LEGE nr. 318 din 11 decembrie 2015pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 24 decembrie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Se înființează Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, denumită în continuare Agenția, instituție publică de interes național cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Justiției.(2) Agenția are sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. Schimbarea sediului pe raza municipiului București se realizează prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 2(1) Agenția este desemnată drept oficiu național pentru recuperarea creanțelor, în sensul Deciziei 2007/845/JAI a Consiliului din 6 decembrie 2007 privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanțelor din statele membre în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile.(2) Agenția este desemnată drept oficiu național pentru gestionarea bunurilor înghețate, în sensul art. 10 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană.  +  Articolul 3Agenția îndeplinește următoarele funcții:a) de facilitare a urmăririi și a identificării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și a altor bunuri având legătură cu infracțiunile și care ar putea face obiectul unei dispoziții de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în tot cursul procedurilor judiciare penale, inclusiv în faza de punere în executare a hotărârii penale; (la 24-07-2022, Litera a) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) b) de administrare simplă, în cazurile prevăzute de prezenta lege, a bunurilor mobile indisponibilizate în cadrul procesului penal;c) de valorificare, în cazurile prevăzute de lege, a bunurilor mobile și imobile sechestrate în cadrul procesului penal; (la 24-07-2022, Litera c) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) d) de gestionare a sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni;e) de sprijinire, în condițiile legii, a organelor judiciare pentru utilizarea celor mai bune practici în materia identificării și administrării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare și confiscare în cadrul procesului penal;f) de coordonare, evaluare și monitorizare la nivel național a aplicării și respectării procedurilor legale în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni.  +  Articolul 4(1) În îndeplinirea funcțiilor sale, Agenția cooperează cu:a) Ministerul Public;b) Consiliul Superior al Magistraturii;c) Ministerul Afacerilor Interne;d) Ministerul Finanțelor Publice;e) Agenția Națională de Administrare Fiscală;f) Oficiul Național al Registrului Comerțului;g) Autoritatea de Supraveghere Financiară;h) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;i) Departamentul de Luptă Antifraudă;j) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;k) Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești;l) Uniunea Națională a Notarilor Publici din România;m) Uniunea Națională a Barourilor din România;n) orice altă autoritate sau instituție publică cu atribuții relevante pentru activitatea desfășurată de Agenție.(2) În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, între Agenție și instituțiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-m) se încheie protocoale de cooperare prin care se stabilesc modalitățile concrete de acces direct sau indirect la bazele de date privind orice categorie de bunuri ce poate face obiectul unei măsuri asigurătorii sau al confiscării, precum și procedurile de cooperare în materia administrării și valorificării bunurilor sechestrate și confiscate.  +  Articolul 5Principiile după care se desfășoară activitatea Agenției sunt legalitatea, confidențialitatea, integritatea, autonomia operațională, celeritatea, eficiența și respectarea drepturilor și intereselor legitime ale proprietarilor, ale titularilor altor drepturi asupra bunurilor și ale terților.  +  Capitolul II Conducerea, organizarea și funcționarea Agenției  +  Articolul 6(1) Agenția este condusă de un director general, judecător, procuror sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, numit prin ordin al ministrului justiției.(2) Directorul general este ajutat de un director general adjunct, funcție publică de conducere, numit prin ordin al ministrului justiției, la propunerea ministrului finanțelor publice. În caz de imposibilitate de exercitare a atribuțiilor prevăzute de lege de către directorul general, directorul general adjunct va exercita atribuțiile acestuia.(3) Directorul general și directorul general adjunct sunt numiți pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit o singură dată, pentru încă 4 ani.(4) Funcțiile de director general și director general adjunct se ocupă prin detașare pe durata mandatului prevăzut la alin. (3), prin derogare de la dispozițiile legale privind durata detașării.  +  Articolul 7Pentru a fi numită director general al Agenției, persoana trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:a) să fi îndeplinit efectiv în ultimii 5 ani, până la data numirii, funcția de judecător, procuror sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor;b) să aibă vechime în funcțiile menționate la lit. a) de cel puțin 8 ani;c) să nu fi fost sancționată disciplinar în ultimii 5 ani;d) să aibă experiență managerială de minimum 3 ani în funcții de conducere.  +  Articolul 8(1) Pentru a fi numită director general adjunct al Agenției, persoana trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:a) să fie funcționar public în cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau al Agenției Naționale de Administrare Fiscală;b) să fie licențiat în științe economice și să dețină vechime în specialitate economică de cel puțin 8 ani;c) să nu facă parte din niciun partid politic, din nicio formațiune sau alianță politică;d) să nu fie lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații;e) să nu aibă antecedente penale;f) să aibă experiență managerială de minimum 3 ani în funcții de conducere.(2) Dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) se face pe baza declarației pe propria răspundere, autentificată de un notar public.  +  Articolul 9(1) Mandatul directorului general și al directorului general adjunct încetează în următoarele situații:a) demisie;b) incapacitate managerială, constatată potrivit prevederilor art. 11 alin. (3);c) condamnarea definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni;d) când se constată nerespectarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese, regimul incompatibilităților sau când se dispune confiscarea unei părți din avere ori a unui bun determinat;e) neîndeplinirea oricăreia dintre condițiile prevăzute la art. 7 sau 8.(2) Încetarea mandatului directorului general și a directorului general adjunct se dispune prin ordin al ministrului justiției.  +  Articolul 10(1) Directorul general conduce activitatea Agenției, o reprezintă în relațiile cu autoritățile administrației publice, cu instituțiile publice centrale și locale, cu persoanele juridice și fizice române sau străine, precum și în justiție. Directorul general poate delega atribuțiile sale.(1^1) Reprezentarea Agenției și apărarea drepturilor și intereselor acesteia în raporturile cu instanțele judecătorești și parchetele poate fi delegată de către directorul general persoanelor care fac parte din categoriile de personal prevăzute la art. 14 alin. (5) lit. a) și b), iar mandatul acestora trebuie să cuprindă expres puterile delegate și durata exercitării lor. (la 24-07-2022, Articolul 10 din Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) (2) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul general emite decizii și instrucțiuni cu caracter administrativ, în condițiile legii.(3) Directorul general este ordonator terțiar de credite.  +  Articolul 11(1) Evaluarea calității managementului Agenției se face anual, printr-un audit extern independent.(2) Finanțarea auditului prevăzut la alin. (1) se face din bugetul Agenției. Selectarea entității care va efectua auditul se face cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice.(3) Raportul de audit se întocmește în primele 3 luni ale anului și cuprinde, în mod obligatoriu, referiri la modul de îndeplinire a atribuțiilor manageriale, organizarea activității, asumarea responsabilităților de către conducerea Agenției, necesitatea de suplimentare a posturilor Agenției sau de reorganizare internă a acesteia.(4) În termen de maximum 5 zile de la primirea raportului de audit, directorul general al Agenției procedează la comunicarea acestuia ministrului justiției și Consiliului Agenției prevăzut la art. 12.(5) Primul raport de audit se realizează în anul calendaristic imediat următor celui în care Agenția a devenit operațională și a funcționat minimum 9 luni.  +  Articolul 12(1) Agenția își desfășoară activitatea sub coordonarea unui Consiliu, alcătuit din directorul general al Agenției, 3 reprezentanți ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, dintre care unul din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și unul din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, câte un reprezentant al Ministerului Justiției, al Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Afacerilor Interne, al Ministerului Finanțelor Publice, precum și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.Desemnarea membrilor Consiliului se realizează prin ordin sau decizie a conducătorului fiecărei instituții reprezentate, pentru o perioadă de 2 ani.(2) Activitatea Consiliului nu are caracter permanent. Consiliul se reunește de cel puțin două ori pe an sau ori de câte ori este necesar, la convocarea directorului general al Agenției sau la solicitarea a cel puțin o treime din numărul membrilor săi.(3) Consiliul se consideră a fi legal întrunit dacă sunt prezenți cel puțin două treimi din numărul membrilor săi.(4) Lucrările sunt conduse de un președinte ales dintre membrii Consiliului pentru un mandat de un an.(5) Ordinea de zi se stabilește pe baza propunerii directorului general sau a membrilor Consiliului care au convocat reuniunea. Ordinea de zi este adusă la cunoștința membrilor Consiliului cu cel puțin 10 zile înaintea ședinței.(6) Cu aprobarea majorității membrilor săi, la reuniunile Consiliului poate participa orice persoană a cărei prezență este considerată utilă, inclusiv reprezentanți ai societății civile.(7) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Consiliul adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor săi.(8) Calitatea de membru al Consiliului sau de președinte al acestuia nu este incompatibilă cu funcțiile de judecător, procuror, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor sau de funcționar public.  +  Articolul 13Consiliul îndeplinește următoarele atribuții:a) analizează informările și rapoartele pe care le prezintă directorul general al Agenției referitoare la activitatea acesteia, semestrial sau ori de câte ori sunt cerute de Consiliu;b) aprobă raportul anual de activitate al Agenției, care se prezintă de către directorul general al acesteia;c) aprobă strategia operațională a Agenției, care se prezintă de către directorul general al acesteia, la începutul fiecărui an;d) avizează metodologia de lucru a Agenției privind evaluarea și valorificarea bunurilor mobile sechestrate potrivit art. 252^1-252^4 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, propusă de către directorul general al Agenției;e) avizează propunerile de politici publice ale Agenției în domeniul recuperării creanțelor provenite din infracțiuni;f) analizează raportul anual de audit extern independent prevăzut la art. 11;g) identifică, pe baza rapoartelor prevăzute la lit. a), b) și f), problemele apărute în activitatea Agenției și face recomandări conducerii Agenției pentru eficientizarea activității în domeniul identificării, administrării și valorificării bunurilor sechestrate și confiscate, precum și orice alte recomandări de natură organizatorică sau managerială.  +  Articolul 14(1) Agenția dispune de un aparat administrativ propriu, organizat în direcții, servicii și birouri. (la 24-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 14 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) (2) La propunerea directorului general al Agenției, prin ordin al ministrului justiției, pot fi înființate structuri teritoriale fără personalitate juridică.(3) Numărul de posturi al Agenției este stabilit prin hotărâre a Guvernului.(4) Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru categoriile de personal prevăzute la alin. (5) lit. a) și b) se aprobă de către Consiliu, la propunerea directorului general.(5) Agenția funcționează cu următoarele categorii de posturi:a) personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor în condițiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) inspectori de urmărire și administrare bunuri, denumiți în continuare inspectori, funcție publică specifică, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; (la 24-07-2022, Litera b) din Alineatul (5) , Articolul 14 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) c) funcționari publici, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; (la 24-07-2022, Litera c) din Alineatul (5) , Articolul 14 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) d) personal contractual, în condițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(6) Abrogat. (la 24-07-2022, Alineatul (6) din Articolul 14 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) (7) Abrogat. (la 24-07-2022, Alineatul (7) din Articolul 14 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) (8) Abrogat. (la 24-07-2022, Alineatul (8) din Articolul 14 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) (9) Abrogat. (la 24-07-2022, Alineatul (9) din Articolul 14 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) (10) Abrogat. (la 24-07-2022, Alineatul (10) din Articolul 14 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) (11) Abrogat. (la 24-07-2022, Alineatul (11) din Articolul 14 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) (12) Abrogat. (la 24-07-2022, Alineatul (12) din Articolul 14 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 14^1(1) Funcția publică specifică de inspector este echivalată cu funcția publică generală prevăzută la art. 392 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru a fi numită în funcția de inspector, persoana trebuie să îndeplinească, pe lângă condițiile prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, și următoarele condiții cumulative:a) să fie licențiată în științe economice sau juridice;b) să nu facă parte din niciun partid politic, din nicio formațiune sau alianță politică;c) să nu fie lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informații.(3) Dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (2) lit. b) și c) se face pe baza declarației pe propria răspundere, olografă.(4) Vechimea dobândită în funcția publică specifică de inspector constituie vechime în specialitatea studiilor absolvite.(5) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, inspectorii beneficiază de asigurare pentru răspundere profesională, suportată din bugetul Agenției, în limita bugetului aprobat acesteia, care să acopere eventualele prejudicii aduse, din culpă, proprietarilor bunurilor indisponibilizate. (la 24-07-2022, Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 14^2(1) Competențele privind numirea, promovarea, sancționarea, încetarea exercitării funcției, precum și toate celelalte aspecte ce țin de desfășurarea raporturilor de serviciu și a raporturilor de muncă privind personalul din cadrul Agenției sunt exercitate de directorul general al Agenției, cu respectarea procedurilor și condițiilor prevăzute de lege.(2) Funcțiile de director, șef serviciu și șef birou sunt ocupate prin decizie a directorului general al Agenției, în condițiile legii, din categoriile de personal prevăzute la art. 14 alin. (5) lit. a)-c).(3) În cadrul Agenției se poate delega, detașa și/sau transfera personal din cadrul instituțiilor prevăzute la art. 4, în condițiile legii.(4) Prin derogare de la prevederile art. 505 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, detașarea pe funcțiile prevăzute la art. 14 alin. (5) lit. b) se poate dispune, numai cu acordul scris al funcționarului public, pe o perioadă de cel mult 2 ani. Detașarea se poate prelungi o singură dată, pentru o durată de cel mult 2 ani, numai cu acordul scris al funcționarului public.(5) Prevederile legale în materia declarării averilor și a intereselor se aplică personalului Agenției în mod corespunzător.(6) Funcțiile deținute în cadrul Agenției sunt incompatibile cu orice alte funcții publice sau private, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior, precum și a celor de instruire din cadrul Institutului Național al Magistraturii sau al Școlii Naționale de Grefieri, în condițiile legii. (la 24-07-2022, Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 15(1) Directorul general adjunct este salarizat prin asimilare cu funcția de prim-procuror în cadrul parchetului de pe lângă judecătorie.