HOTĂRÂRE nr. 841 din 29 iunie 2022pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 579/2016
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 4 iulie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IDupă articolul 83 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 579/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 12 august 2016, cu modificările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 83^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 83^1(1) În aplicarea prevederilor art. 100^4 și art. 100^5 alin. (3) din lege, decontarea cheltuielilor de transport și cazare se realizează de către direcția în a cărei rază teritorială are domiciliul adoptatorul sau familia adoptatoare, conform modalității prevăzute de hotărârea consiliului județean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului București.(2) Fondurile pentru decontarea cheltuielilor de transport și cazare se asigură lunar din bugetul aprobat Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin efectuarea de transferuri către consiliile județene/consiliile locale ale sectoarelor municipiului București în subordinea cărora sunt organizate și funcționează direcțiile. (3) Pentru transmiterea sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport și cazare pentru adoptator sau familia adoptatoare, direcția transmite agenției teritoriale situația centralizatoare cu titularii drepturilor, potrivit unui calendar stabilit de comun acord între acestea.(4) Situația centralizatoare se întocmește potrivit modelului aprobat prin decizia directorului general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială și cuprinde, în principal, datele de identificare privind titularul plății și suma de decontat, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). (5) Situația centralizatoare întocmită în condițiile prevăzute la alin. (4) se transmite agențiilor teritoriale, în format electronic.  +  Articolul IIModelul situației centralizatoare prevăzut la art. 83^1 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 579/2016, cu modificările ulterioare, se aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  p. Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Domnica-Doina Pârcălabu,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 29 iunie 2022.Nr. 841.-----