ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 100 din 29 iunie 2022privind aprobarea și implementarea Planului național de măsuri cu privire la protecția și incluziunea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 30 iunie 2022  Având în vedere faptul că războiul din Ucraina a generat un flux important de persoane strămutate care au intrat pe teritoriul țării noastre, fiind în nevoie de asistență umanitară, Guvernul României a stabilit o structură coerentă de luare a deciziilor și coordonare pentru a permite instituțiilor cu diferite atribuții ținând de aplicarea legii și de organizarea protecției civile să planifice, să coordoneze și să interacționeze în mod eficient, ca răspuns la criza umanitară a persoanelor strămutate din Ucraina.Răspunsul României la criza persoanelor strămutate din Ucraina este structurat pe două niveluri de intervenție: răspunsul primar destinat asistenței de urgență și răspunsul secundar destinat măsurilor de protecție pe termen mediu și lung.Răspunsul primar reprezintă, practic, reacția și intervenția urgentă asigurate de România pentru persoanele strămutate din Ucraina. Răspunsul secundar, de protecție, este un mecanism dezvoltat pentru a asigura măsurile de protecție și incluziune pe termen mediu și lung pentru persoanele strămutate din Ucraina care aleg să locuiască în România.În considerarea faptului că efectele strămutării persoanelor ucrainene pe teritoriul țării noastre produc consecințe obiective imediate, dar și pe termen mediu și lung asupra acestor categorii vulnerabile, se impune cu necesitate adoptarea, în regim de urgență, a unor măsuri cu caracter excepțional în domeniul sănătății, educației, ocupării, locuirii, al persoanelor vulnerabile și al copiilor și tinerilor pentru a facilita incluziunea acestora în dinamica socială națională.Ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, de natură să creeze cadrul necesar pentru facilitarea incluziunii persoanelor strămutate din Ucraina în domeniile sociale-cheie precum sănătatea, educația, ocuparea, locuirea, persoane vulnerabile și copii este de natură să producă grave prejudicii cu efecte pe termen lung, uneori chiar iremediabile, deopotrivă asupra persoanelor strămutate din Ucraina și a familiilor acestora, dar și asupra populației naționale,având în atenție faptul că aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, care impune adoptarea de măsuri imediate, prin intermediul ordonanței de urgență, având ca obiect stabilirea mijloacelor și procedurilor necesare pentru garantarea siguranței personale, sociale și economice a populației, precum și instituirea unor măsuri suplimentare de protecție socială în contextul crizei umanitare a persoanelor strămutate din Ucraina,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale și definiții  +  Articolul 1(1) În scopul asigurării cadrului optim de protecție pentru persoanele strămutate din Ucraina se aprobă Planul național de măsuri cu privire la protecția și incluziunea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, denumit în continuare Planul de măsuri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.(2) Măsurile de sprijin cuprinse în Planul de măsuri vizează asigurarea unui pachet integrat de măsuri de protecție în domeniul transversal, al ocupării, al locuirii, al educației, al sănătății, al copiilor și tineretului și al persoanelor vulnerabile.(3) Planul de măsuri se implementează pe durata valabilității măsurii de protecție temporară instituite prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înțelesul art. 5 din Directiva 2001/55/CE și având drept efect introducerea unei protecții temporare, precum și pe durata prelungirii acesteia.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin persoană strămutată din Ucraina, beneficiară de protecție temporară în România, se înțelege beneficiarul de statut de protecție temporară conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 367/2022 privind stabilirea unor condiții de asigurare a protecției temporare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor.  +  Secţiunea a 2-a Domeniile de intervenție și măsurile Planului de măsuri  +  Articolul 3Domeniile de intervenție și măsurile aferente acestora din Planul de măsuri sunt următoarele:1. domeniul transversal:a) facilitarea accesului la informații oficiale pentru persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, cu privire la drepturile, obligațiile și facilitățile puse la dispoziție;b) prevenirea riscurilor de abuz și exploatare a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România;2. domeniul ocupare:a) facilitarea accesului pe piața muncii al persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România;b) întărirea capacității administrative a serviciului public de ocupare pentru sprijinirea integrării pe piața muncii a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România;c) măsuri țintite pentru integrarea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România;d) creșterea gradului de informare a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, privind accesul pe piața muncii;e) creșterea gradului de informare și formare a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România;f) inventarierea competențelor și calificărilor persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România;3. domeniul locuire:a) asigurarea accesului persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, la locuințele nealocate, construite de Agenția Națională pentru Locuințe sau prin Programul de construcții sociale și de necesitate;b) asigurarea accesului persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, la locuințele nealocate, aflate în proprietatea autorităților administrației publice locale, la structurile de cazare aflate în proprietatea autorităților publice centrale și la unitățile locative private disponibile;c) reabilitarea și/sau renovarea construcțiilor neutilizate, aflate în proprietatea autorităților administrației publice locale, în care pot fi cazate persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România;d) construirea de locuințe de necesitate prin intermediul Programului de construcții de locuințe sociale, conform Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, desfășurat în baza Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, cu modificările și completările ulterioare;4. domeniul educație:a) continuarea studiilor pentru copiii și studenții ucraineni beneficiari de protecție temporară în România;b) asigurarea resursei umane necesare, cadre didactice române și ucrainene;c) asigurarea resurselor materiale necesare procesului de predare-învățare-evaluare;d) îmbunătățirea dialogului într-un cadru de politici solid în vederea sprijinirii procesului de învățare pentru copiii și studenții din Ucraina beneficiari de protecție temporară în România;e) digitalizarea mecanismelor de management educațional și de informare a persoanelor beneficiare de protecție temporară în România;5. domeniul sănătate:a) includerea în programele naționale de sănătate publică ce au drept scop prevenirea, supravegherea și controlul bolilor transmisibile, în situațiile de risc epidemiologic, a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România;b) acordarea serviciilor medicale, materialelor sanitare, a medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România;c) integrarea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, în cadrul sistemului de sănătate;d) digitalizarea mecanismelor de management al serviciilor de sănătate și de informare a persoanelor beneficiare de protecție temporară în România;6. domeniul copii și tineret:a) protejarea copiilor din Ucraina beneficiari de protecție temporară în România împotriva abuzului, neglijării, exploatării și a oricăror forme de violență;b) asigurarea participării copiilor din Ucraina beneficiari de protecție temporară în România în procesul de elaborare și implementare a măsurilor de răspuns;c) înregistrarea copiilor din Ucraina beneficiari de protecție temporară în România în sistemul național de protecție a copilului și asigurarea accesului la servicii esențiale de protecție a copilului, inclusiv servicii de monitorizare și reunificare a familiei;d) asigurarea sprijinului personalizat pentru copiii din Ucraina cu nevoi speciale beneficiari de protecție temporară în România;e) protejarea interesului superior al copiilor din Ucraina beneficiari de protecție temporară în România prin soluții durabile;f) dezvoltarea competențelor profesioniștilor din sistemul de protecție a copilului;g) extinderea activităților desfășurate în cadrul centrelor de tineret existente;h) dezvoltarea rețelei naționale de centre de tineret, inclusiv centre mobile;7. domeniul persoane vulnerabile:a) identificarea nevoilor persoanelor vulnerabile, strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, a resurselor umane și materiale existente la nivel național și corelarea cu nevoile acestora;b) informarea persoanei vulnerabile strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, cu privire la drepturile de asistență socială, servicii sociale și beneficii de asistență socială;c) informarea autorităților administrației publice locale asupra procedurilor de lucru în vederea creșterii capacității și urgentării reacției de răspuns în gestionarea răspunsului și intervenției cu privire la persoanele vulnerabile strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România;d) simplificarea și adaptarea actelor normative în vederea facilitării accesului persoanelor vulnerabile strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, la servicii sociale și beneficii de asistență socială;e) facilitarea accesului persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, la servicii sociale prin dezvoltarea de instrumente de lucru și extinderea capacității serviciilor existente;f) dezvoltarea capacității de management a furnizorilor publici și privați de servicii sociale.  +  Articolul 4Activitățile din cuprinsul fiecărei măsuri aferente celor șapte domenii de intervenție, transversal, ocupare, locuire, educație, sănătate, copii și tineret și persoane vulnerabile, se implementează de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale desemnate conform Planului de măsuri.  +  Articolul 5(1) În vederea implementării măsurii prevăzute la art. 3 pct. 1 lit. a), în scopul informării corecte a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, în domeniile ocupării, locuirii, educației, sănătății, copiilor și tineretului, precum și persoanelor vulnerabile, se stabilesc următoarele competențe și atribuții:a) Serviciul de Telecomunicații Speciale pune la dispoziția Departamentului pentru responsabilitate socială și grupuri vulnerabile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, prin Secretariatul General al Guvernului, o soluție tehnică pentru preluarea centralizată, la un număr unic, și gestionarea, prin intermediul unei aplicații de management, a apelurilor cetățenilor și persoanelor strămutate din Ucraina în vederea solicitării de informații de bază în domeniul sănătății, educației, ocupării, locuirii, persoanelor vulnerabile;b) Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, precum și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale asigură preluarea apelurilor transferate prin intermediul numărului unic prevăzut la lit. a), prin personal propriu sau, după caz, prin personal al instituțiilor aflate în subordinea sau coordonarea acestora;c) pentru domeniul copiilor și al tinerilor se utilizează infrastructura tehnică a numărului unic pentru copii 119 și operatorii existenți la nivelul direcțiilor generale de asistență socială și protecție a copilului;d) pentru domeniul locuire se utilizează platforma informatică gestionată de Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne prin Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției - www.unacoperis.ro;e) Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, precum și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale desemnează la nivelul structurilor subordonate stabilite în Planul de măsuri specialiștii care răspund la apelurile înregistrate la numărul unic prevăzut la lit. a), conform competențelor;f) Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse elaborează proceduri interne de gestionare a apelurilor de la persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, și asigură formarea personalului propriu;g) autoritățile administrației publice centrale care asigură din cadrul aparatului propriu personal cu rol de operatori ce preiau apelurile transferate prin intermediul numărului unic prevăzut la lit. a) pot angaja și/sau contracta traducători de limba ucraineană în condițiile legii;h) Departamentul pentru responsabilitate socială comunitară și grupuri vulnerabile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, denumit în continuare Departament, elaborează, prin Secretariatul General al Guvernului, în colaborare cu ministerele de resort, cu sprijinul organizațiilor neguvernamentale și internaționale, un pachet unitar de informare, de tip traseu de protecție în România pentru persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România.