(2) Inspectorii din cadrul Agenției sunt salarizați prin asimilare cu specialiștii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. Pentru inspectorii care ocupă funcții de conducere, salariul de bază este cel prevăzut pentru funcția de inspector, majorat cu 15%.(3) Personalul prevăzut la art. 14 alin. (5) lit. b) poate beneficia, lunar, de un premiu de excelență, pentru îndeplinirea a cel puțin unuia dintre următoarele criterii specifice de performanță:a) identificarea și comunicarea către autoritățile judiciare competente, naționale sau străine, de informații și date privind bunuri a căror valoare depășește suma de 250.000 lei;b) încuviințarea de către autoritățile judiciare competente a unor cereri de valorificare la propunerea Agenției, în condițiile art. 252^1-252^3 din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, privind bunuri a căror valoare individuală depășește suma de 250.000 lei;c) încasarea lunară, în contul unic administrat de Agenție, a unor sume de bani care depășesc 250.000 lei, ca urmare a unui demers inițiat de Agenție: valorificare, poprire sau acord de partajare a bunurilor confiscate în proceduri cu element de extraneitate.(4) Premiile de excelență prevăzute la alin. (3) se acordă de directorul general, la propunerea motivată a superiorului ierarhic al inspectorului, în condițiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.(5) Funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Agenției sunt salarizați potrivit dispozițiilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, aplicabile acelorași categorii de personal din aparatul Ministerului Justiției.(6) În cadrul Agenției funcționează specialiști în domeniul informatic, numiți în condițiile legii, prin decizie a directorului general. Specialiștii au calitatea de funcționar public și sunt salarizați prin asimilare cu aceeași categorie de specialiști din cadrul Ministerului Justiției. (la 24-07-2022, Articolul 15 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 16(1) Regulamentul de organizare și funcționare, precum și organigrama Agenției se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) Atribuțiile și sarcinile personalului Agenției se stabilesc prin fișa postului, pe baza regulamentului de organizare și funcționare.(3) Agenția dispune de un parc auto propriu. Numărul maxim de autoturisme, consumul de carburant și modul de utilizare a parcului auto se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Autoturismele pot fi utilizate exclusiv în interes de serviciu și pot fi conduse de către personalul contractual angajat în acest scop sau, în situații temeinic justificate, de către inspectori, dacă aceștia își exprimă acordul scris în acest sens și îndeplinesc condițiile pentru a conduce autoturisme. (la 24-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 16 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 17(1) Agenția se finanțează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției. Cheltuielile ocazionate de exercitarea atribuțiilor Agenției se suportă din bugetul acesteia.(2) Agenția poate primi donații, sponsorizări și poate accesa alte surse de finanțare, conform prevederilor legale.  +  Articolul 18Corespondența se transmite Agenției, de regulă, în format electronic, la adresa oficială de e-mail a acesteia. În vederea primirii și păstrării întregii corespondențe, Agenția organizează propriul sistem electronic de arhivare, conform prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată.  +  Articolul 18^1În exercitarea funcțiilor prevăzute la art. 3 lit. b) și c), respectiv a atribuțiilor corespunzătoare acestora, de preluare, administrare, valorificare și predare a bunurilor mobile sau imobile, Agenția poate solicita, în condițiile legii, concursul forței publice atunci când apreciază necesară prezența unui agent de poliție, a unui jandarm sau a altor agenți ai forței publice. (la 24-07-2022, Capitolul II a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 19(1) În exercitarea funcțiilor și atribuțiilor sale, Agenția prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, precum și cu orice alte reglementări legale incidente în domeniu. (la 24-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 19 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) (2) În exercitarea funcției prevăzute la art. 3 lit. a), Agenția prelucrează și transmite altor oficii de recuperare a creanțelor sau autorități cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene date și informații referitoare la bunuri ale persoanelor fizice identificate sau identificabile.(3) Persoanele vizate beneficiază de drepturile garantate de dispozițiile prevăzute la alin. (1).(4) Agenția aplică măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei rețele, precum și împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală.  +  Capitolul III Atribuții privind facilitarea identificării și urmăririi bunurilor care pot face obiectul măsurilor asigurătorii în cursul procedurilor judiciare penale, al confiscării speciale sau extinse  +  Articolul 20În domeniul identificării bunurilor care pot face obiectul măsurilor asigurătorii în cursul procedurilor judiciare penale, al confiscării speciale sau extinse, Agenția îndeplinește următoarele atribuții:a) cooperează cu oficiile de recuperare a creanțelor sau cu autoritățile cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene, prin asigurarea schimbului de date și informații, în vederea îndeplinirii funcției prevăzute la art. 3 lit. a);b) cooperează cu autoritățile și instituțiile publice române competente prevăzute la art. 4 alin. (1) în vederea identificării și urmăririi bunurilor care pot face obiectul măsurilor asigurătorii în cursul procedurilor judiciare penale, al confiscării speciale sau extinse, prin transmiterea datelor și informațiilor la care are acces direct sau indirect;c) asigură reprezentarea României la nivelul Rețelei de Interagenții Camden pentru Recuperarea Creanțelor (CARIN) și schimbă date și informații în acest scop, inclusiv la nivelul altor rețele similare.  +  Articolul 21(1) Transmiterea datelor și informațiilor solicitate de alte oficii de recuperare a creanțelor sau autorități cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 97 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se realizează în termenele următoare:a) 8 ore - în cazul cererilor urgente;b) o săptămână - în cazul cererilor fără caracter de urgență. (la 24-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 21 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) (2) În situația în care cererile de date și informații se referă la alte fapte decât infracțiunile prevăzute la art. 97 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, termenul de transmitere este de 14 zile. (la 24-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 21 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) (3) Dacă datele sau informațiile solicitate potrivit prevederilor alin. (1) sau (2) nu pot fi transmise cu respectarea acestor termene, autoritatea competentă solicitantă va fi informată prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 1.(4) Transmiterea cererii de asistență se face prin orice mijloace în măsură să producă un document scris și în condiții care să permită autorităților destinatare să le stabilească autenticitatea.  +  Articolul 22(1) Agenția transmite datele și informațiile pe care le deține, fie din oficiu, fie la cererea unui oficiu de recuperare a creanțelor sau a unei autorități cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene ori a unei autorități judiciare române.(2) Transmiterea din oficiu a datelor și informațiilor are loc în situația în care Agenția apreciază că acestea ar conduce la facilitarea urmăririi și identificării bunurilor de către aceste oficii sau autorități. (la 24-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 22 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) (3) În vederea transmiterii datelor și informațiilor solicitate potrivit prevederilor art. 19, în condiții de celeritate, la nivelul instituțiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) se desemnează persoane responsabile pentru comunicarea datelor și informațiilor solicitate de Agenție.  +  Articolul 23(1) În cazul în care, pentru a obține anumite date și informații necesare îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la art. 20 este necesară o autorizație specială, Agenția are obligația de a depune toate diligențele pentru obținerea respectivei autorizații, în condițiile legii.(2) În cazul în care datele și informațiile solicitate sunt obținute de la un alt stat membru al Uniunii Europene sau o țară terță și sunt supuse principiului specialității, transmiterea acestora către oficiul ori autoritatea solicitantă se poate face numai după obținerea acordului statului membru al Uniunii Europene sau al țării terțe care le-a comunicat.  +  Articolul 24(1) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, organul de cercetare penală, procurorul sau instanța de judecată poate solicita date și informații fie Agenției, fie altor oficii de recuperare a creanțelor sau autorități cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau din țări terțe, prin intermediul Agenției.(2) Agenția este autorizată să solicite date și informații altor oficii de recuperare a creanțelor sau autorități cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene sau din țări terțe, în vederea punerii în executare a unei dispoziții de confiscare, în cazurile prevăzute la art. 112 alin. (3) și (5) și art. 112^1 alin. (6) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.(3) Agenția încunoștințează instanța de executare sau, după caz, judecătorul delegat cu executarea cu privire la datele și informațiile obținute în condițiile alineatului precedent, în vederea emiterii și comunicării ordinului de confiscare către statul de executare.(4) Solicitările prevăzute la alin. (1) și (2) se fac prin intermediul formularului prevăzut în anexa nr. 2. (la 24-07-2022, Articolul 24 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 25În situațiile în care obținerea datelor și informațiilor excedează cadrului facilitării identificării și urmăririi bunurilor, Agenția informează organul de cercetare penală, procurorul sau instanța de judecată ce a solicitat aceste date cu privire la procedura de urmat potrivit reglementărilor din domeniul cooperării judiciare internaționale în materie penală.  +  Articolul 26(1) În situațiile prevăzute la art. 21, Agenția poate refuza colectarea sau transmiterea datelor și informațiilor solicitate:a) dacă există motive pentru a presupune că colectarea sau furnizarea:(i) ar aduce atingere securității naționale;(ii) ar periclita buna desfășurare a unei investigații polițienești sau a procesului penal;(iii) ar implica un efort disproporționat sau ar fi fără relevanță în raport cu scopurile pentru care au fost solicitate datele și informațiile;b) dacă pedeapsa prevăzută de legea penală română pentru infracțiunea la care se face referire în cerere este închisoarea de până la un an.(2) Agenția refuză colectarea și comunicarea de date și informații dacă autoritatea judiciară competentă nu a autorizat accesul la informațiile solicitate și nici transmiterea acestora în situația în care sunt incidente dispozițiile art. 23.  +  Capitolul IV Atribuții privind bunurile indisponibilizate  +  Secţiunea 1 Atribuții privind sumele de bani indisponibilizate  +  Articolul 27(1) Agenția administrează și ține evidența sumelor de bani care fac obiectul sechestrului potrivit art. 252 alin. (2) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor perisabile în condițiile art. 252 alin. (3) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, a sumelor de bani rezultate din cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile și imobile sechestrate, prevăzute la art. 252^1 din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și a sumelor de bani datorate cu orice titlu suspectului, inculpatului ori părții responsabile civilmente, care fac obiectul popririi potrivit art. 254 din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare. (la 24-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 27 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) (2) Evidența prevăzută la alin. (1) include informații privind numărul dosarului penal, organul care a dispus luarea măsurii asigurătorii, datele de identificare ale suspectului, inculpatului, părții responsabile civilmente, precum și ale persoanei vătămate, suma de bani care poate face obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ori care poate servi la garantarea executării pedepsei amenzii sau a cheltuielilor judiciare ori a reparării pagubei materiale sau morale produse prin infracțiune, valoarea probabilă până la care s-a dispus instituirea măsurilor asigurătorii, precum și dobânzile acumulate. (la 24-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 27 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) (3) În îndeplinirea atribuției prevăzute la alin. (1), pe numele Agenției se deschid un cont unic în lei și conturi unice pentru fiecare valută în parte, la o bancă selectată cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice. Conturile deschise de Agenție includ subconturi deschise pe numele fiecărei persoane fizice sau juridice în parte, prevăzute la alin. (1).(4) Banca pune la dispoziția Agenției extrasele de cont privind operațiunile efectuate în conturile deschise pe numele acesteia.(5) Toate sumele de bani virate în conturile deschise pe numele Agenției, în conformitate cu alin. (3), sunt purtătoare de dobânzi.(6) Agenția comunică alerte în format electronic privind ridicarea măsurilor asigurătorii de către procuror, judecătorul de drepturi și libertăți sau de către instanța de judecată, către toate instituțiile publice și entitățile profesionale cu atribuții în domeniul executării silite, care au obligația de a comunica în termen de 15 zile lucrătoare dacă asupra aceluiași bun au fost înființate și alte măsuri asigurătorii. Dacă nu au fost înființate și alte măsuri asigurătorii sau executorii, Agenția virează suma în contul notificat de suspect, inculpat, persoana responsabilă civilmente sau persoana în proprietatea sau posesia căreia se aflau bunurile supuse măsurilor asigurătorii, după caz, deschis pe numele acestuia, la o unitate bancară de pe teritoriul României. Dacă au fost înființate și alte măsuri asigurătorii, rămân aplicabile dispozițiile dreptului comun în materie.(7) În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la comunicarea titlului executoriu, în situația în care măsura asigurătorie a fost dispusă în scopul reparării pagubei produse prin infracțiune, potrivit art. 249 alin. (1) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, iar suma de bani a fost virată în contul prevăzut la alin. (3), Agenția va informa partea civilă, în vederea punerii în executare a titlului executoriu, în condițiile legii, precum și toate instituțiile publice și entitățile profesionale cu atribuții în domeniul executării silite. Plata sumei de bani aflate în conturile prevăzute la alin. (3) se efectuează de către Agenție, în condițiile legii, pe baza dispoziției emise de organul de executare competent.(8) În termen de 30 de zile de la comunicarea încheierii definitive a judecătorului de cameră preliminară sau a hotărârii definitive a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea sumelor de bani aflate în contul prevăzut la alin. (3), Agenția virează suma ca venit la bugetul de stat.(9) Sumele de bani indisponibilizate în alte conturi decât cel prevăzut la art. 252 alin. (8) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, și aflate în evidența constituită în baza situațiilor comunicate potrivit art. 38 alin. (5) pot fi transferate în subconturile bancare prevăzute la art. 27 alin. (3), la cererea Agenției, încuviințată de către procuror sau instanța de judecată. (la 24-07-2022, Articolul 27 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Secţiunea a 2-a Atribuții privind administrarea bunurilor mobile indisponibilizate  +  Articolul 28(1) La solicitarea procurorului sau a instanței de judecată, Agenția depozitează temporar și administrează bunurile mobile indisponibilizate a căror valoare individuală depășește, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro și stocuri de bunuri sau produse a căror valoare cumulată depășește, la momentul dispunerii măsurii asigurătorii, echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro; în acest scop, Agenția este numită custode, în sensul art. 252 alin. (9) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare. (la 24-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 28 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) (2) Bunurile prevăzute la alin. (1) sunt predate Agenției în temeiul unui proces-verbal de predare-preluare încheiat între Agenție și organele care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, potrivit art. 251 din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, respectiv potrivit dispozițiilor art. 7 lit. e) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modelul procesului-verbal este prevăzut în anexa nr. 3. (la 24-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 28 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) (3) În îndeplinirea atribuției prevăzute la alin. (1), Agenția poate încheia contracte de achiziții publice cu respectarea prevederilor legale în domeniu. Cheltuielile ocazionate de depozitarea și administrarea bunurilor mobile sechestrate sunt suportate din bugetul Agenției.