REGULAMENT din 22 iunie 2022pentru acordarea autorizațiilor pentru montarea, punerea în funcțiune, repararea și exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 27 iunie 2022  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 87 din 22 iunie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 628 din 27 iunie 2022.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, în calitate de autoritate de reglementare competentă, acordă, modifică, suspendă, refuză ori retrage, în condițiile Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale prevederilor prezentului regulament, autorizațiile persoanelor juridice pentru montarea, punerea în funcțiune, repararea și exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor.(2) Autorizațiile prevăzute la alin. (1) se acordă pentru următoarele activități:a) montarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, tip I;b) exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, tip II;c) montarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum, tip III;d) exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum, tip IV.(3) Pentru fiecare activitate prevăzută la alin. (2) se acordă autorizație distinctă.  +  Articolul 2Prezentul regulament se aplică persoanelor juridice cărora li se acordă, modifică, suspendă, refuză ori retrag autorizațiile pentru desfășurarea activităților prevăzute la art. 1 alin. (2).  +  Articolul 3Prezentul regulament stabilește procedura de acordare ori refuz al acordării, modificare, suspendare și retragere a autorizațiilor pentru montarea, punerea în funcțiune, repararea și exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor, termenele și condițiile de acordare, diferențiate pe categorii de activități.  +  Articolul 4(1) Termenii utilizați în prezentul regulament sunt definiți în cuprinsul Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare, și în cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) În sensul prevederilor prezentului regulament, abrevierile și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) ANRSC - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;b) beneficiar - asociație de proprietari/asociație de chiriași, aferentă unuia sau mai multor condominii ori proprietarul condominiului/condominiilor, parte contractantă în cadrul unui contract încheiat cu un titular de autorizație pentru montarea și/sau exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și/sau apă caldă de consum;c) documentație tehnică - document sau set de documente emis de producător și redactat în limba română, care însoțește repartitorul de costuri și care conține cel puțin informații despre denumirea acestuia, denumirea și/sau marca producătorului, durata medie de utilizare, principalele caracteristici tehnice și calitative, instrucțiuni de instalare și întreținere, precum și instrucțiuni de utilizare;d) exploatare - ansamblu de acțiuni pentru supravegherea funcționării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire sau apă caldă de consum, precum și pentru calcularea, repartizarea, emiterea și transmiterea tabelelor centralizatoare cu consumurile individuale de energie termică;e) montare - ansamblu de operații și lucrări de instalare, încorporare, asamblare, aplicare, sigilare, etichetare, punere în funcțiune, întreținere și reparare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire sau apă caldă de consum; între armăturile ce compun sistemele de repartizare a costurilor pentru încălzire se regăsesc în mod obligatoriu robinete pentru reglaj termostatic;f) ONRC - Oficiul Național al Registrului Comerțului;g) solicitant - persoană juridică de drept public sau de drept privat cu capital public, privat sau mixt, care depune la ANRE o cerere în vederea acordării, modificării sau retragerii unei autorizații, în condițiile prezentului regulament;h) titular de autorizație - persoană juridică deținătoare a unei autorizații de tip I, II, III sau IV.  +  Articolul 5Persoanele juridice înregistrate în alte state pot solicita autorizații, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, numai dacă au stabilit în România, în condițiile legii, un sediu secundar pentru întreaga durată de valabilitate a autorizației, necesar desfășurării activităților.  +  Articolul 6Autorizațiile se acordă următoarelor categorii de solicitanți:a) societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective.  +  Articolul 7Nu pot primi autorizații solicitanții care se află în procedura falimentului.  +  Articolul 8Durata de valabilitate a autorizațiilor este de 5 ani.  +  Capitolul II Procedura de solicitare și acordare a autorizațiilor  +  Secţiunea 1 Solicitarea autorizațiilor  +  Articolul 9(1) Pentru obținerea fiecărui tip de autorizație, solicitantul înregistrează la ANRE o cerere, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1.(2) La înregistrarea cererii, solicitantul achită tariful de analiză, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.(3) În situația în care se constată că suma aferentă tarifului de analiză nu a fost virată în contul ANRE, în conformitate cu prevederile alin. (2), cererea se înregistrează cu caracter de corespondență și nu se supune procesului de analiză.(4) Cererea se clasează dacă în termen de 10 zile de la data înregistrării acesteia tariful de analiză nu a fost încasat, ANRE notificând solicitantul în acest sens.