(2) În vederea implementării măsurii prevăzute la art. 3 pct. 1 lit. b) se stabilesc următoarele competențe și atribuții:a) Departamentul elaborează, prin Secretariatul General al Guvernului, în colaborare cu ministerele de resort, organizațiile neguvernamentale și internaționale, un pachet destinat prevenirii riscurilor de abuz și exploatare, constând în materiale de informare și prevenire, precum și campanii de formare și informare internă și publică;b) Departamentul propune constituirea, prin decizie a prim-ministrului, emisă în condițiile legii, a unui grup de lucru pentru prevenirea exploatării sexuale, abuzului și a riscurilor asociate traficului de persoane destinat persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, denumit în continuare grupul de lucru, care funcționează în coordonarea Comitetului de monitorizare a implementării strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, constituit potrivit Hotărârii Guvernului nr. 861/2018 pentru aprobarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, a Planului național de acțiune 2018-2020 și a Planului național de acțiune 2021-2022 pentru implementarea Strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022, cu modificările și completările ulterioare;c) Grupul de lucru funcționează pe durata implementării măsurilor prevăzute în Planul de măsuri și este alcătuit din reprezentanți ai instituțiilor responsabile, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale care au ca obiect de activitate prevenirea traficului de persoane și ai organizațiilor internaționale, în baza unui Regulament de organizare și funcționare aprobat în cadrul Comitetului de monitorizare a implementării strategiei naționale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022;d) Scopul grupului de lucru este de a elabora mecanisme de prevenire a exploatării sexuale, abuzului și a riscurilor asociate traficului de persoane destinat persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, care sunt implementate în colaborare cu autoritățile competente și societatea civilă.  +  Capitolul II Coordonarea, monitorizarea și evaluarea implementării Planului de măsuri  +  Articolul 6(1) Ministerele și autoritățile administrației publice centrale desemnate în Planul de măsuri coordonează și asigură implementarea măsurilor în domeniile stabilite.(2) Conducătorii ministerelor desemnate în Planul de măsuri stabilesc secretarii de stat responsabili cu coordonarea implementării planului de măsuri în domeniile de competență.  +  Articolul 7(1) Departamentul asigură monitorizarea și evaluarea integrată a modului de implementare a Planului de măsuri, pe baza datelor colectate de la ministerele responsabile potrivit Planului de măsuri.(2) În exercitarea atribuției prevăzute la alin. (1), Departamentul organizează întâlniri periodice cu reprezentanții prevăzuți la art. 6 alin. (2) din cadrul ministerelor responsabile potrivit Planului de măsuri.  +  Articolul 8Departamentul raportează lunar către prim-ministru stadiul implementării măsurilor din Planul de măsuri, realizează rapoarte, materiale de analiză și evaluare pe baza datelor colectate de la ministerele responsabile potrivit Planului de măsuri prin intermediul secretarilor de stat desemnați.  +  Articolul 9Departamentul elaborează și implementează în colaborare cu ministerele de resort, autoritățile administrației publice locale și centrale, organismele internaționale și organizațiile neguvernamentale o campanie de informare publică privind acordarea statutului de beneficiar de protecție temporară pe teritoriul României, drepturile, obligațiile și facilitățile puse la dispoziția persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 10Sumele aferente Planului de măsuri se asigură de la bugetul de stat și bugetele de asigurări sociale, inclusiv din fonduri externe rambursabile și nerambursabile, prin bugetele instituțiilor și autorităților publice cu atribuții în domeniile reglementate potrivit art. 3 și, după caz, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului.  +  Articolul 11La articolul 27^2 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 11 decembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Mecanismul prevăzut la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului și are ca obiect stabilirea modalităților de identificare a victimelor traficului de persoane și a procedurii de încredințare a acestora către furnizorii de servicii de protecție și asistență.  +  Articolul 12Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 27 februarie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2^1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2^1(1) Persoanele cu dizabilități, însoțite sau neînsoțite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intră în România, beneficiază, la cerere, în mod gratuit, de serviciile sociale din centrele prevăzute la art. 51 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de cele prevăzute la art. 2^7, fiind preluate în evidențele direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București.2. După articolul 2^6 se introduc două noi articole, articolele 2^7 și 2^8, cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^7(1) Furnizorii publici de servicii sociale, acreditați în condițiile legii, pot înființa servicii sociale de tipul celor prevăzute la art. 51 din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoane adulte cu dizabilități care provin din zona conflictului armat din Ucraina, în funcție de nevoile acestora, pentru o durată determinată, dar nu mai mult de 3 ani.(2) Serviciile sociale prevăzute la alin. (1) se pot înființa, prin hotărâre a consiliului județean/local al sectorului municipiului București, în regim de urgență, în condițiile art. 178 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, prin derogare de la prevederile art. 51 alin. (8) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2^8(1) În termen de 72 de ore de la înființarea serviciilor sociale în condițiile prevăzute la art. 27 alin. (2), direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului au obligația să solicite Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități obținerea licenței de funcționare.(2) Prin derogare de la prevederile art. 11 alin. (9) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități eliberează licența de funcționare, pentru o perioadă de maximum 3 ani.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Mircea Abrudean
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  p. Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Domnica-Doina Pârcălabu,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul apărării naționale,
  Eduard Bachide,
  secretar de stat
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 29 iunie 2022.Nr. 100.  +  ANEXĂ*)*) Anexa este reprodusă în facsimil.
  Plan național de măsuri cu privire la protecția și incluziunea persoanelor strămutate din Ucraina,
  beneficiare de protecție temporară în România
  Nr. crt. Măsuri și activități Instituție responsabilă Necesită reglementare Tip act normativ / inițiatori Parteneri Sursa de finanțare Indicatori cantitativi estimativi Termene de implementare
  Da Nu
  DOMENIUL TRANSVERSAL
  Măsura 1: Facilitarea accesului la informații oficiale pentru persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România cu privire la drepturile, obligațiile și facilitățile puse la dispoziție
  Activități:
  1.1 Operaționalizarea unui număr unic pentru informații de bază în domeniul sănătății, educației, ocupării, locuirii, persoanelor vulnerabile și copiilor, destinat persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România: - Punerea la dispoziția structurilor subordonate sau, după caz, aflate în coordonare metodologică teritorială a MS, ME, MMSS, MFTES, a infrastructurii logistice necesare pentru preluarea apelurilor; - Dezvoltarea unui mesaj vocal standard în limba ucraineană pentru a direcționa apelantul către unul dintre domeniile selectate; - Utilizarea infrastructurii tehnice pentru copii 119 și a operatorilor existenți la nivelul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului pentru domeniul copiilor și tinerilor; - Desemnarea de către MS (DSPMB), ME (inspectoratele școlare județene/ISMB), MMSS (ANPIS, ANOFM), DSU-CNCCI, MFTES a specialiștilor din cadrul structurilor subordonate sau, după caz, aflate în coordonare metodologică teritorială a care răspund la apelurile înregistrate la numărul unic, conform competențelor; - Asigurarea funcționării numărului unic pentru informații de bază în domeniile cheie în mod unitar în timpul programului de lucru, în intervalul 08.00 - 16.00; - Elaborarea procedurilor interne pentru specialiștii din ministerele de linie pentru gestionarea apelurilor; STS MMSS ANPIS ANOFM ME MS MFTES MAI Fonduri europene / Bugetul de Stat în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Număr unic operaționalizat Infrastructură logistică pusă la dispoziție Mesaj vocal standard dezvoltat Specialiști desemnați Proceduri de lucru interne elaborate Traducători de limba ucraineană angajați și/sau contractați Pe parcursul implementării Planului
  1.2 Elaborarea unui pachet unitar de informare, de tip traseu de protecție în România ("roadmap") pentru grupul țintă. DRSCGV - Cancelarie MAI, MMSS, ME, MS, MFTES, ONG, Agenții ONU Alte surse atrase Materiale de informare realizate și diseminate Pe parcursul implementării Planului
  Măsura 2: Prevenirea riscurilor de abuz și exploatare a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România
  Activități:
  2.1 Elaborarea unui pachet de prevenire a riscurilor de abuz și exploatare: - Materiale de informare și prevenire; - Campanii de formare și informare internă și publică. DRSCGV- Cancelarie MAI, MMSS, ME, MS, MFTES, ONG, Agenții ONU Alte surse atrase Materiale realizate și diseminate Campanii de formarea și informare internă și publică realizate Pe parcursul implementării Planului
  2.2 Crearea unui grup de lucru pentru prevenirea exploatării sexuale, abuzului (PSEA) și a riscurilor asociate traficului de persoane. DRSCGV - Cancelarie Nu Nu este cazul MAI, MMSS, MFTES, MS, ME, ONG, Agenții ONU Alte surse atrase Proceduri de lucru, instruiri, mecanisme de prevenire, instrumente de lucru, protocoale / acorduri de colaborare Pe parcursul implementării Planului
  DOMENIUL OCUPARE
  Măsura 3: Facilitarea accesului pe piața muncii a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România
  Activități:
  3.1 Informare, consiliere, mediere ANOFM Nu Furnizori de servicii acreditați Fonduri europene / bugetul asigurărilor pentru șomaj prin bugetul ANOFM în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase 500 persoane strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România informați, consiliați sau mediați Pe parcursul implementării Planului
  3.2 Burse ale locurilor de muncă, inclusiv online, mini burse ANOFM Nu Fonduri europene/ bugetul asigurărilor pentru șomaj prin bugetul ANOFM în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase 10 burse Pe parcursul implementării Planului
  3.3 Cursuri de limba română, inclusiv Online, metodologie, suport de curs aplicate pe profesii ANOFM Nu Furnizori privați Fonduri europene / bugetul asigurărilor pentru șomaj prin bugetul ANOFM în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase 20 cursuri de limba română Pe parcursul implementării Planului
  3.4 Cursuri de formare profesională, suport cu curs, translatori, inclusiv la nivelul întreprinderilor sociale/ de inserție care vor să încadreze în muncă grupul țintă ANOFM Nu Furnizori privați Fonduri europene / bugetul asigurărilor pentru șomaj prin bugetul ANOFM în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase 30 cursuri de formare profesională Pe parcursul implementării Planului
