NORME METODOLOGICE din 10 august 2016 de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 29 august 2016  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 585 din 10 august 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 29 august 2016.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială.  +  Articolul 2(1) În aplicarea prevederilor Legii nr. 219/2015, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, apartenența la grupul vulnerabil definit conform art. 6 alin. (1) lit. j) din lege se dovedește prin documente eliberate de autorități sau, după caz, alte categorii de persoane juridice cu competențe în domeniu, după cum urmează:a) pentru persoanele care se află în sistemul de protecție a copilului sau provin din acest sistem, hotărârea comisiei pentru protecția copilului sau, după caz, hotărârea instanței prin care a fost dispusă măsura de protecție specială, conform prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) pentru persoanele din familiile beneficiare de ajutorul social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, copia deciziei pentru plată a directorului executiv al agenției județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București sau talonul de plată;c) pentru persoanele care fac parte din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, copia deciziei pentru plată a directorului executiv al agenției județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București sau talonul de plată;d) pentru persoanele solicitante de azil sau beneficiare ale protecției internaționale definite conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, documentul temporar de identitate sau permisul de ședere, valabile potrivit legii;e) pentru persoanele fără adăpost, adeverință eliberată de primăria din cadrul unității administrativ-teritoriale în care trăiesc, prin care se certifică faptul că nu au domiciliu în acea unitate administrativ-teritorială și nici în altă unitate administrativ-teritorială de pe teritoriul României conform informațiilor obținute de la structura județeană de administrare a bazelor de date de evidență a persoanelor, respectiv a municipiului București;f) pentru persoanele cu handicap beneficiare ale prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, copia certificatului de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel județean sau al sectoarelor municipiului București;g) pentru orice altă persoană aflată în situație de risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, ancheta socială efectuată, pe baza modelului prevăzut în anexa nr. 1, de serviciul public de asistență socială în a cărui rază teritorială se află domiciliul sau reședința persoanei respective, la solicitarea întreprinderii sociale. (la 15-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 ) (2) În situația în care persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), după angajarea în întreprinderea socială de inserție, nu mai sunt beneficiare de ajutor social sau de alocație pentru susținerea familiei, apartenența la grupul vulnerabil definit conform art. 6 alin. (1) lit. h) din lege se dovedește conform prevederilor alin. (1) lit. f).(3) Apartenența la grupul vulnerabil definit conform art. 6 alin. (1) lit. h) din lege, dovedită prin documentul prevăzut la alin. (1) lit. f), se verifică anual la solicitarea întreprinderii sociale de inserție.  +  Capitolul II Atestatul de întreprindere socială  +  Secţiunea 1 Obținerea atestatului de întreprindere socială  +  Articolul 3(1) Pot solicita atestatul de întreprindere socială, denumit în continuare atestat, persoanele juridice de drept privat prevăzute la art. 3 din lege care prin actele de înființare și funcționare demonstrează faptul că activitatea desfășurată are scop social, respectă principiile prevăzute la art. 4 din lege, precum și criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege.(1^1) Obținerea atestatului de către persoanele juridice de drept privat prevăzute la art. 3 din lege este condiționată de existența în actele de înființare și funcționare, prevăzute la alin. (3), a următoarelor prevederi: a) scopul social al activității desfășurate; b) principiile economiei sociale prevăzute la art. 4 din lege; c) criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege. (la 15-07-2022, Articolul 3 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 ) (2) În vederea obținerii atestatului, persoanele juridice de drept privat prevăzute la alin. (1) trebuie să depună sau să transmită prin poștă, cu confirmare de primire, la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București, denumită în continuare agenție de ocupare, în a cărei rază teritorială își au sediul, următoarele documente:a) cerere pentru acordarea atestatului, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 sau, după caz, în anexa nr. 6 în situația în care se solicită concomitent și acordarea mărcii sociale;b) actele de înființare și funcționare prevăzute la alin. (1).(3) Actele de înființare și funcționare prevăzute la alin. (1) sunt, după caz:a) pentru societățile cooperative care funcționează în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare: actul constitutiv și autorizația de funcționare emisă de Oficiul Național al Registrului Comerțului; (la 15-07-2022, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 3 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 ) b) pentru cooperativele de credit: statutul și autorizația de funcționare acordată de Banca Națională a României potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;c) pentru asociații și fundații: actul constitutiv și statutul, precum și certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își au sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;d) pentru casele de ajutor reciproc ale salariaților: actul constitutiv și statutul, precum și certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își au sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;e) pentru casele de ajutor reciproc ale pensionarilor: actul constitutiv și statutul, precum și certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își au sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;f) pentru societățile agricole: actul constitutiv și statutul elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, și o copie a încheierii de înscriere în registrul rezervat acestui tip de societăți;f^1) pentru cooperativele agricole care funcționează în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare: actul constitutiv și statutul întocmite conform legii și dovada înscrierii în Registrul național al cooperativelor agricole din România. (la 15-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 3 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 ) g) pentru federații: statutul și certificatul de înscriere în Registrul federațiilor aflat la grefa tribunalului în a cărui circumscripție își vor avea sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare;h) pentru uniunile persoanelor juridice: statutul sau actul constitutiv și dovada personalității juridice;i) pentru alte categorii de persoane juridice de drept privat prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. h) din lege, documentele din care să reiasă în mod clar faptul că respectă, cumulativ, definiția și principiile economiei sociale prevăzute de lege: actul de înființare sau actul constitutiv și certificatul de înregistrare sau certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, pentru persoanele juridice supuse înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului, respectiv statutul și dovada personalității juridice, în cazul altor persoane juridice de drept privat. (la 15-07-2022, Litera i) din Alineatul (3) , Articolul 3 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 ) (4) Documentele prevăzute la alin. (3) se prezintă în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită în acest scop, care este și persoana care semnează cererea pentru acordarea atestatului.  +  Articolul 3^1Dacă întreprinderea socială își schimbă sediul social într-un alt județ, aceasta trebuie să solicite o nouă atestare în județul unde și-a stabilit noul sediu social și să renunțe la atestatul obținut în județul în care a avut inițial sediul social. (la 15-07-2022, Sectiunea 1 , Capitolul II a fost completată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 )  +  Articolul 4(1) Pe baza documentelor depuse sau transmise prin poștă cu confirmare de primire, agenția de ocupare, prin compartimentul pentru economie socială, organizat conform art. 24 alin. (2) din lege, evaluează îndeplinirea criteriilor de atestare prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege și a cerințelor prevăzute la art. 3 și soluționează cererea în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentației complete. (la 15-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 4 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 ) (2) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de 15 zile calendaristice, fără a fi afectată prin această prelungire valabilitatea documentelor depuse sau transmise în susținerea cererii de acordare a atestatului de întreprindere socială. Până la expirarea termenului inițial, solicitantul este notificat de către agenția de ocupare, prin compartimentul pentru economie socială, cu privire la prelungirea termenului de soluționare, precum și la durata acesteia, motivate în mod corespunzător.(3) În situația în care cererea și documentația primită sunt incomplete, solicitantul este notificat în 5 zile lucrătoare de la primirea acestora, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificării, astfel încât cererea să fie soluționată cu respectarea termenului prevăzut la alin. (1), respectiv alin. (2).(4) În cazul respingerii acordării atestatului pentru netransmiterea documentelor în termenul de 30 de zile calendaristice prevăzut la alin. (3), solicitantul este informat în 5 zile lucrătoare de la expirarea acestui termen.(5) În vederea soluționării cererii pentru acordarea atestatului, agenția de ocupare, prin compartimentul pentru economie socială, întocmește o notă de constatare care conține în mod obligatoriu prezentarea situației privind îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor și/sau a cerințelor legale privind atestarea ca întreprindere socială, precum și propunerea pentru acordarea sau respingerea acordării atestatului prin decizie a directorului executiv al agenției de ocupare.(6) Pe baza documentelor depuse sau transmise prevăzute la art. 3 și a notei de constatare întocmite de către agenția de ocupare prin compartimentul pentru economie socială, directorul executiv al agenției de ocupare aprobă sau, după caz, respinge prin decizie acordarea atestatului.(7) Pe baza deciziei privind acordarea atestatului emise de directorul executiv al agenției de ocupare, compartimentul pentru economie socială completează atestatul care este valabil de la data emiterii deciziei directorului executiv pe o perioadă de 5 ani, care se împlinește în ziua corespunzătoare din ultimul an, inclusiv. Dacă ultima lună nu are o zi corespunzătoare celei în care perioada a început să curgă, perioada se împlinește în ultima zi a acestei luni, inclusiv.