HOTĂRÂRE nr. 837 din 29 iunie 2022privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 859/2021 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave în spațiul aerian național
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 4 iulie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 859/2021 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave în spațiul aerian național, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 19 august 2021, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: (4) Expresiile «spațiu aerian U-space» și «serviciu U-space» au înțelesul prevăzut la art. 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/664 al Comisiei din 22 aprilie 2021 privind un cadru de reglementare pentru U-space.2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Zborul unei aeronave civile cu pilot la bord în spațiul aerian național se consideră autorizat dacă aeronava este asigurată, după caz, conform legii, pentru daune produse terților și:a) pentru zborul IFR, pentru zborul VFR executat în întregime sau parțial într-o porțiune din spațiul aerian național unde furnizarea serviciilor de control al traficului aerian este obligatorie, pentru zborul unei aeronave care traversează granița regiunii de informare a zborurilor - FIR București, precum și pentru zborul deasupra mării libere executat în spațiul aerian al FIR București, operatorul aeronavei a depus un plan de zbor în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei din 26 septembrie 2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor operaționale privind serviciile și procedurile din navigația aeriană, cu modificările ulterioare, precum și cu standardele și practicile recomandate emise de Organizația Aviației Civile Internaționale; saub) pentru zborul VFR executat în întregime în zone de spațiu aerian de clasă G și care nu intră sub incidența lit. a), operatorul aeronavei a depus un plan de zbor în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei, cu modificările ulterioare, precum și cu standardele și practicile recomandate emise de Organizația Aviației Civile Internaționale sau, la alegerea operatorului aeronavei, a făcut o notificare de trafic VFR la Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în conformitate cu metodologia prevăzută în anexa nr. 1; sauc) aeronava este operată exclusiv într-o porțiune de spațiu aerian rezervat pentru zborul sau tipul respectiv de activități de zbor.3. La articolul 3 alineatul (2), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins: g) zborul este efectuat în baza unei autorizări de operațiuni cu aeronave fără pilot la bord, în cadrul cluburilor și asociațiilor de aeromodelism, emisă de Autoritatea Aeronautică Civilă Română în conformitate cu prevederile art. 16 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947; sau.4. La articolul 3 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins: h) aeronava este operată într-un spațiu aerian U-space și zborul este autorizat de un serviciu U-space.5. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Autorizările, derogările și avizele prevăzute în prezenta hotărâre pot fi acordate pentru fiecare zbor în parte sau pentru o serie de zboruri executate într-o perioadă determinată de timp, fără a depăși 12 luni.(2) Notificările de trafic VFR pot fi efectuate pentru fiecare zbor în parte sau pentru o serie de zboruri executate într-o perioadă determinată de timp.(3) Rezervarea unei porțiuni de spațiu aerian, prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. c) și la art. 3 alin. (2) lit. f), se poate face pentru o serie de zboruri sau pentru activități de zbor executate într-o perioadă determinată de timp.6. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Operatorul aeronavei este obligat să respecte și să actualizeze ruta/traiectul sau zona de zbor pentru care a depus plan de zbor, pentru care a primit autorizare, aviz sau derogare sau pentru care a făcut notificarea de trafic VFR conform prevederilor prezentei hotărâri, parametrii de zbor și parametrii senzorilor de înregistrare declarați în cererea de solicitare a avizului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. e), precum și condiționările, restricțiile ori limitările care i-au fost impuse la acordarea autorizării, derogării sau avizului în cauză. Operatorul aeronavei care intenționează să efectueze un zbor într-o zonă restricționată sau periculoasă ori în spațiul aerian rezervat sau segregat este obligat să se informeze atât înainte de începerea zborului, cât și în timpul acestuia cu privire la condițiile de acces în respectiva zonă ori în respectivul spațiu aerian și să le respecte.7. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins: (3^1) Spațiile aeriene restricționate pentru accesul aeronavelor fără pilot la bord se publică doar în format digital, pe site-urile furnizorilor de servicii de informare aeronautică certificați în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările și completările ulterioare. Pentru informarea tuturor operatorilor aeronavelor, linkurile către paginile web ale furnizorilor de servicii de informare aeronautică, unde sunt publicate spații aeriene restricționate pentru accesul aeronavelor fără pilot la bord, se publică pe site-urile Autorității Aeronautice Civile Române și Autorității Aeronautice Naționale Militare, precum și în Publicația de Informare Aeronautică AIP - România și în Publicația de informare aeronautică militară - Mil AIP Romania.8. La articolul 9, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dreptului operatorului aeronavei de a modifica planul de zbor depus, respectiv notificarea de trafic VFR transmisă, cu respectarea procedurilor și reglementărilor specifice aplicabile, și nici dreptului unității de control al traficului aerian de a solicita modificarea rutei/traiectului zborului din considerente de securitate și/sau siguranță a zborului.9. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Orice plan de zbor depus se închide la o unitate de trafic aerian în cel mult 30 de minute de la aterizare. Planurile de zbor depuse de operatorii aeronavelor de stat, care nu aparțin Ministerului Apărării Naționale, se închid la unitățile de trafic aerian la care a fost activat planul de zbor, în cel mult 30 de minute de la aterizare. Activitatea de zbor zilnică într-un spațiu aerian rezervat se închide prin informarea structurii care a autorizat rezervarea spațiului, în cel mult 30 de minute de la încheierea activității, de către entitatea care a solicitat rezervarea respectivului spațiu.10. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13În scopul exercitării atribuțiilor de control al utilizării spațiului aerian de către Ministerul Apărării Naționale, prevăzute de Legea nr. 257/2001 privind modul de acțiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spațiul aerian al României, republicată, autorizările, planurile de zbor, precum și derogările acordate prevăzute în prezenta hotărâre se transmit Ministerului Apărării Naționale prin Statul Major al Forțelor Aeriene de către unitățile de trafic aerian sau, după caz, instituțiile emitente. Notificările de trafic VFR se transmit de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română către Ministerul Apărării Naționale și către Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA.11. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 17^1Nicio prevedere a prezentei hotărâri nu aduce atingere dreptului Ministerului Apărării Naționale de a dispune măsurile necesare pentru restricționarea/interzicerea activității de zbor în anumite porțiuni de spațiu aerian, în exercitarea atribuțiilor de control al utilizării spațiului aerian prevăzute de Legea nr. 257/2001, republicată.12. La anexa nr. 1, la articolul 18, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: (4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), spațiile aeriene restricționate pentru accesul aeronavelor fără pilot la bord se publică doar în format digital pe site-urile furnizorilor de servicii de informare aeronautică certificați. Pentru informarea tuturor părților interesate, linkurile către paginile web ale furnizorilor de servicii de informare aeronautică, unde sunt publicate spații aeriene restricționate pentru accesul aeronavelor fără pilot la bord, se publică pe site-urile Autorității Aeronautice Civile Române și Autorității Aeronautice Naționale Militare, precum și în Publicația de Informare Aeronautică AIP - România și în Publicația de informare aeronautică militară - Mil AIP Romania.13. La anexa nr. 1, după litera F se introduce o nouă literă, litera G, alcătuită din articolele 23 și 24, cu următorul cuprins: G. Zboruri VFR efectuate în întregime în zone de spațiu aerian de clasă G  +  Articolul 23Zborurile VFR efectuate cu aeronave civile, executate în întregime într-o zonă de spațiu aerian de clasă G, se consideră autorizate dacă pentru acestea operatorul aeronavei a depus un plan de zbor la o unitate de trafic aerian civilă sau a efectuat o notificare de trafic VFR la A.A.C.R.  +  Articolul 24(1) Notificarea prevăzută la art. 23 poate fi efectuată de operatorul aeronavei direct sau prin reprezentanți autorizați, pentru un zbor sau o serie de zboruri efectuate în perioade determinate de timp, fără a depăși 24 de ore, și va conține: a) tipul aeronavei, respectiv numărul și tipul aeronavelor în cazul zborului în formație; b) înmatricularea sau identificarea aeronavei, dacă este cazul; c) operatorul aeronavei/numele pilotului comandant și număr de telefon de contact; d) traiectul sau zona de zbor, prin furnizarea denumirii localităților, a coordonatelor geografice sau a punctelor de navigație 5LNC aflate pe traiect sau pe granița zonei de zbor; e) indicativul ICAO sau coordonatele geografice ale aerodromului, respectiv ale terenului de decolare și de aterizare;f) nivelul sau altitudinea maximă de zbor; g) ora estimată pentru decolare și aterizare, respectiv ora primei decolări și a ultimei aterizări în cazul unei serii de zboruri sau al zborului în formație. (2) Notificarea se transmite către A.A.C.R., cu cel puțin 30 de minute înainte de ora prevăzută pentru decolare sau începerea activității de zbor, prin aplicație pe internet, dezvoltată și întreținută de A.A.C.R. Adresa paginii web de unde se poate descărca aplicația se publică în publicațiile de informare aeronautică civile și pe site-ul A.A.C.R., prin grija A.A.C.R. (3) Modificarea unei notificări se comunică imediat A.A.C.R. de către operatorul aeronavei, direct sau prin reprezentanți autorizați. Modificarea informațiilor din notificare privind traiectul, terenul de aterizare sau ora estimată de aterizare, după începerea zborului, se transmite imediat ce este posibil. (4) Pentru zborurile din categoriile urgențe medicale, intervenții în situații de urgență și operațiuni de căutare-salvare se admite notificarea în orice moment înainte de decolare.14. La anexa nr. 2, la articolul 1, după litera f) se introduc două noi litere, literele g) și h), cu următorul cuprins: g) survolul teritoriului României de către aeronave de stat străine echipate cu senzori/sisteme de informații, cercetare, supraveghere și recunoaștere, echipamente/dispozitive de detectare, identificare și localizare;h) survolul teritoriului României de către aeronave înarmate aparținând statelor care au încheiat tratate, înțelegeri sau acorduri în acest sens cu statul român.15. La anexa nr. 2, la articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: (2) Atribuțiile S.S.R.R.A. în domeniul autorizării zborurilor în spațiul aerian național se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naționale.16. La anexa nr. 2, articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3M.Ap.N., prin S.S.R.R.A., obține autorizări diplomatice de survol pentru aeronavele de stat românești care execută misiuni în afara teritoriului național și autorizează planurile de zbor ale aeronavelor de stat.17. La anexa nr. 2, la articolul 5 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) 5 zile lucrătoare înainte de data estimată de decolare, pentru survolul municipiului București la înălțimi mai mici de 3.000 m, în zonele restricționate publicate în Publicația de Informare Aeronautică AIP - România, de către aeronavele de stat sau civile care nu execută zboruri de intervenție în situații de urgență, iar în cazul în care survolul cuprinde activități de fotografiere, filmare și cartografiere, la termenul menționat se adaugă 7 zile lucrătoare.18. La anexa nr. 2, la articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Pentru zborurile cu aeronave de stat străine echipate cu senzori/sisteme de informații, cercetare, supraveghere și recunoaștere, echipamente/dispozitive de detectare, identificare și localizare, precum și cu aeronave înarmate aparținând statelor care au încheiat tratate, înțelegeri sau acorduri în acest sens cu statul român, eliberarea autorizării de survol se face cu respectarea acestora.19. La anexa nr. 2, după articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 5^1Termenele la care se transmit cererile de obținere a autorizărilor de survol menționate la art. 5 alin. (8), condițiile care trebuie îndeplinite pentru eliberarea acestora, precum și modelul de cerere se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naționale.  +  Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Apărării Naționale emite ordinele prevăzute la art. 1 alin. (2) și art. 5^1 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 859/2021 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor cu aeronave în spațiul aerian național, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre.  +  Articolul IIIPrezenta hotărâre a Guvernului intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. I pct. 1 și 3, care intră în vigoare la data de 26 ianuarie 2023.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Ionel Scrioșteanu,
  secretar de stat
  p. Ministrul apărării naționale,
  Eduard Bachide,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Janina-Mirela Sitaru,
  secretar de stat
  București, 29 iunie 2022.Nr. 837.----