ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 99 din 29 iunie 2022privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 30 iunie 2022  Întrucât sprijinirea sectorului IMM reprezintă o prioritate a programului economic - parte componentă semnificativă a Programului de guvernare 2021-2024, în condițiile în care sectorul întreprinderilor mici și mijlocii reprezintă un factor de importanță strategică pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă, sens în care trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice care vizează, printre altele, creșterea accesului la finanțare,în circumstanțele excepționale create de manifestarea la nivel global a efectelor generate de criza provocată de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, întreprinderile de toate tipurile se pot confrunta cu o lipsă severă de lichiditate, care ar putea periclita atingerea obiectivelor de creștere asumate la nivel guvernamental.Luând în considerare că, în data de 23 martie 2022, Comisia Europeană a adoptat Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a invaziei Rusiei împotriva Ucrainei, denumit în continuare Cadrul temporar, care cuprinde, printre altele, măsuri de ajutor de stat similare celor adoptate pentru criza provocată de pandemia de COVID-19, respectiv ajutor de stat sub forma garanțiilor și creditelor cu dobândă finanțată de la bugetul de stat, care vor permite accesul la lichiditate companiilor afectate direct sau indirect de efectele invaziei, inclusiv cele generate de sancțiunile impuse Rusiei de către Uniunea Europeană și partenerii săi internaționali, iar solicitarea de autorizare a unor noi scheme de ajutor de stat în baza acestuia adresată Comisiei Europene trebuie realizată cât mai repede pentru a putea beneficia de un termen cât mai extins de implementare, termenul maxim permis de Cadrul temporar pentru acordarea ajutoarelor de stat în baza acestuia fiind data de 31 decembrie 2022.Având în vedere faptul că agresiunea armată a Rusiei împotriva Ucrainei, sancțiunile impuse și contramăsurile luate au și vor avea repercusiuni directe și indirecte asupra performanțelor economice și financiare ale companiilor nefinanciare și asupra economiei românești în general, mai ales prin impactul asupra dinamicii prețurilor, datoriei publice, deficitului extern, care trebuie susținute prin măsuri adecvate de sprijin în vederea asigurării accesului la finanțare,pentru combaterea efectelor negative care influențează situația economică și întrucât piața energiei a fost afectată în mod semnificativ, înregistrându-se creșteri ale prețurilor la energie electrică cu 21,87% în mai 2022 față de decembrie 2021 și la gaze cu 23,2% raportat la aceeași perioadă^3, iar elementele mai sus prezentate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în contextul în care operatorii economici care activează în mai multe sectoare economice au fost afectați în mod deosebit de pandemia de COVID-19, activitatea acestora a fost perturbată grav și de creșterea prețurilor la energie electrică și gaze,întrucât impactul creșterii prețurilor la energie electrică și gaze naturale s-a resimțit mai ales în privința lichidității și volatilității piețelor,accesul la capital suficient și adecvat pentru a crește și a se dezvolta este una dintre principalele provocări cu care se confruntă cele mai multe dintre IMM-uri. Această situație este agravată de dificultățile întâmpinate de IMM-uri în relația cu intermediarii financiari, care consideră finanțarea lor ca o activitate cu risc crescut și rentabilitate scăzută, și de costurile mari de îndatorare ale IMM-urilor în raport cu rata de rentabilitate a afacerii derulate.În contextul în care, în lipsa adoptării unor măsuri urgente, s-ar putea înregistra o scădere a cererii pe toate piețele importante, întreruperea contractelor și a proiectelor existente având drept rezultat negativ scăderi ale cifrei de afaceri a companiilor românești, perturbări ale lanțurilor de aprovizionare, în special în ceea ce privește materiile prime și produsele,ținând cont că lipsa reglementării unitare, fără afectarea condițiilor de concurență a cadrului general aplicabil ajutoarelor de stat care se pot acorda tuturor categoriilor de operatori economici care își desfășoară activitatea în sectoarele economiei afectate de creșterea bruscă a costurilor de producție, în special a celor cu energia și gazele naturale, ar putea afecta grav lichiditatea și accesul la finanțare pentru întreprinderi, în special pentru IMM-urile care se confruntă cu provocări economice în contextul crizei,în scopul evitării blocajelor și întrucât eventuala retragere a măsurilor de sprijin al accesului de finanțare pentru companiile nefinanciare în perioada următoare trebuie realizată de o manieră graduală și atent direcționată, astfel încât companiile viabile să rămână la niveluri adecvate ale lichidității și îndatorării, în condițiile exercitării unei presiuni cât mai reduse asupra bugetului de stat,considerând că elementele situației de criză actuale conturează o situație excepțională, se impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze accesul la garantare și creditare a întreprinderilor mici și mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, întreprinderilor mari, precum și al unităților administrativ-teritoriale, denumite în continuare UAT, care realizează proiecte de investiții în sectorul construcțiilor, în cadrul schemei de ajutor de stat de sprijinire a acestora prin acordarea de garanții de stat pentru creditele destinate realizării investițiilor și/sau pentru creditele/liniile de credit necesare pentru finanțarea capitalului de lucru.