PROCEDURĂ din 23 iunie 2022de implementare a Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii "Start-up Nation - ROMÂNIA"
EMITENT
 • MINISTERUL ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 635 bis din 28 iunie 2022  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.111 din 23 iunie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 28 iunie 2022.
  1. Obiectivul Programului Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii "Start-up Nation - ROMÂNIA", denumit în continuare Programul, este un program de încurajare și de stimulare a înființării întreprinderilor mici și mijlocii, implementat de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 1327/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, cu modificările și completările ulterioare. Prin prezenta procedură se instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013, cu modificările și completările ulterioare. Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială și crearea de noi locuri de muncă. Prezenta schemă nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare. Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.2. Bugetul schemei de minimis și valabilitatea schemei de ajutor de minimis2.1. (1) Schema este valabilă până la 31 decembrie 2027, plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2028.(2) Având în vedere că prevederile în vigoare ale Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 sunt valabile până la data de 31 decembrie 2023, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, în calitatea sa de furnizor al schemei de ajutor de minimis, se obligă să actualizeze prezenta schemă conform reglementărilor europene privind ajutorul de minimis în vigoare după data de 31 decembrie 2023 și să solicite în prealabil avizul Consiliului Concurenței asupra respectivelor modificări. Toate ajutoarele de minimis acordate beneficiarilor de proiecte, în baza prezentei scheme de minimis, vor respecta condițiile stabilite de reglementările europene privind ajutorul de minimis aplicabile la acel moment.2.2. Bugetul estimat pentru perioada 2022-2027 este de 11.000.000.000 lei, iar bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2023, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, este de 2.198.875.000 lei, din care:– Pilonul I Start-up Nation Romania - 2.000.000.000 lei– Pilonul II Start-up Nation Diaspora - 198.875.000 lei. (la 14-02-2023, Subpunctul 2.2. din Punctul 2. a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 398 din 6 februarie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 14 februarie 2023 ) 2.3. Prin implementarea Programului în perioada 2022-2027 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de 55.000 de beneficiari, din care 50.000 aferenți pilonului I Start-up Nation România și 5.000 aferenți pilonului II - Start-up Nation Diaspora.2.4. Aplicanții nu vor avea posibilitatea înscrierii pe ambii piloni ai programului.3. Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului3.1. (1) Întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:(a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi;(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;(d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective.(e) Întreprinderile care întrețin, prin intermediul uneia sau a mai multor întreprinderi, relațiile la care se face referire mai sus, sunt considerate întreprinderi unice.(2) În sensul Regulamentului Comisiei nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare, noțiunea de întreprindere unică stabilește cuantumul ajutorului de minimis de care poate beneficia aplicantul.3.2.1. Pot beneficia de prevederile Programului societățile (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării formularului de înscriere (anexa 1), următoarele criterii de eligibilitate: (la 30-03-2023, Partea introductivă a Punctului 3.2.1. din Punctul 3. a fost modificată de Articolul I din ORDINUL nr. 612 din 27 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 30 martie 2023 ) a) sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației sau în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, cu modificările și completările ulterioare;b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 și ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau dețin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).c) sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere;d) au capital social integral privat;e) persoanele care au calitatea de asociați/acționari sau administratori în mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentului Program decât cu o singură societate;f) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului, au sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României;g) codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 1) și autorizat până la momentul plății cererii de rambursare, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;h) sunt înființate de către persoane fizice începând cu data de 01 ianuarie 2020, inclusiv;i) nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.j) (1) Nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică, așa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările și completările ulterioare, și de 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit și indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.(2) În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăși plafonul maxim menționat la lit. j alin. (1) după caz, întreprinderea poate beneficia*2), dacă solicită acest lucru, de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis doar pentru acea fracțiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depășește acest plafon. *2) A se vedea Decizia CJUE în cauza C-608/19, pronunțată la 28.10.2020 - "Trimitere preliminară - Ajutoare de stat - Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 - Articolul 3 - Ajutor de minimis - Articolul 6 - Monitorizare - Întreprinderi care depășesc plafonul de minimis din cauza cumulului cu ajutoare obținute anterior - Posibilitatea de a alege între reducerea unui ajutor anterior sau renunțarea la acesta pentru a respecta plafonul de minimis", accesibilă la adresa web: https://curia.europa.eu/iuris/document/document.isf?text= docid=233007 pageIndex=0 doclang=RQ mode=lst dir= occ=first part=1 cid=2603115(3) În cazul fuziunilor sau al achizițiilor, atunci când se stabilește dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziția depășește plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.(4) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, și anume, în principiu, întreprinderii care preia activitățile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporțional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.(5) Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012*1) al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. *1) REGULAMENTUL (UE) NR. 360/2012 AL COMISIEI din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (art. 2 alin. 2 - "Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depășește 500 000 EUR pentru o perioadă de trei ani fiscali").(6) Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost) echivalent în lei.(7) Pentru fuziunile și/sau a achizițiile ce modifică statutul controlului, în cazul depășirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenței nr. 21/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenței, punerea în aplicare a tranzacției de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obținerea unei decizii de autorizare din partea autorității de concurență.(8) Aspectul poate viza și tranzacțiile de divizare menționate mai sus, în cazul în care activele și/sau întreprinderea cu funcționare deplină rezultate, depășesc pragurile valorice prevăzute de Legea concurenței.(9) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleași costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeași măsură de finanțare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăși intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condițiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie.(10) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.k) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;l) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/AIMMAIPE/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente;m) (1) creează cel puțin un loc de muncă cu normă completă, pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani de la data plății ajutorului financiar nerambursabil (AFN);(2) În cazul în care locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze sau se suspendă după crearea lor în cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maximum 45 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și condițiile acestora pentru care a primit finanțare;n) Asigură o cofinanțare în procent de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, sub sancțiunea neacordării AFN.3.2.2. Nu beneficiază de prevederile Programului societățile cu activitate de: ● producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope; ● producție sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, activități de leasing, precum și:a) activități de pescuit și acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (UE) nr. 1379/2013*3): *3) Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului– 031 - Pescuitul– 032 - Acvaculturab) activități legate de producția primară a produselor agricole așa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul Consiliului (UE) nr. 1379/2013;c) activități de prelucrare și comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunității Europene, în următoarele cazuri:i. când valoarea ajutorului este stabilit pe baza prețului sau a cantității produselor de acest tip achiziționate de la producătorii primari sau puse pe piață de operatorii economici respectivi;ii. când ajutorul este condiționat de a fi parțial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri); Prin "prelucrarea produselor agricole" se înțelege orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare. Prin "comercializarea produselor agricole" se înțelege deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități.d) activități legate de export și anume, ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;e) ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;f) ajutoarele destinate agenților economici care activează în sectorul carbonifer, așa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN Rev.2)– 051 - Extracția cărbunelui superior– 052 - Extracția cărbunelui inferior– 061 - Extracția petrolului brut– 062 - Extracția gazelor naturale– 0721 - Extracția minereurilor de uraniu și toriu– 0892 - Extracția turbei– 091 - Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale– 099 - Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelorg) Ajutoarele pentru achiziționarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenților economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terților sau contra cost.3.2.3. (1) În cazul în care o întreprindere își desfășoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate (cele menționate mai sus), cât și în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.(2) Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităților sau o distincție între costuri, că activitățile desfășurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.(3) Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul Programului operatorii economici în situația în care există legături de rudenie, inclusiv soț/soție, până la gradul II inclusiv și afini până la gradul II inclusiv între structurile acționariatului beneficiarului și furnizorii acestuia sau atunci când ofertantul câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante pentru același tip de achiziție în cadrul achizițiilor realizate de solicitanții privați ai fondurilor nerambursabile. Aplicantul va depune împreună cu cererea de rambursare o declarație în acest sens, atașată dosarului de decont, conform legislației în vigoare privind conflictul de interese. Notă referitoare la conflictul de interese : Legislație conexă: Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din instituțiile și autoritățile publice; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției și Noul Cod Penal al României;(4) Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul Programului operatorii economici în situația în care acționarii sau asociații au/au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor anterioare Start-up Nation, sau în cadrul măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor" din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, sau în cadrul schemei de ajutor de stat dedicate activităților HoReca prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID19;(5) Fiecare beneficiar are obligația să facă dovada, cel târziu la momentul plății cererii de rambursare, a angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă completă a minimum 1 loc de muncă pentru care beneficiază de finanțare, precum și obligația menținerii locului de muncă ocupat cel puțin 2 ani începând cu data plății ajutorului financiar nerambursabil (AFN). Locul de muncă se consideră a fi creat prin proiect dacă este creat și ocupat între data semnării acordului de finanțare și data plății cererii de rambursare, de către o persoană care nu a avut raporturi de muncă în ultimele 6 luni cu întreprinderea aplicantă, anterior semnării acordului de finanțare.(6) Nu sunt eligibile în cadrul Programului societățile ale căror acționari/asociați au deținut societăți pentru care au semnat acord de finanțare la sesiunile anterioare ale Programului Start -Nation și au înstrăinat mai mult de 49% din părțile sociale sau acțiuni, indiferent dacă societatea a primit sau nu AFN;(7) Nu sunt eligibili beneficiarii și/sau acționarii/asociații/administratorii societăților care au comis/comit nereguli de ordin financiar sau acte de corupție stabilite prin hotărâri judecătorești definitive.3.3. (1) În plus față de criteriile de eligibilitate explicitate la art. 3.2, aplicanții aferenți Pilonului II - Start-up Nation Diaspora vor face dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în cel puțin ultimele 12 luni până la data publicării în Monitorul Oficial a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de implementare.(2) Documentele care atestă calitatea de rezident în cel puțin ultimele 12 luni până la înscriere sunt prevăzute în Ordinul nr. 500/2016 privind documentele care atestă reședința în străinătate publicat în Monitorul Oficial al României nr. 223/25 martie 2016.(3) Aplicanții aferenți Pilonului II - Start-up Nation Diaspora, trebuie să fie născuți pe teritoriul României.4. Tipurile de ajutor financiar4.1. (1) MAT, prin intermediul AIMMAIPE, administrează, gestionează și derulează direct sau prin intermediul organizațiilor ori instituțiilor de drept privat, selectate printr-o procedură deschisă, transparentă, nediscriminatorie, necondiționată și suficient promovată, programele de încurajare și stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, finanțate de la bugetul de stat la nivel național și la nivel local, și asigură managementul financiar și/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care transpune în legislația națională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003.