ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 martie 2009  Notă
  Conform alineatului (1) al articolului 55, Capitolul VI din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 7 iulie 2022, în cuprinsul actelor normative și individuale în vigoare, acolo unde se face referire la deciziile emise de președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, se va citi ca făcându-se referire la deciziile emise de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.
  Luând în considerare că în scrisoarea de punere în întârziere din data de 29 ianuarie 2009 (Cauza nr. 2008/2.366) Comisia Europeană atrage atenția asupra faptului că au fost încălcate prevederile Directivei 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directiva-cadru),având în vedere că Guvernul României este invitat să răspundă la scrisoarea de punere în întârziere din cadrul acțiunii declanșate până în data de 2 aprilie 2009 și, în aceste condiții, elaborarea unui act normativ care să consfințească înființarea, organizarea și funcționarea autorității de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice sub controlul Parlamentului este o soluție ce va aduce stabilitate instituțională autorității naționale de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice, adoptarea proiectului de act normativ fiind în măsură, totodată, să creeze premisele închiderii procedurii de încălcare a normelor comunitare înainte de următoarea fază a acestei proceduri,ținând seama de acțiunile demarate la nivelul Comisiei Europene, în vederea asigurării stabilității și independenței autorității de reglementare din domeniul comunicațiilor electronice (principii reclamate și de necesitatea asigurării unei imparțialități în luarea deciziilor de reglementare de către autoritate), singura modalitate de a pune capăt procedurilor de încălcare a dreptului comunitar o reprezintă adoptarea, în regim de urgență, a unui act normativ care să așeze pe noi principii statutul, organizarea și funcționarea autorității de reglementare în domeniu. Urgența adoptării actului normativ este pe deplin justificată și prin raportare la prevederile art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată.Având în vedere necesitatea dezvoltării unui concept unitar și deschis asupra tehnologiei informației la nivel național, astfel încât beneficiile societății informaționale să fie materializate,ținând seama de posibilitatea reducerii cheltuielilor printr-o acțiune coordonată în scopul dezvoltării serviciilor societății informaționale și, pentru aceasta, de necesitatea realizării condițiilor pentru implementarea eficientă a politicilor din domeniu, activitate ce poate fi realizată numai prin intermediul unui unic coordonator al acestora,având în vedere lipsa unei coordonări naționale în ceea ce privește informatizarea administrației publice, materializată prin suprapuneri de proiecte, dezvoltări în discordanță cu cerințele utilizatorilor sau cu evoluția tehnologică,ținând seama de impactul specific al noilor tehnologii asupra administrației publice, incluzând reducerea cheltuielilor guvernamentale prin utilizarea de programe mai eficiente, creșterea eficienței și îmbunătățirea productivității prin utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC), fapt care favorizează simplificarea procesului administrativ și schimbul de informații interinstituțional,y având în vedere imposibilitatea exercitării de către Autoritatea Națională pentru Comunicații a funcției de administrare la nivel național a TLD (top level domain) ".ro" și a SLD (second level domain) ".eu" pentru numele de domenii rezervate de România, care, pentru a asigura continuitatea acordării numelor de domenii, este în continuare exercitată de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. București, fapt ce se situează în afara cadrului legal existent,întrucât, în lipsa unor reglementări imediate, există riscul creșterii cheltuielilor bugetare, cu implicații asupra deficitului bugetar,ținând cont că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații extraordinare și de urgență, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Se înființează Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, ca autoritate publică autonomă cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanțată integral din venituri proprii, prin reorganizarea Autorității Naționale pentru Comunicații, care se desființează.(1^1) În exercitarea atribuțiilor sale de reglementare prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, activitatea ANCOM nu va fi îngrădită de nicio altă autoritate, aceasta fiind independentă decizional, organizatoric și funcțional față de celelalte autorități publice. (la 10-07-2022, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (2) ANCOM are sediul central în municipiul București, precum și structuri teritoriale necesare desfășurării obiectului său de activitate.  +  Articolul 2(1) ANCOM are ca rol punerea în aplicare a politicii naționale în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale și al serviciilor poștale, inclusiv prin reglementarea pieței și reglementarea tehnică în aceste domenii.(2) ANCOM administrează și gestionează resursele limitate din domeniul comunicațiilor electronice, incluzând, dar fără a se limita la acestea, spectrul de frecvențe radio, resursele de numerotație și alte resurse tehnice asociate, și monitorizează benzile de frecvențe radio cu utilizare neguvernamentală.(3) ANCOM verifică și controlează îndeplinirea obligațiilor privind utilizarea eficientă și eficace a spectrului de frecvențe radio cu utilizare neguvernamentală și controlează îndeplinirea obligațiilor privind utilizarea resurselor de numerotație și a resurselor tehnice asociate. (la 10-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (3^1) ANCOM deține calitatea de autoritate de supraveghere și control al pieței echipamentelor radio și a echipamentelor în domeniul compatibilității electromagnetice. (la 10-07-2022, Articolul 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (4) În vederea elaborării politicii naționale în domeniu, ANCOM va pune la dispoziția ministerului de specialitate rapoarte, studii și analize realizate de aceasta. Pentru buna coordonare a reprezentării României în organismele internaționale, ANCOM are obligația de a informa lunar ministerul de specialitate despre rezultatele întâlnirilor internaționale unde a fost reprezentată. (la 10-07-2022, Alineatul (4) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 4, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 3În vederea realizării rolurilor sale, ANCOM îndeplinește următoarele funcții:a) de punere în aplicare a politicii și strategiei sectoriale în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale și al serviciilor poștale; (la 10-07-2022, Litera a) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 5, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) b) de administrare și de gestionare a resurselor limitate, prin care planifică, alocă, urmărește și evaluează utilizarea acestora pentru punerea în aplicare a politicilor în domeniu prin:1. administrarea spectrului radio prin planificarea, atribuirea, alocarea benzilor de frecvențe, asignarea și monitorizarea frecvențelor radio din benzile de frecvențe cu utilizare neguvernamentală, precum și coordonarea la nivel național a gestionării frecvențelor radio în conformitate cu Tabelul național de atribuire a benzilor de frecvențe radio, denumit în continuare TNABF, și cu acordurile internaționale la care România este parte; (la 10-07-2022, Punctul 1. din Litera b) , Articolul 3 a fost modificat de Punctul 6, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 1^1. administrarea și gestionarea spectrului de frecvențe radio pentru serviciile de radiocomunicații spațiale asociate pozițiilor orbitale geostaționare și orbitelor spațiale conform procedurilor cuprinse în Regulamentul radiocomunicațiilor al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, astfel încât să se preîntâmpine producerea de interferențe prejudiciabile; urmărește utilizarea rațională, echitabilă și eficientă a spectrului de frecvențe radio pentru serviciile de radiocomunicații spațiale care utilizează poziții orbitale geostaționare sau alte orbite spațiale; (la 10-07-2022, Litera b) din Articolul 3 a fost completată de Punctul 7, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 2. gestionarea eficientă a benzilor de frecvențe radio cu statut de utilizare neguvernamentală în conformitate cu TNABF, prin alocarea și/sau asignarea frecvențelor radio, în scopul asigurării unei utilizări raționale și eficiente a acestora; (la 10-07-2022, Punctul 2. din Litera b) , Articolul 3 a fost modificat de Punctul 8, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 3. administrarea și alocarea resurselor de numerotație și a resurselor tehnice asociate pentru rețele și servicii de comunicații electronice, inclusiv prin elaborarea Planului național de numerotație, denumit în continuare PNN, a unor planuri comune de numerotație împreună cu autoritățile competente din alte state membre ale Uniunii Europene; (la 10-07-2022, Punctul 3. din Litera b) , Articolul 3 a fost modificat de Punctul 8, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 4. gestionarea resurselor de numerotație la nivel național, în vederea utilizării raționale și eficiente a acestora;5. administrarea și gestionarea altor resurse limitate în domeniul comunicațiilor electronice;c) de reglementare a activităților în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale și al serviciilor poștale, prin adoptarea și implementarea de decizii cu caracter normativ și individual, precum și de proceduri funcționale, operaționale și financiare, prin care se pun în aplicare politicile în domeniu, de urmărire și control al respectării acestora;d) de elaborare de norme secundare specifice domeniului comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale; (la 04-04-2013, Lit. d) a art. 3 a fost modificată de subpct. 