoane care deține informații privilegiate ca urmare a faptului că persoana respectivă:a) este administrator, membră a consiliului de administrație, director, director general, membră a consiliului de supraveghere, membră a directoratului ori reprezentantul legal, sau, după caz, este membră în organele administrative, de conducere sau de supraveghere ale emitentului sau ale participantului pe piața certificatelor de emisii;b) deține o parte din capitalul emitentului sau al participantului pe piața certificatelor de emisii;c) are acces la informații prin natura postului ocupat, a profesiei sau a sarcinilor profesionale; saud) a obținut informațiile, în mod direct sau indirect, în urma săvârșirii unei infracțiuni.(3) Prezentul articol se aplică, de asemenea, oricărei persoane care a obținut informații privilegiate în alte împrejurări decât cele menționate la alin. (2), în cazul în care persoana respectivă știe sau ar trebui să știe că sunt informații privilegiate.(4) Utilizarea informațiilor privilegiate prin anularea sau modificarea unui ordin privind un instrument financiar la care se referă informațiile, în cazul în care acel ordin a fost emis înainte ca persoana în cauză să cunoască informațiile privilegiate, se consideră de asemenea ca fiind utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate.(5) Utilizarea recomandărilor sau acționarea pe baza îndemnurilor prevăzute la art. 134 alin. (1) devine utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate în cazul în care persoana care utilizează recomandarea sau urmează îndemnul știe că se bazează pe informații privilegiate.(6) În cazul licitațiilor pentru certificate de emisii sau alte produse licitate pe baza acestora care sunt organizate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1031/2010, utilizarea informațiilor privilegiate menționată la alin. (4) cuprinde și prezentarea, modificarea sau retragerea unei oferte de către o persoană în nume propriu sau în numele unui terț.(7) În sensul prezentului articol, faptul că o persoană deține sau a deținut informații privilegiate nu se consideră că persoana respectivă a utilizat informațiile respective și că ar fi implicată astfel în utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate printr-un act de achiziționare sau înstrăinare, atunci când comportamentul său este calificat drept comportament legitim în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.  +  Articolul 134(1) Recomandarea sau determinarea unei alte persoane să participe la practici de utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate are loc în cazul în care persoana deține informații privilegiate și:a) pe baza informațiilor respective, recomandă unei alte persoane să achiziționeze sau să înstrăineze instrumentele financiare la care se referă informațiile sau determină persoana respectivă să realizeze o astfel de achiziție sau înstrăinare; saub) pe baza informațiilor respective, recomandă unei alte persoane să anuleze sau să modifice un ordin privind un instrument financiar la care se referă informațiile respective sau convinge persoana respectivă să realizeze anularea sau modificarea respectivă.(2) Prevederile art. 133 alin. (2), (3) și (7) se aplică în mod corespunzător.  +  Secţiunea a 3-a Divulgarea ilegală a informațiilor privilegiate  +  Articolul 135(1) În sensul prezentului titlu, divulgarea ilegală a informațiilor privilegiate are loc în cazul în care o persoană deține informații privilegiate și divulgă informațiile respective unei alte persoane, cu excepția cazului în care divulgarea se face prin exercitarea normală a postului ocupat, profesiei sau sarcinilor profesionale, inclusiv în cazul în care divulgarea este calificată drept sondare a pieței, efectuată în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1)-(8) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.(2) Prezentul articol se aplică oricărei persoane în situațiile sau circumstanțele menționate la art. 133 alin. (2) și (3).  +  Articolul 136În sensul prezentului titlu, transmiterea recomandărilor sau îndemnurilor prevăzute la art. 134 alin. (1) devine divulgare ilegală a informațiilor privilegiate în temeiul prezentului articol în cazul în care persoana care transmite recomandarea sau îndemnul știe sau ar trebui să știe că acestea se bazează pe informații privilegiate.  +  Capitolul III Manipularea pieței  +  Articolul 137(1) În sensul prezentului titlu, manipularea pieței reprezintă următoarele tipuri de activități:a) efectuarea unei tranzacții, plasarea unui ordin de tranzacționare sau orice alt comportament care oferă sau este probabil să ofere indicații false sau înșelătoare cu privire la oferta, cererea sau prețul unui instrument financiar, al unui contract spot pe mărfuri conex sau al unui produs licitat având la bază certificate de emisii sau care fixează ori este probabil să fixeze prețul unuia sau mai multor instrumente financiare, al unui contract spot pe mărfuri conex sau al unui produs licitat având la bază certificate de emisii la un nivel anormal sau artificial, cu excepția cazului în care motivele pentru care persoana care a participat la tranzacții sau a plasat ordinele de tranzacționare a acționat astfel sunt conform dispozițiilor legale aplicabile și respectivele tranzacții sau ordine de tranzacționare sunt în conformitate cu practicile de piață acceptate la locul de tranzacționare în cauză, în măsura în care acestea au fost aprobate conform prevederilor art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014;b) efectuarea unei tranzacții, plasarea unui ordin sau orice altă activitate sau comportament care influențează sau este probabil să influențeze prețul unuia sau mai multor instrumente financiare, al unui contract spot pe mărfuri conex sau al unui produs licitat având la bază certificate de emisii, prin recurgerea la un procedeu fictiv sau orice altă formă de înșelăciune sau artificiu;c) diseminarea de informații prin mijloace de comunicare în masă, inclusiv pe internet sau prin orice alte mijloace, care dă sau este probabil să dea semnale false sau înșelătoare referitoare la oferta, cererea sau prețul unui instrument financiar, al unui contract spot pe mărfuri conex sau al unui produs licitat având la bază certificate de emisii sau care fixează prețul unuia sau mai multor instrumente financiare, al unui contract spot pe mărfuri conex sau al unui produs licitat având la bază certificate de emisii la un nivel anormal sau artificial, inclusiv diseminarea de zvonuri, atunci când persoanele care au realizat diseminarea obțin, pentru sine sau pentru altă persoană, foloase sau beneficii ca urmare a diseminării informațiilor în cauză și cu condiția ca aceste persoane să fi știut sau să fi trebuit să știe că acestea sunt false sau înșelătoare; saud) transmiterea de informații false sau înșelătoare sau furnizarea de date de intrare false sau înșelătoare sau orice alt comportament care manipulează calcularea unui indice de referință, cu condiția ca persoana care a realizat transmiterea sau furnizarea respectivelor informații sau date să fi știut sau să fi trebuit să știe că acestea sunt false sau înșelătoare.(2) În sensul prevederilor alin. (1), următoarele situații sunt considerate operațiuni de manipulare a pieței:a) conduita unei persoane sau a unor persoane, care acționează în colaborare pentru a-și asigura o poziție dominantă asupra cererii sau ofertei aferente unui anumit instrument financiar, contract spot pe mărfuri sau produs licitat pe baza unor certificate de emisii, care are sau este probabil să aibă ca efect fixarea, directă sau indirectă, a prețului de vânzare sau cumpărare ori crearea altor condiții incorecte de tranzacționare;b) cumpărarea sau vânzarea de instrumente financiare la momentul deschiderii sau închiderii pieței, care are sau este probabil să aibă efectul inducerii în eroare a investitorilor care acționează pe baza prețurilor afișate, inclusiv a prețurilor de deschidere și de închidere;c) plasarea de ordine într-un loc de tranzacționare, inclusiv anularea sau modificarea acestora, prin orice mijloace de tranzacționare disponibile, inclusiv mijloace electronice precum strategii de tranzacționare algoritmică și de înaltă frecvență și care are unul din efectele menționate la lit. a) sau b) prin:(i) întreruperea sau amânarea funcționării sistemului de tranzacționare din respectivul loc de tranzacționare sau prin crearea condițiilor pentru a se produce aceste efecte;(ii) producerea de dificultăți pentru alte persoane de a identifica ordinele reale din sistemul de tranzacționare din respectivul loc de tranzacționare sau fiind probabil să genereze astfel de efecte, inclusiv prin introducerea de ordine care are ca efect supraîncărcarea sau destabilizarea registrului de ordine; sau(iii) crearea sau probabilitatea să creeze un semnal fals sau înșelător cu privire la oferta, cererea sau prețul unui instrument financiar, în particular prin introducerea de ordine cu scopul de a iniția sau accentua o anumită tendință;d) beneficierea de accesul regulat sau ocazional la mijloacele media, electronice sau tradiționale, prin exprimarea unei opinii în legătură cu un instrument financiar, un contract spot pe mărfuri sau un produs licitat având la bază certificate de emisii sau indirect, în legătură cu emitentul acestuia, în condițiile în care instrumentul financiar, contractul spot pe mărfuri sau produsul licitat, având la bază certificate de emisii, era deja deținut și s-a profitat ulterior de impactul opiniilor exprimate cu privire la acel instrument financiar, contract spot pe mărfuri sau produs licitat având la bază certificate de emisii, fără a fi făcut în același timp public acel conflict de interese, într-o manieră corectă și eficientă;e) cumpărarea sau vânzarea de certificate de emisii sau instrumente derivate conexe pe piața secundară, anterior licitației desfășurate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010, având ca efect fixarea prețului de licitație pentru produsele licitate la un nivel anormal sau artificial sau inducerea în eroare a persoanelor participante la licitații.  +  Articolul 138Practicile de piață acceptate se referă la practicile utilizate în cadrul uneia sau mai multor piețe și care sunt agreate de A.S.F., în conformitate cu procedurile europene.  +  Capitolul IV Obligații de informare  +  Articolul 139(1) Un emitent face publice, de îndată ce este posibil, informațiile privilegiate care se referă în mod direct la emitentul respectiv.(2) Un participant la piața certificatelor de emisii face publice în mod eficient și rapid informațiile privilegiate privind certificatele de emisii pe care le deține referitor la activitatea sa comercială.(3) Îndeplinirea obligațiilor menționate la alin. (1) și (2) se realizează cu respectarea prevederilor incidente ale Regulamentului (UE) nr. 596/2014.  +  Articolul 140A.S.F. emite reglementări în aplicarea prevederilor prezentului capitol.  +  Capitolul V Competențele A.S.F.  +  Articolul 141A.S.F. este autoritatea competentă în conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.  +  Articolul 142(1) Fără a aduce atingere competențelor prevăzute la art. 2 alin. (9), care se aplică în mod corespunzător, A.S.F. are, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, competențele prevăzute la art. 23 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 exercitate în conformitate cu prevederile acestui regulament.(2) În scopul îndeplinirii competențelor prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, A.S.F. poate solicita orice informații și documente necesare indicând temeiul legal, scopul, termenele și sancțiunile prevăzute la art. 154 alin. (4). A.S.F. poate audia orice persoană care și-a exprimat consimțământul în acest sens.(3) În vederea realizării audierii prevăzute la alin. (2), A.S.F. emite o decizie pe care o transmite persoanei ce urmează a fi audiată, indicând temeiul legal, scopul, data și locul derulării audierii, precum și sancțiunile prevăzute la art. 154 alin. (4).(4) Audierea va fi înregistrată pe suport durabil și consemnată într-un proces-verbal semnat de toți participanții.  +  Articolul 143(1) A.S.F. exercită competența prevăzută la art. 23 alin. (2) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, în baza unei decizii emise de aceasta și cu autorizarea judiciară dată prin încheiere de către președintele Curții de Apel București sau de către un judecător delegat de acesta și, după caz, cu sprijinul Jandarmeriei Române, potrivit competențelor legale.(2) Pentru exercitarea competenței prevăzute la alin. (1), specialiștii din cadrul A.S.F. au următoarele puteri de inspecție:a) să intre în reședințele persoanelor fizice și în sediile persoanelor juridice;b) să examineze orice documente legate de activitatea persoanelor fizice și persoanelor juridice, care face obiectul inspecției, indiferent de locul în care sunt depozitate și de suportul fizic sau electronic pe care sunt păstrate;c) să ceară persoanei fizice sau oricărui reprezentant al persoanei juridice explicații cu privire la faptele sau documentele legate de obiectul și scopul inspecției și să consemneze răspunsurile acestora;d) să ridice sau să obțină în orice formă copii ori extrase din documente care au legătură cu fapta pentru care se efectuează inspecția;e) să sigileze orice amplasament și orice documente legate de activitatea persoanelor fizice și persoanelor juridice, care face obiectul inspecției, indiferent de locul în care sunt depozitate și de suportul fizic sau electronic pe care sunt păstrate, pe durata și atât cât este necesar inspecției.(3) Încheierea prevăzută la alin. (1) nu este supusă căilor de atac.(4) Cererea de autorizare care vizează inspecția domiciliară și/sau informatică, formulată de A.S.F., se judecă în camera de consiliu, fără citarea părților. Judecătorul se pronunță asupra cererii de autorizare în termen de cel mult 48 de ore de la data înregistrării cererii. Încheierea se motivează și se comunică A.S.F. în termen de cel mult 48 de ore de la pronunțare.(5) În cazul în care inspecția trebuie desfășurată simultan în mai multe spații dintre cele prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, A.S.F. va introduce o singură cerere, instanța pronunțându-se printr-o încheiere în care se vor indica spațiile în care urmează să se desfășoare inspecția.(6) Cererea de autorizare trebuie să cuprindă toate informațiile de natură să justifice inspecția, inclusiv durata acesteia, iar judecătorul sesizat verifică dacă cererea este întemeiată. Autorizarea judiciară va viza dreptul de a intra în reședințele persoanelor fizice și în sediile persoanelor juridice, de a examina orice documente legate de activitatea persoanelor fizice și persoanelor juridice, care face obiectul inspecției, indiferent de locul în care sunt depozitate și de suportul fizic sau electronic pe care sunt păstrate, de a confisca documente și date sub orice formă care au legătură cu fapta pentru care se efectuează inspecția, de a sigila orice amplasament și orice documente legate de activitatea persoanelor fizice și persoanelor juridice, care face obiectul inspecției, indiferent de locul în care sunt depozitate și de suportul fizic sau electronic pe care sunt păstrate, pe durata și în măsura necesară inspecției, și de a solicita explicații persoanelor solicitate la fața locului.(7) Inspecția se desfășoară între orele 6,00 și 20,00 și trebuie efectuată în prezența persoanei la care se efectuează inspecția sau a reprezentantului său. Inspecția poate continua și după ora 20,00 numai cu acordul persoanei la care se efectuează inspecția sau al reprezentantului său.(8) O copie a deciziei A.S.F. și a autorizației judiciare se înmânează obligatoriu persoanei supuse inspecției sau reprezentantului său înainte de începerea acesteia.(9) După identificare, datele și documentele, indiferent de modul de stocare, se prezintă persoanei de la care sunt ridicate, pentru a fi recunoscute și a fi însemnate de către aceasta spre neschimbare, după care se etichetează și se sigilează.(10) Activitățile desfășurate cu ocazia efectuării inspecției sunt consemnate într-un proces-verbal. Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină și la sfârșit de cel care îl încheie, de persoana supusă acțiunii de inspecție sau, după caz, de reprezentantul legal sau convențional al acesteia, de avocatul acesteia, dacă a fost prezent. Dacă vreuna dintre aceste persoane nu poate sau refuză să semneze, se face mențiune despre aceasta, precum și despre motivele imposibilității sau refuzului de a semna.(11) O copie de pe procesul-verbal se predă persoanei la care s-a făcut inspecția.(12) În cursul inspecției inopinate, informațiile stocate sau arhivate în mediul electronic pot fi copiate integral și ridicate pe suport electronic, cu aplicarea de sigilii, urmând ca prelevarea informațiilor necesare investigației să se realizeze în prezența persoanei fizice sau a oricărui reprezentant al persoanei juridice, la sediul A.S.F.(13) Datele și documentele ridicate, indiferent de modul de stocare, care constituie mijloace de probă sunt atașate la dosar, iar cele care nu au legătură cu cauza se restituie persoanei căreia îi aparțin.  +  Articolul 144Toate datele și documentele obținute de A.S.F. în exercitarea competențelor prevăzute la art. 142 și 143, indiferent de suportul fizic sau electronic pe care sunt păstrate, pot fi folosite, după caz, ca mijloace de probă în cadrul procesului penal.  +  Articolul 145A.S.F. emite reglementări privind abuzul de piață în aplicarea prezentului capitol, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 596/2014.  +  Titlul VI Răspunderi și sancțiuni  +  Capitolul I Răspunderea contravențională  +  Articolul 146(1) Constituie contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale infracțiuni, faptele săvârșite de către:a) entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., emitenții de valori mobiliare și/sau de către membrii consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere, directorii ori membrii directoratului, respectiv, în toate cazurile în care a fost numit, directorul general și, dacă există această funcție, directorul general adjunct, angajații entității autorizate, reglementate și supravegheate sau ai emitenților de valori mobiliare, persoanele fizice sau juridice care exercită de jure sau de facto funcții de conducere ori exercită cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, ofertanții și/sau persoanele cu care acționează în mod concertat, persoana care solicită admiterea la tranzacționare a unui emitent, persoanele însărcinate cu realizarea prospectului, deținătorii de instrumente financiare și/sau persoanele cu care acționează în mod concertat, organele administrației publice centrale și locale, organismele internaționale, după caz, în legătură cu:1. încălcarea prevederilor privind ofertele publice și operațiunile de retragere a acționarilor dintr-o societate prevăzute la art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (2), art. 9, 10, art. 11 alin. (1), art. 17, art. 21, art. 23 alin. (2), art. 26 alin. (1), (4) și (5), art. 27 alin. (1)-(5), art. 28, art. 29 alin. (1), art. 32 alin. (2) și (3), art. 33 alin. (1)-(3), (6) și (7), art. 34 alin. (1), art. 35, art. 40 alin. (7), art. 42, art. 43 și art. 44 alin. (7);2. încălcarea prevederilor privind admiterea, respectiv retragerea de la tranzacționare a valorilor mobiliare prevăzute la art. 50, 53, 54, art. 55 alin. (1), art. 57, art. 58 alin. (1)-(3), art. 59, 60, art. 61 alin. (1) și art. 62;3. încălcarea obligațiilor de raportare, de realizare a operațiunilor și de respectare a conduitei și condițiilor prevăzute la art. 48 alin. (1), (2) și (4), art. 64, art. 79-81, art. 82 alin. (1), art. 83, art. 85 alin. (1), (3) și (4), art. 86, art. 87 alin. (3), art. 88 alin. (3), art. 91 alin. (1), (2) și (4), art. 92, art. 95 alin. (2)-(4) și (6)-(8), art. 96, art. 97 alin. (1), (2) și (4), art. 98, art. 99, art. 105 alin. (1), (2), (6)-(8), (19), (20), (22), (23), (23^1), (23^2) și (23^3), art. 106, art. 107 și art. 108 alin. (1), (2), (4), (7)-(9) și (11)-(13); (la 01-08-2022, Punctul 3. din Litera a) , Alineatul (1) , Articolul 146 , Capitolul I , Titlul VI a fost modificat de Punctul 2, Articolul III din LEGEA nr. 237 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 22 iulie 2022 ) 4. desfășurarea unei oferte publice fără aprobarea A.S.F. a documentului de ofertă, precum și desfășurarea fără aprobarea A.S.F. a oricăror activități sau operațiuni pentru care prezenta lege impune aprobarea;5. nerespectarea condițiilor stabilite prin decizia A.S.F. de aprobare a prospectului/documentului de ofertă, a unor amendamente la acesta, precum și a anunțului/anunțului preliminar sau materialelor publicitare aferente unei oferte publice de cumpărare;6. nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 41 alin. (3) și (4);7. nerespectarea prevederilor privind admiterea, înscrierea și retragerea valorilor mobiliare de la tranzacționarea în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau în cadrul unui sistem organizat de tranzacționare, respectiv a prevederilor privind obligațiile de raportare, de realizare a operațiunilor și de respectare a conduitei și a condițiilor prevăzute la art. 120-122;8. împiedicarea exercitării drepturilor acționarilor, prevăzute la art. 97 alin. (3) teza I, art. 105 alin. (3), (5), (10), alin. (11) teza I și alin. (18);9. încălcarea obligațiilor de raportare, de realizare a operațiunilor și de respectare a conduitei și condițiilor prevăzute la art. 101-104;b) emitent în legătură cu nerespectarea obligației de publicare, respectiv de transmitere în termenul stabilit a rapoartelor, respectiv a informațiilor ce trebuie incluse în rapoartele prevăzute la art. 63-69, art. 74 alin. (6), art. 77 și art. 78;c) persoana fizică sau entitatea legală în legătură cu nerespectarea obligației de notificare, în termenul stabilit, a achiziționării sau cedării unei dețineri importante, în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1) și (2), art. 72, art. 74-76;d) emitent în legătură cu nerespectarea prevederilor art. 71 alin. (5).(2) Constituie de asemenea contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale infracțiuni, următoarele fapte:a) nerespectarea prevederilor reglementărilor în vigoare, emise de A.S.F., precum și a măsurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere și control sau a altor măsuri adoptate de A.S.F.;b) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 39 alin. (1) referitoare la inițierea, în termenul prevăzut de lege, a unei oferte publice de preluare obligatorie;c) nerespectarea prevederilor privind interdicția de a achiziționa acțiuni prevăzută la art. 39 alin. (2);d) nerespectarea prevederilor referitoare la modul de întocmire a situațiilor financiar-contabile și la auditarea acestora, prevăzute la art. 110;e) împiedicarea fără drept a exercitării drepturilor conferite de către lege A.S.F., precum și refuzul nejustificat al oricărei persoane de a răspunde solicitărilor A.S.F. în exercitarea atribuțiilor care îi revin conform legii;f) încălcările prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129.  +  Articolul 147(1) În cazul constatării contravențiilor prevăzute la art. 146 pot fi aplicate următoarele sancțiuni și măsuri administrative:a) o declarație publică în care se indică persoana fizică sau entitatea legală responsabilă și natura încălcării;b) un ordin prin care i se solicită persoanei fizice sau entității legale responsabile să înceteze comportamentul care constituie o încălcare și să nu îl repete;c) amendă cuprinsă, prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, între următoarele limite:1. în cazul contravențiilor prevăzute la art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 4, 5, 9 și lit. d) și alin. (2) lit. c) și e):(i) pentru persoanele fizice: amendă de la 5.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 4.500.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite;(ii) pentru entitățile legale: amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 20.000.000 de lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală, conform ultimelor situații financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care acestea pot fi stabilite;2. în cazul contravențiilor prevăzute la art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 1-3, 7 și 8 și la alin. (2) lit. a) și d):(i) pentru persoanele fizice: amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite;(ii) pentru entitățile legale: amendă de la 15.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală conform ultimelor situații financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite;3. în cazul contravențiilor prevăzute la art. 146 alin. (1) lit. b) și c):(i) pentru persoanele fizice: amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 9.000.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care acestea pot fi stabilite;(ii) pentru entitățile legale: amendă de la 15.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 45.000.000 lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală, conform ultimelor situații financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite;4. în cazul contravențiilor prevăzute la art. 146 alin. (2) lit. b):(i) pentru persoanele fizice:1. amendă de la 1.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 2.000.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, dacă termenul legal de lansare a ofertei a fost depășit cu cel mult 30 de zile;2. amendă de la 25.001 lei până la cea mai mare valoare dintre 4.500.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, dacă termenul legal de lansare a ofertei a fost depășit cu cel mult 60 de zile;3. amendă de la 50.001 lei până la cea mai mare valoare dintre 4.500.000 lei sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, dacă termenul legal de lansare a ofertei a fost depășit cu mai mult de 60 de zile;(ii) pentru entitățile legale:1. amendă de la 10.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 4.000.000 lei sau 1% din cifra de afaceri anuală totală conform ultimelor situații financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, dacă termenul legal de lansare a ofertei a fost depășit cu cel mult 30 de zile;2. amendă de la 25.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 8.000.000 lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală conform ultimelor situații financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, dacă termenul legal de lansare a ofertei a fost depășit cu cel mult 60 de zile;3. amendă de la 50.000 lei până la cea mai mare valoare dintre 8.000.000 lei sau 10% din cifra de afaceri anuală totală, conform ultimelor situații financiare anuale disponibile aprobate de organul de administrare sau de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcare sau a pierderii evitate prin aceasta, în cazul în care aceste valori pot fi stabilite, dacă termenul legal de lansare a ofertei a fost depășit cu mai mult de 60 de zile.(2) Săvârșirea contravenției prevăzute la art. 146 alin. (1) lit. a) pct. 6 se sancționează potrivit dispozițiilor alin. (1) lit. c) pct. 4, care se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 148În cazul în care entitatea legală prevăzută la art. 147 este o societate-mamă sau o filială a unei societățimamă care trebuie să întocmească conturi consolidate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, cifra de afaceri totală relevantă este cifra de afaceri totală anuală sau tipul de venit corespunzător reglementărilor contabile aplicabile, în conformitate cu ultimele conturi anuale consolidate disponibile, aprobate de organul de administrare al societățiimamă.  +  Articolul 149Fără a aduce atingere competențelor A.S.F. stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, și prin prezenta lege, precum și posibilității de impunere de către organele abilitate, în cazurile aplicabile, a unor sancțiuni penale, A.S.F. poate dispune, cu titlu de măsură administrativă, suspendarea exercitării drepturilor de vot aferente acțiunilor în cazul constatării contravenției prevăzute la art. 146 alin. (1) lit. c) referitoare la nerespectarea obligației de notificare în cazul depășirii pragului de 33% din drepturile de vot ale emitentului.  +  Articolul 150(1) A.S.F. publică toate deciziile privind sancțiunile și măsurile impuse în conformitate cu prevederile art. 146-149, fără întârzieri nejustificate, inclusiv cel puțin informațiile privind tipul și natura încălcării și identitatea persoanelor fizice sau a entităților legale responsabile de încălcare. Prin excepție, A.S.F. poate amâna publicarea unei decizii sau poate publica decizia în mod anonim în oricare dintre circumstanțele următoare:a) atunci când, în cazul în care sancțiunea este impusă unei persoane fizice, se constată, în urma unei evaluări anterioare obligatorii a proporționalității publicării datelor cu caracter personal, că aceasta este disproporționată;b) atunci când publicarea ar periclita grav stabilitatea sistemului financiar sau o anchetă oficială în curs;c) atunci când publicarea ar cauza, în măsura în care se poate stabili acest lucru, prejudicii disproporționate și grave instituțiilor sau persoanelor fizice implicate.(2) A.S.F. publică deciziile privind sancțiunile și măsurile impuse pentru nerespectarea prevederilor art. 101-104 de către investitorii instituționali prevăzuți la art. 94 lit. e) pct. (i), în conformitate cu regimul publicării prevăzut de Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cazul introducerii unei căi de atac împotriva deciziei publicate conform alin. (1), A.S.F. este obligată fie să publice această informație în momentul publicării respectivei decizii, fie să modifice textul publicat în cazul în care calea de atac este înaintată după publicarea inițială.  +  Articolul 151(1) A.S.F. stabilește tipul și nivelul sancțiunilor sau măsurilor administrative aplicate în conformitate cu prevederile art. 146-149, cu luarea în considerare a tuturor circumstanțelor relevante, inclusiv, după caz, a următoarelor:a) gravitatea și durata încălcării;b) gradul de responsabilitate al persoanei fizice sau al entității legale responsabile;c) capacitatea financiară a persoanei fizice sau a entității legale responsabile, astfel cum este indicată de cifra de afaceri totală a entității legale responsabile, de venitul anual al persoanei fizice responsabile, în măsura în care acestea pot fi identificate, sau de alți indicatori relevanți;d) valoarea beneficiului obținut sau a pierderilor evitate de către persoana fizică sau entitatea legală responsabilă, în măsura în care acestea pot fi stabilite;e) pierderile suferite de terți ca urmare a încălcării, în măsura în care acestea pot fi stabilite;f) măsura în care persoana fizică sau entitatea legală responsabilă cooperează cu A.S.F.;g) încălcările anterioare săvârșite de persoana fizică sau entitatea legală responsabilă.(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate în cadrul sau în scopul exercitării competențelor de supraveghere și de investigare în temeiul prezentei legi se desfășoară în conformitate cu legislația națională aplicabilă și cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001*) al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date.*) A se vedea Regulamentul (UE) nr. 1725/2018 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE.  +  Articolul 152(1) A.S.F. aplică sancțiuni contravenționale adecvate și măsuri administrative eficace, proporționale și disuasive, cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 2017/1.129 și a prezentei legi, persoanelor care săvârșesc faptele prevăzute la art. 146 alin. (2) lit. f).(2) Limitele amenzilor prevăzute în prezentul articol sunt stabilite prin derogare de la art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001.(3) În cazul încălcărilor prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129, A.S.F. poate aplica următoarele sancțiuni contravenționale și măsuri administrative:a) sancțiunile și măsurile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. a)-c) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129. Limitele sancțiunii prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129 sunt cuprinse între o dată și până la dublul cuantumului profiturilor obținute sau al pierderilor evitate ca urmare a încălcării, în cazul în care acestea pot fi calculate;b) pentru persoanele fizice, amendă de la 10.000 lei până la 9.000.000 lei;c) pentru persoanele juridice amendă de la 15.000 lei până la 45.000.000 lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală a persoanei juridice respective conform ultimelor situații financiare disponibile aprobate de organul de conducere.(4) În cazul încălcărilor prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129, A.S.F. poate aplica următoarele sancțiuni contravenționale și măsuri administrative:a) sancțiunile și măsurile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. a) și b) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129;b) pentru persoanele fizice, avertisment sau amendă de la 1.000 lei până la 2.000.000 lei;c) pentru persoanele juridice, avertisment sau amendă de la 7.000 lei până la 4.000.000 lei sau 1% din cifra de afaceri anuală totală a persoanei juridice respective conform ultimelor situații financiare disponibile aprobate de organul de conducere.(5) În cazul aplicării sancțiunilor prevăzute la alin. (3) lit. c), respectiv la alin. (4) lit. c), prevederile art. 38 alin. (2) lit. d) ultimul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129 se aplică în mod corespunzător.(6) În luarea unei decizii cu privire la tipul și nivelul sancțiunilor contravenționale și măsurilor administrative aplicate potrivit prezentului articol, A.S.F. ține cont de toate circumstanțele relevante, respectiv cooperează și își coordonează activitățile, în cazurile aplicabile, cu celelalte autorități competente, în conformitate cu prevederile art. 39 din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129.(7) A.S.F. are competența de a coopera cu autoritățile judiciare naționale relevante, sens în care primește de la acestea informații specifice în legătură cu anchete sau proceduri penale inițiate cu privire la cazuri care sunt susceptibile a intra sub incidența art. 157 alin. (1) și care ar constitui încălcări ale Regulamentului (UE) nr. 2017/1.129, precum și prerogativa de a oferi același tip de informații altor autorități competente și ESMA, în sensul aplicării art. 33 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129.(8) A.S.F. publică orice decizie de aplicare a unei sancțiuni contravenționale sau a unei alte măsuri administrative potrivit prezentului articol, precum și informații în legătură cu aceasta, în conformitate cu prevederile art. 42 din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129.(9) A.S.F. transmite ESMA, în conformitate cu art. 43 din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129, informații privind sancțiunile contravenționale și măsurile administrative aplicate potrivit prezentului articol, respectiv privind anchetele penale efectuate și sancțiunile penale aplicate în cazuri care intră sub incidența art. 157 alin. (1) și care constituie o încălcare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2017/1.129, prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) din același regulament.(10) În sensul aplicării art. 43 din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129, A.S.F. are acces la informațiile și hotărârea finală în legătură cu orice sancțiune penală prevăzută la alin. (9) și le transmite ESMA.  +  Articolul 153(1) Prevederile art. 160-172 se aplică în mod corespunzător în ceea ce privește instituirea de către A.S.F. de mecanisme în conformitate cu art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129.(2) Angajatorii implicați în activități reglementate în scopul serviciilor financiare instituie proceduri adecvate prin care angajații lor raportează la nivel intern, prin intermediul unui canal specific, independent și autonom, încălcările efective sau potențiale ale Regulamentului (UE) nr. 2017/1.129. În sensul prezentului alineat, expresia „canal specific“ are înțelesul prevăzut de art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129.  +  Articolul 154(1) A.S.F. aplică sancțiuni contravenționale și măsuri administrative adecvate persoanelor ce săvârșesc încălcările prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.(2) Limitele amenzilor stabilite prin prezentul articol derogă de la prevederile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001.(3) În cazul încălcărilor prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, A.S.F. poate aplica următoarele sancțiuni contravenționale și măsuri administrative:a) sancțiunile și măsurile prevăzute la art. 30 alin. (2) lit. a)-h) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014. Interdicția temporară prevăzută la art. 30 alin. (2) lit. e) și g) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 poate fi dispusă pentru o perioadă cuprinsă între 90 de zile și 5 ani. Limitele sancțiunii prevăzute la art. 30 alin. (2) lit. h) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 sunt cuprinse între o dată până la de trei ori valoarea profiturilor obținute sau a pierderilor evitate ca urmare a încălcării, în cazul în care acestea pot fi stabilite;b) pentru persoanele fizice, amenzi după cum urmează:(i) amendă de la 10.000 lei până la 22.000.000 lei pentru încălcări ale prevederilor art. 14 și 15 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, când faptele sunt săvârșite fără forma de vinovăție cerută de lege pentru a fi calificate ca infracțiuni;(ii) amendă de la 3.000 lei până la 4.500.000 lei pentru încălcări ale prevederilor art. 16 și 17 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014; și(iii) amendă de la 1.000 lei până la 2.200.000 lei pentru încălcări ale prevederilor art. 18, 19 și 20 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014; șic) pentru persoanele juridice, amenzi după cum urmează:(i) amendă de la 20.000 lei până la 66.000.000 lei sau 15% din cifra de afaceri anuală totală a persoanei juridice potrivit ultimelor situații financiare disponibile aprobate de organul de conducere pentru încălcări ale prevederilor art. 14 și 15 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, când faptele sunt săvârșite fără forma de vinovăție cerută de lege pentru a fi calificate ca infracțiuni;(ii) amendă de la 10.000 lei până la 11.000.000 lei sau 2% din cifra de afaceri anuală totală potrivit ultimelor situații financiare disponibile aprobate de organul de conducere, pentru încălcări ale prevederilor art. 16 și 17 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014; și(iii) amendă de la 7.000 lei până la 4.500.000 lei pentru încălcări ale prevederilor art. 18, 19 și 20 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.