NORME METODOLOGICE din 10 iunie 2022privind controlul transferurilor de deșeuri
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 28 iunie 2022    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 1.647 din 10 iunie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 637 din 28 iunie 2022.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentele norme metodologice au drept scop organizarea, supravegherea și controlul transferurilor de deșeuri, astfel încât să țină seama de necesitatea de a conserva, proteja și îmbunătăți calitatea mediului și a sănătății oamenilor.(2) Dispozițiile prezentelor norme metodologice, denumite în continuare norme metodologice, se aplică tuturor autorităților, instituțiilor publice, precum și operatorilor economici, astfel cum sunt prevăzute la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2În înțelesul prezentelor norme metodologice, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:1. instalație de valorificare - reprezintă o unitate tehnică staționară sau mobilă, care cuprinde ansamblul de construcții, mașini, piese, instrumente și utilaje, montate astfel încât să formeze un tot, în care se desfășoară cel puțin lucrări de pregătire a deșeurilor pentru a putea servi unui scop util în întreprinderi sau în economie, în general. Aceste lucrări de pregătire a deșeurilor includ operațiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi: demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granularea, mărunțirea uscată, condiționarea, reambalarea, separarea și amestecarea înainte de supunerea la oricare dintre operațiunile efective de valorificare, așa cum sunt ele prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.Instalația de valorificare astfel definită poate fi operată în condițiile deținerii actului administrativ emis de autoritățile competente de mediu, care permite funcționarea acesteia, cu condiția respectării prevederilor legislației de mediu;2. operator economic - orice persoană fizică sau juridică care exploatează ori deține controlul asupra unei instalații de valorificare, astfel cum este definită la pct. 1;3. bunuri secondhand - bunuri mobile corporale care pot fi refolosite în starea în care se află sau după efectuarea unor reparații, altele decât operele de artă, obiectele de colecție sau antichitățile, pietrele prețioase și alte bunuri, conform anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;4. registru R.O.A.F.M. - registru instituit la Administrația Fondului pentru Mediu în care operatorii economici prevăzuți la art. 6 alin. (1^5) din Hotărârea Guvernului nr. 788/2007, cu modificările și completările ulterioare, furnizează informații privind capacitatea anuală autorizată de procesare, precum și estimările anuale ale cantităților de deșeuri provenite din import;5. definițiile celorlalți termeni relevanți pentru operațiunile de transfer deșeuri se regăsesc în cadrul art. 2 titlul I din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 din 14 iunie 2006 privind transferul de deșeuri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 190 din 12 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Condiții privind transferul, importul și exportul deșeurilor  +  Articolul 3(1) Importul/Transferul oricăror tipuri sau cantități de deșeuri în România se poate realiza numai către instalații de valorificare, astfel cum sunt definite în prezentele norme metodologice, exclusiv pentru sine, fără a putea transfera dreptul de proprietate al acestora către alte entități, care ar putea de asemenea să deruleze operațiuni de valorificare, înainte de a fi derulate operațiuni de valorificare obligatorii. (2) Importul/Transferul deșeurilor de orice natură în România, în scopul eliminării acestora, este interzis. (3) Exportul de deșeuri se realizează după asigurarea respectării condițiilor restrictive impuse de țările de destinație și cu respectarea prevederilor condițiilor Convenției de la Basel, respectiv ale Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare.(4) Tranzitul de deșeuri se realizează însoțit de documentele specifice. (5) Nerespectarea prevederilor de la alin. (1)-(4) atrage interzicerea trecerii frontierei de stat a României.  +  Articolul 4Amestecul diferitelor tipuri de deșeuri pe timpul transportului este interzis.  +  Articolul 5Descărcarea deșeurilor în alte locuri față de destinația menționată în documentele ce însoțesc transportul este interzisă.  +  Articolul 6Transportul/Transferul deșeurilor fără documentele specificate în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, este interzis.  +  Articolul 7Documentele ce însoțesc transportul de deșeuri trebuie să cuprindă toate datele și informațiile prevăzute în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8Transferul deșeurilor se efectuează numai după ce se certifică faptul că instalația de valorificare are capabilitățile tehnice în raport cu tipurile, categoriile, precum și cantitățile de deșeuri pentru care se planifică un transport, în conformitate cu actele de reglementare din punctul de vedere al protecției mediului și cu declarațiile depuse în registrul R.O.A.F.M.  +  Articolul 9La planificarea unui transport, operatorul economic se asigură că deșeurile în integralitatea lor sunt recepționate la instalațiile de valorificare.  +  Articolul 10(1) Transferul deșeurilor se realizează prin punctele desemnate conform dispozițiilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 788/2007, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru punctele de trecere a frontierei intracomunitare, controlul de specialitate este derulat exclusiv în punctele desemnate prin ordin comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului afacerilor interne, pentru intrarea/ieșirea în/din România.  +  Capitolul III Controlul transferului, importului, exportului și tranzitului de deșeuri în punctele de control trecere a frontierei de stat  +  Articolul 11(1) Controlul de specialitate pentru transferul deșeurilor organizat în punctele desemnate de trecere a frontierei de stat ale României este obligatoriu și se efectuează de către comisarii Gărzii Naționale de Mediu (GNM), la solicitarea reprezentanților Poliției de Frontieră Române, care au atribuții specifice în privința controlului general al mijloacelor de transport, în zona de competență. (2) Controlul de specialitate asupra încărcăturilor care conțin deșeuri se efectuează de către comisarii Gărzii Naționale de Mediu, care au responsabilitatea cu privire la verificarea îndeplinirii tuturor standardelor aplicabile transferului de deșeuri.(3) Controlul de specialitate efectuat de către comisarii Gărzii Naționale de Mediu, în punctele desemnate de trecere a frontierei de stat a României, cuprinde toate acțiunile ce sunt necesare în vederea stabilirii conformării la prevederile legislației de mediu aplicabile transferului de deșeuri. Controlul în punctul de trecere a frontierei de stat include și verificarea înscrierii operatorului economic în registrul R.O.A.F.M. care cuprinde operatorii economici ce introduc deșeuri în România, în vederea valorificării. (4) Controlul de specialitate se efectuează de către comisarii Gărzii Naționale de Mediu inclusiv în cazul mijloacelor de transport încărcate cu bunuri care pot fi asociate deșeurilor. (5) Controlul de specialitate al Gărzii Naționale de Mediu include și inspecția fizică a încărcăturilor/mijloacelor de transport oprite de către reprezentanții Poliției de Frontieră Române. (6) Controlul de specialitate al reprezentanților Gărzii Naționale de Mediu în punctul de trecere a frontierei, asupra unei/unui încărcături/transport, este efectuat în maximum 24 de ore din momentul solicitării venite din partea reprezentanților Poliției de Frontieră Române.(7) Pe parcursul controlului de specialitate, comisarii Gărzii Naționale de Mediu pot concluziona că substanța, materialul sau obiectul transportat supus controlului este deșeu, inclusiv dacă aceștia consideră documentele justificative și informațiile de care dispun insuficiente pentru a ajunge la o concluzie.  +  Articolul 12În cazul deșeurilor periculoase, comisarii Gărzii Naționale de Mediu, în cadrul acțiunilor de verificare și control la punctele de trecere a frontierei desemnate, verifică documentele și informațiile prezentate în integralitatea lor, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13(1) Pentru încărcăturile de deșeuri care tranzitează teritoriul României și care nu sunt sigilate cu sigiliu vamal se aplică sigiliul Gărzii Naționale de Mediu care este consemnat într-un document letric sau digital asumat de către comisarii care au efectuat controlul. (2) Seriile sigiliilor vor fi transmise către comisarii GNM din punctele de ieșire de pe teritoriul național în vederea verificării integrității acestora, după tranzitarea teritoriului României.  +  Articolul 14Pentru încărcăturile care nu pot fi verificate din anumite cauze obiective, în punctele de trecere a frontierei desemnate, comisarii Gărzii Naționale de Mediu pot aplica sigilii GNM asupra mijlocului de transport pentru a fi verificate la instalația de valorificare/punctul de destinație menționat în actele ce însoțesc transportul, instalație de valorificare care trebuie, în mod obligatoriu, să se regăsească în registrul R.O.A.F.M.  +  Articolul 15Veridicitatea documentelor prezentate în punctul de trecere a frontierei de stat intră în sarcina notificatorului/ persoanei care organizează transportul/transferul de deșeuri.  +  Articolul 16(1) Încărcăturile cu deșeuri, precum și cele cu bunuri secondhand trebuie să îndeplinească toate standardele, respectiv criteriile specifice de acceptabilitate în România, în conformitate cu legislația subsecventă pentru care se întocmesc acte de control specifice de către fiecare autoritate competentă în parte.(2) După finalizarea controlului de specialitate în cazul transporturilor de deșeuri, comisarii Gărzii Naționale de Mediu elaborează un document letric sau digital care este înmânat reprezentanților Poliției de Frontieră Române/vămii, pentru continuarea procedurilor aplicabile în cazul transportului supus controlului. (3) După finalizarea controlului de specialitate în cazul bunurilor secondhand, autoritatea competentă elaborează un act specific de control care este înmânat reprezentanților Poliției de Frontieră Române/vămii, pentru continuarea procedurilor aplicabile în cazul transportului supus controlului.-----