(8) Atestatul se identifică prin serie, număr și data eliberării și se tipărește în format tipizat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.(9) Seria atestatului conține în mod obligatoriu abrevierea unității administrativ-teritoriale în cadrul căreia este organizată și funcționează agenția de ocupare emitentă a atestatului.  +  Articolul 5(1) În vederea prelungirii atestatului, reprezentantul legal al întreprinderii sociale sau persoana împuternicită în acest scop trebuie să depună sau să transmită prin poștă, cu confirmare de primire, cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării atestatului, dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice, la agenția de ocupare în a cărei rază teritorială își are sediul întreprinderea socială, următoarele documente:a) cerere de prelungire a atestatului, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;b) abrogată; (la 15-07-2022, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 5 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 ) c) atestatul de întreprindere socială, în original.(2) În situația în care cererea pentru prelungirea atestatului nu este formulată în termenele prevăzute la alin. (1), întreprinderea socială nu poate obține prelungirea valabilității atestatului deținut până la expirarea termenului de valabilitate al acestuia.(3) În vederea soluționării cererii pentru prelungirea atestatului, agenția de ocupare, prin compartimentul pentru economie socială, întocmește o notă de constatare care conține în mod obligatoriu prezentarea situației privind îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor și/sau a cerințelor legale privind atestarea ca întreprindere socială, pe baza documentelor depuse sau transmise în vederea prelungirii atestatului și îndeplinirii obligațiilor care revin întreprinderii sociale, precum și propunerea pentru acordarea sau respingerea acordării prelungirii atestatului prin decizie a directorul executiv al agenției de ocupare.(4) Pe baza cererii pentru prelungirea atestatului și a notei de constatare întocmite de către agenția de ocupare prin compartimentul pentru economie socială, directorul executiv al agenției de ocupare aprobă sau, după caz, respinge prin decizie prelungirea atestatului.(5) Pe baza deciziei privind prelungirea atestatului emise de directorul executiv al agenției de ocupare, compartimentul pentru economie socială completează atestatul cu perioada de 5 ani pentru care este prelungit. Prevederile art. 4 alin. (7) referitoare la valabilitatea atestatului se aplică în mod corespunzător și în cazul prelungirii atestatului.(6) În vederea eliberării atestatului și a deciziei de acordare a atestatului, respectiv a atestatului completat cu perioada pentru care este prelungit și a deciziei de prelungire a valabilității atestatului, după caz, agenția de ocupare înștiințează în scris întreprinderea socială în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei. Aceste documente se eliberează personal reprezentantului legal al întreprinderii sociale sau altei persoane împuternicite în acest scop.(7) Decizia privind respingerea acordării atestatului sau a prelungirii valabilității atestatului care conține motivele ce au stat la baza acestei decizii se comunică întreprinderii sociale, de către agenția de ocupare prin compartimentul pentru economie socială, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei.(8) Împotriva deciziei privind respingerea acordării atestatului sau a deciziei de respingere a prelungirii valabilității atestatului, întreprinderea socială poate înainta contestație, în condițiile legii, la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, care este obligată să o soluționeze, în condițiile legii.(9) Întreprinderea socială poate introduce acțiune la instanța competentă, în condițiile legii, în situația primirii soluției motivate privind contestația sau, în cazul în care nu primește răspuns, în termenul prevăzut de lege.  +  Secţiunea a 2-a Obligațiile întreprinderilor sociale atestate  +  Articolul 6(1) Întreprinderile sociale atestate în condițiile legii și ale prezentelor norme au următoarele obligații:a) să îndeplinească criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege;b) să îndeplinească obligațiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din lege;c) să permită accesul organelor de control prevăzute de lege, precum și al altor instituții și organe de control, în vederea exercitării de către acestea a atribuțiilor de control potrivit prevederilor legale, și să prezinte la solicitarea acestora toate informațiile, datele și documentele necesare în vederea exercitării controlului.(2) Obligațiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) și c) din lege se consideră îndeplinite în condițiile în care:a) raportul de activitate anual prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. b) din lege conține aspecte privind întreaga activitate desfășurată de întreprinderea socială în perioada de raportare, specifice domeniului de activitate, inclusiv raportul social anual careconține activitățile cu caracter social, corelate cu situațiile financiare prezentate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5A;b) extrasul raportului social anual este completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 5B;c) extrasul situațiilor financiare anuale este întocmit conform modelului care se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului finanțelor publice. (la 15-07-2022, sintagma: ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice a fost înlocuită de Punctul 33, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 )  +  Secţiunea a 3-aSuspendarea, retragerea, anularea și renunțarea la atestatul de întreprindere socială (la 15-07-2022, Titlul secțiunii a 3-a, Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 )  +  Articolul 7(1) Atestarea întreprinderilor sociale se suspendă de către agențiile de ocupare:a) la solicitarea întreprinderii sociale atestate, de la data solicitată de către aceasta;b) în situația în care nu a fost respectată obligația prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. a) din lege, de la data expirării termenului de 15 zile calendaristice stabilit prin procesul-verbal de control în vederea îndeplinirii obligației de a comunica documentul prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. a) din lege, în condițiile în care pe perioada controlului sau până la expirarea termenului stabilit prin procesul-verbal de control nu a fost îndeplinită această obligație;c) în situația în care nu au fost respectate obligațiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) și c) din lege privind raportul de activitate anual, care conține raportul social anual, situația financiară anuală și extrase ale acestora, de la data la care expiră perioada de 3 luni de la încheierea anului calendaristic sau de la încheierea exercițiului financiar specific categoriei de persoană juridică; (la 15-07-2022, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 ) d) în situația în care nu se respectă obligația prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. c), de la data constatării.(2) Suspendarea atestatului dispusă la solicitarea expresă a întreprinderii sociale încetează la data solicitată de aceasta, dar nu mai târziu de 12 luni de la comunicarea suspendării atestatului.(3) Suspendarea atestatului încetează dacă, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicarea acesteia, întreprinderile sociale dovedesc înlăturarea cauzelor care au stat la baza luării acestei măsuri conform prevederilor prezentelor norme și fac dovada plății amenzilor stabilite, după caz, cu excepția situației prevăzute la alin. (1) lit. a).  +  Articolul 8(1) Retragerea atestatului întreprinderilor sociale se face de către agențiile de ocupare, în următoarele situații:a) se încalcă cel puțin unul dintre criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege, de la data constatării;b) la expirarea termenelor prevăzute de art. 7 alin. (2) și (3).(2) Prevederile alin. (1) lit. a) se aplică și în situația în care constatarea se realizează în perioada în care atestatul este suspendat.(3) Atestatele retrase potrivit alin. (1) și (2) se arhivează, iar în registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale se va înscrie, în rubrica cu această destinație, «atestat retras», specificând data retragerii. (la 15-07-2022, Articolul 8 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 ) (4) Criteriul prevăzut la art. 8 alin. (4) lit. a) din lege se consideră îndeplinit dacă în actele de înființare și funcționare sunt menționate și activitățile cu caracter social, definite conform art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din lege. (la 15-07-2022, Articolul 8 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 ) (5) În cazul în care întreprinderea socială are angajați sau membrii cu norme diferite de timp de lucru, conform contractelor individuale de muncă sau convențiilor individuale de muncă, principiul echității sociale față de angajați, prevăzut la art. 8 alin. (4) lit. d) din lege, se stabilește prin raportarea salariului pe oră cel mai mic la salariul pe oră cel mai mare. (la 15-07-2022, Articolul 8 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 )  +  Articolul 8^1(1) Anularea atestatului întreprinderilor sociale se face de către agențiile de ocupare, în următoarele situații:a) dacă întreprinderile sociale nu dovedesc înlăturarea cauzelor care au stat la baza luării măsuri de suspendare a atestatului prevăzute la art. 7 alin. (3) și nu fac dovada plății amenzilor stabilite, după caz;b) în cazul completării în mod eronat a unor înscrisuri în formularul tipizat, constatate de emitent, de întreprinderea socială sau de organele de control.(2) Anularea se realizează prin decizie a directorului executiv al agenției de ocupare în baza unei note justificative, care conține motivele ce au stat la baza acestei decizii, întocmită de compartimentul de economie socială din agenția de ocupare.(3) Decizia prevăzută la alin. (2) se comunică de către agenția de ocupare, prin compartimentul pentru economie socială, întreprinderii sociale, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia.(4) Atestatul anulat în condițiile alin. (1) lit. b) se arhivează și se eliberează un nou atestat.(5) Noul atestat se întocmește pe un formular identic cu cel original, inserându-se nota: «prezentul atestat înlocuiește Atestatul seria ..... nr. ...... din data ........, deoarece conținea următoarele erori: ...................». (la 15-07-2022, Sectiunea a 3-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 )  +  Articolul 8^2Renunțarea la atestat se face prin notificarea scrisă a întreprinderii sociale, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11, depusă sau transmisă prin poștă cu confirmare de primire la agenția de ocupare prevăzută la art. 3 alin. (2), însoțită de atestatul prevăzut la art. 8 alin. (1) din lege. (la 15-07-2022, Sectiunea a 3-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 )  +  Articolul 9(1) Suspendarea, încetarea suspendării, renunțarea și retragerea atestatului se stabilesc prin decizie emisă de directorul executiv al agenției de ocupare, pe baza notificării de renunțare a solicitantului sau a unei note de constatare întocmite de către compartimentul pentru economie socială din cadrul agenției de ocupare.