ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 108 din 30 iunie 2022privind decarbonizarea sectorului energetic
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 1 iulie 2022  În vederea asigurării respectării obligației statului român de a adopta până la data de 30 iunie 2022 cadrul legal privind decarbonizarea sectorului energetic, prin care se stabilește data-limită pentru încetarea producerii energiei electrice pe bază de lignit și huilă, calendarul retragerii din exploatare a capacității totale instalate pe bază de lignit și huilă și calendarul de închidere a carierelor de lignit și a minelor de huilă,având în vedere că eliminarea etapizată a centralelor electrice pe bază de lignit și huilă constituie primul element de reformă al Componentei C6. Energie, din cadrul Pilonului I. Tranziția verde al Planului național de redresare și reziliență al României,ținând cont de necesitatea adoptării de urgență a dispozițiilor legale prin care să se creeze cadrul normativ pentru eliminarea etapizată din mixul energetic a producției de energie electrică pe bază de lignit și huilă, mecanismele administrative și instrumentele adecvate în scopul implementării măsurilor stabilite, luând în considerare orizontul de timp determinat, respectiv data de 30 iunie 2022, dată-limită, astfel cum a fost asumată prin Planul național de redresare și reziliență al României, Reforma 1. Componenta 6. Energie, pentru intrarea în vigoare a proiectului de act normativ ce reglementează decarbonizarea sectorului energetic,având în vedere că urgența adoptării acestui act normativ constă în necesitatea respectării datei-limită de intrare în vigoare a actului normativ, respectiv, data de 30 iunie 2022, creând astfel, cadrul legal pentru decarbonizarea sectorului energetic, precum și organizarea sistemului de implementare a măsurilor stabilite prin proiectul de act normativ, care vizează aspecte tehnice, organizatorice și luarea tuturor măsurilor pentru diminuarea impactului social, ținând cont că lipsa unei reglementări imediate, care stabilește calendarul și modalitatea de eliminare a cărbunelui din mixul energetic, va conduce la întârzierea respectării datei-limită privind încetarea producerii energiei electrice pe bază de lignit și huilă, a implementării la termen a calendarului de închidere a capacității totale instalate pe bază de lignit și huilă și a calendarului de închidere a carierelor de lignit și a minelor de huilă, cu consecințe negative asupra gradului de absorbție a fondurilor europene alocate României,având în vedere necesitatea instituirii cu celeritate a cadrului legal, stabilit ca reformă prin Planul național de redresare și reziliență al României, care să stabilească termenele de închidere a grupurilor energetice cu funcționare pe lignit și huilă, respectiv termenele pentru închiderea carierelor de lignit și a minelor de huilă, se impune luarea unei măsuri imediate pentru reglementarea acestor aspecte pe calea ordonanței de urgență, ținând cont de faptul că la acest moment, reglementarea la nivel de lege nu se poate realiza prin procedura obișnuită de legiferare, întrucât procedurile parlamentare presupun o perioadă mai îndelungată de timp,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, pentru a nu genera întârzieri în implementarea Planului național de redresare și reziliență al României, se impune adoptarea de măsuri imediate, pe calea ordonanței de urgență, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul legal general pentru eliminarea etapizată din mixul energetic a producției de energie electrică pe bază de lignit și huilă, termenele pentru închiderea și conservarea grupurilor energetice cu funcționare pe lignit și huilă, măsuri pentru:a) eliminarea treptată a capacităților de producere a energiei electrice pe bază de huilă și lignit, ținând cont de funcționarea sigură și stabilă a Sistemului electroenergetic național; (la 14-12-2022, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul 3 din ORDONANȚĂ DE URGENȚA nr. 175 din 14 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1203 din 14 decembrie 2022 ) b) scoaterea treptată din exploatare a capacităților de producție de energie electrică pe bază de lignit și huilă;c) închiderea și punerea în siguranță a extracției de lignit și huilă, pentru carierele și minele ce urmează să fie incluse în programul de închidere; d) reabilitarea și ecologizarea terenurilor aferente centralelor electrice închise și a carierelor și minelor care le deservesc;e) reconversia profesională și recalificarea, precum și alte măsuri socioeconomice pentru susținerea tranziției forței de muncă și a oportunităților economice la nivel local, inclusiv cele cu caracter de ajutor de stat pentru reducerea impactului socioeconomic.