1 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. ) e) de reprezentare în organismele și organizațiile naționale, regionale și internaționale în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale și de administrare a resurselor limitate din domeniul comunicațiilor electronice; (la 10-07-2022, Litera e) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 9, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) f) de colaborare și comunicare cu celelalte structuri ale administrației publice, cu societatea civilă și cu cetățenii, precum și cu furnizorii de rețele și de servicii în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale și al serviciilor poștale;g) de organ de decizie, în condițiile legii, în soluționarea de litigii între furnizorii de rețele și/sau servicii de comunicații electronice, în scopul asigurării liberei concurențe și al protecției intereselor utilizatorilor pe piețele acestor servicii; (la 04-04-2013, Lit. g) a art. 3 a fost modificată de subpct. 1 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. ) h) de supraveghere și control al respectării de către utilizatorii resurselor limitate a obligațiilor ce le revin potrivit legii și actelor administrative prin care au dobândit dreptul de a le utiliza;i) de elaborare de proceduri și norme cu caracter tehnic specifice activității ANCOM;j) de supraveghere și control al pieței echipamentelor radio și al pieței echipamentelor în domeniul compatibilității electromagnetice; (la 10-07-2022, Litera j) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 9, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) k) de control pentru verificarea îndeplinirii obligațiilor referitoare la utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio cu statut de utilizare neguvernamentală. (la 10-07-2022, Litera k) din Articolul 3 a fost modificată de Punctul 9, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 4(1) În îndeplinirea rolului și funcțiilor sale legale, ANCOM se consultă și colaborează cu Consiliul Concurenței, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Consiliul Național al Audiovizualului, inclusiv prin furnizarea reciprocă de informații necesare aplicării prevederilor legislației din domeniul de competență al acestora. Instituția care primește informațiile asigură același nivel de confidențialitate precum instituția care le furnizează.(2) În activitatea sa, ANCOM susține obiectivele Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice, denumit în continuare OAREC, în vederea creării unui cadru de reglementare armonizat și coerent la nivel european. În acest sens, în exercitarea atribuțiilor sale, ANCOM are în vedere orientările, avizele, recomandările, pozițiile comune, bunele practici și metodologiile adoptate de OAREC.(3) ANCOM promovează concurența în ceea ce privește:a) furnizarea rețelelor de comunicații electronice și a facilităților asociate, inclusiv concurența eficientă bazată pe infrastructuri;b) furnizarea serviciilor de comunicații și a serviciilor asociate;c) furnizarea serviciilor poștale. (la 10-07-2022, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 10, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 5ANCOM asigură utilizarea eficientă a resurselor limitate din domeniul comunicațiilor electronice și serviciilor poștale, acționând în special în următoarele direcții:a) evitarea tezaurizării resurselor limitate, datorată neutilizării acestora la nivelul alocării din licențe;b) încurajarea investițiilor eficiente în infrastructură și promovarea inovației.  +  Articolul 6(1) ANCOM contribuie la dezvoltarea pieței interne a Uniunii Europene, în special prin:a) înlăturarea barierelor în calea investițiilor în rețele de comunicații electronice, furnizării la nivel european a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice, a facilităților și serviciilor asociate, precum și a serviciilor poștale;b) încurajarea inovării deschise, a implementării și dezvoltării de rețele de comunicații electronice transeuropene, a furnizării, disponibilității și interoperabilității serviciilor paneuropene și a conectivității dintre utilizatorii finali;c) sprijinirea armonizării anumitor numere sau categorii de resurse de numerotație în cadrul Uniunii Europene pentru servicii paneuropene sau transfrontaliere;d) cooperarea cu alte autorități cu atribuții similare din străinătate, inclusiv, atunci când este necesar, prin încheierea de acorduri de colaborare, precum și cu Comisia Europeană, OAREC și cu grupul pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio, denumit în continuare RSPG, în vederea dezvoltării unei practici de reglementare coerente și a aplicării unitare și concertate a legislației Uniunii Europene;e) promovarea coordonării politicilor ce privesc spectrul radio în Uniunea Europeană și, atunci când este cazul, promovarea unor condiții armonizate privind disponibilitatea și utilizarea eficientă a spectrului radio în scopul instituirii și funcționării pieței interne în domeniul comunicațiilor electronice, ținând cont, la utilizarea resursei limitate de spectru radio, printre altele, de aspectele economice, de securitate, de sănătate, de interes public, de libertate de exprimare, culturale, științifice, sociale și tehnice ale politicilor Uniunii Europene, precum și de opiniile exprimate cu ocazia consultărilor publice ce privesc utilizarea spectrului de frecvențe radio, în scopul optimizării utilizării resursei limitate de spectru radio și al evitării interferențelor prejudiciabile;f) cooperarea cu autorități similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene, cu Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul prin intermediul RSPG, la solicitarea acestora, în ceea ce privește planificarea strategică, coordonarea și armonizarea utilizării spectrului radio în Uniunea Europeană, în conformitate cu politicile Uniunii privind instituirea și funcționarea pieței interne a comunicațiilor electronice;g) asigurarea unui nivel adecvat al securității rețelelor publice de comunicații electronice sau serviciilor de comunicații electronice destinate publicului. (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 11, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (2) ANCOM promovează interesele utilizatorilor finali din Uniunea Europeană, în coordonare și cu alte autorități competente acolo unde este cazul, în special prin: (la 10-07-2022, Partea introductivă a alineatului (2) din Articolul 6 a fost modificată de Punctul 12, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) a) asigurarea unui nivel înalt de protecție a utilizatorilor finali în relațiile acestora cu furnizorii;b) implicarea în asigurarea unui nivel înalt de protecție a drepturilor persoanelor, în special a dreptului la viața privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;c) promovarea furnizării de informații clare, în special în ceea ce privește transparența tarifelor și a condițiilor de utilizare a serviciilor de comunicații electronice destinate publicului;d) asigurarea condițiilor de exercitare a dreptului de acces la serviciile din sfera serviciului universal în domeniul comunicațiilor electronice și în domeniul serviciilor poștale; (la 27-12-2011, Lit. d) a alin. (2) al art. 6 a fost modificată de pct. 5 al art. 158 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. ) d^1) promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor finali cu dizabilități în ceea ce privește posibilitățile de alegere și asigurarea condițiilor de acces echivalente celor de care beneficiază ceilalți utilizatori finali; (la 10-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost completat de Punctul 13, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) e) promovarea altor interese specifice ale utilizatorilor cu dizabilități, vârstnici sau cu nevoi sociale speciale, în special a celor referitoare la accesibilitatea tarifelor; (la 10-07-2022, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 6 a fost modificată de Punctul 14, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) f) asigurarea protejării integrității și securității rețelelor publice de comunicații electronice.g) promovarea posibilității utilizatorilor finali de a accesa și distribui informații sau de a utiliza aplicații ori servicii potrivit propriilor decizii. (la 27-12-2011, Lit. g) a alin. (2) al art. 6 a fost introdusă de pct. 6 al art. 158 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. ) h) promovarea conectivității, a accesului utilizatorilor la rețele de foarte mare capacitate, inclusiv rețele fixe, mobile și pe suport radio, și a utilizării acestor tipuri de rețele; (la 10-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost completat de Punctul 15, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) i) asigurarea conectivității, a disponibilității și a utilizării pe scară largă a rețelelor de foarte mare capacitate, inclusiv a rețelelor fixe, mobile și pe suport radio, și a serviciilor de comunicații electronice. (la 10-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost completat de Punctul 15, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 6^1În vederea atingerii obiectivelor prevăzute la art. 4-6, ANCOM aplică principiile imparțialității, obiectivității, transparenței, nediscriminării și proporționalității în activitatea de reglementare, printre altele, prin: (la 10-07-2022, Partea introductivă a articolului 6^1 a fost modificată de Punctul 16, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) a) promovarea unor reglementări predictibile prin asigurarea unei abordări coerente, revizuite la intervale de timp adecvate și prin cooperare cu alte autorități