ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 107 din 30 iunie 2022pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 1 iulie 2022  Având în vedere obligațiile asumate de România prin Tratatul de funcționare a Uniunii Europene cu privire la transpunerea completă și corectă în legislația națională a prevederilor directivelor europene, precum și cu privire la asigurarea la nivel național a cadrului legislativ adecvat care să permită aplicarea corectă a prevederilor regulamentelor europene,având în vedere că legislația europeană care reglementează activitatea în domeniul feroviar a suferit în ultima perioadă o evoluție rapidă care a condus la apariția unor necorelări între prevederile legislației naționale și prevederile legislației europene care vizează acest domeniu, precum și la apariția unor nesincronizări între prevederile unor acte normative din legislația națională care reglementează activitatea din domeniul feroviar,luând în considerare riscul inițierii unor acțiuni în justiție contra României în cazul în care nu se întreprind cu celeritate măsuri pentru sincronizarea legislației naționale care reglementează activitatea din domeniul feroviar cu legislația europeană în acest domeniu,având în vedere că adoptarea de către Uniunea Europeană a Pactului Verde European (Green Deal) conduce la necesitatea adoptării cu celeritate a unor modificări legislative în vederea implementării prevederilor acestui pact în domeniul transporturilor din România,ținând seama de faptul că neadoptarea acestor măsuri în regim de urgență generează riscul pentru România de a nu putea accesa fonduri europene nerambursabile destinate dezvoltării transportului feroviar,având în vedere faptul că în cadrul ciclului financiar 2021-2027 al Uniunii Europene sunt alocate fonduri nerambursabile importante destinate autorităților publice locale în vederea implementării unor servicii publice de transport feroviar al călătorilor în zonele metropolitane, luând în considerare riscul ca aceste fonduri europene nerambursabile să nu poată fi accesate de autoritățile publice locale din România în cazul în care nu se întreprind cu celeritate măsuri ca legislația națională să permită autorităților publice locale implementarea unor servicii publice de transport feroviar al călătorilor în zonele metropolitane,întrucât activitatea de circulație feroviară se confruntă cu perturbări ale traficului din cauza căderilor de arbori aflați în zona de siguranță a infrastructurii feroviare publice, generate de frecvența crescută a fenomenelor meteorologice extreme, în condițiile în care prevederile actuale generează proceduri greoaie care nu permit realizarea cu operativitate de către administratorul infrastructurii feroviare a intervențiilor preventive sau corective în cazul căderilor de arbori aflați în zona de siguranță a infrastructurii feroviare publice,ținând cont de faptul că în prezent siguranța circulației feroviare este afectată de faptul că aceste căderi ale arborilor pe calea ferată afectează linia de contact pentru alimentarea cu energie electrică pentru tracțiune, celelalte elemente ale infrastructurii feroviare, dar și materialul rulant, ceea ce generează pagube materiale, întârzieri ale trenurilor, dar și situații cu nivel ridicat de risc, afectând astfel siguranța și interesul publicului călător, precum și ale personalului feroviar, și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în vederea întreprinderii cu celeritate a măsurilor necesare pentru asigurarea integrității fizice a publicului călător și a personalului feroviar, precum și a materialului rulant și a elementelor infrastructurii feroviare aflate în situații de risc, eliminării situațiilor de perturbare masivă a traficului feroviar, precum și realizării intervențiilor prompte în scopul restabilirii acestuia în contextul în care legislația actuală generează proceduri greoaie,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatele (3)-(5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Transportul feroviar public reprezintă un serviciu public esențial pentru societate ce contribuie la rezolvarea unor interese majore ale economiei, la creșterea eficienței economice a sistemului național de transport, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a emisiilor poluante, la libera circulație a persoanelor, mărfurilor și a altor bunuri, în interiorul țării și în trafic internațional, cu un grad înalt de siguranță, în condiții ecologice și eficiente, constituind astfel un sector strategic de interes național.(4) Serviciile conexe transportului feroviar sunt serviciile ce se desfășoară în legătură nemijlocită cu sau în timpul transportului, precum, dar fără a se limita la acestea: asigurarea accesului pe infrastructura feroviară, manevra vehiculelor feroviare, asigurarea informațiilor privind călătoria, vânzarea titlurilor de călătorie, încărcarea/descărcarea sau transbordarea mărfurilor.(5) Serviciile adiacente transportului feroviar sunt serviciile ce au ca obiect asigurarea desfășurării în siguranță a transportului, precum, dar fără a se limita la acestea: asigurarea trenurilor de intervenție pentru restabilirea circulației, inspecția tehnică a materialului rulant, verificarea eficacității sistemelor de frânare ale trenurilor.2. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Serviciile furnizate de administratorul infrastructurii feroviare, de gestionarii de infrastructură feroviară și de alți operatori de infrastructuri de servicii către operatorii de transport feroviar sau către beneficiarii transportului în scopul realizării transportului feroviar constituie, după caz, servicii conexe transportului feroviar, conform prevederilor alin. (4), sau servicii adiacente transportului feroviar, conform prevederilor alin. (5).3. La articolul 1, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) Serviciile de transport feroviar public și serviciile de transport feroviar în interes propriu sunt realizate de către operatori de transport feroviar.4. La articolul 1, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (9^1), cu următorul cuprins:(9^1) Activitățile de transport feroviar în interes propriu ale administratorului infrastructurii feroviare și ale gestionarilor de infrastructură feroviară pot fi realizate de către aceștia fără licență de transport și certificat de siguranță, nefiind necesar să apeleze la serviciile unui operator de transport feroviar.5. La articolul 1 alineatul (10), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) operator de transport feroviar - are înțelesul prevăzut la art. 3 pct. 18 din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 202/2016;b) administratorul infrastructurii - compania națională rezultată din reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, în conformitate cu prevederile titlului II, care este responsabilă de operarea, mentenanța și reînnoirea infrastructurii feroviare pe rețeaua de căi ferate din România, precum și de participarea la dezvoltarea acesteia;6. La articolul 1 alineatul (10), după litera b^1) se introduce o nouă literă, litera b^2), cu următorul cuprins:b^2) solicitant - are înțelesul prevăzut la art. 3 pct. 28 din Legea nr. 202/2016;7. La articolul 1 alineatul (10), literele c)-e) se abrogă.8. La articolul 1 alineatul (10), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:h) transport public de călători - are înțelesul prevăzut la art. 2 lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007;9. La articolul 1 alineatul (10), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:h^1) servicii publice de transport feroviar de călători - are înțelesul prevăzut la art. 2 lit. aa) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007;10. La articolul 1 alineatul (10), după litera k) se introduce o nouă literă, litera k^1), cu următorul cuprins:k^1) obligație de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local - o cerință definită sau stabilită de către o autoritate locală competentă pentru a asigura servicii publice de transport feroviar de călători de interes local, pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi remunerat;11. La articolul 1 alineatul (10), litera o) se modifică și va avea următorul cuprins:o) serviciu public de transport feroviar de interes național - serviciu public de transport feroviar de călători prestat la nivelul rețelei naționale de cale ferată sub coordonarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;12. La articolul 1 alineatul (10), după litera o) se introduce o nouă literă, litera o^1), cu următorul cuprins:o^1) serviciu public de transport feroviar de călători de interes local - serviciu public de transport feroviar de călători prestat la nivelul unei zone limitate a rețelei naționale de cale ferată sau la nivelul unei rețele independente locale sau regionale, constituită în aria teritorială a unei unități administrativ-teritoriale sau, după caz, a unităților administrativ-teritoriale membre ale unei asociații de dezvoltare intercomunitară. Prin rețea independentă locală sau regională se înțelege orice linie ferată sau rețea de linii ferate fără racordare, direct sau prin intermediul unei linii ferate industriale existente, la liniile infrastructurii feroviare publice;13. La articolul 1 alineatul (10), după litera p) se introduc șaisprezece noi litere, literele q)-dd), cu următorul cuprins:q) funcționarea infrastructurii feroviare - furnizarea de către administratorul infrastructurii a serviciilor prevăzute în anexa nr. II la Legea nr. 202/2016, cu respectarea obiectivelor de performanță din Contractul de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., în vederea realizării transportului de călători și marfă;r) asigurarea funcționării infrastructurii feroviare - ansamblul activităților administratorului infrastructurii privind furnizarea serviciilor prevăzute la lit. q);s) exploatarea infrastructurii feroviare - ansamblul activităților tehnice și economice ale administratorului/gestionarului infrastructurii privind operarea infrastructurii feroviare și a infrastructurilor de servicii, precum și privind valorificarea activelor aferente patrimoniului administrat de compania/societatea respectivă, în scopul realizării transportului feroviar;ș) strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare - are înțelesul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 202/2016;t) echilibrul financiar al administratorului infrastructurii - are înțelesul prevăzut la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 202/2016;ț) sistemul național de transport - are înțelesul prevăzut la art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;u) pachetul minim de acces pe infrastructura feroviară - serviciile prevăzute la pct. 1 din anexa nr. II la Legea nr. 202/2016;v) servicii suplimentare - serviciile prevăzute la pct. 3 din anexa nr. II la Legea nr. 202/2016;w) servicii auxiliare - serviciile prevăzute la pct. 4 din anexa nr. II la Legea nr. 202/2016;x) autoritate a administrației publice locale - are înțelesul prevăzut la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 57/2019;y) asociație de dezvoltare intercomunitară - are înțelesul prevăzut la art. 89 din OUG nr. 57/2019;z) accident - are înțelesul prevăzut la art. 3 pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranța feroviară, aprobată prin Legea nr. 71/2020, denumită în continuare OUG nr. 73/2019;aa) incident - are înțelesul prevăzut la art. 3 pct. 15 din OUG nr. 73/2019;bb) amprenta de carbon a sistemului național de transport - contribuția sistemului național de transport, măsurată în procente, la emisiile totale de gaze cu efect de seră realizate la nivel național;cc) cota modală a unui mod de transport - raportul, exprimat în procente, dintre parcursul total al călătorilor sau mărfurilor, după caz, realizat prin intermediul modului de transport respectiv și suma parcursurilor totale ale călătorilor sau mărfurilor realizate prin intermediul modurilor de transport luate în considerare în cadrul analizei. Parcursul total al călătorilor se exprimă în călători-km, iar parcursul total al mărfurilor se exprimă în tone-km;dd) costuri externe ale unui mod de transport - costuri generate de modul de transport respectiv, precum, dar fără a se limita la acestea: costuri pentru siguranța transportului, costuri pentru acoperirea efectelor emisiilor poluante și ale emisiilor de gaze cu efect de seră, costuri generate de accidentele produse în timpul transportului. Aceste costuri nu sunt incluse în prețurile serviciilor furnizate în cadrul modului de transport respectiv.14. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 1^1(1) Pentru aplicarea prevederilor art. 1 alin. (3) și pentru asigurarea transferului modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători și marfă derulate prin intermediul altor moduri de transport, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și alte autorități competente acționează în scopul asigurării concurenței cu alte moduri de transport, în cadrul de tarifare, pe baza unei concurențe echitabile și nediscriminatorii între diversele moduri de transport.(2) În scopul prevăzut la alin. (1), Ministerul Transporturilor și Infrastructurii aplică măsuri care să asigure acoperirea de către beneficiarii transporturilor a costurilor de mediu, de accident, de infrastructură, precum și a altor costuri externe, pentru toate modurile de transport, în mod echitabil și nediscriminatoriu.