(2) Nota de constatare prevăzută la alin. (1) conține în mod obligatoriu propunerea pentru suspendarea, încetarea suspendării sau retragerea atestatului, precum și motivele legale care conduc la propunerea formulată.(3) În situația în care suspendarea sau retragerea atestatului se realizează în urma constatărilor organelor de control, motivele legale avute în vedere care conduc la propunerea formulată sunt cele prevăzute în procesul-verbal de control, încheiat de către acestea.(4) Decizia privind suspendarea, încetarea suspendării sau retragerea atestatului care conține motivele ce au stat la baza acestei decizii se comunică întreprinderii sociale, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia, de către agenția de ocupare prin compartimentul pentru economie socială.(5) Întreprinderile sociale cărora li s-a retras atestatul pot solicita o nouă atestare numai după ce fac dovada plății amenzilor stabilite, după caz.(6) Întreprinderile sociale care au renunțat la atestat prin notificare în condițiile art. 8 alin. (8) din lege pot solicita acordarea unui nou atestat, cu respectarea prevederilor art. 3.(7) Retragerea atestatului ca urmare a notificării de renunțare la statutul de întreprindere socială conform art. 8 alin. (8) din lege nu poate face obiectul contestației.(8) În cazul în care întreprinderea socială renunță la atestat în condițiile art. 8 alin. (8) din lege și este deținătoarea unui certificat de întreprindere socială de inserție, renunță inclusiv la certificatul de întreprindere socială de inserție și la dreptul de utilizare a mărcii sociale. (la 15-07-2022, Articolul 9 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 )  +  Capitolul III Marca socială  +  Secţiunea 1 Acordarea mărcii sociale  +  Articolul 10(1) Pot solicita marca socială întreprinderile sociale care respectă condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din lege.(2) Condiția prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a) din lege se consideră îndeplinită în situația în care, permanent, cel puțin 30% din personalul angajat cu contract individual de muncă aparține grupului vulnerabil și timpul de lucru cumulat al acestor angajați, stabilit prin contractul individual de muncă, reprezintă cel puțin 30% din totalul timpului de lucru cumulat al tuturor angajaților, stabilit prin contractele individuale de muncă.(3) Condiția prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din lege ca 30% din personalul angajat sau membrii cooperatori să aparțină grupului vulnerabil este îndeplinită dacă la data angajării în cadrul întreprinderii sociale de inserție, în temeiul unui contract individual de muncă sau al unei convenții individuale de muncă, după caz, persoana aparține grupului vulnerabil. (la 15-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 ) (4) Condiția prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a) din lege și alin. (2) se consideră îndeplinită și în situația în care, în termen de 30 de zile calendaristice de la încetarea contractului individual de muncă al unei persoane aparținând grupului vulnerabil, întreprinderea socială de inserție angajează cel puțin o persoană aparținând grupului vulnerabil, cu respectarea condiției prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din lege și alin. (2), precum și cu respectarea obligației prevăzute la art. 27 alin. (3) din lege.  +  Articolul 11(1) În vederea obținerii mărcii sociale care atestă statutul de întreprindere socială de inserție, întreprinderile sociale care au obținut atestatul depun sau transmit prin poștă, cu confirmare de primire, la agențiile de ocupare în a căror rază teritorială își au sediul, următoarele documente:a) cerere pentru acordarea mărcii sociale, completată după modelul prevăzut în anexa nr. 6;b) situația privind personalul angajat cu contract individual de muncă sau convenție individuală de muncă, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7; (la 15-07-2022, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 ) c) contractele individuale de muncă sau, după caz, convențiile individuale de muncă ale persoanelor aparținând grupului vulnerabil, în copie; (la 15-07-2022, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 ) d) documente care atestă apartenența la grupul vulnerabil, conform art. 2, în copie.(2) În situația în care solicitantul mărcii sociale nu este atestat ca întreprindere socială în condițiile legii și ale prezentelor norme, în vederea obținerii simultane a mărcii sociale și a atestatului, acesta depune sau transmite prin poștă, cu confirmare de primire, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) și documentele prevăzute la art. 3 alin. (3).(3) Acordarea mărcii sociale pentru solicitanții prevăzuți la alin. (2) este condiționată de obținerea atestatului conform legii și prezentelor norme.(4) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) se depun sau se transmit prin poștă cu confirmare de primire și prin email, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită în acest scop, care este și persoana care semnează cererea pentru acordarea mărcii sociale. (la 15-07-2022, Alineatul (4) din Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 )  +  Articolul 12(1) Pe baza documentelor depuse sau transmise prin poștă cu confirmare de primire, agenția de ocupare, prin compartimentul pentru economie socială, evaluează îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege și a cerințelor prevăzute de prezentele norme și soluționează cererea în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentației complete.(2) Prevederile art. 4 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător și în cazul soluționării cererii pentru acordarea mărcii sociale.(3) În vederea soluționării cererii pentru acordarea mărcii sociale, agenția de ocupare, prin compartimentul pentru economie socială, întocmește o notă de constatare care conține în mod obligatoriu prezentarea situației privind îndeplinirea sau neîndeplinirea condițiilor și/sau a cerințelor legale privind acordarea mărcii sociale, precum și propunerea pentru acordarea sau respingerea acordării mărcii sociale prin decizie a directorului executiv al agenției de ocupare.(4) Pe baza documentelor depuse sau transmise prevăzute la art. 11 și a notei de constatare întocmite de către agenția de ocupare prin compartimentul pentru economie socială, directorul executiv al agenției de ocupare aprobă sau, după caz, respinge prin decizie acordarea mărcii sociale.(5) Pe baza deciziei privind acordarea mărcii sociale emise de directorul executiv al agenției de ocupare, compartimentul pentru economie socială completează certificatul care atestă statutul de întreprindere socială de inserție, denumit în continuare certificat, care este valabil de la data emiterii deciziei directorului executiv pe o perioadă de 3 ani, ce se împlinește în ziua corespunzătoare din ultimul an, inclusiv. Dacă ultima lună nu are o zi corespunzătoare celei în care perioada a început să curgă, perioada se împlinește în ultima zi a acestei luni, inclusiv.(6) În vederea eliberării certificatului și a deciziei de acordare a mărcii sociale, agenția de ocupare înștiințează în scris întreprinderea socială în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei. Aceste documente se eliberează personal reprezentantului legal al întreprinderii sociale sau altei persoane împuternicite în acest scop.(7) Decizia privind respingerea acordării mărcii sociale care conține motivele ce au stat la baza acestei decizii se comunică în scris întreprinderii sociale, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei.(8) Împotriva deciziei de respingere a acordării mărcii sociale, întreprinderea socială poate înainta contestație, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării, la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, care este obligată să o soluționeze în termen de 45 de zile de la înregistrare.(9) Întreprinderea socială poate introduce acțiune la instanța competentă, în termen de 30 de zile de la data primirii soluției motivate privind contestația sau, în cazul în care nu primește răspuns, în termen de 30 de zile de la data expirării perioadei de soluționare a contestației.  +  Articolul 13(1) Marca socială se consideră acordată de la data emiterii certificatului.(2) Certificatul se identifică prin serie, număr și data eliberării și se tipărește în format tipizat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.(3) Seria certificatului conține în mod obligatoriu abrevierea unității administrativ-teritoriale în cadrul căreia este organizată și funcționează agenția de ocupare, emitentă a certificatului.(4) În vederea asigurării continuității activității ca întreprindere socială de inserție, cu cel mult 60 de zile calendaristice înainte de data expirării certificatului, dar nu mai puțin de 45 de zile calendaristice, întreprinderea socială de inserție are obligația de a solicita obținerea unei noi mărci sociale.  +  Articolul 14(1) De la data eliberării certificatului, întreprinderea socială de inserție are obligația să utilizeze elementul specific de identitate vizuală prevăzut la art. 13 alin. (1) din lege.(2) Elementul specific de identitate vizuală al întreprinderilor sociale de inserție, precum și regulile specifice de identitate vizuală de utilizare a acestuia se aprobă prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice. (la 15-07-2022, sintagma: ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice a fost înlocuită de Punctul 33, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 )  +  Secţiunea a 2-a Obligațiile întreprinderilor sociale de inserție  +  Articolul 15(1) Întreprinderile sociale de inserție certificate în condițiile legii și ale prezentelor norme au următoarele obligații:a) să îndeplinească criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege;b) să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din lege;c) să îndeplinească obligațiile prevăzute de art. 11, art. 13 alin. (2) și art. 27 alin. (3) din lege;d) să nu utilizeze marca socială, respectiv elementul specific de identitate vizuală peste termenul de valabilitate al certificatului;e) să permită accesul organelor de control prevăzute de lege, precum și al altor instituții și organe de control, în vederea exercitării de către aceștia a atribuțiilor de control potrivit prevederilor legale, și să prezinte la solicitarea acestora toate informațiile, datele și documentele necesare în vederea exercitării controlului.