ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Uniunea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 17 mai 1999  (la 30-12-2018, Titlul actului normativ a fost modificat prin înlocuirea sintagmei Comunitatea Europeană de Punctul 7, Articolul II din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:a) acord-cadru - Acordul-cadru dintre Comisia Comunității Europene și Guvernul României, semnat la București la 12 martie 1991;a^1) Memorandumul de înțelegere privind înființarea Fondului Național pentru PHARE - Memorandumul de înțelegere intre Guvernul României și Comisia Europeana privind înființarea Fondului Național, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998 și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.011/1999 ; (la 31-01-2002, Litera a^1) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002. ) a^2) Acordul multianual de finanțare SAPARD - Acordul multianual de finanțare intre Guvernul României și Comisia Comunităților Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001 și ratificat prin Legea nr. 316/2001 ; (la 31-01-2002, Litera a^2) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002. ) a^3) Memorandumul de înțelegere privind utilizarea Fondului Național pentru ISPA - Memorandumul de înțelegere intre Guvernul României și Comunitatea Europeana privind utilizarea Fondului Național pentru ISPA, semnat la București la 20 octombrie 2000 și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2000. (la 31-01-2002, Litera a^3) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002. ) a^4) Memorandumul de înțelegere dintre România și Comisia Europeană pentru punerea în aplicare a Facilității de tranziție, semnat cu România la data de 5 septembrie 2007, a cărui publicare a fost aprobată prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.849/2007. (la 04-12-2008, Litera a^4) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 188 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. ) b) contribuția financiară a Uniunii Europene - sume care se transferă Guvernului României de către Comisia Uniunii Europene, cu titlu de asistență financiară nerambursabilă acordată României de către Uniunea Europeană, potrivit prevederilor Memorandumului de înțelegere privind înființarea Fondului Național pentru PHARE, Memorandumului de înțelegere dintre România și Uniunea Europeană pentru punerea în aplicare a Facilității de tranziție, Memorandumului de înțelegere privind utilizarea Fondului Național pentru ISPA, Acordului multianual de finanțare SAPARD și prevederilor memorandumurilor de finanțare și acordurilor anuale de finanțare încheiate între Comisia Uniunii Europene și Guvernul României, în baza acordului-cadru și a Acordului multianual de finanțare SAPARD. (la 30-12-2018, sintagma: Comunității Europene a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul II din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) c) contribuția publică națională - fonduri publice constituite și gestionate prin: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului și bugetele altor instituții publice cu caracter autonom; (la 31-01-2002, Litera c) a art. 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002 ) d) structuri de implementare - agenții de implementare, precum și alte entități cu atribuții de implementare și gestionare a contribuției financiare a Uniunii Europene, prevăzute în memorandumuri de finanțare și/sau în acorduri de finanțare, în Acordul multianual de finanțare SAPARD sau în alte documente, încheiate ori convenite intre Comisia Uniunii Europene și Guvernul României; (la 30-12-2018, Litera d) din Articolul 1 a fost modificată de Punctul 7, Articolul II din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) e) debite față de Uniunea Europeană - sume datorate bugetului Uniunii Europene, stabilite în baza memorandumurilor de finanțare și/sau acordurilor de finanțare, a Acordului multianual de finanțare SAPARD sau a altor documente, încheiate ori convenite intre Comisia Uniunii Europene și Guvernul României. (la 30-12-2018, Litera e) din Articolul 1 a fost modificată de Punctul 7, Articolul II din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 )  +  Articolul 2(1) Ministerul Economiei și Finanțelor este autorizat să gestioneze contribuția financiară a Uniunii Europene, în condițiile stabilite prin Memorandumul de înțelegere privind înființarea Fondului Național pentru PHARE, Memorandumul de înțelegere dintre România și Comisia Europeană pentru punerea în aplicare a Facilității de tranziție, Memorandumul de înțelegere privind utilizarea Fondului Național pentru ISPA, Acordul multianual de finanțare SAPARD și prin memorandumuri de finanțare și acorduri anuale de finanțare încheiate sau convenite între Comisia Uniunii Europene și Guvernul României, în baza acordului-cadru