(2) Între MAT și organizația/organizațiile ori instituția/instituțiile de drept privat selectată/selectate, denumită/denumite în continuare instituție/instituții parteneră/partenere, se încheie o convenție de colaborare în baza căreia se derulează Programul.(3) Instituția/instituțiile de drept privat selectată/selectate are/au calitatea de agenție de implementare a ajutoarelor de minimis și poate/pot acorda din surse proprii facilități de creditare pentru implementarea cererilor de finanțare.4.2. Prin Program se finanțează cererile de finanțare completate prin formularul de înscriere (Anexa 1), în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, în următoarele condiții:a) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului:– Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) - maximum 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;b) Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului:– Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) - maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului;4.3.1. Obiectul finanțării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:a) (1) Echipamente tehnologice, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu excepția celor specificate de prezenta procedură de implementare.(2) În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice.(3) Achiziția de sisteme, instalații și echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și de vehicule 100% electrice, e considerată că întrunește criteriul de punctaj aferent dezvoltării durabile în cazul în care totalul cheltuielilor eligibile din această categorie este de minimum 5% din valoarea AFN.(4) Exemple de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice sunt: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, trotinete, 100% electrice precum și stațiile de încărcare aferente acestora, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, stații sortare - reciclare deșeuri etc.(5) Energie din surse regenerabile sau "energie regenerabilă" înseamnă Energie din surse regenerabile nefosile, respectiv energie eoliană, solară (solară termică și solară fotovoltaică) și geotermală, energie ambientală, energia valurilor, energie hidroelectrică, biomasă, gaz de depozit, gaz provenit din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaz;(6) Nu sunt asimilate echipamentelor tehnologice mijloacele de transport explicitate conform art. 4.3.1 lit. c) sau subansamble pentru aceste mijloace de transport, cu excepția vehiculelor 100% electrice, și nici cheltuielile menționate la art. 4.3.1 lit. f).(7) Pentru activitățile aferente codurilor CAEN Rev 2 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 6910, 6920, 7111, 7112, 7410 fac parte din categoria echipamentelor tehnologice, încadrate în categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, echipamentele hardware care excedează valorii minime a pachetului digital obligatoriu.b) (1) Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț. Valoarea activului ce urmează a fi achiziționat în cadrul Programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de lucru/producție/prestări servicii/comerț.(2) Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă atât la momentul achiziției, cât și pe toată durata de implementare a Programului.(3) În categoria spații mobile de lucru/producție/prestări servicii/comerț sunt incluse și corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Pentru spații mobile de lucru/producție/prestări servicii/comerț nu este necesar raport ANEVAR.c) (1) Mijloace de transport, altele decât cele prevăzute la art. 4.3.1, lit. a), alin. (4): autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările și completările ulterioare. Vehiculele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor prevăzute la 4.3.1 lit. a). Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.(2) Pentru activitățile de rent-a-car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu sunt limitate valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate.(3) Cu excepția activităților prevăzute la alin. (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul Programului în valoare eligibilă de maximum 50.000 lei (cu excepția celor 100% electrice) și maximum 1 autoturism/beneficiar.(4) În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfășoară și activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, aceasta nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziționarea de mijloace de transport marfă decât dacă se asigură, prin separarea activităților sau o distincție clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;d) Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;e) (1) Salariile, utilitățile (energie electrică, apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț;(2) Pentru aplicanții, care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maximum 30.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită de documentele care să ateste crearea a minimum 1 loc de muncă;(3) Pentru aplicanții, care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maximum 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită de documentele care să ateste crearea a minimum 2 locuri de muncă;f) (1) Pachet digital (voucher de digitalizare), care poate să conțină una sau mai multe din următoarele cheltuieli eligibile: site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete.(2) Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul Programului sub sancțiunea respingerii la finanțare și este în valoare minimă de 25.000 lei din totalul cheltuielilor eligibile.(3) Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanțare.g) Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene - pentru asociatul/acționarul/administratorul/angajații societății aplicante, în valoare eligibilă de maximum 1.000 lei/persoană;h) Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;i) Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului Program și pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maximum 10.000 lei; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanțare. Furnizorii de servicii de consultanță eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizații furnizoare de consultanță care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfășurată una dintre activitățile incluse în cod CAEN-Rev2 diviziunea 70. Societățile care furnizează servicii de consultanță în cadrul Programului Start-up Nation nu pot avea calitatea de furnizori pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul programului.j) Două plăcuțe informative obligatorii, sub sancțiunea neacordării AFN, în valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei din valoarea cheltuielilor eligibile, care vor fi plasate astfel:– una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc.);– una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienți, pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada stradală, intrare în clădire etc.).k) Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării proiectelor acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.4.3.2. (1) Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede nu se finanțează.(2) Nu se finanțează cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat, servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică, site-uri de matrimoniale.4.3.3. Activele corporale achiziționate în cadrul Programului sunt considerate cheltuieli eligibile dacă fac parte din categoria mijloacelor fixe.4.4. (1) Fiecare cheltuială efectuată trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfășurării activităților codului CAEN, autorizat cel târziu la momentul plății, pentru care se solicită finanțare, așa cum sunt detaliate activitățile codului CAEN în "Clasificarea activităților din economia națională - CAEN Rev. 2", cu excepția sumei forfetare și a cheltuielilor eligibile obligatorii.(2) Orice societate cu activitate economică neactualizată conform CAEN Rev. 2 va fi respinsă la finanțare.(3) Cheltuielile privind avizele sau alte taxe (cu excepția TVA nedeductibil, timbru verde și accize energie electrică), ambalarea, transportul, punerea în funcțiune, montarea, manopera și instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor/utilajelor, nu sunt eligibile.4.5. Activele achiziționate trebuie să fie noi (cu excepția spațiilor pentru care se solicită raport ANEVAR), iar pentru toate activele achiziționate pe Program nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. În cazul activelor achiziționate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării proiectului și după caz, sunt puse în funcțiune, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar, ajutorul financiar nu se acordă.4.6. Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziționate în sistem de leasing, secondhand și cele care au constituit obiectul unei subvenționări/finanțări nerambursabile din alte surse.4.7. Solicitanții (asociați, acționari sau întreprinderi) pot beneficia de finanțarea nerambursabilă obținută în cadrul Programului Start-up Nation o singură dată pe perioada 2017-2027.4.8. Beneficiarii sunt obligați să asigure în favoarea Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului activele corporale achiziționate prin Program împotriva tuturor riscurilor, pe toată perioada de valabilitate a acordului de finanțare și să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE. Această asigurare poate fi făcută și anual, cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE, anual, a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În situația unui credit punte, asigurarea activelor corporale poate fi cesionată, cu acordul AIMMAIPE, în favoarea instituției partenere până la rambursarea acestuia.4.9. Aplicarea prevederilor referitoare la achiziții:(1) Solicitanții care au semnat acordul de finanțare au obligativitatea de a achiziționa bunurile și serviciile eligibile cu respectarea principiilor prevăzute în legislația în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică, inclusiv principiul celor 3 E (economicitate, eficiență și eficacitate).(2) În cazul în care există o suspiciune privind nerespectarea tuturor principiilor prevăzute la art. 4.9, alin. (1), respectiv există diferențe disproporționate între prețurile de achiziție și prețurile medii de piață, AIMMAIPE poate solicita clarificări sau poate refuza plata.(3) Aplicanții vor avea posibilitatea încărcării de oferte la momentul înscrierii.4.10. (1) O întreprindere nu poate avea în cadrul aceleiași sesiuni de Program calitatea de beneficiar și cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (bunuri/servicii) achiziționate și decontate în cadrul Programului.(2) O persoană fizică nu poate fi furnizor sau nu poate avea calitatea de acționar/asociat/administrator/reprezentant legal într-o firmă furnizoare către firmele beneficiare de AFN în care deține calitatea de asociat/acționar/administrator/reprezentant legal.4.11. (1) entru obținerea punctajului aferent componentei de inovare, aplicantul este obligat să încarce și transmită la momentul înscrierii un brevet de invenție eliberat de către un organism național sau internațional acreditat și dovada dreptului de proprietate exclusivă asupra acestuia. Brevetul trebuie să fie în legătură cu activitatea codului CAEN Rev. 2 pe care aplică, și emis după data de 01.01.2015. La data depunerii documentației de decont, beneficiarul va face dovada utilizării brevetului de invenție aflat în proprietate, în activitatea codului CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare.(2) Un brevet poate fi utilizat în cadrul programului de către un singur aplicant, pentru un singur formular de înscriere.(3) Dacă același brevet este utilizat de doi sau mai mulți aplicanți, vor fi respinse toate formularele de înscriere.(4) Brevetul trebuie să fie valabil la data înscrierii, iar titularul acestuia trebuie să fie asociat/acționar al întreprinderii aplicante.5. Procedura de înscriere în Program5.1. (1) Înscrierea în Program, creare profil, user, parolă și completarea formularului electronic de înscriere (Anexa 1) în vederea obținerii finanțării se fac on-line pe link-ul https://granturi.imm.gov.ro.(2) Aplicanții au obligația de a urmări permanent contul creat la înscriere în aplicația informatică, adresa de e-mail folosită la înscriere, precum și informațiile referitoare la măsura de sprijin postate pe site-ul ministerului pe toată perioada de implementare (înscriere, verificare, clarificări, semnare acord de finanțare, depunere documente decont, încărcare documente cheltuieli, efectuare plăți, monitorizare, raportare etc.).(3) Toată corespondența și transmiterea de anunțuri/clarificări/notificări oficiale ce țin de implementarea Programului vor avea loc electronic prin intermediul aplicației informatice de înscriere și gestiune a schemei de ajutor, drept pentru care aplicanții au obligația de a verifica permanent contul din aplicația informatică pentru a se asigura de respectarea termenelor procedurale de răspuns.(4) Înscrierile în cadrul măsurii se vor realiza în două etape distincte:a) Etapa de creare profil, user și parolă, în care aplicanții vor înregistra cu semnătură electronică atât datele reprezentantului legal/împuternicitului, cât și datele IMM aplicante.b) Etapa de înscriere în cadrul celor doi piloni Start-up Nation România și Start-up Nation Diaspora, în care aplicanții, cu profilul, user, și parola generate în prima etapă, vor completa, semna electronic, încărca și transmite formularul electronic de înscriere conform Anexei 1.5.2. (1) Prima etapă de creare profil, user și parolă este activă pe site-ul https://granturi.imm.gov.ro.(2) Data de la care este activă a doua etapă de înscriere aferentă celor doi piloni din cadrul Programului Start-up Nation se comunică pe site-ul instituției cu cel puțin 3 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.(3) Aplicația electronică de înscriere aferentă celei de a doua etape va fi deschisă 30 de zile lucrătoare, începând cu ora 10:00 a primei zile de înscriere și până la ora 20:00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.(4) Platforma electronică de înscriere este unică pentru ambele categorii de aplicanți aferenți celor doi piloni ai schemei de ajutor.(5) După finalizarea etapei de înscriere, aplicația va genera 2 liste distincte de înscriere ce vor respecta ordinea la finanțare conform prezentei proceduri, respectiv aplicanții care au optat pentru pilonul 2 Start-up Nation Diaspora vor fi afișați în lista aferentă acestuia, iar aplicanții care nu au optat pentru componenta de diaspora în listă separată.5.3. (1) Adresa de e-mail folosită la înscriere trebuie să aparțină aplicantului și să se regăsească în toată documentația, aceeași adresă fiind folosită pentru corespondență, pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a Programului.