  3.5 Acordarea de subvenții angajatorilor pentru integrarea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România pe piața muncii ANOFM Nu Fonduri europene / bugetul asigurărilor pentru șomaj prin bugetul ANOFM în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase 500 subvenții acordate Pe parcursul implementării Planului
  3.6 Prime de mobilitate ANOFM Nu Fonduri europene / bugetul asigurărilor pentru șomaj prin bugetul ANOFM în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase 10 prime acordate Pe parcursul implementării Planului
  Măsura 4: Întărirea capacității administrative a serviciului public de ocupare pentru sprijinirea integrării pe piața muncii a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România
  Activități:
  4.1 Angajare personal, inclusiv cunoscători de limba ucraineană, similar facilității oferite de OUG nr. 20/2022 ANOFM Da Fonduri europene / bugetul asigurărilor pentru șomaj prin bugetul ANOFM în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase 42 de angajați Pe parcursul implementării Planului
  4.2 Formare personal propriu ANOFM Nu Fonduri europene / bugetul asigurărilor pentru șomaj prin bugetul ANOFM în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase 100 funcționari formați Pe parcursul implementării Planului
  4.3 Asigurare suport tehnic și logistic - IT ANOFM Nu Fonduri europene / bugetul asigurărilor pentru șomaj prin bugetul ANOFM în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Aplicație de traducere simultană, 42 stații de lucru Pe parcursul implementării Planului
  Măsura 5: Măsuri țintite pentru integrarea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România
  Activități:
  5.1 Mentorat (rețele de sprijin) și/sau îndrumare pe parcursul procesului de integrare socio-profesională la noul loc de muncă, inclusiv la nivelul întreprinderilor sociale/ de inserție care vor să încadreze în muncă grupul țintă. ANOFM Nu Întreprinderi sociale/ de inserție ONG-uri, angajatori, alte entități Fonduri europene / bugetul asigurărilor pentru șomaj prin bugetul ANOFM în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase 500 cetățeni persoane strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România îndrumați / sprijiniți Pe parcursul implementării Planului
  5.2 Oferirea de cursuri de limba română la locul de muncă - nivel de bază adaptat specificului locului de muncă și ocupației, inclusiv la nivelul întreprinderilor sociale/ de inserție care vor să încadreze în muncă grupul țintă. Nu Autorități, parteneri sociali, ONG-uri, mediul academic Fonduri europene / bugetul de stat prin bugetele instituțiilor implicate în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase 15.000 persoane beneficiare ale unui modul 40 ore nivel bază + un modul 40 ore limba română specifică ocupației, materiale de învățare (manual și caiet, materiale tipărite și materiale video), asigurare infrastructură (online sau față în față). Pe parcursul implementării Planului
  5.3 Cursuri adresate grupului țintă privind antreprenoriatul în România. Module: accesare de fonduri, oportunități de afaceri, elemente de interculturalitate, legislație și proceduri administrative, mediul de afaceri în România, dezvoltarea de materiale și resurse în limba ucraineană (info-packs, video-uri, materiale informative, instrumente digitale). Nu Autorități locale, parteneri sociali, ONG-uri, mediul academic Fonduri europene / bugetul de stat prin bugetele instituțiilor implicate în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase 5.000 persoane beneficiare Pe parcursul implementării Planului
  5.4 Consultanță pentru inițierea unei afaceri, start-up. MEc MAT Nu Autorități locale și centrale, parteneri sociali, ONG-uri, mediul academic Fonduri europene / bugetul de stat prin bugetele instituțiilor implicate în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Pe parcursul implementării Planului
  5.5 Măsuri de informare privind drepturile, accesul și participarea femeilor ucrainence pe piața muncii: - hărțuirea la locul de muncă - unde să se adreseze dacă sunt victimele abuzurilor și exploatării în muncă (în limba ucraineană) sau/și cu suportul mediatorilor interculturali și al translatorilor. ANES Nu Inspecția muncii, MAI, ONG Fonduri europene / bugetul de stat prin bugetele instituțiilor implicate în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Pe parcursul implementării Planului
  Măsura 6: Creșterea gradului de informare a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România privind accesul pe piața muncii
  Activități:
  6.1 Elaborarea, tipărirea și difuzarea de materiale informative, pliante, broșuri, flayere privind modalitatea de acces a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România pe piața muncii și drepturile de care beneficiază în calitate de salariați - în limba română și în ucraineană. ANOFM Nu IGI MMSS Fonduri europene / bugetul asigurărilor pentru șomaj prin bugetul ANOFM în situația în care nu se pot deconta dc la UE / Alte surse atrase Pliante - 4.000 Broșuri- 1.500 Flayere privind modalitatea de acces a persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție tempora în România pe piața muncii și drepturile de care beneficiază în calitate de salariat - în limba români și în ucraineană - 4.000 Pe parcursul implementării Planului
  6.2 Promovarea măsurilor furnizate de ANOFM, de întreprinderile sociale /de inserție, ONG-uri, parteneri privați, în media, inclusiv prin spoturi publicitare, dar și în centrele de cazare, UAT-uri. ANOFM Nu IGI MMSS Fonduri europene / bugetul asigurărilor pentru șomaj prin bugetul ANOFM în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase 1 spot publicitar Pe parcursul implementării Planului
  Măsura 7: Creșterea gradului de informare și formare a angajatorilor români privind modalitatea de angajare a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România
  Activități:
  7.1 Elaborarea, tipărirea și difuzarea de broșuri cu informații relevante privind modalitatea de angajare a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, inclusiv procedura de completare în REVISAL - în limba română. ANOFM Nu Inspecția Muncii MMSS Fonduri europene / bugetul asigurărilor pentru șomaj prin bugetul ANOFM în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase 1 broșură elaborată, tipărită în 4.000 de exemplare Pe parcursul implementării Planului
  7.2 Sesiuni de formare și suport pentru angajatorii interesați de forța de muncă străină: legislație, proceduri administrative, managementul diversității la locul de muncă, integrarea și acompanierea la locul de muncă, elemente de interculturalitate. ANOFM Nu Autorități locale, parteneri sociali, ONG-uri, mediul academic Fonduri europene / bugetul asigurărilor pentru șomaj prin bugetul ANOFM în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase 42 de sesiuni de informare estimat 2.500 reprezentanți angajatori (sector public și privat) la nivel național Pe parcursul implementării Planului
  Măsura 8: Inventarierea competențelor și a calificărilor persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România
  Activități:
  8.1 Inventarierea competențelor și a calificărilor persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România înregistrați în baza de date a ANOFM la nivel județean/național - corelarea cu FEP. ANOFM/AJOFM Nu Fonduri europene / bugetul asigurărilor pentru șomaj prin bugetul ANOFM în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase 300 persoane Pe parcursul implementării Planului
  8.2 Centralizare a disponibilului forței de muncă reprezentată de persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România (pe sectoare competențe) la nivel național și județean. MMSS, ANOFM / AJOFM Nu Autorități, parteneri sociali, ONG-uri, mediul academic Fonduri europene / prin bugetele instituțiilor implicate/ bugetul asigurărilor pentru șomaj prin bugetul ANOFM, în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase 1 situație lunară Pe parcursul implementării Planului
  DOMENIUL LOCUIRE
  Măsura 9: Asigurarea accesului la locuințele nealocate, construite de Agenția Națională pentru Locuire sau prin Programul de construcții sociale și de necesitate
  Măsuri pe termen scurt
  Activități:
  9.1 Identificarea locuințelor construite din programe finanțate de la bugetul de stat, recepționate, dar care nu au fost atribuite către persoane/familii beneficiare. MDLPA APL/ANL Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MDLPA în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Număr de unități locative identificate Pe parcursul implementării Planului
  9.2 Crearea cadrului juridic prin care locuințe sociale/ locuințe pentru tineri / locuințe de necesitate pot fi atribuite către grupul țintă - Stabilirea modului de decontare a costurilor (întreținere, chirie etc.); - Stabilire criterii de alocare către persoane strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România (persoane vulnerabile / număr de copii / vârstă). MDLPA Da Act normativ nivel primar DSU Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MDLPA în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Act normativ nivel primar Pe parcursul implementării Planului
  9.3 Elaborarea unei metodologii de ocupare a locuințelor (localitate / zone din localitate) în funcție de informațiile colectate la vamă (tipul de ședere / vulnerabilitatea persoanelor /ocupație) și în corelare cu măsurile sociale și economice complementare (educație, sănătate, activități economice). MDLPA Nu DSU IGI MS MEN ME MMSS Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MDLPA în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Metodologie elaborată Pe parcursul implementării Planului
  9.4 Atribuirea locuințelor. Comitete Județene pentru Situații de urgență, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență ANL/APL Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MDLPA în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Număr locuințe atribuite
  Măsura 10: Asigurarea accesului la locuințele nealocate, aflate în proprietate autorităților publice locale, a structurilor de cazare aflate proprietatea autorităților publice centrale și a unităților locative private disponibile
  Activități:
  10.1 Identificarea locuințelor neocupate aflate în proprietatea APL. MDLPA AMR/AOR/ACoR/APL Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MDLPA în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Nr. unități locative Pe parcursul implementării Planului
  10.2 Identificarea structurilor de cazare aflate în proprietatea autorităților publice centrale. MDLPA AMR/AOR/ ACoR/APL Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MDLPA în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Nr. unități locative Pe parcursul implementării Planului
  10.3 Identificarea unităților locative din proprietatea privată care pot fi utilizate. MAI/DSU/IGSU AMR/AOR/ ACoR/APL AMR/AOR/ ACoR/APL Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MDLPA în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Nr. unități locative Pe parcursul implementării Planului
  10.4 Crearea cadrului juridic prin care aceste locuințe pot fi atribuite cu prioritate către persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România: - Stabilirea modului de decontare a costurilor (întreținere, chirie etc.); - Stabilire criterii de alocare către grupul țintă (persoane vulnerabile / număr de copii / vârstă). MAI/MF Da HG AMR/AOR/ ACoR/APL Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetele instituțiilor implicate, în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Act normativ aprobat Pe parcursul implementării Planului
  10.5 Elaborarea unei metodologii de ocupare a locuințelor (localitate / zone din localitate) în funcție de informațiile colectate la vamă (tipul de ședere / vulnerabilitatea persoanelor / ocupație) și în corelare cu măsurile sociale și economice complementare (educație, sănătate, activități economice). MDLPA DSU IGI MS MEN ME MMSS Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MDLPA în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Metodologie elaborată Pe parcursul implementării Planului
  10.6 Atribuirea unităților locative. Comitete Județene pentru Situații de urgență, Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență MApN MMAP APL Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetele instituțiilor implicate, în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Număr persoane strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România cazați în unitățile locative Pe parcursul implementării Planului
