ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 96 din 29 iunie 2022privind gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor interne alocate României pentru perioada de programare 2021-2027
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 29 iunie 2022  Luând în considerare: a) prevederile Regulamentului (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;b) prevederile Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;c) prevederile Regulamentului (UE) 2021/1.147 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare;d) prevederile Regulamentului (UE) 2021/1.149 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Fondului pentru securitate internă;e) prevederile Regulamentului (UE) 2021/1.148 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire, ca parte a Fondului de management integrat al frontierelor, a Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;f) prevederile Hotărârii Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri, având în vedere necesitatea stabilirii cadrului financiar specific de gestionare financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor interne pentru perioada de programare 2021-2027, precum și asigurarea unui management financiar eficient și eficace al fondurilor și al capacității de absorbție, luând în considerare faptul că regulamentele europene aplicabile exercițiului financiar 2021-2027 au fost adoptate cu întârziere la nivel european și proximitatea aprobării Programelor naționale Afaceri interne sprijinite din Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), din Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize (IMFV) și din Fondul pentru securitate internă (FSI), denumite în continuare fondurile europene dedicate, luând în considerare prevederile art. 105 din Regulamentul (UE) 2021/1.060, conform cărora Comisia Europeană dezangajează orice parte din suma aferentă unui program național care nu a fost utilizată pentru prefinanțare, este imperios necesară adoptarea cadrului legislativ național care reglementează gestionarea financiară a proiectelor finanțate din fonduri europene.Având în vedere că, în absența actului normativ și a deciziilor Comisiei Europene de adoptare a Programelor naționale Afaceri interne sprijinite din FAMI, FSI și IMFV, nu pot fi cuprinse în bugetul ordonatorului principal de credite al Autorității de management Afaceri interne, respectiv în bugetul Ministerului Afacerilor Interne sumele aferente proiectelor finanțate din FAMI, FSI și IMFV, ceea ce generează imposibilitatea încheierii contractelor de finanțare cu beneficiarii selectați, implicit acoperirea nevoilor de funcționare a unor echipamente esențiale ale structurilor cu atribuții în domeniul Afaceri interne astfel încât pentru aceste proiecte să se demareze implementarea, fapt de natură să determine creșterea riscului dezangajării sumelor alocate anual prin Programele naționale Afaceri interne, ținând cont că, în lipsa reglementării cadrului financiar general aplicabil exercițiului financiar 2021-2027 pentru fondurile europene dedicate, nu pot fi definitivate celelalte documente programatice subsecvente și implementate proiecte finanțate din FAMI, FSI și IMFV, acest fapt vizând interesul public general și constituind o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, având în vedere că în absența actului normativ beneficiarii selectați nu pot demara implementarea efectivă a proiectelor, nu pot genera cheltuieli care să fie rambursate și ulterior declarate Comisiei Europene, solicitând contribuția aferentă din partea bugetului Uniunii Europene, fapt de natură să determine dezangajarea sumelor alocate în acest buget prin Programele naționale Afaceri interne, întrucât aceste elemente vizează un interes public și strategic al României pentru gestionarea fondurilor europene dedicate Afacerilor interne și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și care impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Obiect. Definiții  +  Articolul 1ObiectPrezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul financiar general pentru gestionarea asistenței financiare nerambursabile alocate României prin fondurile europene dedicate Afacerilor interne pentru perioada de programare 2021-2027, respectiv prin Fondul pentru azil, migrație și integrare, Fondul pentru securitate internă și Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, precum și a cofinanțării aferente acestei asistențe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al acestor fonduri.  +  Articolul 2Definiții(1) Termenii „operațiune“, „organism intermediar“ și „beneficiar“ au înțelesurile prevăzute la art. 2 din Regulamentul (UE) 2021/1.060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2021/1.060.