HOTĂRÂRE nr. 852 din 13 august 2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează normele și criteriile de atestare a stațiunilor turistice în scopul protejării, conservării și valorificării resurselor turistice.  +  Articolul 2Se atestă ca stațiune turistică de interes național sau local, după caz, localitatea ori partea unei localități care dispune de resurse naturale și antropice și care îndeplinește cumulativ, pentru una dintre categorii, criteriile prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3(1) Atestarea stațiunilor turistice se face de Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, la solicitarea autorităților administrației publice locale, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) Atestarea ca stațiune turistică nu schimbă rangul localității stabilit în condițiile legii.  +  Articolul 4(1) Autoritățile administrației publice locale transmit Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale o cerere-tip, potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 2, și documentația pentru atestarea stațiunii turistice, care trebuie să cuprindă:a) monografia turistică;b) documentațiile de urbanism în perioada de valabilitate, avizate și aprobate conform competențelor prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: planul urbanistic general și regulamentul local aferent acestuia și/sau, după caz, planul urbanistic zonal și regulamentul local aferent acestuia; (la 07-03-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 4 a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 68 din 1 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 07 martie 2018 ) c) fișa stațiunii turistice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 pentru stațiunile turistice de interes național și conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 pentru stațiunile turistice de interes local;d) studii și documente care să argumenteze atestarea stațiunii turistice și a specificului ei determinat de resursele turistice de care dispune.(2) Monografia turistică prevăzută la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă următoarele capitole principale:a) considerații generale privind poziția geografică, infrastructura, cadrul natural, cadrul socioeconomic, probleme de mediu și factori naturali de risc;b) analiza potențialului turistic în funcție de tipul stațiunii turistice: factorii naturali de cură, bioclimatul zonei, domeniul schiabil;c) nivelul actual de valorificare din punct de vedere turistic: structuri de primire turistice și de agrement, informații privind circulația turistică.  +  Articolul 5Documentația pentru atestarea stațiunii turistice se depune la Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, care, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia, întocmește proiectul de hotărâre a Guvernului pentru atestarea stațiunii turistice. În cazul în care localitatea sau partea din localitate nu întrunește toate criteriile pentru a fi atestată ca stațiune turistică, Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale va informa în scris, în același termen, autoritatea administrației publice locale interesată.  +  Articolul 6(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritățile locale care au în administrare localități sau părți de localități atestate ca stațiuni turistice de interes local, respectiv național au obligația de a depune fișa stațiunii turistice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, respectiv în anexa nr. 4.(2) Nedepunerea fișei stațiunii turistice în termenul prevăzut la alin. (1) atrage retragerea statutului de stațiune turistică al localității sau părții de localitate atestate ca stațiune turistică.  +  Articolul 7În scopul unei mai bune informări a turiștilor și pentru îmbunătățirea cadrului de protejare, conservare și valorificare a resurselor turistice, localitățile ori părți ale acestora, atestate ca stațiuni turistice de interes național sau local, vor fi semnalizate pe drumurile naționale și județene cu panouri indicatoare, la intrarea în stațiunea turistică.  +  Articolul 8(1) Achiziționarea panourilor indicatoare se realizează de autoritățile administrației publice locale pe a căror rază teritorială se află stațiunea turistică, în condițiile legii.(2) Panourile indicatoare trebuie să aibă următoarele caracteristici: dimensiuni de 1.000 mm x 400 mm, se execută din tablă emailată, în culori alb 100% și maro pantone 291 C 100%, având conținutul: "Stațiune turistică de interes național" sau "Stațiune turistică de interes local", după caz, și se montează pe suport la intrarea în localitate, sub indicatorul cuprinzând denumirea localității.(3) Consiliile locale au obligația de a monta și de a întreține panourile indicatoare prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 9(1) Stațiunea turistică atestată este administrată de consiliul local al unității administrativ-teritoriale pe a cărei rază teritorială se află.(2) Autoritatea administrației publice locale are obligația de a respecta criteriile prevăzute în anexa nr. 1, care au stat la baza atestării acesteia.(3) Veniturile obținute din taxa hotelieră sunt destinate dezvoltării turismului pe plan local și promovării acestuia, precum și finanțării proiectelor de reabilitare a infrastructurii turistice, în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 10(1) Centrele naționale de informare și promovare turistică sunt servicii specializate care funcționează în subordinea consiliilor locale și județene, după caz, și în colaborare cu Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale.(2) Sediile centrelor naționale de informare și promovare turistică trebuie să fie situate în centrul localităților, pe străzi cu circulație intensă, în apropierea obiectivelor de interes turistic, în clădiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turiști.(3) Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale elaborează norme metodologice privind acreditarea centrelor naționale de informare și promovare turistică, care se aprobă prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 11(1) Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale propune retragerea atestării unei stațiuni turistice, prin hotărâre a Guvernului, în cazul în care stațiunea turistică atestată conform legislației anterioare nu mai îndeplinește criteriile prevăzute în anexa nr. 1.(2) Evaluarea îndeplinirii normelor și criteriilor prevăzute în prezenta hotărâre se realizează de către reprezentanții împuterniciți ai Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale.  +  Articolul 12Localitățile sau părțile unor localități atestate ca stațiuni turistice de interes național ori local, conform legislației anterioare privind atestarea stațiunilor turistice, prezentate în anexa nr. 5, rămân atestate ca atare în măsura în care îndeplinesc criteriile de atestare a stațiunilor turistice prevăzute în prezenta hotărâre.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 867/2006 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 13 iulie 2006.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul pentru întreprinderi
  mici și mijlocii, comerț,
  turism și profesii liberale,
  Ovidiu Ioan Silaghi
  Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul economiei
  și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 13 august 2008.Nr. 852.  +  Anexa nr. 1
  Nr. crt.Criterii obligatorii de atestare a stațiunii turisticeStațiune de interes naționalStațiune de interes local
  Cadrul natural, factorii naturali de cură și calitatea mediului
  1.Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanțixx
  2.Existența studiilor și documentelor care atestă prezența și valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol, lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din punct de vedere calitativ și cantitativxx
  3.Constituirea perimetrelor de protecție ecologică, hidrogeologică și sanitară a factorilor naturali de cură, în conformitate cu legislația în vigoare, după cazxx
  Accesul și drumurile spre/în stațiune
  4.Drum rutier modernizat și marcat cu semne de circulațiexx
  5.Transport în comun între stațiunea turistică și gara sau autogara care o deserveștexx
  Utilități urban-edilitare
  6.Asistență medicală permanentă și mijloc de transport pentru urgențe medicalex-
  7.Punct de prim ajutor și mijloc de transport pentru urgențe medicale-x
  8.Punct farmaceuticxx
  9.Amenajarea și iluminarea locurilor de promenadăxx
  10.Apă curentăxx
  11.Canalizare NOTĂ: Pentru localitățile situate în zone montane cu relief neuniform sau care cuprind arii protejate în care nu se poate interveni, sunt permise sisteme individuale de colectare și epurare, care asigură același nivel de protecție ca și sistemele centralizate de canalizare și epurare.xx
  12.Energie electricăxx
  Structuri de primire turistice și de agrement
  13.Număr minim de locuri în structuri de primire turistice clasificate, din care minimum 30% clasificate la categoriile 3-5 stele/flori, cu excepția campingurilor500100
  14.Localitățile sau părțile de localități de pe litoral trebuie să dispună de plajă amenajată, posturi de salvare acvatică - salvamar și posturi de prim ajutor.xx
  15.Localitățile montane trebuie să dispună de servicii de salvare montană - salvamont.xx
  16.Amenajări și dotări pentru relaxare în aer liber și plimbări (drumuri pietonale, locuri de promenadă)xx
  17.Terenuri de joacă pentru copiixx
  Informare și promovare turistică
  18.Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare și informare, tipărite pe suport electronic sau websitexx
  19.Realizarea de materiale de promovare a stațiunii turistice și a zoneixx
  Nr. crt.Criterii suplimentare de atestare a stațiunii turisticePunctaj acordat
  1.Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanele de dormit, trebuie să oprească în gara care deservește stațiunea turistică.10
  2.Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara10
  3.Spații comerciale și pentru activități de prestări de servicii: bancă, schimb valutar, agenție de turism10
  4.Săli de spectacole și de conferințe cu o capacitate totală egală cu minimum 40% din numărul locurilor existente în stațiune30
  5.Asistență medicală balneară, după caz, acreditată conform normelor legale în vigoare20
  6.Dotări tehnice pentru exploatarea, protecția și utilizarea resurselor minerale terapeutice20
  7.Amenajări și dotări pentru servicii de revigorare în spații construite, săli pentru întreținere (fitness)10
  8.Parc amenajat5 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte
  9.Trasee turistice montane omologate, marcate și afișate, dacă este cazul5 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte
  10.Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, dacă este cazul30
  11.Amenajări și dotări pentru practicarea sporturilor (agrement nautic, tenis, fotbal etc.)15
  12.Localitățile sau părțile de localități care dispun de condiții pentru practicarea schiului trebuie să aibă amenajate cel puțin o pârtie de schi omologată și mijloacele de transport pe cablu corespunzătoare.10 puncte pentru fiecare, maximum 50 de puncte