(2) Obligațiile prevăzute la art. 13 alin. (2) din lege se consideră îndeplinite, cu respectarea următoarelor condiții:a) raportul de activitate anual prevăzut la art. 13 alin. (2) din lege conține aspecte privind întreaga activitate desfășurată de întreprinderea socială de inserție în perioada de raportare, specifice domeniului de activitate, inclusiv raportul social anual care conține activitățile cu caracter social, corelate cu situațiile financiare prezentate;b) raportul social anual cuprins în raportul de activitate anual prevăzut la lit. a) și extrasul raportului social anual sunt completate conform modelelor prevăzute în anexele nr. 5A și 5B;c) extrasul situațiilor financiare anuale este întocmit conform modelului care se aprobă prin ordin comun al ministrului ministerul muncii și solidarității sociale și al ministrului finanțelor publice. (la 15-07-2022, sintagma: ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice a fost înlocuită de Punctul 33, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 ) (3) În situația întreprinderii sociale de inserție, obligațiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) și c) din lege se consideră îndeplinite în condițiile în care aceasta își îndeplinește obligațiile prevăzute la art. 13 alin. (2) din lege.  +  Secţiunea a 3-aSuspendarea, retragerea sau renunțarea la marca socială (la 15-07-2022, Titlul secțiunii a 3-a, Capitolul III a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 )  +  Articolul 16(1) Marca socială se suspendă de către agențiile de ocupare:a) la solicitarea expresă a întreprinderii sociale de inserție certificate, de la data solicitată de către aceasta;b) în situația în care nu au fost respectate condițiile de la art. 10 alin. (1) din lege, de la data constatării prin procesul-verbal de control;c) în situația în care nu a fost respectată obligația prevăzută la art. 11 din lege, de la data expirării termenului stabilit prin procesul-verbal de control în vederea îndeplinirii obligației, în condițiile în care pe perioada controlului sau până la expirarea termenului stabilit prin procesul-verbal de control nu a îndeplinit această obligație;d) în situația în care în termen de 15 zile de la modificarea actelor de înființare sau a actelor constitutive nu a fost respectată obligația prevăzută la art. 13 alin. (2) lit. a) din lege, de la data expirării termenului de 15 zile calendaristice stabilit prin procesul-verbal de control în vederea îndeplinirii obligației de a comunica modificările respective, în condițiile în care pe perioada controlului sau până la expirarea termenului stabilit prin procesul-verbal de control nu a îndeplinit această obligație;e) în situația în care nu au fost respectate obligațiile prevăzute la art. 13 alin. (2) din lege, de la data la care expiră perioada de 3 luni de la încheierea anului calendaristic;f) în situația în care nu a fost respectată obligația prevăzută la art. 27 alin. (3) din lege, de la data expirării termenului stabilit prin procesul-verbal de control în vederea îndeplinirii obligației de a comunica documentul prevăzut la art. 27 alin. (3) din lege, în condițiile în care pe perioada controlului sau până la expirarea termenului stabilit prin procesul-verbal de control nu a îndeplinit această obligație;g) în situația în care nu a fost respectată obligația prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. e);h) în situația în care a fost suspendat atestatul.(2) Suspendarea mărcii sociale dispusă la solicitarea expresă a întreprinderii sociale de inserție încetează la data solicitată de aceasta, dar nu mai târziu de 12 luni de la comunicarea suspendării certificatului.(3) Suspendarea mărcii sociale încetează dacă, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicarea acesteia, întreprinderile sociale de inserție dovedesc înlăturarea cauzelor care au stat la baza luării acestei măsuri conform prevederilor prezentelor norme și fac dovada plății amenzilor stabilite, după caz, cu excepția situației prevăzute la alin. (1) lit. a).  +  Articolul 17(1) Marca socială se retrage de către agențiile de ocupare:a) în situația în care se încalcă cel puțin unul dintre criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege, de la data constatării;b) la expirarea termenelor prevăzute de art. 16 alin. (2) și (3);c) în situația în care a fost retras atestatul, de la data retragerii acestuia.(2) Prevederile alin. (1) lit. a) se aplică și în situația în care constatarea se realizează în perioada în care marca socială este suspendată.(3) Întreprinderile sociale de inserție cărora le-a fost retras certificatul prevăzut la art. 13 alin. (1) din lege pot solicita acordarea unui nou certificat, cu respectarea prevederilor art. 11 și după ce fac dovada plății amenzilor primite potrivit art. 29 din lege. (la 15-07-2022, Articolul 17 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost completat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 )  +  Articolul 17^1(1) Renunțarea la marca socială se face prin notificarea scrisă a întreprinderii sociale de inserție, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11, depusă sau transmisă prin poștă cu confirmare de primire la agenția de ocupare prevăzută la art. 11 alin. (1), însoțită de certificatul prevăzut la art. 13 alin. (1) din lege.(2) Întreprinderile sociale de inserție care au renunțat la cerere la marca socială pot solicita acordarea unui nou certificat, cu respectarea prevederilor art. 11.(3) Nedepunerea certificatului prevăzut la art. 13 alin. (1) odată cu notificarea de renunțare nu permite întreprinderilor sociale de inserție solicitarea unei noi certificări. (la 15-07-2022, Sectiunea a 3-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 )  +  Articolul 18(1) Suspendarea, încetarea suspendării, retragerea mărcii sociale, emiterea unui duplicat după certificat/marca socială se stabilesc prin decizie emisă de directorul executiv al agenției de ocupare pe baza unei note de constatare întocmite de către compartimentul pentru economie socială din cadrul agenției de ocupare.(2) Nota de constatare prevăzută la alin. (1) conține în mod obligatoriu propunerea pentru suspendare, încetarea suspendării, retragerea mărcii sociale, emiterea unui duplicat după certificat/marca socială, precum și motivele legale avute în vedere care conduc la propunerea formulată.(3) În situația în care suspendarea, încetarea suspendării sau retragerea mărcii sociale se realizează în urma constatărilor organelor de control, motivele legale avute în vedere care conduc la propunerea formulată sunt cele prevăzute în procesul-verbal de control, încheiat de către acestea.(4) În cazul renunțării la statutul de întreprindere socială de inserție conform art. 13 alin. (5) din lege, notificarea constituie motiv de retragere a atestatului în baza căreia se emite decizia directorului executiv.(5) Întreprinderile sociale care au renunțat la certificat prin notificare în condițiile art. 13 alin. (5) din lege pot solicita acordarea unui nou certificat, cu respectarea prevederilor art. 11.(6) Retragerea certificatului ca urmare a notificării de renunțare la statutul de întreprindere socială de inserție conform art. 13 alin. (5) din lege nu poate face obiectul contestației.(7) Decizia privind suspendarea, încetarea suspendării, retragerea mărcii sociale sau respingerea cererii privind eliberarea unui duplicat după certificat/marca socială în care sunt menționate motivele ce au stat la baza acestei decizii se comunică în scris întreprinderii sociale de inserție, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia. (la 15-07-2022, Articolul 18 din Sectiunea a 3-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 )  +  Articolul 18^1Împotriva deciziei prevăzute la art. 9 alin. (4) privind suspendarea sau retragerea atestatului și împotriva deciziei privind suspendarea, încetarea suspendării, retragerea mărcii sociale sau respingerea cererii privind eliberarea unui duplicat după certificat/marca socială, prevăzută la art. 18 alin. (7), întreprinderea socială sau întreprinderea socială de inserție, după caz, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 15-07-2022, Sectiunea a 3-a din Capitolul III a fost completată de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 )  +  Secţiunea a 4-a Anularea mărcii sociale  +  Articolul 19(1) Marca socială se anulează:a) în situația în care pe perioada de valabilitate a mărcii sociale expiră valabilitatea atestatului care a stat la baza acordării acesteia;b) în situația în care, în perioada de valabilitate a mărcii sociale, întreprinderea socială de inserție nu obține prelungirea valabilității atestatului;c) în situația anulării atestatului, conform art. 8^1 alin. (1) lit. a);d) în situația retragerii atestatului, conform art. 9;e) în situația renunțării la statutul de întreprindere socială de inserție în condițiile art. 13 alin. (5) din lege.(2) Anularea mărcii sociale se dispune prin decizie emisă de directorul executiv al agenției de ocupare, pe baza unei note de constatare întocmite de către compartimentul pentru economie socială din cadrul agenției de ocupare, care conține motivele legale avute în vedere care au condus la emiterea deciziei respective.(3) Decizia privind anularea mărcii sociale care conține motivele ce au stat la baza acestei decizii se comunică în scris întreprinderii sociale de inserție, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia.(4) Întreprinderilor sociale de inserție cărora le-a fost anulat certificatul prevăzut la art. 13 alin. (1) pot solicita acordarea unui nou certificat, cu respectarea prevederilor art. 11.(5) Certificatul anulat în condițiile alin. (1) lit. c) se arhivează și se eliberează un nou certificat.(6) Noul certificat se întocmește pe un formular identic cu cel original, inserându-se nota: «prezentul certificat înlocuiește Certificatul seria …... nr. .....… din data ..........…., deoarece conținea următoarele erori: … (la 15-07-2022, Articolul 19 din Sectiunea a 4-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 )  +  Capitolul IV Planul județean de inserție socioprofesională  +  Articolul 20(1) Planul județean de inserție socioprofesională este documentul de planificare elaborat de agențiile de ocupare, prin compartimentele pentru economie socială, pe o perioadă de 3 ani, prin consultarea întreprinderilor sociale de inserție certificate și a serviciilor publice de asistență socială de la nivel local și județean.(2) La întocmirea planului județean de inserție socioprofesională prevăzut la alin. (1) se au în vedere strategiile naționale sectoriale pentru ocuparea forței de muncă și pentru incluziune socială și reducere a sărăciei, planurile de acțiune pentru implementarea acestora, precum și alte documente strategice de dezvoltare economico-socială de la nivel local, județean, respectiv al municipiului București, după caz, în vigoare la data elaborării planului. (la 15-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 20 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 ) (3) Planul județean de inserție socioprofesională prevăzut la alin. (1) conține cel puțin următoarele elemente:a) obiectivele stabilite la nivelul județului, respectiv al municipiului București, rezultate în urma consultării prevăzute la alin. (1) și care sunt în concordanță cu strategiile prevăzute la alin. (2);b) măsurile și acțiunile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, termenele de realizare și instituțiile responsabile;c) sursele de finanțare pentru implementarea planului județean de inserție socioprofesională.  +  Articolul 21(1) Planul județean de inserție socioprofesională prevăzut la art. 20 se supune aprobării directorului executiv al agenției de ocupare și președintelui consiliului județean, respectiv al Consiliului General al Municipiului București.(2) Planul județean de inserție socioprofesională, aprobat conform alin. (1) se transmite, în copie, compartimentului pentru economie socială din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, înființat conform art. 24 alin. (1) din lege.(3) Implementarea măsurilor și acțiunilor incluse în planul județean de inserție socioprofesională se monitorizează semestrial de către compartimentele pentru economie socială din cadrul agențiilor de ocupare. (la 15-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 21 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 ) (4) Agențiile de ocupare transmit anual compartimentului pentru economie socială din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă un raport privind evaluarea modului de realizare a măsurilor și acțiunilor incluse în planul județean de inserție socioprofesională, aprobat conform alin. (1). (la 15-07-2022, Alineatul (4) din Articolul 21 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 )  +  Capitolul IV^1 Procedura de acordare a facilităților întreprinderilor sociale și întreprinderilor sociale de inserție (la 15-07-2022, Actul a fost completat de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 )  +  Articolul 21^1(1) În vederea acordării facilităților prevăzute la art. 19 alin. (1) din lege, întreprinderile sociale de inserție depun la autoritățile administrației publice locale unde își desfășoară activitatea o cerere însoțită de un memoriu justificativ din care să rezulte necesitatea și oportunitatea acordării acestor facilități. (2) Modelul cererii menționate la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 10.(3) Autoritățile administrației publice locale analizează și soluționează cererea prevăzută la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia.(4) Autoritățile publice locale pot acorda întreprinderilor sociale și întreprinderilor sociale de inserție care au sediul în raza administrației publice locale, prin hotărâri ale consiliilor locale, scutiri de taxe și impozite prevăzute la art. 454 lit. a)-e) și h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.(5) Autoritățile publice asigură instruirea personalului de specialitate cu privire la clauzele sociale care se pot cuprinde în caietele de sarcini destinate contractelor rezervate. (la 15-07-2022, Capitolul IV^1 a fost completat de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 )  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 22(1) Prin organele de control ale Ministerului Muncii și Solidarității Sociale prevăzute la art. 9 alin. (4), art. 13 alin. (4) și art. 30 lit. a) din lege se înțelege: (la 15-07-2022, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 22 , Capitolul V a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 ) a) direcția cu atribuții de control din Ministerul Muncii și Solidarității Sociale; (la 15-07-2022, sintagma: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Punctul 33, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 ) b) organele de control ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și/sau ale agențiilor de ocupare;c) organele de control ale Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și/sau ale agențiilor pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București.(2) Prin organele de control ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, prevăzute la art. 30 lit. a) din lege și ale Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, prevăzute la art. 30 lit. b) din lege, se înțelege și organele de control ale agențiilor teritoriale ale acestor instituții.(3) Procesele-verbale întocmite de către organele de control prevăzute la alin. (1) și (2) se transmit, în copie, compartimentelor pentru economie socială din cadrul agențiilor de ocupare.  +  Articolul 23Controlul întreprinderilor sociale și al întreprinderilor sociale de inserție se realizează de către organele de control din cadrul agențiilor de ocupare și ale agențiilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială în a căror rază teritorială își au sediul întreprinderile sociale sau întreprinderile sociale de inserție sau în care își desfășoară activitatea ori funcționează sucursalele, punctele de lucru și alte sedii secundare ale acestora.  +  Articolul 24Îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 9 alin. (1) și art. 13 alin. (2) din lege, precum și transmiterea altor documente decât cele necesare îndeplinirii formalităților de atestare sau de acordare a mărcii sociale se pot realiza și prin poștă cu confirmare de primire sau prin poșta electronică, utilizând adresa de e-mail a agenției de ocupare. (la 15-07-2022, Articolul 24 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 )  +  Articolul 25(1) Atestatul prevăzut la art. 4 alin. (8) sau certificatul prevăzut la art. 13 alin. (2) se eliberează din carnet cu matcă și se întocmește astfel încât matca carnetului, care rămâne în arhiva agenției de ocupare cu termen permanent, să aibă înscrise toate datele de pe exemplarul original al atestatului, respectiv al certificatului care se eliberează persoanei juridice de drept privat.(2) În situația pierderii, distrugerii sau deteriorării atestatului ori certificatului, persoana juridică de drept privat titulară a acestor documente poate solicita agenției de ocupare emitente un duplicat, pe baza unei cereri, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 12, însoțită de dovada publicării pierderii, distrugerii sau deteriorării atestatului sau certificatului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. (la 15-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 25 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 ) (3) Duplicatul atestatului sau certificatului se întocmește, după caz, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, respectiv în anexa nr. 8, astfel încât datele care se înscriu sunt cele existente în matca carnetului aflat în arhiva agenției de ocupare emitente, corespunzător exemplarului original. Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în cazul eliberării duplicatului atestatului sau certificatului.(4) Pe atestatul și certificatul întocmite potrivit alin. (3), inclusiv pe matca carnetului din care se eliberează aceste documente, se înscrie mențiunea "duplicat" și se completează seria și numărul atestatului sau certificatului original.(5) Termenul pentru eliberarea duplicatului este de 30 de zile de la data înregistrării cererii prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 26Prin ordin al Ministrului Muncii și Solidarității Sociale va fi aprobat un ghid orientativ privind indicatorii de rezultat, de realizare imediată/output și indicatori de impact, care să fie utilizați de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserție în raportările anuale. (la 15-07-2022, sintagma: Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Punctul 33, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 )  +  Articolul 27Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în baza declarației al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9. (la 15-07-2022, Articolul 27 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 )  +  Articolul 28Anexele nr. 1-4, 5A, 5B și 6-12 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. (la 15-07-2022, Articolul 28 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 )  +  Anexa nr. 1la normele metodologice^1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. (la 15-07-2022, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 31, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 )  +  Anexa nr. 2la normele metodologice
  CEREREpentru acordarea atestatului de întreprindere socială
  Domnule/Doamnă director executiv,1. Subsemnatul(a), ....................., posesor(oare) al(a) actului de identitate ....... seria ....... nr. ......., eliberat de ................... la data ..........…...., CNP/CIF ................., în calitate de .................................^1, conform .....................................................^2,în temeiul Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare (lege), și al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016, cu modificările și completările ulterioare, solicit acordarea atestatului de întreprindere socială2. pentru persoana juridică de drept privat ................................................................., cod unic de înregistrare (CUI)/cod de înregistrare fiscală (CIF) ........................., înregistrată în/la .......................................... cu nr. ....................,3. care aparține următoarei categorii din cele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare:[ ] societate cooperativă;[ ] cooperativă de credit;[ ] asociație;[ ] fundație;[ ] casă de ajutor reciproc a salariaților;[ ] casă de ajutor reciproc a pensionarilor;[ ] societate agricolă;[ ] cooperativă agricolă;[ ] federație;[ ] uniune a persoanelor juridice de tipul …………………………………………;[ ] alte categorii de persoane juridice de tipul ……………………………………………………………, care respectă:- definiția economiei sociale prevăzută la art. 2 din lege, conform actelor legale de înființare și funcționare, respectiv ……………, pagina …….;- principiile economiei sociale prevăzute la art. 4 din lege, conform actelor legale de înființare și funcționare, respectiv ……………………………, pagina …….,4. are sediul social în: localitatea ........................., str. ...................….. nr. ..............., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul .........., cod poștal ................, telefon ..............., fax .............., e-mail ....................., website ……........……….,5. în actele de înființare și funcționare are prevăzute următoarele:a) scopul social al activității desfășurate;b) principiile economiei sociale prevăzute la art. 4 din lege;c) criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege
  CriteriuActul de înființare și funcționare (denumirea)Pagină și paragraf
  a) acționează în scop social și/sau în interesul general al comunității
  b) alocă minimum 70% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare
  c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale
  d) aplică principiul echității sociale față de angajați, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de 1 la 8
  Opis documente anexate cererii care sunt depuse pentru acordarea atestatului de întreprindere socială
  Nr. crt.Denumirea actuluiNr. și data actului/EmitentNr. file
  1.Actele de înființare și funcționare (denumirea fiecărui act în funcție de tipul solicitantului)
  2.Copie act identitate reprezentant legal/împuternicit semnatar al cererii
  3.Împuternicire notarială pentru împuternicit (după caz)
  4.Declarație de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
  5.