cu atribuții similare din alte state membre ale Uniunii Europene, cu OAREC, cu RSPG și cu Comisia Europeană; cooperarea cu OAREC și Comisia Europeană are în vedere în special identificarea tipurilor de instrumente și măsuri corective care sunt cele mai adecvate pentru abordarea tipurilor particulare de situații de pe piață; (la 10-07-2022, Litera a) din Articolul 6^1 a fost modificată de Punctul 16, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) b) asigurarea respectării principiului nediscriminării în tratamentul aplicat furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice sau furnizorilor de servicii poștale aflați în situații similare;c) abrogată; (la 10-07-2022, Litera c) din Articolul 6^1 a fost abrogată de Punctul 17, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) d) promovarea investițiilor eficiente și inovației în infrastructuri noi și îmbunătățite, inclusiv prin asigurarea asupra faptului că orice obligații de acces impuse au în vedere riscurile specifice asociate investiției și permit acordurile de cooperare între investitori și persoanele care solicită accesul, pentru a împărți riscurile investiției, asigurând în același timp concurența pe piață și respectarea principiului nediscriminării;e) luarea în considerare a condițiilor diverse care pot să apară în raport cu infrastructurile existente, cu mediul concurențial, cu situațiile în care se găsesc utilizatorii finali, în special consumatorii, în funcție de diferitele arii geografice din România, având în vedere inclusiv cazurile în care există infrastructuri la nivel local administrate de către persoane fizice care nu urmăresc un scop lucrativ; (la 10-07-2022, Litera e) din Articolul 6^1 a fost modificată de Punctul 18, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) f) impunerea de obligații de reglementare ex ante doar acolo unde nu există concurență efectivă sau sustenabilă și relaxarea sau retragerea acestor obligații acolo unde aceste condiții sunt îndeplinite.g) promovarea aplicării legislației într-un mod neutru din punct de vedere tehnologic, în măsura în care aceasta este în concordanță cu obiectivele prevăzute la art. 4-6 și fără a aduce atingere posibilității adoptării unor măsuri proporționale pentru promovarea anumitor servicii sau tehnologii, dacă acest lucru este justificat din perspectiva îndeplinirii acestor obiective. (la 10-07-2022, Articolul 6^1 a fost completat de Punctul 19, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (la 27-12-2011, Art. 6^1 a fost introdus de pct. 7 al art. 158 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. )  +  Articolul 7(1) În activitatea sa, ANCOM are în vedere respectarea principiului neutralității tehnologice, prin prisma fenomenului convergenței tehnologiilor, și contribuie, în limitele competențelor sale, la asigurarea implementării politicilor care urmăresc promovarea libertății de exprimare și de informare, a diversității culturale și lingvistice, precum și a pluralismului media.(2) În îndeplinirea atribuțiilor sale, ANCOM urmărește atingerea obiectivelor prevăzute la art. 4-6, luând în acest sens măsuri rezonabile, cu respectarea principiilor imparțialității, proporționalității, nediscriminării, transparenței și obiectivității. (la 10-07-2022, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 20, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 8(1) ANCOM va încuraja utilizarea standardelor și/sau a specificațiilor tehnice pentru furnizarea serviciilor, interfețelor tehnice și/sau funcțiilor rețelelor, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în măsura strict necesară asigurării interoperabilității serviciilor, a conectivității cap la cap, facilitării transferului de la un furnizor de servicii de acces la internet la altul și a portabilității numerelor și îmbunătățirii posibilităților de alegere pentru utilizatori.(2) Până la publicarea standardelor și specificațiilor prevăzute la alin. (1), ANCOM va încuraja implementarea standardelor și a specificațiilor adoptate de organizațiile europene de standardizare sau, în lipsa acestora, a standardelor și recomandărilor adoptate de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT), de Conferința Europeană a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații (CEPT), de Organizația Internațională de Standardizare (ISO) sau de Comisia Electrotehnică Internațională (IEC).(3) Prezentul articol nu se aplică în cazul cerințelor esențiale, specificațiilor de interfață sau standardelor armonizate pentru care se aplică prevederile legale privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio. (la 10-07-2022, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 21, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 9(1) În cazul în care Comisia Europeană adoptă recomandări în vederea asigurării aplicării armonizate a normelor comunitare în domeniul comunicațiilor electronice, ANCOM va ține seama în cel mai înalt grad de aceste recomandări în exercitarea atribuțiilor sale.(2) Dacă ANCOM optează să nu aplice o recomandare, va transmite o informare motivată Comisiei Europene.  +  Articolul 10(1) ANCOM exercită următoarele atribuții generale în domeniile comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio, compatibilității electromagnetice și serviciilor poștale: (la 10-07-2022, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 10 a fost modificată de Punctul 22, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 1. elaborează și adoptă reglementări și norme tehnice în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio/interfețelor radio și serviciilor poștale, precum și pentru utilizarea resurselor de numerotație; (la 10-07-2022, Punctul 1. din Alineatul (1) , Articolul 10 a fost modificat de Punctul 23, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 2. asigură reprezentarea în instituții și în organizații internaționale din domeniul reglementării comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio, compatibilității electromagnetice și serviciilor poștale, susținând, în cadrul acestora, politica și strategia națională în domeniu, și poate primi mandat pentru a încheia acorduri internaționale cu caracter tehnic; (la 10-07-2022, Punctul 2. din Alineatul (1) , Articolul 10 a fost modificat de Punctul 23, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 2^1. asigură, în calitate de autoritate de supraveghere și control al pieței echipamentelor radio și al pieței echipamentelor în domeniul compatibilității electromagnetice, reprezentarea în instituții internaționale și în cadrul grupurilor de lucru; cooperează cu autorități de supraveghere și control al pieței cu atribuții similare din Spațiul Economic European; (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 10 a fost completat de Punctul 24, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 3. colaborează cu instituții, inclusiv cu autoritățile competente din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, pentru frecvențele radio din benzile cu statut de utilizare guvernamentală sau în partaj guvernamental/neguvernamental, cu organizații naționale și participă în cadrul comitetelor tehnice ale instituțiilor sau organizaților internaționale din domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio, compatibilității electromagnetice, serviciilor poștale, inclusiv cu cele prevăzute la art. 6 alin. (1), și dezvoltă relațiile cu acestea și poate încheia acorduri de cooperare pentru a facilita colaborarea în materie de monitorizare și control, atunci când este necesar; (la 10-07-2022, Punctul 3. din Alineatul (1) , Articolul 10 a fost modificat de Punctul 25, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 3^1. acordă sprijin Comisiei Europene pentru stabilirea, aplicarea și verificarea îndeplinirii unor criterii de referință și a unor rapoarte privind eficacitatea măsurilor luate la nivelul Uniunii Europene cu privire la realizarea politicilor din domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio, compatibilității electromagnetice și al serviciilor poștale, colaborând pentru aceasta cu OAREC, RSPG sau, după caz, cu alte instituții și organizații naționale și internaționale ori autorități de reglementare; (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 10 a fost completat de Punctul 26, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 3^2. participă la lucrările comitetelor tehnice organizate în cadrul instituțiilor și organizațiilor naționale și internaționale de standardizare în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio, compatibilității electromagnetice și serviciilor poștale; (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 10 a fost completat de Punctul 26, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 4. pune în aplicare, în condițiile legii, acorduri internaționale în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio, compatibilității electromagnetice și serviciilor poștale; (la 10-07-2022, Punctul 4. din Alineatul (1) , Articolul 10 a fost modificat de Punctul 27, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 5. colaborează cu ministerul de specialitate în toate domeniile în care expertiza ANCOM este necesară sau utilă; (la 10-07-2022, Punctul 5. din Alineatul (1) , Articolul 10 a fost modificat de Punctul 27, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 5^1. elaborează și inițiază proiecte de acte normative ce privesc cuantumul taxei de licență în cazul drepturilor de utilizare a frecvențelor radio acordate prin procedură de selecție, precum și cu privire la aprobarea proiectelor proprii de investiții, includerea proiectelor sale de investiții în proiectul de buget propriu și propriile acțiuni și categorii de cheltuieli pentru care se pot efectua plăți în avans potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, stabilirea unor normative