(2) După crearea contului de utilizator, aplicanții vor avea acces la acesta pe toată perioada de implementare a Programului, vor putea accesa documentația transmisă și vor avea posibilitatea semnării acordului de finanțare, descărcării și încărcării de documente diverse, clarificări, documente aferente plății sau monitorizării etc. în mod electronic.5.4. (1) În momentul transmiterii formularului de înscriere, aplicația electronică va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării, mesaj care se va regăsi în contul aferent aplicației informatice.(2) După completarea și trimiterea on-line a formularului de înscriere nu se mai pot face completări/modificări asupra acestuia.(3) Ordinea la contractare în cadrul ambilor piloni ai programului se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.(4) Calcularea punctajului se face în timp real și transparent, conform Anexei 1 la procedura Programului.(5) În maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 5.2 alin (3) și în conformitate cu punctajul obținut, aplicația electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE, iar ministerul va posta pe site listele aplicanților înscriși în ordinea numerelor RUE, pentru fiecare dintre cei doi piloni ai Programului.(6) Admiterea la finanțare se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut la evaluarea formularelor de înscriere, la punctaje egale departajarea făcându-se în funcție de criteriile enumerate în Anexa 1 la prezenta procedură.5.5. (1) Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative și a eligibilității este de 50 de puncte din maximum 100 de puncte posibile.(2) Solicitanții care înregistrează o societate de 2 ori în cadrul aceleiași sesiuni de înscriere primesc decizie de respingere pentru ambele înregistrări, indiferent dacă au înscris o societate de două ori pe același pilon sau o societate pe ambii piloni ai programului.5.6. Aplicația de înscriere va solicita încărcarea de documente semnate electronic de către reprezentantul legal sau împuternicit, drept pentru care, pentru accesarea Programului, deținerea unei semnături electronice este obligatorie, iar achiziția acesteia este cheltuială eligibilă în cadrul Programului atât înainte, cât și după semnarea acordului de finanțare.5.7. Documentele ilizibile, incomplete sau neîncărcate în aplicație pot fi solicitate prin clarificări. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificări în cadrul aplicației informatice atrage după sine decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile Programului.6. Verificarea și selecția beneficiarilor(1) În scopul verificării solicitărilor și implementării Programului, în cadrul AIMMAIPE se va constitui Unitatea de Implementare a Programului, denumită în continuare UIP, al cărei număr de persoane, atribuții și responsabilități vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terțiar de credite. Formularele de înscriere care intră în etapa de verificare vor fi stabilite în funcție de bugetul Programului și vor fi repartizate la AIMMAIPE de care aparțin.(2) Ministerul poate repartiza în plus formulare de înscriere în vederea verificării acestora în așa fel încât volumul de verificări să fie uniform pentru toate cele nouă AIMMAIPE.6.1. (1) Verificarea veridicității informațiilor înscrise în formularul de înscriere, a completării tuturor câmpurilor, a codului CAEN Rev 2 eligibil, inclusiv a legăturii activelor achiziționate cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfășurării activităților codului CAEN pentru care se solicită finanțare, a încadrării în categoria IMM, a declarațiilor asumate de aplicant, se realizează de către UIP din cadrul AIMMAIPE și conduce la admiterea cererii de finanțare din formularul de înscriere sau la respingerea acesteia.(2) Verificarea formularelor de înscriere (Anexa 1 la procedură) se va face în ordinea numărului RUE și în limita bugetului aprobat. Peste limita bugetului aprobat, verificarea formularelor de înscriere se efectuează în cazul în care aplicanții admiși la finanțare în limita bugetului depun cerere-tip de renunțare totală/parțială la finanțare, în cazul în care AIMMAIPE constată că solicitanții nu semnează acordul de finanțare în termenul specificat, în situația unei suplimentări a bugetului alocat Programului, precum și în alte situații în care bugetul permite acest lucru.(3) În cazul admiterii cererii de finanțare aferentă formularului de înscriere se va emite Decizie privind acceptarea de principiu la finanțare, care se transmite automat de către aplicație în contul aplicantului. Aplicanții au obligația de a urmări permanent contul din aplicație și informațiile referitoare la Program postate pe site-ul ministerului pentru a se asigura de respectarea termenelor procedurale.(4) În cazul în care acestea sunt necesare, se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Solicitare clarificare în contul din aplicația electronică. Răspunsurile la clarificări se încarcă în aplicație în 5 zile de la transmitere. Netransmiterea în termen a clarificărilor solicitate conduce la respingerea proiectului.(5) În cazul în care, în urma analizei formularului de înscriere, se constată neconcordanțe cu prevederile procedurale sau legale, sau faptul că informațiile declarate de solicitant în formularul on-line nu sunt complete/corecte/reale/coerente, solicitantul va primi Decizie privind respingerea la finanțare. De asemenea, dacă, în urma verificărilor, se constată că punctajul real al solicitantului este inferior celui generat automat de aplicație, solicitantul va primi Decizie privind respingerea la finanțare transmisă automat în contul său din aplicație. Dacă, în urma verificărilor, se constată că punctajul real al solicitantului este superior celui generat automat de aplicație, solicitantul va rămâne cu punctajul acordat de aplicație.6.2. În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, în situația în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim, acesta poate transmite prin intermediul aplicației AIMMAIPE de care aparține, o contestație, în termen de 5 zile calendaristice de la data transmiterii actului administrativ pentru neîndeplinirea condițiilor din punct de vedere administrativ și al eligibilității, veridicității și conformității celor înscrise în formularul de înscriere on-line cu documentele justificative depuse.6.3. Contestația va cuprinde:– datele de identificare ale solicitantului;– obiectul contestației;– motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația;– dovezile pe care se întemeiază;– semnătura reprezentantului legal. Contestația se poate formula în orice etapă de implementare (verificare, semnare acord de finanțare, depunere decont, certificare cheltuieli, efectuare plăți, monitorizare, raportare).6.4. Pentru soluționarea contestațiilor, se va constitui o Comisie de contestație din cadrul AIMMAIPE, formată din membrii care nu au participat la procesul de verificare al formularului de înscriere pentru care s-a depus contestație.6.5. Termenul de soluționare este de 10 zile lucrătoare de la data primirii contestației. Comunicarea soluționării contestației se va face prin intermediul aplicației informatice.6.6. (1) Pentru aplicanții acceptați în urma verificărilor administrative și de eligibilitate în limita bugetului alocat măsurii, aplicația informatică va genera acord de finanțare (Anexa nr. 6) care se va regăsi în contul din aplicația electronică.(2) Aplicanții vor intra în aplicație, vor descărca acordul de finanțare, îl vor semna cu semnătură electronică, îl vor reîncărca semnat și îl vor transmite în aplicație împreună cu dovada cofinanțării (extras de cont bancar, scrisoare de aprobare a creditului sau contract de credit), în maximum 20 zile de la data primirii deciziei privind admiterea la finanțare, sub sancțiunea respingerii la finanțare.(3) După semnarea acordului de către ordonatorul terțiar de credite și reîncărcarea în aplicație a acordului semnat de ambele părți, instituția de credit parteneră selectată de către aplicant la înscriere va putea vizualiza documentul semnat.(4) Beneficiarii eligibili declarați admiși vor deschide conturi curente distincte la instituția de credit parteneră, care vor fi utilizate exclusiv pentru implementarea Programului pe perioada de derulare a acestuia.(5) În cazul în care AIMMAIPE constată că solicitanții admiși la finanțare nu încarcă dovada cofinanțării sau nu semnează acordul de finanțare în termenul prevăzut de prezenta procedură, aceștia vor primi decizie de respingere la finanțare, transmisă automat în contul aferent aplicației informatice.(6) MAT, prin AIMMAIPE, va transfera în contul/conturile de tranzit deschis/deschise la instituțiile de credit partenere, cu rol de agenții de implementare, bugetele reprezentând ajutor de minimis.(7) Acordul de finanțare va fi reziliat și ajutorul financiar nerambursabil acordat, împreună cu dobânzile aferente, vor fi recuperate și în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate în cadrul acordului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum și în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepția activităților de închiriere) sau înstrăinate, sub orice formă prevăzută de legislația în vigoare, sau se instituie asupra lor o forma de garanție reală, oricând pe perioada de valabilitate a acordului de finanțare semnat de părți.(8) Pentru solicitanții care solicită credit acordat de instituțiile de credit partenere se acceptă instituirea garanției de către banca parteneră (credit punte sau credit de cofinanțare), cu acceptul AIMMAIPE.(9) Acordurile de finanțare în cadrul celor doi piloni ai Programului se încheie pe o perioadă de maximum 5 ani, începând cu data intrării în vigoare a acestora.(10) În termen de maximum 12 luni de la momentul intrării în vigoare a acordului de finanțare, dar nu mai târziu de 15.11.2024, beneficiarul are obligația efectuării tuturor cheltuielilor și încărcării și transmiterii în aplicația informatică a cererii rambursare (anexa nr. 7), a facturilor, documentelor de plată, prevăzute în anexa nr. 7 la prezenta procedură, și a documentelor justificative care însoțesc cererea de rambursare, în caz contrar ajutorul nefiind acordat. (la 22-12-2022, Alineatul (10) din Punctul 6.6. , Punctul 6. a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.983 din 19 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1242 din 22 decembrie 2022 ) (11) După depunerea cererii de rambursare AIMMAIPE poate solicita clarificări.(12) Beneficiarii, care au obținut punctaj și ordine la finanțare conform criteriilor selectate la înscriere, trebuie să respecte exact procentele asumate prin formularul de înscriere. Dacă procentele nu sunt respectate, AIMMAIPE va diminua suma aprobată astfel încât să se respecte procentele asumate.(13) În situația neefectuării cheltuielilor, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea anexă la acordul de finanțare (Anexa 6), beneficiarul nu primește finanțare pentru acestea.(14) Pentru fiecare tip de cheltuială efectuată, la momentul transmiterii electronice a cererilor de rambursare se anexează toate documentele justificative conform Anexei 7 la procedura Programului.(15) În sensul prezentei măsuri se consideră că:– valoarea decontată este alcătuită din valoarea totală fără TVA și TVA nedeductibil. În cazul în care TVA devine deductibil sau furnizorul este neplătitor de TVA, valoarea decontată este valoarea totală fără TVA;– beneficiarii au voie să schimbe la decont caracteristicile echipamentelor/utilajelor cu caracteristici mai performante, dar cu păstrarea denumirii și cel puțin a operațiilor pe care le efectua echipamentul inițial.– beneficiarul poate schimba locația implementării proiectului numai cu notificarea AIMMAIPE.(16) Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri în cadrul Programului vor fi certificate prin vizita la fața locului sau on-line a reprezentanților instituției bancare partenere sau a reprezentanților AIMMAIPE/MAT. Reprezentanții instituției de credit partenere/AIMMAIPE/MAT vor face verificări la fața locului sau on-line, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.(17) În situația în care, la momentul certificării, se constată neefectuarea cheltuielilor aprobate, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea anexă la acordul de finanțare (Anexa 6), sau nu sunt noi și puse în funcțiune, după caz, beneficiarul nu primește finanțare pentru acestea;(18) În cazul în care beneficiarii eligibili renunță la finanțare pentru una sau mai multe cheltuieli pentru care UIP din cadrul AIMMAIPE a transmis solicitanților acordul de finanțare, aceștia au obligația de a transmite la AIMMAIPE cererea-tip de renunțare totală/parțială la finanțare, conform Anexei nr. 9 la prezenta procedură, cu respectarea procentelor pentru care a obținut punctaj și ordine la finanțare.6.7. (1) Plata acordurilor de finanțare se va face conform Convenției de colaborare încheiată de minister cu instituția/instituțiile de credit parteneră/partenere. Ajutorul de minimis se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis de către instituția parteneră pentru gestionarea Programului, prin unitățile teritoriale ale acesteia, după primirea de către instituția parteneră a acordului de utilizare a ajutorului de minimis din partea AIMMAIPE.(2) Virarea efectivă a AFN către beneficiar se face după primirea de către instituția parteneră a acordului de plată, în contul deschis la instituția parteneră.(3) Nu se admit compensări între valorile unitare ale activelor cuprinse în acordul de finanțare (Anexa 6). Nu se admit compensări între beneficiarii și furnizorii lor.6.8. Ajutorul de minimis va fi eliberat beneficiarilor care au efectuat cheltuielile eligibile, în conformitate cu acordul de finanțare semnat între părți, (Anexa 6).6.9. Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea intrării în vigoare a acordului de finanțare, nu sunt eligibile, cu excepția facturilor aferente consultanței pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentei măsuri și pentru implementare, precum și cheltuiala cu semnătura electronică.6.10. Pentru plățile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb BNR de la data publicării în Monitorul Oficial al României a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de implementare.6.11. Toate termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează conform Codului de procedură civilă.6.12. (1) Decontarea se face într-o singură tranșă, conform mecanismului decontării cererilor de rambursare pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a cheltuielilor aferente facturilor transmise. Dacă nu se respectă procentele aferente criteriilor selectate la înscriere pentru care s-a obținut punctaj și ordinea RUE, se redimensionează valoarea totală a proiectului, astfel încât condiția aferentă acestor procente să fie îndeplinită.(2) Mecanismul decontării cererilor de rambursare este următorul:– După primirea facturilor și efectuarea integrală a plăților, beneficiarul transmite în aplicația informatică cererea de rambursare și documentele justificative aferente acesteia, conform anexei 7.