  Măsuri pe termen mediu și lung
  Măsura 11: Reabilitarea și/sau renovarea construcțiilor neutilizate în care pot fi cazate persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România
  Activități:
  11.1 Dezvoltarea unui program de finanțare. MDLPA Da Act normativ nivel primar/HG Autorități centrale APL Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MDLPA în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Program aprobat prin act normativ Pe parcursul implementării Planului
  11.2 Identificarea construcțiilor aflate în proprietatea autorităților publice centrale și locale ce pot face obiectul programului de la punctul 12.1. MDLPA Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MDLPA în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Pe parcursul implementării Planului
  Măsura 12: Construirea de locuințe de necesitate prin intermediul Programului de construcții de locuințe sociale conform Legii nr. 144/1996, desfășurat în baza normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 114/1996, aprobate prin H.G. nr. 1.275/2000, cu modificările și completările ulterioare
  Activități:
  12.1 Asigurarea unui buget adecvat pentru programul de locuințe de necesitate pentru completarea stocului (1.000 de locuințe la nivel național). MDLPA Nu DSU Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MDLPA în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Buget suplimentat Pe parcursul implementării Planului
  DOMENIUL EDUCAȚIE
  Măsura 13: Continuarea studiilor pentru copiii și studenții ucraineni beneficiari de protecție temporară în România
  13.1 Activități în domeniul învățământului preuniversitar
  13.1.1 Funcționarea, la nivelul inspectoratelor școlare, a Comisiei de coordonare a activității de repartizare a preșcolarilor / elevilor la UIP în care pot desfășura activități educaționale, precum și în instituțiile în care vor beneficia de asistență psihopedagogică și consiliere. ME/ISJ/ISMB Nu OUG. nr. 15/2022 OME nr. 3363/2022 Conform atribuțiilor specifice Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Comisie funcțională Pe parcursul implementării Planului
  13.1.2 Respectarea Procedurii de organizare și funcționare a comisiei. ME/ISJ/ISMB Nu OME nr. 3363/2022 Conform atribuțiilor specifice Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Comisie funcțională Pe parcursul implementării Planului
  13.1.3 Aplicarea Procedurii de înscriere ca audienți a minorilor din Ucraina ME/ISJ/ISMB/UIP Nu OME nr. 3363/2022 Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Comisie funcțională Pe parcursul implementării Planului
  13.1.4 Înscrierea în clase / grupe / formațiuni de studiu din unități de învățământ, indiferent de numărul efectivelor de preșcolari /elevi, cu o distribuție echilibrată a elevilor din Ucraina și monitorizarea înscrierilor ME/ISJ/ISMB/UIP Nu OUG nr. 15/2022 Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase 1.500 de cereri soluționate lunar (estimare pe baza datelor înregistrate până în prezent) Pe parcursul implementării Planului
  13.1.5 Evaluarea elevilor care nu dispun de documente școlare în vederea înscrierii în raport cu nivelul de vârstă și de școlarizare. ME/ISJ/ISMB/UIP Da OMECS nr. 5447/2020 Conform atribuțiilor specifice Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase 1.000 de evaluări realizate lunar Pe parcursul implementării Planului
  13.1.6 Stimularea participării la activități educative extrașcolare în cadrul unităților de învățământ, precum și în cadrul cercurilor constituite la nivelul palatelor și cluburilor copiilor, la cursurile școlilor populare de arte, programelor Direcțiilor Județene de Tineret și Sport și ale organizațiilor non- guvernamentale. ME/ISJ/ISMB Nu OME nr. 3363/2022 Cadre didactice, studenți din universitățile de stat / particulare din România, cadre didactice pensionare Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase 1.500 de participanți lunar Pe parcursul implementării Planului
  13.1.7 Acordarea de asistență psihopedagogică și consiliere, cu sprijinul persoanelor care pot facilita comunicarea, acolo unde este nevoie. ISJ/ISMB/UIP Nu OME nr. 3363/2022 Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase 200 de cereri soluționate lunar Pe parcursul implementării Planului
  13.1.8 Evaluarea stării de sănătate la intrarea în colectivitate în cadrul UIP. ISJ/ISMB/UIP Nu Ordin comun MS/ME nr. 438/4629/2021 Colaborare cu DSP pentru facilitarea evaluării stării de sănătate de către medicii de familie ONG Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase 1.500 de participanți lunar Pe parcursul implementării Planului
  13.1.9 Asigurarea școlarizării la domiciliu/la spital în cazuri medicale. ISJ/ISMB/UIP Nu OUG nr. 15/2022 ONG Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase 200 de cereri soluționate anual Pe parcursul implementării Planului
  13.1.10 Organizarea de cursuri de inițiere în limba română pentru elevi și adulți. ISJ/ISMB/UIP Da Modificare ș completare OMECI nr. 5925/2009 ONG Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Cadrul normativ modificat și completat 1.500 de participanți lunar Pe parcursul implementării Planului
  13.1.11 Organizarea de cursuri intensive pentru învățarea limbii române, inclusive în cadrul școlilor de vară. ISJ/ISMB/UIP Da Modificare ș completare OMECI nr. 5925/2009, OMECI nr. 5924/2009 și OMEN nr. 3473/2017 Elaborarea unei Proceduri specifice pentru cursul intensiv de limba română ONG Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Cadrul normativ modificat și completat / Procedură specifică elaborată Cursuri intensive / școli de vară organizate în cel puțin 17 județe (în care se înregistrează cel mai mare număr de cereri) Pe parcursul implementării Planului
  13.1.12 Acordarea alocației de hrană și rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte. ISJ/ISMB/UIP Nu HG nr. 904/2014 art. 129 alin. (1) din Legea nr 272/2004 UAT Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Bugetele APL / Alte surse atrase 500 de cereri soluționate lunar Pe parcursul implementării Planului
  13.1.13 Echivalarea studiilor, în cazul în care elevii dețin documente școlare. ISJ/ISMB/CNRED/UIP Da Completare OMEC nr. 5638/2020 Completare OMEN nr. 3630/2018 Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase 500 de cereri soluționate lunar Pe parcursul implementării Planului
  13.1.14 Identificarea operatorilor economici pentru stagiile de practică (în învățământul profesional și tehnic). ME - CNDIPT, ISJ/ISMB/UIP Nu ONG, operatori economici Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase 50 operatori economici identificați anual Pe parcursul implementării Planului
  13.1.15 Asigurarea condițiilor pentru participarea la examenele naționale și de certificare a competențelor profesionale (materiale traduse, translatori etc.), în cazul exprimării acestei opțiuni de către elevi. ISJ/ISMB/UIP Nu ONG Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Materiale traduse și translatori asigurați, conform solicitărilor Pe parcursul implementării Planului
  13.1.16 Organizarea de activități complementare de educație timpurie la nivelul grădinițelor / creșelor / centrelor de zi și la nivel de comunitate (ludotecă, biblioteca pentru părinți, stimulare și alfabetizare timpurie, grupuri de joacă, diferite cursuri și activități de învățare, consiliere - cursuri/activități/consiliere pentru părinți). ISJ/ISMB/UIP Nu ONG, UAT, voluntari Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase 500 de copii cuprinși lunar Pe parcursul implementării Planului
  13.1.17 Extinderea ofertei de studiu a limbii materne ucrainene și de școlarizare în limba maternă, în funcție de solicitări. ISJ/ISMB/UIP Nu UAT ONG Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase 50 de formațiuni de studiu anual Pe parcursul implementării Planului
  13.1.2 Activități în domeniul învățământului universitar:
  13. 2.1 ME va aproba în anul universitar 2021 - 2022 și 2022 - 2023 suplimentarea locurilor - în limita a 20% din capacitatea de școlarizare stabilită de ARACIS. ME/DGIU Nu OUG nr. 15/2022 Proiect HG privind cifra de școlarizare Universități din România Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase 20% din capacitatea de școlarizare stabilită de ARACIS. Pe parcursul implementării Planului
  13.2.2 ME alocă locuri finanțate de la bugetul de stat pentru persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România care doresc să-și continue studiile în instituții de învățământ superior de stat din România. ME /DGIU/DGRIAE Nu Ordin 3473/2017 Universități din România Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Locuri alocate anual Pe parcursul implementării Planului
  13.2.3 Acordarea unor subvenții pentru grupul țintă cazat în spațiile instituțiilor de învățământ superior de 50 lei/zi pentru cazare și 20 lei/zi pentru masă, pentru o perioadă de până la 90 de zile. ME/DGIU Universități din România Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Subvenții alocate lunar Pe parcursul implementării Planului
  13.2.4 Organizarea de cursuri de învățare a limbii române. ME/DGIU/DGRIAE OMEN 6156/2017 Universități din România Organizații studențești Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Cursuri organizate - Minimum 28 săptămâni Pe parcursul implementării Planului
  13.2.5 Echivalarea perioadelor de studii pentru studenți ME/CNRED OMEN nr. 5140/2019 Universități din România Organizații studențești Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Cereri soluționate lunar Pe parcursul implementării Planului
  13.2.6 Încurajarea universităților pentru organizarea activităților de consiliere și evaluare, informare de tip InfoPoint, programe de inducție (Orientation week), activități remediate, activități non-formale și de integrare în comunitatea universitară și în România, inclusiv implementarea unui sistem de tip buddy. ME/DGIU Ordin MEN nr. 5650 / 2014 Universități din România Organizații studențești Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Participanți / lună Pe parcursul implementării Planului
  13.2.7 Cazarea în spațiile universitare, acordată cu prioritate în sistemul de management al Comitetelor Județene pentru Situații de urgență și Comitetul ui Municipiului București pentru Situații de Urgență față de alte categorii de membrii ai grupului țintă, pentru locurile declarate libere. Masa se va asigura în cantinele universității. ME/DGIU Universități din România Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Persoane beneficiare stabilite in funcție de disponibilul universităților Pe parcursul implementării Planului
  Măsura 14: Asigurarea resursei umane necesare, cadre didactice române și ucrainene
  14.2.1. Cadre didactice române:
  Activități:
  14.2.1.1 Angajarea pe perioadă determinată a unor cadre didactice pensionate sau asociate și studenți, cunoscători ai limbii ucrainene, în UIP în care sunt înscriși, în calitate de audienți, copii/elevi ucraineni. ME, ISJ/ISMB/UIP Nu OUG nr. 15/2022 Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase 50 de cadre didactice angajate lunar, pe perioada desfășurării activităților Pe parcursul implementării Planului
  14.2.1.2 Implicarea cadrelor didactice/ studenților care cunosc limba ucraineană în desfășurarea de activități educative în cadrul UIP, al palatelor și cluburilor copiilor. ISJ/ISMB/UIP Nu OUG nr. 15/2022 Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase 50 de cadre didactice/studenți implicați lunar, pe perioada desfășurării activităților Pe parcursul implementării Planului
  14.2.1.3 Formarea profesorilor pentru a preda cursul pregătitor intensiv de limba română pentru copiii ucraineni. ISJ/ISMB/UIP Nu CCD Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase 100 de profesori formați Pe parcursul implementării Planului
  14.2.1.4 Formarea continuă a cadrelor didactice pentru susținerea socio-emoțională a copiilor/elevilor ucraineni și pentru comunicarea cu părinții acestora, pentru a facilita integrarea. ISJ Nu CCD Universități ONG Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase 50 de cadre didactice formate lunar Pe parcursul implementării Planului
  14.2.2. Cadre didactice ucrainene:
  Activități:
  14.2.2.1 Recunoașterea de către CNRED, Centrul ENIC/NARIC a calificărilor de IS ale persoanelor din Ucraina care au dobândit o formă de protecție și care pot fi dovedite prin acte, inclusiv a calificărilor de nivel licență, master, doctorat, care pot conduce la exercitarea profesiei de cadru didactic. CNRED Nu OMENCS nr. 6121 /2016 Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase 50 cereri soluționate lunar Pe parcursul implementării Planului
  14.2.2.2 Recunoașterea de către CNRED, Centrul ENIC/NARIC a calificărilor persoanelor din Ucraina care au dobândit o formă de protecție și care nu pot fi dovedite prin acte, pentru profesiile reglementate, inclusiv pentru cea de cadru didactic. CNRED Nu EQPR- Pașaportul European pentru Refugiați elaborat sub egida Consiliului Europei cf. Art. VI din OUG nr. 20 din 7 martie 2022 OMENCS nr. 6121 /2016Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Conform indicatorilor din proiect Pe parcursul implementării Planului
  Măsura 15: Asigurarea resurselor materiale necesare procesului de predare-învățare-evaluare
  Activități:
  15.1 Facilitarea accesului la resurse online și tipărite (platforma online, ghiduri, materiale educaționale avizate / recomandate de către Ministerul Educației, schimburi de bune practici, peer learning, asistență tehnică națională și internațională) pentru susținerea directorilor, cadrelor didactice și a copiilor în procesul de integrare și de acordare a sprijinului socio-emotional. ME, ISJ Nu Agenții ONU ONG Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Platformă realizată Materiale educaționale avizate / recomandate Activități de peer learning, schimburi de bune practici organizate Pe parcursul implementării Planului
  15.2 Colaborarea cu autoritățile locale în sensul punerii la dispoziție, în măsura resurselor disponibile, de spații și sprijin logistic copiilor care vor să urmeze cursurile în sistemul ucrainean sau vor să participe la alte activități de învățare, pe baza bunelor practici dezvoltate deja. ISJ, UIP Nu MAI, Autorități publice locale ONG Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Bugete APL / Alte surse atrase Aproximativ 20 de spații identificate lunar Pe parcursul implementării Planului
  15.3. Colaborarea cu autoritățile locale, societatea civilă și mediul de afaceri pentru asigurarea accesului la educație digitală și tehnologie pentru elevi, inclusiv tehnologie asistivă și de acces. ISJ, UIP Nu MAI Autorități publice locale ONG Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Bugete APL / Alte surse atrase 200 de dispozitive digitale / tehnologie asistivă acordate lunar Pe parcursul implementării Planului
  Măsura 16: îmbunătățirea dialogului într-un cadru de politici solid în vederea sprijinirii procesului de învățare pentru copiii și studenții din Ucraina beneficiari de protecție temporară în România
  Activități:
  16.1 Menținerea dialogului permanent la nivel central, județean și local, pentru o abordare integrată a serviciilor oferite antepreșcolarilor / preșcolarilor / elevilor / studenților ucraineni. ME, ISJ Nu DGASPC/ AJOFM ONG-uri care desfășoară activități sau cu expertiză în domeniul educației, protecției copilului, integrării pe piața muncii și migrației Alte surse atrase Sistem de comunicare implementat Pe parcursul implementării Planului
  16.2 Maparea antepreșcolarilor, preșcolarilor și a elevilor, atât a celor înregistrați, cât și a celor neînregistrați, pentru monitorizarea situației copiilor. ME, ISJ Nu DGASPC/ AJOFM ONG-uri care desfășoară activități sau cu expertiză în domeniul educației, protecției copilului, integrării pe piața muncii și migrației Alte surse atrase Bază de date dezvoltată Pe parcursul implementării Planului
  16.3 Colectarea periodică de date cu privire la copiii ucraineni, înmatriculați sau cu statut de audient. ME, ISJ Nu DGASPC/ AJOFM ONG-uri care desfășoară activități sau cu expertiză în domeniul educației, protecției copilului, integrării pe piața muncii și migrației Alte surse atrase Bază de date funcțională Pe parcursul implementării Planului
  16.4 Colaborarea cu alte instituții pentru identificarea și monitorizarea copiilor care nu sunt înregistrați în evidențele inspectoratelor școlare. ME, ISJ Nu DGASPC/ AJOFM ONG-uri care desfășoară activități sau cu expertiză în domeniul educației, protecției copilului, integrării pe piața muncii și migrației Alte surse atrase 200 de copii identificați lunar Pe parcursul implementării Planului
  Măsura 17: Digitalizarea mecanismelor de management educațional și de informare a persoanelor strămutate din Ucraina beneficiare de protecție temporară în România
  Activități:
  17.1 Crearea unei platforme digitale de informare și vizualizare date relevante din domeniul educației pentru integrare persoane strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România - corelare cu FEP. ME, ISJ/ISMB Nu ONG Agenții ONU Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Platformă realizată Pe parcursul implementării Planului
  17.2 Crearea validarea și actualizarea diagramelor /schemelor logice de fluxuri și procese de lucru/operaționale. ME, ISJ/ISMB Nu ONG Agenții ONU Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Diagrame /scheme logice de fluxuri și procese de lucru/operaționale realizate Pe parcursul implementării Planului
  17.3 Crearea de materiale de informare, declinate în diferite formate (tipar, video, online) pentru grupuri țintă specifice, cu mesaj adaptat corespunzător. ME, ISJ/ISMB Nu ONG Agenții ONU Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul ME în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase. Materiale de informare realizate Pe parcursul implementării Planului
  DOMENIUL SĂNĂTATE
  Măsura 18: Includerea în programele naționale de sănătate publică ce au drept scop prevenirea, supravegherea și controlul bolilor transmisibile, în situațiile de risc epidemiologie a persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România
  Activități:
  18.1 Elaborarea și implementarea planului metodologic pentru DSP-uri privind supravegherea condițiilor igienico-sanitare în taberele de persoane strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România. MS, INSP Nu Agenții ONU Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Pe parcursul implementării Planului
  18.2 Realizarea triajului epidemiologie în taberele de persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România în vederea depistării bolilor transmisibile acute. DSP, echipe medicale din taberele persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România Nu OUG nr. 20/2022 Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Raport zilnic numeric de către DSP către INSP, centralizarea acestora și trimitere către MS (număr de persoane bolnave identificate/zi în taberele persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România) Pe parcursul implementării Planului
  18.3 Depistarea bolilor transmisibile legate de afluxul de persoane din Ucraina prin sistemul de supraveghere de tip sindromic instituit atât în taberele de persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, cât și la nivelul întregii populații. INSP, DSP Nu Ordin nr. 883/2005 Adresa INSP către DSP Furnizorii de servicii medicale Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Raport nominal conform Ordin MS 883/2007 (nume/număr de persoane bolnave identificate /zi) Pe parcursul implementării Planului
  18.4 Vaccinarea/recuperarea la vaccinare a copiilor ucraineni se face conform Programului Național de Vaccinare din România. DSP Nu OUG nr. 15/2022 Medici de familie Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Raportare numerică săptămânală a vaccinărilor la grupul țintă de către DSP către INSP, centralizarea acestora și trimitere către MS Pe parcursul implementării Planului
  18.5 Evidența vaccinărilor se va face în Registrul electronic Național de Vaccinare (RENV) sau în evidențe separate, cu eliberarea documentelor care atestă efectuarea vaccinărilor. MS, INSP, DSP, medici de familie Nu OUG nr. 15/2022 Medici de familie Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Raport RENV privind situația vaccinărilor (număr de persoane vaccinate pe tip de vaccin din PNV) Pe parcursul implementării Planului
  18.6 Vaccinarea cu vaccinuri opționale, a copiilor și a adulților ucraineni (antigripală, împotriva infecției cu virusul SARS- CoV-2, altele). DSP Nu OUG nr. 15/2022 Medici de familie Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Raport privind situația vaccinărilor (număr de persoane vaccinate pe tip de vaccin opțional) Pe parcursul implementării Planului
  18.7 Intensificarea acțiunilor de vaccinare a populației autohtone prin recuperarea restanțierilor. MS, INSP, DSP Nu Ordin MS 377/2017 Medici de familie Agenții ONU Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Număr de restanțieri recuperați (min 50%) Pe parcursul implementării Planului
  18.8 întărirea supravegherii de mediu în contextul existenței riscului de import pentru boli care nu mai sunt notificate în România (supravegherea existenței virusului poliomielitic în ape uzate). INSP, DSP, INCDMM Cantacuzino Nu Ordin MS 377/2017 cu modificării e și completării e ulterioare Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetele instituțiilor implicate, în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Număr probe testate (290 probe în anul 2022) Pe parcursul implementării Planului
  18.9 Informare și educare pentru sănătate în rândul persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, inclusiv acțiuni de creștere a acceptării la vaccinare. MS, INSP, DSP Nu ONG Agenții ONU Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase - Număr materiale informative tipărite (10.000) - Număr materiale informative diseminate (10.000) - Număr acțiuni educare informare (500) Pe parcursul implementării Planului
  18.10 Informare și educare pentru comportamente sănătoase: alăptare, nutriția copilului în rândul grupului țintă. MS, INSP, DSP Nu ONG Agenții ONU Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase - Număr materiale informative tipărite (3.000) - Număr materiale informative diseminate (3.000) Pe parcursul implementării Planului
  18.11 Intensificarea activităților de informare și educare și în rândul populației autohtone, mai ales din județele de graniță, în sensul creșterii acceptării vaccinării. MS, INSP, DSP Nu ONG Agenții ONU Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase - Număr materiale informative tipărite (1.000) - Număr materiale informative diseminate (1.000) - Număr acțiuni educare informare (50) Pe parcursul implementării Planului
  18.12 Intensificarea acțiunilor de informare a grupului țintă cu privire la serviciile de sănătate disponibile: 1. Producerea și distribuirea broșurilor și pliantelor cu informații privind serviciile de sănătate (lista serviciilor de sănătate (de urgență, pachete de asistență medicală primară și boli prevenibile prin vaccin) dincolo de punctele de trecere a frontierei și din județele de graniță 2. Producerea și distribuirea unui carnet de sănătate multilingv cu istoricul personal care să fie utilizat în România, dar și în alte țări, fie digital/hârtie, ambele. MS, INSP, DSP Nu ONG Agenții ONU Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase - Număr de broșuri/ pliante tipărite (10.000) - Număr de broșuri/ pliante diseminate (10.000) - Număr de carnete tipărite (10.000) -Număr de carnete diseminate (10.000) Pe parcursul implementării Planului
  18.13 Identificarea barierelor și obstacolelor de accesare a serviciilor de sănătate disponibile, inclusiv vaccinarea, în rândul grupului țintă; identificarea rapidă a nevoilor de sănătate neacoperite în rândul grupului țintă, inclusiv persoane LGBTIQ. MS, INSP, DSP Nu Nu ONG Agenții ONU Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase -Pe parcursul implementării Planului
  18.14 Screening la internare pentru portajul de germeni multidrog rezistenți (MDRO) a pacienților transferați din Ucraina. MS Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Număr pacienți testați (1.000) Pe parcursul implementării Planului
  18.15 Website standardizat (vizibil și pe fiecare web DSP) cu servicii de sănătate (vaccinare, unde etc.) și medicale disponibile (de la cabinete MF la spitale urgențe / acuți / cronici / infecțioase) la maternități și dispensare TB, pliante. MS, DSP Nu Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Număr rapoarte Pe parcursul implementării Planului