(2) Abrogat. (la 14-12-2022, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 175 din 14 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1203 din 14 decembrie 2022 ) (la 08-12-2022, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 334 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1163 din 05 decembrie 2022 )  +  Articolul 2Se interzice punerea în funcțiune de noi capacități de producere a energiei electrice pe bază de lignit sau huilă, cu excepția capacităților pentru care s-au emis licențe/permise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 08-12-2022, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 334 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1163 din 05 decembrie 2022 )  +  Articolul 3(1) În vederea atingerii obiectivului ordonanței de urgență în conformitate cu art. 1, capacitatea instalată disponibilă de producere a energiei electrice pe bază de lignit și huilă va fi scoasă din exploatare treptat până cel târziu la 31 decembrie 2032. Executarea lucrărilor de siguranță, a lucrărilor de închidere și de ecologizare a carierelor și minelor se finalizează până la aceeași dată.(2) Prin hotărâre a Guvernului sunt stabilite programe de calificare și reconversie profesională privind personalul angajat în centrale electrice pe lignit și huilă pentru a asigura un grad cât mai ridicat de ocupare a forței de muncă disponibilizate ca urmare a măsurilor implementate prin prezenta ordonanță de urgență.(3) Capacitatea totală instalată de energie electrică pe bază de lignit și huilă care va fi scoasă din exploatare treptat până cel târziu în anul 2032 este de 4.920 MW, din care 3.780 MW până la sfârșitul anului 2025. (la 08-12-2022, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 334 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1163 din 05 decembrie 2022 )  +  Articolul 4(1) Capacitățile energetice pe bază de huilă și lignit rămase disponibile la data de 31 decembrie 2021 se scot din exploatare/serviciu treptat potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, după cum urmează:a) până la sfârșitul anul 2022, 660 MW de capacități de producere a energiei electrice pe bază de lignit; Notă
  Potrivit art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.573 din 28 decembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1272 din 29 decembrie 2022, se aprobă amânarea scoaterii din exploatare a 660 MW de capacități de producere a energiei electrice pe bază de lignit, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 334/2022, cu modificările și completările ulterioare, și a exploatărilor miniere aferente acestora, până la data de 1 octombrie 2023.
  b) până la sfârșitul anului 2025, alte 1.425 MW de capacități de producere a energiei electrice pe bază de lignit; c) până cel târziu la sfârșitul anului 2032, capacități suplimentare de producție de energie electrică pe bază de lignit și huilă de 1.140 MW. (la 14-12-2022, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 3, Articolul 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 175 din 14 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1203 din 14 decembrie 2022 )
  (2) Documentele justificative privind îndeplinirea obligației de scoatere din exploatare a capacităților de producere a energiei electrice pe bază de huilă și lignit rămase disponibile se comunică ministerului de resort de către operatorul economic care deține capacitățile în cauză, în termen de 5 zile de la emiterea acestora de către autoritățile competente.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), cel târziu până la data de 1 iunie 2023, 660 MW capacități de producere a energiei electrice pe bază de lignit pot fi trecuți în conservare până cel târziu la sfârșitul anului 2025. Acestea pot fi scoase din conservare și activate prin ordin al ministrului energiei, numai la solicitarea operatorului de transport și de sistem în condițiile prevăzute la alin. (4). (la 30-03-2023, Alineatul (3) din Articolul 4 a fost modificat de Articolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 29 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 30 martie 2023 ) (3^1) Capacitățile de producere a energiei electrice pe bază de lignit, prevăzute la alin. (1) lit. a), se scot din exploatare/serviciu prin ordin al ministrului energiei după împlinirea termenului prevăzut la alin. (3). (la 14-12-2022, Articolul 4 a fost completat de Punctul 5, Articolul 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 175 din 14 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1203 din 14 decembrie 2022 ) (3^2) Capacitățile energetice de producere a energiei electrice pe bază de lignit prevăzute la alin. (1) lit. a), scoase din conservare, sunt păstrate în afara pieței de energie și pot fi dispecerizate numai dacă este probabil ca operatorul de transport și sistem să își epuizeze resursele de echilibrare pentru a restabili un echilibru între cerere și ofertă. Această cerință nu aduce atingere activării resurselor conservate înainte de dispecerizarea efectivă, pentru a respecta constrângerile legate de activare și cerințele de funcționare ale resurselor conservate. (la 14-12-2022, Articolul 4 a fost completat de Punctul 5, Articolul 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 175 din 14 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1203 din 14 decembrie 2022 ) (4) Normele care reglementează activarea capacităților de producere a energiei electrice pe bază lignit prevăzute la alin. (1) lit. a), în timpul etapei de conservare, se aprobă prin ordin al ministrului energiei. (la 14-12-2022, Alineatul (4) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 6, Articolul 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 175 din 14 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1203 din 14 decembrie 2022 ) (4^1) Normele prevăzute la alin. (4) cuprind:a) procedura de activare a capacităților de producere a energiei electrice propusă de operatorul de transport și sistem;b) formula de calcul al compensațiilor pe perioada activării capacităților energetice, dacă este cazul, în conformitate cu normele privind ajutorul de stat, la propunerea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei. (la 14-12-2022, Articolul 4 a fost completat de Punctul 7, Articolul 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 175 din 14 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1203 din 14 decembrie 2022 ) (4^2) Pentru activarea capacităților de producere a energiei electrice pe bază de lignit, prevăzute la alin. (1) lit. a), scoase din conservare vor fi îndeplinite următoarele cerințe: a) în cursul intervalelor de decontare a dezechilibrelor, în care capacitățile de producere a energiei electrice pe bază de lignit scoase din conservare sunt dispecerizate, dezechilibrele de pe piață trebuie să fie decontate cel puțin la valoarea pierderilor datorate întreruperii alimentării cu energie electrică sau la o valoare mai mare decât limita tehnică de preț intrazilnică, astfel cum este definită în Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în data de 14.06.2019, luându-se în calcul valoarea cea mai mare; b) energia produsă de capacitățile de producere a energiei electrice pe bază de lignit scoase din conservare în urma dispecerizării trebuie să fie atribuită părților responsabile cu echilibrarea prin mecanismul de decontare a dezechilibrelor; c) capacitățile de producere a energiei electrice pe bază de lignit, prevăzute la alin. (1) lit. a), scoase din conservare nu trebuie să primească niciun fel de compensație de pe piața angro de energie electrică și/sau de pe piața de echilibrare; d) energia produsă de capacitățile de producere a energiei electrice pe bază de lignit scoase din conservare în timpul activării nu se atribuie grupurilor responsabile pentru echilibrare prin intermediul piețelor angro și nici nu le modifică dezechilibrele acestora. (la 14-12-2022, Articolul 4 a fost completat de Punctul 7, Articolul 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 175 din 14 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1203 din 14 decembrie 2022 ) (5) Toate capacitățile energetice pe bază de huilă și lignit prevăzute la alin. (1) se scot din exploatare/serviciu etapizat până la data de 31 decembrie 2032. (la 14-12-2022, Alineatul (5) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 8, Articolul 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 175 din 14 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1203 din 14 decembrie 2022 ) (6) Capacitățile energetice pe bază de lignit prevăzute la alin. (1) lit. a) trecute în conservare se activează și se utilizează cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat, precum și cu îndeplinirea cerințelor referitoare la legislația în domeniul mediului. (la 14-12-2022, Alineatul (6) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 9, Articolul 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 175 din 14 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1203 din 14 decembrie 2022 ) (7) Abrogat. (la 14-12-2022, Alineatul (7) din Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 10, Articolul 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 175 din 14 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1203 din 14 decembrie 2022 ) (8) În vederea înlocuirii capacităților de producție a energiei electrice pe lignit și huilă care vor fi închise și pentru a nu fi pusă în pericol siguranța Sistemului energetic național vor fi realizate noi capacitați de producție potrivit alin. (9).(9) Conform Planului de restructurare al Complexului Energetic Oltenia, aprobat de către Comisia Europeană prin Decizia C(2022) 553 final din 26 ianuarie 2022, pentru care s-a obținut finanțare din Fondul de Modernizare în valoare de 897 milioane euro, cu participarea Complexului Energetic Oltenia vor fi realizate noi investiții în capacități pe gaze naturale și surse regenerabile de energie, după cum urmează:a) 2 grupuri pe gaze naturale «ready for hydrogen» de tip CCGT, cu o capacitate totală de 1.325 MW:– Ișalnița: 850 MW - cu punere în funcțiune în 2026;– Turceni 475 MW - cu punere în funcțiune în 2026;b) 8 parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de 735 MW - până în 2024.(10) Capacitatea de producere a energiei electrice pe bază de huilă din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, respectiv grupul energetic Paroșeni 4, cu o putere instalată de 150 MW, va asigura, până la finalul anului 2030, neutralizarea huilei rezultate ca urmare a lucrărilor de punere în siguranță a zăcămintelor de huilă. (la 08-12-2022, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 334 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1163 din 05 decembrie 2022 )