  13.Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu caracter de repetabilitate pe bază de calendar10 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte
  14.Centre de informare și promovare turistică, cu personal permanent care să deservească exclusiv centrul30
  15.Asigurarea legăturii permanente on-line dintre structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare și centrul de informare și promovare turistică20
  16.Canalizare centralizată50
  Punctaj minim pentru atestarea ca stațiune de interes național - 135 de punctePunctaj minim pentru atestarea ca stațiune de interes local - 90 de puncte (la 13-05-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de Articolul 3 din HOTĂRÂREA nr. 377 din 7 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 mai 2020 )
   +  Anexa nr. 2CEREREde atestare ca stațiune turistică de interes național/local (după caz)(model)MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII, COMERȚ, TURISM ȘI PROFESII LIBERALEDomnule ministru,Consiliul Local ........., județul ......., vă înaintează documentația prevăzută la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, în vederea atestării ca stațiune turistică de interes național/local (după caz) a localității .........................Reprezentantul consiliului local,..................................(numele și prenumele)Semnătura..................................Data ........................... .  +  Anexa nr. 3FIȘAstațiunii turistice de interes naționalDeclar pe propria răspundere că îndeplinim criteriile de atestare obligatorii și suplimentare mai sus prezentate.
  Nr. crt. Criterii obligatorii de atestare a stațiunii turistice Criterii obliga- torii Sunt înde-plinite Da/Nu
  Cadrul natural, factori naturali de cură și calitatea mediului
  1.Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanți x
  2.Existența studiilor și documentelor care atestă prezența și valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol, lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din punct de vederecalitativ și cantitativ x
  3.Constituirea perimetrelor de protecție ecologică, hidrogeolo- gică și sanitară a factorilor naturali de cură, în conformitatecu legislația în vigoare, după caz x
  Accesul și drumurile spre/în stațiune
  4.Drum rutier modernizat și marcat cu semne de circulație x
  5.Transport în comun între stațiunea turistică și gara sau autogara care o deservește x
  Utilități urban-edilitare
  6.Asistență medicală permanentă și mijloc de transport pentru urgențe medicale x
  7.Punct de prim ajutor și mijloc de transport pentru urgențe medicale -
  8.Punct farmaceutic x
  9.Amenajarea și iluminarea locurilor de promenadă x
  10.Apă curentă x
  11.Canalizare x
  12.Energie electrică x
  Structuri de primire turistice și de agrement
  13.Număr minim de locuri în structuri de primire turistice clasificate, din care minimum 30% clasificate la categoriile 3-5 stele /flori, cu excepția campingurilor 500
  14.Localitățile sau părțile de localități de pe litoral trebuie să dispună de plajă amenajată, posturi de salvare acvatică - salvamar și posturi de prim ajutor. x
  15.Localitățile montane trebuie să dispună de servicii de salvare montană - salvamont x
  16.Amenajări și dotări pentru relaxare în aer liber și plimbări (drumuri pietonale, locuri de promenadă) x
  17.Terenuri de joacă pentru copii x
  Informare și promovare turistică
  18.Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientareși informare, tipărite pe suport electronic sau web site x
  19.Realizarea de materiale de promovare a stațiunii turistice și a zonei x
  Nr. crt.Criterii suplimentare de atestare a stațiunii turistice Punctaj acordat Punctaj îndeplinit
  1.Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanelede dormit, trebuie să oprească în gara care deservește stațiu- nea turistică. 10
  2.Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara 10
  3.Spații comerciale și pentru activități de prestări de servicii:bancă, schimb valutar, agenție de turism 10
  4.Săli de spectacole și de conferințe cu o capacitate totala egală cu minimum 40% din numărul locurilor existente în stațiune 30
  5.Asistență medicală balneară, după caz, acreditată conform normelor legale în vigoare 20
  6.Dotări tehnice pentru exploatarea, protecția și utilizarea resurselor minerale terapeutice 20
  7.Amenajări și dotări pentru servicii de revigorare în spații construite, săli pentru întreținere (fitness) 10
  8.Parc amenajat 5 puncte pentru fiecare, maximum 30de puncte
  9.Trasee turistice montane omologate, marcate și afișate, dacă este cazul 5 puncte pentru fiecare, maximum 30de puncte
  10.Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, dacăeste cazul 30
  11.Amenajări și dotări pentru pentru practicarea sporturilor (agrement nautic, tenis, fotbal etc. ) 15
  12.Localitățile sau părțile de localități care dispun de condiții pentru practicarea schiului trebuie să aibă amenajate cel puțino pârtie de schi omologată și mijloacele de transport pe cablu corespunzătoare. 10 puncte pentru fiecare, maximum 50de puncte
  13.Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu caracter de repetabilitate pe bază de calendar 10 puncte pentru fiecare, maximum 30de puncte
  14.Centre de informare și promovare turistică, cu personal permanent care să deservească exclusiv centrul 30
  15.Asigurarea legăturii permanente on-line dintre structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare și centrul de informare și promovare turistică 20
  16.Canalizare centralizată 50
  17.Total Sunt necesare minimum 135 de puncte.
