ORDIN nr. 95 din 29 iunie 2022privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2022 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparținând prosumatorilor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 1 iulie 2022  Având în vedere prevederile art. 21 alin. (3), ale art. 45 alin. (1) lit. a^1) și h), ale art. 73^1 alin. (1), (3), (4), (8) și (9) și ale art. 79 alin. (5) lit. a) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. II alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 143/2021 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea unor acte normative, ale art. 8 alin. (4) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor și a condițiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 319 alin. (10) lit. d) și alin. (19) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (5) și ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2022 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparținând prosumatorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 4 martie 2022, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Prosumatorii persoane fizice și juridice care dețin centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică de cel mult 400 kW pe loc de consum, furnizorii de energie electrică care au încheiate/încheie contracte de furnizare a energiei electrice cu prosumatorii în calitate de consumatori finali, operatorii de distribuție a energiei electrice la rețelele electrice la care sunt racordate respectivele centrale electrice aparținând prosumatorilor, precum și Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale «OPCOM» – S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.2. Anexa se modifică și se completează după cum urmează:a) La articolul 3, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu modificările și completările ulterioare;b) La articolul 3, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2022;c) La articolul 4, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) OUG nr. 27/2022 - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu modificările și completările ulterioare.d) La articolul 11, alineatele (3)-(5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) De la data intrării în vigoare a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la alin. (1), furnizorii de energie electrică au obligația:a) să achiziționeze energia electrică produsă în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la alin. (1) și livrată în rețeaua electrică, la un preț identic cu prețul energiei electrice active utilizat de furnizorul de energie electrică în contractul de furnizare încheiat cu prosumatorul în calitate de consumator, stabilit conform prevederilor de la lit. b) pct. (i), în perioada de facturare și care nu include niciuna din componentele prevăzute la lit. b) pct. (ii)-(viii);b) să evidențieze în poziții distincte în facturile de energie electrică emise prosumatorilor prevăzuți la alin. (1), în baza contractului de furnizare a energiei electrice, următoarele componente:(i) valoarea energiei electrice active consumată din rețeaua electrică de prosumatori calculată ca produs între cantitatea de energie electrică consumată în perioada de facturare stabilită pe baza înregistrărilor contorului de măsurare a energiei electrice consumate din rețelele electrice și prețul energiei electrice active din contractul de furnizare a energiei electrice, diminuat cu prețul estimat al dezechilibrelor, și care nu include niciuna din componentele prevăzute la pct. (ii)-(viii). Neincluderea prețului estimat al dezechilibrelor este precizată distinct, ca element de informare pe factură;(ii) valoarea serviciilor de transport (componenta de introducere, respectiv de extragere a energiei electrice în/din rețeaua electrică) prin înmulțirea tarifului de transport cu cantitatea de energie electrică consumată în perioada de facturare;(iii) valoarea serviciilor de distribuție prin înmulțirea tarifelor de distribuție aferente nivelelor de tensiune tranzitate de energia electrică consumată în perioada de facturare;(iv) valoarea serviciilor de sistem;(v) valoarea accizei conform prevederilor legale înmulțită cu cantitatea de energie electrică consumată în perioada de facturare;(vi) valoarea contribuției de cogenerare înmulțită cu cantitatea de energie electrică consumată în perioada de facturare;(vii) valoarea certificatelor verzi ca produs dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi (CV/MWh) estimate de către ANRE, cantitatea de energie electrică consumată în perioada de facturare și prețul certificatelor verzi, calculat ca preț mediu ponderat al tranzacțiilor din piața centralizată anonimă spot a certificatelor verzi în luna anterioară lunii de facturare sau ultima medie ponderată lunară disponibilă;(viii) alte componente prevăzute de cadrul legal aplicabil sau din contractul de furnizare, după caz, cu marcarea distinctă a TVA-ului pe care furnizorul de energie electrică îl datorează la bugetul de stat pentru fiecare din pozițiile de mai sus;c) să emită facturi pentru energia electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețeaua electrică, simultan cu facturile emise prevăzute la lit. b), în nume propriu sau în numele și în contul următoarelor categorii de prosumatori:(i) în nume propriu pentru persoane fizice care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, altele decât cele organizate conform OUG nr. 44/2008;(ii) în numele și în contul persoanelor fizice care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, organizate conform OUG nr. 44/2008;(iii) în numele și în contul persoanelor fizice care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de peste 27 kW pe loc de consum, dar nu mai mult de 200 kW pe loc de consum, indiferent de forma de organizare a acestora;(iv) în numele și în contul persoanelor juridice care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum;(4) Pe lângă componentele evidențiate în poziții distincte în cuprinsul facturilor de energie electrică emise conform prevederilor alin. (3) lit. b), furnizorii de energie electrică pot opta pentru evidențierea distinctă în cuprinsul acestora a marjei de furnizare, caz în care această marjă nu este inclusă în prețul energiei electrice active prevăzut la alin. (3) lit. b) pct. (i).(5) În vederea realizării compensării cantitative dintre energia electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețeaua electrică de prosumatorii persoane fizice și juridice care dețin centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum și energia electrică consumată de aceștia în calitate de consumatori, furnizorul de energie electrică procedează, după cum urmează:a) în cazul prosumatorilor persoane fizice, altele decât cele organizate conform OUG nr. 44/2008, care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, în fiecare factură de energie electrică emisă acestora, furnizorul de energie electrică evidențiază distinct:(i) cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețeaua electrică, mai mică sau cel mult egală cu cantitatea de energie electrică consumată din rețeaua electrică de aceștia, cu semnul minus, pe baza înregistrărilor contoarelor de măsurare a energiei electrice produse din surse regenerabile și livrate în rețelele electrice/consumate din rețelele electrice și, dacă este cazul, inclusiv de contoarele de măsurare a energiei electrice amplasate în instalațiile prosumatorului, înmulțită cu prețul prevăzut la alin. (3) lit. a);(ii) cantitatea de energie electrică consumată din rețeaua electrică de aceștia, pe baza înregistrărilor contorului de măsurare a energiei electrice consumate din rețelele electrice, înmulțită cu prețul prevăzut la alin. (3) lit. b) pct. (i);(iii) celelalte componente conform prevederilor alin. (3) lit. b) pct. (ii)-(viii); b) în cazul prosumatorilor persoane fizice, altele decât cele prevăzute la lit. a), precum și în cazul persoanelor juridice, furnizorul de energie electrică realizează compensarea între factura emisă pentru energia electrică consumată din rețelele electrice de prosumator în calitate de consumator și factura emisă în numele și în contul prosumatorului pentru energia electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețeaua electrică în baza acordului prealabil și al procedurii de acceptare încheiate între părți conform reglementărilor aplicabile în domeniul fiscal, după cum urmează:(i) în factura emisă de furnizorul de energie electrică în numele și în contul prosumatorului, conform prevederilor alin. (3) lit. c), se facturează energia electrică produsă din surse regenerabile și livrată în rețelele electrice, fără a depăși cantitatea de energie electrică consumată din rețeaua electrică de prosumator, în perioada de facturare, pe baza înregistrărilor contoarelor de măsurare a energiei electrice produse și livrate/consumate din rețelele electrice și, dacă este cazul, inclusiv de contoarele de măsurare a energiei electrice amplasate în instalațiile prosumatorului, înmulțită cu prețul prevăzut la alin. (3) lit. a), aplicarea TVA la valoarea rezultată în urma acestei înmulțiri realizându-se după caz, conform prevederilor legale în vigoare în domeniul fiscal;(ii) în factura emisă de furnizorul de energie electrică pentru energia electrică consumată din rețelele electrice de prosumator în calitate de consumator se evidențiază distinct cantitatea de energie electrică consumată din rețeaua electrică de prosumator, pe baza înregistrărilor contorului de măsurare a energiei electrice consumate din rețelele electrice, înmulțită cu prețul prevăzut la alin. (3) lit. b) pct. (i), precum și celelalte componente prevăzute la alin. (3) lit. b) pct. (ii)-(viii).e) La articolul 12, alineatele (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În situația prevăzută la alin. (1), furnizorul de energie electrică facturează, în baza contractului încheiat între părți în acord cu prevederile contractului-cadru prevăzut în anexa nr. 2, cantitatea de energie electrică reportată pentru perioada următoare/perioadele următoare de facturare, după cum urmează:a) în cazul prosumatorilor persoane fizice, altele decât cele