   +  Articolul 5Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și Compania Națională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. emit documentele ce decurg din scoaterea din exploatare/serviciu a capacităților de producere a energiei electrice pe bază de huilă și lignit și, după caz, de trecere în conservare a capacităților energetice pe bază de lignit prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) pentru operatorii economici ce fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență. (la 14-12-2022, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 11, Articolul 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 175 din 14 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1203 din 14 decembrie 2022 )  +  Articolul 6(1) Carierele de lignit și exploatările miniere de huilă se închid și se ecologizează după cum urmează: a) carierele Complexului Energetic Oltenia - conform Planului de restructurare, aprobat prin Decizia C(2022) 553 final din 26 ianuarie 2022, corelat cu necesarul de lignit pentru capacitățile energetice prevăzute la art. 4 alin. (1) care vor asigura funcționarea sigură și stabilă a Sistemului electroenergetic național și în concordanță cu lucrările de punere în siguranță cu extracție de lignit prevăzute în Planul de închidere a activității (PIA) pentru fiecare carieră; b) carierele Alunu și Berbești (CET Govora) - închidere și ecologizare până la 31 decembrie 2027;c) exploatările miniere ale Complexului Energetic Hunedoara:(i) Lupeni și Lonea - lucrări de punere în siguranță, închidere și ecologizare până la 31 decembrie 2026;(ii) Livezeni și Vulcan - lucrări de punere în siguranță, închidere și ecologizare până la 31 decembrie 2032.(2) Lucrările de punere în siguranță, cele de închidere și ecologizare prevăzute la alin. (1) se derulează cu respectarea măsurilor și condițiilor din actele de reglementare emise de autoritățile competente pentru protecția mediului, în conformitate cu prevederile legislației în domeniul mediului în vigoare.(3) Actele de reglementare prevăzute la alin. (2) includ măsuri care vizează calitatea solului în zonele miniere, reglementarea utilizării și accesului la depozitele de deșeuri și reglementarea utilizării formelor de relief după dezafectare. (la 08-12-2022, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 334 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1163 din 05 decembrie 2022 )  +  Articolul 7(1) Pentru închiderea capacităților de producere a energiei electrice pe bază de lignit și huilă, stabilite conform art. 4 alin. (1), se pot institui măsuri de sprijin, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(2) Măsurile de sprijin prevăzute la alin. (1) se stabilesc, în funcție de durata normală de funcționare a capacităților modernizate sau retehnologizate oprite înainte de expirarea termenului duratei normale de funcționare, de către Ministerul Energiei, în calitate de minister de resort, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, și Comunicării Comisiei 2022/C 80/01 - Orientările din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie.(3) Atunci când este cazul, ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii capacităților de producere a energiei electrice pe bază de huilă și lignit se acordă anual, prin hotărâri ale Guvernului, după ce Comisia Europeană a autorizat măsurile de sprijin prevăzute la alin. (2). (la 14-12-2022, Alineatul (3) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 12, Articolul 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 175 din 14 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1203 din 14 decembrie 2022 ) (4) Acordarea ajutoarelor de stat pentru capacitățile energetice pe bază de lignit trecute în conservare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) se realizează prin hotărâri ale Guvernului, după autorizarea acestora de către Comisia Europeană. (la 14-12-2022, Alineatul (4) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 12, Articolul 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 175 din 14 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1203 din 14 decembrie 2022 ) (5) Atunci când este cazul, acordarea ajutoarelor de stat pentru capacitățile de producere a energiei electrice pe bază de huilă prevăzute la art. 4 alin. (10) se realizează prin hotărâri ale Guvernului, după autorizarea acestora de către Comisia Europeană. (la 14-12-2022, Alineatul (5) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 12, Articolul 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 175 din 14 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1203 din 14 decembrie 2022 )  +  Articolul 8(1) Pentru carierele de lignit care sunt incluse în programul de închidere se vor notifica măsuri de sprijin, de către ministerul de resort, în conformitate cu Comunicarea Comisiei 2022/C 80/01 - Orientările din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 80 din 18 februarie 2022, care se vor acorda după autorizarea acestora de către Comisia Europeană.