(4) Pentru bunurile mobile prevăzute la alin. (1), aflate în custodie, Agenția este autorizată, cu aprobarea prealabilă a procurorului sau, după caz, a instanței de judecată, să obțină acordul proprietarului bunului în vederea valorificării în condițiile art. 252^1-252^4 din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.(5) În îndeplinirea atribuției prevăzute la alin. (1), Agenția beneficiază, din dispoziția organului judiciar, în mod gratuit, de suport tehnic și logistic din partea autorităților, instituțiilor publice, regiilor naționale, regiilor autonome, companiilor și societăților naționale sau din partea oricărei alte persoane juridice de drept public care dețin infrastructura necesară sau au atribuții în gestionarea bunurilor cu regim special. (la 24-07-2022, Articolul 28 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Secţiunea a 3-aAtribuții privind cazurile speciale de valorificare a bunurilor mobile și imobile sechestrate (la 24-07-2022, Titlul sectiunii a 3-a din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 29(1) Din dispoziția procurorului, a judecătorului de drepturi și libertăți sau a instanței de judecată, Agenția procedează la valorificarea de îndată a bunurilor imobile sechestrate, în cazurile prevăzute la art. 252^1 alin. (1) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și a bunurilor mobile sechestrate, în cazurile prevăzute la art. 252^1 din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare. (la 24-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 29 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) (2) Bunurile mobile prevăzute la alin. (1) se pot valorifica de la locul unde se află depozitate. Bunurile se predau în temeiul unui proces-verbal de predare-preluare încheiat între Agenție și organele care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii, potrivit art. 251 din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare. Modelul procesului-verbal este prevăzut în anexa nr. 4. (la 24-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 29 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) (3) În baza informațiilor gestionate prin sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni, Agenția poate propune, din oficiu, procurorului, judecătorului de drepturi și libertăți sau instanței de judecată inițierea procedurii de valorificare a bunurilor mobile sechestrate.(4) Agenția este autorizată, cu aprobarea prealabilă a procurorului sau, după caz, a instanței de judecată, să obțină acordul proprietarului bunului în vederea valorificării în condițiile art. 252^1-252^4 din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.(5) Abrogat. (la 24-07-2022, Alineatul (5) din Articolul 29 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) (6) Abrogat. (la 24-07-2022, Alineatul (6) din Articolul 29 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) (7) Abrogat. (la 24-07-2022, Alineatul (7) din Articolul 29 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) (8) Abrogat. (la 24-07-2022, Alineatul (8) din Articolul 29 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Secţiunea a 3^1-a Evaluarea și valorificarea bunurilor mobile și imobile sechestrate (la 24-07-2022, Capitolulul IV a fost completat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) 1. Dispoziții comune (la 24-07-2022, Secțiunea 3^1 din Capitolulul IV a fost completată de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 29^1În îndeplinirea atribuțiilor privind evaluarea și valorificarea bunurilor mobile și imobile sechestrate, Agenția va lua măsurile necesare pentru a se asigura că valorificarea bunurilor se realizează la valoarea lor de piață, cu cele mai reduse cheltuieli și în cel mai scurt termen. (la 24-07-2022, Punctul 1 al secțiunii a 3^1 din Capitolulul IV a fost completat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 29^2(1) Valorificarea bunurilor sechestrate se realizează:a) de către Agenție, prin licitație publică;b) de către entități sau societăți specializate, selectate cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice;c) prin intermediul executorilor judecătorești, potrivit procedurilor proprii;d) de către organele fiscale, potrivit procedurilor proprii de valorificare.(2) Directorul general al Agenției hotărăște asupra uneia dintre modalitățile de valorificare enumerate la alin. (1), în condițiile art. 29^4 alin. (2) și (5), prin decizie motivată.(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d), bunurile se valorifică la prețul stabilit de Agenție, potrivit dispozițiilor art. 29^13 alin. (2) și (3). După trecerea unui termen de 12 luni de la evaluarea precedentă, Agenția realizează o nouă evaluare a bunurilor.(4) Cheltuielile ocazionate de valorificarea bunurilor mobile sau imobile sunt avansate de către Agenție și se consemnează într-un proces-verbal, care va fi comunicat procurorului sau instanței de judecată în vederea stabilirii cheltuielilor judiciare, în condițiile legii.(5) Cheltuielile prevăzute la alin. (4) reprezintă contravaloarea achiziționării unor bunuri sau servicii, precum:a) evaluarea bunurilor supuse valorificării;b) ridicarea, manipularea, transportul, depozitarea, conservarea bunurilor supuse valorificării, dacă este cazul;c) remunerația custodelui, dacă este cazul;d) organizarea licitației.(6) Agenția poate solicita procurorului, judecătorului de cameră preliminară sau instanței de judecată revocarea dispoziției de valorificare, în următoarele situații:a) atunci când bunurile mobile sau imobile nu se valorifică în termen de 12 luni de la comunicarea dispoziției prevăzute la art. 29 alin. (1);b) în cazul în care cheltuielile ocazionate de preluarea, administrarea și valorificarea bunurilor mobile depășesc valoarea de evaluare a bunurilor supuse valorificării. (la 24-07-2022, Punctul 1 al secțiunii a 3^1 din Capitolulul IV a fost completat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) 2. Comisia de evaluare și alegerea entității care valorifică bunurile (la 24-07-2022, Secțiunea 3^1 din Capitolulul IV a fost completată de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 29^3(1) Comisia de evaluare este formată din 3 persoane, respectiv un președinte și 2 membri. Membrii comisiei sunt desemnați prin decizie de către directorul general al Agenției, din rândul persoanelor care fac parte din categoriile de personal prevăzute la art. 14 alin. (5) lit. b).(2) Evaluarea bunurilor se realizează de către comisia de evaluare prevăzută la alin. (1), care propune angajarea unuia sau a mai multor evaluatori autorizați, selectați cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice.(3) În situația în care natura și valoarea economică a bunurilor implică alocarea de resurse disproporționate în scopul evaluării realizate în condițiile alin. (2), comisia, prin raportare la prețul mediu practicat pe piața liberă pentru bunuri de categorie, cantitate și calitate similare, realizează evaluarea bunurilor, fără angajarea evaluatorilor autorizați prevăzuți la alin. (2).(4) La estimarea valorii bunurilor, comisia de evaluare are în vedere următoarele criterii:a) natura bunurilor;b) gradul de uzură fizică și morală a bunurilor respective;c) cantitatea sau volumul bunurilor; în cazul loturilor mari de bunuri se pot utiliza prețurile cu ridicata practicate în zonă;d) existența unui raport de evaluare sau a unui preț de achiziție, dacă acesta a fost întocmit, respectiv plătit în ultimele 12 luni;e) termenul de valabilitate;f) caracterul sezonier.(5) Membrii comisiei de evaluare nu pot face parte din comisia de licitație prevăzută la art. 29^5 alin. (2).(6) În vederea stabilirii uneia dintre modalitățile de valorificare prevăzute la art. 29^2 alin. (1), în termen de 5 zile de la finalizarea raportului de evaluare de către evaluatori sau membrii comisiei de evaluare se va întocmi un referat de către comisia de evaluare, care cuprinde mențiuni cu privire la natura, cantitatea și calitatea bunurilor, organul care a dus la îndeplinire măsura asigurătorie, locul situării bunului, precum și o estimare privind:a) costurile de depozitare a bunurilor mobile;b) costurile de conservare a bunurilor mobile sau imobile, după caz;c) costurile de valorificare a bunurilor mobile sau imobile, după caz;d) alte cheltuieli necesare, dacă este cazul;e) termenul în care se va proceda la valorificarea bunurilor mobile sau imobile, după caz;f) spațiile de depozitare disponibile, în funcție de locul situării bunurilor mobile;g) necesitatea selectării unei entități sau societăți specializate.(7) Atunci când nu se impune selectarea unei entități sau societăți specializate potrivit art. 29^4 alin. (3) lit. a), Agenția solicită executorilor judecătorești, prin intermediul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, și Agenției Naționale de Administrare Fiscală să transmită o estimare privind elementele prevăzute la alin. (6) lit. a)-e). Executorii judecătorești și Agenția Națională de Administrare Fiscală comunică Agenției estimările proprii în cel mult 15 zile de la solicitare. (la 24-07-2022, Punctul 2 al secțiunii a 3^1 din Capitolulul IV a fost completat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 29^4(1) În termen de 5 zile de la primirea estimărilor prevăzute la art. 29^3 alin. (7), directorul general alege una dintre modalitățile de valorificare a bunurilor, direct, prin intermediul Agenției, respectiv prin intermediul unui executor judecătoresc sau prin Agenția Națională de Administrare Fiscală.(2) Valorificarea se realizează prin intermediul Agenției atunci când costurile totale de valorificare estimate de aceasta sunt mai mici în raport cu cele estimate potrivit art. 29^3 alin. (7). În situația în care costurile totale de valorificare estimate sunt similare este aleasă entitatea care estimează realizarea valorificării în termenul cel mai scurt.(3) Valorificarea se realizează printr-o entitate sau societate specializată în unul dintre următoarele cazuri:a) natura, cantitatea sau calitatea bunurilor necesită capacități și resurse specializate;b) nu este primită nicio estimare la solicitarea formulată de Agenție potrivit art. 29^3 alin. (7), iar valorificarea prin intermediul Agenției implică alocarea de resurse disproporționate.(4) Entitatea sau societatea specializată se selectează cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice. Agenția asigură publicitatea vânzării realizată prin intermediul entităților sau societăților specializate prin publicarea unui anunț pe pagina sa de internet care cuprinde datele prevăzute la art. 29^6 alin. (1). Dispozițiile art. 29^6 alin. (2) rămân aplicabile.(5) Directorul general al Agenției poate decide valorificarea directă, fără efectuarea procedurii prevăzute la art. 29^3 alin. (7), în situația în care Agenția a valorificat în ultimele 6 luni bunuri de categorie și calitate similare. (la 24-07-2022, Punctul 2 al secțiunii a 3^1 din Capitolulul IV a fost completat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) 3. Pregătirea licitației și anunțul de licitație (la 24-07-2022, Secțiunea 3^1 din Capitolulul IV a fost completată de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 29^5(1) Valorificarea bunurilor organizată de către Agenție se realizează prin licitație publică directă sau prin mijloace electronice.(2) Directorul general al Agenției desemnează, prin decizie, o comisie de licitație formată dintr-un președinte de comisie și 2 membri din rândul persoanelor care fac parte din categoriile de personal prevăzute la art. 14 alin. (5) lit. a) și b).(3) Comisia de licitație are următoarele atribuții:a) întocmește documentele prevăzute la alin. (4), art. 29^6 alin. (1) și art. 29^9;b) verifică și analizează documentele de participare la licitație;c) întocmește și afișează la locul licitației, cu cel puțin o oră înaintea începerii licitației, lista cuprinzând ofertanții care au depus documentația completă;d) identifică ofertanții după numărul de ordine de pe lista de participare.(4) Directorul general emite o decizie, la propunerea comisiei de licitație, prin care stabilește:a) data publicării anunțului de licitație;b) locul unde se va desfășura licitația;c) data organizării licitației;d) bunurile care sunt supuse valorificării prin licitație, cu descrierea acestora;e) prețul de pornire a licitației, care este prețul de evaluare a bunului, la care se adaugă, după caz, taxa pe valoarea adăugată;f) data până la care ofertanții pot transmite oferte scrise. (la 24-07-2022, Punctul 3 al secțiunii a 3^1 din Capitolulul IV a fost completat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 29^6(1) Anunțul de licitație, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, va cuprinde cel puțin următoarele date:a) denumirea și sediul Agenției;b) numărul dosarului de valorificare;c) ziua, ora și locul licitației;d) data și ora până la care se pot transmite notificările privind participarea la licitație;e) indicarea și descrierea sumară a bunurilor ce vor fi vândute la licitație publică, cu arătarea pentru fiecare a prețului de începere a licitației;f) invitația pentru toți cei care pretind vreun drept asupra bunului să anunțe Agenția înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege;g) invitația către toți cei care vor să cumpere bunul să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare;h) locul și data afișării;i) fotografii ale bunului;j) semnătura și ștampila reprezentantului Agenției.(2) În cazurile în care Agenția este informată cu privire la existența unor drepturi referitoare la bunurile supuse vânzării, procedura de valorificare se suspendă și este informat procurorul, judecătorul de drepturi și libertăți sau instanța de judecată care a dispus valorificarea bunurilor mobile sau imobile.(3) În anunțul de licitație se va menționa că ofertanții trebuie să depună până la termenul de vânzare garanția de participare reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației, care se plătește în lei, în contul indicat de Agenție.(4) Anunțul de licitație se publică pe pagina de internet a Agenției, se afișează la sediul Agenției, la sediul primăriei de la locul vânzării bunurilor sechestrate, precum și la locul vânzării. (la 24-07-2022, Punctul 3 al secțiunii a 3^1 din Capitolulul IV a fost completată de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) 4. Participanții la licitație (la 24-07-2022, Secțiunea 3^1 din Capitolulul IV a fost completată de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 29^7(1) Pentru a putea participa la licitație, orice persoană interesată transmite o notificare scrisă la sediul Agenției, în plic sigilat, direct sau prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori, după caz, la o adresă de poștă electronică, cu asigurarea confirmării primirii, menționată în anunțul de vânzare, care va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:a) datele de identificare, respectiv numele, prenumele, domiciliul fiscal și codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, în cazul ofertantului persoană fizică, sau denumirea, domiciliul fiscal și codul de identificare fiscală, în cazul ofertantului persoană juridică;b) bunul sau bunurile pentru care licitează.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este însoțită de:a) dovada plății garanției de participare;b) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, dacă este cazul;c) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare;d) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;e) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;f) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate, pașaport sau numărul de identificare fiscală;g) consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;h) declarația pe propria răspundere prin care certifică faptul că ofertantul nu este persoană interpusă cu proprietarul bunurilor.(3) Notificările primite se transmit comisiei de licitație. (la 24-07-2022, Punctul 4 al secțiunii a 3^1 din Capitolulul IV a fost completat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) 5. Desfășurarea licitației (la 24-07-2022, Secțiunea 3^1 din Capitolulul IV a fost completată de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 29^8(1) Prețul de pornire a licitației este:a) pentru prima licitație - prețul de evaluare; dacă există o ofertă de cumpărare mai mare decât prețul de evaluare, licitația începe de la acest preț;b) pentru a doua licitație - prețul de evaluare diminuat cu 25%;c) pentru a treia licitație - prețul de evaluare diminuat cu 50%.(2) La cea de-a treia licitație și următoarele, bunurile sechestrate vor fi vândute dacă un ofertant oferă cel puțin 50% din prețul de evaluare.