de cheltuieli și/sau limite maxime de cheltuieli pentru propriile acțiuni de protocol cu caracter deosebit și a altor măsuri necesare în vederea desfășurării normale și eficiente a acțiunilor de protocol în țară și în străinătate ori administrarea bunurilor din domeniul public sau privat al statului aflate în administrarea sa; (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 10 a fost completat de Punctul 28, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 6. elaborează propuneri de acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio, compatibilității electromagnetice, precum și în domeniul serviciilor poștale, pe care le înaintează ministerului de specialitate; (la 10-07-2022, Punctul 6. din Alineatul (1) , Articolul 10 a fost modificat de Punctul 29, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 7. avizează orice proiecte de acte normative prin care se emit reglementări cu privire la administrarea și gestionarea frecvențelor radio, proiectele de acte normative prin care se reglementează organizarea și funcționarea ANCOM, precum și proiectele de acte normative prin care se emit reglementări în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio, compatibilității electromagnetice, precum și al serviciilor poștale; (la 10-07-2022, Punctul 7. din Alineatul (1) , Articolul 10 a fost modificat de Punctul 29, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 8. prognozează, planifică și programează în proiectul de buget propriu resursele financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniile sale de competență;9. implementează programe de asistență financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio, compatibilității electromagnetice și serviciilor poștale, care vizează capacitatea instituțională a ANCOM; (la 10-07-2022, Punctul 9. din Alineatul (1) , Articolul 10 a fost modificat de Punctul 29, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 10. elaborează și publică rapoarte, studii, analize și altele asemenea în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio, compatibilității electromagnetice și serviciilor poștale, în special pentru evaluarea necesității și oportunității emiterii de noi reglementări, pentru evaluarea și controlul implementării politicilor și reglementărilor, precum și al conducerii programelor și proiectelor, organizează seminare și mese rotunde și alte acțiuni promoționale; (la 10-07-2022, Punctul 10. din Alineatul (1) , Articolul 10 a fost modificat de Punctul 29, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 10^1. realizează și derulează campanii de informare, educare și conștientizare a publicului cu privire la domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio, compatibilității electromagnetice și serviciilor poștale; (la 10-07-2022, Alineatul (1) din Articolul 10 a fost completat de Punctul 30, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 11. urmărește și controlează aplicarea prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare sau în acordurile internaționale în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio, compatibilității electromagnetice și serviciilor poștale, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea și sancționarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competențelor stabilite prin acestea; (la 10-07-2022, Punctul 11. din Alineatul (1) , Articolul 10 a fost modificat de Punctul 31, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 12. soluționează litigii, în condițiile legii, între furnizorii de rețele și/sau servicii de comunicații electronice, în scopul asigurării liberei concurențe și al protecției intereselor utilizatorilor finali. (la 04-04-2013, Pct. 12 al alin. (1) al art. 10 a fost modificat de subpct. 2 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. ) (2) ANCOM exercită următoarele atribuții specifice în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale și al serviciilor poștale:1. elaborează și actualizează autorizațiile generale;2. monitorizează și controlează respectarea obligațiilor impuse furnizorilor de rețele și de servicii de comunicații electronice prin autorizațiile generale;3. promovează și sprijină armonizarea la nivel european a utilizării resurselor de numerotație, în conformitate cu instrumentele juridice în vigoare în cadrul Uniunii Europene;3^1. contribuie la elaborarea normelor și reglementărilor tehnice relevante în cadrul Uniunii Europene, UIT și CEPT, după caz, în scopul utilizării armonizate la nivel european și/sau internațional a spectrului de frecvențe radio, inclusiv prin participarea la reuniuni internaționale organizate în cadrul organizațiilor menționate sau în cadrul Organizației Maritime Internaționale, Organizației Internaționale a Aviației Civile, Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și Institutului European de Standarde pentru Telecomunicații, în măsura în care în cadrul acestora sunt discutate aspecte ce țin de administrarea spectrului de frecvențe radio; (la 10-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 10 a fost completat de Punctul 32, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 4. adoptă PNN, planuri comune de numerotație cu alte state membre ale Uniunii Europene și orice modificări ale acestora, sub rezerva restricțiilor impuse din motive de securitate națională; (la 10-07-2022, Punctul 4. din Alineatul (2) , Articolul 10 a fost modificat de Punctul 33, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 4^1. promovează activarea la distanță, pe suport radio „over-the-air provisioning“, a resurselor de numerotație, acolo unde este tehnic fezabil, în vederea facilitării portării; (la 10-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 10 a fost completat de Punctul 34, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 5. gestionează la nivel național resursele de numerotație și frecvențele radio din benzile alocate pentru utilizare neguvernamentală;5^1. administrează, gestionează și asignează frecvențele radio atribuite radiocomunicațiilor spațiale conform procedurilor cuprinse în Regulamentul radiocomunicațiilor al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor; în acest scop, ANCOM asigură rolul de reprezentare a României în cadrul procedurilor ce se desfășoară la nivelul UIT; (la 10-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 10 a fost completat de Punctul 35, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 6. gestionează la nivel național resursele tehnice necesare în vederea furnizării serviciilor de comunicații electronice destinate publicului sau operării rețelelor publice de comunicații electronice;7. administrează și coordonează la nivel național gestionarea frecvențelor radio în conformitate cu TNABF și cu acordurile internaționale la care România este parte;8. acordă licențele de utilizare a resurselor de numerotație, în conformitate cu legislația în vigoare; (la 10-07-2022, Punctul 8. din Alineatul (2) , Articolul 10 a fost modificat de Punctul 36, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 9. stabilește și încasează tarifele de utilizare a resurselor de numerotație, în conformitate cu legislația în vigoare;10. emite reglementări privind modul de utilizare a resurselor de numerotație și a frecvențelor radio din benzile atribuite pentru utilizare neguvernamentală;11. adoptă, prin decizie, TNABF, după obținerea avizului conform al Comisiei interdepartamentale de radiocomunicații pentru atribuirile cuprinzând benzi de frecvențe radio cu statut de utilizare guvernamentală sau cele aflate în partaj guvernamental/neguvernamental; (la 10-07-2022, Punctul 11. din Alineatul (2) , Articolul 10 a fost modificat de Punctul 36, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 12. acordă licențele de utilizare a frecvențelor radio pentru furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice care utilizează spectrul radio, precum și licențele de emisie și stabilește și încasează tariful de utilizare a spectrului; (la 04-04-2013, Pct. 12 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de subpct. 3 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 23 februarie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 28 februarie 2011. ) 13. alocă și asignează frecvențele radio în benzile cu statut de utilizare neguvernamentală, exclusivă sau în partaj, prevăzute în TNABF, cu respectarea reglementărilor, acordurilor și protocoalelor naționale și internaționale și implementează procedurile de coordonare stabilite prin acordurile internaționale; (la 10-07-2022, Punctul 13. din Alineatul (2) , Articolul 10 a fost modificat de Punctul 36, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 14. acordă autorizațiile de asignare a frecvențelor radio și autorizațiile tehnice, cu respectarea reglementărilor în vigoare; (la 16-04-2013, Pct. 14 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 67 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 16 aprilie 2013, care modifică subpct. 