(3) În perioada de tranziție până la atingerea obiectivului prevăzut la alin. (2), în scopul creșterii eficienței economice și reducerii amprentei de carbon a sistemului național de transport prin transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport derulate prin intermediul altor moduri de transport, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii aplică măsuri pentru echilibrarea competiției între modurile de transport, dar fără a se limita la acestea, cu respectarea legislației naționale și europene în domeniul ajutorului de stat, precum:a) finanțarea din fonduri publice a infrastructurii feroviare, în scopul acoperirii costurilor necesare pentru administrarea infrastructurii feroviare și asigurării echilibrului financiar al companiei naționale care administrează infrastructura feroviară;b) instituirea unor obligații de serviciu public privind transportul feroviar de călători și compensarea corespunzătoare a obligației de serviciu public, cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007;c) instituirea, în condițiile legii, a unui sistem de compensare a operatorilor de transport feroviar pentru utilizarea infrastructurii feroviare cu privire la costurile de mediu, de accident și de infrastructură ale modurilor de transport concurente despre care se poate demonstra că nu au fost plătite, în măsura în care aceste costuri depășesc costurile echivalente ale căii ferate;d) acordarea unor stimulente administratorului infrastructurii în vederea reducerii costurilor de furnizare a infrastructurii și a nivelului tarifelor de utilizare a acesteia, cu respectarea prevederilor art. 30 din Legea nr. 202/2016;e) instituirea unor scheme de ajutor de stat pentru operatorii de transport feroviar, destinate încurajării transferului modal către calea ferată al fluxurilor de transport derulate prin intermediul altor moduri de transport;f) achiziția materialului rulant necesar pentru realizarea obligațiilor de serviciu public prevăzute la lit. b) și e) și punerea acestuia la dispoziția operatorilor de transport feroviar desemnați să realizeze aceste obligații de serviciu public.15. Articolul 2 se abrogă.16. Articolul 3 se abrogă.17. Articolul 4 se abrogă.18. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Transportul feroviar de călători are caracter de transport public de călători. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și alte autorități competente acționează în domeniul transportului public de călători pe calea ferată pentru a garanta prestarea de servicii de interes general care sunt, printre altele, mai numeroase, mai sigure, de calitate mai bună și au costuri mai scăzute decât cele pe care le-ar fi permis numai acțiunea forțelor pieței. În acest scop, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de autoritate centrală, încheie, prin autoritatea competentă din subordine, în condițiile legii, contracte de servicii publice cu operatorii de transport feroviar, în cadrul cărora se stabilesc obligațiile de serviciu public de interes național în vederea furnizării de servicii de transport adecvate. (2) Obligațiile de serviciu public de interes național privind transportul feroviar al călătorilor sunt diferențiate în raport cu segmentele de piață relevante, respectiv, dar fără a se limita la piața internă de transport al pasagerilor, piața internațională de transport al pasagerilor, piața de transport suburban al pasagerilor, piața de transport regional al pasagerilor, piața de transport de lung parcurs al pasagerilor, piața de transport de mare viteză al pasagerilor și sunt stabilite astfel încât să asigure realizarea transferului modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători.(3) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin autoritatea competentă din subordine, stabilește obligațiile de serviciu public prevăzute la alin. (2) în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, ce conțin obligatoriu, pentru fiecare segment de piață relevant, următoarele elemente:a) principalele caracteristici ale categoriilor de servicii de transport feroviar de călători care fac obiectul obligației de serviciu public;b) cerințe minimale privind serviciile conexe și dotările care trebuie asigurate pentru fiecare dintre categoriile de servicii de transport feroviar prevăzute la lit. a); c) rutele care fac obiectul obligației de serviciu public și categoriile de servicii de transport feroviar de călători necesare pe fiecare rută;d) numărul zilnic de trenuri pentru fiecare rută și categorie de servicii de transport feroviar, precum și principalele repere orare recomandabile în vederea asigurării unor servicii publice adecvate de transport feroviar al călătorilor;e) materialul rulant pus la dispoziție de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în vederea realizării obligației de serviciu public, dacă este cazul;f) cerințele de performanță măsurabile, transparente și verificabile ale serviciilor prevăzute la lit. a), cel puțin în ceea ce privește viteza comercială, punctualitatea serviciilor, capacitatea de transport și calitatea materialului rulant, precum și sistemul de stimulente care trebuie aplicat operatorilor de servicii publice pentru îndeplinirea acestor cerințe;g) tarifele care pot fi percepute de operatorii de servicii publice pentru serviciile de transport furnizate în cadrul obligației de serviciu public, inclusiv regulile privind reducerile care pot fi acordate pentru fidelizarea clienților;h) obiective privind costurile de realizare a obligației de serviciu public;i) condițiile în care Ministerul Transporturilor și Infrastructurii compensează operatorii de servicii publice pentru costurile suportate și, după caz, acordă drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligației de serviciu public. (4) Obligațiile de serviciu public prevăzute la alin. (2) sunt stabilite pe baza unor studii de specialitate în cadrul cărora se realizează analize multicriteriale cuprinzătoare, pe o perioadă de referință cel puțin egală cu durata contractelor prevăzute la alin. (1), care iau în considerare cel puțin următoarele elemente și criterii: a) necesitățile de mobilitate a persoanelor pe rute interurbane și internaționale și evoluția prognozată a acestora în perioada de referință;b) politicile și strategiile la nivel european, național și sectorial în domeniul transportului de călători;c) cele mai bune practici ale statelor membre în domeniul serviciilor publice de transport feroviar al călătorilor;d) obiectivele stabilite privind creșterea cotei modale a transportului feroviar pe piața serviciilor publice de transport de călători;e) evoluția prognozată a parametrilor de performanță și disponibilitate ai infrastructurii feroviare;f) concurența între modurile de transport și distribuția modală a cererilor de transport;g) disponibilitatea capacităților necesare de infrastructură, confirmată de administratorul/gestionarii infrastructurii feroviare publice;h) caracteristicile segmentelor de piață care diferențiază obligațiile de serviciu public; i) materialul rulant necesar pentru realizarea obligațiilor de serviciu public, precum și infrastructurile de servicii necesare pentru mentenanța și exploatarea acestui material rulant;j) costurile de realizare a obligațiilor de serviciu public și măsurile necesare pentru eficientizarea acestor costuri;k) costurile și beneficiile la nivelul societății și al economiei naționale, luând în considerare inclusiv costurile externe ale diferitelor moduri de transport.(5) Studiile prevăzute la alin. (4) sunt elaborate de către operatori economici în baza unor contracte de achiziții publice de servicii, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, și sunt supuse dezbaterii publice anterior adoptării oricărei decizii, prin afișarea pe pagina de internet a autorității competente din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, dar fără a se limita la aceasta. (6) Principalii indicatori privind investițiile, parametrii de exploatare și de compensare ai obligațiilor de serviciu public prevăzute la alin. (2), stabiliți pe baza studiilor de specialitate prevăzute la alin. (4), se adoptă prin hotărâre a Guvernului. (7) Obligațiile de serviciu public stabilite conform prevederilor alin. (2)-(6) se repartizează operatorilor de transport feroviar prin contractele prevăzute la alin. (1), în limita bugetului aprobat prevăzut la alin. (20). (8) Durata contractelor prevăzute la alin. (1) este limitată, cu respectarea prevederilor art. 4 și art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007. Pentru contractele a căror durată estimată conform studiilor de specialitate prevăzute la alin. (4) este mai mare de 5 ani, obligațiile de serviciu public prevăzute la alin. (2) sunt revizuite și actualizate periodic, în condițiile alin. (4)-(6), la intervale de cel mult 5 ani, în scopul adaptării la evoluția condițiilor economico-sociale și atingerii obiectivelor stabilite privind creșterea cotei modale a transportului feroviar pe piața serviciilor publice de transport de călători.(9) Calendarul activităților de stabilire a obligațiilor de serviciu public în baza prevederilor alin. (2)-(6), de actualizare conform prevederilor alin. (8) și de repartizare a acestora către operatorii de transport feroviar conform prevederilor alin. (7) și (14) asigură respectarea calendarului de alocare a capacităților de infrastructură prevăzut în anexa nr. VII la Legea nr. 202/2016.(10) Pentru realizarea transferului modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin autoritatea competentă din subordine, acționează pentru asigurarea materialului rulant necesar pentru realizarea obligațiilor de serviciu public prevăzute la alin. (2) prin:a) elaborarea și actualizarea strategiei de achiziționare sau închiriere, după caz, a materialului rulant necesar pentru realizarea obligațiilor de serviciu public prevăzute la alin. (2);b) elaborarea și actualizarea strategiei de modernizare a materialului rulant existent, în scopul alinierii la cerințele obligațiilor de serviciu public de interes național privind transportul feroviar al călătorilor și eficientizării costurilor de realizare a acestor obligații de serviciu public;c) achiziționarea sau închirierea, după caz, pe baza strategiei prevăzute la lit. a), de material rulant destinat realizării obligațiilor de serviciu public de interes național privind transportul feroviar al călătorilor;d) includerea în contractele prevăzute la alin. (1) a obligațiilor operatorilor de serviciu public privind achiziționarea sau închirierea de material rulant sau a obligațiilor operatorilor de serviciu public privind modernizarea materialului rulant existent, după caz;e) strategiile prevăzute la lit. a) și b) sunt adoptate prin hotărâre a Guvernului.(11) Achiziționarea sau închirierea materialului rulant de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin autoritatea competentă din subordine, prevăzut la alin. (10) lit. c), se poate realiza, după caz, prin:a) achiziționare prin cumpărare, inclusiv cu plata în rate;b) închiriere fără opțiune de cumpărare;c) leasing cu opțiune de cumpărare. (12) Materialul rulant prevăzut la alin. (10) lit. c) se repartizează operatorilor de transport feroviar prin contractele prevăzute la alin. (1), în vederea utilizării în perioada de valabilitate a acestor contracte pentru realizarea obligațiilor de serviciu public contractate.(13) Condițiile de utilizare a materialului rulant prevăzut la alin. (10) lit. c) sunt stabilite prin contractele prevăzute la alin. (1). (14) Până la termenul stabilit prin art. 8 alin. (2) pct. (iii) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, în limita bugetului aprobat prevăzut la alin. (20), contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1) se pot atribui conform prevederilor art. 5 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007. Până la acest termen, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin autoritatea competentă din subordine, stabilește și aplică măsuri privind creșterea eficienței economice și a calității serviciilor publice de transport feroviar de călători, inclusiv măsurile prevăzute la art. 1^1 alin. (2).(15) Prin contractele de servicii publice, prevăzute la alin. (1), se stabilesc condițiile în care Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin autoritatea competentă din subordine, compensează operatorii de servicii publice pentru costurile suportate și/sau acordă drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligațiilor de serviciu public.(16) Compensația de serviciu public pentru transportul feroviar public de călători se acordă operatorilor de transport feroviar de călători pe baza contractelor de servicii publice prevăzute la alin. (1), cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, pentru acoperirea costurilor suportate în vederea îndeplinirii obligațiilor de serviciu public prevăzute la alin. (2). În conformitate cu prevederile pct. 2 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, compensația de serviciu public acordată în cazul contractelor de serviciu public atribuite direct nu poate depăși o sumă care corespunde efectului financiar net echivalent cu totalitatea efectelor, pozitive sau negative, ale conformării cu obligația de serviciu public asupra costurilor și veniturilor operatorului de serviciu public.(17) Efectul financiar net prevăzut la alin. (16) se calculează conform următorului mecanism: efectul financiar net = costurile suportate minus efecte financiare pozitive minus sumele încasate din tarife sau orice alte venituri plus profit maxim determinat, în cazul contractelor atribuite direct, pe baza ratelor swap publicate pe pagina de internet a Consiliului Concurenței, Rețeaua Națională de Ajutor de Stat, valabile la data emiterii deciziei autorității competente din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii privind demararea negocierilor în vederea încheierii contractelor de servicii publice, la care se adaugă 100 de puncte de bază la rata swap relevantă, în care semnificația termenilor este următoarea:a) costurile suportate = costurile suportate în legătură cu o obligație de serviciu public sau cu un set de obligații de serviciu public conținute într-un contract de servicii publice prevăzut la alin. (1) și/sau într-o normă generală;b) efecte financiare pozitive = efectele financiare generate în cadrul rețelei exploatate în temeiul obligației/obligațiilor de serviciu public în cauză, dacă acestea există;c) sumele încasate din tarife sau orice alte venituri = sumele încasate din tarife sau orice alte venituri generate în îndeplinirea obligațiilor de serviciu public în cauză;d) profitul este calculat la costurile suportate.