și a Acordului multianual de finanțare SAPARD. (la 30-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) (2) Ministerul Finanțelor Publice asigura gestionarea contribuției financiare a Uniunii Europene prin conturi deschise la Banca Națională a României, trezoreria statului sau, după caz, la bănci comerciale, conform prevederilor memorandumurilor de înțelegere, memorandumurilor de finanțare și ale Acordului multianual de finanțare SAPARD. (la 30-12-2018, sintagma: Comunității Europene a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul II din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) (3) Disponibilitățile din contribuția financiară a Uniunii Europene și sumele recuperate și datorate Uniunii Europene, aflate în conturile deschise la instituțiile specificate la alin. (2), sunt purtătoare de dobândă; dobânda se bonifică și se utilizează potrivit prevederilor memorandumurilor de înțelegere, memorandumurilor de finanțare, ale Acordului multianual de finanțare SAPARD și ale altor documente încheiate sau convenite între Comisia Europeană și Guvernul României, precum și, după caz, potrivit regulamentelor comunitare și instrucțiunilor emise de donator. (la 30-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 7, Articolul II din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 )  +  Articolul 3Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, garantează integritatea contribuției financiare a Europene și asigura respectarea utilizării acesteia conform destinației stabilite prin memorandumurile de finanțare, memorandumurile de înțelegere, Acordul multianual de finanțare SAPARD, precum și prin alte documente încheiate sau convenite intre Comisia Uniunii Europene și Guvernul României. (la 30-12-2018, sintagma: Comunității Europene a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul II din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 )  +  Articolul 4(1) Cofinanțarea contribuției financiare a Uniunii Europene se efectuează potrivit cerințelor de cofinanțare prevăzute în memorandumuri de finanțare, în Acordul multianual de finanțare SAPARD ori în alte documente încheiate sau convenite intre Comisia Uniunii Europene și Guvernul României, în baza memorandumurilor de finanțare și a Acordului multianual de finanțare SAPARD. (la 31-01-2002, Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002. ) (la 30-12-2018, sintagma: Comunității Europene a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul II din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) (2) Contribuția publică națională destinată cofinanțării în bani a contribuției financiare a Uniunii Europene se aloca, se utilizează și se derulează conform cadrului tehnic, juridic și administrativ prevăzut pentru fondurile donatorului prin acordul-cadru, Acordul multianual de finanțare SAPARD și prin memorandumuri de finanțare, memorandumuri de înțelegere, precum și prin alte documente încheiate sau convenite intre Comisia Uniunii Europene și Guvernul României, în baza acordului-cadru și a Acordului multianual de finanțare SAPARD. (la 31-01-2002, Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002. ) (la 30-12-2018, sintagma: Comunității Europene a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul II din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) (3) În baza prevederilor referitoare la contribuția financiara a Uniunii Europene, incluse în reglementările Consiliului sau ale Comisiei Uniunii Europene, sumele din contribuția publică națională destinate cofinanțării în bani a contribuției financiare a Uniunii Europene se pot cuprinde în bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului și în bugetele altor instituții publice cu caracter autonom. (la 31-01-2002, Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002. ) (la 30-12-2018, sintagma: Comunității Europene a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul II din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) (4) Prevederile alin. (2) se aplica prin derogare, după caz, de la prevederile Legii nr. 72/1996 privind finanțele publice, precum și de la prevederile altor acte normative în vigoare, aplicabile fondurilor publice din care se efectuează cofinanțarea contribuției financiare a Uniunii Europene. (la 30-12-2018, sintagma: Comunității Europene a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul II din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 )  +  Articolul 5(1) Sume aferente cofinanțării contribuției financiare a Uniunii Europene se cuprind în bugetul de stat, într-o poziție distinctă, denumita "Transferuri aferente Fondului Național de Preaderare". (la 30-12-2018, sintagma: Comunității Europene a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul II din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) (1^1) În bugetul