3 al pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 67 din 28 martie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013. ) 15. realizează expertizele tehnice necesare utilizării raționale și eficiente a frecvențelor radio, în scopul determinării posibilității de alocare a benzilor de frecvențe radio, în condițiile legii;16. analizează și realizează expertizarea tehnică a utilizării frecvențelor radio pentru asigurarea compatibilității electromagnetice dintre stațiile și rețelele de radiocomunicații autorizate, precum și pentru prevenirea perturbațiilor prejudiciabile, în scopul evaluării posibilității de asignare a acestora, în urma solicitărilor;17. alocă și asignează codurile de identificare pentru unele servicii de radiocomunicații, certifică personalul de operare a stațiilor de radiocomunicații și asigură activitățile de evidență conexe acestor activități;18. asigură evidența permanentă a utilizării frecvențelor radio prin asigurarea evidenței asignărilor de frecvențe și întreținerea permanentă a bazelor de date specializate care formează Registrul național al frecvențelor asignate/alocate;19. monitorizează spectrul de frecvențe radio cu statut de utilizare neguvernamentală; (la 10-07-2022, Punctul 19. din Alineatul (2) , Articolul 10 a fost modificat de Punctul 36, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 20. supraveghează și controlează respectarea obligațiilor cuprinse în licențele de utilizare a frecvențelor radio, în licențele de emisie sau în licențele de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru ori în reglementările din domeniul radiocomunicațiilor; (la 10-07-2022, Punctul 20. din Alineatul (2) , Articolul 10 a fost modificat de Punctul 36, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 20^1. elaborează norme tehnice, inclusiv privind exercitarea controlului respectării unor obligații în domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale și serviciilor poștale, precum și pentru utilizarea resurselor limitate din domeniul comunicațiilor electronice; (la 10-07-2022, Punctul 20^1. din Alineatul (2) , Articolul 10 a fost modificat de Punctul 36, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 20^2. elaborează strategii și/sau documente de poziție în domeniul administrării spectrului de frecvențe radio; (la 10-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 10 a fost completat de Punctul 37, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 21. identifică piețele relevante din sectorul comunicațiilor electronice;22. efectuează analizele de piață în situațiile în care acestea sunt obligatorii, potrivit legii;23. desemnează furnizorii de rețele și de servicii de comunicații electronice cu putere semnificativă pe piață;24. impune în sarcina operatorilor și furnizorilor de servicii de comunicații electronice cu putere semnificativă pe piață obligații specifice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; (la 27-12-2011, Pct. 24 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. 158 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. ) 24^1. impune, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, cu modificările și completările ulterioare, alte obligații în materie de acces la/sau de interconectare între rețele de comunicații electronice; (la 10-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 10 a fost completat de Punctul 38, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 25. desemnează furnizorii de serviciu universal în domeniul comunicațiilor electronice și serviciilor poștale și impune obligații corespunzătoare în sarcina acestora;25^1. evaluează sarcina injustă și calculează, în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare, costul net aferent furnizării serviciului universal în domeniul comunicațiilor electronice, respectiv în domeniul serviciilor poștale; (la 10-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 10 a fost completat de Punctul 39, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 26. gestionează mecanismele de finanțare a obligațiilor legate de asigurarea serviciului universal, prevăzute de legislația specială;27. stabilește măsurile necesare pentru implementarea portabilității numerelor;28. controlează îndeplinirea obligațiilor impuse furnizorilor de serviciu universal în temeiul prevederilor legislației speciale;29. exercită atribuțiile stabilite prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare;30. exercită atribuțiile care revin autorității de reglementare în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2013, cu modificările și completările ulterioare; (la 10-07-2022, Punctul 30. din Alineatul (2) , Articolul 10 a fost modificat de Punctul 40, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 31. eliberează avizele necesare obținerii autorizației de construire pentru infrastructurile fizice, rețelele de comunicații electronice și clădirile care pot afecta funcționarea sistemelor de monitorizare ale ANCOM; (la 10-07-2022, Punctul 31. din Alineatul (2) , Articolul 10 a fost modificat de Punctul 40, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 32. elaborează reglementările necesare pentru realizarea comunicațiilor către Sistemul național unic pentru apeluri de urgență, inclusiv în ceea ce privește transmiterea apelurilor de urgență de la bordul vehiculelor prin utilizarea serviciului de apeluri eCall; (la 26-07-2012, Pct. 32 al alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 140 din 18 iulie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 23 iulie 2012, care aprobă cu modificări ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. ) 33. conduce și organizează lucrările Comisiei interdepartamentale de radiocomunicații; (la 10-07-2022, Punctul 33. din Alineatul (2) , Articolul 10 a fost modificat de Punctul 40, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 34. adoptă, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Regulamentului (UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii, cu modificările și completările ulterioare, orice măsuri necesare pentru asigurarea drepturilor de acces al utilizatorilor finali la internetul deschis; (la 10-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 10 a fost completat de Punctul 41, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) 35. îndeplinește orice altă sarcină care, potrivit Directivei (UE) 2018/1972 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice, revine autorității naționale de reglementare. (la 10-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 10 a fost completat de Punctul 41, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (3) ANCOM exercită următoarele atribuții specifice în domeniul echipamentelor radio și compatibilității electromagnetice:a) exercită atribuțiile autorității de supraveghere și control în domeniul echipamentelor radio stabilite prin lege;b) exercită atribuțiile autorității de supraveghere și control în domeniul compatibilității electromagnetice stabilite prin lege. (la 10-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 42, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (4) ANCOM îndeplinește și alte atribuții acordate prin dispoziții legale speciale.(5) ANCOM poate încheia, în condițiile legii, contracte cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, având ca obiect efectuarea unor activități specifice, necesare îndeplinirii funcțiilor, obiectivelor și atribuțiilor sale.  +  Articolul 11(1) Conducerea ANCOM este asigurată de un președinte și 2 vicepreședinți, numiți de către cele două Camere ale Parlamentului, reunite în ședință comună, cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți. (la 08-11-2018, Alineatul (1) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 245 din 2 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 05 noiembrie 2018 ) (1^1) Numirea președintelui și a celor 2 vicepreședinți ai ANCOM, cu nominalizarea funcțiilor, se face la propunerea comună a Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor a Camerei Deputaților și a Comisiei pentru comunicații și tehnologia informației a Senatului. (la 21-10-2019, Alineatul (1^1) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 18 octombrie 2019 ) (1^2) Comisiile reunite prevăzute la alin. (1^1) vor efectua selecția propunerilor dintr-o listă care conține unul sau mai mulți candidați, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (3) și (4). (la 08-11-2018, Articolul 11 a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 245 din 2 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 05 noiembrie 2018 ) (1^3) Persoanele care îndeplinesc criteriile prevăzute în prezenta lege pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte își pot depune candidaturile la unul dintre secretariatele comisiilor prevăzute la alin. (1^1). (la 08-11-2018, Articolul 11 a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 245 din 2 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 05 noiembrie 2018 ) (1^4) Propunerile de candidați pentru funcțiile prevăzute la alin. (1) se înaintează Birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, în termen de 30 de zile de la data vacantării funcțiilor. (la 08-11-2018, Articolul 11 a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 245 din 2 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 05 noiembrie 2018 ) (2) Salariul președintelui ANCOM se stabilește la nivelul a 5 salarii medii la nivelul instituției, aferente lunii ianuarie a fiecărui an, iar salariul vicepreședinților ANCOM se stabilește la nivelul a 4 salarii medii la nivelul instituției, aferente lunii ianuarie a fiecărui an. (la 08-11-2018, Alineatul (2) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 245 din 2 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 05 noiembrie 2018 ) (2^1) Funcțiile de președinte și vicepreședinte ANCOM sunt funcții de demnitate publică asimilate funcției de ministru, respectiv secretar de stat, cu drept de cabinet al demnitarului. (la 08-11-2018, Articolul 11 a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 245 din 2 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 05 noiembrie 2018 ) (3) Președintele și vicepreședinții ANCOM trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să fie cetățeni români cu o experiență de cel puțin 5 ani în domeniul comunicațiilor sau în domeniul juridic ori economic în general;b) să nu exercite alte funcții publice sau private, cu excepția celor didactice;c) să nu aibă mențiuni în cazierul judiciar;d) să nu dețină acțiuni sau părți sociale, direct sau indirect, la societăți comerciale cu activități în domeniul comunicațiilor electronice și serviciilor poștale sau cu alte activități din domeniul de reglementare al ANCOM și să nu facă parte din organele de conducere ale unor astfel de societăți;e) să nu fie membri ai vreunui partid politic pe perioada exercitării mandatului(4) Președintelui și vicepreședinților ANCOM li se aplică în mod corespunzător dispozițiile cap. IV "Alte conflicte de interese și incompatibilități" din cadrul titlului IV "Conflictul de interese și regimul incompatibilităților în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice" al Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.