(2) Acordarea ajutoarelor de stat pentru închiderea carierelor de lignit prevăzute la alin. (1) se realizează prin hotărâri ale Guvernului inițiate de către ministerul de resort.  +  Articolul 9Planul de închidere a minelor de huilă care sunt deja incluse în programul de închidere autorizat de Comisia Europeană în temeiul Deciziei 2010/787 a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, va fi supus renotificării Comisiei Europene pentru modificarea termenelor de închidere și prelungirea perioadei de acordare a ajutorului de stat.  +  Articolul 10(1) Pentru minele de huilă care nu sunt incluse într-un program de închidere autorizat de Comisia Europeană în temeiul Deciziei 2010/787 a Consiliului se notifică măsuri de sprijin de către ministerul de resort în conformitate cu Comunicarea Comisiei 2022/C 80/01 - Orientările din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie, care se vor acorda după autorizarea acestora de către Comisia Europeană.(2) Acordarea ajutoarelor de stat pentru închiderea minelor de huilă prevăzute la alin. (1) se realizează prin hotărâri ale Guvernului inițiate de către ministerul de resort.  +  Articolul 11În cazul în care măsurile prevăzute la art. 7-10 nu se autorizează de către Comisia Europeană, operatorii economici au obligația respectării termenelor de închidere stabilite prin prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 12Persoanele cărora le-au încetat contractele individuale de muncă ca urmare a închiderii capacităților de producere a energiei electrice pe bază de lignit și huilă, precum și a închiderii exploatărilor miniere aferente, ca efect al prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, beneficiază de măsuri de protecție socială, precum și de măsuri active de combatere a șomajului în condițiile prevăzute de legislația în domeniul protecției sociale și de prevederile contractelor colective sau individuale de muncă aplicabile, respectiv încheiate la nivelul fiecărui operator economic.  +  Articolul 13(1) Persoanele prevăzute la art. 12 beneficiază de cursurile de formare profesională prevăzute în Planul național de formare profesională elaborat potrivit legii, de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în conformitate cu cerințele pieței muncii, precum și cele de formare profesională identificate în planurile teritoriale pentru o tranziție justă și de învățământ dual, potrivit art. 25 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(2) Persoanele fizice prevăzute la art. 12 beneficiază de cursuri de formare oferite de Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă și au ca scop recalificarea și perfecționarea forței de muncă, respectiv reconversia și recalificarea profesională a personalului afectat de calendarul de scoatere din exploatare treptată a capacităților prevăzute în prezenta ordonanță de urgență. (la 08-12-2022, Articolul 13 a fost modificat de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 334 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1163 din 05 decembrie 2022 )  +  Articolul 14Solicitările operatorilor economici din județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Mehedinți și Vâlcea, afectați de procesul de decarbonizare sunt avute în vedere la elaborarea Planului național de formare profesională prevăzut la art. 13.  +  Articolul 15Măsurile de sprijin prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei și/sau fonduri europene nerambursabile în limita sumelor alocate și cu respectarea prevederilor și regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programelor operaționale, precum și prin Fondul de tranziție justă.  +  Articolul 16Pentru menținerea funcționării sigure și stabile a Sistemului electroenergetic național ca urmare a închiderii capacităților de producere a energiei electrice pe bază de lignit și huilă, investițiile în capacitățile de producere a energiei electrice pe bază de gaze naturale pot fi finanțate din fondurile financiare prevăzute în Planul național de redresare și reziliență al României și Fondul pentru modernizare.  +  Articolul 17Minele de huilă închise pot fi incluse în circuitul turistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind siguranța și securitatea vizitatorilor.  +  Articolul 18(1) Se înființează Comitetul interministerial al cărbunelui pentru coordonarea implementării procesului de decarbonizare, denumit în continuare Comitetul interministerial al cărbunelui, în condițiile prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, având în componență reprezentanți ai următoarelor autorități ale administrației publice centrale și instituții ale prefectului: Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Energiei, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, Instituția Prefectului Gorj, Instituția Prefectului Hunedoara, Instituția Prefectului Dolj, Instituția Prefectului Mehedinți și Instituția Prefectului Vâlcea.