(18) După aprobarea în conformitate cu prevederile art. 39 a contractelor prevăzute la alin. (1), modificarea în cursul anului a parametrilor pe baza cărora s-a stabilit compensația de serviciu public în conformitate cu prevederile alin. (16) nu conduce la majorarea și suportarea din bugetul de stat a unor compensații de serviciu public suplimentare față de cele prevăzute prin contractele de servicii publice.(19) Prin excepție de la prevederile alin. (18), modificarea în cursul anului a obligațiilor de serviciu public prevăzute la alin. (2) poate conduce la majorarea compensației de serviciu public acordate, în limita fondurilor aprobate cu această destinație de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în scopul acoperirii, în condițiile prevăzute la alin. (16), a costurilor suplimentare generate de noile obligații de serviciu public contractate.(20) Sumele aferente compensației de serviciu public prevăzute la alin. (16) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu indicatorii tehnico-economici aprobați conform prevederilor alin. (6), în limita sumelor aprobate cu această destinație, potrivit legii.(21) Sumele prevăzute la alin. (20) se asigură în mod nediscriminatoriu pentru toți operatorii de transport feroviar care au contracte de servicii publice legal încheiate cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin autoritatea competentă din subordine.(22) Sumele prevăzute la alin. (20) se utilizează în conformitate cu prevederile art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare.(23) În cazul în care obligația achitării către administratorul sau gestionarii de infrastructură feroviară, după caz, a tarifelor aferente serviciilor furnizate în vederea realizării obligațiilor de serviciu public prevăzute la alin. (2) revine operatorilor de serviciu public, plata către operatorii de serviciu public a sumelor prevăzute la alin. (20) este condiționată de prezentarea documentelor care dovedesc respectarea obligațiilor prevăzute la alin. (22).(24) Diferența dintre suma alocată prevăzută la alin. (20) și sumele utilizate potrivit alin. (22) se utilizează pentru a asigura celelalte cheltuieli necesare în scopul realizării obligației de serviciu public specificate în contractele prevăzute la alin. (1).(25) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin autoritatea competentă din subordine, răspunde de modul de aplicare a prevederilor alin. (22) și (23).(26) În cazul în care un operator de transport feroviar realizează atât servicii compensate care fac obiectul unor obligații de serviciu public de transport feroviar prevăzute la alin. (1), cât și alte activități, conturile aferente respectivelor servicii publice trebuie separate astfel încât să îndeplinească condițiile prevăzute la pct. 5 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.(27) În vederea furnizării de servicii publice de transport feroviar al călătorilor în condiții echitabile, nediscriminatorii și transparente, precum și în vederea creșterii eficienței economice și reducerii amprentei de carbon a sistemului național de transport prin transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport al călătorilor derulate prin intermediul altor moduri de transport:a) autoritățile administrației publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară prevăzute la art. 5^2 alin. (1) colaborează cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru conexarea obligațiilor de serviciu public de interes național cu cele de interes local;b) autoritățile administrației publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară prevăzute la art. 5^2 alin. (1) colaborează cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru conexarea strategiilor de achiziție a materialului rulant prevăzut la alin. (10) și la art. 5^2 alin. (8);c) rezultatele negocierilor purtate pentru conexarea obligațiilor de serviciu public de interes național cu cele de interes local, prevăzute la lit. a), sunt adoptate de autoritatea locală competentă și de autoritatea competentă din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin protocol de consemnare;d) rezultatele negocierilor purtate pentru conexarea strategiilor de achiziție a materialului rulant, prevăzute la lit. b), sunt adoptate de autoritatea locală competentă și de autoritatea competentă din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin protocol de consemnare.19. După articolul 5^1 se introduce un nou articol, articolul 5^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 5^2(1) În scopul prevăzut la art. 5 alin. (1) și în vederea furnizării de servicii adecvate de transport feroviar al călătorilor, unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, în calitate de autorități locale competente, denumite în continuare autorități locale competente, pot încheia, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, contracte de servicii publice cu operatorii de transport feroviar, în cadrul cărora se stabilesc obligațiile de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local, diferențiate, dacă este cazul, în raport cu segmentele de piață relevante.(2) Autoritatea locală competentă înființează și, după caz, modifică serviciul public de transport feroviar de călători de interes local cu avizul prealabil al administratorului sau al gestionarilor de infrastructură feroviară, după caz, privind disponibilitatea capacităților de infrastructură necesară.(3) Autoritatea locală competentă stabilește obligațiile de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local prevăzute la alin. (1), pe baza unor studii de specialitate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, și conțin obligatoriu, pentru fiecare segment de piață relevant, următoarele elemente:a) principalele caracteristici ale categoriilor de servicii de transport feroviar de călători care fac obiectul obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local;b) cerințe minimale privind serviciile conexe și dotările care trebuie asigurate pentru fiecare dintre categoriile de servicii de transport feroviar prevăzute la lit. a);c) rutele care fac obiectul obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local și categoriile de servicii de transport feroviar de călători necesare pe fiecare rută;d) numărul zilnic de trenuri pentru fiecare rută și categorie de servicii de transport feroviar, precum și principalele repere orare recomandabile în vederea asigurării unor servicii publice adecvate de transport feroviar al călătorilor;e) materialul rulant pus la dispoziție de autoritatea locală competentă în vederea realizării obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local;f) cerințele de performanță măsurabile, transparente și verificabile ale serviciilor prevăzute la lit. a), cel puțin în ceea ce privește viteza comercială, punctualitatea serviciilor, capacitatea de transport și calitatea materialului rulant, precum și sistemul de stimulente care trebuie aplicat operatorilor de servicii publice pentru îndeplinirea acestor cerințe;g) tarifele care pot fi percepute de operatorii de servicii publice pentru serviciile de transport furnizate în cadrul obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local, inclusiv regulile privind reducerile care pot fi acordate pentru fidelizarea clienților;h) stabilirea costurilor-țintă necesare pentru realizarea obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local;i) condițiile în care autoritatea locală competentă compensează operatorii de servicii publice pentru costurile suportate și/sau acordă drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local.(4) Autoritatea locală competentă repartizează obligațiile de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local stabilite conform prevederilor alin. (3) operatorilor de transport feroviar prin contractele prevăzute la alin. (1), în limita bugetului aprobat prevăzut la alin. (15).(5) Autoritatea locală competentă atribuie contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1) în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007.(6) Durata contractelor prevăzute la alin. (1) este limitată, cu respectarea prevederilor art. 4 și 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007. Pentru contractele a căror durată estimată conform studiilor de specialitate prevăzute la alin. (3) este mai mare de 5 ani, autoritatea locală competentă revizuiește și actualizează periodic obligațiile de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local definite în baza prevederilor alin. (3), la intervale de cel mult 5 ani, în scopul adaptării la evoluția condițiilor economico-sociale și atingerii obiectivelor stabilite privind creșterea cotei modale a transportului feroviar pe piața serviciilor publice de transport de călători și susținerea cerințelor de mobilitate a persoanelor în zona geografică aflată în responsabilitatea autorității locale competente.(7) Autoritatea locală competentă asigură respectarea calendarului de alocare a capacităților de infrastructură prevăzut în anexa nr. VII la Legea nr. 202/2016 în cadrul calendarului activităților de stabilire a obligațiile de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local în baza prevederilor alin. (3), de actualizare conform prevederilor alin. (6) și de repartizare a acestora către operatorii de transport feroviar conform prevederilor alin. (4) și (5).(8) Pentru realizarea transferului modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători, autoritățile locale competente prevăzute la alin. (1) pot deține material rulant destinat realizării obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local.(9) Materialul rulant prevăzut la alin. (8) se repartizează operatorilor de transport feroviar prin contractele prevăzute la alin. (1) în vederea utilizării în perioada de valabilitate a acestor contracte, pentru realizarea obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local contractate.(10) Autoritatea locală competentă stabilește prin contractele prevăzute la alin. (1) condițiile de utilizare a materialului rulant prevăzut la alin. (8).(11) Autoritatea locală competentă stabilește, prin contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1), condițiile în care poate compensa, în condițiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, operatorii de servicii publice pentru costurile suportate și, după caz, acordă drepturi exclusive în schimbul îndeplinirii obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local.(12) Autoritatea locală competentă acordă operatorilor de transport feroviar de călători, pe baza contractelor de servicii publice prevăzute la alin. (1), compensația de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, pentru acoperirea costurilor suportate în vederea îndeplinirii obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local definite conform prevederilor alin. (3).(13) Efectul financiar net prevăzut la alin. (12) se calculează conform următorului mecanism: Efectul financiar net = costurile suportate minus efecte financiare pozitive minus sumele încasate din tarife sau orice alte venituri plus profit maxim determinat, în cazul contractelor atribuite direct, pe baza ratelor swap publicate pe pagina de internet a Consiliului Concurenței, Rețeaua națională de ajutor de stat, valabile la data emiterii deciziei autorității locale competente privind demararea negocierilor în vederea încheierii contractelor de servicii publice, la care se adaugă 100 de puncte de bază la rata swap relevantă, în care semnificația termenilor este următoarea:a) costurile suportate = costurile suportate în legătură cu o obligație de serviciu public sau cu un set de obligații de serviciu public conținute într-un contract de servicii publice prevăzut la alin. (1) și/sau într-o normă generală;b) efecte financiare pozitive = efectele financiare generate în cadrul rețelei exploatate în temeiul obligației/obligațiilor de serviciu public în cauză, dacă acestea există;c) sumele încasate din tarife sau orice alte venituri = sumele încasate din tarife sau orice alte venituri generate în îndeplinirea obligațiilor de serviciu public în cauză;d) profitul este calculat la costurile suportate.(14) Autoritățile deliberative ale administrației publice locale sau adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz, pot modifica în cadrul contractelor prevăzute la alin. (1) parametrii pe baza cărora s-a stabilit compensația de serviciu public în conformitate cu prevederile alin. (12) sau a obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local care face obiectul contractului.(15) Sumele aferente compensației de serviciu public prevăzute la alin. (12) se asigură de la bugetul local, prin bugetul autorității locale competente respective, în limita sumelor aprobate cu această destinație, potrivit legii.(16) Autoritățile locale competente prevăzute la alin. (1) asigură sumele prevăzute la alin. (15) în mod nediscriminatoriu pentru toți operatorii de transport feroviar care au contracte de servicii publice legal încheiate cu respectiva autoritate locală competentă.(17) În scopul asigurării capacităților de infrastructură feroviară necesare pentru realizarea obligațiilor de serviciu public prevăzute la alin. (1), autoritățile locale competente pot acționa în calitate de solicitant în raport cu administratorul infrastructurii sau pot delega această atribuție către operatorii de transport feroviar prin contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1).(18) În situația în care acționează în calitate de solicitant, autoritatea locală competentă încheie cu administratorul infrastructurii contractele prevăzute la art. 18 alin. (1^2), în scopul de a stabili drepturile și obligațiile reciproce cu privire la alocarea capacităților de infrastructură necesare în vederea realizării obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local prevăzute la alin. (1).