organizate conform OUG nr. 44/2008, care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, într-o factură emisă de furnizor distinct de cea emisă în baza contractului de furnizare a energiei electrice, care conține, cu semnul minus, cantitatea de energie electrică reportată pentru perioada următoare/perioadele următoare de facturare înmulțită cu prețul prevăzut la art. 11 alin. (3) lit. a), cu termen scadent de plată de 24 de luni de la data emiterii facturii;b) în cazul prosumatorilor persoane fizice, altele decât cele prevăzute la lit. a), precum și persoane juridice, într-o factură emisă distinct de furnizorul de energie electrică, în numele și în contul prosumatorului, care conține cantitatea de energie electrică reportată pentru perioada următoare/perioadele următoare de facturare înmulțită cu prețul prevăzut la art. 11 alin. (3) lit. a), cu termen scadent de plată de 24 de luni de la data emiterii facturii, iar aplicarea TVA la valoarea rezultată în urma acestei înmulțiri realizându-se după caz, conform prevederilor legale în vigoare în domeniul fiscal.(...)(5) Neutilizarea de către prosumator a unei cantități de energie electrică reportată în termenul de maximum 24 de luni de la data emiterii facturii conform prevederilor alin. (2) lit. a) sau b), după caz, conduce la includerea în procesul de compensare financiară prevăzut la alin. (4) și a cantității și valorii rămase nereturnate.f) După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 12^1(1) Până la expirarea perioadei de aplicabilitate a prevederilor OUG nr. 27/2022, compensarea cantitativă prevăzută la art. 73^1 alin. (3) din Lege se realizează cu preluarea energiei electrice produse și livrate în rețeaua electrică de prosumatori la un preț identic al energiei electrice active consumate de aceștia în calitate de consumatori, stabilit de furnizorii de energie electrică, după cum urmează:a) pentru prosumatorii care în calitate de consumatori finali intră sub incidența prevederilor art. 2 alin. (2) din OUG nr. 27/2022, prețul energiei electrice produse și livrate în rețeaua electrică de respectivii prosumatori este cel prevăzut la art. 11 alin. (3) lit. a);b) pentru prosumatorii care în calitate de consumatori finali intră sub incidența prevederilor art. 1 alin. (1) din OUG nr. 27/2022, prețul energiei electrice produse și livrate în rețeaua electrică de respectivii prosumatori este prețul mediu de achiziție a energiei electrice prevăzut la art. 3 alin. (2) sau (3), după caz, din OUG nr. 27/2022, diminuat cu prețul dezechilibrelor stabilit conform prevederilor art. 3 alin. (2) lit. b) sau alin. (3) lit. b), după caz, din OUG nr. 27/2022;c) pentru prosumatorii care în calitate de consumatori finali intră sub incidența prevederilor art. 5 alin. (1) din OUG nr. 27/2022, prețul energiei electrice produse și livrate în rețeaua electrică de respectivii prosumatori este prețul de achiziție a energiei electrice calculat conform prevederilor art. 6 alin. (1) sau (2), după caz, din OUG nr. 27/2022, diminuat cu prețul dezechilibrelor stabilit conform prevederilor art. 3 alin. (2) lit. b) sau alin. (3) lit. b), după caz, din OUG nr. 27/2022.(2) La facturarea energiei electrice consumate din rețeaua electrică de prosumatori conform prevederilor alin. (1) lit. b) și c) furnizorii de energie electrică evidențiază distinct componenta prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 27/2022 diminuată cu prețul dezechilibrelor, precum și componentele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b)-d) din OUG nr. 27/2022. Neincluderea prețului dezechilibrelor este precizată distinct, ca element de informare în factură.(3) În aplicarea prevederilor prezentei metodologii, prețul mediu de achiziție a energiei electrice prevăzut la alin. (1) lit. b), respectiv prețul de achiziție a energiei electrice prevăzut la alin. (1) lit. c) se stabilesc, pentru o perioadă de facturare, fără a fi considerată achiziția energiei electrice produse și livrate în rețeaua electrică de prosumatori, în aceeași perioadă de facturare.g) La articolul 13, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) La schimbarea furnizorului de energie electrică pentru locul de consum al prosumatorului persoană fizică care deține centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, altele decât cele organizate conform OUG nr. 44/2008, emiterea de către furnizorul de energie electrică a facturii de regularizare a energiei electrice se realizează în baza înregistrărilor contoarelor de măsurare a energiei electrice produse și livrate/consumate din rețelele electrice și, dacă este cazul, a cantităților de energie electrică reportate și se plătește integral de furnizor/prosumator, conform termenului de scadență a facturii de regularizare și a prevederilor contractuale.