HOTĂRÂRE nr. 836 din 29 iunie 2022pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 670 din 5 iulie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 6 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Titlul va avea următorul cuprins:HOTĂRÂREprivind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciară2. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Programul național de cadastru și carte funciară, denumit în continuare Program național, multianual, gestionat în condițiile legii de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenția Națională.3. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Principalele activități care se realizează potrivit Legii, precum și sumele estimate din venituri proprii ale Agenției Naționale și cele estimate în total la nivelul proiectului major «Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România», din Programul operațional Regional 2014-2020, necesare pentru realizarea Programului național, sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Detalierea fondurilor alocate desfășurării activităților specifice înregistrării sistematice se aprobă de Consiliul de Administrație al Agenției Naționale, în limita fondurilor prevăzute prin bugetul alocat Programului național, aprobat în condițiile legii.(2) Pentru plata lucrărilor de înregistrare sistematică finanțate din veniturile proprii ale Agenției Naționale, realizate prin oricare dintre modalitățile prevăzute de Lege, Consiliul de administrație al Agenției Naționale aprobă alocarea anuală a sumelor necesare finanțării, până la finalizarea înregistrării sistematice la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, respectiv comună, oraș și sectoarele municipiului București, în condițiile legii.(3) În scopul sprijinirii proiectelor de infrastructură de interes național, Agenția Națională, inclusiv prin oficiile teritoriale, poate contracta, cu finanțare din venituri proprii, în condițiile legii, lucrări de înregistrare sistematică pentru sectoarele cadastrale aferente terenurilor afectate de aceste proiecte, sectoare ce vor fi aduse la cunoștință publică, conform dispozițiilor art. 11 alin. (1) din Lege. (4) Veniturile proprii rămase neutilizate la sfârșitul anului se reportează în anul următor cu aceeași destinație, potrivit legii.5. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre. 6. În cuprinsul hotărârii, denumirea „Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023“ se înlocuiește cu denumirea „Programul național de cadastru și carte funciară“.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Hajnalka Ildiko Vig
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 29 iunie 2022.Nr. 836.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 294/2015)
  PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI,
  precum și sumele estimate din veniturile proprii ale Agenției Naționale pentru realizarea Programului național de cadastru și carte funciară
  Principalele activități și acțiuniSumele estimate pentru realizarea activităților Programului național de cadastru și carte funciară- mii lei -
  1. ÎNREGISTRAREA SISTEMATICĂ A IMOBILELORși alte operațiuni care privesc realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică, în aplicarea dispozițiilor art. 11 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare2.331.853
  2. ACTIVITĂȚI DE GEODEZIE, CARTOGRAFIE, TOPOGRAFIE ȘI FOTOGRAMMETRIEa) Realizarea de ortofotoplanuri în 320 de unități administrativ-teritoriale din mediul urbanb) Mentenanța și dezvoltarea Sistemului românesc de determinare a poziției (ROMPOS)96.620
  3. ACTIVITĂȚI DE INFORMARE ȘI CONȘTIENTIZARE A PUBLICULUI, care includ: realizarea de campanii de informare publică organizate la nivel local și național (plan de comunicare, manual de identitate vizuală, organizarea de evenimente, publicitate, campanie media-tv, radio, campanie online, elaborare și distribuire de materiale de informare)22.323
  4. DEZVOLTAREA ȘI MENTENANȚA SISTEMELOR INFORMATICE206.318
  5. CONVERSIA ÎN FORMAT DIGITAL A DOCUMENTELOR ANALOGICEa) Conversia în format digital a cărților funciare analogiceb) Conversia în format digital a planurilor de amplasament și delimitare analogice345.509
  6. TEHNICĂ DE CALCUL ȘI DE STOCARE33.868
  7. ALTE ACTIVITĂȚI CE DECURG DIN DERULAREA PROGRAMULUI NAȚIONALa) Plata certificatelor de moștenitor emise de notarul public conform dispozițiilor art. 9 alin. (7)-(9) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) Organizare, traineri și logistică pentru realizarea de seminare cu reprezentanții autorităților locale, ai prestatorilor, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară și Agenției Naționale, în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară;c) Dotări specifice implementării Programului național de cadastru și carte funciară, inclusiv servicii de comunicații necesare Agenției Naționale și instituțiilor subordonate și orice alte activități necesare, potrivit legii.1.014.394
  TOTAL:4.050.885
  PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI, precum și sumele estimate în total la nivelul proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România“, din axa prioritară 11 din Programul operațional regional 2014-2020 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară
  Înregistrarea sistematică a imobilelor în unitățile administrativ-teritoriale incluse în lista prevăzută la art. 5 alin. (4) din hotărâre și activități complementare1.439.393
  ----