(19) Contractele prevăzute la art. 18 alin. (1^2) stabilesc inclusiv responsabilitățile privind achitarea către administratorul infrastructurii a tarifelor aferente serviciilor furnizate de acesta în legătură cu realizarea obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local prevăzute la alin. (1).(20) În situația prevăzută la alin. (18), autoritatea locală competentă poate încheia cu administratorul infrastructurii, în condițiile legii, acorduri-cadru pentru alocarea, pe o durată care depășește perioada de valabilitate a unui grafic de circulație, a capacităților de infrastructură necesare în vederea realizării obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local prevăzute la alin. (1).(21) Sumele prevăzute la alin. (15) se utilizează în conformitate cu prevederile art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare.(22) În cazul în care obligația achitării către administratorul sau gestionarii de infrastructură feroviară, după caz, a tarifelor aferente serviciilor furnizate în vederea realizării obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local prevăzute la alin. (1) revine operatorilor de serviciu public, plata către operatorii de serviciu public a sumelor prevăzute la alin. (15) este condiționată de prezentarea documentelor care dovedesc respectarea obligațiilor prevăzute la alin. (21).(23) Diferența dintre suma alocată prevăzută la alin. (15) și sumele utilizate potrivit alin. (21) se utilizează pentru a asigura celelalte cheltuieli necesare în scopul realizării obligațiilor de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local specificate în contractele prevăzute la alin. (1).(24) Autoritățile administrației publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară prevăzute la alin. (1) răspund de modul de aplicare a prevederilor alin. (21)-(23).(25) În cazul în care un operator de transport feroviar realizează atât servicii compensate care fac obiectul unor obligații de serviciu public de transport feroviar de călători de interes local prevăzute la alin. (1), cât și alte activități, conturile aferente respectivelor servicii publice trebuie separate astfel încât să îndeplinească condițiile prevăzute la pct. 5 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.(26) În vederea furnizării de servicii publice de transport feroviar al călătorilor în condiții echitabile, nediscriminatorii și transparente, precum și în vederea creșterii eficienței economice și reducerii amprentei de carbon a sistemului național de transport prin transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport al călătorilor derulate prin intermediul altor moduri de transport:a) autoritățile administrației publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară prevăzute la alin. (1) colaborează cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru conexarea obligațiilor de serviciu public de interes național cu cele de interes local;b) autoritățile administrației publice locale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară prevăzute la alin. (1) colaborează cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru conexarea strategiilor de achiziție a materialului rulant prevăzut la alin. (8) și la art. 5 alin. (10);c) rezultatele negocierilor purtate pentru conexarea obligațiilor de serviciu public de interes național cu cele de interes local, prevăzute la lit. a), sunt adoptate de autoritatea locală competentă și de autoritatea competentă din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin protocol de consemnare;d) rezultatele negocierilor purtate pentru conexarea strategiilor de achiziție a materialului rulant, prevăzute la lit. b), sunt adoptate de autoritatea locală competentă și de autoritatea competentă din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin protocol de consemnare.(27) Principiile și criteriile privind corelarea obligațiilor de serviciu public de interes național și a celor de interes local în vederea furnizării de servicii adecvate în cadrul unui sistem integrat de servicii publice de transport al călătorilor și în vederea creșterii eficienței economice și reducerii amprentei de carbon a sistemului național de transport prin transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport al călătorilor derulate prin intermediul altor moduri de transport, precum și principiile și criteriile privind corelarea strategiilor de achiziție a materialului rulant prevăzut la alin. (8) și la art. 5 alin. (10) se stabilesc de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin autoritatea competentă din subordine, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale și se adoptă prin hotărâre a Guvernului.20. La articolul 7 alineatul (2), literele n) și r) se modifică și vor avea următorul cuprins:n) avizează cadrul de tarifare a utilizării infrastructurii feroviare publice prevăzut la art. 37 alin. (2) lit. e);(...)r) emite reglementări specifice domeniului transportului feroviar.21. La articolul 7 alineatul (3), literele c) și e)-i) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) emite reglementări privind construcția, modernizarea, exploatarea, întreținerea, repararea și verificarea tehnică a infrastructurii feroviare și a materialului rulant;(...)e) emite reglementări privind atestarea, certificarea și licențierea personalului din transporturile feroviare, care lucrează în siguranța circulației, și stabilește condițiile de suspendare sau de anulare a atestatelor, a certificatelor sau a licențelor acordate;f) emite reglementări și organizează, prin autoritatea competentă din subordine, după caz, examenele de atestare, certificare și licențiere a personalului din transporturile feroviare, care lucrează în siguranța circulației, respectiv stabilește condițiile de suspendare sau de anulare a atestatelor, a certificatelor sau a licențelor acordate;g) emite reglementări privind licențierea operatorilor de transport feroviar care efectuează sau vor efectua activități de transport feroviar și stabilește condițiile de acordare, de suspendare sau de retragere a licențelor;h) emite reglementări privind siguranța traficului în transporturile feroviare, precum și pentru transportul multimodal și combinat și supraveghează respectarea acestora;i) emite reglementări privind efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase pe calea ferată;22. La articolul 7 alineatul (3), litera j) se abrogă.23. La articolul 7 alineatul (3), literele l), m), o) și p) se modifică și vor avea următorul cuprins:l) asigură, prin autoritatea competentă din subordine, înregistrarea materialului rulant și a infrastructurii feroviare în registrele europene specifice;m) asigură, prin autoritatea competentă din subordine, evaluarea de conformitate, autorizarea, omologarea, agrementarea tehnică a subsistemelor structurale, constituenților și echipamentelor de interoperabilitate, a vehiculelor feroviare și infrastructurii feroviare, precum și a produselor, materialelor și serviciilor utilizate la construirea, repararea și întreținerea acestora;(...)o) asigură, prin autoritatea competentă din subordine, investigarea accidentelor și a incidentelor produse în activitățile de transport feroviar și în activitățile de transport cu metroul;p) asigură, prin rețeaua proprie, controlul medico-sanitar specific siguranței circulației;24. La articolul 7 alineatul (3), după litera r) se introduce o nouă literă, litera r^1), cu următorul cuprins:r^1) aprobă norme și regulamente obligatorii pentru transportul cu metroul, transportul urban pe șine, transportul pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic, transportul pe rețeaua cu ecartament diferit de ecartamentul normal de 1.435 mm, precum și pentru mijloace de transport care circulă pe aceste căi ferate, indiferent de obiectul de activitate, respectiv pentru beneficiarii de transport care utilizează aceste sisteme de transport;25. La articolul 7 alineatul (3), litera t) se abrogă.26. La articolul, alineatul (3), literele u) și v) se modifică și vor avea următorul cuprins:u) elaborează reglementări privind alocarea nediscriminatorie către solicitanți a capacităților infrastructurii feroviare și a traselor;v) stabilește obligațiile de serviciu public de interes național și încheie, pentru și în numele statului, contracte de servicii publice cu operatorii de transport feroviar care efectuează transport public de călători pe calea ferată și se conformează acestor obligații de serviciu public;27. La articolul 7 alineatul (3), după litera v) se introduc trei noi litere, literele w)-y), cu următorul cuprins:w) coordonează corelarea obligațiilor de serviciu public de interes național și a celor de interes local, precum și corelarea strategiilor de achiziție a materialului rulant necesar pentru realizarea acestor obligații de serviciu public, în vederea furnizării de servicii publice adecvate de transport feroviar al călătorilor și în vederea creșterii eficienței economice și reducerii amprentei de carbon a sistemului național de transport prin transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport al călătorilor derulate prin intermediul altor moduri de transport;x) asigură identificarea, desemnarea infrastructurilor critice feroviare naționale și evaluarea necesității de a îmbunătăți protecția acestora, cu scopul creșterii capacității de asigurare a stabilității, securității și siguranței sistemelor economico-sociale și protecției persoanelor;y) instituie și îndeplinește procedurile necesare pentru evaluarea, notificarea, desemnarea și monitorizarea organismelor feroviare de evaluare a conformității.28. La articolul 7, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii exercită atribuțiile de autoritate de stat, direct sau prin delegare de competențe către una sau mai multe autorități feroviare organizate ca instituții publice care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Prin autoritate feroviară se pot înțelege inclusiv agențiile, autoritățile sau organismele cu specific feroviar, independente.29. Titlul capitolului III se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul III Infrastructura feroviară și administrarea acesteia30. La articolul 8, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Infrastructura feroviară este alcătuită din elementele prezentate în anexa nr. I la Legea nr. 202/2016.31. La articolul 9, alineatul (3) se abrogă.32. La articolul 11^1, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Prin derogare de la prevederile art. 333 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, compania națională care administrează infrastructura feroviară poate să închirieze bunuri imobile sau părți din acestea, proprietate publică a statului, către persoane fizice sau juridice înregistrate în România, prin licitație publică, în condițiile legii, cu aprobarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu excepția curților, grădinilor și terenurilor aferente locuințelor de serviciu vândute, care pot fi închiriate direct proprietarilor construcțiilor, și cu excepția bunurilor imobile care fac obiectul parteneriatelor aprobate în baza prevederilor art. 11^2, care pot fi închiriate direct unităților administrativ-teritoriale sau asociațiilor de dezvoltare intercomunitară legal constituite. (la 09-01-2023, Alineatul (5) din Articolul 11^1, Punctul 32., Articolul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 14 din 6 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 06 ianuarie 2023 ) 33. După articolul 11^1 se introduce un nou articol, articolul 11^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 11^2(1) Unitățile administrativ-teritoriale sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară legal constituite, în baza documentațiilor tehnico-economice elaborate, pot propune Ministerului Transporturilor și Infrastructurii constituirea de parteneriate pentru implementarea de proiecte și exploatarea bunurilor pe infrastructura feroviară publică și, după caz, pe bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea sau concesiunea companiei naționale înființate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, privind:a) serviciul public de transport feroviar de călători de interes local;b) infrastructura feroviară publică;c) regenerarea și, după caz, revitalizarea urbană sau rurală;d) producerea, gestionarea inteligentă, distribuția și utilizarea de energie din surse regenerabile;e) sistemele inteligente de transport. (la 09-01-2023, Alineatul (1) din Articolul 11^2 , Punctul 33. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 14 din 6 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 06 ianuarie 2023 ) (2) Odată cu propunerea transmisă Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de a implementa proiecte în parteneriat, autoritățile publice locale sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară au obligația de a fundamenta capacitatea de implementare, derulare și administrare, după caz, a proiectelor prevăzute la alin. (1).(3) În vederea implementării, derulării și, după caz, administrării proiectelor prevăzute la alin. (1), lista proiectelor și mandatarea companiei naționale care administrează infrastructura feroviară pentru constituirea parteneriatelor și pentru aprobarea protocoalelor de implementare:a) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii în termen de 30 de zile de la emiterea avizului de oportunitate a capacității de implementare, derulare și administrare, după caz, a proiectelor;b) se actualizează prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii trimestrial sau ori de câte ori este cazul.(4) Pentru implementarea proiectelor și exploatarea bunurilor incluse în lista aprobată potrivit prevederilor alin. (3) și, după caz, pentru implementarea activităților prevăzute la art. 37^1 alin. (5) lit. b):a) unitățile administrativ-teritoriale și, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară dobândesc, cu titlu gratuit, un drept real privind administrarea și realizarea de lucrări, pe perioada în care bunurile sau infrastructura feroviară este în concesiunea sau administrarea companiei naționale înființate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Compania națională are dreptul de a înceta oricând parteneriatul, în baza unei notificări prealabile, în vederea implementării unor proiecte de dezvoltare a infrastructurii feroviare publice;b) unitățile administrativ-teritoriale și, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, în calitate de lider de parteneriat, organizează și derulează procedurile de achiziție publică în comun, conform prevederilor art. 44 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. (la 09-01-2023, Alineatul (4) din Articolul 11^2 , Punctul 33. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 14 din 6 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 06 ianuarie 2023 ) (5) La încetarea parteneriatului constituit potrivit prevederilor alin. (1), bunurile private rezultate în urma implementării parteneriatelor, bunuri private ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, sunt trecute în domeniul privat al statului potrivit prevederilor art. 359 din OUG nr. 57/2019.(6) Pentru implementarea proiectelor incluse în lista aprobată potrivit prevederilor alin. (3), autoritățile publice locale sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară, în calitate de partener, derulează următoarele categorii de activități:a) elaborarea, modificarea, revizuirea, completarea, actualizarea documentațiilor tehnico-economice și supunerea spre aprobare conform legii, după caz;b) derularea procedurilor de achiziție publică și încheierea contractelor de achiziție publică, în calitate de autoritate contractantă;c) monitorizarea și implementarea proiectelor;d) elaborarea și depunerea cererilor de prefinanțare, plată sau rambursare a cheltuielilor rezultate din implementarea proiectelor;e) întocmirea proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor în condițiile prevăzute de lege;f) alte categorii de activități care sunt necesare pentru a asigura implementarea proiectelor.(7) Cheltuielile generate de activitățile prevăzute la alin. (6) pentru implementarea proiectelor incluse în lista aprobată potrivit prevederilor alin. (3) se finanțează, după caz, de la bugetele autorităților publice locale, de la bugetul de stat, prin bugetul anual al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din fonduri externe nerambursabile, în limita sumelor alocate și cu respectarea prevederilor europene și naționale în ceea ce privește regulile de eligibilitate a cheltuielilor, sau din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație.(8) Cheltuielile prevăzute la alin. (7) includ următoarele categorii:a) cheltuieli cu investiția de bază;b) cheltuieli privind asigurarea relocării utilităților;c) cheltuieli cu amenajarea terenurilor și lucrări de sistematizare;d) cheltuieli privind utilitățile din corpul drumurilor sau liniilor de cale ferată;e) cheltuieli cu iluminatul public necesar drumului sau liniei de cale ferată;f) cheltuieli cu semnalizarea rutieră sau feroviară;g) cheltuieli cu amenajările hidrologice;h) cheltuieli cu protecția mediului;i) cheltuieli cu dotările și echipamentele necesare;j) cheltuieli cu impozitele și taxele;k) cheltuieli cu protejarea patrimoniului cultural;l) alte categorii de cheltuieli necesare implementării proiectelor, în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare.(9) Cheltuielile aferente procedurilor de expropriere se suportă de la bugetul local sau de la bugetul de stat prin bugetul anual al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii sau din fonduri europene nerambursabile, în limita sumelor alocate și cu respectarea prevederilor europene și naționale în ceea ce privește regulile de eligibilitate a cheltuielilor, după caz.(10) În perioada în care statul este acționar unic la compania națională și societățile naționale înființate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, autoritățile publice locale sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară, legal constituite, în baza documentațiilor tehnico-economice elaborate, pot propune constituirea de parteneriate având ca obiect proiectele prevăzute la alin. (1), care implică bunurile imobile aflate în proprietatea privată a companiei naționale și, după caz, societăților naționale. (11) Odată cu propunerea transmisă companiei naționale și societăților naționale prevăzute la alin. (10) de a implementa proiecte în parteneriat, autoritățile publice locale sau asociațiile de dezvoltare intercomunitară au obligația de a fundamenta capacitatea de implementare, derulare și administrare a proiectelor.(12) După verificarea capacității de implementare a proiectelor respective, conform prevederilor alin. (11), prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii se aprobă și se actualizează, trimestrial sau ori de câte ori este cazul, lista proiectelor pentru constituirea parteneriatelor prevăzute la alin. (10).(13) Cheltuielile generate de activitățile prevăzute la alin. (6) pentru implementarea proiectelor incluse în lista aprobată potrivit prevederilor alin. (12) se finanțează, după caz, de la bugetele autorităților publice locale, de la bugetul de stat, prin bugetul anual al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din fonduri externe nerambursabile în limita sumelor alocate și cu respectarea prevederilor europene și naționale în ceea ce privește regulile de eligibilitate a cheltuielilor sau din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație. (14) Cheltuielile prevăzute la alin. (13) sunt aprobate cu respectarea prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(15) La încetarea parteneriatului, bunurile rezultate în baza proiectelor prevăzute la alin. (10) sunt trecute în domeniul privat al statului potrivit prevederilor art. 359 din OUG nr. 57/2019. (16) Forma, durata și condițiile parteneriatului se aprobă cu respectarea prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.34. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Compania națională care administrează infrastructura feroviară realizează în principal următoarele categorii de activități:a) operarea infrastructurii feroviare publice și private, în scopul realizării transportului feroviar de călători și marfă și satisfacerii cerințelor de mobilitate a persoanelor și mărfurilor pe teritoriul României;b) operarea infrastructurilor de servicii pe care le deține, inclusiv asigurarea accesului pe calea ferată la aceste infrastructuri de servicii și la serviciile furnizate în cadrul acestora;c) asigurarea stării de funcționare a liniilor, instalațiilor și a celorlalte elemente ale infrastructurii feroviare publice și private, la parametrii stabiliți conform art. 16, prin activități de întreținere, reparații și reînnoire;d) modernizarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare publice și private, în scopul îmbunătățirii performanțelor globale ale acesteia, ținând cont de necesitățile pieței interne a transporturilor și de nevoile generale ale Uniunii Europene, în vederea satisfacerii necesităților viitoare de mobilitate a persoanelor și mărfurilor pe teritoriul României;e) exploatarea patrimoniului administrat de companie; f) asigurarea stării de funcționare a activelor aparținând patrimoniului administrat de companie, altele decât cele prevăzute la lit. c), prin activități de întreținere, reparații și reînnoire, după caz;g) îndeplinirea ansamblului funcțiilor tehnice și economice necesare în vederea realizării obiectului său de activitate.(2) Operarea infrastructurii feroviare publice și private include ansamblul activităților privind:a) repartizarea și alocarea către solicitanți, în mod echitabil și nediscriminatoriu, a capacităților de infrastructură și a traselor;b) planificarea și conducerea operativă a circulației trenurilor pe rețeaua de căi ferate din România;c) stabilirea și perceperea tarifului privind utilizarea infrastructurii feroviare, precum și a tarifelor pentru serviciile furnizate, în condițiile legii.(3) Operarea infrastructurilor de servicii include ansamblul activităților privind:a) asigurarea accesului pe calea ferată la infrastructurile de servicii și la serviciile furnizate în cadrul acestor infrastructuri, într-o manieră echitabilă și nediscriminatorie;b) furnizarea către operatorii de transport feroviar, în mod echitabil și nediscriminatoriu, a serviciilor specifice acestor infrastructuri de servicii;c) stabilirea și perceperea tarifelor privind serviciile furnizate în cadrul acestor infrastructuri de servicii și a tarifelor privind accesul pe calea ferată la aceste infrastructuri de servicii.(4) Exploatarea patrimoniului administrat de companie include ansamblul activităților privind:a) valorificarea, în condițiile legii, a unor active ale patrimoniului administrat de companie, inclusiv prin activități hoteliere și de alimentație publică desfășurate prin unitățile proprii;b) stabilirea și perceperea tarifelor și chiriilor, după caz, aferente acțiunilor prevăzute la lit. a).35. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 14^1(1) Compania națională care administrează infrastructura feroviară furnizează către toți operatorii de transport feroviar, în mod echitabil și nediscriminatoriu, pe baza contractului prevăzut la art. 18 alin. (1) lit. c), serviciile aferente pachetului minim de acces pe infrastructura feroviară publică.(2) Compania națională care administrează infrastructura feroviară furnizează către operatorii de transport feroviar, la cerere, într-o manieră nediscriminatorie, serviciile specifice infrastructurilor de servicii pe care le operează, precum și servicii de acces pe calea ferată la infrastructurile de servicii prevăzute la art. 27 din Legea nr. 202/2016, în cazul în care acestea există. Aceste servicii includ și accesul la serviciile furnizate în cadrul acestor infrastructuri de servicii.(3) Compania națională care administrează infrastructura feroviară furnizează către operatorii de transport feroviar, la cerere, într-o manieră nediscriminatorie, servicii suplimentare și servicii auxiliare, precum și alte servicii și, după caz, poate asigura următoarele dotări, dar fără a se limita la acestea:a) magazine, restaurante, bufete, birouri de schimb valutar în stații;b) cărucioare pentru bagaje;c) panouri și pictograme;d) diagrame de formare a trenurilor.36. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Compania națională care administrează infrastructura feroviară poate efectua pe aceasta transporturi în interes propriu, pentru menținerea sau readucerea în parametri a infrastructurii feroviare, în condițiile prevăzute la art. 1 alin. (9) și (9^1), fără plata tarifelor prevăzute la art. 23 alin. (1).36^1. La articolul 17 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:(2) Compania națională care administrează infrastructura feroviară utilizează în mod gratuit spectrul de frecvență alocat la nivel european pentru rețeaua GSM-R-benzile de frecvență 876880 MHz și 921-925 MHz. (la 09-01-2023, Articolul I a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 14 din 6 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 06 ianuarie 2023 ) 37. La articolul 18, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Accesul și circulația pe infrastructura feroviară publică sunt permise unui operator de transport feroviar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:38. La articolul 18, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins: (1^1) Condițiile reglementate prin contractele prevăzute la alin. (1) lit. c) și alin. (1^2) sunt nediscriminatorii și transparente și sunt stabilite în conformitate cu cerințele prevăzute în art. 41 alin. (2) din Legea nr. 202/2016.39. La articolul 18, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins: (1^2) În cazul unui solicitant care nu are calitatea de operator de transport feroviar, accesul pe infrastructura feroviară publică este permis dacă există un contract de alocare încheiat între solicitant și administratorul infrastructurii feroviare, în condițiile legii, în scopul de a stabili drepturile și obligațiile reciproce cu privire la alocarea capacităților de infrastructură.40. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Operatorii de transport feroviar sunt acceptați pentru circulație pe infrastructura feroviară în condițiile legii, acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.41. La articolul 18, alineatele (2^1)-(8) se abrogă. 42. Articolul 18^1 se abrogă. 43. Articolul 19 se abrogă. 44. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Realizarea de noi infrastructuri feroviare publice sau a unor proiecte majore de modificări structurale sau tehnologice ale infrastructurii feroviare publice, după caz, se avizează de către Ministerul Apărării Naționale, în scopul încadrării acestora în infrastructura sistemului național de apărare.(2) Proiectele de întreținere, reparare, reînnoire sau modernizare a suprastructurii sau infrastructurii feroviare, după caz, care se execută pe aceleași amplasamente și nu modifică structura constructivă a liniei de cale ferată, lucrările punctuale pentru eliminarea restricțiilor de viteză, lucrările de înlocuire la rând a elementelor suprastructurii căii, lucrări de înlocuire a elementelor de instalații de semnalizare feroviară, telecomunicații și electrificare sunt exceptate de la aplicarea prevederilor art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.(3) Prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, lucrările de reînnoire a elementelor suprastructurii sau infrastructurii căii, lucrările punctuale pentru eliminarea restricțiilor de viteză, lucrările de înlocuire la rând a elementelor suprastructurii căii, lucrările de reînnoire și modernizare a instalațiilor de semnalizare feroviară, telecomunicații și electrificare, lucrările de înlocuiri ale elementelor instalațiilor de semnalizare feroviară, telecomunicații și electrificare, după caz, se execută fără autorizație de construire.45. Articolul 21^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21^1(1) În perioada în care transportul feroviar public nu poate concura cu alte moduri de transport în cadrul de tarifare existent, pe baza unei concurențe echitabile și nediscriminatorii între diversele moduri de transport, statul, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, urmărește să asigure echilibrul financiar al companiei naționale care administrează infrastructura feroviară prin: a) fonduri alocate de la bugetul de stat, pe baza unui program multianual de finanțare, în scopul acoperirii costurilor necesare pentru administrarea infrastructurii feroviare;b) garantarea de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor, a unor credite interne sau externe destinate finanțării activităților de administrare a infrastructurii feroviare.