de stat, la poziția distinctă denumita «Transferuri aferente Fondului Național de Preaderare» se mai cuprind:a) sume necesare finanțării diferențelor nefavorabile de curs valutar și a costurilor bancare, neeligibile din contribuția financiara a Uniunii Europene; (la 30-12-2018, sintagma: Comunității Europene a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul II din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) b) sume necesare finanțării proiectelor/programelor în cazul indisponibilității temporare a contribuției financiare a Uniunii Europene; (la 30-12-2018, sintagma: Comunității Europene a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul II din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) c) sume necesare în scopul achitării la Comisia Europeană a debitelor stabilite față de bugetul Uniunii Europene, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente, în cazul în care sumele datorate nu pot fi recuperate de la entități debitoare către bugetul Uniunii Europene, altele decât structurile de implementare din administrația publică; (la 30-12-2018, Litera c) din Alineatul (1^1) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) d) Abrogată. (la 03-09-2006, Litera d) a alin. (1^1) al art. 5 a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA nr. 47 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 august 2006. ) e) sume necesare continuării finanțării proiectelor/ programelor PHARE/Facilitatea de tranziție, ISPA, SAPARD până la recuperarea de la debitori a sumelor reținute de Comisia Europeană din fondurile alocate acestor programe, ca urmare a neachitării unor debite datorate Uniunii Europene; (la 04-12-2008, Litera e) a alin. (1^1) al art. 5 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 188 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. ) (la 30-12-2018, sintagma: Comunității Europene a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul II din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) f) sume pentru acoperirea plății TVA, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii și execuției de lucrări finanțate, integral sau parțial, din contribuția financiară a Uniunii Europene și/sau din cofinanțarea aferentă, ai căror beneficiari sunt autorități ale administrației publice centrale și locale, unități subordonate, în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce funcționează în domeniul dezvoltării regionale, organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și Compania Națională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A, precum și societăți comerciale care au calitatea de furnizori de formare profesională, care desfășoară numai activități scutite de taxa pe valoarea adăugată, fără drept de deducere, conform prevederilor art. 141 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Această prevedere nu se aplică altor operatori economici; (la 04-12-2008, Litera f) a alin. (1^1) al art. 5 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 188 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. ) f^1) sume necesare reîntregirii conturilor programelor PHARE gestionate de Ministerul Finanțelor Publice, în cazul în care serviciile Comisiei Europene au aplicat procedura de compensare, cu sume cuvenite acestora, a unor debite aferente programelor PHARE anterioare programului PHARE 1998, când respectivele debite nu pot fi recuperate de la entitățile debitoare, deoarece acestea nu au fost identificate sau deoarece, în favoarea acestora, în urma acțiunilor în justiție, au fost emise hotărâri judecătorești definitive care anulează titlurile de creanță; (la 11-06-2015, Lit. f^1) a alin. (1^1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 127 din 3 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 8 iunie 2015. ) g) abrogată; (la 02-03-2011, Lit. g) a alin. (1^1) al art. 5 a fost abrogată de pct. 1 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 16 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2011. ) (la 31-01-2002, Alin. (1^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002. ) (1^2) Pentru măsurile ex-ISPA a căror perioadă de eligibilitate a cheltuielilor prevăzută în memorandumurile de finanțare a expirat și pentru care autoritățile române au transmis Comisiei Europene propuneri de modificare a memorandumurilor/deciziilor de finanțare se autorizează utilizarea sumelor alocate la poziția «Fondul Național de Preaderare», conform prevederilor art. 5 alin. (1) și (1^1), precum și a disponibilităților din fonduri comunitare și naționale aflate în conturile măsurilor ex-ISPA și ale Autorității de Certificare și Plată, în baza propunerilor de modificare și în conformitate cu mecanismele financiare aplicabile memorandumurilor de finanțare până la data primirii răspunsului de la Comisia Europeană, mecanisme