În lipsa adoptării măsurilor propuse în regim de urgență, sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, care reprezintă o prioritate a programului economic - parte componentă semnificativă a Programului de guvernare 2021-2024, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 42/2021 pentru acordarea încrederii Guvernului, ar beneficia de condiții de finanțare insuficiente sau nu ar putea beneficia de o finanțare adecvată pentru proiectele de investiții sau pentru capitalul de lucru necesar derulării activității curente.Este necesar ca statul să ia urgent măsuri de natura ajutorului de stat pentru a atenua repercusiunile negative imediate, pentru a atenua dezechilibrele economice create și pentru a asigura menținerea activităților economice și a locurilor de muncă, astfel că,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Prin derogare de la prevederile art. 7 referitoare la elaborarea memorandumului din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS și componentele acesteia, denumită în continuare schema de ajutor de stat, elaborată în baza Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a invaziei Rusiei împotriva Ucrainei, adoptat de Comisia Europeană la data de 23 martie 2022, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.(2) Componentele schemei de ajutor de stat sunt următoarele:a) IMM INVEST ROMÂNIA, de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie de către instituțiile de credit, cu excepția activităților cuprinse în cadrul celorlalte componente, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION, RURAL INVEST;b) AGRO IMM INVEST, de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie;c) IMM PROD, pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor realizate de către întreprinderile mici și mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, inclusiv start-up-uri, din zona urbană, pentru următoarele obiective:1. încurajarea producției autohtone de bunuri de larg consum, creșterea capacității de producție;2. reconversia de la intermediere la producție;3. digitalizarea activității;4. alinierea/îmbunătățirea standardelor de mediu, inclusiv îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul proceselor de producție;d) GARANT CONSTRUCT, destinată proiectelor privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu implementate de IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie din sectorul construcțiilor și unitățile administrativ-teritoriale, cu două subcomponente:1. subcomponenta de susținere a proiectelor de investiții pentru IMM-urile și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie din sectorul construcțiilor;2. subcomponenta de susținere a proiectelor de investiții de scară mică pentru unitățile administrativ-teritoriale, care presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor; (la 02-09-2022, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 30 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 30 august 2022 ) e) INNOVATION, în vederea sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie care dețin o componentă de inovare, a celor care realizează invenții și inovații, și a susținerii activităților care promovează exportul IMM-urilor și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie constând în activități care să conducă la stimularea exporturilor românești, respectiv la susținerea tranzacțiilor internaționale și a investițiilor românești în străinătate, stimularea comerțului on-line și a digitalizării, retehnologizarea companiilor locale, brevete de inovare privind produse, strategii, mediu, digitalizare, și care activează în industria exportatoare nepoluantă; (la 02-09-2022, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA nr. 30 din 26 august 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 30 august 2022 ) f) RURAL INVEST, de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie și a întreprinderilor mari din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar prin acordarea de facilități de garantare de către stat în mod transparent și nediscriminatoriu pentru creditele acordate de către instituțiile de credit.  +  Articolul 2Ajutoarele de stat prevăzute în cadrul schemei de ajutor de stat se acordă după obținerea deciziei de autorizare a acesteia de către Comisia Europeană.  +  Articolul 3În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor și al miniștrilor de resort procedura de acordare a garanțiilor de stat și a grantului, stabilirea plafoanelor de garantare și a bugetului pe componente, regulile de gestionare a plafoanelor de garantare, plata ajutoarelor de stat specifice fiecărei componente din cadrul schemei de ajutor de stat, precum și convențiile de garantare și plată a grantului și convențiile de implementare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, interimar,
  Sorin Moise,
  secretar de stat
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  p. Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Florin-Sergiu Dobrescu,
  secretar de stat
  București, 29 iunie 2022.Nr. 99.  +  ANEXĂSCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT IMM INVEST PLUS și a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMMPROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION și RURAL INVEST