(4) În cazul încălcărilor prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, A.S.F. poate aplica următoarele sancțiuni contravenționale și măsuri administrative:a) sancțiunile și măsurile prevăzute la art. 30 alin. (2) lit. a), c)-e) și g) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014; dispozițiile alin. (3) lit. a) teza a II-a se aplică în mod corespunzător;b) pentru persoanele fizice, avertisment sau amendă de la 1.000 lei până la 2.000.000 lei;c) pentru persoanele juridice, avertisment sau amendă de la 7.000 lei până la 4.000.000 lei.(5) În cazul aplicării sancțiunilor prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. (i) și (ii), prevederile art. 30 alin. (2) ultimul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 se aplică în mod corespunzător.(6) În luarea unei decizii cu privire la tipul și nivelul sancțiunilor contravenționale și măsurilor administrative aplicate potrivit prezentului articol, A.S.F. ține cont de toate circumstanțele relevante, în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.(7) A.S.F. publică orice decizie prin care se impune o sancțiune contravențională sau măsură administrativă aplicată potrivit prezentului articol, în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.  +  Articolul 155(1) Săvârșirea contravențiilor prevăzute de prezentul capitol se constată de către persoanele împuternicite din cadrul structurilor de specialitate ale A.S.F.; dacă se constată nerespectarea uneia dintre dispozițiile legale a căror încălcare este prevăzută drept contravenție la art. 146, persoanei în cauză i se acordă un termen de 5 zile de la data comunicării celor constatate, în care să formuleze obiecții cu privire la încălcarea săvârșită.(2) La primirea actelor de verificare rezultate în urma activității de autorizare, supraveghere sau control, potrivit cărora se constată săvârșirea uneia din contravențiile prevăzute de prezentul capitol, prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, A.S.F. dispune, prin decizie individuală, aplicarea sancțiunilor corespunzătoare.(3) Decizia de sancționare prevăzută la alin. (2) trebuie să cuprindă următoarele elemente: datele de identificare a contravenientului, data săvârșirii faptei, descrierea faptei contravenționale și a împrejurărilor care pot fi avute în vedere la individualizarea sancțiunii, indicarea temeiului legal potrivit căruia se stabilește și se sancționează contravenția, sancțiunea principală și eventualele sancțiuni complementare și măsuri administrative aplicate, termenul și modalitatea de plată a amenzii și termenul de exercitare a căii de atac.(4) Prin derogare de la prevederile art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei. În cazul contravențiilor continue, termenul de prescripție de 3 ani curge de la data constatării faptei sau de la data încetării ultimului act ori fapt săvârșit, dacă acest moment intervine anterior constatării.(5) Când fapta a fost urmărită ca infracțiune și ulterior s-a stabilit că ea constituie contravenție, prescripția aplicării sancțiunii nu curge pe tot timpul în care cauza s-a aflat în fața organelor de cercetare sau de urmărire penală ori în fața instanței de judecată, dacă sesizarea s-a făcut înăuntrul termenului prevăzut la alin. (4).(6) Prin derogare de la dispozițiile art. 13 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, când fapta a fost urmărită ca infracțiune și ulterior s-a stabilit că ea constituie contravenție, prescripția aplicării sancțiunii operează dacă sancțiunea nu a fost aplicată în termen de 4 ani de la data săvârșirii, respectiv a constatării faptei.(7) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) și art. 11 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, decizia de sancționare prevăzută la alin. (2), precum și celelalte acte administrative adoptate de A.S.F. conform prevederilor prezentei legi sau pentru aplicarea regulamentelor adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniile prevăzute de prezenta lege, motivate în mod corespunzător, pot fi atacate, în termen de 30 de zile de la data comunicării, la Curtea de Apel București - Secția contencios administrativ și fiscal. Actul administrativ individual prin care A.S.F. aplică sancțiunea cu amendă constituie titlu executoriu. (la 01-08-2022, Alineatul (7) din Articolul 155 , Capitolul I , Titlul VI a fost modificat de Punctul 3, Articolul III din LEGEA nr. 237 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 22 iulie 2022 ) (8) În sensul art. 20 din Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129, dreptul la o cale de atac se aplică potrivit alin. (7) și în cazul în care A.S.F. nu a luat nicio decizie de aprobare sau, după caz, nicio decizie de refuzare a unei cereri de aprobare și nici nu a solicitat modificări sau informații suplimentare în termenul prevăzut la art. 20 alin. (2), (3) și (6) din regulamentul european menționat, în ceea ce privește cererea respectivă.(9) În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, dispozițiile prezentului capitol se completează în mod corespunzător cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, cu excepția art. 28 alin. (1) și art. 29. (la 01-08-2022, Alineatul (9) din Articolul 155 , Capitolul I , Titlul VI a fost modificat de Punctul 3, Articolul III din LEGEA nr. 237 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 22 iulie 2022 )  +  Articolul 156Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, în cazul săvârșirii a două sau mai multe contravenții, se aplică sancțiunea cea mai mare, majorată cu până la 50%, după caz.  +  Capitolul II Răspunderea penală  +  Articolul 157(1) Prezentarea cu intenție de către membrul consiliului de administrație, administratorul, directorul, directorul general, membrul consiliului de supraveghere, membrul directoratului ori reprezentantul legal, sau, după caz, de către membrii organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale emitentului către deținătorii de valori mobiliare de situații financiare inexacte ori de informații nereale privind condițiile economice ale emitentului constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani și interzicerea unor drepturi.(2) Utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate, astfel cum este prevăzută la art. 133, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani.(3) Recomandarea sau determinarea unei alte persoane să participe la practici de utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate prevăzută la art. 134 constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani.(4) Divulgarea ilegală a informațiilor privilegiate prevăzută la art. 135 și 136 constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani.(5) Manipularea pieței, astfel cum este prevăzută la art. 137, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani.  +  Articolul 158(1) Tentativa la infracțiunile prevăzute la art. 157 alin. (2) și (5) se pedepsește.(2) Prin derogare de la prevederile art. 137 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 157 alin. (2)-(5), persoanele juridice sunt sancționate cu amendă de la 167 lei pe zi până la 275.000 lei pe zi.(3) Prevederile Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și în cazul executării pedepsei amenzii.  +  Articolul 159Punerea în executare a pedepsei amenzii prevăzute la art. 158 alin. (2) se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul III Mecanisme de raportare a încălcărilor în conformitate cu prevederile art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014  +  Articolul 160Prezentul capitol prevede norme care detaliază procedurile prevăzute la art. 32 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, inclusiv:a) modalitățile de raportare și cele referitoare la activitățile desfășurate, inclusiv în legătură cu măsurile adoptate ca urmare a raportărilor;b) măsurile de protecție a persoanelor care lucrează cu contract de muncă și măsurile privind protecția datelor personale.  +  Articolul 161În sensul prezentului capitol, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) persoana care efectuează raportarea - o persoană care raportează o încălcare efectivă sau potențială a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 către A.S.F.;b) persoana subiect al raportării - o persoană care este acuzată, de către persoana care efectuează raportarea, că a comis sau că intenționează să comită o încălcare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014;c) raportare privind o încălcare - o raportare prezentată A.S.F. de persoana care efectuează raportarea cu privire la o încălcare efectivă sau potențială a Regulamentului (UE) nr. 596/2014.  +  Articolul 162(1) A.S.F. are angajați specializați pentru gestionarea raportărilor privind încălcările care sunt instruiți în acest sens.(2) Angajații specializați au următoarele atribuții:a) oferă oricărei persoane interesate informații privind procedurile de raportare a încălcărilor;b) primesc raportări privind încălcările și desfășoară activități, inclusiv în legătură cu adoptarea de măsuri, ca urmare a acestor încălcări;c) țin legătura cu persoana care efectuează raportarea în cazul în care aceasta s-a identificat.  +  Articolul 163(1) A.S.F. publică pe website-ul propriu, într-o secțiune separată, ușor de identificat și de accesat, informațiile referitoare la primirea raportărilor privind încălcările prevăzute la alin. (2).(2) Informațiile menționate la alin. (1) includ toate elementele următoare:a) canalele de comunicare pentru primirea raportărilor privind încălcările și activitățile desfășurate, inclusiv în legătură cu măsurile adoptate ca urmare a acestor încălcări și pentru contactarea angajaților specializați în conformitate cu prevederile art. 165 alin. (1), inclusiv:1. numerele de telefon, precizându-se dacă, atunci când se utilizează aceste linii telefonice, conversațiile sunt înregistrate sau neînregistrate;2. adresele poștale și electronice specifice, care sunt sigure și asigură confidențialitatea, pentru contactarea angajaților specializați;b) procedurile aplicabile raportărilor privind încălcările menționate la art. 164;c) regimul de confidențialitate aplicabil raportărilor privind încălcările, în conformitate cu procedurile aplicabile raportărilor privind încălcările menționate la art. 164;d) procedurile de protecție a persoanelor care lucrează în temeiul unui contract de muncă;e) o declarație în care se explică în mod clar că persoanele care pun informații la dispoziția A.S.F. în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 596/2014 nu sunt considerate vinovate de încălcarea niciunei restricții privind divulgarea de informații impuse prin contract sau lege, regulamente sau acte administrative și nu au nicio răspundere de vreun fel cu privire la divulgarea respectivă.(3) A.S.F. poate publica pe website-ul propriu informații mai detaliate decât cele prevăzute la alin. (2) cu privire la primirea raportărilor privind încălcările și desfășurarea activităților, inclusiv în legătură cu măsurile adoptate ca urmare a acestor încălcări.  +  Articolul 164(1) Procedurile aplicabile raportărilor privind încălcările menționate la art. 163 alin. (2) lit. b) indică în mod clar toate informațiile următoare:a) faptul că raportările privind încălcările pot fi transmise și anonim;b) modul în care A.S.F. poate solicita persoanei care efectuează raportarea să clarifice informațiile raportate sau să furnizeze informații suplimentare de care dispune respectiva persoană;c) tipul, conținutul și calendarul răspunsului cu privire la rezultatul raportării privind încălcarea la care persoana care efectuează raportarea se poate aștepta după raportare;regimul de confidențialitate aplicabil raportărilor privind încălcările, inclusiv o descriere detaliată a circumstanțelor în care datele confidențiale ale persoanei care efectuează raportarea pot fi divulgate potrivit prevederilor art. 27-29 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014.(2) Descrierea detaliată menționată la alin. (1) lit. d) asigură faptul că persoana care efectuează raportarea este informată cu privire la cazurile excepționale în care confidențialitatea datelor ar putea să nu fie garantată, inclusiv cu privire la cazurile în care dezvăluirea datelor este o obligație necesară și proporțională impusă de legislația Uniunii Europene sau de legislația națională în contextul investigațiilor sau al procedurilor judiciare ulterioare ori pentru a proteja libertățile altor persoane, inclusiv dreptul la apărare al persoanei subiect al raportării, fiind în fiecare caz supusă unor garanții adecvate prevăzute în aceste legislații.  +  Articolul 165(1) A.S.F. stabilește canale de comunicare independente și autonome, care sunt sigure și asigură confidențialitatea, pentru primirea raportărilor privind încălcările și pentru activitățile desfășurate, inclusiv a măsurilor adoptate urmare a acestor încălcări, denumite în continuare canale de comunicare dedicate.(2) Canalele de comunicare dedicate sunt considerate independente și autonome, în condițiile în care acestea îndeplinesc toate criteriile următoare:a) sunt separate de canalele de comunicare generale ale A.S.F., inclusiv de cele prin care A.S.F. comunică pe plan intern și cu părți terțe în cadrul activității sale obișnuite;b) sunt concepute, stabilite și utilizate într-un mod care garantează caracterul complet, integritatea și confidențialitatea informațiilor și împiedică accesul angajaților neautorizați ai A.S.F.;c) permit stocarea durabilă a informațiilor, în conformitate cu prevederile art. 166, pentru a permite investigații suplimentare.(3) Canalele de comunicare dedicate permit raportarea încălcărilor efective sau potențiale cel puțin în toate modurile următoare:a) raportarea scrisă a încălcărilor, în format electronic sau pe suport hârtie;b) raportarea orală a încălcărilor prin intermediul liniilor telefonice, indiferent dacă este înregistrată sau neînregistrată;c) întâlnirea cu angajații specializați ai A.S.F.(4) A.S.F. furnizează informațiile menționate la art. 163 alin. (2) persoanei care efectuează raportarea înainte de a primi raportarea privind încălcarea sau, cel târziu, în momentul primirii acesteia.(5) A.S.F. se asigură că o raportare privind o încălcare primită prin alte mijloace decât prin canalele de comunicare dedicate menționate în prezentul articol este transmisă imediat, fără modificare, angajaților specializați ai A.S.F., utilizând canalele de comunicare dedicate.  +  Articolul 166(1) A.S.F. păstrează evidența fiecărei raportări privind o încălcare primită.(2) A.S.F. confirmă fără întârziere primirea raportărilor scrise privind încălcări la adresa poștală sau electronică indicată de persoana care efectuează raportarea, cu excepția cazului în care persoana care efectuează raportarea solicită în mod explicit să nu i se trimită o confirmare de primire sau A.S.F. consideră, în mod rezonabil, că trimiterea unei confirmări de primire a unei raportări scrise ar pune în pericol protecția identității persoanei care efectuează raportarea.(3) În cazul în care pentru raportarea încălcărilor se utilizează o linie telefonică înregistrată, A.S.F. are dreptul de a documenta raportarea orală sub forma:a) unei înregistrări audio a convorbirii într-o formă durabilă și accesibilă; saub) unei transcrieri complete și exacte a convorbirii, pregătite de angajații specializați ai A.S.F. În cazurile în care persoana care efectuează raportarea și-a dezvăluit identitatea, A.S.F. îi oferă posibilitatea de a verifica, a rectifica și a-și exprima acordul cu privire la transcrierea convorbirii, prin semnarea acesteia.(4) În cazul în care pentru raportarea încălcărilor se utilizează o linie telefonică neînregistrată, A.S.F. are dreptul de a documenta raportarea orală sub forma unui proces-verbal exact al convorbirii, întocmit de angajații specializați ai A.S.F. În cazurile în care persoana care efectuează raportarea și-a dezvăluit identitatea, A.S.F. îi oferă posibilitatea de a verifica, a rectifica și a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al convorbirii, prin semnarea acestuia.(5) În cazul în care o persoană solicită o întâlnire cu angajații specializați ai A.S.F. pentru raportarea unei încălcări în conformitate cu prevederile art. 165 alin. (3) lit. c), A.S.F. se asigură că se păstrează o evidență completă și exactă a întâlnirii într-o formă durabilă și accesibilă. A.S.F. are dreptul de a documenta evidența întâlnirii sub forma:a) unei înregistrări audio a convorbirii într-o formă durabilă și accesibilă; saub) unui proces-verbal exact al întâlnirii, întocmit de angajații specializați ai A.S.F. În cazurile în care persoana care efectuează raportarea și-a dezvăluit identitatea, A.S.F. îi oferă posibilitatea de a verifica, a rectifica și a-și exprima acordul cu privire la procesul-verbal al întâlnirii, prin semnarea acestuia.  +  Articolul 167(1) Instituirea unor proceduri care să asigure un schimb de informații și o cooperare eficace între A.S.F. și orice altă autoritate relevantă implicată în protejarea persoanelor care lucrează în temeiul unui contract de muncă și care raportează încălcări ale Regulamentului (UE) nr. 596/2014 către A.S.F. sau care sunt acuzate de astfel de încălcări împotriva represaliilor, a discriminării sau a altor tipuri de tratament incorect, care se produc din cauza sau în legătură cu raportarea încălcărilor Regulamentului (UE) nr. 596/2014, se face pe baza unor protocoale bilaterale încheiate între A.S.F. și respectivele autorități.(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) asigură cel puțin următoarele:a) persoanele care efectuează raportarea au acces la informații și consiliere complete referitoare la căile de acțiune și procedurile disponibile prevăzute în dreptul intern pentru a le proteja împotriva tratamentelor incorecte, inclusiv la procedurile de solicitare a despăgubirilor bănești;b) persoanele care efectuează raportarea beneficiază de asistență efectivă din partea A.S.F. în fața oricărei autorități relevante implicate în protejarea lor împotriva tratamentelor incorecte, inclusiv prin certificarea, în conflictele de muncă, a situației de denunțător a persoanei care raportează.  +  Articolul 168(1) A.S.F. păstrează evidențele menționate la art. 166 într-o bază de date confidențială și sigură.(2) Accesul la baza de date menționată la alin. (1) este supus unor restricții care să asigure faptul că datele stocate în aceasta sunt disponibile doar angajaților A.S.F. care au nevoie de acces la datele respective pentru a-și îndeplini obligațiile profesionale.  +  Articolul 169(1) A.S.F. adoptă proceduri adecvate pentru transmiterea datelor cu caracter personal ale persoanei care efectuează raportarea și ale persoanei subiect al raportării în interiorul și în exteriorul autorității competente.(2) Transmiterea datelor legate de raportarea unei încălcări în interiorul sau în exteriorul A.S.F. se face fără a se dezvălui, direct sau indirect, identitatea persoanei care efectuează raportarea ori a persoanei subiect al raportării sau fără a se face orice alte referiri la circumstanțe care ar permite deducerea identității persoanei care efectuează raportarea sau a persoanei subiect al raportării, cu excepția cazului în care o astfel de transmitere este conformă cu regimul de confidențialitate menționat la art. 164 alin. (1) lit. d).  +  Articolul 170(1) În cazul în care identitatea persoanelor subiect al raportării nu este cunoscută public, identitatea acestora este protejată cel puțin în același mod ca și în cazul persoanelor în curs de investigare de către A.S.F.(2) Procedurile prevăzute la art. 168 se aplică și pentru protejarea identității persoanelor subiect al raportării.  +  Articolul 171A.S.F. revizuiește procedurile referitoare la primirea raportărilor privind încălcările și activitățile desfășurate, inclusiv măsurile adoptate ca urmare a acestor încălcări la intervale regulate și cel puțin o dată la 2 ani. La revizuirea acestor proceduri, A.S.F. ține cont de experiența proprie, precum și de cea a altor autorități competente prevăzute la art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 și își adaptează procedurile în consecință, precum și în funcție de evoluțiile pieței și de evoluțiile tehnologice.  +  Articolul 172(1) A.S.F. emite reglementări privind mecanismele de raportare a încălcărilor prevederilor Regulamentului (UE) nr. 596/2014.(2) Prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul prezentei legi de către autorități se realizează cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001*) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.*) Potrivit prevederilor art. V alin. (2) din Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 19 iunie 2018, toate trimiterile la Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, din actele normative se interpretează ca trimiteri la Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016 și la legislația de punere în aplicare a acestuia.  +  Titlul VII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 173(1) Prevederile prezentei legi referitoare la abuzul pe piață care fac trimitere la SOT-uri, certificate de emisii sau produse licitate pe baza acestora se aplică SOT-urilor, certificatelor de emisii sau produselor licitate pe baza acestora, începând cu data de 3 ianuarie 2018.(2) Prevederile art. 118-124 referitoare la SOT-uri se aplică de la data de 3 ianuarie 2018.  +  Articolul 174A.S.F. emite reglementările în aplicarea prezentei legi în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.  +  Articolul 175Termenii și expresiile utilizate în cuprinsul Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, a căror definiție se abrogă conform prevederilor art. 178 alin. (1), au înțelesul prevăzut la art. 2 alin. (1).  +  Articolul 176Rapoartele financiare anuale prevăzute de prezenta lege vor fi întocmite într-un format de raportare electronic unic ulterior emiterii de către ESMA a unor standarde tehnice de reglementare în acest sens, dar nu mai devreme de data de 1 ianuarie 2020.  +  Articolul 177La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2), cu următorul cuprins:(3^2) A.S.F. este autoritatea competentă în sensul:a) art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor nr. 98/26/CE și nr. 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 257 din 28 august 2014, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 909/2014;b) art. 4 pct. 8 din Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 9 decembrie 2014, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014.2. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 38, cu următorul cuprins:produs de investiții individuale structurat și bazat pe asigurări sau PRIIP - produsul definit la art. 4 pct. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014.3. La articolul 272 alineatul (1) la litera h), punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. nerespectarea prevederilor privind reglementările emise de operatorii de piață prevăzute la art. 134 alin. (1) și (2) și la art. 141;4. După articolul 272 se introduc două noi articole, articolele 272^1 și 272^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 272^1(1) Constituie contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale infracțiuni, faptele săvârșite de către depozitarul central, persoanele fizice responsabile având calitatea de membri ai consiliilor de administrație, directori sau, după caz, membri ai consiliului de supraveghere și membri ai directoratului, respectiv reprezentant al compartimentului de control intern al acestuia, administrator de risc în legătură cu:a) obținerea autorizațiilor prevăzute la art. 16 și 54 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 prin declarații false sau prin orice alt mijloc ilicit, astfel cum se prevede la art. 20 alin. (1) lit. b) și la art. 57 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;b) nedeținerea de către depozitarul central a capitalului necesar, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;c) nerespectarea de către depozitarul central a cerințelor organizatorice, prevăzute la art. 26-30 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;d) nerespectarea de către depozitarul central a normelor de conduită, prevăzute la art. 32-35 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;e) nerespectarea de către depozitarul central a cerințelor aplicabile serviciilor specifice depozitarului central, prevăzute la art. 37-41 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;f) nerespectarea de către depozitarul central a cerințelor prudențiale, prevăzute la art. 43-47 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;g) nerespectarea de către depozitarul central a cerințelor aplicabile conexiunilor dintre depozitarii centrali prevăzute la art. 48 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;refuzul abuziv al depozitarului central de a acorda diverse tipuri de acces, cu încălcarea prevederilor art. 49-53 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;i) nerespectarea de către instituțiile de credit desemnate a cerințelor prudențiale specifice legate de riscurile de credit prevăzute la art. 59 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;j) nerespectarea de către instituțiile de credit desemnate a cerințelor prudențiale specifice legate de riscurile de lichiditate, prevăzute la art. 59 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, A.S.F., în calitate de autoritate competentă pentru depozitarul central, poate aplica sancțiuni și/sau dispune măsuri administrative în conformitate cu prevederile art. 63 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 pentru încălcările prevăzute la alin. (1):a) o declarație publică în care se indică persoana responsabilă de încălcare și natura încălcării, în conformitate cu art. 62 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014;b) o decizie prin care se solicită persoanei responsabile de încălcare să pună capăt respectivului comportament și să se abțină de la repetarea acestuia;c) retragerea autorizațiilor acordate în temeiul art. 16 sau 54 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, în conformitate cu art. 20 sau 57 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, după caz;d) sancționarea oricărui membru al organului de conducere al depozitarului central sau a oricărei alte persoane fizice considerate responsabile prin interzicerea temporară sau, în cazul unor încălcări grave repetate, interzicerea permanentă a exercitării unor funcții de conducere în cadrul depozitarului central;e) amenzi în cuantum de până la două ori cuantumul profitului obținut ca rezultat al unei încălcări, atunci când cuantumul respectiv poate fi stabilit;f) în cazul persoanelor fizice, amenzi de la 1.000 lei până la 22.150.000 lei;g) în cazul unei persoane juridice, amenzi de la 10.000 lei până la 88.600.000 lei sau de până la 10% din cifra de afaceri anuală totală a persoanei juridice, conform ultimelor conturi disponibile aprobate de organul de conducere; în cazul în care persoana juridică este o societate-mamă sau o filială a societățiimamă care trebuie să întocmească conturi financiare consolidate în conformitate cu reglementările contabile în vigoare, cifra de afaceri anuală totală aplicabilă este cifra de afaceri anuală totală sau tipul de venit corespunzător, conform prevederilor legale relevante, pe baza ultimei situații disponibile a conturilor consolidate, aprobate de organul de conducere al societății-mamă principale.(3) Raportarea către A.S.F. a încălcărilor potențiale sau reale ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014 se realizează în conformitate cu reglementările emise de A.S.F.