stabilite prin prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 296/2007 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operațiunilor necesare pentru finanțarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilității temporare a contribuției financiare a Uniunii Europene și în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum și pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Național în cadrul programelor ISPA, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.188/2003 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru stabilirea procedurii privind operațiunile necesare finanțării cu sume din contribuția financiară a Uniunii Europene și cu sume de la bugetul de stat a măsurilor din domeniul mediului în cadrul programului ISPA, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 195/2003 cu privire la aprobarea Instrucțiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operațiunilor necesare finanțării de la bugetul de stat a măsurilor din domeniul transporturilor în cadrul Programului Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare. (la 02-03-2011, Alin. (1^2) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 16 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2011. ) (la 30-12-2018, sintagma: Comunității Europene a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul II din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) (1^3) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1^1) lit. f) care, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, își exercită dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor au obligația să restituie la bugetul de stat sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată dedusă, a cărei contravaloare a fost plătită potrivit prezentei ordonanțe de urgență. (la 02-03-2011, Alin. (1^3) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 16 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2011. ) (2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să repartizeze și să introducă în bugetele ordonatorilor principali de credite modificările determinate de utilizarea sumelor prevăzute la alin. (1) și (1^1), precum și să efectueze, după caz, plăți direct din aceasta poziție de cheltuieli. (la 31-07-2005, Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de art. I, Secțiunea 1, Cap. II din ORDONANȚA nr. 41 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 28 iulie 2005. ) (2^1) Abrogat.-------------Alin. (2^1) al art. 5 a fost eliminat prin respingerea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 56 din 23 iunie 2005 de către LEGEA nr. 80 din 23 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 martie 2006.(3) Sumele prevăzute la alin. (1^1) lit. b) se transfera structurilor de implementare, urmând să se regularizeze cu fondurile primite de la Comisia Europeana, în limita sumelor eligibile transferate. (la 31-01-2002, Alin. (3) al art. 5 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002. ) (3^1) La propunerea structurilor de implementare sau a altor entități debitoare către bugetul Uniunii Europene/bugetul de stat, după caz, ordonatorul principal de credite are obligația să includă la alineatele de cheltuieli bugetare deja existente - programe comunitare, programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă, programe ISPA, programe SAPARD: (la 23-07-2022, Partea introductivă a alineatului (3^1) din Articolul 5 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 226 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 iulie 2022 ) a) sume necesare achitării către Ministerul Finanțelor Publice sau direct Comisiei Europene, după caz, a debitelor față de Uniunea Europeană și a majorărilor de întârziere aferente acestora, în cazul neachitării la termen de către contractori/beneficiari a sumelor plătite necuvenit din contribuția financiară a Uniunii Europene, ca urmare a unor nereguli, pentru programele ex-ISPA și SAPARD; (la 30-12-2018, Litera a) din Alineatul (3^1) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 2, Articolul II din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) b) sume necesare achitării către Ministerul Finanțelor Publice sau direct Comisiei Europene, după caz, a debitelor față de Uniunea Europeană și a majorărilor de întârziere aferente acestora, în cazul în care acestea nu sunt imputabile contractorilor/beneficiarilor sau structurile de implementare nu au constituit debite în cazul programelor PHARE și ex-ISPA; (la 30-12-2018, Litera b) din Alineatul (3^1) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 2, Articolul II din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) c) sume necesare acoperirii diferențelor nefavorabile de curs valutar generate de diferențe între cursul de schimb valabil la data întocmirii titlului de creanță și cursul de schimb