(2) Programul multianual de finanțare prevăzut la alin. (1) se stabilește pe baza necesităților de finanțare determinate prin strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare și se adoptă prin hotărâre a guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.(3) Cheltuielile anuale necesare pentru asigurarea funcționării infrastructurii feroviare din România se stabilesc de către compania națională care administrează infrastructura feroviară, în principal pe baza următoarelor elemente:a) necesitățile de finanțare determinate conform prevederilor alin. (2);b) normativele tehnice de întreținere, reparație și reînnoire a infrastructurii feroviare;c) planul de realizare a proiectelor de investiții pentru reînnoirea, reabilitarea, consolidarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare.(4) Compania națională care administrează infrastructura feroviară va prezenta anual Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea aprobării:a) justificarea elementelor de cheltuială din bugetul de venituri și cheltuieli necesare pentru a asigura funcționarea infrastructurii feroviare în condiții de siguranță și desfășurarea traficului feroviar contractat cu operatorii feroviari;b) justificarea veniturilor prognozate din tarifarea serviciilor oferite operatorilor feroviari prin tariful de utilizare a infrastructurii și alte tarife specifice;c) justificarea sumelor necesar a fi alocate de la bugetul de stat în completarea veniturilor proprii pentru asigurarea echilibrului financiar al companiei.46. La articolul 22 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins: a^1) veniturile obținute din servicii feroviare conexe, precum și cele obținute din alte servicii, conform contractului de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.47. La articolul 22 alineatul (2), litera d) se abrogă. 48. La articolul 22 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins: i) veniturile obținute prin contractele prevăzute la art. 37^1 pentru întreținerea și asigurarea funcționării infrastructurii.49. La articolul 22, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (5^1) și (5^2), cu următorul cuprins: (5^1) Sumele prevăzute la alin. (5) se asigură și se transferă lunar companiei naționale care administrează infrastructura feroviară și se constituie ca venituri destinate să asigure realizarea echilibrului financiar al companiei, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4) din Legea nr. 202/2016.(5^2) Sumele alocate de la bugetul de stat conform prevederilor alin. (5) se utilizează cu prioritate, în condițiile legii, pentru întreținerea și asigurarea funcționării infrastructurii feroviare publice, achitarea obligațiilor curente către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, precum și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.50. La articolul 22, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins: (7) Veniturile obținute pe baza unui contract de activitate locală, prevăzut la art. 37^1, se utilizează pentru finanțarea activităților prevăzute în contractul respectiv.51. La articolul 23, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Operatorii de transport feroviar, precum și alți solicitanți care efectuează transporturi publice ori în interes propriu, de marfă sau de călători, folosind capacitățile infrastructurii feroviare, plătesc către compania națională care administrează infrastructura:a) tariful de utilizare a infrastructurii feroviare pentru serviciile furnizate prevăzute la art. 14^1 alin. (1); b) tarife pentru serviciile solicitate și furnizate prevăzute la art. 14^1 alin. (2) și (3);c) alte tarife stabilite de administratorul infrastructurii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.52. La articolul 23, după alineatul (1) se introduc șase noi alineate, alineatele (1^1)-(1^6), cu următorul cuprins: (1^1) Stabilirea cadrului pentru tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, prevăzută la alin. (1) lit. a), se face prin contractul prevăzut la art. 37. Regulile specifice de tarifare se stabilesc de către compania națională care administrează infrastructura și se publică de către aceasta în documentul de referință al rețelei, împreună cu cadrul pentru tarifarea utilizării infrastructurii feroviare. Compania națională care administrează infrastructura calculează și percepe tariful pentru utilizarea infrastructurii feroviare în conformitate cu cadrul și regulile specifice de tarifare stabilite conform prevederilor art. 29-34 din Legea nr. 202/2016.(1^2) Tarifele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se stabilesc de către compania națională care administrează infrastructura și se publică de către aceasta în documentul de referință al rețelei. Tarifele aferente serviciilor furnizate în cadrul infrastructurilor de servicii, prevăzute la art. 14^1 alin. (2), se stabilesc astfel încât să nu depășească costurile necesare de administrare a infrastructurilor de servicii respective, plus un profit rezonabil.(1^3) Lista completă a denumirii tarifelor prevăzute la alin. (1^2) care pot fi percepute de către compania națională care administrează infrastructura de la operatorii de transport feroviar sau, după caz, de la solicitanți, pentru serviciile furnizate acestora, se stabilește prin contractul prevăzut la art. 37.(1^4) După ce sunt stabilite prin contractul prevăzut la art. 37, cadrul de tarifare prevăzut la alin. (1^1) și lista prevăzută la alin. (1^3) rămân valabile până la modificarea acestora, cu respectarea dispozițiilor art. 29 din Legea nr. 202/2016, coroborat cu art. 32 alin. (6).(1^5) Tarifele pentru serviciile prestate, prevăzute la alin. (1), se plătesc în condițiile și la termenele stabilite prin contractul prevăzut la art. 18 alin. (1) lit. c) sau, după caz, prin contractul prevăzut la art. 18 alin. (1^2).(1^6) Compania națională care administrează infrastructura suspendă temporar, până la achitarea tarifelor prevăzute la alin. (1), furnizarea unor servicii prevăzute în anexa nr. II la Legea nr. 202/2016 operatorului în cauză sau, după caz, solicitanților, care depășesc termenele de plată prevăzute la alin. (1^5).53. La articolul 25, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Cheltuielile pentru reparații curente, reparații capitale, reînnoiri, investiții pentru modernizări, reabilitări, consolidări ale infrastructurii feroviare publice sunt finanțate de la bugetul de stat și, după caz, din fondurile externe nerambursabile, în limita sumelor alocate și cu respectarea prevederilor europene și naționale în ceea ce privește regulile de eligibilitate a cheltuielilor, din fonduri de la bugetele locale obținute potrivit art. 37^1 și din veniturile obținute potrivit art. 22 alin. (2).53^1. La articolul 25, alineatul (2) se abrogă. (la 09-01-2023, Articolul I a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 14 din 6 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 06 ianuarie 2023 ) 54. La articolul 25^1, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins: (7) În primele șase luni ale anului următor expirării valabilității contractului prevăzut la art. 37 sau, după caz, a actelor adiționale anuale la acest contract, sumele alocate de la bugetul de stat companiei naționale care administrează infrastructura feroviară se transferă acesteia în limitele bugetare anuale aprobate prin legea bugetului de stat, indiferent de stadiul aprobării contractului sau, după caz, a actelor adiționale anuale la acest contract.55. Articolul 26 se abrogă. 56. La articolul 27, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27(1) Liniile ferate aparținând infrastructurii feroviare publice pot fi închise pentru transport, din considerente tehnologice sau de eficiență economică.57. La articolul 27, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins: (2^1) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, pe baza recomandărilor unor studii de specialitate realizate din inițiativa sa, stabilește și propune spre aprobare, prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la emiterea avizului de oportunitate de către administratorul infrastructurii, liniile de cale ferată identificate pentru închidere, din motive de eficiență economică.(2^2) Studiile de specialitate prevăzute la alin. (2^1) realizează analize multicriteriale cuprinzătoare pentru fiecare linie de cale ferată care face obiectul studiului, pe o perioadă de referință de minimum 30 de ani, cel puțin pe baza următoarelor elemente și criterii: a) necesitățile de mobilitate a persoanelor și mărfurilor;b) concurența între modurile de transport și distribuția modală a cererilor de transport;c) costurile și beneficiile la nivelul societății și al economiei naționale, inclusiv costurile externe ale diferitelor moduri de transport;d) creșterea eficienței economice a sistemului național de transport și reducerea costurilor totale generate de sectorul transporturi la nivelul economiei naționale;e) politicile și strategiile la nivel național și sectorial în domeniul transporturilor;f) politicile și strategiile Uniunii Europene în domeniul transporturilor;g) cele mai bune practici în domeniul feroviar ale statelor membre.Aceste studii sunt supuse dezbaterii publice anterior adoptării oricărei decizii.58. La articolul 27, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: (3) Închiderea liniilor ferate din motive de eficiență economică, urmată de conservare sau de dezafectare, se adoptă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu avizul Ministerului Apărării Naționale și al autorităților administrației publice locale interesate.(4) Costurile ocazionate de conservarea sau de dezafectarea liniilor de cale ferată închise prin hotărârea prevăzută la alin. (3) se suportă de la bugetul de stat.59. La articolul 27, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: (5) Unitățile administrativ-teritoriale, în colaborare cu administratorul infrastructurii și cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, pot stabili soluții de finanțare a infrastructurii feroviare de la bugetele locale, în completarea fondurilor publice alocate administratorului infrastructurii de la bugetul de stat, inclusiv în scopul menținerii în exploatare a unora dintre liniile prevăzute la alin. (2^1).60. La articolul 28, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) În cazul unor calamități naturale, dezastre, incidente sau accidente de cale ferată, elementele afectate ale infrastructurii căilor ferate române vor fi repuse în funcțiune în cel mai scurt timp, utilizându-se resursele care pot fi mobilizate în acest scop, în condițiile legii.61. La articolul 29, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29(1) În scopul desfășurării în bune condiții a circulației feroviare și al prevenirii incidentelor și accidentelor de cale ferată, se instituie zona de siguranță și zona de protecție a infrastructurii feroviare publice.62. La articolul 29, alineatul (2^2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2^2) În scopul prevenirii accidentelor și incidentelor feroviare determinate de arbori/părți de arbori căzuți peste elementele căii ferate, compania națională care administrează infrastructura feroviară asigură îndeplinirea simultană a următoarelor condiții:a) înălțimea maximă permisă a oricărui arbore existent în zona de siguranță a infrastructurii feroviare este egală cu distanța dintre baza arborelui și cea mai apropiată șină de cale ferată minus trei metri;b) distanța maximă permisă, măsurată în plan orizontal, între extremitatea oricărui element de vegetație aflată în zona de siguranță a infrastructurii feroviare și cea mai apropiată șină de cale ferată este de trei metri.63. La articolul 29, alineatele (3^1) și (3^2) se modifică și vor avea următorul cuprins: (3^1) În zona de siguranță a infrastructurii feroviare este interzisă executarea oricăror construcții sau instalații neferoviare supraterane, cu excepția proiectelor de interes public în domeniul infrastructurilor de transport și a altor proiecte pentru care s-a emis aviz favorabil de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.(3^2) În zona de siguranță a infrastructurii feroviare este interzisă închirierea terenurilor, proprietate publică a statului, în vederea executării unor construcții sau instalații neferoviare supraterane. Prin excepție, cu avizul companiei naționale care administrează infrastructura feroviară, se pot închiria astfel de terenuri, în condițiile specificate la art. 11^1 alin. (6), în vederea amplasării de construcții provizorii sau pentru executarea proiectelor prevăzute la alin. (3^1).63^1. La articolul 29, după alineatul (3^3) se introduce un nou alineat, alin. (3^4), cu următorul cuprins:(3^4) În vederea realizării unor lucrări de întreținere, amenajare, proiecte de regenerare sau revitalizare urbană sau rurală, după caz, ori creării sau reabilitării infrastructurii pietonale, rutiere sau de ciclism, terenurile proprietate publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, aflate în zona de siguranță a infrastructurii feroviare, se pot transmite în proprietatea unităților administrativ-teritoriale, la solicitarea acestora, în condițiile art. 292 și art. 292^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. (la 09-01-2023, Articolul I a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 14 din 6 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 06 ianuarie 2023 ) 64. La articolul 30, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: (2) În zona de protecție a infrastructurii feroviare pot fi efectuate lucrări de igienizare de către autoritățile administrației publice locale, cu respectarea prevederilor alin. (1), cu acordul companiei naționale care administrează infrastructura feroviară.65. La articolul 31, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31(1) În zona de protecție a infrastructurii feroviare pot fi amplasate, temporar, materiale și utilaje necesare întreținerii acesteia, în scopul eliminării consecințelor incidentelor și accidentelor de cale ferată sau al prevenirii oricărui pericol pentru siguranța circulației feroviare. În cazul producerii de pagube, se va acorda proprietarilor bunurilor afectate o justă despăgubire, stabilită pe bază de negocieri, în termen de maximum 30 de zile de la terminarea lucrării.