  18.16 Infografice simple/trasee pacienți pe categorii (prevenție, cronici, infecțioase, etc. MS, DSP Nu Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Tipărit Online (Video) Pe parcursul implementării Planului
  18.17 Fiecare DSP - personal român și ucrainean temporar pentru registru județean cu toți furnizorii de sprijin (medical) din județ, ONG-uri românești și străine, privați - pentru siguranța pacienților (dispozitive medicale, medicamente). MS, DSP Nu ONG Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Diagrame fluxuri și procese de lucru / identificare nevoi-obstacole Pe parcursul implementării Planului
  18.18 Planuri de măsuri standardizate pe domenii (sănătate publică, asistență medicală) la nivelul DSP- urilor de graniță. MS, DSP Nu Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Număr planuri de măsuri Pe parcursul implementării Planului
  Măsura 19: Acordarea serviciilor medicale, materialelor sanitare, a medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România
  Activități:
  19.1 Acordarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale din pachetul de servicii de bază prevăzut în Contractul- cadru privind condițiile acordării asistenței medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și în normele metodologice de aplicare ale acestuia, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate. CNAS, CAS Nu OUG nr. 15/2022 Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Număr de persoane beneficiare Pe parcursul implementării Planului
  19.2 Acordarea serviciilor medicale în asistență medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice cuprinse în pachetul de servicii de bază se acordă fără a fi necesară prezentarea biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate. CNAS, CAS Nu OUG 15/2022 Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Număr de persoane beneficiare Pe parcursul implementării Planului
  19.3 Scutire de la copiată - pentru serviciile la care este prevăzută aceasta CNAS, CAS Nu OUG 15/2022 Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Număr de persoane beneficiareNumăr persoane beneficiare Pe parcursul implementării Planului
  19.4 Acordarea medicamentelor, materialelor sanitare, a dispozitivelor medicale și serviciilor medicale cuprinse în programele naționale de sănătate curative, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate. CNAS, CAS Nu OUG 15/2022 Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Număr de beneficiari și valoarea aferentă consumului pentru medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale și număr servicii medicale realizate pentru serviciile medicale care fac obiectul programelor naționale de sănătate curative Pe parcursul implementării Planului
  19.5 Scutire de la plata contribuției personale pentru medicamentele acordate în tratamentul ambulatoriu. CNAS, CAS Nu OUG 15/2022 Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Fonduri bugetare asigurate Pe parcursul implementării Planului
  19.6 Aplicație informatică pusă la dispoziție de CNAS pentru înregistrarea de către furnizorii de servicii medicale, materiale sanitare, medicamente și dispozitive medicale aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, inclusiv pentru programele naționale de sănătate curative, a persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (4) din OUG nr. 15/2022, cu modificările și completările ulterioare. CNAS Nu OUG 15/2022 Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Implementare aplicație informatică Pe parcursul implementării Planului
  19.7 Întocmirea de către furnizorii aflați în relație contractuală cu CAS de evidențe distincte pentru serviciile medicale, medicamentele sau dispozitivele medicale din pachetul de servicii de bază prevăzut în Contractul- cadru și normele metodologice de aplicare ale acestuia, acordate persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (4) din OUG nr. 15/2022. CNAS, CAS Nu Ordin nr. 157/2022 privind modificarea ȘÎ completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 705 /2021 Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Număr servicii medicale acordate Pe parcursul implementării Planului
  19.8 întocmirea de către casele de asigurări de sănătate a evidențelor distincte pentru serviciile medicale paraclinice din pachetul de servicii de bază prevăzut în Contractul-cadru și normele metodologice de aplicare ale acestuia, acordate persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (4) din OUG nr. 15/2022. CNAS, CAS Nu Ordin nr. 816/140/2022 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății și președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Număr servicii medicale acordate Pe parcursul implementării Planului
  19.9 întocmirea de către casele de asigurări de sănătate a evidențelor distincte pentru eliberarea prescripțiilor potrivit Contractului-cadru și normelor metodologice de aplicare ale acestuia, persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (4) din OUG nr. 15/2022. CNAS, CAS Nu Ordin nr. 815/145/2022 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Număr prescripții eliberate și decontate Pe parcursul implementării Planului
  19.10 Asigurarea cadrului legislativ pentru asigurarea serviciilor medicale destinate grupului țintă. MS, CNAS Da OUG nr. 15/2022 MAI-DSU Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Pe parcursul implementării Planului
  19.11 Asigurarea fondurilor necesare pentru acoperirea costurilor serviciilor medicale. MS, CNAS Da Act normativ nivel primar Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Pe parcursul implementării Planului
  19.12 Identificarea nevoilor de sănătate (bază de date cu pacienții cu afecțiuni cronice: diabet zaharat, oncologie, dializă, boli cardiovasculare, hepatită cronică, HIV, tuberculoză etc.) și psihiatrie/bolnavi cronici/gravide. MS, DSP,CNAS Nu Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Evidențe distincte pe fiecare program/subpro gram/activitate, care se actualizează lunar Pe parcursul implementării Planului
  19.13 Colectare de: date sociale, ascultare socială, feedback din partea grupului țintă, inclusiv persoane LGBTQI, privind conștientizarea, percepțiile, comportamentul și barierele în calea accesului la servicii de sănătate, analiză și integrare în răspunsul programatic. MS, INSP Nu ONG Agenții ONU Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Chestionar grup țintă Pe parcursul implementării Planului
  19.14 Traseul pacientului cu afecțiuni acute sau cronice (site dedicat în limba ucraineană cu furnizorii de servicii medicale, în special pentru tratamentul patologiilor cronice / rețea de navigatori - corelare cu FEP. MS/DSP/CNAS Da ONG- navigatori medicali Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Platforma (website) cu funcționalități utile (căutare / filtrare, distribuire) cu ghiduri info, date contact servicii medicale, materiale adiționale Pe parcursul implementării Planului
  19.15 Eliminarea barierelor de comunicare în relația medic-pacient - creșterea capacității personalului medical de comunicare interpersonală cu pacienții, inclusiv în privința practicilor nediscriminatorii. INSP, unități sanitare NU UNICEF Asistență Tehnică/ Finanțare ONG Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Materiale suport pentru informare, educare, prevenție, traininguri (tipar, online, video). Pe parcursul implementării Planului
  19.16 Asigurarea serviciilor medicale de urgență. MS Nu MAI-DSU Fonduri europene/ Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Număr de beneficiari Pe parcursul implementării Planului
  19.17 Depistare tulburări mintale în cadrul grupului țintă. Nu ONG Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Număr de beneficiari Pe parcursul implementării Planului
  19.18 Prevenire cronicizarea tulburărilor acute de stres, focus depresie (atenție deosebită la persoane vulnerabile copii, tineri, persoane cu premorbidități, persoane LGBTIQ+). Nu ONG Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Număr de beneficiari Pe parcursul implementării Planului
  19.19 Suport psihoemoțional, psiho-social - gestionarea situației de criza și stabilizare, inclusiv pentru persoane LGBTIQ+. Nu ONG Fonduri europene / Bugetul de stat prin bugetul MS / FNUASS în situația în care nu se pot deconta de la UE / Alte surse atrase Număr de beneficiari Pe parcursul implementării Planului
  Măsura 20: Integrarea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România în cadrul sistemului de sănătate
  Activități:
  20.1 Facilitarea procedurilor de recunoaștere a calificărilor de medic specialist, medic dentist specialist, farmacist specialist, asistent medical și moașă pentru persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România. MS Nu Colegiul Medicilor din România Colegiul Farmaciștilor Colegiul Medicilor Stomatologi Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor, Asistenților Medicali Ministerul Educației Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Număr dosare de recunoaștere personal medical Pe parcursul implementării Planului
  20.2 Angajarea pe durata conflictului a unor mediatori de sănătate ucraineni care să facă legătura între persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România și autorități pentru ca măsurile introduse să răspundă nevoilor reale ale acestora. MS/DSP Da Completare OUG nr. 15/2022 (pentru finanțare de la bugetul de stat) Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Număr de mediatori de sănătate angajați Pe parcursul implementării Planului
  20.3 Identificarea în județe (prioritate frontiera cu Ucraina și centre pentru persoanele strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România) de personal medical (medici, asistenți) și psihologi din rândul acestora. Pot fi angajați în prima etapă, nu ca personal medical, ci navigatori medicali, personal de sprijin pentru comunicarea (a) medic-pacient/persoane strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România; (b) comunicarea informațiilor către familiile persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România internați când solicită informații în spitale, la DSP, la dispeceratul unic pentru asistenta medicală. MS/DSP Nu Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Număr personal medical angajat Pe parcursul implementării Planului
  20.4 ICAR - Centru de resurse și servicii de sănătate pentru migrați (creat prin EEA grants, contract RO2013 C4 021): Reactivarea centrului, colaborare intersectorială intervenție medico-psiho- socială, facilitarea accesului la programele de prevenție și tratament. MS Nu ONG Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Număr beneficiari Pe parcursul implementării Planului
  20.5 Instruire interpreți /mediatori culturali în domeniul medical/psihologic. MS Nu ONG Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Curs de instruire Număr de participanți Pe parcursul implementării Planului
  20.6 Training pentru medicii de familie "Particularitățile lucrului cu interpreții în acordarea asistenței medicale pentru migrați" cu acordarea de credite EMC. MS Nu ONG Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Bugete APL/Alte surse atrase Curs de instruire Număr de participanți Pe parcursul implementării Planului
  20.7 Training pentru psihologi "Particularitățile lucrului cu interpreții în acordarea asistenței medicale pentru migranți" cu acordarea de credite CP. MS Nu ONG Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Bugete APL/Alte surse atrase Curs de instruire Număr de participanți Pe parcursul implementării Planului
  20.8 Dezvoltarea competențelor lucrătorilor din prima linie (ONG-uri, autorități locale și navigatori medicali) în primirea și gestionarea situațiilor de traumă în rândul grupului țintă (abordare centrată pe traumă - trauma-informed approach). MS Nu ONG Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Bugete APL/Alte surse atrase Curs de instruire Număr de participanți Materiale suport pentru informare, educare, prevenție, traininguri (tipar, online, video). Pe parcursul implementării Planului
  Măsura 21: Digitalizarea mecanismelor de management al serviciilor de sănătate și de informare a persoanelor beneficiare de protecție temporară în România
  Activități:
  21.1 Platformă digitală de informare și vizualizare date relevante din domeniul sănătății pentru integrarea grupului țintă, în funcție de datele colectate se vor stabili tipul de vizualizare/afișare și alte funcționalități (căutare, filtrare, descărcare, distribuire etc.). MS, INSP, DSP Nu ONG Agenții ONU Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Platformă digitală de vizualizare date (web app) Pe parcursul implementării Planului