utilizat de către societatea bancară la transformarea sumelor în moneda stabilită în contractul sau acordul de finanțare, în cazul recuperării în altă monedă a debitelor față de bugetul Uniunii Europene; (la 30-12-2018, sintagma: Comunității Europene a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul II din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) d) sume rămase neacoperite în cazul pronunțării unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, prin care se resping sau sunt admise numai parțial pretențiile structurilor de implementare sau ale altor entități debitoare către bugetul Uniunii Europene, precum și sume rămase nestinse după închiderea procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările ulterioare. (la 30-12-2018, sintagma: Comunității Europene a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul II din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) e) sumele datorate beneficiarilor de către structurile de implementare, ca urmare a pronunțării unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile sau, după caz, hotărâri judecătorești definitive, prin care se admit parțial sau integral pretențiile. (la 11-06-2015, Lit. e) a alin. (3^1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 127 din 3 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 8 iunie 2015. ) f) sume necesare achitării către Ministerul Finanțelor Publice sau direct Comisiei Europene a debitelor față de Uniunea Europeană nerecuperate de la beneficiari/contractori, în situația epuizării veniturilor încasate din dobânzi acumulate în conturile programelor PHARE, începând cu programele PHARE 2003, după aplicarea prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritățile contractante pe parcursul licitării și implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA și PHARE finanțate de Uniunea Europeană, aprobată prin Legea nr. 367/2007, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-12-2018, Alineatul (3^1) din Articolul 5 a fost completat de Punctul 3, Articolul II din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) g) sume necesare regularizării fondurilor utilizate conform alin. (1^1)lit. b), rămase nereîntregite ca urmare a stabilirii ca neeligibile a unor cheltuieli aferente măsurilor ex-ISPA, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (3^4), și, ulterior, ca nerecuperabile, inclusiv pe baza titlurilor de creanță anulate prin hotărâri judecătorești definitive, sau ca urmare a efectuării plăților către contractori/furnizori din fonduri de cofinanțare paralelă în procente diferite față de cele stabilite în memorandumurile de finanțare pentru măsurile ex-ISPA; (la 23-07-2022, Alineatul (3^1) din Articolul 5 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 226 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 iulie 2022 ) h) sumele aferente contribuției UE nerecuperate de la debitori ca urmare a pronunțării unor hotărâri judecătorești definitive prin care se admit parțial sau integral pretențiile beneficiarilor proiectelor finanțate prin programul SAPARD, care au fost achitate inițial Comisiei Europene din bugetul de stat, de la poziția distinctă „Transferuri aferente Fondului Național de Preaderare“ din bugetul Ministerului Finanțelor - Acțiuni generale, în vederea restituirii sumelor respective la acest buget, cu evidențierea acestora potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare. (la 23-07-2022, Alineatul (3^1) din Articolul 5 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 226 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 iulie 2022 ) (la 04-12-2008, Alin. (3^1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 188 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. ) (la 30-12-2018, sintagma: Comunității Europene a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul II din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) (3^2) Alocarea sumelor prevăzute la alin. (3^1) în bugetele ordonatorilor principali de credite se realizează cu ocazia aprobării anuale a legii bugetului de stat, a legilor de rectificare bugetară sau, dacă este necesar, prin virări de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole în cursul întregului an, iar sumele alocate în acest scop nu pot fi realocate pentru alte destinații. (la 30-12-2018, Alineatul 3^2 din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, Articolul II din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) (3^3) Sumele aferente debitelor cu care sunt reîntregite, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritățile contractante pe parcursul licitării și implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA și PHARE finanțate de Uniunea Europeană, aprobată prin Legea nr. 367/2007 , cu modificările și completările ulterioare, conturile programelor