(5) Durata mandatului președintelui și al vicepreședinților ANCOM este de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii pe aceeași perioadă o singură dată. Mandatul președintelui și al vicepreședinților ANCOM încetează în următoarele situații:a) în situația imposibilității de a-și îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive dintr-un interval de 140 de zile;b) în caz de condamnare penală prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru care nu a intervenit reabilitarea;c) în caz de nerespectare a termenului de 3 luni pentru ieșirea din starea de incompatibilitate reglementat la alin. (8);d) prin demisie;e) prin deces;f) la expirarea sa.g) prin demitere, în cazul în care nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (3) și (4), în condițiile alin. (8), sau în situații excepționale, atunci când, prin acțiunile lor, au afectat în mod grav independența funcțională a autorității față de entitățile prevăzute la art. 18 alin. (5). (la 08-11-2018, Alineatul (5) din Articolul 11 a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 245 din 2 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 05 noiembrie 2018 ) (5^1) Demiterea din funcție se face de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună, cu votul majorității deputaților și senatorilor prezenți, pe baza unui raport comun al comisiilor prevăzute la art. 15 alin. (1). Raportul se publică pe paginile de internet ale Camerei Deputaților și Senatului și se comunică persoanei demise. (la 08-11-2018, Articolul 11 a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 245 din 2 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 05 noiembrie 2018 ) (6) Dacă funcția de președinte sau vicepreședinte devine vacantă se procedează la numirea unei noi persoane pentru această funcție pentru durata rămasă din mandat, în condițiile prevederilor alin. (1).(7) Membrii ale căror mandate au expirat rămân în funcție până la numirea succesorilor lor.(8) Președintele sau vicepreședinții care, în momentul numirii sau pe parcursul mandatului, se află în una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (3) și (4) au la dispoziție un termen de cel mult 3 luni pentru ieșirea din starea de incompatibilitate.(9) În cazul prevăzut la alin. (8), persoana în cauză are obligația de a notifica de îndată, în scris, Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din cadrul Camerei Deputaților și Comisiei pentru comunicații și tehnologia informației din cadrul Senatului despre existența situației de incompatibilitate. (la 21-10-2019, Alineatul (9) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 18 octombrie 2019 ) (10) În situația vacantării funcției de președinte, atribuțiile președintelui ANCOM sunt exercitate de către persoana care ocupă cea mai înaltă funcție de conducere în instituție. În situația în care cele două sau mai multe persoane ocupă funcții egale, atribuțiile se exercită de către cel care are cea mai mare vechime în funcția respectivă, iar în caz de vechime egală, de cel care are cea mai mare vechime în instituție. (la 08-11-2018, Articolul 11 a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 245 din 2 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 05 noiembrie 2018 )  +  Articolul 12(1) Președintele reprezintă ANCOM în raporturile cu Parlamentul, Guvernul, ministerele, cu alte autorități publice și organizații, precum și cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate.(2) Președintele ANCOM este ordonator principal de credite.(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, ANCOM emite decizii. (la 10-07-2022, Alineatul (3) din Articolul 12 a fost modificat de Punctul 43, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (4) Deciziile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(5) Deciziile adoptate în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege din domeniul comunicațiilor electronice, comunicațiilor audiovizuale, echipamentelor radio, compatibilității electromagnetice, serviciilor poștale, infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și în celelalte materii date prin lege în competența ANCOM, pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București, fără parcurgerea procedurii prealabile prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Deciziile cu caracter individual pot fi atacate în termen de 30 de zile de la comunicare. (la 10-07-2022, Alineatul (5) din Articolul 12 a fost modificat de Punctul 43, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (6) ANCOM transmite Comisiei Europene sau OAREC, la cererea motivată a acestora, informații statistice privind numărul acțiunilor de pe rolul instanțelor de judecată cu privire la deciziile emise de ANCOM, hotărârile judecătorești pronunțate, inclusiv în ceea ce privește eventualele măsuri temporare dispuse de către instanțele de judecată, precum și cu privire la durata procedurilor judiciare. (la 27-12-2011, Alin. (6) al art. 12 a fost introdus de pct. 10 al art. 158 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 111 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 27 decembrie 2011. )  +  Articolul 13(1) Președintele ANCOM are următoarele atribuții:a) aprobă strategiile de dezvoltare instituțională a ANCOM, programele de activitate și programele de cooperare;b) aprobă planul anual de activitate al ANCOM;c) aprobă planurile de investiții ale ANCOM;d) coordonează procesul de elaborare și de implementare a reglementărilor din domeniile de competență ale ANCOM;e) convoacă și prezidează reuniunile plenare ale Consiliului consultativ;f) aprobă, prin decizie internă, structura organizatorică, statul de funcții și numărul de posturi ale ANCOM;g) stabilește sediile structurilor teritoriale ale ANCOM;h) stabilește, prin decizie internă, atribuțiile specifice fiecărui compartiment din cadrul ANCOM;i) aprobă regulamentul intern al ANCOM;j) coordonează activitatea compartimentelor ANCOM;k) negociază și semnează pentru și în numele ANCOM contractul colectiv de muncă;l) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul ANCOM;m) aprobă angajarea, avansarea, precum și modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului ANCOM;n) aprobă deplasările în țară și în străinătate ale personalului ANCOM;o) orice alte atribuții care îi revin potrivit legii.(2) Președintele ANCOM poate delega exercitarea unora dintre atribuțiile prevăzute la alin. (1) personalului din subordine.(3) Președintele ANCOM stabilește atribuțiile vicepreședinților ANCOM.(4) În lipsa președintelui, atribuțiile sale se exercită de vicepreședintele desemnat prin decizie a președintelui.(5) Dacă atât președintele, cât și cei 2 vicepreședinți sunt absenți sau în imposibilitate temporară de a-și exercita prerogativele, reprezentarea ANCOM se asigură de către o persoană cu funcție de conducere desemnată prin decizie a președintelui ANCOM.  +  Articolul 14(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ANCOM se asigură integral din venituri proprii, care provin din următoarele surse:a) tariful de monitorizare, în conformitate cu prevederile cap. X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru activitatea de supraveghere și control în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale, desfășurată de ANCOM; (la 10-07-2022, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 14 a fost modificată de Punctul 44, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) b) tariful de utilizare a spectrului, în conformitate cu prevederile art. 30 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 62 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare; (la 10-07-2022, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 14 a fost modificată de Punctul 44, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) c) tariful de utilizare a resurselor de numerotație, în conformitate cu prevederile art. 43 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, cu modificările și completările ulterioare; (la 10-07-2022, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 14 a fost modificată de Punctul 44, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) d) donații, legate și sponsorizări în condițiile legii;e) credite interne și externe contractate în condițiile legii;f) alte venituri ce se pot realiza în condițiile legii.(2) Sumele încasate din sursele prevăzute la alin. (1) se rețin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispoziția ANCOM și vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli. Creanțele prevăzute la alin. (1) sunt creanțe bugetare asimilate creanțelor fiscale și se administrează de ANCOM, fiind aplicabile în mod corespunzător dispozițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 14 a fost modificat de Punctul 45, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (2^1) Din sursele de finanțare prevăzute la alin. (1), ANCOM poate decide să contribuie la bugetul OAREC, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2018/1971 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) și a Agenției de sprijin pentru OAREC (Oficiul OAREC) și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/2.120 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.211/2009. (la 10-07-2022, Alineatul (2^1) din Articolul 14 a fost modificat de Punctul 45, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (3) Bugetul anual de venituri și cheltuieli al ANCOM se aprobă prin hotărâre a Parlamentului, cu avizul Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din cadrul Camerei Deputaților și al Comisiei pentru comunicații și tehnologia informației din cadrul Senatului, la propunerea președintelui ANCOM. (la 21-10-2019, Alineatul (3) din Articolul 14 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 18 octombrie 2019 ) (3^1) În limita bugetului anual de venituri și cheltuieli aprobat, ANCOM decide în legătură cu gestionarea resurselor sale umane și financiare. (la 10-07-2022, Articolul 14 a fost completat de Punctul 46, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (4) Excedentul anual rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al ANCOM se reportează în anul următor.