(2) Expresiile „program național afaceri interne“, „autoritate de audit“, „organism contabil“ și „organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană“ au înțelesurile definite la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri. (3) Termenii și expresiile „neregulă“, „creanțe bugetare rezultate din nereguli“, „fraudă“ și „sumă plătită necuvenit“ au înțelesurile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare. (4) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație: a) fonduri europene dedicate - asistența financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, pentru perioada de programare 2021-2027, prin intermediul Fondului pentru azil, migrație și integrare, Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize și Fondului pentru securitate internă; b) cofinanțare publică - orice contribuție din fonduri publice naționale destinată finanțării cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului; c) cofinanțare privată - orice contribuție a unui beneficiar privat destinată finanțării cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului; d) contribuție financiară nerambursabilă - asistența financiară nerambursabilă primită de România și cofinanțarea publică acordată de la bugetul de stat beneficiarilor, alții decât cei care sunt ordonatori de credite ai bugetului de stat; e) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar pentru implementarea proiectelor finanțate în cadrul Programelor naționale Afaceri interne, care respectă regulile stabilite conform prevederilor art. 63 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2021/1.060; f) cheltuieli neeligibile - alte cheltuieli decât cele eligibile; g) contract de finanțare - actul juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros, de adeziune, comutativ și sinalagmatic, încheiat între Autoritatea de management Afaceri interne și beneficiar, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării unui proiect; h) decizie de finanțare - actul unilateral intern prin care Autoritatea de management Afaceri interne acordă asistență financiară nerambursabilă unei structuri din cadrul persoanei juridice din care face parte, în vederea implementării unui proiect; i) contribuție publică națională totală - fondurile publice necesare implementării programelor/proiectelor, care cuprind cofinanțarea publică și cheltuielile neeligibile, stabilite prin contractul/decizia de finanțare; j) valoarea totală a proiectului - totalul fondurilor reprezentând contravaloarea contribuției din fonduri europene, valoarea cofinanțării publice și/sau private, precum și contravaloarea cheltuielilor neeligibile publice și/sau private; k) rambursare - sumele aferente contribuției financiare nerambursabile, cuvenite a fi acordate beneficiarului de către Autoritatea de management Afaceri interne pentru finanțarea integrală sau parțială a cheltuielilor eligibile efectuate și plătite pentru implementarea proiectului, conform contractului/deciziei de finanțare; l) prefinanțare - sumele aferente contribuției financiare nerambursabile, transferate în tranșe cu titlu de avans de către Autoritatea de management Afaceri interne către beneficiar pentru plata cheltuielilor eligibile preconizate pentru implementarea proiectului, conform contractului de finanțare; m) cerere de plată - cererea depusă de către un beneficiar prin care se solicită Autorității de management Afaceri interne virarea sumelor cu titlu de prefinanțare, virarea sumelor cu titlu de rambursare și/sau prin care se justifică utilizarea prefinanțării, în conformitate cu prevederile contractului/deciziei de finanțare; n) proiect implementat în parteneriat - proiect implementat în asociere de două sau mai multe entități, respectiv de un beneficiar și unul sau mai mulți cobeneficiari;o) decizie de reziliere - actul administrativ emis de Autoritatea de management Afaceri interne prin care încetează raporturile contractuale și, după caz, sunt individualizate sumele ce trebuie restituite de către beneficiar ca urmare a rezilierii contractului/deciziei de finanțare în condițiile stabilite prin clauzele acestuia/acesteia;p) beneficiar public - entitatea cu personalitate juridică al cărei conducător este ordonator de credite al bugetului de stat sau al bugetului local, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, care este beneficiar de asistență financiară nerambursabilă primită de România prin fondurile europene dedicate; q) beneficiar privat - entitatea cu personalitate juridică din sectorul privat, beneficiar de asistență financiară nerambursabilă primită de România prin fondurile europene dedicate; r) proiect - operațiune sau parte componentă a unei operațiuni, selectată în cadrul Programelor naționale Afaceri interne;s) Autoritatea de management Afaceri interne - structura din Ministerul Afacerilor Interne responsabilă cu gestionarea și implementarea Programelor naționale Afaceri interne și de utilizarea eficientă, efectivă și transparentă a fondurilor europene dedicate alocate României;ș) cobeneficiar - entitate cu personalitate juridică ce participă la implementarea unui proiect în parteneriat.  +  Capitolul II Managementul financiar al fondurilor europene dedicate și al contribuției publice naționale totale  +  Articolul 3Gestionarea fondurilor europene dedicate(1) Fondurile europene dedicate se alocă și se derulează în baza prevederilor regulamentelor Uniunii Europene, ale programelor naționale aprobate prin decizii ale Comisiei Europene și ale legislației naționale aplicabile. (2) Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile de specialitate desemnate, asigură, în calitate de titular de programe, autoritate de management, organism contabil și organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană, coordonarea implementării și gestionării fondurilor europene dedicate, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, cooperează cu toate instituțiile/structurile/organismele cu atribuții în domeniul fondurilor europene, precum și cu beneficiarii în vederea asigurării unui management eficient al acestora. (3) Ministerul Afacerilor Interne asigură gestionarea fondurilor europene dedicate prin conturi deschise la instituții financiar- bancare sau la Trezoreria Statului, stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezenței ordonanțe de urgență.(4) Pentru beneficiarii privați și beneficiarii publici prevăzuți la art. 5, contribuția financiară nerambursabilă este de maximum 98% din valoarea totală eligibilă a proiectului. (5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), în funcție de importanța și contribuția proiectelor propuse la atingerea priorităților Uniunii Europene în domeniul obiectivelor fondurilor europene dedicate, ordonatorul principal de credite al Autorității de management Afaceri interne poate aproba pentru respectivele apeluri de proiecte majorarea contribuției financiare nerambursabile la maximum 100% din valoarea totală eligibilă. (6) Disponibilitățile din fondurile europene dedicate destinate finanțării/prefinanțării, rămase la sfârșitul exercițiului bugetar în conturile Autorității de management Afaceri interne, se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație.  +  Articolul 4Autorități ale administrației publice centrale(1) În bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonator de credite al bugetului de stat se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 6 și 8, creditele de angajament și creditele bugetare aferente sumelor necesare pentru finanțarea valorii totale a proiectelor proprii finanțate din fonduri europene dedicate, precum și pentru achitarea debitelor reprezentând creanțe bugetare stabilite conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare. (2) Pentru instituțiile publice finanțate parțial de la bugetul de stat sau integral din venituri proprii pot fi aprobate subvenții/transferuri în bugetele ordonatorilor principali de credite ierarhic superiori pentru finanțarea tuturor sumelor care trebuie asigurate de beneficiar, conform contractelor de finanțare, inclusiv a cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile.  +  Articolul 5Autorități ale administrației publice locale(1) În bugetele beneficiarilor care au calitatea de ordonator de credite ai bugetului local se cuprind, cu respectarea prevederilor art. 6 și 8, creditele de angajament și creditele bugetare aferente sumelor necesare pentru, după caz: a) finanțarea valorii totale a proiectelor proprii, precum și a proiectelor ai căror beneficiari sunt entități finanțate integral din bugetele acestora; b) achitarea debitelor reprezentând creanțe bugetare stabilite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare. (2) Asigurarea și gestionarea resurselor de finanțare prevăzute la alin. (1), precum și a sumelor primite cu titlu de prefinanțare sau rambursare se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Fișele de fundamentare ale proiectelor(1) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a proiectelor aprobate/propuse pentru finanțare de către beneficiarii publici prevăzuți la art. 4 și 5 se stabilesc de către aceștia pe baza fișelor de fundamentare ale proiectelor aprobate/propuse pentru finanțare în cadrul Programelor naționale Afaceri interne. Fișele de fundamentare ale proiectelor sunt avizate de principiu de către Autoritatea de management Afaceri interne, având în vedere cheltuielile estimate pentru anul respectiv în cadrul proiectelor propuse la finanțare/finanțate. (2) Avizul de principiu al Autorității de management Afaceri interne se acordă pe baza informațiilor din fișa de fundamentare a proiectului propus pentru finanțare și se referă la eligibilitatea activităților preconizate în cadrul proiectului, fără a reprezenta un angajament al acesteia de a accepta la finanțare proiectul respectiv. (3) În vederea asigurării creditelor menționate la alin. (1) pentru beneficiarii publici menționați la art. 4, se autorizează ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat să efectueze, în condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate în cadrul titlului din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027, precum și virări de credite bugetare și credite de angajament neutilizate de la alte titluri ori capitole de cheltuieli. Aceste modificări vor fi comunicate lunar Ministerului Finanțelor de către ordonatorii principali de credite, însoțite de anexele corespunzătoare la bugetul acestuia.