PHARE din veniturile încasate din dobânzi acumulate în conturile programelor PHARE din cadrul memorandumurilor de finanțare începând cu PHARE 2003, recuperate ulterior de la beneficiari/contractori, se fac venit la bugetul de stat, cu excepția celor care nu se mai pot recupera ulterior de la beneficiari/contractori, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a celor aferente situațiilor în care sunt pronunțate hotărâri judecătorești definitive și irevocabile prin care sunt admise total sau parțial pretențiile beneficiarilor/contractorilor. (la 26-04-2013, Alin. (3^3) al art. 5 a fost introdus de pct. 2 al art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 33 din 23 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 26 aprilie 2013. ) (3^4) La solicitarea autorității de management ex-ISPA, cu aprobarea ordonatorului principal de credite din cadrul instituției unde aceasta funcționează, pentru măsurile în domeniul mediului, sumele reprezentând cheltuieli finanțate temporar în baza alin. (1^1) lit. b), care au fost stabilite ulterior ca neeligibile și pentru care au fost emise acorduri prealabile în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a pct. 2.1 din Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.763/182/2011 pentru aprobarea normelor de aplicare a art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA, rămân cheltuieli definitive la bugetul de stat, în bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale. (la 30-12-2018, Articolul 5 a fost completat de Punctul 5, Articolul II din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) (4) Sumele plătite de la bugetul de stat în scopul achitării debitelor prevăzute la alin. (1^1) lit. c) se recuperează de la entitățile debitoare către bugetul Uniunii Europene și se returnează Ministerului Finanțelor Publice pentru a fi utilizate în scopul acoperirii altor debite datorate bugetului Comunității Europene. (la 30-12-2018, Alineatul (4) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 6, Articolul II din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) (la 30-12-2018, sintagma: Comunității Europene a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul II din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) (5) Structurile de implementare au obligația aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru recuperarea de la debitori a sumelor plătite de la bugetul de stat, conform alin. (3^1), precum și a sumelor reprezentând pretențiile structurilor de implementare sau ale altor entități debitoare către bugetul Uniunii Europene, stabilite ca urmare a pronunțării unor hotărâri judecătorești definitive sau ca urmare a aplicării procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-12-2018, Alineatul (5) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 6, Articolul II din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) (6) Cu valoarea sumelor plătite și recuperate în anul curent, prevăzute la alin. (5), se reîntregesc creditele bugetare ale bugetelor din care acestea au fost acordate, iar sumele plătite în anul curent și recuperate în anii următori se fac venit la bugetul din care acestea au fost acordate. (la 04-12-2008, Alin. (6) al art. 5 a fost introdus de pct. 8 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 188 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. ) (7) Sumele stabilite de către Comisia Europeana ca debite aferente programelor PHARE, anterioare programului PHARE 1998, achitate de Ministerul Finanțelor Publice în numele României, de la poziția bugetară «Fondul Național de Preaderare», în baza alin. (1^1) lit. c), și care nu pot fi recuperate de la entitățile debitoare către bugetul Uniunii Europene, în cazurile în care debitorii nu au fost identificați sau pentru care în urma acțiunilor în justiție se emit hotărâri judecătorești definitive și irevocabile care anulează titlul de creanță, precum și în cazurile precizate de reglementările în vigoare privind tratamentul neregulilor, rămân cheltuială definitivă la bugetul de stat. (la 02-03-2011, Alin. (7) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 16 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2011. ) (la 30-12-2018, sintagma: Comunității Europene a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul II din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) (7^1) Sumele utilizate de Ministerul Finanțelor Publice, în baza prevederilor alin. (1^1) lit. f^1), precum și sumele plătite din bugetul Ministerului Finanțelor Publice pentru reîntregirea conturilor programelor de preaderare reprezentând diferențe de curs valutar nefavorabile care nu se pot recupera de la debitori sau care nu sunt restituite de către Comisia Europeană rămân cheltuială definitivă la bugetul de stat. (la 11-06-2015, Alin. (7^1) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 