  Președintele consiliului local,..................................(numele și prenumele)Semnătura..................................Data..................................
   +  Anexa nr. 4FIȘAstațiunii turistice de interes localDeclar pe propria răspundere că îndeplinim criteriile de atestare obligatorii și suplimentare mai sus prezentate.
  Nr. crt. Criterii obligatorii de atestare a stațiunii turistice Criterii obliga- torii Sunt înde-plinite Da/Nu
  1.Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanți x
  2.Existența studiilor și documentelor care atestă prezența și valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol, lacuri terapeutice, saline, bioclimat etc.) din punct de vederecalitativ și cantitativ x
  3.Constituirea perimetrelor de protecție ecologică, hidrogeolo- gică și sanitară a factorilor naturali de cură, în conformitatecu legislația în vigoare, după caz x
  Accesul și drumurile spre/în stațiune
  4.Drum rutier modernizat și marcat cu semne de circulație x
  5.Transport în comun între stațiunea turistică și gara sau autogara care o deservește x
  Utilități urban - edilitare
  6.Punct de prim ajutor și mijloc de transport pentru urgențe medicale x
  7.Punct farmaceutic x
  8.Amenajarea și iluminarea locurilor de promenadă x
  9.Apă curentă x
  10.Canalizare x
  11.Energie electrică x
  Structuri de primire turistice și de agrement
  12.Număr minim de locuri în structuri de primire turistice clasificate, din care minimum 30% clasificate la categoriile 3-5 stele/flori, cu excepția campingurilor 100
  13.Localitățile sau părțile de localități de pe litoral trebuie să dispună de plajă amenajată, posturi de salvare acvatică- salvamar și posturi de prim ajutor. x
  14.Localitățile montane trebuie să dispună de servicii de salvare montană-salvamont x
  15.Amenajări și dotări pentru relaxare în aer liber și plimbări (drumuri pietonale, locuri de promenadă) x
  16.Terenuri de joacă pentru copii x
  Informare și promovare turistică
  17.Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientareși informare tipărite pe suport electronic sau web site x
  18.Realizarea de materiale de promovare a stațiunii turistice și a zonei x
  Nr. crt.Criterii suplimentare de atestare a stațiunii turistice Punctaj acordat Punctaj îndeplinit
  1.Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanelede dormit, trebuie să oprească în gara care deservește stațiuneturistică. 10
  2.Autobuze de linie care deservesc zilnic autogara 10
  3.Spații comerciale și pentru activități de prestări de servicii: bancă, schimb valutar, agenție de turism 10
  4.Săli de spectacole și de conferințe cu o capacitate totală egală cu minimum 40% din numărul locurilor existente în stațiune 30
  5.Asistență medicală balneară, după caz, acreditată conform normelor legale în vigoare 20
  6.Dotări tehnice pentru exploatarea, protecția și utilizarea resurselor minerale terapeutice 20
  7.Amenajări și dotări pentru servicii de revigorare în spații construite, săli pentru întreținere (fitness) 10
  8.Parc amenajat 5 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte
  9.Trasee turistice montane omologate, marcate și afișate, dacă este cazul 5 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte
  10.Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, dacă este cazul 30
  11.Amenajări și dotări pentru practicarea sporturilor (agrement nautic, tenis, fotbal etc.) 15
  12.Localitățile sau părțile de localități care dispun de condiții pentru practicarea schiului trebuie să aibă amenajate cel puțino pârtie de schi omologată și mijloacele de transport pe cablu corespunzătoare. 10 puncte pentru fiecare, maximum 50 de puncte
  13.Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportive, cu caracter de repetabilitate pe bază de calendar 10 puncte pentru fiecare, maximum 30 de puncte
  14.Centre de informare și promovare turistică, cu personal permanent care să deservească exclusiv centrul 30
  15.Asigurarea legăturii permanente on-line dintre structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare și centrul de informare și promovare turistică 20
  16.Canalizare centralizată 50
  17.Total Punctaj minim necesar 90 de puncte
  Președintele consiliului local,....................................(numele și prenumele)Semnătura....................................Data ...............................