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în anul 2013, din disponibilitățile înregistrate de ANCOM, reprezentând excedent din anii anteriori, suma de 100.000 mii lei se virează la bugetul de stat, în contul de venituri al bugetului de stat - 36.01.05 "Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice", în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 21-11-2013, Alin. (5) al art. 14 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 299 din 14 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 18 noiembrie 2013, care modifică pct. 1 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 5 iunie 2013. )  +  Articolul 15(1) Activitatea ANCOM este analizată de Parlament prin dezbaterea raportului anual, care se prezintă pentru anul anterior, precum și a rapoartelor specifice întocmite la solicitarea Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din cadrul Camerei Deputaților și a Comisiei pentru comunicații și tehnologia informației din cadrul Senatului.(2) Raportul anual de activitate se depune la Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor din cadrul Camerei Deputaților, la Comisia pentru comunicații și tehnologia informației din cadrul Senatului și la ministerul de specialitate, până la data de 30 aprilie, și se dezbate în prezența președintelui și a vicepreședinților ANCOM. Pe marginea raportului anual, comisiile întocmesc și adoptă un raport. (la 10-07-2022, Alineatul (2) din Articolul 15 a fost modificat de Punctul 47, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (2^1) Raportul anual de activitate conține, printre altele, informații cu privire la situația existentă în piața comunicațiilor electronice, deciziile emise de ANCOM în perioada de referință, resursele umane și financiare existente, precum și alocarea acestora în anul anterior, respectiv cu privire la planurile viitoare ale ANCOM. (la 10-07-2022, Articolul 15 a fost completat de Punctul 48, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (3) La solicitarea Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din cadrul Camerei Deputaților și a Comisiei pentru comunicații și tehnologia informației din cadrul Senatului, ANCOM va prezenta, spre dezbatere și aprobare, comisiilor un program de măsuri concrete pentru remedierea eventualelor lipsuri semnalate în raport.(4) Raportul Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din cadrul Camerei Deputaților și al Comisiei pentru comunicații și tehnologia informației din cadrul Senatului asupra raportului anual de activitate se supune dezbaterii în plenul Parlamentului, în prezența președintelui și a vicepreședinților ANCOM. (la 21-10-2019, Articolul 15 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 18 octombrie 2019 )  +  Articolul 16În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se vor aproba Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică ale ANCOM, prin decizie a președintelui ANCOM.  +  Articolul 17(1) ANCOM preia numărul de posturi și personalul fostei Autorități Naționale pentru Comunicații, cu menținerea drepturilor salariale avute la data preluării.(2) După aprobarea noii structuri organizatorice a ANCOM, în termen de maximum 90 de zile se va organiza concurs pentru ocuparea posturilor vacante în noua structură organizatorică, în condițiile salariale stabilite prin noua grilă de salarizare, aprobată prin decizie a președintelui ANCOM. Modul de desfășurare a concursului, criteriile de promovare, precum și orice alte aspecte legate de acesta se aprobă prin decizie a președintelui ANCOM.(3) Persoanele ale căror locuri de muncă vor fi desființate vor fi concediate, în condițiile legii.  +  Articolul 18(1) Personalul ANCOM este angajat pe bază de concurs organizat în condițiile legii, în conformitate cu structura organizatorică, încheindu-se contract individual de muncă, conform legii.(2) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului ANCOM se stabilesc prin fișa postului, semnată de șeful ierarhic și de titular, pe baza Regulamentului de organizare și funcționare a ANCOM.(3) Promovarea, modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de muncă ale personalului din aparatul propriu al ANCOM se realizează prin decizie a președintelui, în condițiile legii.(4) Salarizarea personalului ANCOM și celelalte drepturi de personal se stabilesc exclusiv în condițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin negociere în cadrul contractului colectiv de muncă la nivelul ANCOM și al contractului individual de muncă, în limitele bugetului de venituri și cheltuieli, prevederile actelor normative cu caracter general care vizează stabilirea drepturilor salariale colective sau individuale din sectorul bugetar nefiind aplicabile. Contractul colectiv de muncă se încheie cel mai târziu la data expirării contractului colectiv de muncă în vigoare. (la 21-11-2013, Alin. (4) al art. 18 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 299 din 14 noiembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 18 noiembrie 2013, care introduce pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 29 mai 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 5 iunie 2013. ) (5) În activitatea sa, ANCOM are obligația de a-și exercita atribuțiile în mod transparent, obiectiv, nediscriminatoriu și imparțial, respectiv, în timp util, și de a-și menține independența operațională și financiară față de: (la 10-07-2022, Partea introductivă a alineatului (5) din Articolul 18 a fost modificată de Punctul 49, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) a) furnizorii de rețele și de servicii de comunicații electronice;b) producătorii ori reprezentanții autorizați ai producătorilor de echipamente radio ori de echipamente în domeniul compatibilității electromagnetice, importatorii ori distribuitorii de asemenea echipamente; (la 10-07-2022, Litera b) din Alineatul (5) , Articolul 18 a fost modificată de Punctul 50, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) c) furnizorii de servicii poștale.d) orice alte persoane care acționează de natură să pună în pericol exercitarea atribuțiilor sale în mod independent. (la 10-07-2022, Alineatul (5) din Articolul 18 a fost completat de Punctul 51, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (5^1) ANCOM, membrii conducerii și personalul acesteia nu vor solicita și nu vor accepta instrucțiuni de orice natură de la nicio altă instituție, organism sau autoritate în exercitarea atribuțiilor lor conferite de lege. (la 10-07-2022, Articolul 18 a fost completat de Punctul 52, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 ) (6) Salariații ANCOM nu pot deține acțiuni sau părți sociale la societățile comerciale cu obiect de activitate în domeniul comunicațiilor electronice, al serviciilor poștale, al audiovizualului sau în orice alte domenii care se află în competența ANCOM și nu pot avea calitatea de membru în organele de conducere ale unor asemenea societăți.  +  Articolul 18^1(1) ANCOM trebuie să dispună de resurse tehnice, financiare și umane adecvate pentru îndeplinirea sarcinilor care îi sunt atribuite. Pentru desfășurarea în condiții optime a activității sale, inclusiv pentru fundamentarea oricărei măsuri luate în exercitarea atribuțiilor sale, precum și pentru elaborarea actelor necesare implementării acestora, ANCOM are dreptul să contracteze și să utilizeze în acest scop și servicii de consultanță, expertiză, asistență tehnică și altele asemenea.(2) ANCOM are dreptul să încheie, pentru președintele și vicepreședinții ANCOM, precum și pentru restul personalului propriu, contracte de asigurare de răspundere civilă profesională, pentru prejudiciile cauzate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor specifice în exercitarea mandatului sau în temeiul contractelor individuale de muncă.(3) Pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, ANCOM poate solicita și obține, gratuit, inclusiv prin intermediul accesului la sistemele informatice ale Oficiului Național al Registrului Comerțului, în urma încheierii unui protocol, informații privind date înregistrate în registrul comerțului computerizat, corespunzătoare domeniului său de activitate, cu respectarea legislației în vigoare, în special a celei privind protecția datelor cu caracter personal.(4) Pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, ANCOM poate solicita și obține, gratuit, în urma încheierii unui protocol, informații, de la Ministerul Finanțelor și de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin intermediul accesului la sistemele informatice ale acestor instituții, cu respectarea legislației în vigoare, în special a celei privind protecția datelor cu caracter personal. (la 10-07-2022, Actul a fost completat de Punctul 53, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )  +  Articolul 19(1) ANCOM preia patrimoniul și bugetul fostei Autorități Naționale pentru Comunicații, care se desființează în conformitate cu prezenta ordonanță de urgență, precum și toate drepturile și obligațiile acesteia, cu excepția infrastructurii și a echipamentelor necesare exercitării atribuțiilor de administrare și gestionare la nivel național a TLD ".ro", nameserverele pentru domeniul .ro, registrul național pentru domeniul .ro, incluzând portalul rotld.ro, toate aplicațiile, bazele de date, licențele, manualele și procedurile aferente acestora.