127 din 3 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 8 iunie 2015. ) (7^2) Sumele alocate și utilizate în baza alin. (1), rămase nereîntregite ca urmare a stabilirii ca neeligibile a unor cheltuieli aferente programelor PHARE și ex-ISPA și, ulterior, ca nerecuperabile, rămân cheltuieli definitive la bugetul de stat, în bugetul ordonatorului de credite în cadrul căruia funcționează structura de implementare. (la 23-07-2022, Articolul 5 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 226 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 iulie 2022 ) (8) Beneficiarii/Organismele de implementare a măsurilor ex-ISPA pentru care Comisia Europeană respinge propunerea de modificare a memorandumurilor de finanțare/deciziilor de finanțare, respectiv extinderea perioadei de eligibilitate a cheltuielilor prevăzute în memorandumurile de finanțare/deciziile de finanțare au obligația să restituie la bugetul de stat sumele utilizate în aplicarea prevederilor art. 5alin. (1^2). (la 02-03-2011, Alin. (8) al art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 16 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2011. ) (9) Sumele disponibile la sfârșitul fiecărui exercițiu bugetar în contul 50.29 Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanțare proiecte în cazul indisponibilității temporare de fonduri ISPA, deschis pe numele Ministerului Finanțelor la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate a Municipiului București, se virează la bugetul de stat cel târziu la data de 15 ianuarie a anului următor, în vederea reîntregirii sumelor cheltuite din bugetul de stat potrivit prevederilor alin. (1^1) lit. b), și se evidențiază conform art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare. (la 23-07-2022, Articolul 5 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 226 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 iulie 2022 )  +  Articolul 5^1(1) În cadrul programelor PHARE/Facilitatea de tranziție, autoritățile de implementare/beneficiarii au obligația de a transmite documentele de raportare tehnică și financiară la termenele și în formatele standard de raportare solicitate de către agențiile de implementare, completate cu informații corecte, complete și de calitate corespunzătoare, pe parcursul implementării programelor, respectiv până la închiderea acestora anunțată în scris de către Comisia Europeană. (la 02-03-2011, Alin. (1) al art. 5^1 a fost modificat de pct. 4 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 16 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2011. ) (2) În cazul în care autoritățile de implementare/beneficiarii nu respectă prevederile alin. (1), Ministerul Economiei și Finanțelor își rezervă dreptul de a transfera fonduri din contribuția financiară a Uniunii Europene și/sau contribuția publică națională către agențiile de implementare, numai pentru acele contracte/proiecte pentru care au fost transmise documentele de raportare întocmite corespunzător. (la 30-12-2018, sintagma: Comunității Europene a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul II din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) (3) În situația în care Ministerul Economiei și Finanțelor aplică prevederile alin. (2), autoritățile de implementare/beneficiarii sunt răspunzători pentru întârzierile în efectuarea plăților cuvenite contractorilor și pentru eventualele penalități datorate contractorilor ca urmare a acestor întârzieri.(4) Sumele necesare efectuării cheltuielilor cu plata către contractori a penalităților prevăzute la alin. (3) se previzionează și reflectă în bugetele ordonatorilor de credite în cadrul, în subordonarea sau în coordonarea cărora funcționează autoritățile de implementare/beneficiarii de proiecte sau, după caz, în bugetele beneficiarilor care nu au calitatea de ordonatori de credite.(5) Instrucțiunile/Ghidurile emise de Autoritatea de Certificare și Plată aferente implementării programelor PHARE/Facilitatea de tranziție, ISPA și SAPARD pe perioada de derulare a acestora au caracter obligatoriu pentru agențiile de implementare, autoritățile de implementare/organismele intermediare și beneficiari. (la 02-03-2011, Alin. (5) al art. 5^1 a fost introdus de pct. 5 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 16 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 2 martie 2011. ) (la 04-12-2008, Art. 5^1 a fost introdus de pct. 9 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 188 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 4 decembrie 2008. )  +  Articolul 5^2După achitarea ultimelor note de debit ale Comisiei Europene pentru programele PHARE, ISPA și SAPARD, sumele disponibile în conturile acestor programe deschise la Trezoreria Statului și la o bancă comercială pe numele Ministerului