(4) În vederea asigurării creditelor menționate la alin. (1) pentru beneficiarii publici prevăzuți la art. 5, virările de credite și/sau rectificările bugetare necesare se aprobă și se comunică conform prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7Bugetul Autorității de management Afaceri interne(1) În bugetul ordonatorului principal de credite al Autorității de management Afaceri interne se cuprind, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, credite bugetare și credite de angajament aferente sumelor necesare pentru: a) cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat pentru proiectele implementate de beneficiarii privați și/sau de beneficiarii publici prevăzuți la art. 5; b) asigurarea prefinanțării proiectelor pentru beneficiarii privați și beneficiarii publici prevăzuți la art. 5 și rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor, în cazul indisponibilității temporare a sumelor aferente fondurilor europene dedicate primite de la Comisia Europeană, urmând ca, în termen de 15 zile de la încasarea sumelor primite de la Comisia Europeană, ordonatorul principal de credite să vireze în contul de venituri al bugetului de stat sumele care au fost asigurate temporar din bugetul de stat; c) plata creanțelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene și/sau bugetului de stat, ca urmare a unor nereguli sau corecții financiare, în cadrul programelor naționale gestionate, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a imposibilității recuperării ori, după caz, a nerecuperării la timp de la beneficiari; d) finanțarea diferențelor rezultate la închiderea programelor, ca urmare a depășirii sumelor alocate în euro la nivel de program, prin încheierea contractelor/deciziilor de finanțare, potrivit prevederilor art. 9; e) acoperirea consecințelor financiare ale întreruperii termenului de plată/suspendării plăților de către Comisia Europeană și ale dezangajării automate, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene; f) rambursarea cheltuielilor efectuate de beneficiarii privați și beneficiarii publici prevăzuți la art. 5, conform prevederilor cadrului legal național, și autorizate de Autoritatea de management Afaceri interne, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relația cu Comisia Europeană, altele decât cele prevăzute la lit. c); g) plata cheltuielilor solicitate de către beneficiari, pentru care au fost emise titluri de creanță, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, ori pentru care au fost stabilite cheltuieli neeligibile, în cazul în care instanțele de judecată au suspendat executarea acestora; h) plata cheltuielilor solicitate de beneficiari pentru care a fost formulată o sesizare de fraudă. Aceste sume se pot achita până la trimiterea în judecată; i) punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești definitive prin care se admit parțial sau integral pretențiile beneficiarilor/ cobeneficiarilor, inclusiv dobânzi penalizatoare și cheltuieli de judecată în cuantumul stabilit prin hotărâre; j) plata cheltuielilor aferente dobânzii datorate pentru neachitarea la termen a creanțelor bugetare aferente sumelor prevăzute la lit. f) și i), stabilite în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare; k) sumele necesare pentru transferul fondurilor europene dedicate în conturile beneficiarilor pentru situațiile în care constatările de audit nu sunt acceptate de către Autoritatea de management Afaceri interne, până la momentul renunțării la constatare prin raport final de audit sau, în cazul emiterii unei decizii de aplicare a unor corecții de către Comisia Europeană, până la momentul emiterii hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene. (2) Propunerile de credite de angajament și de credite bugetare necesare asigurării sumelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se stabilesc de ordonatorul principal de credite al Autorității de management Afaceri interne, pe baza valorii proiectelor aprobate și/sau a estimării valorii proiectelor ce urmează a fi finanțate în cadrul programelor naționale, precum și pe baza estimărilor privind sumele care urmează a fi transferate de către Comisia Europeană.  +  Articolul 8Aprobarea creditelor de angajament și bugetare(1) Propunerile de credite de angajament și bugetare prevăzute la art. 4-7 se includ la titlul din clasificația bugetară referitor la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021-2027.