– AIMMAIPE efectuează verificarea documentelor și, în cazul în care sunt aprobate cheltuielile, banca este notificată automat de către aplicație și programează vizita de certificare a cheltuielilor. După efectuarea certificărilor și întocmirea procesului verbal de certificare, banca îl încarcă în aplicația informatică, în termen de maxim 3 zile lucrătoare, împreună cu fotografiile obligatorii aferente. AIMMAIPE întocmește acordul de plată și îl încarcă în aplicația informatică. Banca parteneră virează beneficiarului valoarea cheltuielilor eligibile aprobate spre rambursare, în termen de 7 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct disponibil, deschis pe numele beneficiarului la unitățile băncii partenere pentru care a optat beneficiarul.7. Monitorizarea și controlul beneficiarilor Programului și recuperarea ajutorului de minimis7.1. Monitorizarea și controlul beneficiarilor Programului se va face de către UIP din cadrul AIMMAIPE/MAT, începând cu data plății AFN pe întreaga perioadă de valabilitate a acordului de finanțare.7.2. Reprezentanții MAT/AIMMAIPE au dreptul să verifice anunțat/inopinat, on-line sau la locația implementării operatorilor economici veridicitatea și conformitatea declarațiilor, activităților și cheltuielilor făcute în cadrul măsurii. Beneficiarul trebuie să accepte și să faciliteze controlul reprezentantului MAT/AIMMAIPE asupra utilizării ajutorului de minimis acordat prin proiect. În caz contrar, se dispune recuperarea ajutorului de minimis.7.3. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanții MAT/AIMMAIPE sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declarații incomplete/nereale și/sau neconforme cu realitatea pentru a obține ajutorul de minimis, sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute în acordul de finanțare (Anexa 6) sau în legislația schemei de ajutor, UIP din cadrul AIMMAIPE va propune recuperarea totală a ajutorului acordat și va anunța MAT că a fost declanșată recuperarea ajutorului de minimis împreună cu dobânzile aferente.7.4. (1) Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 1238/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către MAT a prevederilor art. 25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 793 din 06 octombrie 2017.(2) Ajutorul care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/ 30.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/ 24.09.2015.7.5. UIP monitorizează îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a obținut finanțare, precum și menținerea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu data plății AFN.7.6. (1) În situația în care, pe perioada contractuală, beneficiarul ajunge în situația de închidere operațională, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare sau insolvență se va proceda la recuperarea ajutorului acordat prin Program.(2) În perioada contractuală de implementare și monitorizare, beneficiarii nu pot înstrăina părți sociale/acțiuni ale societății într-un procent mai mare de 49%, cu excepțiile prevăzute în Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels.7.7. Nerespectarea de către beneficiar a prevederilor actualei proceduri, precum și a prevederilor acordului de finanțare conduce la recuperarea ajutorului acordat, împreună cu dobânzile aferente.7.8. Identificarea, de către alte instituții abilitate sau de către organele de urmărire penală, oricând pe perioada contractuală, a unor fapte incriminate de Codul Penal sau de alte Legi speciale săvârșite de societăți, reprezentanți legali, acționari/asociați/administratori în legătură cu obținerea sau utilizarea frauduloasă a fondurilor europene și/sau publice, conduce la respingerea cererii de finanțare sau, după caz, recuperarea ajutorului acordat, împreună cu dobânzile aferente.8. Prevederi referitoare la raportarea și monitorizarea ajutoarelor de minimis8.1. Prezenta procedură va fi publicată integral pe site-ul ministerului și, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Ordinului de ministru pentru aprobare, se va transmite spre informare Consiliului Concurenței, în conformitate cu art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014, cu modificările și completările ulterioare.8.2. Raportarea și monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se face în conformitate cu legislația comunitară și cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat și minimis, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 441, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din data de 02.05.2022.8.3. Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidența detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidență trebuie să conțină toate informațiile necesare pentru a demonstra respectarea condițiilor impuse de legislația comunitară în domeniul ajutorului de minimis.8.3.1. Furnizorul de ajutor de minimis are obligația de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, și de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condițiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislația națională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.8.3.2. Furnizorul de ajutor de minimis are obligația de a transmite Consiliului Concurenței, în formatul și în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat*3), toate datele și informațiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel național. *3) Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat și minimis pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 441, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din data de 02.05.20228.3.3. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Furnizorul de ajutor de minimis, Consiliul Concurenței poate să solicite date și informații suplimentare și, după caz, să facă verificări la fața locului.8.4. Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor de minimis va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestei scheme de ajutor de minimis.8.5. AIMMAIPE va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declarației pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum și faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare, însumată cu cuantumul ajutorului de minimis solicitat în cadrul prezentei scheme nu depășește la nivelul întreprinderii unice, pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei, respectiv 100.000 Euro pentru beneficiarii care desfășoară activități de transport de mărfuri.8.6. Furnizorul de ajutor de minimis va realiza și menține o evidență a ajutoarelor acordate în baza Programului, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalității de acordare, provenienței finanțării, duratei și metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidență va fi păstrată la Furnizorul de ajutor de minimis timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul Programului.8.7. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ține o evidență specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis și a altor ajutoare de stat. Aceștia sunt obligați să arhiveze evidența specifică și să o păstreze o perioadă de 10 ani.8.8. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenței privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat și minimis pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 441, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din data de 02.05.2022, revine furnizorului de ajutor de minimis, care va transmite Consiliului Concurenței informațiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat și a registrului ajutoarelor de stat/minimis.8.9. Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilității potențialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 437/2016, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de furnizor al măsurii de minimis are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.8.10. Acordurile, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării acordului de finanțare, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligații.9. Reguli de promovare/publicitate a Programului Beneficiarii au obligația, pe întreaga perioadă de monitorizare a Programului, începând cu data plății, de a afișa și de a menține la loc vizibil cele două plăcuțe informative, cheltuieli eligibile obligatorii în cadrul programului, cu privire la Programul Start-up Nation România. Cele două plăcuțe informative vor fi plasate astfel:– una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc.);– una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienți pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada stradală, intrare în clădire etc.). Dimensiunea, conținutul și modelul plăcuței informative sunt obligatorii, în conformitate cu specificațiile ce vor fi postate pe site-ul ministerului.10. Confidențialitate10.1. Documentele justificative depuse de către solicitanți în cadrul Programului sunt confidențiale, membrii MAT/AIMMAIPE și UIP având obligația de a nu dezvălui informații menționate în acestea către terțe persoane, cu excepția cazului în care informațiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuțiilor ce le revin.10.2. MAT - prin direcția de specialitate și AIMMAIPE sunt autorizate să publice, în orice formă și mediu, incluzând internetul, informațiile referitoare la numele beneficiarului, CUI, activitatea pentru care a primit finanțare, suma și/sau scopul ajutorului de minimis acordat, așezarea geografică a proiectului (localitatea și județul).11. Precizări Prezenta procedură se aprobă prin Ordin al ministrului și va fi publicată în Monitorul Oficial al României.  +  Anexa nr. 1
  FORMULAR DE ÎNSCRIERE PILON 1
  Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului Start-up Nation
   +  - Etapa 1 - creare profil -  +  Utilizator cont Nume și prenume ................. CNP ............................. Seria și nr. CI ................. Adresa .......................... Prin continuarea folosirii acestui site, declarați faptul că sunteți de acord ca Ministerul Antreprenoriatului și Turismului să fie autorizat să împuternicească partenerii de implementare a schemelor de ajutor de stat, respectiv Agențiile pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului, Serviciul de Telecomunicații Speciale și băncile partenere, să prelucreze datele dumneavoastră cuprinse în cererea pentru solicitarea ajutorului de stat, respectând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) pus în aplicare prin Legea nr. 190/2018. Consimțământul dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și transmiterea datelor personale către partenerii indicați mai sus este acordat în scopul implementării schemelor de ajutor de stat. Declar că am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele indicate mai sus, în scopurile descrise în prezenta, și am luat la cunoștință despre drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016: dreptul de acces la date, dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare. Prin acceptarea acestor politici de utilizare, sunteți de acord cu cele de mai sus.  +  Înscrie persoană juridică:
  Denumire
  Cod unic de identificare/Certificat de identificare fiscală
  Data înființării
   +  Pași1. Descarcă declarație Reprezentant/Împuternicit2. Semnează digital declarația descărcată3. Încarcă declarația semnată
   +  - etapa 2 - depunere formular înscriere-  +  Declarație reprezentant legal:
  Nume și prenume
  CNP
  BI/CI: Serie Număr
  Adresă
   +  Date de identificare întreprindere
  Denumire firmă
  Cod unic de identificare/Certificat de identificare fiscală
  Formă juridică de organizare
  Categorie întreprindere
  Sediu social
  Județ
  Localitate
  Stradă
  Număr
  Cod poștal
  Telefon
  Email
   +  Date suplimentare Cod CAEN Activitatea cod CAEN Număr registrul comerțului Data înființării  +  Date identificare societate Nume societate .............. Codul unic de înregistrare: .............. Forma juridică de constituire: ........... Data înființării/Număr Registrul Comerțului: .............. Categorie întreprinderea) Microb) Micăc) Mijlocie, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare. Prezentarea societăților din grup: dacă societatea aplicantă face parte dintr-un grup, pentru fiecare societate din grup se vor prezenta informațiile referitoare la denumire, CUI, legături cu societatea care solicită AFN, conform declarației privind încadrarea în categoria IMM (Anexa nr. 3), precum și formularului privind calculul întreprinderii (Anexa nr. 4) dacă este cazul.
   +  INDICATORI DE ELIGIBILITATE Societatea nu este supusă concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvență Nu există decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate  +  ACȚIONARI/ASOCIAȚI
  Nr. Crt.Nume și prenumeCNPProcent participație(ordonare descrescătoare)
   +  INFORMAȚII CERERE Denumire cerere Codul CAEN al activității pentru care se solicită AFN ............... Opțiune bancă parteneră ............................. Număr locuri de muncă nou create (introducere nr. întreg) ........... Cursuri de competențe digitale Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți etc.), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului.
  Asociații/acționarii societății NU au urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți) și NU declară pe propria răspundere că vor urma un curs de competențe digitale până la momentul decontului.
  Cursuri de pregătire antreprenorială Cel puțin unul dintre asociații/acționarii sau administratorul societății face dovada faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială, sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului.
  Asociații/acționarii sau administratorul societății NU au/a urmat o formă de pregătire antreprenorială și NU declară pe propria răspundere că vor urma o formă de pregătire antreprenorială până la momentul decontului.
  Debut în afaceri Asociații/acționarii NU au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere înființată conform art. 3.2.1 lit. a) din procedura programului, până la data publicării în monitorul oficial a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de implementare.
  Asociații/acționarii au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere până la momentul înființării societății cu care aplică.
  Proiectul are componentă de inovare Investiția este bazată/fundamentată pe un brevet de invenție eliberat de către un organism național sau internațional acreditat.
  Investiția NU este bazată/fundamentată pe un brevet de invenție eliberat de către un organism național sau internațional acreditat.
  Sumă solicitată ................. Valoare aport propriu ........... Procent aport propriu ........... Punctaj aport propriu ........... Investiții Ponderea investițiilor în echipamente > 60% [ ] Ponderea investițiilor în echipamente > 50 ≤ 60% [ ] Ponderea investițiilor în echipamente > 40 ≤ 50% [ ] Dezvoltare durabilă Proiectul prezintă o componentă durabilă [ ] Proiectul NU prezintă o componentă durabilă [ ] Locația implementării ......................... Se adaugă din informații cont Plătitoare de TVA ........... Neplătitoare TVA ............ Dimensionare/Plan de cheltuieli:
  Nr. Crt.Element de investiție/Cheltuieli operaționaleDenumireNr. Buc.Preț unitar fără TVAProcent TVAValoare fără TVAValoare TVAValoare eligibilăCod clasificare H.G. 2139/2004 (Clasă cheltuieli)Justificare cheltuialăObs.
  1Echipamente tehnologice
  Încărcare oferte
  2Instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie, precum și vehicule 100% electriceMin 5% din AFN
  Încărcare oferte
  3Spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț.