(4) A.S.F. instituie, pentru raportarea încălcărilor stabilite la alin. (3), mecanisme eficace care includ cel puțin următoarele:a) proceduri specifice de primire și investigare a rapoartelor privind încălcările potențiale sau reale și măsurile luate ca reacție la acestea, inclusiv stabilirea de canale de comunicare sigure pentru asemenea rapoarte;b) protecție adecvată pentru angajații entităților care raportează încălcări potențiale sau reale comise în cadrul entității, cel puțin împotriva represaliilor, discriminării sau altor tipuri de tratament inechitabil;c) protecția datelor cu caracter personal ale persoanei care raportează încălcările potențiale sau reale, precum și ale persoanei fizice suspectate că este responsabilă de o încălcare, în conformitate cu principiile stabilite în Legea nr. 677/2001*) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;*) A se vedea nota de la art. 172 alin. (2).d) protecția identității atât a persoanei care raportează încălcările, cât și a persoanei fizice suspectate că este responsabilă de încălcare, în toate etapele procedurilor, cu excepția cazului în care legislația națională impune dezvăluirea identității sale, în contextul unor anchete sau al unor proceduri judiciare ulterioare.(5) Depozitarul central și participanții la sistemul depozitarului central trebuie să dețină proceduri adecvate privind raportarea de către angajați a încălcărilor reale sau potențiale, la nivel intern, prin intermediul unui canal specific, independent și autonom.  +  Articolul 272^2(1) Constituie contravenții nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 6 și 7, art. 8 alin. (1)-(3), art. 9, art. 10 alin. (1), art. 13 alin. (1), (3) și (4), precum și ale art. 14 și art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014.(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute la alin. (1), A.S.F. poate aplica sancțiuni și/sau dispune măsuri administrative, după cum urmează:a) interzicerea tranzacționării unui PRIIP;b) suspendarea tranzacționării unui PRIIP;c) un avertisment public care indică persoana responsabilă și natura încălcării;d) interzicerea furnizării unui document cu informații esențiale care nu respectă cerințele prevăzute la art. 6-8 sau 10, după caz, din Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014 și prin care se impune publicarea unei noi versiuni a unui document cu informații esențiale;e) amendă:(i) în cuantum de la 10.000 lei până la 22.450.000 lei sau până la 3% din cifra de afaceri anuală totală a respectivei entități, conform ultimelor situații financiare disponibile aprobate de organul de conducere sau până la dublul profiturilor obținute sau al pierderilor evitate în urma încălcării, pentru persoanele juridice;(ii) în cuantum de la 1.000 lei până la 3.150.000 lei sau dublul profiturilor obținute sau al pierderilor evitate în urma încălcării, pentru persoanele fizice.(3) În cazul în care entitatea menționată la alin. (2) lit. e) pct. (i) este o societate-mamă sau o filială a societății-mamă, care are obligația de a întocmi conturi financiare consolidate în conformitate cu reglementările contabile în vigoare, cifra de afaceri anuală totală relevantă este cifra de afaceri anuală totală sau tipul corespunzător de venit în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, astfel cum reiese din ultimele conturi consolidate disponibile aprobate de organul statutar al societății-mamă principale.5. La articolul 273 alineatul (1), părțile introductive ale literelor a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) în cazul contravențiilor prevăzute la art. 272 alin. (1) lit. a)-f), lit. h), i), lit. j) pct. 1-9 și 11-17, lit. k) pct. 2 și 3 și la alin. (2) lit. e), h), i), k) și l):.................................................................................................b) în cazul contravențiilor prevăzute la art. 272 alin. (1) lit. j) pct. 10, lit. k) pct. 1 și alin. (2) lit. a), b), f) și j):6. Articolul 273^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 273^1Desfășurarea fără autorizație a oricăror activități sau operațiuni pentru care prezenta lege și Regulamentul (UE) nr. 909/2014 cer autorizarea constituieinfracțiune și se sancționează potrivit legii penale, cu excepția activităților și serviciilor de investiții prevăzute la art. 5 alin. (1) desfășurate de S.S.I.F. și instituțiile de credit, caz în care sunt aplicabile prevederile art. 273 alin. (1) lit. a).  +  Articolul 178(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, art. 2 alin. (1) pct. 1, 4, 6, 6^1, 9, 9^1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 33, 34 și 36, art. 146 alin. (5^1), titlul V „Operațiuni pe piață“, cuprinzând art. 173-208, titlul VI „Emitenții“, cuprinzând art. 209-243^1, titlul VII „Abuzul pe piață“, cuprinzând art. 244‒257, art. 262 și art. 272 alin. (1) lit. g), art. 272 alin. (2) lit. c) și d), art. 273 alin. (1) lit. c), art. 273^2 și art. 279 lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.(2) Reglementările privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață emise de A.S.F. până la intrarea în vigoare a prezentei legi rămân în vigoare până la adoptarea noilor reglementări emise în temeiul acesteia, cu excepția dispozițiilor contrare.(3) La data prevăzută la art. 69 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 257 din 28 august 2014, cu modificările ulterioare, prevederile art. 146 alin. (2), art. 148, art. 151 alin. (1) și (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 179Prevederile art. 177 pct. 4 intră în vigoare la data prevăzută la art. 69 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014.Prezenta lege transpune prevederi din următoarele acte ale Uniunii Europene, după cum urmează:1. art. 11, 18, 42, 43 alin. (1), (2), (4) și (6), art. 44, 45, 46 alin. (1), art. 47, art. 48 alin. (1)-(3) și (5), art. 49 alin. (1), art. 52, 53, art. 54 alin. (1), art. 55, 56, art. 58 alin. (1), (2) și (4), art. 59, 60, 61 și 62 din Directiva 2001/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 mai 2001 privind admiterea valorilor mobiliare la cota oficială a unei burse de valori și informațiile care trebuie publicate cu privire la aceste valori mobiliare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE), seria L, nr. 184 din 6 iulie 2001;2. art. 1, art. 2 alin. (1) lit. a)-c), f) și g) și alin. (2), art. 4 alin. (5) ultima teză, art. 5 alin. (1)-(3) și (4) paragrafele 1 și 2, art. 6 alin. (1)-(3) și (5), art. 7 alin. (1), art. 8, 9 alin. (2) paragraful 2, alin. (3), (4), (5) paragraful 1 și alin. (6), art. 11 alin. (2)-(7), art. 12 alin. (2), art. 13 lit. a)-c), art. 15 alin. (2), (3) paragraful 2, alin. (4) și (5) și art. 16 alin. (1) și (2) din Directiva 2004/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de cumpărare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 142 din 30 aprilie 2004;3. art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) lit. a), b), d), e), f), g), h), j), k), l), m), o), p), q) și alin. (2), art. 4 alin. (1)-(4), art. 5 alin. (1)-(3) și (5), art. 6, 8 alin. (1) și (4), art. 9 alin. (1), (2), (4), (6) și (6a), art. 10, 11, art. 12 alin. (1)-(6), art. 13 alin. (1), (1a) paragraful 1, alin. (1b) și (4), art. 13a, art. 14 alin. (1), art. 15, 16, art. 17 alin. (1)-(3), art. 18 alin. (1)-(4), art. 19 alin. (1) și (3), art. 20, art. 21 alin. (1) teza 1 și alin. (2), art. 21a alin. (2) și (3), art. 24 alin. (1), (4), (4a), (4b) și (6), art. 25, 26, 28a, art. 28b alin. (1) și (2), art. 28c și 29 din Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și de modificare a Directivei 2001/34/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 390 din 31 decembrie 2004;4. art. 5 alin. (1) paragraful 3, art. 6 alin. (1) paragrafele 1 și 3, alin. (2)-(4), art. 7 alin. (3) teza 3 și alin. (4), art. 8 alin. (1) prima teză, art. 10 alin. (3) paragraful 2, art. 11 alin. (1) prima teză, art. 12 prima teză și art. 14 din Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul societăților comerciale cotate la bursă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 184 din 14 iulie 2007; (la 01-08-2022, Punctul 4. a fost modificat de Punctul 4, Articolul III din LEGEA nr. 237 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 22 iulie 2022 ) 5. Directiva 2013/50/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și a Directivei 2007/14/CE a Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispoziții ale Directivei 2004/109/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 294 din 6 noiembrie 2013;6. Directiva 2014/57/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind sancțiunile penale pentru abuzul pe piață, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 173 din 12 iunie 2014;7. Directiva de punere în aplicare (UE) 2015/2.392 a Comisiei din 17 decembrie 2015 privind Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește raportarea către autoritățile competente a încălcărilor efective sau potențiale ale acestui regulament, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 332 din 18 decembrie 2015;8. Directiva (UE) 2017/828 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2017 de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 132 din 20 mai 2017.NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 158/2020, care nu sunt încorporate în forma republicată a Legii nr. 24/2017 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale actului modificator, după cum urmează:  +  Articolul II(1) Prospectele aprobate în conformitate cu prevederile legale aplicabile ofertelor de vânzare, în vigoare la data aprobării acestora, sunt reglementate în continuare de respectivele prevederi în conformitate cu art. 46 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2017/1.129.(2) Entitățile prevăzute la art. 91^9, 91^12 și 92^1*) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, au un termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi pentru a se conforma obligațiilor stabilite la articolele prevăzute mai sus.*) În urma renumerotării articolelor, art. 91^9 devine art. 101, art. 91^12 devine art. 104 și art. 92^1 devine art. 106.----