(2) Fondurile cuprinse în bugetul ordonatorilor de credite, conform prevederilor alin. (1), sunt exclusiv destinate proiectelor finanțate din fonduri europene și nu pot fi utilizate pentru finanțarea cheltuielilor de altă natură, prin virări de credite ori prin cedarea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat. (3) Se autorizează ordonatorul principal de credite al Autorității de management Afaceri interne să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite de angajament și bugetare de la același titlu sau de la alte titluri sau capitole de cheltuieli, în condițiile legii, astfel încât să se asigure sumele prevăzute la art. 7. Aceste modificări se comunică lunar Ministerului Finanțelor de către Ministerul Afacerilor Interne, însoțite de anexele la bugetul acestuia modificate corespunzător. (4) Prin derogare de la prevederile art. 47 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Finanțelor să efectueze pe parcursul întregului an redistribuiri de credite bugetare și de credite de angajament între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcție de stadiul implementării proiectelor/programelor finanțate din fonduri europene la nivelul fiecărui ordonator principal de credite, precum și în funcție de modificările determinate de realocările de fonduri între programe, efectuate în conformitate cu procedurile europene.  +  Articolul 9Supracontractare(1) Autoritatea de management Afaceri interne este autorizată să încheie/să emită contracte/decizii de finanțare a căror valoare poate determina depășirea sumelor alocate în euro, la nivel de program național din Fondul pentru azil, migrație și integrare, Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize și Fondul pentru securitate internă, precum și cofinanțarea aferentă de la bugetul de stat, în limita a 20% din valoarea acestor alocări, cu încadrare în creditele de angajament aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare anuale. (2) În scopul utilizării eficiente a fondurilor publice, Autoritatea de management Afaceri interne poate dezangaja, în vederea contractării, fondurile rămase neutilizate în urma atribuirii și/sau finalizării contractelor de achiziție publică aferente contractelor/deciziilor de finanțare, în condițiile legii. (3) Beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene dedicate care au încheiat contracte/decizii de finanțare, potrivit prevederilor prezentului articol, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă.  +  Articolul 10Dobânda(1) Sumele reprezentând dobândă negativă în euro pentru disponibilitățile de fonduri europene administrate de Ministerul Afacerilor Interne se asigură din sumele reprezentând dobândă pozitivă acumulată la aceste disponibilități, altele decât cele provenite din prefinanțarea primită de la Comisia Europeană, pe parcursul perioadei de implementare a programelor naționale. (2) Dobânda pozitivă rămasă neutilizată în urma efectuării operațiunii prevăzute la alin. (1) se transferă la bugetul de stat, după efectuarea de către Comisia Europeană a plății finale în cadrul programelor naționale. (3) Dobânda pozitivă generată de sumele aferente prefinanțării se utilizează potrivit art. 90 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/1.060.  +  Capitolul III Mecanisme de finanțare a cheltuielilor eligibile  +  Articolul 11Finanțarea și plata cheltuielilor eligibile(1) În procesul de implementare a programelor, Autoritatea de management Afaceri interne poate aplica mecanismul prefinanțării sau mecanismul rambursării cheltuielilor prin utilizarea cererilor de plată, astfel: a) mecanismul prefinanțării, caz în care beneficiarul poate primi sume cu titlu de avans conform art. 12, iar soldul dintre contribuția financiară nerambursabilă și prefinanțarea primită va fi rambursat sau restituit, după caz; b) mecanismul rambursării, caz în care beneficiarul efectuează cheltuielile din bugetul propriu și solicită Autorității de management Afaceri interne rambursarea acestora conform art. 13. (2) Autoritatea de management Afaceri interne va autoriza cheltuielile eligibile sau sumele solicitate în termen de maximum 75 de zile de la data depunerii de către beneficiar la Autoritatea de management Afaceri interne a cererii de plată, întocmite conform contractului/deciziei de finanțare, și va efectua plata sumelor autorizate în termen de maximum 5 zile de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale. (3) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data efectuării plății, Autoritatea de management Afaceri interne notifică beneficiarului plățile efectuate aferente cererii de plată aprobate.