  Încărcare raport ANEVAR
  4Mijloace de transport autoutilitare și autovehicule cu destinație specială
  Încărcare oferte
  5Mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004
  Încărcare oferte
  6Salarii, utilități, servicii de contabilitate, chiriiSumă forfetară
  7Pachet digitalMin 25000 lei
  Încărcare oferte
  8Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale
  Încărcare oferte
  9TVA nedeductibilă
  10ConsultanțăMax 10000 lei
  11Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor
  12Plăcuțe informativeMax 500 lei
  TOTAL
   +  Documente atașate SUMAR CERERE Structură finanțare cheltuieli eligibile
  Structura de finanțare a cheltuielilorRON%
  Valoare eligibilă proiect (Val E)100
  Valoare cofinanțare (Val Cof)
  Valoare AFN (Val E - Val Cof )
   +  Grilă punctaj
  Criterii privind evaluarea on-line a cererii de finanțare
  Start-up Nation România 2022
  CriteriiPunctaj
  Domeniul de activitate
  A1Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 1% conform situației ONRC*5)20
  2Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 0,1% < 1% conform situației ONRC*5)15
  3Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală < 0,1 conform situației ONRC*1) precum și activități de Servicii și Comerț*5)10
  Valoarea aportului propriu
  B1Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului20
  2Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 10% din valoarea eligibilă a proiectului15
  3Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 5% din valoarea eligibilă a proiectului10
  Criterii aferente investiției
  C1Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;20
  2Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;15
  3Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;10
  Criterii aferente componentei de dezvoltare durabilă*1)
  D1Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă*1)10
  2Proiectul NU prezintă o componentă de dezvoltare durabilă0
  Criterii aferente cursurilor de pregătire antreprenorială*2)
  E1Cel puțin unul dintre asociații/acționarii sau administratorul societății face dovada faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială, sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului.5
  2asociații/acționarii societății NU au urmat o formă de pregătire antreprenorială, și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului.0
  Criterii aferente cursurilor de competențe digitale*3)
  F1Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului.5
  2Asociații/acționarii societății NU au urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului.0
  Criterii aferente debutului în afaceri
  G1Asociații/acționarii NU au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere înființată conform art. 3.2.1 lit. a) din procedura programului, până la data publicării în monitorul oficial a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de implementare.10
  2Asociații/acționarii AU mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere înființată conform art. 3.2.1 lit. a) din procedura programului, până la data publicării în monitorul oficial a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de implementare.0
  Criterii aferente componentei de inovare a proiectului*4)
  H1Investiția este bazată/fundamentată pe un brevet de invenție eliberat de către un organism național sau internațional acreditat.10
  2Investiția NU este bazată/fundamentată pe un brevet de invenție eliberat de către un organism național sau internațional acreditat.0
  *1) Achiziția de sisteme, instalații și echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice, e considerată că întrunește criteriul de punctaj aferent dezvoltării durabile în cazul în care totalul cheltuielilor eligibile din această categorie este de minimum 5% din valoarea AFN.*2) Cursurile de pregătire antreprenorială trebuie să fie acreditate ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări), UNCTAD Geneva sau diplomă de licență/master/doctorat/atestat/adeverință/certificat eliberate de Ministerul Educației.*3) Minim cursuri de formare a competențelor digitale de bază (generale, nespecifice unui domeniu de activitate al întreprinderii, de exemplu: utilizarea unui sistem de operare, prelucrarea și gestionarea de documente electronice, competențe de bază pentru utilizarea Internetului, competențe de bază despre hardware, schimb de informații electronice la nivel elementar, utilizarea rețelelor sociale profesionale la nivel elementar, utilizarea serviciilor digitale gratuite oferite de diverse companii). Cursurile de competențe digitale trebuie să fie acreditate ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări), sau diplomă de licență/master/doctorat/atestat/adeverință/certificat eliberate de Ministerul Educației.*4) Pentru obținerea punctajului aferent componentei de inovare, aplicantul este obligat să încarce și transmită la momentul înscrierii un brevet de invenție eliberat de către un organism național sau internațional acreditat și dovada dreptului de proprietate exclusivă asupra acestuia. Brevetul trebuie să fie în legătură cu activitatea codului CAEN Rev. 2 pe care aplică, și emis după data de 01.01.2015. La data depunerii documentației de decont, beneficiarul va face dovada utilizării brevetului de invenție aflat în proprietate, în activitatea codului CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare.*5) Situația statistică a IMM-urilor după clasa CAEN aferentă activităților de producție și industriilor creative, conform situațiilor financiare aferente anului 2020. Punctajul maxim care se poate obține este de 100 de puncte. Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte. Selectarea și contractarea proiectelor se va face după următorul algoritm: Selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. La punctaje egale va prevala:– punctajul obținut la criteriul aferent domeniului de activitate(secțiunea A din criteriile de evaluare);– punctajul obținut la criteriul aferent investiției (secțiunea C din criteriile de evaluare);– punctajul obținut la criteriul aferent componentei de dezvoltare durabilă (secțiunea D din criteriile de evaluare);– punctajul obținut la criteriul cursurilor de pregătire antreprenorială (secțiunea E din criteriile de evaluare);– punctajul obținut la criteriul aferent cursurilor de competențe digitale (secțiunea F din criteriile de evaluare);– punctajul obținut la criteriul aferent debutului în afaceri (secțiunea G din criteriile de evaluare);– punctajul obținut la criteriul aferent componentei de inovare a proiectului (secțiunea H din criteriile de evaluare);– valoarea exactă a procentului aferent investiției în echipamente;– data și ora înscrierii în program. Situație realizată conform datelor oficiale comunicate de Registrul Comerțului, ordonată după ponderea în Cifra de Afaceri Totală aferentă activităților de producție și industrii creative a fiecărui cod CAEN din cadrul acestor clase de producție și industrii creative.
  CAEN Producție + Industrii CreativeNR. TOTAL IMM-URITOTAL CIFRA DE AFACERI/ACTIVITATEPROCENT DIN CIFRA DE AFACERI TOTALĂ ACTIVITĂȚI PRODUCȚIE + INDUSTRII CREATIVE
  620112940112956722716.4008
  71121536886595195894.9070
  2511393962679635213.5518
  1071693054878417693.1098
  7311968949275829132.7923
  8622806641282743332.3393
  3109422141180628242.3336
  1610342439295995162.2268
  6202463139072750712.2141
  2223185633391989471.8922
  1413450032041022991.8156
  3832122031629695021.7923
  222958031533659381.7869
  222132030290661301.7165
  1812260128653768371.6237
  2562177628073003681.5908
  293228826507318751.5021
  8623765624010713731.3606
  222245623932948911.3562
  101349622462300551.2729
  236328021939237971.2432
  105150321290441001.2065
  8690439520929160111.1860
  6209195619066229591.0804
  6311406218826573351.0668
  255023818615885891.0549
  172150118234400891.0333
  081278518024802871.0214
  7111614317789277731.0081
  5829122217395328030.9857
  1520123015597058180.8838
  2361104915286204090.8662
  7120244315240252880.8636
  7490498514393478100.8156
  251281513794547300.7817
  721984912618131780.7150
  1392120512266795950.6951
  1623157012216330040.6923
  861039211677039100.6617
  081134011451230590.6489
  259962611376647890.6447
  3101121611075066900.6276
  8621260410844782230.6145
  24338410511948870.5957
  27121729951894830.5639
  22192309923431930.5623
  10894479917668720.5620
  325017789246073220.5239
  10397708907872090.5048
  26511788805502130.4990
  11074098644676880.4899
  21201108353515110.4734
  855953908282870540.4694
  27901607960075620.4511
  73127147677364960.4350
  10725357606322050.4310
  25613157584094440.4298
  28991897577489220.4294
  20591397509562200.4255
  27111137505389310.4253
  591128977466026670.4231
  29201407432545870.4212
  26111437428373640.4209
  20301427301371740.4137
  732011347287866910.4130
  23123537268726060.4119
  20412476950439780.3939
  162916506892522910.3906
  28291686832506400.3872
  932955106638068050.3762
  741033546592523830.3736
  1020676306364700.3574
  58119626243833100.3538
  25932086181824640.3503
  30113816144203530.3482
  2453865893938720.3340
  2732475786295110.3279
  10832465578832720.3161
  28222345438052790.3082
  14123975411185070.3066
  2399915155834320.2922
  1084935123646680.2903
  17222755078001740.2878
  14197855068875560.2872
  17291545051229610.2862
  1310675021540240.2846
  28251375010627380.2839
  329912494975864050.2820
  38211204854970200.2751
  16243104835494700.2740
  2410474519087490.2561
  16211574354986630.2468
  23708224318360810.2447
  2892714288454220.2430
  3030314062353660.2302
  631213924039258680.2289
  14142604012404300.2274
  2110443951061230.2239
  13201103719913260.2108
  15124293597875080.2039
  10823113396865740.1925
  26202343336772780.1891
  23692233298477950.1869
  855315463242160230.1837
  58135163236560310.1834
  1395433174069870.1799
  2332903161741000.1792
  2893763133507820.1776
  14392562956558350.1675
  13993862930695420.1661
  3103782922858720.1656
  62036442857872310.1619
  2931552807154250.1591
  742044782740371140.1553
  2813302664766130.1510
  2841912655128180.1505
  2352312540278150.1439
  2013482470934460.1400
  25721562448113230.1387
  58143892435679940.1380
  2815562424376820.1374
  2364192362217460.1339
  743016862342740380.1328
  20423012312085830.1310
  2630732308360760.1308
  2529572292128810.1299
  3230882275914060.1290
  27401212236498220.1267
  31023932220161810.1258
  2020302192550700.1242
  931317992123680930.1203
  1723952095806750.1188
  32402592078352670.1178
  1012642065988240.1171
  2016682057051320.1166
  25731392051891080.1163
  10731441978400850.1121
  900216071949761970.1105
  2443101944241260.1102
  2849551930414490.1094
  2442251889474100.1071
  3822581860352730.1054
  59206791838745360.1042
  3020351818808430.1031
  87302581792978670.1016
  900313361791755170.1015
  108191790068540.1014
  63993211777009920.1007
  2594811773429570.1005
  1092571765328110.1000
  93116941755426820.0995
  2420391743620330.0988
  2821291720149740.0975
  2521651695864490.0961
  32124691686677460.0956
  2830671675866280.0950
  2592131656167300.0938
  10522841617909740.0917
  2014791594836160.0904
  235151567557470.0888
  900124521528682370.0866
  2012211503838300.0852
  91012891407250550.0797
  2733281382435190.0783
  1396451374475610.0779
  10853621300217210.0737
  26701191260372300.0714
  855213251239165380.0702
  2812501215553500.0689
  2454371202820780.0682
  2591271202171630.0681
  9312841189463260.0674
  3291601189195390.0674
  3092301185082610.0672
  13302641117866670.0633
  26121091116031500.0632
  58212211108055030.0628
  2891191087865460.0616
  2015421029635460.0583
  0899311025495320.0581
  1511581023186700.0580
  7211147983034010.0557
  5819449961297810.0545
  143194959593580.0544
  8510299953858940.0541
  9319788857601180.0486
  2341179850077330.0482
  281433839338820.0476
  272012838889460.0475
  239133807698950.0458
  8560462781232050.0443
  291030760517080.0431
  253010732430980.0415
  221152730666010.0414
  275142729475220.0413
  205213688397950.0390
  232032681936750.0386
  0240148653150040.0370
  139434652882970.0370
  139128652241890.0370
  5912291632268320.0358
  108659628873010.0356
  289611595943300.0338
  8532120590505350.0335
  231442576139480.0326
  24444574948030.0326
  1032437558918590.0317
  24346553417850.0314
  7220230544049630.0308
  591468539431980.0306
  281145533267010.0302
  910355530633820.0301
  322067526018260.0298
  072969508814330.0288
  266039508141140.0288
  282317498348570.0282
  231924486286000.0276
  2313103482658330.0274
  171249481308880.0273
  8551717464583760.0263
  20177453893050.0257
  264044439770440.0249
  1411136437189390.0248
  591362436151500.0247
  24317432511060.0245
  162237423405160.0240
  181160419482940.0238
  24329382891500.0217
  233169368279920.0209
  9321223345503510.0196
  24456321801290.0182
  6391109319205440.0181
  245136287671650.0163
  3213204287316270.0163
  234213277425520.0157
  275230273746780.0155
  28958263157680.0149
  103159256423630.0145
  139331221022470.0125
  257125204185630.0116
  301265191231060.0108
  23435159458960.0090
  273111158496310.0090
  244117125207440.0071
  231118106463350.0060
  23623299119460.0056
  85204392744430.0053
  28241191583260.0052
  90045387275720.0049
  14204584666850.0048
  8531978736950.0045
  87902577572480.0044
  28941475411560.0043
  58123372735760.0041
  0710870354790.0040
  87103965893940.0037
  24521060788050.0034
  85411353394500.0030
  0891839327530.0022
  23492233914810.0019
  1711933453240.0019
  0893523648690.0013
  91021122576830.0013
  26521420448430.0012
  30911417029720.0010
  23441013891120.0008
  87202713052950.0007
  2365311981620.0007
  30991111131350.0006
  172479670730.0005
  910456245900.0004
  20604153270.0000
  2680000.0000
  8542100.0000
  TOTAL201245176471664643
  Indicativele claselor CAEN Rev. 2 eligibile aferente activităților de comerț și servicii, menționate în grila de mai sus la criteriul A, punctul 3.