   +  Anexa nr. 5
  LISTA
  localităților atestate ca stațiuni turistice de interes național, respectiv local
  I. Stațiuni turistice de interes național:
  1. Amara- județul Ialomița
  2. Azuga- județul Prahova
  3. Băile Felix- județul Bihor
  4. Băile Govora- județul Vâlcea
  5. Băile Herculane- județul Caraș-Severin
  6. Băile Olănești- județul Vâlcea
  7. Băile Tușnad- județul Harghita
  8. Borșa- județul Maramureș
  9. Borsec- județul Harghita
  10. Bușteni- județul Prahova
  11. Buziaș- județul Timiș
  12. Călimănești-Căciulata- județul Vâlcea
  13. Câmpulung Moldovenesc- județul Suceava
  14. Cap Aurora- județul Constanța
  15. Costinești- județul Constanța
  16. Covasna- județul Covasna
  17. Dâmbovicioara- județul Argeș
  18. Eforie Nord- județul Constanța
  19. Eforie Sud- județul Constanța
  20. Geoagiu-Băi- județul Hunedoara
  21. Gura Humorului- județul Suceava
  22. Horezu- județul Vâlcea
  23. Jupiter- județul Constanța
  24. Lacu Sărat- județul Brăila
  25. Mamaia- județul Constanța
  26. Mangalia- județul Constanța
  27. Moneasa- județul Arad
  28. Neptun-Olimp- județul Constanța
  29. Ocna Șugatag- județul Maramureș
  30. Poiana Brașov- județul Brașov
  31. Predeal- județul Brașov
  32. Pucioasa- județul Dâmbovița
  33. Râșnov- județul Brașov
  34. Sângeorz-Băi- județul Bistrița-Năsăud
  35. Saturn- județul Constanța
  36. Sinaia- județul Prahova
  37. Slănic- județul Prahova
  38. Slănic-Moldova- județul Bacău
  39. Sovata- județul Mureș
  40. Sucevița- județul Suceava
  41. Târgu-Neamț- județul Neamț
  42. Târgu Ocna- județul Bacău
  43. Tășnad- județul Satu Mare
  44. Techirghiol- județul Constanța
  45. Vatra Dornei- județul Suceava
  46. Venus- județul Constanța
  47. Vișeu de Sus- județul Maramureș
  48. Voineasa- județul Vâlcea
  49. Zona Borlova - Muntele Mic, comuna Turnu Ruieni- județul Caraș-Severin
  50. Zona Mamaia Nord, orașul Năvodari- județul Constanța
  51. Zona Parâng - Petroșani- județul Hunedoara
  52. Zona Peștera - Padina, comuna Moroeni- județul Dâmbovița
  53. Zona turistică a municipiului Piatra-Neamț- județul Neamț
  54. Zona turistică Centrul Istoric - Coridorul Crișul Repede, municipiul Oradea- județul Bihor
  II. Stațiuni turistice de interes local:
  1. 1 Mai- județul Bihor
  2. Albac- județul Alba
  3. Albeștii de Muscel (Bughea de Sus)- județul Argeș
  4. Anina- județul Caraș-Severin
  5. Arieșeni- județul Alba
  6. Baia de Fier- județul Gorj
  7. Băile Băița- județul Cluj
  8. Băile Homorod- județul Harghita
  9. Băile Turda- județul Cluj
  10. Bala- județul Mehedinți
  11. Bălțătești- județul Neamț
  12. Balvanyos- județul Covasna
  13. Bârsana- județul Maramureș
  14. Bazna- județul Sibiu
  15. Beiuș- județul Bihor
  16. Berzasca- județul Caraș-Severin
  17. Boghiș- județul Sălaj
  18. Botiza- județul Maramureș
  19. Bran- județul Brașov
  20. Breaza- județul Prahova
  21. Brezoi- județul Vâlcea
  22. Cacica- județul Suceava
  23. Călacea- județul Timiș
  24. Carei- județul Satu Mare
  25. Cârțișoara- județul Sibiu
  26. Cavnic- județul Maramureș
  27. Cheia- județul Prahova
  28. Cisnădie- județul Sibiu