  21.2 Creare, validare și actualizare diagrame/scheme logice de fluxuri si procese de lucru/operaționale. Oferă o imagine clară de ansamblu și un sistem structurat/organizat care poate fi derivat pe nevoile grupului țintă și ale celor care oferă ajutor, dar și pe interacțiunea dintre entități (instituții - ONG-uri locale - organizații internaționale). MS, INSP, DSP Nu ONG Agenții ONU Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Platformă unitară de informare/comunicare (website) Pe parcursul implementării Planului
  21.3 Crearea profesionistă (comunicare vizuală) de materiale de informare, declinate în diferite formate (tipar, video, online) pentru grupuri țintă specifice, cu mesaj adaptat corespunzător. Diagrame - mapare fluxuri și procese de lucra (identificare nevoi, obstacole, determinare grup țintă, entități responsabile) Pe parcursul implementării Planului
  DOMENIUL COPII SI TINERET
  Măsura 22: Protejarea copiilor ucraineni beneficiari de protecție temporară în România împotriva abuzului, neglijării, exploatării și a oricăror forme de violență
  Activități
  22.1 Elaborarea unei proceduri privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență asupra copilului neînsoțit, cetățean străin sau apatrid, inclusiv cel care solicită azil sau beneficiază de protecție internațională în România, în condițiile Legii nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare. MFTES- ANPDCA Da Ordin de ministru Agenții ONU ONG-uri Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Ordin de ministru aprobat Pe parcursul implementării Planului
  222 Elaborarea de materiale de informare cu privire la procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz, neglijare, exploatare și orice altă formă de violență asupra copilului neînsoțit, cetățean străin sau apatrid, inclusiv cel care solicită azil sau beneficiază de protecție internațională în România, în condițiile Legii nr. 122/2006. MFTES- ANPDCA Nu Agenții ONU ONG-uri Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Materiale de informare elaborate Pe parcursul implementării Planului
  22.3 Crearea pe pagina web a tuturor Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a unei secțiuni dedicate copilului neînsoțit, cetățean străin sau apatrid, inclusiv cel care solicită azil sau beneficiază de protecție internațională în România, în condițiile Legii nr. 122/2006, cu modificările si completările ulterioare. MFTES- ANPDCA DGASPC Nu Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Paginile web ale DGASPC au inclusă secțiune dedicată Pe parcursul implementării Planului
  22.4 Traducerea în limbile ucraineană și rusă a ghidului de utilizare în siguranță a internetului de către copii, adaptat la diferite niveluri de vârstă. MFTES- ANPDCA Nu agenții ONU Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Ghid de utilizare în siguranță a internetului tradus în limbile ucraineană și rusă Pe parcursul implementării Planului
  Măsura 23: Participarea copiilor ucraineni beneficiari de protecție temporară în România este integrată în măsurile de răspuns
  Activități
  23.1 Formarea la nivelul fiecărei Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului de grupuri informale de copii ucraineni și implicarea lor, în funcție de vârsta și gradul de maturitate al acestora, în toate activitățile care îi privesc. DGASPC Nu Agenții ONU ONG-uri Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase 47 de grupuri informale înființate Pe parcursul implementării Planului
  Măsura 24: Înregistrarea copiilor din Ucraina în sistemul național de protecție a copilului și asigurarea accesului la servicii esențiale de protecție a copilului, inclusiv servicii de monitorizare și reunificare a familiei
  Activități
  24.1 Extinderea aplicării procedurii de cooperare între autorități privind intrarea, înregistrarea, tranzitul, șederea, precum și asigurarea protecției drepturilor minorilor neînsoțiți și la punctele de trecere a frontierei cu Moldova. MFTES- ANPDCA DGASPC Nu Agenții ONU ONG-uri Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Pe parcursul implementării Planului
  24.2 Introducerea în legislație a derogării de la prevederile art. 554 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a angajării de personal contractual care să asigure aplicarea prevederilor art. 136 Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare, pe o durată determinată, care nu poate fi mai mare de 3 ani. MFTES- ANPDCA Da Ordonanță de urgență Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Act normativ nivel primar Pe parcursul implementării Planului
  24.3 Elaborarea unei proceduri de identificare, evaluare, asistare și monitorizare a copilului neînsoțit, cetățean străin sau apatrid, inclusiv cel care solicită azil sau beneficiază de protecție internațională în România, în condițiile Legii nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare. MFTES- ANPDCA Da Ordin de ministru Agenții ONU ONG-uri Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Ordin de ministru aprobat Pe parcursul implementării Planului
  24.4. Desemnarea pentru fiecare copil neînsoțit, cetățean străin sau apatrid, inclusiv cel care solicită azil sau beneficiază de protecție internațională în România, în condițiile Legii nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare, a unui reprezentant desemnat care să susțină drepturile acestuia și să îl asiste pe acesta pe toată perioada șederii în România, până la reunificarea cu familia acestuia. DGASPC Nu Nu e cazul Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Toți copiii neînsoțiți au persoană desemnată Pe parcursul implementării Planului
  24.5 Dezvoltarea unei aplicații informatice prin intermediul căreia să fie înregistrați toți copiii neînsoțiți, cetățeni străini sau apatrizi, inclusiv cei care solicită azil sau beneficiază de protecție internațională în România, în condițiile Legii nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare. MFTES ANPDCA Nu Agenții ONU ONG-uri Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Aplicație funcțională Pe parcursul implementării Planului
  24.6 Asigurarea de terminale IT mobile (telefoane sau tablete) necesare operaționalizării aplicației prevăzută la activitatea 3.4. MFTES ANPDCA Nu Agenții ONU Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase 300 terminale achiziționate Pe parcursul implementării Planului
  24.7 Activitatea 3.6. Formarea reprezentanților desemnați care susțin drepturile copiilor neînsoțiți, cetățeni străini sau apatrizi, inclusiv cei care solicită azil sau beneficiază de protecție internațională în România, în condițiile Legii nr. 122/2006, cu modificările si completările ulterioare. MFTES- ANPDCA DGASPC Nu IGI Agenții ONU ONG-uri Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase 150 de persoane formate Pe parcursul implementării Planului
  Măsura 25: Asigurarea sprijinului personalizat pentru copiii din Ucraina cu nevoi speciale beneficiari de protecție temporară în România
  Activități
  25.1 Extinderea capacității serviciilor de tip familial în vederea preluării copiilor din Ucraina neînsoțiți. MFTES ANPDCA DGASPC Nu ONG-uri Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase 200 de asistenți maternali angajați Pe parcursul implementării Planului
  25.2 Extinderea capacității serviciilor de îngrijire de zi existente (centre de zi, centre de recuperare, centre de consiliere) și, după caz, înființarea de servicii noi în unitățile administrativ teritoriale în care cererea de servicii depășește capacitatea celor existente. MFTES ANPDCA DGASPC APL Nu ONG-uri Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase 500 de copii ucraineni Pe parcursul implementării Planului
  25.3 Introducerea în legislație a derogării de la prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru copiii sub 7 ani care provin din zona conflictului armat din Ucraina și care fac parte din grupuri de minori neînsoțiți care au beneficiat de protecție specială în Ucraina. MFTES ANPDCA Da Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Act normativ nivel primar Pe parcursul implementării Planului
  Măsura 26: Protejarea interesului superior al copiilor din Ucraina beneficiari de protecție temporară în România prin soluții durabile
  Activități:
  26.1 Stabilirea unui mecanism de coordonare între autoritățile din Ucraina și cele din România în vederea identificării pe teritoriul României a copiilor dispăruți semnalați de autoritățile din Ucraina, a repatrierii copiilor neînsoțiți proveniți din Ucraina și identificarea de soluții pentru reunificarea familiei, în vederea respectării interesului superior al copilului. MFTES- ANPDCA Nu Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Memorandum aprobat Pe parcursul implementării Planului
  Măsura 27: Dezvoltarea competentelor profesioniștilor din sistemul de protecție a copilului
  Activități:
  27.1 Formarea profesioniștilor din domeniul protecției drepturilor copilului care lucrează cu copiii din Ucraina. MFTES- ANPDCA Nu IGI Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase 200 persoane formate Pe parcursul implementării Planului
  27.2 Elaborarea de instrumente, ghiduri de lucru cu copiii neînsoțiți, cetățeni străini sau apatrizi, inclusiv cel care solicită azil sau beneficiază de protecție internațională în România, în condițiile Legii nr. 122/2006, cu modificările și completările ulterioare MFTES- ANPDCA Nu Agenții ONU ONG-uri Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Instrumente elaborate Ghid de lucru cu copiii neînsoțiți elaborat Pe parcursul implementării Planului
  Măsura 28: Extinderea activităților desfășurate în cadrul centrelor de tineret existente
  Activități
  28.1 Angajarea de personal specializat în cadrul centrelor de tineret, care să furnizeze servicii de consiliere psihologică, informare și consiliere, consultanță juridică, consiliere vocațională, consiliere în carieră etc. grupului țintă. MFTES Nu ONG-uri Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase 50 de persoane angajate Pe perioada de implementare a Planului
  28.2 Formarea profesioniștilor din domeniul tineretului care lucrează cu tinerii din grupul țintă. MFTES Nu Agenții ONU ONG-uri Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase 100 de persoane formate Pe perioada de implementare a Planului
  28.3 Extinderea capacității centrelor de tineret din județele de graniță și din orașele mari, prin recompartimentare, dotare în vederea oferirii de servicii tinerilor ucraineni (zugrăvit, schimbare de mobilier, dotare cu echipamente, compartimentare spații în funcție de serviciile oferite). MFTES Nu ONG-uri Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Centre de tineret cu capacitate extinsă în județele de graniță Pe perioada de implementare a Planului
  28.4 Organizarea de tabere de vară pentru tinerii din grupul țintă în cadrul centrelor de agrement și în bazele turistice. MFTES Nu ONG-uri Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Tabere organizate Pe perioada de implementare a Planului
  28.5 Extinderea facilităților de petrecere a timpului liber în cadrul centrelor de agrement/bazelor turistice prin dotarea suplimentară a acestora. MFTES Nu ONG-uri Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Centre de agrement/baze turistice dotate suplimentar Pe perioada de implementare a Planului
  Măsura 29: Dezvoltarea rețelei naționale de Centre de tineret, inclusiv centre mobile
  Activități
  29.1 Dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile administrației publice locale și structurile asociative de/pentru tineret în vederea identificării de spații necesare organizării și funcționării centrelor de tineret. MFTES Nu MDLPA Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Parteneriate dezvoltate Pe perioada de implementare a Planului
  29.2 Înființarea de centre de tineret, inclusiv centre mobile, cu precădere în județele în care acestea nu există. MFTES Nu ONG-uri Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MFTES în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Centre de tineret înființate în toate județele Pe perioada de implementare a Planului
  DOMENIUL PERSOANE VULNERABILE
  Măsura 30: Identificarea nevoilor persoanelor vulnerabile, strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, a resurselor umane și materiale existente la nivel național și corelarea cu nevoile acestora