  181343344664477561107990
  181443394665477661208010
  182043914666477761308020
  331143994669477861908030
  331245114673477965118110
  331345194674478165128121
  331445204675478265208122
  331545314676478966218129
  331645324677479166228130
  331745404690479966298211
  331946214711491068108219
  332046224719493168208220
  360046234720493268318230
  370046244722493968328292
  381146314723501069108299
  381246324724503069208810
  383146334725511070108891
  390046344729512270218899
  411046364730521070229511
  412046374741522175009512
  421146384742522277119521
  421246394743522377129522
  421346414751522477219523
  422146424752522977229524
  422246434753531077299525
  429146444754532077319529
  429946454759551077329601
  431146464761552077339602
  431246474762553077349603
  431346484763559077359604
  432146494764561077399609
  432246514765562178109700
  43294652477156297820
  43314661477256307830
  46624662477360107911
  43334663477460207912

  FORMULAR DE ÎNSCRIERE PILON 2
  Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului Start-up Nation
   +  - Etapa 1 - creare profil -  +  Utilizator cont Nume și prenume ............. CNP ......................... Seria și nr. CI ............. Adresa ...................... Prin continuarea folosirii acestui site, declarați faptul că sunteți de acord ca Ministerul Antreprenoriatului și Turismului să fie autorizat să împuternicească partenerii de implementare a schemelor de ajutor de stat, respectiv Agențiile pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului, Serviciul de Telecomunicații Speciale și băncile partenere, să prelucreze datele dumneavoastră cuprinse în cererea pentru solicitarea ajutorului de stat, respectând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) pus în aplicare prin Legea nr. 190/2018. Consimțământul dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și transmiterea datelor personale către partenerii indicați mai sus este acordat în scopul implementării schemelor de ajutor de stat. Declar că am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele indicate mai sus, în scopurile descrise în prezenta, și am luat la cunoștință despre drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679/2016: dreptul de acces la date, dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare. Prin acceptarea acestor politici de utilizare, sunteți de acord cu cele de mai sus.  +  Înscrie persoană juridică:
  Denumire
  Cod unic de identificare/Certificat de identificare fiscală
  Data înființării
   +  Pași Descarcă declarație Reprezentant/Împuternicit Semnează digital declarația descărcată Încarcă declarația semnată
   +  - etapa 2 - depunere formular înscriere -  +  Declarație reprezentant legal:
  Nume și prenume
  CNP
  BI/CI: Serie Număr
  Adresă
   +  Date de identificare întreprindere
  Denumire firmă
  Cod unic de identificare/Certificat de identificare fiscală
  Formă juridică de organizare
  Categorie întreprindere
  Sediu social
  Județ
  Localitate
  Stradă
  Număr
  Cod poștal
  Telefon
  Email
   +  Date suplimentare Cod CAEN Activitatea cod CAEN Număr registrul comerțului Data înființării  +  Date identificare societate Nume societate ............ Codul unic de înregistrare: ................ Forma juridică de constituire: ............. Data înființării/Număr Registrul Comerțului: .......... Categorie întreprindere– Micro– Mică– Mijlocie, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare. Prezentarea societăților din grup: dacă societatea aplicantă face parte dintr-un grup, pentru fiecare societate din grup se vor prezenta informațiile referitoare la denumire, CUI, legături cu societatea care solicită AFN, conform declarației privind încadrarea în categoria IMM (Anexa nr. 3), precum și formularului privind calculul întreprinderii (Anexa nr. 4) dacă este cazul.
   +  INDICATORI DE ELIGIBILITATE Societatea nu este supusă concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvență Nu există decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate  +  ACȚIONARI/ASOCIAȚI
  Nr. Crt.Nume și prenumeCNPProcent participație(ordonare descrescătoare)
  Reprezentantul legal (asociat sau acționar) s-a întors în România din diaspora pentru deschiderea unei afaceri prin intermediul Start-up Nation. În plus față de criteriile de eligibilitate explicitate la art. 3.2, aplicanții aferenți Pilonului II - Start-up Nation Diaspora vor face dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în cel puțin ultimele 12 luni până la data publicării în Monitorul Oficial a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de implementare
   +  INFORMAȚII CERERE Denumire cerere Codul CAEN al activității pentru care se solicită AFN ..... Opțiune bancă parteneră ...... Număr locuri de muncă nou create (introducere nr. întreg) ..... Cursuri de competențe digitaleCel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți etc.), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului.
  Asociații/acționarii societății NU au urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți) și NU declară pe propria răspundere că vor urma un curs de competențe digitale până la momentul decontului.
  Cursuri de pregătire antreprenorială Cel puțin unul dintre asociații/acționarii sau administratorul societății face dovada faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială, sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului.
  Asociații/acționarii sau administratorul societății NU au/a urmat o formă de pregătire antreprenorială și NU declară pe propria răspundere că vor urma o formă de pregătire antreprenorială până la momentul decontului
  Debut în afaceri Asociații/acționarii NU au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere înființată conform art. 3.2.1 lit. a) din procedura programului, până la data publicării în monitorul oficial a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de implementare
  Asociații/acționarii au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere până la momentul înființării societății cu care aplică.
  Proiectul are componentă de inovare Investiția este bazată/fundamentată pe un brevet de invenție eliberat de către un organism național sau internațional acreditat.
  Investiția NU este bazată/fundamentată pe un brevet de invenție eliberat de către un organism național sau internațional acreditat.
  Sumă solicitată ................. Valoare aport propriu ........... Procent aport propriu ........... Punctaj aport propriu ...........Investiții
  Ponderea investițiilor în echipamente > 60%
  Ponderea investițiilor în echipamente > 50 ≤ 60%
  Ponderea investițiilor în echipamente > 40 ≤ 50%
  Dezvoltare durabilă
  Proiectul prezintă o componentă durabilă
  Proiectul NU prezintă o componentă durabilă
  Locația implementării ............... Se adaugă din informații cont
   +  PLAN DE AFACERI Plătitoare de TVA ........ Neplătitoare TVA .......... Dimensionare/Plan de cheltuieli:
  Nr. Crt.Element de investiție/ Cheltuieli operaționale DenumireNr. Buc.Preț unitar fără TVAProcent TVAValoare fără TVAValoare TVAValoare eligibilăCod clasificare H.G. nr. 2.139/2004 (Clasă cheltuieli)Justificare cheltuialăObs.
  1.Echipamente tehnologice
  Încărcare oferte
  2.Instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie, precum și vehicule 100% electriceMin 5% din AFN
  Încărcare oferte
  3.Spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț.
  Încărcare raport ANEVAR
  4.Mijloace de transport autoutilitare și autovehicule cu destinație specială
  Încărcare oferte
  5.Mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform grupei nr. 3 din H.G. nr. 2.139/2004
  Încărcare oferte
  6.Salarii, utilități, servicii de contabilitate, chiriiSumă forfetară
  7.Pachet digitalMin 25000 lei
  Încărcare oferte
  8.Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale
  Încărcare oferte
  9.TVA nedeductibilă
  10ConsultanțăMax 10000 lei
  11Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor
  12Plăcuțe informativeMax 500 lei
  TOTAL
  Documente atașate Pentru Pilonul 2 în plus vor încărca documentele care atestă calitatea de rezident în cel puțin ultimele 12 luni până la înscriere sunt prevăzute în Ordinul nr. 500/2016 privind documentele care atestă reședința în străinătate publicat în Monitorul Oficial al României nr. 223/25 martie 2016.
   +  SUMAR CERERE Structură finanțare cheltuieli eligibile
  Structura de finanțare a cheltuielilorRON%
  Valoare eligibilă proiect (Val E)100
  Valoare cofinanțare (Val Cof)
  Valoare AFN (Val E - Val Cof )
   +  Grilă punctaj Criterii privind evaluarea on-line a cererii de finanțare Start-up Nation România 2022
  CriteriiPunctaj
  Domeniul de activitate
  A1Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 1% conform situației ONRC*5)20
  2Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 0,1% < 1% conform situației ONRC*5)15
  3Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală < 0,1 conform situației ONRC*1) precum și activități de Servicii și Comerț*5)10
  Valoarea aportului propriu
  B1Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a proiectului20
  2Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 10% din valoarea eligibilă a proiectului15
  3Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 5% din valoarea eligibilă a proiectului10
  Criterii aferente investiției
  C1Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;20
  2Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;15
  3Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura programului reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;10
  Criterii aferente componentei de dezvoltare durabilă*1)
  D1Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă*1)10
  2Proiectul NU prezintă o componentă de dezvoltare durabilă0
  Criterii aferente cursurilor de pregătire antreprenorială*2)
  E1Cel puțin unul dintre asociații/acționarii sau administratorul societății face dovada faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială, sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului.5
  2asociații/acționarii societății NU au urmat o formă de pregătire antreprenorială, și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului.0
  Criterii aferente cursurilor de competențe digitale*3)
  F1Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului.5
  2Asociații/acționarii societății NU au urmat un curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), și NU declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului.0
  Criterii aferente debutului în afaceri
  G1Asociații/acționarii NU au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere înființată conform art. 3.2.1 lit. a) din procedura programului, până la data publicării în monitorul oficial a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de implementare.10
  2Asociații/acționarii AU mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere înființată conform art. 3.2.1 lit. a) din procedura programului, până la data publicării în monitorul oficial a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de implementare.0
  Criterii aferente componentei de inovare a proiectului*4)
  H1Investiția este bazată/fundamentată pe un brevet de invenție eliberat de către un organism național sau internațional acreditat.10
  2Investiția NU este bazată/fundamentată pe un brevet de invenție eliberat de către un organism național sau internațional acreditat.0
  *1) Achiziția de sisteme, instalații și echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice, e considerată că întrunește criteriul de punctaj aferent dezvoltării durabile în cazul în care totalul cheltuielilor eligibile din această categorie este de minimum 5% din valoarea AFN.*2) Cursurile de pregătire antreprenorială trebuie să fie acreditate ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări), UNCTAD Geneva sau diplomă de licență/master/doctorat/atestat/adeverință/certificat eliberate de Ministerul Educației.*3) Minim cursuri de formare a competențelor digitale de bază (generale, nespecifice unui domeniu de activitate al întreprinderii, de exemplu: utilizarea unui sistem de operare, prelucrarea și gestionarea de documente electronice, competențe de bază pentru utilizarea Internetului, competențe de bază despre hardware, schimb de informații electronice la nivel elementar, utilizarea rețelelor sociale profesionale la nivel elementar, utilizarea serviciilor digitale gratuite oferite de diverse companii). Cursurile de competențe digitale trebuie să fie acreditate ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări), sau diplomă de licență/master/doctorat/atestat/adeverință/certificat eliberate de Ministerul Educației.*4) Pentru obținerea punctajului aferent componentei de inovare, aplicantul este obligat să încarce și transmită la momentul înscrierii un brevet de invenție eliberat de către un organism național sau internațional acreditat și dovada dreptului de proprietate exclusivă asupra acestuia. Brevetul trebuie să fie în legătură cu activitatea codului CAEN Rev. 2 pe care aplică, și emis după data de 01.01.2015. La data depunerii documentației de decont, beneficiarul va face dovada utilizării brevetului de invenție aflat în proprietate, în activitatea codului CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare.*5) Situația statistică a IMM-urilor după clasa CAEN aferentă activităților de producție și industriilor creative, conform situațiilor financiare aferente anului 2020. Punctajul maxim care se poate obține este de 100 de puncte. Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte. Selectarea și contractarea proiectelor se va face după următorul algoritm: Selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. La punctaje egale va prevala:– punctajul obținut la criteriul aferent domeniului de activitate(secțiunea A din criteriile de evaluare);– punctajul obținut la criteriul aferent investiției (secțiunea C din criteriile de evaluare);– punctajul obținut la criteriul aferent componentei de dezvoltare durabilă (secțiunea D din criteriile de evaluare);– punctajul obținut la criteriul cursurilor de pregătire antreprenorială (secțiunea E din criteriile de evaluare);– punctajul obținut la criteriul aferent cursurilor de competențe digitale (secțiunea F din criteriile de evaluare);– punctajul obținut la criteriul aferent debutului în afaceri (secțiunea G din criteriile de evaluare);– punctajul obținut la criteriul aferent componentei de inovare a proiectului (secțiunea H din criteriile de evaluare);– valoarea exactă a procentului aferent investiției în echipamente;– data și ora înscrierii în program. Situație realizată conform datelor oficiale comunicate de Registrul Comerțului, ordonată după ponderea în Cifra de Afaceri Totală aferentă activităților de producție și industrii creative a fiecărui cod CAEN din cadrul acestor clase de producție și industrii creative.