  Prezenta cerere este întocmită într-un exemplar original, pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații. Data: .................................... Numele și prenumele ....................... Semnătura .................................
  ^1 Se completează după caz, de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită notarial în acest scop.^2 Se completează tipul și numărul documentului care dovedește calitatea de reprezentant legal sau persoană împuternicită notarial în acest scop. (la 15-07-2022, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 31, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 )
   +  Anexa nr. 3la normele metodologice*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil. (la 15-07-2022, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 31, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 )  +  Anexa nr. 4la normele metodologice
  CEREREde prelungire a atestatului de întreprindere socială
  Domnule/Doamnă director executiv,1. Subsemnatul(a), ......................................, posesor(oare) al(a) actului de identitate .................. seria ....... nr. .................…....., eliberat de ............................................. la data ...........…...., CNP/CIF .........................., în calitate de ...............................^1, conform ..............................................................^2,în temeiul Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare (lege), și al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016, cu modificările și completările ulterioare, solicit prelungirea atestatului de întreprindere socială2. pentru persoana juridică de drept privat ............................……………………………………, cod unic de înregistrare (CUI)/cod de înregistrare fiscală (CIF) ............................, înregistrată în/la ............................... cu nr. ...................................................,3. care deține Atestatul de întreprindere socială seria ................ nr. .................... data .........................., anexat în original,4. care aparține următoarei categorii din cele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare:[ ] societate cooperativă;[ ] cooperativă de credit;[ ] asociație;[ ] fundație;[ ] casă de ajutor reciproc a salariaților;[ ] casă de ajutor reciproc a pensionarilor;[ ] societate agricolă;[ ] cooperativă agricolă;[ ] federație;[ ] uniune a persoanelor juridice de tipul ..........................................................;[ ] alte categorii de persoane juridice de tipul ........................................................, care respectă:- definiția economiei sociale prevăzută la art. 2 din lege, conform actelor legale de înființare și funcționare, respectiv ............, pagina ...................;- principiile economiei sociale prevăzute la art. 4 din lege, conform actelor legale de înființare și funcționare, respectiv ..........., pagina ..........................,5. are sediul social în: localitatea .............................., str. ........................ nr. .........., bl. ........, sc. .........., et. ......, ap. ........, județul/sectorul ............................, cod poștal .................., telefon ....................................................., fax ..................................., e-mail ..............................................................................., website ..........................,6. în actele de înființare și funcționare are prevăzute următoarele:a) scopul social al activității desfășurate;b) principiile economiei sociale prevăzute la art. 4 din lege;c) criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege
  CriteriuActul de înființare și funcționare (denumirea)Pagină și paragraf
  a) acționează în scop social și/sau în interesul general al comunității
  b) alocă minimum 70% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare
  c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale
  d) aplică principiul echității sociale față de angajați, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de 1 la 8
  ^1 Se completează după caz, de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită notarial în acest scop. ^2 Se completează tipul și numărul documentului care dovedește calitatea de reprezentant legal sau persoană împuternicită notarial în acest scop.
  Opis documente anexate cererii care sunt depuse pentru prelungirea atestatului de întreprindere socială
  Nr. crt.Denumirea actuluiNr. și data actului/emitentNr. file
  1.Actele de înființare și funcționare (denumirea fiecărui act în funcție de tipul solicitantului)
  2.Atestatul de întreprindere socială seria .......... nr. .............. data................, anexat în original
  3.Copie act identitate reprezentant legal/împuternicit semnatar al cererii
  4. Împuternicire notarială pentru împuternicit (după caz)
  5.Declarație de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
  Prezenta cerere este întocmită într-un exemplar original, pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații. Data: .................................... Numele și prenumele .......................... Semnătura ..................................
  (la 15-07-2022, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 31, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 )
   +  Anexa nr. 5Ala normele metodologice
  RAPORT DE ACTIVITATE
  privind activitatea desfășurată de întreprinderea socială/întreprinderea socială de inserție în anul ..................
  Denumirea întreprinderii sociale/întreprinderii sociale de inserție ...............................CUI/CIF.......................Cod/Coduri CAEN .............................. Domeniu de activitate: .........................– Număr de salariați la finele anului ...........– Număr de membri la finele anului ............– Număr de voluntari la finele anului ...........Seria și numărul atestatului de întreprindere socială și perioada de valabilitate a acestuia (Se va preciza dacă pe durata anului de raportare a avut perioade când atestatul a fost suspendat.): ..............................................................Seria și numărul certificatului de întreprindere socială de inserție și perioada de valabilitate a acestuia (Se va preciza dacă pe durata anului de raportare a avut perioade când certificatul a fost suspendat.): .................................A. Activitatea desfășurată în anul de raportare1. Viziunea, misiunea, scopul, valorile și principiile întreprinderii sociale2. Obiectivele întreprinderii sociale (pentru anul de raportare)3. Descrierea activității desfășurate în anul de raportare– se va menționa și dacă întreprinderea socială/întreprinderea socială de inserție a avut activitatea suspendată, perioada/ perioadele de suspendare a activității și cauzele care au determinat suspendarea activității, inclusiv a activității cu scop social.4. Facilități și măsuri de sprijin de care a beneficiat întreprinderea socială/întreprinderea socială de inserție [Se menționează sprijinul de care a beneficiat conform prevederilor art. 19-21 din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare (lege)]. 5. Rezultate obținute conform obiectivelor propuse în anul de raportareB. Raportul social1. Obiectivele sociale ale întreprinderii sociale/întreprinderii sociale de inserție (pentru anul de raportare)2. Domeniul intervenției sociale (de exemplu: servicii sociale; locuințe și nevoi de bază; educație sau formare profesională; ocuparea forței de muncă și instruire; sănătate mintală; sănătate/domeniul medical; bunăstarea socială sau personală; politici publice/educație civică; conservarea mediului înconjurător și schimbarea climatică; altele)3. Resurse utilizate în activitatea desfășurată (financiare - de exemplu: fonduri europene, internaționale, altele; materiale; de personal, alte tipuri de resurse)4. Nevoi sociale identificate (corespunzător activității sociale desfășurate în anul de raportare)5. Grupul-țintă al intervenției sociale (descrierea categoriilor de persoane ale căror nevoi sociale au fost soluționate prin activitatea întreprinsă, de exemplu: beneficiari direcți și familiile beneficiarilor direcți; propriul personal și/sau familia acestuia, parteneri, alte categorii de părți/persoane/grupuri interesate sau implicate în activitatea socială desfășurată sau care pot influența semnificativ desfășurarea acesteia)6. Activitatea socială desfășurată:6.1. Rezultate obținute. Se va ține cont de relevanța, eficiența, eficacitatea, impactul și sustenabilitatea activității în anul de raportare. În acest sens, raportul va conține:– enumerarea rezultatelor concrete ale intervenției sociale, prezentarea rezultatelor obținute în funcție de obiectivele propuse în anul anterior, astfel:a) obiective realizate;b) obiective nerealizate;c) obiective neplanificate și realizate;– descrierea serviciilor prestate/produselor dezvoltate/altor activități întreprinse și a modului în care acestea au contribuit la realizarea nevoilor sociale ale actorilor interesați.6.2. Schimbarea socială produsă: prezentarea îmbunătățirii produse în mod direct de către activitatea socială a întreprinderii sociale în viața persoanelor aparținând grupului-țintă identificat și a familiilor acestora, după caz6.3. Factori externi intervenției sociale care au influențat obținerea rezultatelor sociale (dacă este cazul)7. Respectarea condițiilor specifice prevăzute la art. 10 din lege de către întreprinderile sociale de inserție
  Indicator/Lună010203040506070809101112
  Număr total angajați/membri cooperatori
  Număr angajați/membri cooperatori aparținând grupului vulnerabil
  Procent % angajați
  Totalul timpului de lucru al tuturor angajaților/ membrilor cooperatori (ore)
  Timpul de lucru cumulat al angajaților/membrilor cooperatori aparținând grupului vulnerabil (ore)
  Procent % timp de lucru
  8. Măsuri de acompaniament implementate pentru angajații/membrii cooperatori aparținând grupului vulnerabil
  Măsuri de acompaniamentNumăr angajați/membri din grupuri vulnerabile care au beneficiat de măsuri de acompaniament
  Informare și consiliere profesională
  Forme de pregătire profesională
  Acces la formare profesională
  Mediere
  Adaptarea și accesibilizarea locului de muncă la capacitatea persoanei
  Ucenicie și practică
  Alte măsuri de acompaniament care să asigure inserția profesională și socială (Se specifică tipul măsurii.)