(4) Termenul de 75 de zile prevăzut la alin. (2) se întrerupe atunci când Autoritatea de management Afaceri interne solicită beneficiarului clarificări sau depunerea unor documente adiționale necesare pentru verificările de gestiune privind stabilirea cuantumului exigibil. (5) Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate în termenul prevăzut în contractul/decizia de finanțare atrage respingerea parțială sau totală, după caz, a cererii de plată. (6) În cazul proiectelor implementate de beneficiari privați, sumele cuvenite cu titlu de prefinanțare/rambursare se virează de către Autoritatea de management Afaceri interne în conturile beneficiarului indicate în contractul de finanțare sau în cererea de plată, deschise în sistemul Trezoreriei Statului sau la instituții de credit, în funcție de opțiunea acestora. (7) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, Autoritatea de management Afaceri interne va efectua toate plățile aferente finanțării proiectului în contul beneficiarului, iar acesta are obligația de a vira cobeneficiarilor sumele cuvenite acestora în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor de la Autoritatea de management Afaceri interne. (8) Sumele recuperate/restituite din prefinanțarea/ rambursarea acordată se utilizează de Autoritatea de management Afaceri interne pentru continuarea finanțării Programelor naționale Afaceri interne.  +  Articolul 12Mecanismul prefinanțării(1) Autoritatea de management Afaceri interne poate acorda beneficiarilor privați și beneficiarilor publici prevăzuți la art. 5 prefinanțare de maximum 90% din contribuția financiară nerambursabilă.(2) Sumele cu titlu de prefinanțare pot fi solicitate în tranșe de maximum 30% din contribuția financiară nerambursabilă, fără depășirea valorii maxime menționate la alin. (1). (3) Pentru proiectele implementate în parteneriat, beneficiarul poate solicita prefinanțare, iar Autoritatea de management Afaceri interne virează valoarea sumelor autorizate în conturile acestuia care urmează să le utilizeze și/sau are obligația să le vireze în conturile cobeneficiarilor, proporțional cu sumele aferente activităților fiecărui cobeneficiar, conform contractului/deciziei de finanțare și prevederilor acordului/declarației de parteneriat, parte integrantă a acestuia/acesteia. (4) Cu excepția primei tranșe de prefinanțare aprobate și transferate, următoarele tranșe de prefinanțare se acordă numai după justificarea a minimum 60% din valoarea cumulată a tranșelor anterioare de prefinanțare acordate.(5) La fiecare 3 luni de la data la care Autoritatea de management Afaceri interne a virat prima tranșă de prefinanțare, beneficiarul are obligația să transmită cereri de plată prin care să justifice prefinanțările acordate. (6) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, pentru care cererea de plată a inclus sume aferente activităților unuia sau mai multor cobeneficiari, beneficiarul poate solicita acordarea unei noi tranșe de prefinanțare care să cuprindă sume destinate exclusiv realizării activităților partenerilor respectivi, dacă pentru sumele virate acestora este îndeplinită condiția de la alin. (4). (7) Sumele acordate cu titlu de prefinanțare pot fi justificate prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la termenul stabilit pentru cererea de plată finală, conform contractului/deciziei de finanțare.  +  Articolul 13Mecanismul rambursării(1) La fiecare 3 luni de la data semnării contractului/deciziei de finanțare, beneficiarul are obligația să transmită către Autoritatea de management Afaceri interne cereri de plată cu titlu de rambursare. (2) După autorizarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management Afaceri Interne, sumele aferente contribuției financiare nerambursabile cuvenite a fi rambursate beneficiarilor prevăzuți la art. 4 și 5, conform contractelor/deciziilor de finanțare, se virează beneficiarilor de către Autoritatea de management Afaceri interne în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele respective, în conformitate cu legislația în vigoare și cu normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Capitolul IV Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor  +  Articolul 14Angajarea, lichidarea și ordonanțarea(1) Proiectele finanțate din fonduri europene dedicate sunt considerate acțiuni multianuale. (2) Angajamentele legale, inclusiv contractele de achiziții publice, aferente proiectelor finanțate din fonduri europene dedicate, pot fi anuale sau multianuale. (3) Creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării fiecărui program național se stabilesc având în vedere decizia Comisiei Europene de adoptare a acestuia și în conformitate cu prevederile art. 9 și se reflectă în anexa la bugetul Ministerului Afacerilor Interne. (4) Ordonatorul principal de credite al Autorității de management Afaceri interne efectuează la nivel de program național angajarea cheltuielilor în baza creditelor prevăzute la alin. (3), precum și lichidarea, ordonanțarea și plata acestora și are responsabilitatea efectuării reconcilierii contabile între conturile contabile proprii și cele ale beneficiarilor/ cobeneficiarilor pentru operațiunile gestionate în cadrul programelor naționale.  +  Articolul 15Delegare de competențe(1) Ordonatorul principal de credite al Autorității de management Afaceri interne poate delega angajarea și/sau lichidarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor naționale, precum și a atribuțiilor prevăzute la art. 18 și 19, către ordonatorii de credite ai structurilor cu rol de organism intermediar, în limita competențelor reglementate prin acordul de delegare încheiat între Autoritatea de management Afaceri interne și organismul intermediar, în conformitate cu prevederile regulamentelor Uniunii Europene. (2) Ordonatorul principal de credite al Autorității de management Afaceri interne nu este exonerat de răspundere prin actul de delegare prevăzut la alin. (1). (3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii de credite ai structurilor cu rol de organism intermediar pot angaja cheltuieli în baza creditelor de angajament prevăzute la art. 14 alin. (3), cu avizul Autorității de management Afaceri interne, și pot efectua operațiunile specifice fazei de lichidare a acestor cheltuieli.  +  Capitolul V Control, audit, nereguli și arhivarea documentelor  +  Articolul 16Controlul financiar și auditul  la nivelul programelor naționale(1) Controlul financiar preventiv și auditul intern al fondurilor derulate la nivelul Programelor naționale Afaceri interne se exercită la nivelul ordonatorilor de credite ai structurilor cu rol de Autoritate de management Afaceri interne/organisme intermediare/organism contabil, în conformitate cu legislația în vigoare și cu normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. (2) Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercită asupra proiectelor de operațiuni inițiate la nivelul instituțiilor cu rol de Autoritate de management Afaceri interne/organisme intermediare/organism contabil, în vederea gestionării financiare a Programelor naționale Afaceri interne finanțate din fonduri europene dedicate, cu excepția proiectelor pentru care Autoritatea de management Afaceri interne/organismul intermediar/organismul contabil are calitatea de beneficiar.  +  Articolul 17Obligațiile beneficiarilor(1) Beneficiarul unui proiect finanțat din fonduri europene dedicate are obligația păstrării și arhivării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului. Obligația poate fi îndeplinită și prin arhivarea electronică a documentelor aferente proiectului, potrivit prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată. (2) Beneficiarul are obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curții Europene de Conturi, al reprezentanților Oficiului European pentru Lupta Antifraudă - OLAF, al reprezentanților Parchetului European, precum și al reprezentanților Departamentului pentru Lupta Antifraudă - DLAF, în limitele competențelor ce le revin, în cazul în care aceștia efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită, în scris, declarații, documente, informații. (3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), beneficiarul este obligat să restituie suma rambursată/plătită de către Autoritatea de management Afaceri interne, în cadrul proiectului, aferentă documentelor lipsă. (4) În cazul nerespectării prevederilor alin. (2), beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată/plătită de către Autoritatea de management Afaceri interne, aferentă proiectului, inclusiv dobânzile/penalizările aferente.  +  Articolul 18Decizia de reziliere/recuperare(1) În situația în care beneficiarul sau cobeneficiarii nu respectă prevederile explicite menționate în contractul/decizia de finanțare, Autoritatea de management Afaceri interne emite pe numele beneficiarului o decizie de reziliere a contractului/deciziei de finanțare, respectiv o decizie de recuperare a sumelor acordate, în situația în care trebuie recuperate sume, cum ar fi prefinanțarea neutilizată sau plăți eronate, fără rezilierea contractului.(2) Deciziile prevăzute la alin. (1) cuprind denumirea autorității emitente, numărul și data emiterii deciziei, datele de identificare a beneficiarului/cobeneficiarilor, sumele de restituit exprimate în moneda națională, contul în care trebuie efectuată plata, motivele de fapt, temeiul de drept, numele și semnătura conducătorului autorității emitente și mențiuni privind punctul de vedere al beneficiarului.(3) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (1) se efectuează potrivit prevederilor art. 19.  +  Articolul 19Constatarea, stabilirea  și recuperarea sumelor plătite necuvenit(1) Autoritatea de management Afaceri interne notifică beneficiarul și/sau cobeneficiarii, după caz, cu privire la obligația restituirii sumelor plătite necuvenit, altele decât cele rezultate din nereguli, stabilite conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. (2) În cazul în care beneficiarul și/sau cobeneficiarii, după caz, nu restituie sumele notificate conform alin. (1), în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării notificării, Autoritatea de management Afaceri interne emite titlul/titluri de creanță, respectiv proces-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanței bugetare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare. (3) Sumele care nu au fost încasate în termenul menționat la alin. (2), precum și sumele plătite