(3) Bunul se adjudecă celui care, după 3 strigări succesive, făcute la intervale de timp de trei minute, care să permită opțiuni și supralicitări, oferă prețul cel mai mare, iar atunci când există un singur ofertant, acesta a oferit prețul de pornire a licitației.(4) Pasul de licitație va fi prevăzut în anunțul de licitație și este cuprins între 5 și 15% din prețul de începere a licitației, astfel:a) pentru bunuri cu o valoare de până la 10.000 de lei, pasul de licitație se stabilește la 15%;b) pentru bunuri a căror valoare se încadrează între 10.001 și 50.000 de lei, pasul de licitație se stabilește la 10%;c) pentru bunuri a căror valoare este mai mare de 50.001 de lei, pasul de licitație se stabilește la 5%.(5) Publicitatea vânzării la licitație trebuie efectuată cu cel puțin 10 zile înainte de data fixată pentru desfășurarea licitației.(6) Pentru fiecare termen de licitație se realizează o nouă publicitate a vânzării.(7) Persoanele înscrise la licitație se pot prezenta prin mandatari cu procură specială sau împuternicire avocațială.(8) Proprietarul nu poate licita nici personal, nici prin persoane interpuse. (la 24-07-2022, Punctul 5 al secțiunii a 3^1 din Capitolulul IV a fost completat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) 6. Procesul-verbal cu privire la desfășurarea și rezultatul licitației și eliberarea titlului de proprietate (la 24-07-2022, Secțiunea 3^1 din Capitolulul IV a fost completată de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 29^9(1) După licitație, comisia de licitație întocmește un proces-verbal cu privire la desfășurarea și rezultatele licitației, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6, care cuprinde:a) elemente de identificare ale părților:(i) denumirea Agenției, data emiterii actului, numele și semnătura persoanelor împuternicite din partea Agenției;(ii) numele, prenumele sau denumirea proprietarului bunului ce a format obiectul licitației și domiciliul fiscal;(iii) numele, prenumele sau denumirea adjudecatarului și domiciliul fiscal;b) elemente referitoare la bunurile adjudecate:(i) indicarea bunurilor adjudecate;(ii) prețul de adjudecare și T.V.A., dacă este cazul;c) elemente referitoare la procedură:(i) participanții la licitație;(ii) sumele oferite de fiecare participant.(2) Prețul bunului sau al bunurilor adjudecate se achită în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la momentul adjudecării. Plata se efectuează în contul unic al Agenției.(3) În termen de cel mult 24 de ore de la achitarea prețului, adjudecatarul comunică Agenției dovada plății acestuia.(4) Garanția de participare depusă de adjudecatar se reține în contul prețului.(5) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data plății în întregime a prețului, comisia de licitație întocmește certificatul de adjudecare. Certificatul de adjudecare constituie titlu de proprietate, transferul dreptului de proprietate operând de la data predării bunului. Modelul certificatului de adjudecare este prevăzut în anexa nr. 7.(6) Predarea-primirea bunului sau bunurilor adjudecate se poate efectua după confirmarea plății efectuate în contul Agenției, prin încheierea procesului-verbal de predare-primire, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8. În situația în care prezența unui agent de poliție, a unui jandarm sau a altor agenți ai forței publice va fi necesară pentru predarea bunurilor adjudecate, Agenția va recurge la concursul forței publice, în condițiile legii. (la 24-07-2022, Punctul 6 al secțiunii a 3^1 din Capitolulul IV a fost completat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) 7. Garanția de participare. Reluarea licitației (la 24-07-2022, Secțiunea 3^1 din Capitolulul IV a fost completată de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 29^10(1) Garanția de participare se restituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal cu privire la desfășurarea și rezultatul licitației ofertanților care au participat la licitație, dar nu au fost declarați adjudecatari.(2) Garanția de participare nu se restituie în cazul ofertanților care:a) nu s-au prezentat la licitație;b) au fost declarați adjudecatari, dar nu au plătit prețul în termenul prevăzut la art. 29^9 alin. (2). (la 24-07-2022, Punctul 7 al secțiunii a 3^1 din Capitolulul IV a fost completat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 29^11În situațiile în care nu s-a finalizat procedura de licitație prin adjudecare și sunt incidente dispozițiile art. 29^10 alin. (2), procedura de licitație se reia de la același preț de pornire. (la 24-07-2022, Punctul 7 al secțiunii a 3^1 din Capitolulul IV a fost completat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) 8. Vânzarea bunurilor prin licitație publică realizată prin mijloace electronice (la 24-07-2022, Secțiunea 3^1 din Capitolulul IV a fost completată de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 29^12(1) Vânzarea la licitație prin mijloace electronice se desfășoară potrivit dispozițiilor art. 29^5-29^11, care se aplică în mod corespunzător, cu excepția cazurilor în care în cadrul prezentului articol se prevede altfel.(2) Toate informațiile privind organizarea și desfășurarea licitației prin mijloace electronice se publică pe pagina de internet a Agenției.(3) Vizualizarea publicațiilor privind licitația, participarea la licitație, respectiv licitația propriu-zisă sunt gratuite.(4) În cazul în care din motive tehnice aplicația informatică prin intermediul căreia se realizează licitația nu este disponibilă pentru un interval de până la o oră, durata licitației se prelungește cu 24 de ore.(5) În cazul în care din motive tehnice aplicația informatică prin intermediul căreia se realizează licitația nu este disponibilă pentru un interval mai mare de o oră, licitația se anulează și se reprogramează în termen de cel mult 7 zile de la remedierea defecțiunii tehnice, prețul de pornire fiind cel inițial.(6) Toate informațiile și comunicatele privind motivele tehnice care fac inaccesibilă desfășurarea licitației se publică în cel mai scurt timp pe pagina de internet a Agenției.(7) Participarea la licitație, fie personal, fie prin reprezentant, este condiționată de înregistrarea la Agenție, unde, pe baza datelor de identificare, se atribuie un cod unic și se comunică automat participantului datele necesare autentificării.(8) Sunt admise la licitație ofertele care ating cel puțin prețul de pornire, sosite până la termenul comunicat în anunț.(9) Adjudecarea și modalitatea de stabilire a pașilor de licitație se realizează potrivit dispozițiilor art. 29^8 alin. (3) și (4). Pentru ofertele formulate în ultimul minut al licitației se aplică automat regula timp suplimentar. Acest timp suplimentar este pus la dispoziție celorlalți participanți pentru a putea formula contraoferte. Timpul suplimentar este stabilit de comisia de licitație prin anunț și este de cel puțin 3 minute și nu poate depăși 5 minute.(10) Licitația este câștigată de cel care oferă prețul cel mai mare. În caz de egalitate, câștigă prima ofertă înregistrată.(11) Adjudecatarul este anunțat pe cale electronică de către Agenție, de îndată după terminarea licitației.(12) În cazul în care nu se face plata în termen de către adjudecatar, licitația va fi câștigată de următorul participant de pe listă, în ordinea descrescătoare a prețului oferit. (la 24-07-2022, Punctul 8 al secțiunii a 3^1 din Capitolulul IV a fost completat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) 9. Valorificarea de către entități și societăți specializate, prin intermediul executorilor judecătorești, sau de către organele fiscale (la 24-07-2022, Secțiunea 3^1 din Capitolulul IV a fost completată de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 29^13(1) În condițiile prevăzute la art. 29^3 și 29^4, directorul general al Agenției poate decide valorificarea bunurilor de către o entitate sau societate specializată, prin intermediul executorilor judecătorești, sau de către organele fiscale.(2) Bunurile sechestrate se valorifică cel puțin la prețul de evaluare stabilit de Agenție.(3) Cu acordul prealabil al Agenției, entitățile și societățile specializate, executorii judecătorești și Agenția Națională de Administrare Fiscală pot valorifica bunurile la un preț redus cu până la 50% din prețul de evaluare prevăzut la alin. (2).(4) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor se virează în contul unic al Agenției în termen de 30 de zile de la încasare, după deducerea sumelor avansate pentru valorificarea bunurilor reprezentând contravaloarea serviciului prestat, onorariul sau, după caz, cheltuielile de valorificare. (la 24-07-2022, Punctul 9 al secțiunii a 3^1 din Capitolulul IV a fost completat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) 10. Dispoziții speciale privind valorificarea bunurilor imobile sechestrate (la 24-07-2022, Secțiunea 3^1 din Capitolulul IV a fost completată de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 29^14(1) Valorificarea de către Agenție a bunurilor imobile sechestrate se realizează din dispoziția procurorului, a judecătorului de drepturi și libertăți sau a instanței de judecată, în condițiile art. 252^1 alin. (1) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare.(2) Vânzarea bunurilor imobile se realizează doar prin licitație publică directă.(3) Evaluarea bunurilor imobile se realizează, în toate cazurile, prin evaluatori autorizați, selectați cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice.(4) Predarea imobilului, prin punerea acestuia la dispoziția adjudecatarului, va fi consemnată într-un proces-verbal conform art. 29^9 alin. (6). (la 24-07-2022, Punctul 10 al secțiunii a 3^1 din Capitolulul IV a fost completat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 29^15(1) Dispozițiile art. 29^1-29^11 și 29^13 se aplică în mod corespunzător și în ceea ce privește valorificarea bunurilor imobile sechestrate.(2) Dispozițiile prezentului paragraf se completează cu prevederile privind executarea silită prevăzute în cartea a V-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care acestea din urmă sunt compatibile cu procedura de valorificare anticipată a bunurilor sechestrate. (la 24-07-2022, Punctul 10 al secțiunii a 3^1 din Capitolulul IV a fost completat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Secţiunea a 4-aAlte atribuții privind imobilele sechestrate (la 24-07-2022, Titlul sectiunii a 4-a din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 30(1) Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate ține evidența imobilelor asupra cărora a fost solicitată intabularea ipotecii legale, în condițiile Codului de procedură penală, precum și a imobilelor asupra cărora a fost solicitată notarea măsurii asigurătorii, în baza ordonanței procurorului sau a încheierii judecătorului.(2) În acest sens, procurorul, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată care a dispus instituirea sechestrului transmite Agenției o copie de pe ordonanța sau încheierea prin care s-a dispus sechestrul și o copie a procesului-verbal de sechestru.(3) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin oficiile teritoriale competente, are obligația de a comunica din oficiu Agenției, prin mijloace electronice, încheierile de carte funciară prin care s-au dispus înscrierile prevăzute la alin. (1), într-un termen și în formatul ce se vor stabili prin protocolul încheiat în condițiile art. 4 alin. (2).(4) La solicitarea Agenției, autoritățile și instituțiile publice, precum și orice alte persoane juridice de drept privat transmit acesteia informațiile pe care le dețin privind situația juridică, starea fizică, precum și orice alte date referitoare la bunurile prevăzute la alin. (1).  +  Capitolul V Atribuții privind bunurile confiscate  +  Articolul 31(1) Agenția ține evidența hotărârilor și a încheierilor prin care s-a luat măsura de siguranță a confiscării speciale sau a confiscării extinse dispuse de instanțele române, precum și a celor comunicate autorităților române de către instanțele străine.(2) Judecătorul delegat cu executarea transmite Agenției o copie a hotărârii sau a încheierii prin care s-a luat măsura de siguranță a confiscării speciale sau a confiscării extinse.(3) Bunurile aflate în administrarea Agenției, confiscate în cadrul procesului penal, se predau organelor de valorificare, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată.  +  Articolul 32(1) Agenția analizează, trimestrial, modul și gradul de valorificare a bunurilor care fac obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse. În exercitarea acestei atribuții, Agenția solicită date și informații de la autoritățile și instituțiile publice competente.(2) Agenția analizează, trimestrial, modul în care sunt utilizate, potrivit prevederilor Legii nr. 216/2016 privind stabilirea destinației unor bunuri imobile confiscate, bunurile imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului. În exercitarea acestei atribuții, Agenția solicită date și informații de la autoritățile și instituțiile publice competente. (la 24-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 32 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) (3) Agenția publică pe pagina sa de internet informații actualizate despre fiecare bun imobil confiscat în cadrul procesului penal, cuprinzând situația juridică, amplasament, fotografii, data trecerii în proprietatea privată a statului, precum și alte date relevante.  +  Articolul 33În vederea exercitării atribuțiilor, precum și în vederea implementării unor programe specifice domeniului său de competență, Agenția poate primi în administrare imobile, în condițiile legii.  +  Articolul 34Bunurile imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului pot fi transmise cu titlu gratuit în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale, la cererea consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Finanțelor Publice la propunerea Agenției, pentru a fi utilizate pentru obiective de natură socială.  +  Articolul 35Bunurile imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului pot fi date în folosință gratuită asociațiilor și fundațiilor, precum și Academiei Române și academiilor de ramură înființate în baza unei legi speciale, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Finanțelor Publice la propunerea Agenției, pentru a fi utilizate pentru obiective de natură socială, de interes public, sau în raport cu obiectul lor de activitate, după caz.  +  Articolul 36Regulamentul privind reutilizarea socială a imobilelor intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 37Abrogat. (la 29-12-2018, Articolul 37 din Capitolul V a fost abrogat de Articolul 60, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 )  +  Capitolul V^1 Mecanismul național de susținere a prevenirii criminalității (la 24-07-2022, Actul a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) 1. Dispoziții generale (la 24-07-2022, Capitolul V^1 a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 37^1(1) Mecanismul național de susținere a prevenirii criminalității, denumit în continuare mecanismul, reprezintă cadrul instituțional și financiar prin intermediul căruia se asigură: a) alocarea de resurse în vederea implementării de activități și proiecte care au ca obiective: educația juridică, prevenirea criminalității, asistența și protecția victimelor infracțiunilor, precum și consolidarea capacității administrative, inclusiv logistice, a instituțiilor competente să identifice, să administreze sau să valorifice bunuri sechestrate;b) facilitarea accesului victimelor infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunilor, cu modificările și completările ulterioare, la compensații echitabile și corespunzătoare prejudiciilor suferite.(2) Mecanismul se constituie prin suplimentarea anuală a bugetelor ordonatorilor principali de credite ai autorităților publice prevăzute la art. 37^2 alin. (1) lit. a)-f) cu sumele reprezentând 50% din sumele de bani confiscate în proceduri penale, 50% din sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor confiscate în proceduri penale, precum și 50% din sumele de bani obținute din executarea hotărârilor de confiscare prin echivalent în proceduri penale, rămase după acoperirea cheltuielilor de valorificare, a deducerii sumelor care fac obiectul distribuirii internaționale de către Agenție, precum și a altor rețineri, potrivit legii.(3) Mecanismul se operaționalizează începând cu ianuarie 2023 și este funcțional pe durata a 5 ani, cu posibilitatea prelungirii prin lege.(4) Ministerul Justiției analizează și evaluează eficacitatea mecanismului după fiecare 2 ani de funcționare și inițiază, după caz, proiecte de acte normative în vederea prelungirii duratei de funcționare. În acest scop, instituțiile și entitățile prevăzute la art. 37^2 alin. (1) comunică Ministerului Justiției propriile evaluări și propuneri.