  Altele
  …..
  C. Raport financiar1. Prezentarea modului de îndeplinire a criteriului privind reinvestirea procentului de 70% conform art. 8 alin. (4) lit. b) din legeSe vor prezenta conform bilanțului contabil.
  Nr. crt.Indicatori conform bilanțuluiValoarea indicatorului
  Activitatea economică (lei)Activitate nonprofit (lei)Total (lei)
  Venituri
  Cheltuieli
  Rezultat financiar net:
  Profit/Excedent net
  Pierdere netă
  Valoarea profitului/excedentului repartizat conform art. 8 alin. (4) lit. b) din lege, total, din care:
  - Scop social
  - Rezerva statutară
  Întreprinderea socială/Întreprinderea socială de inserție a repartizat ………% din profitul/excedentul realizat scopului social și rezervei statutare, în baza …………………………………………………… (Se menționează documentul statutar prin care s-a realizat repartizarea profitului/excedentului - exemplu: Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. ……. din data ……….….)
  2. Prezentarea modului de îndeplinire a criteriului privind principiul echității sociale față de angajați, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de 1 la 8 conform art. 8 alin. (4) lit. d) din lege.
  Denumirea postului cu salariul de bază brut lunar maximSalariul de bază brut lunar conform contractului individual de muncă (lei)
  Denumirea postului cu salariul de bază brut lunar minimSalariul de bază brut lunar conform contractului individual de muncă (lei)
  Raport calculat1 la ……. 8
  (Raportul se calculează prin împărțirea/raportarea salariului celui mai mare la salariul cel mai mic. Rezultatul obținut se prezintă astfel: 1 la …. 8. Exemplu: 2.000 lei/lună salariul minim, 15.000 lei/lună salariul maxim - raportul este de 1 la 7,5.)

  Reprezentantul întreprinderii sociale/ întreprinderii sociale de inserție,
  ......................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura și ștampila
  ......................................
  Data ................
  Responsabilul financiar al întreprinderii sociale/ întreprinderii sociale de inserție,
  ......................................
  (numele și prenumele)
  Semnătura
  ......................................
  (la 15-07-2022, Anexa nr. 5A a fost modificată de Punctul 31, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 )
   +  Anexa nr. 5Bla normele metodologiceEXTRAS RAPORT SOCIAL ANUALprivind activitatea cu caracter social desfășurată deîntreprinderea socială/ întreprinderea socială deinserție ...... în anul ......● Date de identificare (date de contact sediul juridic/sediul social, reprezentant legal)..............................................................● Seria și numărul atestatului de întreprindere socială..............................................................● Seria și numărul certificatului de întreprindere socială de inserție..............................................................1. Obiectivele sociale ale întreprinderii sociale/întreprinderii sociale de inserție (pentru anul raportat)2. Domeniul intervenției sociale (de exemplu: servicii sociale; locuințe și nevoi de bază; educație sau formare profesională; ocuparea forței de muncă și instruire; sănătate mintală; sănătate/domeniul medical; bunăstarea socială sau personală; politici publice/educație civică; conservarea mediului înconjurător și schimbarea climatică; altele)3. Resurse utilizate în activitatea desfășurată (financiare - de exemplu: fonduri europene, internaționale, altele; materiale; de personal, alte tipuri de resurse)4. Nevoi sociale identificate (corespunzător activității sociale desfășurate în anul raportat)5. Grupul-țintă al intervenției sociale (descrierea categoriilor de persoane ale căror nevoi sociale au fost soluționate prin activitatea întreprinsă; de exemplu: beneficiari direcți și familiile beneficiarilor direcți; propriul personal și/sau familia acestuia, parteneri, alte categorii de părți/persoane/grupuri interesate sau implicate în activitatea socială desfășurată sau care pot influența semnificativ desfășurarea acesteia)6. Activitatea socială desfășurată:6.1. Rezultate obținute. Se va ține cont de relevanța, eficiența, eficacitatea, impactul și sustenabilitatea activității în anul raportat. În acest sens, raportul va conține:● enumerarea rezultatelor concrete ale intervenției sociale, prezentarea rezultatelor obținute în funcție de obiectivele propuse în anul anterior, astfel:a. obiective realizate;b. obiective nerealizate;c. obiective neplanificate și realizate;d. indicatori de rezultat, de realizare imediată/output, precum și indicatori de impact;● descrierea serviciilor prestate/a produselor dezvoltate/a altor activități întreprinse și a modului în care acestea au contribuit la realizarea nevoile sociale ale actorilor interesați;6.2. Schimbarea socială produsă: prezentarea îmbunătățirii efective prin activitatea socială a întreprinderii sociale în viața persoanelor aparținând grupului-țintă identificat și a familiilor acestora, după caz;6.3. Factori externi intervenției sociale care au influențat obținerea rezultatelor sociale (dacă este cazul). Reprezentantul Responsabilul financiar întreprinderii sociale/ al întreprinderii sociale/ întreprinderii sociale întreprinderii sociale de inserție, de inserție, ....................... .......................... (numele și prenumele) (numele și prenumele) Semnătura și ștampila Semnătura ..................... ........................ Data ...............  +  Anexa nr. 6la normele metodologice
  CERERE pentru acordarea mărcii sociale
  Domnule/Doamnă director executiv, 1. Subsemnatul(a), ............................................................................., posesor(oare) al(a) actului identitate ............................. seria ...... nr. ................., eliberat de ............................................... la data ....................…...., CNP/CIF ........................................, în calitate de ....................................^1, conform ................................................................................^2, în temeiul Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare (lege), și al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016, cu modificările și completările ulterioare, solicit acordarea mărcii sociale 2. pentru persoana juridică de drept privat ...................................., cod unic de înregistrare (CUI)/cod de înregistrare fiscală (CIF) ......................................., înregistrată în/la ............................................ cu nr. .................................................... și având Atestatul de întreprindere socială (în situația în care acesta a fost solicitat și obținut anterior solicitării mărcii sociale) seria ......................... nr. ........................, 3. care aparține următoarei categorii din cele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare: [ ] societate cooperativă; [ ] cooperativă de credit; [ ] asociație; [ ] fundație; [ ] casă de ajutor reciproc a salariaților; [ ] casă de ajutor reciproc a pensionarilor; [ ] societate agricolă; [ ] cooperativă agricolă; [ ] federație; [ ] uniune a persoanelor juridice de tipul .........................; [ ] alte categorii de persoane juridice de tipul ........................, care respectă: - definiția economiei sociale prevăzută la art. 2 din lege, conform actelor legale de înființare și funcționare, respectiv ..........................................., pagina ........; - principiile economiei sociale prevăzute la art. 4 din lege, conform actelor legale de înființare și funcționare, respectiv ......................., pagina ........, 4. are sediul social în: localitatea .........................................., str. ...................................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ...., județul/sectorul ..................................., cod poștal ...................., telefon ..........................................., fax ...................................., e-mail ................................................................................, website .................................,
  5. în actele de înființare și funcționare are prevăzute criteriile de la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare:
  CriteriuActul de înființare și funcționare (denumirea)Pagină și paragraf
  a) acționează în scop social și/sau în interesul general al comunității
  b) alocă minimum 70% din profitul/excedentul realizat scopului social și rezervei statutare
  c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale
  d) aplică principiul echității sociale față de angajați, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de 1 la 8
  6. și îndeplinește condițiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare, pe baza actelor justificative care însoțesc această cerere
  a) are cel puțin 30% din personalul angajat sau membrii cooperatori aparținând grupului vulnerabil și timpul de lucru cumulat al acestor angajați reprezintă cel puțin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților;Da o Nu o
  b) are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor și șomajului prin inserția socioprofesională a persoanelor defavorizate.Da o Nu o
  Opis documente anexate cererii care sunt depuse pentru acordarea mărcii sociale
  Nr. crt.Denumirea actuluiNr. și data actului/emitentNr. file
  1.Actele de înființare și funcționare (denumirea fiecărui act în funcție de tipul solicitantului)
  2.Atestatul de întreprindere socială (dacă este cazul)
  3.Copie act identitate reprezentant legal/împuternicit semnatar al cererii
  4.Împuternicire notarială pentru împuternicit (după caz)
  5.Situația privind personalul angajat cu contract individual de muncă (conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016, cu modificările și completările ulterioare)
  6.Contractele individuale de muncă ale persoanelor aparținând grupului vulnerabil
  7.Documente justificative care atestă apartenența la grupul vulnerabil
  8.