(3) La schimbarea furnizorului de energie electrică pentru locul de consum al prosumatorului persoană fizică, alta decât cea prevăzută la alin. (2), precum și al prosumatorului persoană juridică, regularizarea financiară/compensarea cantitativă, după caz, se realizează în baza facturilor emise de părți, având în vedere înregistrările contoarelor de măsurare a energiei electrice produse și livrate/consumate din rețelele electrice, și, dacă este cazul, a cantităților de energie electrică reportate și se plătește integral de furnizor/prosumator, conform prevederilor contractuale stabilite în acest sens.h) În anexa nr. 1 la metodologie, anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.i) Anexa nr. 2 la metodologie se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cantitatea de energie electrică produsă și livrată în rețeaua electrică care excedează cantitatea de energie electrică prevăzută la alin. (1) și reportată în vederea utilizării de către vânzător în luna/lunile contractuală/contractuale următoare este preluată de cumpărător printr-o factură emisă de acesta în mod distinct, cu termen scadent de plată de 24 de luni de la data emiterii facturii.2. La articolul 7 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) prevăzută în factura emisă de către cumpărător în numele și în contul vânzătorului, conform acordului prealabil și al procedurii de acceptare încheiate între părți conform reglementărilor aplicabile în domeniul fiscal în vigoare, în toate celelalte cazuri.3. La articolul 7, alineatele (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pe lângă facturile emise conform prevederilor alin. (1), în fiecare lună contractuală în care se înregistrează o cantitate de energie electrică reportată, cumpărătorul emite o factură distinctă care conține:a) pentru prosumatorii prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu semnul minus, cantitatea de energie electrică reportată pentru luna/lunile următoare înmulțită cu prețul de contract, cu termen scadent de plată de 24 de luni de la data emiterii facturii;b) pentru celelalte cazuri de prosumatori, cantitatea de energie electrică reportată pentru luna/lunile următoare înmulțită cu prețul de contract, cu termen scadent de plată de 24 de luni de la data emiterii facturii, aplicarea TVA la valoarea rezultată în urma acestei înmulțiri realizându-se după caz, conform prevederilor legale în vigoare în domeniul fiscal.(...) ..................................................................................(5) Neutilizarea de către vânzător a unei cantități de energie electrică reportate în termenul de maximum 24 de luni de la data emiterii facturii conform prevederilor alin. (2) lit. a) sau b), după caz, conduce la includerea în procesul de compensare financiară prevăzut la alin. (4) și a cantității si valorii nereturnate.4. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIProsumatorii persoane fizice și juridice care dețin centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică de cel mult 400 kW pe loc de consum, furnizorii de energie electrică care au încheiate/încheie contracte de furnizare a energiei electrice cu prosumatorii în calitate de consumatori finali, operatorii de distribuție a energiei electrice la rețelele electrice la care sunt racordate respectivele centrale electrice aparținând prosumatorilor, precum și Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIEntitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 29 iunie 2022.Nr. 95.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 3 la contractul-cadru)
  PREȚUL DE CONTRACT
  Prețul de contract este egal cu prețul mediu ponderat înregistrat în piața pentru ziua următoare în luna în care energia electrică a fost produsă și livrată în rețeaua electrică, publicat de către Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. pe site-ul propriu, conform reglementărilor aplicabile.Modificarea lunară a prețului de contract se face cu notificarea cumpărătorului, prin intermediul facturii emise de către furnizorul de energie electrică conform contractului de furnizare, fără a fi necesară încheierea unui act adițional la prezentul contract.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 3 la contractul-cadru)
  PREȚUL DE CONTRACT
  Prețul de contract este prețul energiei electrice active utilizat de furnizorul de energie electrică în contractul de furnizare încheiat cu prosumatorul în calitate de consumator, în perioada de facturare, stabilit conform prevederilor art. 11 alin. (3) lit. a) din Metodologia de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparținând prosumatorilor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare.Modificarea prețului de contract se face cu notificarea vânzătorului, prin intermediul facturii emise de către furnizor conform contractului de furnizare, fără a fi necesară încheierea unui act adițional la prezentul contract.La data intrării în vigoare a prezentului contract, prețul de contract este de ................. [lei/MWh].NOTĂ:În perioada de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu modificările și completările ulterioare, prețul de contract se stabilește conform prevederilor art. 12^1 din Metodologia de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparținând prosumatorilor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare.
  ----