(2) Patrimoniul fostei Autorități Naționale pentru Comunicații se stabilește pe baza bilanțului contabil de închidere la data predării, însoțit de balanța de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturile de execuție întocmite în structura bugetelor aprobate și celelalte anexe, dup caz, întocmite potrivit metodologiei existente, și se preia în baza acestora și a protocolului de predare-primire, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 20În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, după cum urmează:a) "Autoritatea Națională pentru Comunicații" cu "Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații";b) "ANC" cu "ANCOM".  +  Articolul 21Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 28 ianuarie 2009, se modifică și se completează după cum urmează:1. La alineatul (1) al articolului 4, după punctul 53 se introduc 6 noi puncte, punctele 54-59, cu următorul cuprins:54. supravegherea și controlul respectării prevederilor legale din domeniul comerțului electronic, în calitate de autoritate de reglementare și supraveghere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, republicată;55. exercitarea atribuțiilor autorității de reglementare și supraveghere în domeniul semnăturii electronice, prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică;56. exercitarea atribuțiilor autorității de reglementare și supraveghere în domeniul mărcii temporale, prevăzute de Legea nr. 451/2004 privind marca temporală;57. exercitarea atribuțiilor autorității de reglementare și supraveghere în domeniul activității electronice notariale prevăzute de Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activității electronice notariale;58. exercitarea atribuțiilor autorității de reglementare și supraveghere în domeniul arhivării documentelor în formă electronică prevăzute de Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică;59. supravegherea și controlul respectării prevederilor legale din domeniul sistemelor informatice destinate operațiunilor de emitere a facturilor în formă electronică, în calitate de autoritate de reglementare, omologare și supraveghere.2. După alineatul (3) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Organizarea, implementarea, realizarea și administrarea tuturor programelor naționale, infrastructurii, sistemelor și serviciilor privind societatea informațională se realizează cu acordul, sub coordonarea și sub controlul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale.3. Alineatul (2) al articolului 12 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Numărul maxim de posturi este de 248, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.4. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale" se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 22La articolul 2 alineatul (1) litera A din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare, după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:o) organizarea, administrarea și gestionarea TLD (top level domain) ".ro", îndeplinind funcția de registru pentru numele de domenii ".ro";  +  Articolul 23La articolul 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Serviciile Societății Informaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2008, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) implementează și operează la nivel național sisteme informatice și de comunicații, în scopul furnizării serviciilor destinate guvernării prin mijloace electronice;  +  Articolul 24În cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea "Autoritatea Națională pentru Comunicații" se înlocuiește cu denumirea "Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale" în cazul atribuțiilor specifice prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 54-59 din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009.  +  Articolul 25(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 106/2008 privind înființarea Autorității Naționale pentru Comunicații, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 18 septembrie 2008, cu modificările ulterioare, capitolele VII și VIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte prevederi legale contrare.(2) Mențiunea finală privind transpunerea normelor comunitare din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor se modifică și va avea următorul cuprins:"Prezenta ordonanță de urgență transpune Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (Directiva privind autorizarea), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002, și Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind cadrul comun de reglementare pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directiva-cadru), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 108 din 24 aprilie 2002, cu excepția prevederilor art. 3, 4, 8, 17 și 19."Prezenta ordonanță de urgență transpune prevederile art. 3-11, art. 38 alin. (2) și art. 39 alin. (2) și (8) din Directiva (UE) 2018/1.972 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 321 din 17 decembrie 2018. (la 10-07-2022, Mențiunea privind transpunerea normelor adoptate la nivelul Uniunii Europene a fost modificată de Punctul 54, Articolul 4, Capitolul II din LEGEA nr. 198 din 6 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 07 iulie 2022 )
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Gabriel Sandu
  Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor,
  Dan Nica
  Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
  Vasile Pușcaș
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Marian Sârbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 11 martie 2009.Nr. 22.  +  Anexă(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 12/2009)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale ┌───────────────────────────────────────────────┐ │Nr. maxim de posturi 248, exclusiv demnitari și│ │posturile aferente cabinetului ministrului │ └───────────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────┐ ┌───────────────┐ ┌────────────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ CABINETUL MINISTRULUI ├─────┤ ├──┤ COMPARTIMENTUL CONSILIERILOR PENTRU│ └─────────────────────────┘ │ │ │ AFACERI EUROPENE │ ┌─────────────────────────┐ │ │ └────────────────────────────────────┘ │COMPARTIMENTUL INFORMAȚII├─────┤ │ ┌────────────────────────────────────┐ │ CLASIFICATE │ │ ├──┤ COMPARTIMENTUL DE CONTROL │ └─────────────────────────┘ │ MINISTRU │ └────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────┐ │ │ ┌────────────────────────────────────┐ │UNITATE POLITICI PUBLICE ├─────┤ ├──┤ COMPARTIMENTUL DE AUDIT │ │ ***) │ │ │ └────────────────────────────────────┘ └─────────────────────────┘ │ │ ┌─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ ┌─────────────────────────┐ │ ├──┤UNITĂȚI DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR│ │ CONSILIER DIPLOMATIC ├─────┤ │ **) │ │ │ │ └─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘ └─────────────────────────┘ │ │ └────────┬──────┘ ┌────────────────────────────┐ │ │ DIRECȚIA │ │ │ PENTRU POLITICI ȘI PROGRAME│ │ │ ÎN DOMENIUL COMUNICAȚIILOR,├─────────┤ │ AFACERI EUROPENE ȘI RELAȚII│ │ ┌──────────────────┐ ┌────────┐ │ INTERNAȚIONALE │ │ │ │ │CABINET │ └────────────────────────────┘ ├──────────────┤ SECRETAR DE STAT ├──┤SECRETAR│ ┌──────────────────────────┐ │ │ │ │DE STAT │ │ DIRECȚIA │ │ └──────────────────┘ └────────┘ │ GENERALĂ PENTRU POLITICI ├──────────┤ │ ȘI PROGRAME ÎN DOMENIUL │ │ │ SOCIETĂȚI INFORMAȚIONALE │ │ └────────────┬─────────────┘ │ ┌─────────────┴───────────────┐ │ │ DIRECȚIA PENTRU PROMOVAREA │ │ │ ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR│ │ │ SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE │ │ ┌──────────────────┐ ┌────────┐ └─────────────────────────────┘ │ │ │ │CABINET │ ├──────────────┤ SECRETAR DE STAT ├──┤SECRETAR│ ┌───────────────────────────┐ │ │ │ │DE STAT │ │ DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU │ │ └──────────────────┘ └────────┘ │STRATEGII DE DEZVOLTARE ȘI │ │ │CREȘTERE A COMPETITIVITĂȚII├─────────┤ │ ÎN DOMENIUL SOCIETĂȚII │ │ │ INFORMAȚIONALE │ │ └───────────────────────────┘ │ ┌──────────────────────────┐ │ │DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ├─────────┤ │ SERVICII ELECTRONICE │ │ ┌──────────────────┐ ┌────────┐ └──────────────────────────┘ │ │ │ │CABINET │ ├──────────────┤ SECRETAR DE STAT ├──┤SECRETAR│ ┌─────────────────────────────┐ │ │ │ │DE STAT │ │ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU│ │ └──────────────────┘ └────────┘ │ PROMOVAREA SOCIETĂȚII ├────────┤ │ INFORMAȚIONALE*) │ │ └──────────────┬──────────────┘ │ ┌────────────┼────────────┐ │ ┌───┴─────┐ ┌────┴─────┐ ┌────┴────┐ │ │DIRECȚIA │ │ DIRECȚIA │ │DIRECȚIA │ │ ┌──────────────────┐ │EVALUARE,│ │MANAGEMENT│ │MONOTORI-│ │ │ │ │SELECȚIE │ │FINANCIAR │ │ ZARE │ ├──────────────┤ SECRETAR GENERAL │ │ ȘI │ │ ȘI │ │ │ │ │ │ │CONTRAC- │ │ CONTROL │ │ │ │ └──────────────────┘ │ TARE │ │ │ │ │ │ └─────────┘ └──────────┘ └─────────┘ │ ┌─────────────────────────────┐ │ │ DIRECȚIA JURIDICĂ, │ │ │INFORMARE PUBLICĂ ȘI RELAȚII ├──────────┤ │ CU PRESA │ │ └─────────────────────────────┘ │ ┌─────────────────────────────┐ │ │DIRECȚIA ECONOMICĂ, RESURSE ├──────────┘ │ UMANE ȘI ADMINISTRATIVĂ │ └─────────────────────────────┘__________ *) Se organizează și funcționează la nivel de direcție generală **) Se înființează ca unitate fără personalitate juridică, distinctă de structura organizatorică a ministerului ***) Se organizează și funcționează la nivel de compartiment