  Activități:
  30.1 Crearea unei proceduri simplificate, bazate pe indicatori, de identificare și referire a persoanelor vulnerabile din rândul persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România la sosirea pe teritoriul României (realizarea unui screening inițial, simplificat la intrarea în țară - gări, autogări, aeroporturi, frontieră, check-point-uri, blue dot-uri etc.) (corelare cu FEP). MMSS, ANPDPD Da Act normativ care va fi stabilit ulterior (ordin simplu/comun, hotărâre de guvern, după caz) MAI- IGI, GLPV, Autorități publice centrale ONG-uri Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MMSS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Procedură de identificare și referire realizată Pe perioada de implementare a Planului
  30.2 Crearea unui instrument de identificare a locurilor disponibile în cadrul serviciilor sociale - centre rezidențiale existente, publice și private (cămine pentru persoane vârstnice, unități medico-sociale, centre de îngrijire și asistență persoane dependente, centre rezidențiale adresate persoanelor cu dizabilități). MMSS, ANPDPD Nu Nu este cazul GLPV APL și/sau autorități publice centrale ONG-uri Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MMSS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Instrument de identificare a locurilor disponibile realizat Pe perioada de implementare a Planului
  30.3 Crearea unei baze de date care să includă informațiile identificate prin instrumentul și mecanismul stabilite. MMSS, ANPDPD Nu Nu este cazul GLPV APL și/sau autorități centrale ONG Furnizori publici și privați de servicii sociale Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MMSS/Bugete locale în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Bază de date Pe perioada de implementare a Planului
  30.4 Formarea resurselor umane specializate (asistent social sau alt personal de specialitate) din cadrul furnizorilor publici și privați de servicii sociale care furnizează servicii sociale beneficiarilor din grupul țintă. MMSS, ANPDPD în funcție de sursa de finanțare identificată în funcție de sursa de finanțare identificată Act normativ care va fi stabilit ulterior APL Autorități centrale ONG Furnizori publici și privați de servicii sociale GLPV Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MMSS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Asistenți sociali sau alt personal de specialitate formați, în limita bugetului disponibil Pe perioada de implementare a Planului
  Măsura 31: Informarea persoanei vulnerabile strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România, cu privire la drepturile de asistență socială, servicii sociale și beneficii de asistență socială
  Activități:
  31.1 Elaborarea materialelor informative referitoare la modalitatea/procedura de accesare a serviciilor sociale de către grupul țintă. MMSS, ANPDPD Nu Nu este cazul APL GLPV ONG Furnizori publici și privați de servicii sociale Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MMSS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Materiale informative realizate și diseminate Pe perioada de implementare a Planului
  31.2 Folosirea platformei de comunicare integrată a Guvernului ca platformă de comunicare a informațiilor specifice domeniilor servicii sociale și beneficii de asistență socială (care sunt acestea, modalități de accesare, persoane eligibile etc.). MMSS, ANPDPD Nu Nu este cazul Guvernul României Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MMSS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Informații platformă de comunicare Pe perioada de implementare a Planului
  Măsura 32: Informarea autorităților administrației publice locale asupra procedurilor de lucru în vederea creșterii capacității și urgentării reacției de răspuns în gestionarea răspunsului și intervenției cu privire la persoanele vulnerabile strămutate din Ucraina, beneficiare de protecție temporară în România
  Activități:
  32.1 Activități de informare, îndrumare metodologică a autorităților administrației publice locale în vederea creșterii capacității și urgentării reacției de răspuns în gestionarea asistenței grupului țintă. MMSS, ANPDPD Nu Nu este cazul GLPV Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MMSS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Circulare, adrese, postări periodice de informații actualizate pe site-ul instituțiilor implicate Pe perioada de implementare a Planului
  Măsura 33: Simplificarea și adaptarea actelor normative în vederea facilitării accesului persoanelor vulnerabile la servicii sociale și beneficii de asistență socială
  Activități:
  33.1 Crearea unui instrument de evaluare urgentă a situației psiho-socio-medicale declarate de persoana intervievată și pe baza observației directe a specialistului (anchetă socială simplificată care să cuprindă date de identificare, stare de sănătate, situație familială, situație financiară etc.). MMSS, ANPDPD Da Ordin ministru/HG, după caz GLPV APL Autorități centrale ONG Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MMSS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Instrument de evaluare realizat Pe perioada de implementare a Planului
  33.2 Elaborare procedură de înregistrare/înhumare/repatriere cetățeni ucraineni din grupul țintă decedați pe teritoriul României/ în cadrul serviciilor sociale din România. MMSS, ANPDPD DA Ordin comun ministru/HG, după caz MAI, MAE, GLPV, MS, APL Autorități centrale ONG Furnizori publici și privați de servicii sociale Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MMSS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Procedură realizată Pe perioada de implementare a Planului
  Măsura 34: Facilitarea accesului la servicii sociale prin dezvoltarea de instrumente de lucru și extinderea capacității serviciilor existente
  Activități:
  34.1 Elaborarea de instrumente de lucru pentru furnizorii de servicii sociale în vederea implementării eficiente a standardelor minime de calitate, respectiv Modulele Siguranță și accesibilitate și Protecția împotriva abuzurilor și neglijării. MMSS, ANPDPD Nu Nu este cazul APL GLPV ONG Furnizori publici și privați de servicii sociale Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MMSS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Instrumente de lucru realizate Pe perioada de implementare a Planului
  34.2 Extinderea capacității serviciilor de îngrijire de zi existente, inclusiv a unităților de îngrijire la domiciliu (centre de zi pentru persoane vârstnice, centre de zi pentru persoane cu dizabilități, servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependență) și, după caz, înființarea de servicii noi în unitățile administrativ teritoriale în care cererea de servicii depășește capacitatea celor existente. MMSS, ANPDPD în funcție de sursa de finanțare identificată în funcție de sursa de finanțare identificată După caz, act normativ care va fi stabilit ulterior MIPE, GLPV APL Autorități centrale ONG Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MMSS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase 500 persoane cu dizabilități și persoane vârstnice dependente Pe perioada de implementare a Planului
  Măsura 35: Dezvoltarea capacității de management a furnizorilor publici și privați de servicii sociale
  Activități:
  35.1 Finanțarea activităților de management și logistică a furnizorilor publici și privați de servicii sociale pentru gestionarea activităților și resurselor materiale, umane și financiare destinate grupului țintă, inclusiv pentru dezvoltarea procedurilor specifice, pentru evaluare, monitorizare și raportare, pentru asigurarea mobilității etc. MMSS în funcție de sursa de finanțare identificată în funcție de sursa de finanțare identificată După caz, Act normativ care va fi stabilit ulterior MIPE, GLPV APL Autorități centrale ONG Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MMSS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase Furnizorii publici și privați de servicii sociale implicați în gestionarea crizei umanitare, în limita bugetului disponibil Pe perioada de implementare a Planului
  35.2 Finanțarea unor activități specifice de interes general, cu caracter permanent, ale ONG prevăzute la art.98 din Legea nr.448/2006 pentru gestionarea activităților, resurselor materiale și umane destinate grupului țintă, inclusiv pentru dezvoltarea procedurilor specifice, pentru evaluare, monitorizare, raportare, pentru asigurarea mobilității, comunicare etc. ANPDPD NU Legea nr. 448/200 6, Legea nr. 350/2005 ONG Fonduri europene/Bugetul de stat prin bugetul MMSS în situația în care nu se pot deconta de la UE/Alte surse atrase ONG implicate în gestionarea crizei umanitare, în limita bugetului disponibil Pe perioada de implementare a Planului
   +  Legendă acronime:ACoR- Asociația Comunelor din RomâniaAJOFM- Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de MuncăAMR - Asociația Municipiilor din RomâniaANES - Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse pentru Femei și BărbațiANITP - Agenția Națională împotriva Traficului de PersoaneANL - Agenția Națională pentru LocuințeANOFM - Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de MuncăANPDCA - Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și AdopțieANPDPD - Autoritatea Națională Pentru Drepturile Persoanelor cu DizabilitățiANPIS - Autoritatea Națională pentru Plăți și Inspecție SocialăAOR - Asociația Orașelor din RomâniaAPL - Autoritate Publică LocalăARACIS - Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul SuperiorBAS - Bugetul Asigurărilor de StatCCD - Casa Corpului DidacticCNAS - Casa Națională de Asigurări de SănătateCentrul ENIC/NARIC calificări de ISCNCCI - Centrul Național de Coordonare și Conducere a IntervențieiCNDIPT - Centrul Național de Dezvoltare a învățământului Profesional și TehnicCNRED - Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a DiplomelorCP - Competențe ProfesionaleDGASPC - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția CopiluluiDGIU - Direcția Generală învățământ UniversitarDRSCGV - Departamentul pentru Responsabilitate Socială Comunitară și Grupuri VulnerabileDSP - Direcția de Sănătate PublicăDSU - Departamentul pentru Situații de UrgențăEMC - Educație Medicală ContinuăEQPE - Pașaportul European Pentru RefugiațiFEP - Formular de Evaluare PersonalăFSE - Fondul Social EuropeanGLPV - Grup lucru persoane vulnerabileHG - Hotărâre de GuvernHIV - Virusul Imunodeficienței UmaneIEC - Informare, educare, comunicareIGI - Inspectoratul General pentru ImigrăriINCDMM Cantacuzino - Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino"INSP - Institutul Național de Sănătate PublicăISJ - Inspectoratul Școlar JudețeanIM - Inspecția MunciiISMB - Inspectoratul Școlar al Municipiului BucureștiLGBTQAI+ - Persoane lesbiene, gay, bisexuali, persoane transgender și intersexMAI - Ministerul Afacerilor InterneMAT - Ministerul Antreprenoriatului și TurismuluiMDLPA - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și AdministrațieiMDRO - Germeni multi drog rezistențiME - Ministerul EducațieiMEAT - Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și TurismuluiMEc - Ministerul EconomieiMF - Ministerul FinanțelorMFTES - Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de ȘanseMMAP - Ministerul Mediului, Apelor și PădurilorMMSS - Ministerul Muncii și Solidarității SocialeMS - Ministerul SănătățiiOME - Ordinul Ministerului EducațieiOMECI - Ordinul Ministerului Educației, Cercetării și InovăriiOMEN - Ordinul Ministerului Educației NaționaleOMENCS - Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării ȘtiințificeONG - Organizație neguvernamentalăONU - Organizația Națiunilor UniteOUG - Ordonanță de Urgență a GuvernuluiPNVR - Programul Național de Vaccinare din RomâniaPOCU - Programul Operațional Capital UmanPOEO - Programul Operațional Educație și OcuparePOIDS - Programul Operațional Incluziune și Demnitate SocialăPSEA - Prevenirea exploatării sexuale și a abuzuluiREVISAL - Registrul General de Evidență a SalariațilorRENV - Registrul Național de VaccinareSPLEP - Serviciul Public Local de Evidență a PersoanelorSPO - Serviciul Public de OcupareSSC - Serviciul de Stare CivilăSTS - Serviciul de Telecomunicații SpecialeTB(C) - TuberculozăUAT - Unitate Administrativ-TeritorialăUIP - Unitate de învățământ PreuniversitarUNCJR - Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România.
  ----