  CAEN Producție + Industrii CreativeNR. TOTAL IMM-URITOTAL CIFRA DE AFACERI/ACTIVITATEPROCENT DIN CIFRA DE AFACERI TOTALĂ ACTIVITĂȚI PRODUCȚIE + INDUSTRII CREATIVE
  620112940112956722716.4008
  71121536886595195894.9070
  2511393962679635213.5518
  1071693054878417693.1098
  7311968949275829132.7923
  8622806641282743332.3393
  3109422141180628242.3336
  1610342439295995162.2268
  6202463139072750712.2141
  2223185633391989471.8922
  1413450032041022991.8156
  3832122031629695021.7923
  222958031533659381.7869
  222132030290661301.7165
  1812260128653768371.6237
  2562177628073003681.5908
  293228826507318751.5021
  8623765624010713731.3606
  222245623932948911.3562
  101349622462300551.2729
  236328021939237971.2432
  105150321290441001.2065
  8690439520929160111.1860
  6209195619066229591.0804
  6311406218826573351.0668
  255023818615885891.0549
  172150118234400891.0333
  081278518024802871.0214
  7111614317789277731.0081
  5829122217395328030.9857
  1520123015597058180.8838
  2361104915286204090.8662
  7120244315240252880.8636
  7490498514393478100.8156
  251281513794547300.7817
  721984912618131780.7150
  1392120512266795950.6951
  1623157012216330040.6923
  861039211677039100.6617
  081134011451230590.6489
  259962611376647890.6447
  3101121611075066900.6276
  8621260410844782230.6145
  24338410511948870.5957
  27121729951894830.5639
  22192309923431930.5623
  10894479917668720.5620
  325017789246073220.5239
  10397708907872090.5048
  26511788805502130.4990
  11074098644676880.4899
  21201108353515110.4734
  855953908282870540.4694
  27901607960075620.4511
  73127147677364960.4350
  10725357606322050.4310
  25613157584094440.4298
  28991897577489220.4294
  20591397509562200.4255
  27111137505389310.4253
  591128977466026670.4231
  29201407432545870.4212
  26111437428373640.4209
  20301427301371740.4137
  732011347287866910.4130
  23123537268726060.4119
  20412476950439780.3939
  162916506892522910.3906
  28291686832506400.3872
  932955106638068050.3762
  741033546592523830.3736
  1020676306364700.3574
  58119626243833100.3538
  25932086181824640.3503
  30113816144203530.3482
  2453865893938720.3340
  2732475786295110.3279
  10832465578832720.3161
  28222345438052790.3082
  14123975411185070.3066
  2399915155834320.2922
  1084935123646680.2903
  17222755078001740.2878
  14197855068875560.2872
  17291545051229610.2862
  1310675021540240.2846
  28251375010627380.2839
  329912494975864050.2820
  38211204854970200.2751
  16243104835494700.2740
  2410474519087490.2561
  16211574354986630.2468
  23708224318360810.2447
  2892714288454220.2430
  3030314062353660.2302
  631213924039258680.2289
  14142604012404300.2274
  2110443951061230.2239
  13201103719913260.2108
  15124293597875080.2039
  10823113396865740.1925
  26202343336772780.1891
  23692233298477950.1869
  855315463242160230.1837
  58135163236560310.1834
  1395433174069870.1799
  2332903161741000.1792
  2893763133507820.1776
  14392562956558350.1675
  13993862930695420.1661
  3103782922858720.1656
  62036442857872310.1619
  2931552807154250.1591
  742044782740371140.1553
  2813302664766130.1510
  2841912655128180.1505
  2352312540278150.1439
  2013482470934460.1400
  25721562448113230.1387
  58143892435679940.1380
  2815562424376820.1374
  2364192362217460.1339
  743016862342740380.1328
  20423012312085830.1310
  2630732308360760.1308
  2529572292128810.1299
  3230882275914060.1290
  27401212236498220.1267
  31023932220161810.1258
  2020302192550700.1242
  931317992123680930.1203
  1723952095806750.1188
  32402592078352670.1178
  1012642065988240.1171
  2016682057051320.1166
  25731392051891080.1163
  10731441978400850.1121
  900216071949761970.1105
  2443101944241260.1102
  2849551930414490.1094
  2442251889474100.1071
  3822581860352730.1054
  59206791838745360.1042
  3020351818808430.1031
  87302581792978670.1016
  900313361791755170.1015
  108191790068540.1014
  63993211777009920.1007
  2594811773429570.1005
  1092571765328110.1000
  93116941755426820.0995
  2420391743620330.0988
  2821291720149740.0975
  2521651695864490.0961
  32124691686677460.0956
  2830671675866280.0950
  2592131656167300.0938
  10522841617909740.0917
  2014791594836160.0904
  235151567557470.0888
  900124521528682370.0866
  2012211503838300.0852
  91012891407250550.0797
  2733281382435190.0783
  1396451374475610.0779
  10853621300217210.0737
  26701191260372300.0714
  855213251239165380.0702
  2812501215553500.0689
  2454371202820780.0682
  2591271202171630.0681
  9312841189463260.0674
  3291601189195390.0674
  3092301185082610.0672
  13302641117866670.0633
  26121091116031500.0632
  58212211108055030.0628
  2891191087865460.0616
  2015421029635460.0583
  0899311025495320.0581
  1511581023186700.0580
  7211147983034010.0557
  5819449961297810.0545
  143194959593580.0544
  8510299953858940.0541
  9319788857601180.0486
  2341179850077330.0482
  281433839338820.0476
  272012838889460.0475
  239133807698950.0458
  8560462781232050.0443
  291030760517080.0431
  253010732430980.0415
  221152730666010.0414
  275142729475220.0413
  205213688397950.0390
  232032681936750.0386
  0240148653150040.0370
  139434652882970.0370
  139128652241890.0370
  5912291632268320.0358
  108659628873010.0356
  289611595943300.0338
  8532120590505350.0335
  231442576139480.0326
  24444574948030.0326
  1032437558918590.0317
  24346553417850.0314
  7220230544049630.0308
  591468539431980.0306
  281145533267010.0302
  910355530633820.0301
  322067526018260.0298
  072969508814330.0288
  266039508141140.0288
  282317498348570.0282
  231924486286000.0276
  2313103482658330.0274
  171249481308880.0273
  8551717464583760.0263
  20177453893050.0257
  264044439770440.0249
  1411136437189390.0248
  591362436151500.0247
  24317432511060.0245
  162237423405160.0240
  181160419482940.0238
  24329382891500.0217
  233169368279920.0209
  9321223345503510.0196
  24456321801290.0182
  6391109319205440.0181
  245136287671650.0163
  3213204287316270.0163
  234213277425520.0157
  275230273746780.0155
  28958263157680.0149
  103159256423630.0145
  139331221022470.0125
  257125204185630.0116
  301265191231060.0108
  23435159458960.0090
  273111158496310.0090
  244117125207440.0071
  231118106463350.0060
  23623299119460.0056
  85204392744430.0053
  28241191583260.0052
  90045387275720.0049
  14204584666850.0048
  8531978736950.0045
  87902577572480.0044
  28941475411560.0043
  58123372735760.0041
  0710870354790.0040
  87103965893940.0037
  24521060788050.0034
  85411353394500.0030
  0891839327530.0022
  23492233914810.0019
  1711933453240.0019
  0893523648690.0013
  91021122576830.0013
  26521420448430.0012
  30911417029720.0010
  23441013891120.0008
  87202713052950.0007
  2365311981620.0007
  30991111131350.0006
  172479670730.0005
  910456245900.0004
  20604153270.0000
  2680000.0000
  8542100.0000
  TOTAL201245176471664643
  Indicativele claselor CAEN Rev. 2 eligibile aferente activităților de comerț și servicii, menționate în grila de mai sus la criteriul A, punctul 3.
  181343344664477561107990
  181443394665477661208010
  182043914666477761308020
  331143994669477861908030
  331245114673477965118110
  331345194674478165128121
  331445204675478265208122
  331545314676478966218129
  331645324677479166228130
  331745404690479966298211
  331946214711491068108219
  332046224719493168208220
  360046234721493268318230
  370046244722493968328292
  381146314723501069108299
  381246324724503069208810
  383146334725511070108891
  390046344729512270218899
  411046364730521070229511
  412046374741522175009512
  421146384742522277119521
  421246394743522377129522
  421346414751522477219523
  422146424752522977229524
  422246434753531077299525
  429146444754532077319529
  429946454759551077329601
  431146464761552077339602
  431246474762553077349603
  431346484763559077359604
  432146494764561077399609
  432246514765562178109700
  43294652477156297820
  43314661477256307830
  43324662477360107911
  43334663477460207912
   +  Anexa nr. 2
  Declarație pe propria răspundere
  Subsemnatul/Subsemnata .........., identificat/identificată cu actul de identitate seria ....., nr. ........, eliberat de ............ la data de ............., cu domiciliul în localitatea ..............., str. ...... nr. .... bl. ...., sc. ..., ap. ..., sectorul/județul ........., în calitate de reprezentant legal al .........., declar pe propria răspundere că toate informațiile furnizate și consemnate în prezenta cerere sunt corecte și complete. Înțeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a obține avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.A. Declar pe propria răspundere că activitatea pentru care solicit finanțarea prin prezentul program nu face obiectul altui ajutor de stat/minimis. Declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani*1): *1) Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs și 2 ani anteriori solicitării cererii de finanțare. [] NU am beneficiat de ajutor de stat și/sau de ajutoare de minimis; [] am beneficiat de următoarele ajutoare de stat și/sau de ajutoare de minimis:
  Nr.Crt.Anul acordării ajutorului de stat/minimisForma ajutorului de stat/minimisFurnizorul ajutorului de stat/minimisActul normativ în baza căruia a beneficiat de finanțareCuantumul ajutorului acordat
  TOTAL
  în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene L 352/2013, cu modificările și completările ulterioare.