(5) Pentru anul 2023, cuantumul sumelor virate la bugetul de stat, prevăzute la alin. (2) și care fac obiectul distribuirii în primul an de operaționalizare a mecanismului este cel comunicat de Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru elaborarea raportului anual de activitate pentru anul 2021, prevăzut la art. 43 lit. f). (la 24-07-2022, Punctul 1 al Capitolului V^1 a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) 2. Instituțiile și entitățile cu atribuții în cadrul Mecanismului național de susținere a prevenirii criminalității (la 24-07-2022, Capitolul V^1 a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 37^2(1) Sumele din mecanism se alocă astfel:a) 20% pentru Ministerul Educației;b) 20% pentru Ministerul Sănătății;c) 15% pentru Ministerul Afacerilor Interne;d) 15% pentru Ministerul Public;e) 15% pentru Ministerul Justiției;f) 15% pentru Agenție în vederea finanțării nerambursabile a proiectelor propuse de asociații și fundații cu obiect de activitate în domeniul asistenței și protecției victimelor și asistenței sociale.(2) Sumele nerambursabile alocate asociațiilor și fundațiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) se acordă potrivit prevederilor >Legii nr. 350/2005 >privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare. Fiecare contract de finanțare nerambursabilă nu poate depăși 20% din totalul fondurilor alocate anual asociațiilor și fundațiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) și o durată maximă de 24 de luni.(3) Sumele se utilizează de către instituțiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) pentru finanțarea de proiecte sau programe de prevenire a criminalității în condițiile art. 37^7. (la 24-07-2022, Punctul 2 al Capitolului V^1 a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) 3. Procedura de colectare a fondurilor aferente Mecanismului național de susținere a prevenirii criminalității (la 24-07-2022, Capitolul V^1 a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 37^3(1) Sumele prevăzute la art. 37^2 alin. (1) se virează de către autoritățile fiscale competente, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (4) și ale art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în contul 50.10.01 «Disponibil din sume colectate de ANABI din confiscări - proceduri penale», codificat cu codul de identificare fiscală al Agenției deschis la Trezoreria Statului.(2) Agenția încasează sumele în contul 50.10.01 «Disponibil din sume colectate de ANABI din confiscări - proceduri penale», codificat cu codul de identificare fiscală al Agenției deschis la Trezoreria Statului, după cum urmează:a) pentru sumele indisponibilizate în timpul procesului penal în contul unic administrat de Agenție și pentru care se dispune confiscarea prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală, prin reținerea de către Agenție a procentului de 50% din sumele ce urmează a fi virate în conturile organelor de valorificare și virarea lor ulterioară de către Agenție în contul corespunzător;b) pentru sumele rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului prin confiscarea dispusă în materie penală, pentru sumele consemnate în conturi la unitățile bancare, altele decât contul unic administrat de Agenție, precum și pentru sumele de bani obținute din executarea hotărârilor de confiscare prin echivalent în proceduri penale, prin virarea, semestrial, până la data de 15 a lunii următoare semestrului încheiat, de către organele de valorificare către Agenție, a procentului de 50% aplicat la diferența dintre sumele încasate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie penală și cheltuielile ocazionate de valorificarea acestora.(3) După operaționalizarea mecanismului, anual, până la data de 31 ianuarie, Agenția comunică instituțiilor prevăzute la art. 37^2 alin. (1) lit. a)-e), precum și Ministerului Finanțelor suma ce revine fiecărei instituții.(4) După operaționalizarea mecanismului, lunar, Agenția virează sumele încasate din contul 50.10.01 «Disponibil din sume colectate de ANABI din confiscări - proceduri penale» în contul de venituri ale bugetului de stat, la o poziție distinctă de venituri ale bugetului de stat, «Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii», cod 35.01.03.01, codificat cu codul de identificare fiscală al fiecărui ordonator principal de credite al autorităților publice prevăzute la art. 37^2 alin. (1) lit. a)-e), deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, și al Agenției pentru asociațiile și fundațiile prevăzute la art. 37^2 alin. (1) lit. f), deschis la Trezoreria Statului.(5) Sumele existente în soldul contului 50.10.01 «Disponibil din sume colectate de ANABI din confiscări - proceduri penale» la finalul anului bugetar se reportează și se utilizează în anul următor potrivit destinațiilor prevăzute de lege. (la 24-07-2022, Punctul 3 al Capitolului V^1 a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 37^4(1) Ordonatorii principali de credite ai autorităților publice prevăzute la art. 37^2 alin. (1) solicită Ministerului Finanțelor introducerea modificărilor în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetelor ordonatorilor principali de credite, prezentând următoarele documente justificative:a) comunicarea prevăzută la art. 37^3 alin. (3);b) copia extrasului contului de venituri bugetare deschis la Trezoreria Statului, în care au fost încasate sumele virate de Agenție.(2) Ministerul Justiției solicită Ministerului Finanțelor introducerea modificărilor în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetului propriu, pentru sumele alocate Agenției potrivit dispozițiilor art. 37^3 alin. (3). (la 24-07-2022, Punctul 3 al Capitolului V^1 a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 37^5(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor, la solicitarea ordonatorilor principali de credite prevăzută la art. 37^4 alin. (1), să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetelor acestora.(2) Sumele introduse în volumul și structura veniturilor bugetului de stat vor fi prevăzute la poziția distinctă menționată la art. 37^3 alin. (4). Pentru procedura de alocare de fonduri pentru asociațiile și fundațiile prevăzute la art. 37^2 alin. (1) lit. f) se va folosi același indicator de poziție distinctă.(3) Sumele introduse în volumul și structura cheltuielilor bugetului de stat vor fi prevăzute potrivit Clasificației economice și funcționale, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice.(4) Majorarea cu sumele încasate în lei se rotunjește din leu în leu, în minus, până la mie, urmând ca fracția în lei rămasă să fie avută în vedere la modificările ulterioare.(5) Sumele suplimentate conform alin. (1)-(4) se repartizează de ordonatorii principali de credite, potrivit dispozițiilor art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în bugetele instituțiilor publice din subordine sau coordonare, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și care au responsabilități în utilizarea fondurilor. (la 24-07-2022, Punctul 3 al Capitolului V^1 a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 37^6(1) Ordonatorii principali de credite ai autorităților publice prevăzute la art. 37^2 alin. (1) lit. a)-e) pot solicita Ministerului Finanțelor, până la data de 20 decembrie a fiecărui an, deschiderea creditelor bugetare aprobate în buget.(2) Ministerul Finanțelor aprobă solicitarea prevăzută la alin. (1), formulată de ordonatorii principali de credite, în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.(3) Până la data de 24 decembrie a fiecărui an, ordonatorii principali de credite ai autorităților publice prevăzuți la art. 37^2 alin. (1) lit. a)-e) virează în contul 50.01.53 «Disponibil din sume primite conform art. 37^1 din Legea nr. 318/2015», codificat cu codul de identificare fiscală al acestora, sumele primite și care nu mai pot fi utilizate până la finele anului bugetar, determinate ca diferență între veniturile bugetare încasate de la Agenție și totalul plăților care au fost dispuse de ordonatorii principali de credite și ordonatorii ierarhici inferiori, după caz, de la subdiviziunile de cheltuieli bugetare prevăzute la art. 37^5 alin. (3). Contul 50.01.53 «Disponibil din sume primite conform art. 37^1 din Legea nr. 318/2015» se utilizează și de către Agenție pentru virarea sumelor care nu mai pot fi utilizate până la finalul anului bugetar, determinate ca diferență între veniturile bugetare încasate și totalul plăților care au fost dispuse de la subdiviziunile de cheltuieli bugetare prevăzute la art. 37^5 alin. (3) și se codifică cu codul de identificare fiscală al acesteia. Virarea sumelor în contul 50.01.53 «Disponibil din sume primite conform art. 37^1 din Legea nr. 318/2015» se efectuează din contul de venituri bugetare prevăzut la art. 37^5 alin. (2).(4) Până la data de 24 decembrie a fiecărui an, ordonatorii principali de credite ai autorităților publice prevăzute la art. 37^2 alin. (1) lit. a)-e) vor efectua retragerea creditelor bugetare deschise și neutilizate. Până la aceeași dată, aceștia vor solicita Ministerului Finanțelor introducerea modificărilor corespunzătoare în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetelor acestora, constând în diminuarea bugetelor respective cu sumele transferate în contul de disponibil potrivit prevederilor alin. (3).(5) Sumele existente la finele anului în contul de disponibil 50.01.53 «Disponibil din sume primite conform art. 37^1 din Legea nr. 318/2015» se transferă în primele 10 zile lucrătoare ale anului următor de către ordonatorii principali de credite ai autorităților publice prevăzute la art. 37^2 alin. (1) lit. a)-e) și, respectiv, de către Agenție în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la art. 37^3 alin. (4). Utilizarea cu aceeași destinație a sumelor astfel transferate se efectuează numai după majorarea cu sumele respective a veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, precum și a bugetelor ordonatorilor principali de credite prevăzuți la art. 37^2 alin. (1) lit. a)-e), prin introducerea modificărilor corespunzătoare în aceste bugete conform procedurii prevăzute la art. 37^3 și 37^4. (la 24-07-2022, Punctul 3 al Capitolului V^1 a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 37^7(1) Ordonatorii principali de credite ai autorităților publice prevăzute la art. 37^2 alin. (1) lit. a)-e) repartizează sumele pentru finanțarea unor proiecte sau programe de prevenire a criminalității, pe baza următoarelor criterii generale:a) prioritatea proiectului sau programului, apreciată obiectiv în funcție de importanța stabilită în lege și alte acte normative subsecvente; în lipsa acestora se va avea în vedere importanța rezultată din gradul de nerealizare a unor obiective, apreciat conform raportului anual de activitate;b) gradul de finanțare a proiectului sau programului, incluzând și rezervele care să acopere nevoile neprevăzute;c) lista priorităților instituției, conform programului de activitate aprobat;d) corelarea cu alte proiecte sau programe naționale.(2) Sumele alocate bugetului Ministerului Justiției pot fi utilizate și pentru suplimentarea fondurilor necesare pentru acordarea compensației financiare sau a avansului din aceasta pentru victimele infracțiunilor potrivit prevederilor Legii nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru acordarea voucherelor prevăzute la art. 37^15.(3) Conducătorii autorităților publice prevăzute la art. 37^2 alin. (1) lit. a)-e) pot aproba, prin ordin, criterii specifice de distribuire a sumelor. (la 24-07-2022, Punctul 3 al Capitolului V^1 a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) 4. Atribuțiile Agenției privind distribuirea fondurilor alocate în cadrul Mecanismului național de susținere a prevenirii criminalității (la 24-07-2022, Capitolul V^1 a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 37^8(1) Pentru fondurile care urmează să fie distribuite de către Agenție către asociațiile și fundațiile prevăzute la art. 37^2 alin. (1) lit. f), directorul general aprobă anual, prin decizie, programul anual de acordare a finanțărilor nerambursabile.(2) Agenția stabilește prin programul anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile condițiile generale aplicabile contractelor de finanțare nerambursabilă, precum și obiectivele pe care dorește să le atingă prin finanțarea activităților nonprofit de interes general.(3) În vederea stabilirii programului anual de acordare a finanțărilor nerambursabile, Agenția organizează consultări cu instituții publice, asociații și fundații. (la 24-07-2022, Punctul 4 al Capitolului V^1 a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 37^9(1) Selecția beneficiarilor dintre asociațiile și fundațiile prevăzute la art. 37^2 alin. (1) lit. f) se realizează după evaluarea propunerilor de proiect depuse.(2) Evaluarea propunerilor de proiect și selecția beneficiarilor se realizează de către o comisie alcătuită din 5 membri numiți prin ordin al ministrului justiției, la propunerea directorului general al Agenției. Din comisie fac parte 2 reprezentanți ai Agenției, precum și 3 reprezentanți ai altor instituții sau autorități publice, ale căror priorități sunt reflectate în programul anual de acordare a finanțărilor nerambursabile.(3) În derularea procedurii de selecție, precum și în vederea monitorizării, inclusiv financiare, a executării contractelor de finanțare nerambursabilă, Agenția poate contracta experți, entități sau societăți specializate, selectate cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice.(4) Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei se aprobă prin decizie a directorului general al Agenției.(5) Evaluarea proiectelor se face pe baza unei grile de punctaj, aprobată ca parte a documentației pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect. Grila de punctaj cuprinde criterii de evaluare, precum și puncte alocate fiecărui subcriteriu.(6) Metodologia privind promovarea, evaluarea, selectarea și implementarea proiectelor se stabilește prin ghidul solicitantului, aprobat prin decizie a directorului general al Agenției.(7) Propunerile de proiecte vor cuprinde informații despre scopul, obiectivele specifice, modul în care proiectul răspunde obiectivelor programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile, activitățile, costurile asociate și rezultatele urmărite de solicitant, evaluabile pe baza unor indicatori obiectivi, a căror alegere este justificată.(8) Criteriile de evaluare a proiectelor sunt următoarele:a) relevanța proiectului față de obiectivele stabilite în programul anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile;b) metodologia proiectului;c) realismul bugetului proiectului;d) sustenabilitatea și valoarea adăugată a proiectului;e) elementele de noutate și rezultatele concrete pe care proiectul propus le aduce în domeniul respectiv.(9) Proiectul sau proiectele selectate ca fiind câștigătoare sunt acelea care întrunesc punctajul cel mai mare, rezultat din aplicarea unui algoritm de calcul, fiind cele mai avantajoase din punct de vedere tehnico-financiar. Algoritmul de calcul se stabilește prin luarea în considerare, alături de bugetul proiectului, a criteriilor de evaluare prevăzute la alin. (8). Agenția precizează în documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect algoritmul de calcul detaliat care va fi aplicat. (la 24-07-2022, Punctul 4 al Capitolului V^1 a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 37^10Propunerile de proiect depuse de asociațiile și fundațiile prevăzute la art. 37^2 alin. (1) lit. f) pot fi modificate în perioada de valabilitate a acestora numai pentru clarificarea unor calcule financiare sau a unor indicatori de natură tehnică, cuprinși în propunerea financiară ori în cea tehnică, fiind permisă rectificarea unor erori aritmetice ori remedierea erorilor sau omisiunilor a căror corectare sau completare este susținută în mod neechivoc de sensul și de conținutul altor informații existente în documentele prezentate de solicitant sau a căror corectare ori completare are rol de clarificare sau de confirmare. (la 24-07-2022, Punctul 4 al Capitolului V^1 a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 37^11(1) Agenția poate stabili în contractul de finanțare nerambursabilă ca plățile către beneficiar să se facă în tranșe, în avans, în raport cu faza de execuție a proiectului și cu cheltuielile aferente, în funcție de evaluarea posibilelor riscuri financiare, de durata și evoluția în timp a activității finanțate ori de costurile interne de organizare și funcționare ale beneficiarului.(2) Beneficiarii finanțărilor nerambursabile au dreptul la avans și la o plată finală. Beneficiarii care nu solicită avans depun doar cererea finală de plată.(3) Beneficiarul finanțării nerambursabile prevăzut la art. 37^2 alin. (1) lit. f) deschide un cont bancar în lei dedicat exclusiv proiectului, iar toate plățile se efectuează de către Agenție în acest cont. (la 24-07-2022, Punctul 4 al Capitolului V^1 a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 37^12(1) Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite numai în măsura în care sunt justificate și oportune și au fost contractate în anul bugetar în care se desfășoară contractul.