Finanțelor - Autoritatea de Certificare și Plată, cu excepția celui prevăzut la art. 5 alin. (9), precum și pe numele structurilor de implementare ale acestor programe, cu excepția sumelor prevăzute la art. 5 alin. (3^1) lit. e) și a sumelor aflate în contul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației de recuperare debite de la contractori/beneficiari:a) se restituie, de către Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor sau de către structurile de implementare, după caz, la bugetul de stat, cu evidențierea acestora potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, dacă provin din sume alocate de la acest buget; saub) se fac venit, de către Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor sau de către structurile de implementare, după caz, la bugetul de stat, dacă legea nu prevede altfel, în contul 20.A.36.50.00 «Alte venituri» pe codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (CIF 8609468) deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate a Municipiului București. (la 23-07-2022, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 226 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 20 iulie 2022 )  +  Articolul 6Disponibilitățile din contribuția publică națională destinate cofinanțării în bani a contribuției financiare a Uniunii Europene, ramase la finele exercițiului bugetar în conturile structurilor de implementare, se reportează în anul următor pentru a fi folosite cu aceeași destinație. (la 31-01-2002, Art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002. ) (la 30-12-2018, sintagma: Comunității Europene a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul II din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 )  +  Articolul 7Abrogat. (la 05-03-2007, Art. 7 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 20 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 156 din 5 martie 2007. )  +  Articolul 7^1(1) Auditul public intern și controlul financiar preventiv se organizează și se exercita la toate structurile de implementare, conform legislației în vigoare privind auditul public intern și controlul financiar preventiv, cu exceptia cazurilor în care prin acordul-cadru, Acordul multianual de finanțare SAPARD, prin memorandumurile de finanțare, memorandumurile de înțelegere, precum și prin alte documente încheiate sau convenite intre Comisia Uniunii Europene și Guvernul României se prevăd masuri specifice. (la 30-12-2018, sintagma: Comunității Europene a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul II din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) (2) În toate cazurile în care, ca urmare a unui refuz de viza de control financiar preventiv propriu, conducătorii structurilor de implementare dispun efectuarea operațiunii pe propria răspundere, persoana împuternicită cu acordarea vizei de control financiar preventiv propriu are obligația să informeze în scris Ministerul Finanțelor Publice, nerespectarea acestei obligații constituind contravenție care se sancționează conform prevederilor aplicabile acestui tip de contravenție, prevăzute în legislația în vigoare privind auditul public intern și controlul financiar preventiv.(3) Ministerul Finanțelor Publice avizează normele metodologice specifice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu și a auditului public intern pentru operațiunile finanțate din contribuția financiara a Uniunii Europene, elaborate de structurile de implementare în aplicarea prevederilor art. 8. (la 30-12-2018, sintagma: Comunității Europene a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul II din LEGEA nr. 322 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1099 din 27 decembrie 2018 ) (4) Ministerul Finanțelor Publice evaluează la toate structurile de implementare modul de aplicare a normelor generale și specifice de organizare și exercitare a controlului financiar preventiv propriu și a auditului public intern.(5) Ministerul Finanțelor Publice efectuează inspecții la toate structurile de implementare, ca urmare a informării adresate de către persoana împuternicită cu acordarea vizei de control financiar preventiv propriu, precum și ori de câte ori exista indicii ale unor abateri de la legalitate sau regularitate în efectuarea unor operațiuni. (la 31-01-2002, Art. 7^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANȚA nr. 6 din 24 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 31 ianuarie 2002. )  +  Articolul 8În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Finanțelor elaborează instrucțiuni și norme metodologice care se aproba, după caz, prin hotărâre a Guvernului sau prin ordin al ministrului finanțelor.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  Ministru delegat pe lângă
  primul-ministru pentru integrare europeana,
  Alexandru Herlea
  ----------