  29. Colibița- județul Bistrița-Năsăud
  30. Coronini- județul Caraș-Severin
  31. Corund- județul Harghita
  32. Crivaia- județul Caraș-Severin
  33. Deta- județul Timiș
  34. Dorna Arini- județul Suceava
  35. Dorna Candrenilor- județul Suceava
  36. Durău- județul Neamț
  37. Frumosu- județul Suceava
  38. Fundu Moldovei- județul Suceava
  39. Ghioroc- județul Arad
  40. Gura Siriului- județul Buzău
  41. Harghita-Băi- județul Harghita
  42. Izvoru Mureșului- județul Harghita
  43. Jimbolia- județul Timiș
  44. Jucu- județul Cluj
  45. Lacu Roșu- județul Harghita
  46. Lipova- județul Arad
  47. Livada- județul Satu Mare
  48. Mădăraș- județul Bihor
  49. Mălaia- județul Vâlcea
  50. Mălini- județul Suceava
  51. Marghita- județul Bihor
  52. Mehadia- județul Caraș-Severin
  53. Moieciu- județul Brașov
  54. Moisei- județul Maramureș
  55. Moldovița- județul Suceava
  56. Negrești-Oaș- județul Satu Mare
  57. Novaci- județul Gorj
  58. Ocna Sibiului- județul Sibiu
  59. Ocnele Mari- județul Vâlcea
  60. Oncești- județul Maramureș
  61. Păltiniș- județul Sibiu
  62. Panaci- județul Suceava
  63. Pârâul Rece- județul Brașov
  64. Pecica- județul Arad
  65. Peștișani- județul Gorj
  66. Poiana Stampei- județul Suceava
  67. Pojorâta- județul Suceava
  68. Polovragi- județul Gorj
  69. Praid- județul Harghita
  70. Putna- județul Suceava
  71. Rodna- județul Bistrița-Năsăud
  72. Săcele- județul Brașov
  73. Săcelu- județul Gorj
  74. Săcueni- județul Bihor
  75. Sadova- județul Suceava
  76. Salonta- județul Bihor
  77. Sângeorgiu de Mureș- județul Mureș
  78. Sânnicolau Mare- județul Timiș
  79. Săpânța- județul Maramureș
  80. Sărata Monteoru- județul Buzău
  81. Șaru Dornei- județul Suceava
  82. Secu- județul Caraș-Severin
  83. Semenic- județul Caraș-Severin
  84. Sighetu Marmației- județul Maramureș
  85. Snagov- județul Ilfov
  86. Solca- județul Suceava
  87. Soveja- județul Vrancea
  88. Stâna de Vale- județul Bihor
  89. Ștei- județul Bihor
  90. Straja- județul Hunedoara
  91. Tăuții-Măgherăuș- județul Maramureș
  92. Timișu de Sus- județul Brașov
  93. Tinca- județul Bihor
  94. Trei Ape- județul Caraș-Severin
  95. Tulucești- județul Galați
  96. Uricani- județul Hunedoara
  97. Vadu Crișului- județul Bihor
  98. Vălenii de Munte- județul Prahova
  99. Vama- județul Satu Mare
  100. Vama- județul Suceava
  101. Vama Buzăului- județul Brașov
  102. Vața de Jos- județul Hunedoara
  103. Vatra Moldoviței- județul Suceava
  104. Zetea- județul Harghita
  105. Zona Băile Banffy (municipiul Toplița)- județul Harghita
  106. Zona Băile Ocna Dej (municipiul Dej)- județul Cluj
  107. Zona de agrement Băile Figa - orașul Beclean- județul Bistrița-Năsăud
  108. Zona Fântânele- județul Cluj
  109. Zona Moinești Băi (municipiul Moinești)- județul Bacău
  110. Zona Muntele Băișorii- județul Cluj
  111. Zona Șuior-Baia Sprie- județul Maramureș
  112. Zona turistică a comunei Borș- județul Bihor
  (la 18-07-2022, Anexa nr. 5 a fost modificată de HOTĂRÂREA nr. 910 din 13 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 18 iulie 2022 )