(2) Agenția nu va elibera beneficiarului ultima tranșă a finanțării nerambursabile mai înainte de validarea raportului final de activitate și a raportului financiar, pe care beneficiarul este obligat să le depună la sediul Agenției în termen de cel mult 30 de zile de la terminarea activității. Validarea se va face în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de către beneficiar a raportului final de activitate și a raportului financiar. (la 24-07-2022, Punctul 4 al Capitolului V^1 a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 37^13(1) Autoritățile publice prevăzute la art. 37^2 alin. (1) lit. a)-e), precum și asociațiile și fundațiile prevăzute la art. 37^2 alin. (1) lit. f), beneficiare ale sumelor prevăzute la art. 37^2, transmit Agenției un raport anual privind modul de utilizare a sumelor de bani alocate, până la data de 31 ianuarie a anului următor.(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se publică pe pagina de internet a Agenției. (la 24-07-2022, Punctul 4 al Capitolului V^1 a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) 5. Accesul victimelor infracțiunilor la compensații (la 24-07-2022, Capitolul V^1 a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 37^14(1) Victimele infracțiunilor prevăzute la art. 21 dinLegea nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare, pot solicita, prin derogare de la dispozițiile art. 27 alin. (1) din aceeași lege, compensații financiare pentru prejudiciile morale suferite prin săvârșirea infracțiunii.(2) Victimele infracțiunilor prevăzute la art. 21 dinLegea nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare, pot solicita, prin derogare de la limita prevăzută la art. 27 alin. (2) din aceeași lege, compensații financiare pentru prejudiciile materiale rezultate din distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a bunurilor victimei ori din deposedarea acesteia prin săvârșirea infracțiunii.(3) Cererile pentru acordarea compensațiilor financiare prevăzute la alin. (1) și (2) se formulează și se soluționează potrivit dispozițiilor art. 21-34 dinLegea nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 24-07-2022, Punctul 5 al Capitolului V^1 a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Articolul 37^15(1) Pentru acoperirea nevoilor urgente se poate acorda victimelor infracțiunii un avans din compensația financiară sub formă de voucher. Voucherele se acordă în limita unei sume echivalente cu 5 salarii de bază minime brute pe țară stabilite pentru anul în care victima a solicitat avansul.(2) Voucherele se folosesc exclusiv de către victimele infracțiunilor pentru acoperirea cheltuielilor de hrană, cazare, transport, medicamente și materiale sanitare, precum și materiale de igienă și de uz personal.(3) Voucherele se distribuie victimelor prin intermediul instituțiilor și autorităților publice competente, precum și asociațiilor și fundațiilor cu obiect de activitate în domeniul asistenței și protecției victimelor și asistenței sociale. Selectarea entităților publice și private se va realiza cu respectarea criteriului distribuției geografice pentru a oferi tuturor victimelor posibilitatea de a accesa aceste vouchere.(4) Lista entităților publice și private implicate în procedura de distribuire a voucherelor către victimele infracțiunilor se publică și se actualizează anual pe pagina de internet a Ministerului Justiției.(5) Metodologia de emitere, distribuire și decontare a voucherelor, cuantumul acestora, precum și criteriile de selectare a entităților publice și private se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Metodologia stabilește etapele, responsabilitățile și documentele aferente acestui proces, astfel încât acestea să permită acordarea voucherelor victimelor infracțiunii într-un termen de cel mult 72 de ore de la referirea victimei, în înțelesul Legii nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare.(6) Avansul din compensația financiară sub formă de voucher este supus restituirii în condițiile art. 22 alin. (2) și art. 30 alin. (5) și (6) din Legea nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 24-07-2022, Punctul 5 al Capitolului V^1 a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )  +  Capitolul VI Atribuții privind sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni  +  Articolul 38(1) Agenția dezvoltă și gestionează sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni ca sistem unic de monitorizare a bunurilor sechestrate, confiscate și valorificate în cadrul procesului penal.(2) Sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni prevăzut la alin. (1) va cuprinde date privind:a) măsurile asigurătorii dispuse în cadrul procesului penal, administrarea, valorificarea sau restituirea bunurilor care fac obiectul acestor măsuri;b) măsura de siguranță a confiscării și valorificarea bunurilor confiscate, atât în cazul confiscării speciale, cât și al confiscării extinse;c) confiscarea cauțiunii, prevăzută de art. 217 alin. (5) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare;d) executarea ordinelor de indisponibilizare a bunurilor emise de către un alt stat;e) executarea ordinelor de confiscare emise de către un alt stat;f) dispunerea de bunurile confiscate în sensul art. 265 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau al acordurilor care prevăd partajarea bunurilor confiscate;g) despăgubirile acordate statului, autorităților sau instituțiilor publice pentru repararea prejudiciului produs prin săvârșirea infracțiunii și executarea dispozițiilor din hotărâre privitoare la acestea;h) amenda aplicată ca pedeapsă principală și executarea acesteia în modalitățile prevăzute de lege.i) sumele de bani depuse, în mod voluntar, de către suspect, inculpat, parte responsabilă civilmente cu titlu de prejudiciu în condițiile art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare; (la 24-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 38 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) j) cheltuielile judiciare stabilite de către instanța de judecată în procedurile judiciare penale și sumele de bani obținute din punerea în executare a dispozițiilor privind cheltuielile judiciare; (la 24-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 38 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) k) compensațiile acordate victimelor conform Legii nr. 211/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 24-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 38 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) (3) Autoritățile, instituțiile publice și persoanele juridice de drept privat, care, potrivit competențelor legale, dețin datele prevăzute la alin. (2), sunt obligate să introducă aceste date în sistemul informatic prevăzut la alin. (1). În acest scop, Agenția încheie protocoale cu orice autorități, instituții publice și persoane juridice de drept public sau privat.(4) Sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni este accesibil instituțiilor implicate în luarea și ducerea la îndeplinire a măsurilor și desfășurarea activităților prevăzute la alin. (2), potrivit competențelor acestora.(5) Băncile transmit lunar Agenției situația sumelor de bani sechestrate prin ordonanța procurorului ori încheierea judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată, precum și a dobânzilor acumulate, potrivit formularului stabilit prin ordin al ministrului justiției.  +  Articolul 39În cazul hotărârilor definitive prin care s-a dispus măsura de siguranță a confiscării speciale sau a confiscării extinse în echivalent a unei sume de bani, Agenția, prin sistemul informatic integrat, dezvoltă și comunică o alertă, în format electronic, către toate instituțiile publice relevante, în vederea punerii în executare.  +  Articolul 40(1) Agenția publică trimestrial, în format deschis, date și informații de interes public generate de sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni.(2) Până la operaționalizarea sistemului informatic, Agenția publică, trimestrial, date și informații de interes public privind activitatea sa.  +  Capitolul VII Alte atribuții  +  Articolul 41Agenția sprijină organele judiciare în utilizarea celor mai bune practici în materia urmăririi și identificării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile, precum și în materia administrării simple a bunurilor indisponibilizate. În acest sens, Agenția:a) acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală, a instanțelor de judecată ori a organelor în drept a prelua sau a valorifica bunurile confiscate, asistență privind utilizarea celor mai bune practici în materia identificării, administrării și valorificării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare și confiscare și poate participa la elaborarea procedurilor de lucru privind aceste activități;b) acordă, la solicitarea organului care procedează la aplicarea sechestrului, potrivit art. 252 alin. (1) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare, asistență pentru evaluarea bunurilor sechestrate. În acest sens, Agenția comunică, la cerere, tabele, ghiduri și orice alte instrumente- suport, în vederea evaluării bunurilor de către organele care procedează la aplicarea sechestrului. Aceste tabele, ghiduri și instrumente-suport pot fi publicate pe pagina de internet a Agenției;c) acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, asistență în ceea ce privește punerea în executare a ordinelor de sechestru și confiscare primite de la/transmise către organe judiciare din alte state membre ale Uniunii Europene;d) acordă, la solicitarea organelor de urmărire penală sau a instanțelor de judecată, asistență în ceea ce privește identificarea de spații optime pentru depozitarea bunurilor sechestrate. În acest scop, Agenția poate încheia protocoale de cooperare cu autoritățile administrației publice centrale și locale;e) ține evidența bunurilor mobile pentru care s-a solicitat notarea ipotecară în temeiul art. 253 alin. (5) din Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările ulterioare; prevederile art. 30 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător și în ceea ce privește Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.  +  Articolul 42(1) Agenția este desemnată organ competent, potrivit prevederilor art. 265 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Agenția este autorizată să negocieze și să faciliteze încheierea de acorduri bilaterale de partajare a bunurilor confiscate. Cu aprobarea ministrului justiției, Agenția poate încheia acorduri bilaterale de partajare a bunurilor confiscate. (la 24-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 42 , Capitolul VII a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) (3) În exercitarea atribuției prevăzute la alin. (1) și (2), Agenția cooperează cu structurile similare din alte țări, autoritățile administrative și judiciare competente, precum și cu organele de valorificare.  +  Articolul 43Agenția îndeplinește și următoarele atribuții:a) realizează schimb de bune practici cu oficiile de recuperare a creanțelor și oficiile de administrare a bunurilor sechestrate sau cu autoritățile cu atribuții similare din alte state;b) organizează, în condițiile legii, forme de pregătire profesională a practicienilor în domeniul de competență; în acest sens, Agenția efectuează demersuri în vederea obținerii acreditărilor și autorizărilor necesare;c) efectuează analize și studii, prin sintetizarea, sistematizarea și interpretarea datelor statistice privitoare la activitatea pe care o desfășoară;d) elaborează propuneri de politici publice în domeniul său de competență;e) participă la reuniunile organismelor și organizațiilor regionale și internaționale în domeniile recuperării și administrării creanțelor provenite din infracțiuni;f) elaborează și dă publicității anual un raport de activitate, care prezintă constatările, evoluțiile și recomandările în domeniul său de competență;g) dezvoltă și implementează proiecte cu finanțare europeană și internațională;h) participă la reuniunile organismelor și organizațiilor regionale și internaționale în domeniul administrării și valorificării bunurilor sechestrate/confiscate;i) poate desemna un reprezentant în cadrul Comisiei de evaluare prevăzute la art. 6 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007, republicată, în situația în care valorificarea privește bunuri confiscate în proceduri penale.  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 44(1) Până la operaționalizarea compartimentului cu atribuții financiar-contabile din cadrul Agenției, dar nu mai târziu de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, finanțarea Agenției se realizează din bugetul aparatului propriu al Ministerului Justiției. La data operaționalizării, Ministerul Justiției repartizează, potrivit legii, credite bugetare și credite de angajament Agenției.(2) Până la operaționalizarea compartimentelor cu atribuții de resurse umane și administrative din cadrul Agenției, dar nu mai târziu de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, atribuțiile în domeniu se exercită, în condițiile prezentei legi, de către directorul general al Agenției, prin direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Justiției, în colaborare cu personalul Agenției. Atribuțiile în domeniul resurselor umane se exercită potrivit reglementărilor specifice aplicabile categoriilor de personal similare din cadrul Ministerului Justiției.(3) La data operaționalizării compartimentului cu atribuții de resurse umane din cadrul Agenției, acesta preia pe bază de protocol de predare-preluare de la Ministerul Justiției dosarele profesionale, precum și orice alte documente și evidențe în legătură cu cariera personalului Agenției.(4) La data operaționalizării compartimentului cu atribuții administrative din cadrul Agenției, acesta preia pe bază de protocol de predare-preluare de la Ministerul Justiției toate documentele în legătură cu activitatea Agenției și programele de asistență tehnică, precum și orice alte documente referitoare la patrimoniul Agenției.(5) Până la operaționalizarea compartimentelor din cadrul Agenției, orice alte atribuții decât cele prevăzute la alin. (1)-(4) se pot duce la îndeplinire cu sprijinul departamentelor de specialitate din cadrul Ministerului Justiției, potrivit specificului acestora.  +  Articolul 45Pentru operaționalizarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni prevăzut la art. 38, băncile transmit, în termen de cel mult 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, potrivit formularului stabilit prin ordin al ministrului justiției, situația la zi a sumelor de bani sechestrate prin ordonanța procurorului ori încheierea judecătorului de cameră preliminară sau a instanței de judecată, precum și a dobânzilor acumulate.  +  Articolul 46(1) În vederea creșterii capacității instituționale de identificare a creanțelor provenite din infracțiuni, Agenția poate accesa și primi informații de la Agenția Națională de Administrare Fiscală cu privire la bunurile mobile și imobile.(2) Procedura de colectare de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a informațiilor prevăzute la alin. (1) se stabilește prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(3) Autoritățile și instituțiile publice care dețin informații cu privire la proprietățile imobiliare și mobiliare au obligația de a transmite aceste informații către Agenția Națională de Administrare Fiscală, potrivit procedurii și la termenele stabilite prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (2).(4) În vederea asigurării accesului direct al organelor de urmărire penală, al instanțelor de judecată și al Agenției la informațiile deținute potrivit alin. (1), Agenția Națională de Administrare Fiscală încheie protocoale de cooperare.  +  Articolul 47Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 252, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Sumele de bani rezultate din valorificarea făcută potrivit alin. (3), precum și sumele de bani ridicate potrivit alin. (2) se depun în contul constituit potrivit legii speciale, în termen de cel mult 3 zile de la ridicarea banilor ori de la valorificarea bunurilor.2. La articolul 252^1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Sumele de bani rezultate din valorificarea bunurilor mobile făcută potrivit alin. (1), (2) și (3) se depun în contul prevăzut de art. 252 alin. (8).3. La articolul 252^1, alineatul (5) se abrogă.  +  Articolul 48Alineatul (2) al articolului 185 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 31 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Asistența solicitată de oficiile de recuperare a creanțelor sau alte autorități cu atribuții similare din statele membre ale Uniunii Europene se realizează potrivit procedurii prevăzute de legea prin care este desemnată autoritatea națională drept oficiu național pentru recuperarea creanțelor în domeniul urmăririi și identificării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile.  +  Articolul 49Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 23 septembrie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Bunurile de orice fel intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică în condițiile prezentei ordonanțe de către Agenția Națională de Administrare Fiscală prin organele de valorificare abilitate, dacă prin lege nu se prevede altfel.2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Bunurile intrate în proprietatea privată a statului care nu se află pe teritoriul României se valorifică de către Ministerul Afacerilor Externe.3. La articolul 2, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) organe de valorificare - unitățile subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului aflate pe teritoriul României, precum și structurile de specialitate cu atribuții în acest sens din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu se află pe teritoriul României;4. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^1Prin ordinul prevăzut la art. 2 lit. a) se stabilește și arondarea teritorială a deținătorilor de bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, din punctul de vedere al organului de valorificare competent a le prelua.5. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Bunurile confiscate sau neridicate în orice procedură judiciară trec în proprietatea privată a statului în temeiul unei încheieri emise de judecătorul de cameră preliminară sau al unei hotărâri judecătorești definitive ori, după caz, definitive și irevocabile.6. La articolul 6, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) și (4^2), cu următorul cuprins:(4^1) Atunci când valorificarea privește bunuri confiscate în proceduri penale, din Comisia de evaluare poate face parte și un reprezentant al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. În acest caz, Comisia de evaluare este formată din 5 membri: 2 reprezentanți ai organului de valorificare, un reprezentant al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, un reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și un reprezentant din partea Ministerului Afacerilor Interne.(4^2) În cazul în care reprezentantul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate nu participă la evaluare, bunurile se evaluează în lipsa acestuia.7. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Comisia de distrugere este formată din 5 membri: 2 reprezentanți ai organului de valorificare, un reprezentant din partea Ministerului Afacerilor Interne, un reprezentant al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și un reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.8. La articolul 10 alineatul (1), litera f) se abrogă.  +  Articolul 50Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală prevăzut la art. 2 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007, republicată, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Până la emiterea ordinului, valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se realizează de către organele de valorificare, astfel cum au fost definite până la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 51În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanțelor Publice va supune spre aprobare, prin hotărâre a Guvernului, modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 52(1) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenția, în cooperare cu Ministerul Justiției, Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Secretariatul General al Guvernului, realizează un inventar la nivel național al capacităților disponibile la nivelul autorităților și instituțiilor publice în vederea stocării și depozitării bunurilor supuse măsurilor asigurătorii.(1^1) Instituțiile prevăzute la alin. (1) actualizează anual sau, ori de câte ori este necesar, la solicitarea Agenției, inventarul la nivel național al capacităților disponibile la nivelul autorităților și instituțiilor publice în vederea stocării și depozitării bunurilor supuse măsurilor asigurătorii. (la 24-07-2022, Articolul 52 din Capitolul VIII a fost completat de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) (2) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenția, în cooperare cu Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Oficiul Național al Registrului Comerțului, realizează un inventar la nivel național al bunurilor mobile supuse măsurilor asigurătorii și al stadiului în care acestea se găsesc.(3) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenția, în cooperare cu Ministerul Public și Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, realizează, la nivel național, un inventar al bunurilor imobile supuse măsurilor asigurătorii, precum și al stadiului în care acestea se găsesc, în limitele competențelor legale.(4) Capacitățile de stocare și depozitare identificate potrivit alin. (1) sunt puse la dispoziția Agenției cu titlu gratuit.(5) Condițiile și procedura de utilizare a capacităților de stocare și depozitare se detaliază prin protocoale de cooperare între Agenție și autoritatea sau instituția publică deținătoare.(6) Atribuțiile prevăzute la art. 28 se exercită după împlinirea unui termen de 3 luni de la finalizarea inventarelor prevăzute la alin. (1) și (2).  +  Articolul 53Hotărârea Guvernului nr. 32/2011 privind desemnarea Oficiului Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor provenite din Infracțiuni din cadrul Ministerului Justiției, în calitate de oficiu național pentru recuperarea creanțelor în domeniul urmăririi și identificării produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 20 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 54(1) Până la operaționalizarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni, Agenția analizează, trimestrial, modul și gradul de valorificare a bunurilor care fac obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse, în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 96 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) În exercitarea acestei atribuții, Agenția solicită informații și date statistice de la autoritățile și instituțiile publice române competente.  +  Articolul 55(1) Agenția preia atribuțiile privind schimbul de date, informații și bune practici în materia identificării bunurilor provenite din infracțiuni, asumate până la data intrării în vigoare a prezentei legi de către Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor provenite din Infracțiuni din cadrul Ministerului Justiției.(2) Până la încheierea protocoalelor prevăzute la art. 4 alin. (2), protocoalele încheiate de Ministerul Justiției pentru operaționalizarea Oficiului Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor provenite din Infracțiuni din cadrul Ministerului Justiției rămân în vigoare.(3) Ministerul Justiției își menține celelalte atribuții prevăzute de lege pentru Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor provenite din Infracțiuni.(4) În cuprinsul actelor normative sau a protocoalelor în vigoare, denumirea "Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor provenite din Infracțiuni" se înlocuiește cu denumirea "Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate", în ceea ce privește atribuțiile Agenției preluate, potrivit prezentei legi, de la Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor provenite din Infracțiuni.  +  Articolul 56Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta lege. (la 24-07-2022, Articolul 56 din Capitolul VIII a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 ) *Prezenta lege transpune prevederile art. 10 din Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 127 din 29 aprilie 2014.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 11 decembrie 2015.Nr. 318.  +  Anexa nr. 1
  Formular care trebuie utilizat de către statul român în caz de transmitere/amânare/refuz de informații
  Prezentul formular trebuie utilizat pentru:a) a transmite datele și/sau informațiile operative solicitate;b) a informa autoritatea solicitantă cu privire la imposibilitatea de a respecta termenul normal;c) a informa autoritatea solicitantă cu privire la necesitatea de a prezenta cererea unei autorități judiciare spre autorizare;d) a informa autoritatea solicitantă cu privire la refuzul de a transmite informațiile respective.Prezentul formular poate fi utilizat de mai multe ori în cursul procedurii (de exemplu, în cazul în care cererea trebuie mai întâi să fie înaintată unei autorități judiciare și în cazul în care se dovedește ulterior că trebuie refuzată executarea cererii).
  Autoritatea solicitată (denumire, adresă, număr de telefon, număr de fax, e-mail, stat membru)
  Coordonatele agentului responsabil (facultativ)
  Numărul de referință al prezentului răspuns
  Data și numărul de referință ale răspunsului anterior
  În răspuns către următoarea autoritate solicitantă
  Data și ora cererii
  Numărul de referință al cererii
  Termen normal în temeiul art. 4 din Decizia-cadru 2006/960/JAI
  Infracțiunea intră sub incidența art. 2 alin. (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAIși datele sau informațiile operative solicitate figurează într-o bază de date la care autoritatea de aplicare a legii poate avea acces direct în statul membru solicitat. Se solicită tratament de urgență -> [] 8 ore
  Nu se solicită tratament de urgență -> [] o săptămână
  Alte cazuri -> [] 14 zile
  Informații transmise în temeiul Deciziei-cadru 2006/960/JAI: datele și informațiile operative furnizate
  1. Utilizarea datelor sau informațiilor operative furnizate [] nu este autorizată decât în scopurile pentru care acestea au fost comunicate sau pentru a preveni un pericol imediat și grav pentru siguranța publică [] este, de asemenea, autorizată pentru alte scopuri, sub rezerva următoarelor condiții (facultativ):
  2. Fiabilitatea sursei [] fiabilă [] fiabilă în general [] deloc fiabilă [] nu poate fi evaluată
  3. Fiabilitatea datelor sau informațiilor operative [] sigure [] atestate de sursă [] informații indirecte-confirmate [] informații indirecte-neconfirmate
  4. Rezultatele investigațiilor polițienești sau ale procesului penal care au condus la schimbul de date și informații operative trebuie comunicate autorității care a transmis aceste date sau informații operative [] nu [] da
  5. În caz de schimb spontan, motivele fac să se considere că datele sau informațiile operative ar putea contribui la depistarea și la prevenirea infracțiunilor menționate la art. 2 alin. (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI sau la o cercetare a acestora:
  ÎNTÂRZIERE - Nu este posibil să se răspundă în termenul aplicabil în temeiul art. 4 din Decizia-cadru 2006/960/JAI.
  Datele sau informațiile operative nu pot fi comunicate în termenul indicat, din următoarele motive:
  Este posibil ca acestea să poată fi transmise în termen de: [] o zi [] două zile [] 3 zile [] .... săptămâni [] o lună
  [] S-a solicitat autorizarea unei autorități judiciare. Durata prevăzută pentru procedura de acordare/refuz a autorizării este de .... săptămâni.
  REFUZ - Datele sau informațiile operative: [] nu ar putea fi comunicate și solicitate la nivel național sau [] nu pot fi comunicate, din unul sau mai multe dintre următoarele motive:
  A - Motive legate de controlul judiciar care împiedică transmiterea sau necesită recurgerea la asistență judiciară reciprocă
  [] Autoritatea judiciară competentă nu a autorizat accesul la datele sau informațiile operative și nici schimbul acestora.
  [] Datele sau informațiile operative solicitate au fost obținute anterior prin intermediul unor măsuri coercitive și transmiterea acestora nu este permisă în temeiul legislației naționale.
  [] Datele sau informațiile operative nu sunt deținute: - de către autoritățile de aplicare a legii sau - de către autoritățile publice sau entitățile private într-un mod care permite autorităților de aplicare a legii să aibă acces la acestea fără a lua măsuri coercitive.
  B - Comunicarea informațiilor sau a datelor operative solicitate ar aduce atingere intereselor naționale esențiale în materie de securitate ale statului membru solicitat sau ar dăuna bunei desfășurări a unei investigații polițienești sau a procesului penal sau siguranței persoanelor, ori datele sau informațiile operative solicitate ar fi în mod clar disproporționate sau fără relevanță cu privire la scopurile pentru care au fost solicitate.
  C - În cazul în care se marchează caseta A sau B, se vor furniza, dacă se consideră necesar, alte informații sau se va indica motivul refuzului (facultativ):
  D - Autoritatea solicitată decide să refuze executarea pentru că cererea privește, în temeiul legislației statului membru solicitat, următoarea infracțiune (a se preciza natura și calificarea juridică a infracțiunii) ....care se pedepsește cu închisoarea până la un an.
  E - Datele sau informațiile operative solicitate nu sunt disponibile.
  F - Datele sau informațiile operative solicitate au fost obținute de la un alt stat membru sau de la o țară terță și sunt supuse principiului specialității, iar statul membru sau țara terță în cauză nu și-a dat acordul pentru comunicarea acestora.
   +  Anexa nr. 2
  Formular de solicitare de date și informații operative care urmează a fi utilizate de către statul român
  în calitate de stat membru solicitant
  Prezentul formular se utilizează la solicitarea de date și informații operativeI - Informații administrative
  Autoritatea solicitată (denumire, adresă, număr de telefon, număr de fax, e-mail, stat membru)
  Coordonatele agentului responsabil (facultativ)
  Către următorul stat membru
  Data și ora prezentei cereri
  Numărul de referință al prezentei cererii
  Cereri anterioare
  [] Prezenta cerere este prima cu privire la această cauză.
  [] Prezenta cerere urmează altor cereri anterioare cu privire la aceeași cauză
  Cerere anterioară (cereri anterioare)Răspuns(uri)
  Data Număr de referință (pentrustatul membru solicitat) Data Număr de referință (pentrustatul membru solicitat)
  1.
  2.
  3.
  4.
  În cazul în care prezenta cerere se adresează mai multor autorități din statul membru solicitat, a se preciza fiecare din canalele utilizate
  [] Ofițer de legătură UNE/Europol [] spre informare [] spre execuție
  [] BCN Interpol [] spre informare [] spre execuție
  [] SIRENE [] spre informare [] spre execuție
  [] Ofițer de legătură [] spre informare [] spre execuție
  [] Altele (a se preciza) [] spre informare [] spre execuție
  II - TermeneNOTĂ:Termenele în temeiul art. 4 din Decizia-cadru 2006/960/JAIA - Infracțiunea intră sub incidența art. 2 alin. (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI și datele sau informațiile operative solicitate figurează într-un sistem de evidență automat accesibil direct autorității de aplicare a legii:– cererea este urgentă - termen: 8 ore, cu posibilitatea de amânare;– cererea nu este urgentă - termen: o săptămână.B - Alte cazuri: termen 14 zile
  [] SE SOLICITĂ un tratament de urgență
  [] NU SE SOLICITĂ un tratament de urgență
  Motive pentru tratamentul de urgență (de exemplu: persoanele bănuite se află în stare de arest preventiv, cauza trebuie adusă în fața instanței înaintea unei date stabilite): Datele sau informațiile operative solicitate
  Tipul de infracțiune sau de activitate infracțională (activități infracționale) care face obiectul cercetării
  Natura infracțiunii (infracțiunilor)
  Aplicarea art. 4 alin. (1) și (3) din Decizia-cadru 2006/960/JAI [] A.1. Infracțiunea se pedepsește cu închisoarea și maximul pedepsei este decel puțin 3 ani, în statul membru solicitant și [] A.2. Infracțiunea este una (sau mai multe) dintre următoarele:
  [] Participarea la un grup criminal organizat [] Terorism [] Trafic de persoane [] Exploatarea sexuală a copiilor și pornografie infantilă [] Trafic ilicit de droguri și substanțe psihotrope [] Trafic ilicit de arme, muniții și substanțe explozive [] Corupție [] Fraudă, incluzând frauda împotrivaintereselor financiare ale Comunităților Europene, în sensul Convenției din 26 iulie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene [] Furt organizat sau armat [] Trafic ilicit de bunuri culturale,inclusiv antichități și opere de artă[] Înșelăciune [] Racketul și extorcarea de fonduri [] Contrafacerea și pirateria produselor [] Falsificare de acte oficiale și uz de fals [] Falsificarea de mijloace de plată [] Trafic ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere[] Spălarea produselor infracțiunii [] Falsificarea de monedă, inclusiv contrafacerea monedei euro [] Fapte legate de criminalitatea informatică [] Infracțiuni împotriva mediului, inclusiv traficul ilicit de specii de animale pe cale de dispariție și de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție [] Facilitarea intrării și șederii ilegale [] Omor și vătămare corporală gravă [] Trafic ilicit de organe și țesuturi umane [] Lipsirea de libertate în mod ilegal, răpire și luare de ostatici [] Rasism și xenofobie [] Trafic ilicit de materiale nucleare sau radioactive [] Trafic de vehicule furate [] Viol [] Incendiere cu intenție [] Crime aflate în jurisdicția Curții Penale Internaționale [] Sechestrare ilegală de aeronave sau de nave [] Sabotaj
  [] Infracțiunea intră, prin urmare, sub incidența art. 2 alin. (2) din Decizia-cadru 2002/584/JAI - art. 4 alin. (1) (cereri urgente) și alin. (3) (cereri care nu sunt urgente) din Decizia-cadru 2006/960/JAI sunt, prin urmare, aplicabile în ceea ce privește termenele de răspuns la prezenta cerere.