necuvenit reprezentând nereguli, se constată, se stabilesc și se recuperează conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(4) Debitorul datorează pentru neachitarea la termen a obligațiilor stabilite prin titlul de creanță o dobândă, stabilită conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare. Dobânzile încasate aferente fondurilor europene dedicate se utilizează pentru continuarea finanțării programului național, iar dobânzile încasate aferente cofinanțării publice se fac venit la bugetul de stat. (5) Recuperarea sumelor se efectuează după cum urmează: a) sumele aferente fondurilor europene dedicate, în conturile de disponibil ale Autorității de management Afaceri interne din care au fost acordate; b) cofinanțarea publică asigurată de la bugetul de stat, pentru beneficiarii alții decât cei prevăzuți la art. 4, în conturile Autorității de management Afaceri interne din care au fost acordate, conform normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;c) în cazul beneficiarilor publici prevăzuți la art. 4, sumele se restituie de beneficiar/cobeneficiar din contul în care au fost încasate, conform normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. (6) Prin derogare de la art. 236 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sunt supuse executării silite prin poprire sumele aferente derulării proiectelor finanțate din fonduri europene dedicate, în limita sumelor care constituie creanțe bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare. (7) Notificările, deciziile de reziliere/recuperare, titlurile de creanță, contestațiile administrative formulate împotriva titlurilor de creanță și deciziile de soluționare a contestațiilor se emit în format electronic semnate cu semnătură electronică calificată conform prevederilor legale în vigoare și se comunică prin sistemul oficial de schimb electronic de informații între beneficiari și Autoritatea de management Afaceri interne.  +  Articolul 20Completarea dispozițiilorPrezenta ordonanță de urgență se completează cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul VI Proiecte implementate în parteneriat  +  Articolul 21Implementarea proiectelor în parteneriat(1) Proiectele finanțate din fonduri europene dedicate pot avea ca beneficiari parteneriate compuse din două sau mai multe entități cu personalitate juridică. (2) Pentru implementarea proiectelor prevăzute la alin. (1), entitățile finanțate din fonduri publice pot stabili parteneriate cu alte entități din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri de selecție a acestora, care respectă cel puțin principiile transparenței, tratamentului egal, nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice. (3) Responsabilitățile în implementarea proiectului, cofinanțarea operațiunilor și alte drepturi și obligații ale Fi și cobeneficiarilor se stabilesc prin acordul/ declarația de parteneriat.  +  Articolul 22Gestiunea proiectelor în parteneriat(1) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, cuprinderea în bugetul propriu de către beneficiar, precum și de către cobeneficiari a creditelor de angajament și a creditelor bugetare prevăzute la art. 4 și 5 se realizează în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului/ declarației de parteneriat, anexă la contractul/decizia de finanțare. (2) Pentru neregulile constatate în cadrul proiectelor implementate în parteneriat, titlurile de creanță se emit potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, pe numele beneficiarului și/sau cobeneficiarilor, în funcție de sumele asumate sau prevăzute prin acordurile/declarațiile de parteneriat. După caz, Autoritatea de management Afaceri interne va recupera creanțele bugetare rezultate din nereguli de la beneficiarul și/sau cobeneficiarul din a cărui acțiune sau inacțiune a rezultat neregula.  +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 23Proiecte nefinalizateSumele necesare finalizării proiectelor cofinanțate din fondurile instituite prin Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor, prin Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize și de abrogare a Deciziei nr. 574/2007/CE și prin Regulamentul (UE) nr. 513/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor și de abrogare a Deciziei 2007/125/JAI a Consiliului, care nu au fost finalizate în termenul-limită de eligibilitate aferent perioadei de programare 2014-2020, cu excepția sumelor care constituie creanțe bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, se asigură de la bugetul de stat pentru beneficiarii publici prevăzuți la art. 4 prin intermediul fiecărui ordonator principal de credite.  +  Articolul 24Norme metodologice de aplicareÎn termen de 90 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va aproba prin hotărâre normele metodologice de aplicare a acesteia, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Janina-Mirela Sitaru,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 29 iunie 2022.Nr. 96.-----