În caz de neînțelegere, acordarea de despăgubiri și cuantumul acestora se stabilesc prin hotărâre judecătorească.66. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35Personalul cu sarcini de siguranță a circulației al companiei naționale care administrează infrastructura feroviară și al gestionarilor de infrastructură feroviară, precum și operatorii de transport feroviar se supun prevederilor din instrucțiunile de serviciu și reglementărilor specifice domeniului feroviar, privitoare la siguranța circulației trenurilor.67. La articolul 36, literele a) și x) se modifică și vor avea următorul cuprins: a) asigură, organizează și coordonează circulația și manevra, aplică măsurile de siguranță a circulației pe calea ferată, în scopul prevenirii accidentelor și incidentelor de cale ferată;(...)x) cooperează, prin organele proprii de specialitate, în conformitate cu reglementările specifice feroviare, cu organele judiciare, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și cu alte organe abilitate prevăzute de lege, pentru salvarea și evacuarea persoanelor sau a bunurilor periclitate de accidentele și incidentele de cale ferată, pentru limitarea și înlăturarea urmărilor provocate de acestea și pentru reluarea traficului feroviar, precum și pentru stabilirea cauzelor, a împrejurărilor și a vinovaților care au condus la producerea unor astfel de evenimente.68. Titlul capitolului VI se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul VI Contractele de activitate și contractele de servicii publice69. La articolul 37, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 37(1) Raporturile dintre compania națională care administrează infrastructura feroviară, pe de o parte, și autoritățile administrației publice centrale, pe de altă parte, se reglementează prin contract de activitate, încheiat cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în numele statului.70. La articolul 37, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:(1^1) Contractul prevăzut la alin. (1) stabilește drepturile și obligațiile reciproce ale administratorului infrastructurii și ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru asigurarea funcționării infrastructurii feroviare, care să garanteze desfășurarea transporturilor de marfă și de călători pe căile ferate române în condiții de performanță și siguranță a circulației. De asemenea, contractul stabilește regulile și responsabilitățile privind monitorizarea și evaluarea performanței activității administratorului infrastructurii.(1^2) Contractul prevăzut la alin. (1) stabilește obligațiile asumate de către administratorul infrastructurii și de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii privind realizarea obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare.(1^3) Reglementarea prin contractul prevăzut la alin. (1) a relațiilor dintre părți are în vedere următoarele principii:a) responsabilitățile și obligațiile principale ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prevăzute prin contract au în vedere asigurarea surselor financiare de la bugetul de stat necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite în strategia prevăzută la alin. (1^2), pe baza unui plan multianual de finanțare, precum și asigurarea cadrului legal care să permită desfășurarea activității administratorului infrastructurii în condiții normale, într-un cadru concurențial echitabil în raport cu alte moduri de transport, cu aplicarea principiului autonomiei administratorului infrastructurii;b) responsabilitățile și obligațiile principale ale administratorului infrastructurii prevăzute prin contract au în vedere îndeplinirea obiectivelor stabilite în strategia prevăzută la alin. (1^2), în scopul derulării în bune condiții a serviciilor de transport feroviar, a satisfacerii integrale a cererilor de transport pe calea ferată și a creșterii competitivității transportului feroviar pe piața internă a transporturilor.71. La articolul 37, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Contractul prevăzut la alin. (1) respectă cel puțin principiile și parametrii de bază prevăzuți în Legea nr. 202/2016. Contractul cuprinde și următoarele elemente:a) indicatorii de performanță și monitorizare privind activitățile de administrare a infrastructurii feroviare, cu impact asupra calității serviciilor de transport feroviar de călători și marfă. Indicatorii de performanță și monitorizare vizează cel puțin următoarele categorii de activități:– mentenanța și reînnoirea infrastructurii feroviare;– exploatarea infrastructurii feroviare;– pregătirea și implementarea proiectelor de investiții prevăzute la lit. l).b) obiective generale și specifice privind activitățile de administrare a infrastructurii feroviare în perioada de valabilitate a contractului, stabilite prin strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare;c) principalele lucrări de reparații ale infrastructurii feroviare publice necesare în perioada de valabilitate a contractului pentru menținerea stării tehnice la parametrii tehnici proiectați și în concordanță cu normativele privind uzura și intensitatea traficului;d) principalele lucrări de reînnoire ale infrastructurii feroviare publice necesare în perioada de valabilitate a contractului pentru readucerea stării tehnice la parametrii tehnici proiectați în vederea creșterii nivelului de performanță și siguranță al serviciilor de transport feroviar public;e) cadrul de tarifare a infrastructurii feroviare publice;f) lista completă a denumirii tarifelor care pot fi percepute de administratorul infrastructurii de la operatorii de transport feroviar sau, după caz, de la solicitanți, pentru serviciile furnizate acestora, altele decât cele prevăzute la art. 14^1 alin. (1);g) capacitățile de infrastructură care trebuie asigurate de administratorul infrastructurii pentru a permite îndeplinirea obligațiilor de serviciu public de interes național definite de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.72. La articolul 37 alineatul (2), după litera g) se introduc unsprezece noi litere, literele h)-r), cu următorul cuprins:h) necesitățile financiare pentru administrarea infrastructurii feroviare în perioada de valabilitate a contractului, stabilite pe baza strategiei prevăzute la alin. (1^2), structurate pe categorii de cheltuieli;i) planul multianual de finanțare din fonduri publice a administratorului infrastructurii în perioada de valabilitate a contractului, prevăzut la art. 21^1 alin. (1) lit. a), structurat pe categorii de cheltuieli;j) principalele lucrări de reparații ale infrastructurii feroviare publice prevăzute la litera c), care trebuie realizate în perioada de valabilitate a contractului în condițiile finanțării asigurate potrivit prevederilor de la lit. i);k) principalele lucrări de reînnoire a infrastructurii feroviare publice care trebuie realizate în perioada de valabilitate a contractului în condițiile finanțării asigurate potrivit prevederilor de la lit. i);l) programele și proiectele prioritare de investiții pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare și pentru creșterea eficienței activităților de administrare a infrastructurii feroviare, stabilite prin strategia prevăzută la alin. (1^2), care trebuie realizate în perioada de valabilitate a contractului;m) proiecția multianuală pentru perioada de valabilitate a contractului a obiectivelor asociate indicatorilor de performanță prevăzuți la lit. a), în condițiile finanțării asigurate potrivit prevederilor de la lit. i);n) metodologia de evaluare anuală a nivelului de performanță al activității administratorului infrastructurii, care ia în considerare cel puțin următoarele elemente:– gradul de realizare a obiectivelor asociate indicatorilor de performanță prevăzuți la lit. a);– gradul de realizare a finanțării prevăzute la lit. i);o) obligațiile minime de raportare ale administratorului infrastructurii în vederea evaluării nivelului de performanță al activității acestuia;p) sistemul de stimulente pentru creșterea nivelului de performanță al activității administratorului infrastructurii, în limita fondurilor aprobate pentru derularea contractului prevăzut la art. 37, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;q) stimulentele acordate administratorului infrastructurii, conform prevederilor art. 1^1 alin. (3) lit. d), în limita fondurilor aprobate pentru derularea contractului prevăzut la art. 37, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;r) sistemul de stimulente prevăzut la lit. p) și stimulentele prevăzute la lit. q) sunt incluse în contractul de activitate și performanță al administratorului infrastructurii după expirarea contractului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2021 privind aprobarea Contractului de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. pentru perioada 2021-2025, în limita fondurilor aprobate pentru derularea contractului prevăzut la art. 37, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.73. După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 37^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 37^1(1) Raporturile dintre compania națională care administrează infrastructura feroviară, pe de o parte, și unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, pe de altă parte, sunt reglementate prin contracte de activitate locală elaborate și aprobate în coordonare cu contractul prevăzut la art. 37.(2) Contractul prevăzut la alin. (1) stabilește drepturile și obligațiile reciproce ale părților pentru asigurarea funcționării infrastructurii feroviare care face obiectul contractului. De asemenea, contractul poate stabili regulile și responsabilitățile specifice privind activitatea desfășurată de administratorul infrastructurii în baza contractului.(3) Reglementarea prin contractul prevăzut la alin. (1) a relațiilor dintre părți are în vedere următoarele principii:a) responsabilitățile și obligațiile principale prevăzute prin contract ale autorității administrației publice locale sau, după caz, a asociației de dezvoltare intercomunitară au în vedere asigurarea resurselor financiare necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite prin contract, pe baza unui plan multianual de finanțare, cu aplicarea principiului autonomiei administratorului infrastructurii;b) responsabilitățile și obligațiile principale ale administratorului infrastructurii prevăzute prin contract au în vedere îndeplinirea obiectivelor stabilite prin contract, în scopul derulării în bune condiții a serviciilor de transport feroviar, a satisfacerii integrale a cererilor de transport pe calea ferată și a creșterii competitivității transportului feroviar în zona aferentă infrastructurii feroviare care face obiectul contractului.(4) În ceea ce privește la guvernanța infrastructurii feroviare și tratarea nediscriminatorie a solicitanților și operatorilor de transport feroviar, contractul prevăzut la alin. (1) asigură conformitatea cu prevederile Legii nr. 202/2016.(5) Contractul prevăzut la alin. (1) conține cel puțin următoarele elemente:a) definirea elementelor infrastructurii feroviare care fac obiectul contractului;b) principalele activități care trebuie realizate de administratorul infrastructurii pentru a realiza obiectivele contractului, structurate pe categoriile:– întreținerea și asigurarea funcționării infrastructurii;– reparații curente; – reparații capitale sau reînnoire; – investiții pentru modernizarea, dezvoltarea, reabilitarea, consolidarea infrastructurii;c) perioada de valabilitate a contractului;d) indicatori de performanță privind funcționarea infrastructurii feroviare prevăzute la lit. a), cu impact asupra calității serviciilor de transport feroviar de călători sau de marfă, după caz, inclusiv proiecția multianuală pentru perioada de valabilitate a contractului a obiectivelor asociate acestor indicatori în condițiile finanțării asigurate potrivit prevederilor de la lit. e);e) planul multianual de finanțare a administratorului infrastructurii în perioada de valabilitate a contractului pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin contract, structurat pe categoriile de activități prevăzute la lit. b);f) obligațiile minime de raportare ale administratorului infrastructurii în vederea evaluării gradului de realizare a obligațiilor asumate prin contract;g) reguli specifice privind actualizarea contractului prin acte adiționale.(6) În cazul în care infrastructura feroviară prevăzută la alin. (5) lit. a) intră sub incidența prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 202/2016 sau nu face obiectul contractului prevăzut la art. 37, după caz, contractul prevăzut la alin. (1) poate conține elemente precum: a) definirea serviciilor care trebuie furnizate de administratorul infrastructurii pe infrastructura feroviară respectivă și a regulilor specifice privind furnizarea acestor servicii;b) cadrul de tarifare a infrastructurii feroviare respective;c) lista tarifelor care pot fi percepute de administratorul infrastructurii de la operatorii de transport feroviar pentru serviciile furnizate acestora pe infrastructura feroviară respectivă.74. La articolul 38, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 38(1) În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, contractele de servicii publice prevăzute la art. 5 se încheie între Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin autoritatea competentă din subordine, pentru și în numele statului, și operatorii de transport feroviar care efectuează transport public de călători pe calea ferată și se conformează obligațiilor de serviciu public de interes național.