  Sau [] B - Infracțiunea (infracțiunile) nu se încadrează la lit. A. În acest caz, descrierea infracțiunii (infracțiunilor):
  Scopul pentru care se solicită datele sau informațiile operative
  Legătura între scopul pentru care se solicită datele sau informațiile operative și persoana care face obiectul acestor date sau informații operative
  Identitatea/identități (în măsura în care se cunoaște) a/ale persoanei/persoanelor care face/fac obiectul principal al investigației polițienești sau al procesului penal, care justifică cererea de date sau informații operative
  Motive pentru a se consideră că datele sau informațiile operative se află pe teritoriul statului membru solicitat
  Restricții privind utilizarea informațiilor care figurează în prezenta cerereîn alte scopuri decât cele pentru care aceste informații au fost furnizate, precum și pentru prevenirea unui pericol imediat și grav pentru siguranța publică
  [] Utilizarea este permisă. [] Utilizarea este permisă, dar fără mențiunea furnizorului informațiilor. [] Utilizarea nu este permisă fără autorizația furnizorului informațiilor. [] Utilizarea nu este permisă.
   +  Anexa nr. 3AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATENr. ........... din ...................
  PROCES-VERBAL
  de predare-preluare stocuri de bunuri sau produse
  Având în vedere ................................. (solicitarea/ordonanța/încheierea) emisă de către ........................................, se încheie prezentul proces-verbal de predare-preluare între ............................................ (unitatea predătoare), reprezentat(ă) de domnul/doamna ............................., ................................. (funcția) , și .............................. (unitatea primitoare), reprezentat(ă) de domnul/doamna ......................................., ...................................... (funcția), cu ocazia predării-preluării a următoarelor stocuri de bunuri/produse:1. ..................................................;2. .................................................;3. ................................................. .Descrierea stocului/stocurilor de bunuri/produse care face/fac obiectul transferului:............................................................................................Persoanele prezente formulează următoarele observații:............................................................................................Au fost realizate fotografii în condiții de luminozitate ............................................ .Cu ocazia preluării, nu au fost aduse modificări sau deteriorări bunurilor indisponibilizate.Bunurile rămân în custodia ........................................................................... .Activitățile descrise s-au desfășurat între orele .............. și .............. .Prezentul proces-verbal a fost încheiat în .............. exemplare.
  Numele și prenumele ...................
  Semnătura .........................
  Numele și prenumele ...................
  Semnătura .........................
  (la 24-07-2022, Actul a fost completat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )
   +  Anexa nr. 4AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATENr. .......... din .....................
  PROCES-VERBAL
  de predare-preluare bunuri mobile
  Având în vedere ........................... (solicitarea/ordonanța/încheierea) emisă de către ..............................,se încheie prezentul proces-verbal de predare-preluare între ....................... (unitatea predătoare), reprezentat(ă) de domnul/doamna .............................., ........................... (funcția), și .......................... (unitatea primitoare), reprezentat(ă) de domnul/doamna ............................., ................... (funcția), cu ocazia predării-preluării a următoarelor bunuri mobile:1. .................................................;2. ..................................................;3. .................................................. .Descrierea bunului care face obiectul transferului:.............................................................................................Persoanele prezente formulează următoarele observații:...........................................................................................Au fost realizate fotografii în condiții de luminozitate ........................................... .Cu ocazia preluării, nu au fost aduse modificări sau deteriorări bunurilor indisponibilizate.Bunurile rămân în custodia ........................................................................... .Activitățile descrise s-au desfășurat între orele ..............și .............. .Prezentul proces-verbal a fost încheiat în .............. exemplare.
  Numele și prenumele ...................
  Semnătura .........................
  Numele și prenumele ...................
  Semnătura .........................
  (la 24-07-2022, Actul a fost completat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )
   +  Anexa nr. 5AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATENr. .......... din ................
  ANUNȚ
  privind vânzarea bunurilor mobile/imobile Anul .......... luna ......... ziua ........
  În ziua de ...... luna ...... anul ......., ora ........, în localitatea ........................, str. ................... nr. ......., se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile/imobile, prima licitație/licitația a ....-a.:
  Denumirea bunuluiDescriere sumarăPrețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA (lei)Cota TVA/ neimpozabil/scutit*)Observații
  1. ...........................................................................................................................................................2. ...........................................................................................................................................................3. ...........................................................................................................................................................4. ............................................................................................................................................................
  *) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, înainte de data stabilită pentru vânzare.Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea.Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: ......................Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon ............................
  Data afișării: ................................
  Conducătorul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate,
  Numele și prenumele ...................
  Semnătura ............................................
  L.S.
  Informații privind formularul:1. Denumire: Anunț privind vânzarea bunurilor mobile2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.4. Se întocmește în mai multe exemplare de către organul de valorificare.5. Circulă câte 1 exemplar la sediul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, al primăriei în a cărei rază teritorială se află bunurile sechestrate, la sediul și domiciliul debitorului, la locul vânzării, dacă acesta este altul decât cel unde se află bunurile sechestrate, pe pagina de internet.6. Se arhivează 1 exemplar la dosarul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. (la 24-07-2022, Actul a fost completat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )
   +  Anexa nr. 6AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATENr. .......... din .............
  PROCES-VERBAL
  privind desfășurarea și rezultatul licitației pentru valorificarea bunurilor mobile/imobile
  Încheiat astăzi, ....... anul ....... luna ........, ora ........, în localitatea ....................................., str. .................................. nr. ......S-a întocmit prezentul proces-verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației organizate care are ca obiect valorificarea bunului mobil/imobil/bunurilor mobile/imobile pentru care s-a efectuat publicitatea prin Anunțul de vânzare nr. ..... din data de ................. . Reprezentantul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a dat citire la momentul organizării licitației mai întâi anunțului de vânzare și apoi ofertelor scrise primite, potrivit legii, pentru bunurile mobile/imobile ................................... .Informații despre participanții la licitație și sumele oferite de fiecare participant:1. ..........................................................2. ..........................................................3. .........................................................4. ..........................................................Ca urmare a organizării licitației pentru valorificarea bunului mobil/imobil/bunurilor mobile/imobile pentru care s-a făcut publicitatea prin anunțul de vânzare pentru care s-a dat citire, rezultatul acesteia este următorul:– nu s-a realizat vânzarea pentru următoarele bunuri: .......................................................................................................................Denumirea bunului mobil/imobil: ..............................Descrierea sumară: ................Prețul bunului mobil/imobil, exclusiv TVA - lei: ...............Motivul pentru care nu s-a realizat valorificarea bunului mobil/imobil, după caz: ........................................Prețul de evaluare: ...............Prețul de pornire: ..................– a fost/au fost adjudecat(e) următoarele bunuri: .............................................................................................................................Denumirea bunului mobil/imobil adjudecat: ..................................................Descrierea sumară: ...............Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul: ..................Prețul bunului mobil/imobil, exclusiv TVA - lei: ........................Valoarea TVA*), după caz, aferentă prețului de adjudecare - lei: ...............*) Regimul și cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. TVA datorată conform prevederilor titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, va fi plătită odată cu prețul de adjudecare sau, după caz, se aplică taxarea inversă conform prevederilor art. 331 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Se aplică procedura privind TVA aferentă unei livrări de bunuri efectuate prin executare silită prevăzută de normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și dacă livrarea este operațiune neimpozabilă conform prevederilor art. 270 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se face această mențiune în prezentul proces-verbal.Datele de identificare ale adjudecatarului: ..............................Prețul de evaluare: ......................Prețul de pornire: .........................Prețul de adjudecare: ...................Adjudecatarul va plăti prețul de adjudecare, diminuat cu contravaloarea garanției de participare la licitație, în lei, în numerar sau prin decontare bancară, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data adjudecării, la banca ....................................., în contul ........................Cu privire la vânzarea la licitație s-au făcut următoarele obiecții: ............................................................................................................................................Prezentul proces-verbal de licitație s-a încheiat în ................. exemplare.
  Comisia de licitație:
  Numele .........................
  Prenumele ......................
  Semnătura ......................
  Participanți:
  Numele .........................
  Prenumele ......................
  Semnătura ......................
  Informații privind formularul:1. Denumire: Proces-verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației pentru valorificarea bunurilor mobile/imobile2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.4. Se întocmește în 3 exemplare de către reprezentantul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.5. Circulă:– 1 exemplar la adjudecatar (sau reprezentantul său legal);– 1 exemplar la debitor.6. Se arhivează 1 exemplar la dosarul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. (la 24-07-2022, Actul a fost completat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )
   +  Anexa nr. 7AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATENr. ................. din .................
  CERTIFICAT
  de adjudecare pentru bunuri mobile/imobile
  Încheiat astăzi, ....... luna ........ anul ........., ora ..........
  S-a întocmit prezentul certificat de adjudecare pentru bunul mobil/imobil valorificat prin vânzare la licitație conform Procesului-verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației pentru valorificarea bunurilor mobile/imobile nr. ...................... din data de ....................., emis de .................................................... .I. Datele de identificare ale cumpărătorului:......................................................................................................................................................................................II. Datele de identificare ale proprietarului:......................................................................................................................................................................................III. Datele de identificare ale bunului mobil/imobil:– denumirea bunului mobil/imobil: ..........................................;– descrierea sumară: ............................................................ .Adjudecarea s-a făcut la prețul de adjudecare de .................... lei, pentru care s-a calculat TVA în sumă de ............... lei*).*) TVA se datorează conform prevederilor titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, va fi plătită odată cu prețul de adjudecare sau, după caz, se aplică taxarea inversă conform prevederilor art. 331 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Se aplică procedura privind TVA aferentă unei livrări de bunuri efectuate prin executare silită prevăzută de normele metodologice de aplicare a titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și dacă livrarea este operațiune neimpozabilă conform prevederilor art. 270 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se face această mențiune în prezentul proces-verbal.Cumpărătorul a efectuat plata prețului în întregime, în numerar sau cu ordin de plată, după cum urmează:– ................................. lei, reprezentând garanția de participare la licitație, cu chitanță/ordin de plată nr./data ..............., în contul nr. .......................;– ................................. lei, reprezentând prețul de adjudecare diminuat cu valoarea garanției de participare la licitație, exclusiv TVA aferentă, cu chitanță/ordin de plată nr./data ...................., în contul nr. ..................................;– ................................... lei, reprezentând TVA aferentă, cu chitanță/ordin de plată nr./data .........., în contul nr. ............ .Prezentul certificat de adjudecare constituie titlu de proprietate.Prezentul certificat de adjudecare s-a încheiat în .......... exemplare.Conducătorul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate,
  Comisia de licitație:
  Numele și prenumele ...........................
  Semnătura ............................................
  Cumpărător:
  Numele și prenumele ...........................
  Semnătura ............................................
  Informații privind formularul:1. Denumire: Certificat de adjudecare pentru bunuri mobile/imobile2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.4. Se întocmește în 3 exemplare de către Agenția Națională de Administrare a BunurilorIndisponibilizate, după caz.5. Circulă:– 1 exemplar la cumpărător (sau reprezentantul său legal);– 1 exemplar la proprietar.6. Se arhivează 1 exemplar la Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. (la 24-07-2022, Actul a fost completat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )
   +  Anexa nr. 8AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A BUNURILOR INDISPONIBILIZATENr. ...................... din ...........................
  PROCES-VERBAL
  de predare-primire a bunurilor valorificate
  Încheiat astăzi, ....... luna ...... anul ........, ora ......, în localitatea ................................., sectorul/județul ............................, str. ............................. nr. ......., bl. ........., sc. ............, et. .........., ap. ..........., locul predării/primirii .............................Din cadrul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate am procedat la predarea bunurilor ce au fost valorificate, pentru care ați fost declarat cumpărător prin:– Procesul-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile/imobile nr. ................ din data de ...................................Datele de identificare ale cumpărătorului: .......................................Datele de identificare ale bunului mobil/imobil:– denumirea bunului mobil/imobil: .............................................................;– descrierea sumară: ............................................................................... .Caracteristicile și elementele bunurilor care fac obiectul prezentului proces-verbal de predare-primire corespund cu cele ale bunurilor mobile/imobile descrise în:Anunțul privind vânzarea bunurilor mobile/imobile nr. ............ din data de ..........., în Procesul-verbal de adjudecare bunuri mobile/imobile nr. ............ din data de .............. și cu cele prezentate cu ocazia organizării vânzării.Prezentul proces-verbal s-a încheiat în ........ exemplare.
  Reprezentantul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
  Numele și prenumele ......................
  Semnătura .......................................
  Cumpărător
  Numele și prenumele ......................
  Semnătura .......................................
  Custode
  Numele și prenumele/denumirea ..........................
  Semnătura .............................................................
  L.S.
  Informații privind formularul:1. Denumire: Proces-verbal de predare-primire a bunurilor valorificate2. Format: A4/t13. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.4. Se întocmește în 4 exemplare de către reprezentantul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, după caz.5. Circulă:– 1 exemplar la cumpărător;– 1 exemplar la custode, după caz.6. Se arhivează 1 exemplar la Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. (la 24-07-2022, Actul a fost completat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 230 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 21 iulie 2022 )
  --------