  B. Declar pe propria răspundere că: ● întreprinderea nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității; ● întreprinderea este înființată de către persoane fizice începând cu data de 01 ianuarie 2020, inclusiv, are capital social integral privat și este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului, are sediul social/punct de lucru și își desfășoară activitatea pe teritoriul României. ● întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale*2). *2) Ajutor ilegal înseamnă un ajutor de stat nou, pus în aplicare cu încălcarea condițiilor prevăzute la articolul 93 alineatul (3) din tratat; în conformitate cu art. 93 alin. (3) din Tratat, orice planuri de acordare a unui nou ajutor trebuie notificate Comisiei și puse în aplicare numai după autorizarea lor de către Comisie; întrucât, pentru a asigura respectarea articolului 93 din tratat, în special a obligației de notificare și a clauzei suspensive prevăzute la articolul 93 alineatul (3), Comisia trebuie să examineze toate cazurile de ajutor ilegal. ● împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate. ● întreprinderea nu a beneficiat de alocații financiare nerambursabile sau acționarii sau asociații nu au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor anterioare Start-up Nation, sau în cadrul măsurii "Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor" din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014 - 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, sau în cadrul schemei de ajutor de stat dedicate activităților HoReca prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID19 ● nu am datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru. ● nu există legături de rudenie, inclusiv soț/soție, până la gradul II inclusiv și afini până la gradul II inclusiv între structurile acționariatului beneficiarului și furnizorii acestuia sau atunci când ofertantul câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante pentru același tip de achiziție în cadrul achizițiilor realizate de solicitanții privați ai fondurilor nerambursabile. Se va depune împreună cu cererea de rambursare o declarație în acest sens, atașată dosarului de decont, conform legislației în vigoare privind conflictul de interese. ● întreprinderea nu are acționari/asociați care au deținut societăți pentru care au semnat acord de finanțare la sesiunile anterioare ale Programului Start-Nation și au înstrăinat mai mult de 49% din părțile sociale sau acțiuni, indiferent dacă societatea a primit sau nu AFN; ● întreprinderea și/sau acționarii/asociații/administratorii societăților nu au comis/comit nereguli de ordin financiar sau acte de corupție stabilite prin hotărâri judecătorești definitive. Semnătura autorizată a solicitantului*3) *3) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeași persoană autorizată să reprezinte legal societatea. Numele .............. Semnătura ........... Data semnării .......
   +  Anexa nr. 3
  DECLARAȚIE
  privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii
  I. Datele de identificare ale întreprinderii Denumirea întreprinderii .................................... Adresa sediului social ...................................... Cod unic de înregistrare .................................... Numele și funcția .......(președintele consiliului de administrație, director general sau echivalent).....II. Tipul întreprinderii Indicați, după caz, tipul întreprinderii: [] Întreprindere autonomă - În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situația economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declarația, fără anexa nr. 4 la procedură. [] Întreprindere parteneră - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 4 la procedură, precum și a fișelor adiționale care se vor atașa la declarație. [] Întreprindere legată - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 4 la procedură, precum și a fișelor adiționale care se vor atașa la declarație.III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1) (dacă tipul societății este parteneră sau legată) *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.
  Exercițiul financiar de referință*2)
  Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)Active totale (mii lei/mii €)
  *2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați, respectiv pentru anul 2021, dacă societatea este parteneră sau legată. Important: Precizați dacă, față de exercițiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare). [] Nu [] Da (în acest caz se va completa și se va atașa o declarație referitoare la exercițiul financiar anterior)
  Declar pe propria răspundere că datele din această declarație și din anexe sunt conforme cu realitatea. Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*3) *3) Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană (reprezentant legal sau împuternicit) Numele ........................ Funcția: ...................... Semnătura ..................... Data semnării: ................
   +  Anexa nr. 4
  CALCULUL
  pentru întreprinderile partenere sau legate
  Secțiunile care trebuie incluse, după caz:– secțiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puțin o întreprindere parteneră (precum și orice fișe adiționale);– secțiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puțin o întreprindere (precum și orice fișe adiționale). Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate
  Perioada de referință - anul 2021
  Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)Total active (mii lei/mii €)
  1. Datele*1) întreprinderii solicitante sau din situațiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din secțiunea B*2)
  2. Datele cumulate*1) în mod proporțional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (se vor introduce datele din secțiunea A)
  3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate*1) (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din secțiunea B)
  TOTAL
  *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale sunt cele realizate în ultimul exercițiu financiar raportate în situațiile financiare anuale aprobate de acționari sau asociați. În cazul întreprinderilor nou înființate datele cu privire la numărul mediu anual de salariați, cifra de afaceri anuală netă și activele totale se determină și se declară pe propria răspundere. *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariați, sunt determinate pe baza situațiilor financiare anuale și a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situațiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situațiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.
  Datele incluse în secțiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr. 3 la procedură.  +  Secţiunea A ÎNTREPRINDERI PARTENERE Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fișa de parteneriat" (câte o fișă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante și pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fișă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.1. Date de identificare și date financiare preliminare Tabelul A.1
  Întreprinderea parteneră - Date de identificareNumărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)Active totale (mii lei/mii €)
  Numele sau denumirea întreprinderiiAdresa sediului socialCod unic de înregistrareNumele si prenumele Președintelui Consiliului de administrație, Director General sau echivalent
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  Total
  NOTĂ: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporțional efectuat pe baza "fișei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră. Datele introduse în secțiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere). Aceste date rezultă din situațiile financiare anuale consolidate și din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporție de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugați "fișe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate.
   +  FIȘA DE PARTENERIAT1. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii ................................................ Adresa sediului social .................................................. Codul unic de înregistrare ........................ Numele, prenumele și funcția .....Președintelui Consiliului de administrație, Directorului general sau echivalent...2. Date referitoare la întreprindere
  Perioada de referință - anul 2021
  Numărul mediu anual de salariați*1)Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)Active totale*2) (mii lei/mii €)
  Total
  *1) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. *2) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fișa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.
  3. Calculul proporționala) Indicați exact proporția deținută*3) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabilește legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fișă: *3) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deținute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporția deținută de fiecare întreprindere legată în aceeași întreprindere parteneră .................................................. Indicați, de asemenea, proporția deținută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fișă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată) ..................................................b) Introduceți în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporțional obținut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2. Tabelul de parteneriat - A.2
  ProcentNumărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)Active totale*3) (mii lei/ mii €)
  Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 1.
  *3) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deținute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporția deținută de fiecare întreprindere legată în aceeași întreprindere parteneră Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.
   +  Secţiunea B ÎNTREPRINDERI LEGATE1. Determinarea situației aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici și mijlocii: [] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ține situații financiare anuale consolidate sau este inclusă în situațiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1). [] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmește/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situațiile financiare anuale consolidate (tabelul B2). NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situațiile financiare anuale și din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*4). *4) Definiția întreprinderii legate din Ordonanța de Guvern nr. 27/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.2. Metode de calcul pentru fiecare caz Cazul 1: Situațiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos. Tabelul B1
  Numărul mediu anual de salariați*5)Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)Active totale (mii lei/mii €)
  Total
  *5) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
  Datele introduse în secțiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".
  Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare
  Întreprinderea legată (denumire/date de identificare)Adresa sediului socialCod unic de înregistrareNumele și prenumele președintelui consiliului de administrație, director general sau echivalent
  A.
  B.
  C.
  D.
  E.
  NOTĂ: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situațiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora și o "fișă de parteneriat" trebuie adăugate la secțiunea A.
  Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fișă privind legătura dintre întreprinderi" și se vor adăuga datele din situațiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos. Tabelul B2
  Întreprinderea numărul:Numărul mediu anual de salariațiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/ mii €)Active totale (mii lei/ mii €)
  1. *)
  2. *)
  3. *)
  4. *)
  5. *)
  Total
  *) Atașați câte o "fișă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.
  NOTĂ Datele rezultate în secțiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)
  Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*6) *6) Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană (reprezentant legal sau împuternicit) Numele ........................ Funcția: ...................... Semnătura ..................... Data semnării: ................

  FIȘA
  privind legătura dintre întreprinderi nr. ....... din tabelul B2, secțiunea B
  (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situațiile financiare anuale consolidate)
  1. Date de identificare a întreprinderii Denumirea întreprinderii ................................................ Adresa sediului social .................................................. Codul unic de înregistrare ........................ Numele, prenumele și funcția .....(Președintelui consiliului de administrație, Directorului general sau echivalent)....2. Date referitoare la întreprindere
  Perioada de referință - anul 2021
  Numărul mediu anual de salariați*7)Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)Active totale (mii lei/mii €)
  Total
  *7) În cazul în care în situațiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariați, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secțiunea B.
  NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situațiile financiare anuale și din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporțional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situațiile financiare anuale consolidate. Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora și "fișa de parteneriat" trebuie introduse în secțiunea A. Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*8) *8) Cererile și toate celelalte documente vor fi semnate de aceeași persoană (reprezentant legal sau împuternicit) Numele ........................ Funcția: ...................... Semnătura ..................... Data semnării: ................
   +  Anexa nr. 5
  Lista Agențiilor pentru IMM, Atragere de investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE)
  Nr. crt.AIMMAIPE (Județe arondate)ADRESATELEFON/ E-MAIL
  1.BRAȘOVBrașovCovasnaSibiuStr. Turnului, nr.5, Clădirea AJOFM, et. 1, Brașov, C.P. 500152Tel. 0268 548 018 agentia.brasov@imm.gov.ro
  2.BUCUREȘTIBucureștiIlfovStr. Poterași, nr. 11, sector 4, București, C.P. 040263Tel. 0372 768 484 agentia.bucuresti@imm.gov.ro
  3.CLUJ-NAPOCABihorBistrița Năsăud Cluj Maramureș Satu Mare SălajStr. Horea, nr. 13, et. 3, Cluj- Napoca, C.P. 400174Tel. 0264 487 224 agentia.cluj@imm.gov.ro
  4.CONSTANȚABrăilaBuzăuConstanțaGalațiTulceaVranceaBd. Tomis, nr. 79-81, et. 3, Constanța, C.P. 900669Tel. 0241 661 253/ 0241 661 254 agentia.constanta@imm.gov.ro
  5.CRAIOVADoljGorjMehedințiOltVâlceaStr. Ștefan cel Mare nr. 93, et. 3, Craiova, C.P. 200130Tel. 0251 510 785 agentia.craiova@imm.gov.ro
  6.IAȘIBacăuBotoșaniIașiNeamțSuceavaVasluiBdul. Tudor Vladimirescu, nr. 45A, Bl. B2, C. P. 700305Tel. 0371 402 212 agentia.iasi@imm.gov.ro
  7.PLOIEȘTIArgeșCălărașiDâmbovițaGiurgiuIalomițaPrahovaTeleormanBd. Republicii, nr. 12, Bl. 33, et. 1, Ploiești, C.P. 100066Tel. 0244 522 085/ 0244 544 054 agentia.ploiesti@imm.gov.ro
  8.TARGU MUREȘAlbaHarghitaMureșStr. Gheorghe Doja, nr. 25, Târgu Mureș, C.P. 540342Tel. 0265 311 660/ 0265 260 818 agentia.targumures@imm.gov.ro
  9.TIMISOARAAradCaras-SeverinHunedoaraTimisBd. Eroilor de la Tisa, nr. 22,Timisoara, C.P. 300575Tel. 0256-292.739/ 0256-292.767asentia.timisoara@imm.sov.ro
   +  Anexa nr. 6
  ACORD DE FINANȚARE
  Nr. .............. din ................
  În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Antreprenoriatului și Turismului nr. ........./........ privind aprobarea schemei de minimis aferentă Programului Start-up Nation România, se încheie prezentul acord de finanțare între: Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului ................ denumită, în continuare, AIMMAIPE, cu sediul în ................, str. ................ nr. ..., sectorul ........., telefon ................, e-mail: ................, reprezentată prin ordonator terțiar de credite, Director Executiv ................ și Coordonatorul Unității de Implementare a Programului, (UIP) ................, în calitate de administrator de Program, și ................, cu sediul în ................................, telefon ................, înregistrată sub nr. ................ la oficiul registrului comerțului, cod fiscal nr. ................, reprezentată legal prin ................, având funcția de ................, în calitate de Beneficiar, denumită în continuare Beneficiar.  +  Precizări pr