(2) Contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1) trebuie întocmite sau redactate, după caz, în conformitate cu prevederile art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.75. La articolul 38, alineatul (3^1) se abrogă.76. La articolul 38, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Operatorii de transport feroviar de călători care au încheiat un contract de servicii publice în baza prevederilor prezentului articol primesc lunar, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, sumele corespunzătoare compensației de serviciu public, conform prevederilor din contractele de servicii publice, în condițiile stabilite prin art. 5 și în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007.77. La articolul 38, alineatul (6) se abrogă.78. După articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 38^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 38^1(1) În conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007, contractele de servicii publice prevăzute la art. 5^1 se încheie între unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară, denumite în continuare autoritate locală competentă, și operatorii de transport feroviar care efectuează transport public de călători pe calea ferată și se conformează obligațiilor de serviciu public de interes local stabilite de respectiva autoritate contractantă.(2) Contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1) trebuie întocmite sau redactate, după caz, în conformitate cu prevederile art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.(3) Prin contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1), autoritatea locală competentă solicită operatorilor de servicii publice să respecte condițiile de performanță și calitate care sunt cuprinse în caietele de sarcini sau în contractele de servicii publice, atribuite de respectiva autoritate contractantă, după caz.(4) Operatorii de transport feroviar de călători care au încheiat un contract de servicii publice în baza prevederilor prezentului articol primesc lunar, prin bugetul autorității locale competente, sumele corespunzătoare compensației de serviciu public, conform prevederilor din contractele de servicii publice prevăzute la alin. (1), în condițiile stabilite de autoritatea locală competentă și în conformitate cu prevederile art. 5^1 și ale Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007.(5) Activele implicate în furnizarea serviciilor de transport ce fac obiectul contractului de servicii publice prevăzut la alin. (1) pot aparține operatorului de transport feroviar sau pot fi puse la dispoziția sa.(6) Autoritatea locală competentă notifică administratorul sau gestionarul de infrastructură feroviară, după caz, cu privire la atribuirea oricărui contract de servicii publice prevăzut la alin. (1), cu precizarea obligațiilor de serviciu public care fac obiectul contractului.79. La articolul 39, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) Contractele de servicii publice prevăzute la art. 38 se aprobă de către Guvern, se modifică sau actualizează, după caz, potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2016 privind înființarea Autorității pentru Reformă Feroviară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 53/2017. Stabilirea duratei acestor contracte se face cu respectarea prevederilor art. 4 și 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.80. La articolul 39, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În scopul asigurării continuității serviciilor publice de interes național privind transportul feroviar de călători, până la aprobarea bugetului de stat și a contractelor sau actelor adiționale, după caz, prevăzute la art. 38, în condițiile prevăzute la alin. (1^1), acordarea către operatorii de transport feroviar de călători a compensației de serviciu public prevăzută la art. 5 se face după cum urmează:a) în cazul în care bugetul de stat se aprobă ulterior începerii anului bugetar, până la data aprobării acestuia compensația de serviciu public se acordă fiecărui operator de transport feroviar în limita a 1/12 din cuantumul compensației de serviciu public prevăzută în contractul de servicii publice din anul anterior sau, după caz, în limita a 1/12 din sumele aprobate cu această destinație prin proiectul de buget, în situația în care acestea din urmă sunt mai mici decât cele din anul precedent;b) în cazul în care contractele prevăzute la art. 38 sau, după caz, actele adiționale la aceste contracte se aprobă ulterior începerii anului bugetar, până la data aprobării acestora compensația de serviciu public se acordă fiecărui operator de transport feroviar în condițiile prevăzute la lit. a), fără a depăși 1/12 din fondurile alocate prin legea bugetului de stat pentru compensarea obligației de serviciu public de interes național. c) după aprobarea bugetului de stat și a contractelor sau actelor adiționale prevăzute la art. 38, după caz, în condițiile prevăzute la alin. (1^1), regularizarea sumelor acordate operatorilor de transport feroviar de călători se face potrivit prevederilor acestor contracte.81. După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 39^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 39^1(1) Durata contractelor prevăzute la art. 37^1 este limitată și se încheie pentru o perioadă de cel puțin 3 ani și poate fi prelungită cu acordul părților, prin act adițional, și nu depășește șase ani.(2) Durata contractelor prevăzute la art. 38^1 se stabilește cu respectarea prevederilor art. 4 și 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007.82. La articolul 47 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) Compania Națională de Căi Ferate - «C.F.R.» S.A., cu statut de societate, care are, în principal, ca obiect de activitate administrarea infrastructurii feroviare;83. La articolul 53, literele a), e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) să stabilească și să adapteze la condițiile pieței, în condițiile legii, tarifele pentru transporturile feroviare publice de călători și de mărfuri, precum și pentru alte prestații și servicii din domeniul lor de activitate;(...)e) să acorde unor persoane fizice sau juridice facilități și gratuități de călătorii sau de transport, în condițiile legii;f) să introducă sau să retragă servicii de transport, servicii din stațiile de călători sau de mărfuri, cu respectarea condițiilor contractelor de activitate prevăzute la art. 37 și 37^1, respectiv a contractelor de servicii publice prevăzute la art. 38 și 38^1;84. Articolul 58 se abrogă.85. La articolul 59, după primul alineat se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), tarifele transporturilor feroviare de marfă necesare încurajării transferului modal către calea ferată al fluxurilor prevăzute la art. 1^1 alin. (3) lit. e) se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.86. Articolul 63 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 63În perioada în care statul este acționar unic se pot efectua transferuri de active și orice alte elemente patrimoniale între compania națională, societățile naționale și societățile comerciale înființate potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, cu respectarea prevederilor Legii nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.87. Articolul 64 se abrogă.  +  Articolul IILa articolul 2 alineatul (2) din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 9 noiembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, litera b) se abrogă.  +  Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 22 iunie 2011, aprobată prin Legea nr. 21/2012, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Principiile generale avute în vedere la stabilirea tarifelor de transport feroviar public de călători pe teritoriul României sunt:a) reflectarea în tariful de transport a nivelului de viteză și confort oferit călătorilor în timpul călătoriei cu diversele tipuri de servicii de transport feroviar;b) fiecare tip de serviciu de transport feroviar public de călători va avea tarif propriu, diferențiat în raport de nivelul de confort și viteză oferit, tarif care poate fi calculat pe zone kilometrice, la care se adaugă tariful de rezervare a locului, pentru trenurile la care este prevăzută rezervarea locurilor;c) asigurarea posibilității călătorului să opteze pentru călătoria cu un alt serviciu de transport feroviar public de călători decât cel pentru care și-a procurat inițial legitimația de călătorie numai în situația când serviciile sunt operate de același operator de transport feroviar, caz în care călătorul va plăti un preț care reprezintă diferența dintre tarifele celor două servicii la aceeași distanță parcursă, dacă noul serviciu are un tarif mai mare, la care se adaugă tariful de rezervare a locului pentru noul tren, dacă este cazul;d) pentru călătoria cu mai multe trenuri tariful de transport va fi suma tarifelor de transport pentru fiecare tren în parte;e) operatorul de transport feroviar poate acorda reduceri din tarifele serviciilor de transport feroviar pe care le operează, pentru fidelizarea călătorului. În cazul serviciilor de transport feroviar public de călători care fac obiectul obligației de serviciu public reducerile se acordă cu respectarea principiilor și regulilor stabilite prin contractele de servicii publice.2. La articolul 1, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Pentru serviciile de transport feroviar public de călători care fac obiectul obligației de serviciu public, prin contractele de servicii publice se pot stabili principii și reguli specifice privind tarifele aplicate.3. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Pentru serviciile de transport feroviar public de călători care fac obiectul obligației de serviciu public, tarifele care pot fi percepute de operatorii de servicii publice se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, pe baza principiilor generale prevăzute la art. 1 și a principiilor specifice prevăzute la alin. (3). (2) Pentru serviciile publice de transport feroviar de călători de interes local care fac obiectul obligației de serviciu public de interes local, tarifele care pot fi percepute de operatorii de servicii publice se stabilesc prin hotărâri ale autorităților deliberative ale administrației publice locale sau ale adunării generale a asociației de dezvoltare intercomunitară, după caz, pe baza principiilor generale prevăzute la art. 1.(3) Principiile specifice avute în vedere la stabilirea tarifelor prevăzute la alin. (1) sunt:a) asigurarea competitivității tarifelor în raport cu tarifele aferente serviciilor similare oferite în cadrul altor moduri de transport;b) asigurarea unui nivel adecvat de suportabilitate de către beneficiarii serviciilor de transport feroviar public de călători care fac obiectul obligației de serviciu public;c) valorificarea fondurilor publice alocate pentru compensarea obligației de serviciu public privind transportul feroviar al călătorilor în scopul creșterii eficienței economice a sistemului național de transport prin transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători derulate prin intermediul altor moduri de transport.(4) Pentru serviciile de transport feroviar public de călători în trafic intern care nu fac obiectul obligației de serviciu public, tarifele de transport, tarifele auxiliare, facilitățile și reducerile comerciale se vor stabili și se vor aproba de fiecare operator de transport feroviar de călători, în condițiile legii, se vor forma liber pe piață și se vor aduce la cunoștința publicului.4. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică tuturor operatorilor de transport feroviar, pentru serviciile de transport feroviar public de călători pe teritoriul României.  +  Articolul IVArticolul XIV^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 29 noiembrie 2016, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 205/2019, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul VLa articolul 2 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) La solicitarea ministerelor abilitate să efectueze exproprierea, conform prevederilor alin. (1), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sau autoritățile administrației publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială se realizează lucrările de utilitate publică, în baza unui protocol încheiat cu ministerul abilitat, pot efectua exproprierea în numele statului român, în condițiile prezentei legi.  +  Articolul VIÎn termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va adopta hotărârea prevăzută la art. 5^2 alin. (27) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul VIIÎn termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va adopta, prin hotărâre, norme metodologice de aplicare a prevederilor art. 11^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul VIIIÎn termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va adopta hotărârea prevăzută la art. 21^1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IXÎn termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii va emite ordinul prevăzut la art. 59 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Bogdan-Stelian Mîndrescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul apărării naționale,
  Eduard Bachide,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Tánczos Barna
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Janina-Mirela Sitaru,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Raed Arafat,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  p. Ministrul finanțelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  București, 30 iunie 2022.Nr. 107.-----