  Prezenta cerere este întocmită într-un exemplar original, pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații. Prezentul document reprezintă și cerere pentru acordarea atestatului de întreprindere socială în situația în care se solicită împreună atestatul de întreprindere socială și marca socială. Data: .................................... Numele și prenumele .......................... Semnătura ..................................
  ^1 Se completează, după caz, de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită notarial în acest scop.^2 Se completează tipul și numărul documentului care dovedește calitatea de reprezentant legal sau persoană împuternicită în acest scop. (la 15-07-2022, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 31, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 )
   +  Anexa nr. 7la normele metodologice............................................................................................. (denumirea persoanei juridice de drept privat)CUI/CIF ..................................................................,sediul social în localitatea ....................................................,str. ............................................................................nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. .....,județul/sectorul ................., cod poștal ..............,telefon ..................., fax ..........................,e-mail ..............................................,website: .................................................
  SITUAȚIE
  privind personalul angajat cu contract individual de muncă sau convenție individuală de muncă^1)
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:A - Data angajăriiB - Funcția/Ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România (COR) sau altor acte normativeC - Cod CORD - Tipul contractului individual de muncă/convenției individuale de muncăE - Data început (pentru contractele pe perioadă determinată)F - Data sfârșit (pentru contractele pe perioadă determinată)G - Durata timpului de muncă, conform contractului individual de muncă/convenției individuale de muncă (se exprimă în ore)H - Salariul de bază lunar brut și sporurile, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă/convenția individuală de muncăI - Categoria de persoane vulnerabile din care face parte persoana angajată, conform art. 2 lit. ……….... din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016, cu modificările și completările ulterioare
  Nr. crt.Numele și prenumele persoanei angajate cu contract individual de muncă/ convenție individuală de muncăCodul numeric personalNumărul contractului individual de muncă/ convenției individuale de muncăData contractului individual de muncă/ convenției individuale de muncăABCDEFGHI
  1
  2
  ....
  Data: ......................
  Numele și prenumele ..................................
  Funcția/Ocupația ...........................
  Semnătura .................................
  ^1) Situația se completează cu toate persoanele care sunt angajate cu contract individual de muncă/convenție individuală de muncă în cadrul persoanei juridice de drept privat, indiferent dacă aparțin sau nu grupului vulnerabil definit conform și în aplicarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare. (la 15-07-2022, Anexa nr. 7 a fost modificată de Punctul 31, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 )
   +  Anexa nr. 8la normele metodologice*) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil. (la 15-07-2022, Anexa nr. 8 a fost modificată de Punctul 31, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 )  +  Anexa nr. 9la normele metodologice
  DECLARAȚIE
  privind prelucrarea datelor cu caracter personal
  Subsemnatul/Subsemnata, ...................................................................................., cu domiciliul în localitatea ............................................................, sectorul/județul .........................................................., str. ................................................... nr. .........., bl. ..............., sc. .............., ap. ................, et. .........., posesor(oare) al(a) BI/CI seria ......... nr. .................................., CNP ........................................................, nr. de telefon .........................................., adresa de e-mail: ................................................................, declar că am luat la cunoștință că datele mele cu caracter personal vor fi prelucrate de către Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București/agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), aplicabil din data de 25.05.2018.
  Data:
  ....................
  Semnătura:
  .................................
  (la 15-07-2022, Actul a fost completat de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 )
   +  Anexa nr. 10la normele metodologiceÎntreprinderea socială de inserție: ..................................Adresa: ......................................CUI: .............................Telefon: ..............................E-mail: ......................Către: Primăria ..............................Domnule primar,Subsemnatul(a............................................. în calitate de administrator al întreprinderii sociale de inserție ..................................................., Certificat de întreprindere socială de inserție seria ......., nr. ........., în temeiul art. 19 din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare, vă solicit să aprobați:[ ] atribuirea unor spații și/sau terenuri aflate în domeniul public al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în scopul desfășurării activităților pentru care le-a fost acordată marca socială;[ ] sprijin în promovarea produselor realizate și/sau furnizate, serviciilor prestate ori lucrărilor executate în comunitate, precum și în identificarea unor piețe de desfacere a acestora;[ ] alte facilități și scutiri de taxe și impozite acordate de autoritățile administrației publice locale, în condițiile legii.În susținerea prezentei cereri, anexăm următoarele documente:• atestat de întreprindere socială; • certificat de întreprindere socială de inserție;• memoriu justificativ din care să rezulte necesitatea și oportunitatea acordării acestor facilități.
  Numele și prenumele ...............................
  Semnătură .....................
  Data ..............................
  (la 15-07-2022, Actul a fost completat de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 )
   +  Anexa nr. 11la normele metodologiceNr. înregistrare întreprindere socială/BucureștiÎntreprindere socială de inserție ...........................Nr. înregistrare AJOFM ……./AMOFM...../.........../....... (indicativ județ)
  NOTIFICARE
  Către: Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ..................................../ Municipiului București/..............................................................., (denumirea întreprinderii sociale/întreprinderii sociale de inserție) cod unic de înregistrare/cod fiscal (CUI/CIF) ......................................................, reprezentată prin doamna/domnul ............................................................, având funcția de ..........................................., deținătoarea Atestatului de întreprindere socială seria ............ nr. ........... din data ........................., eliberat în data de .......................... de AJOFM ............................................./AMOFM București, respectiv a Certificatului de întreprindere socială de inserție seria ................ nr. ............. din data ......................., eliberat în data de ......................... de AJOFM ......................................./AMOFM București,în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (8) și art. 13 alin. (5) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016, cu modificările și completările ulterioare, vă notificăm renunțarea la:– statutul de întreprindere socială – statutul de întreprindere socială de inserție Precizăm că am înțeles că prezenta notificare își produce efectele de la data înregistrării la AJOFM …………………../AMOFM București și constituie actul nostru de voință ..…..Prezentăm în original următoarele:– Atestatul de întreprindere socială seria ..... nr. ......– Certificatul de întreprindere socială de inserție seria ..... nr. .....Data ............... Semnătura ............... LS
  Se completează de AJOFM/AMOFM București S-a restituit:- Atestatul de întreprindere socială seria ….. nr. …….- Certificatul de întreprindere socială de inserție seria ….. nr. ..…….Data ………………..CES: ………………………… numele prenumele/semnătura LS
  Prezenta notificare, completată în doua exemplare, câte una pentru fiecare parte, constituie documentul în baza căruia se emite decizia directorului executiv al agenției județene pentru ocuparea forței de muncă/Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă București de retragere a atestatului și/sau certificatului și se fac înregistrările în registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale. (la 15-07-2022, Actul a fost completat de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 )
   +  Anexa nr. 12la normele metodologice
  CERERE de eliberare a duplicatului la atestatul de întreprindere socială/ certificatul de întreprindere socială de inserție
  Domnule/Doamnă director executiv, 1. Subsemnatul(a), ................................................................................. posesor(oare) al/a actului de identitate ............................. seria ....... nr. ................., eliberat de ......................................... la data ....................., CNP/CIF ................................................, în calitate de .............................................^1, conform .........................................................................^2, în temeiul Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare, și al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016, cu modificările și completările ulterioare, solicit eliberarea unui duplicat la atestatul de întreprindere socială/certificatul de întreprindere socială de inserție 2. pentru persoana juridică de drept privat ..........................................................................., cod unic de înregistrare (CUI)/cod de înregistrare fiscală (CIF) ...................................., înregistrată în/la ....................................., cu nr ............................................., 3. care deține Atestatul de întreprindere socială seria ................ nr. .................. data ........................ și Certificatul de întreprindere socială de inserție seria .............. nr. .................... data .........................., anexate în original, 4. care aparține următoarei categorii din cele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare: [ ] societate cooperativă; [ ] cooperativă de credit; [ ] asociație; [ ] fundație; [ ] casă de ajutor reciproc a salariaților; [ ] casă de ajutor reciproc a pensionarilor; [ ] societate agricolă; [ ] cooperativă agricolă; [ ] federație; [ ] uniune a persoanelor juridice de tipul ............................................; [ ] alte categorii de persoane juridice de tipul ..........................................., 5. are sediul social în: localitatea ................................................................, str. ................................................................ nr. ........., bl. ........, sc. ........, et. ........, ap. ....... județul/sectorul ........................................................................, cod poștal .................., telefon ......................................, fax ............................................, e-mail .................................................................................., website .................................................................,
  Prezenta cerere este întocmită într-un exemplar original, pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații. Data: .................................... Numele și prenumele ......................... Semnătura .........................................
  ^1 Se completează, după caz, de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită notarial în acest scop.^2 Se completează tipul și numărul documentului care dovedește calitatea de reprezentant legal sau persoană împuternicită în acest scop. (la 15-07-2022, Actul a fost completat de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 876 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 15 iulie 2022 )
  ------