(2) Reprezentarea în cadrul Comitetului interministerial al cărbunelui înființat potrivit alin. (1) este asigurată la nivel de ministru sau înlocuitor desemnat la nivel de secretar de stat prin ordin de ministru și de prefect al județului.(3) Activitatea Comitetului interministerial al cărbunelui este coordonată de un președinte, respectiv ministrul economiei, asistat de doi vicepreședinți, respectiv ministrul finanțelor și ministrul investițiilor și proiectelor europene.(4) Numirea membrilor Comitetului interministerial al cărbunelui se face prin decizia prim-ministrului, în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(5) Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului interministerial al cărbunelui se aprobă în prima sedință de lucru a acestuia, prin decizie a președintelui. (6) Secretariatul Comitetului interministerial al cărbunelui este asigurat de 2 reprezentanți ai Ministerului Economiei și un reprezentant al Ministerului Energiei, numiți prin ordin comun al ministrului economiei și ministrului energiei în termen de 10 zile de la data emiterii deciziei prim-ministrului prevăzută la alin. (4), care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(7) În termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei prim-ministrului privind numirea membrilor Comitetului interministerial al cărbunelui, prin ordin al ministrului economiei se înființează Comitetul consultativ pentru asistență privind aspectele relevante în implementarea programului de decarbonizare, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(8) Din Comitetul consultativ pentru asistență fac parte reprezentanți ai autorităților administrației publice locale, sindicatelor reprezentative la nivel de ramură și la nivelul operatorilor economici producători de energie electrică utilizând drept combustibil cărbunele, organizațiilor neguvernamentale, operatorilor economici producători de energie electrică pe bază de lignit și huilă, reprezentanți cu statut de invitați din cadrul mediului universitar, precum și grupuri de experți specializați în domeniul energiei.(9) Comitetul consultativ pentru asistență colaborează cu Comitetul interministerial al cărbunelui și cu Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea realizării activităților din cadrul procesului de decarbonizare, prevăzut la alin. (10) și participă la ședințe, la solicitările acestora, după caz.(10) În termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei prim–ministrului privind numirea membrilor Comitetului interministerial al cărbunelui, prin ordin al ministrului energiei se înființează Grupul de lucru pentru coordonarea și monitorizarea realizării activităților din cadrul procesului de decarbonizare, denumit în continuare Grup de lucru, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(11) Grupul de lucru este coordonat de un secretar de stat din cadrul Ministerului Energiei, numit prin ordin al ministrului energiei.(12) Din Grupul de lucru fac parte specialiști din cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, reprezentanți ai Administrației Fondului pentru Mediu, Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, Autorității Naționale pentru Resurse Minerale și ai operatorilor economici producători de energie electrică pe bază de lignit și huilă.(13) Regulamentul de organizare și funcționare al Grupului de lucru se stabilește în prima ședință de lucru a acestuia.(14) Secretariatul Grupului de lucru este format din trei reprezentanți, salariați ai Ministerului Energiei, numiți prin ordinul ministrului energiei prevăzut la alin. (10).  +  Articolul 19Abrogat. (la 16-03-2023, Articolul 19 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 14 din 15 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 16 martie 2023 )  +  Articolul 20(1) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei supraveghează respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și aplică sancțiuni conform prevederilor acesteia.(2) Nescoaterea din exploatare a capacităților de producție a energiei electrice pe bază de huilă și lignit la datele scadente prevăzute la art. 4 alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă în cuantum de până la 5% din cifra de afaceri netă a operatorului economic care operează capacitățile de producție pe bază de huilă și lignit, care nu au fost scoase din exploatare la datele scadente.(3) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (2) se fac de către reprezentații împuterniciți ai Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.(4) Contravenției prevăzute la alin. (2) îi sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 08-12-2022, Actul a fost completat de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 334 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1163 din 05 decembrie 2022 )
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  București, 30 iunie 2022.Nr. 108.-----