(5) Solicitantul poate relua demersurile de obținere a autorizației pe baza unei noi cereri; ANRE poate lua în considerare în analiza noii cereri documentele anexate cererii clasate, pe baza unei declarații pe propria răspundere a reprezentantului legal cu privire la faptul că acestea nu au suferit modificări.  +  Articolul 10Autorizațiile prevăzute la art. 1 alin. (2) se acordă în baza cererii prevăzute la art. 9, precum și a următoarelor documente comune:a) certificatul constatator emis de ONRC cu cel mult 30 de zile înainte de data înregistrării la ANRE, în exemplar original sau în copie certificată pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal al solicitantului sau raportul de furnizare informații emis prin serviciul Infocert de către ONRC, care să cuprindă informații de identificare ale solicitantului, denumirea, adresa sediului social, codul unic de înregistrare, numărul de ordine în registrul comerțului, starea solicitantului, forma de organizare, durata de constituire, capitalul social, asociații/acționarii solicitantului, persoana/persoanele împuternicită(e) să reprezinte solicitantul, domeniile de activitate ale solicitantului care să conțină domeniul de activitate pentru care se solicită autorizația, sucursale/ subunități/filiale, sedii secundare/puncte de lucru din România, condamnări pentru fapte penale, punere sub interdicție, instituire a curatelei, insolvență, faliment, lichidare, reorganizare judiciară sau alte documente similare emise de autorități competente, care să conțină aceste informații;b) regulamentul de organizare și funcționare, manualul de asigurare a calității sau orice documente similare în extras și în copie, din care să rezulte atribuțiile și responsabilitățile compartimentelor angajate în desfășurarea activității pentru care se solicită autorizația.  +  Articolul 11Cererea privind acordarea autorizației pentru montarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire tip I este însoțită de documentele prevăzute la art. 10, precum și de următoarele documente specifice:a) declarație de conformitate emisă de producător în condițiile legii, în copie, care atestă conformitatea repartitoarelor de costuri pentru încălzire utilizate cu cerințele prevăzute de legislația aplicabilă în domeniu;b) documentația tehnică pentru fiecare dintre tipurile de repartitoare de costuri pentru încălzire ce fac obiectul cererii, în copie;c) lista lucrărilor de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire contractate în ultimii 5 ani, în derulare și/sau finalizate, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2; fac excepție solicitanții aflați la prima autorizare;d) lista cuprinzând structura personalului implicat în activitatea pentru care se solicită autorizația, pe specialități; lista cuprinde cel puțin un instalator pentru instalații de încălzire; se anexează documente care să ateste calificarea personalului implicat în activitate, în copie, cel puțin pentru instalator;e) lista cu dotările tehnico-materiale alocate pentru prestarea activității pentru care se solicită autorizația, cu precizarea dreptului de proprietate sau de folosință instituit în favoarea solicitantului; se anexează documente justificative privind dreptul de proprietate sau de folosință, în copie; lista cuprinde cel puțin: echipamente pentru determinarea poziției de fixare a repartitoarelor și montarea elementelor de fixare pe radiator, în conformitate cu instrucțiunile de instalare ale producătorului, dispozitive de programare a repartitoarelor, precum și scule și echipamente specifice pentru montarea robinetelor pentru reglaj termostatic.  +  Articolul 12Cererea privind acordarea autorizației pentru exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire tip II este însoțită de documentele prevăzute la art. 10, precum și de următoarele documente specifice:a) documentația tehnică pentru fiecare dintre tipurile de repartitoare de costuri pentru încălzire ce fac obiectul cererii, în copie;b) manualul de utilizare sau instrucțiuni de utilizare ale programului de calcul specializat pentru repartizarea costurilor de energie termică pentru încălzire, adaptat pentru condițiile din România, cu respectarea legislației aplicabile, în copie; în cazul în care solicitantul deține o licență pentru utilizarea programului de calcul, prezintă inclusiv dovada achiziționării acesteia, în copie;c) lista lucrărilor contractate în ultimii 5 ani, de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, în derulare și/sau finalizate, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2; fac excepție solicitanții aflați la prima autorizare;d) lista cuprinzând structura personalului implicat în activitatea pentru care se solicită autorizația, pe specialități; lista cuprinde cel puțin un angajat care deține competențe digitale; se anexează documente care să ateste calificarea personalului implicat în activitate, în copie, cel puțin pentru angajatul cu competențe digitale;e) lista cu dotările tehnico-materiale alocate pentru prestarea activității pentru care se solicită autorizația, cu precizarea dreptului de proprietate sau de folosință instituit în favoarea solicitantului; se anexează documente justificative privind dreptul de proprietate sau de folosință, în copie; lista cuprinde cel puțin: instrument sau aplicație pentru determinarea factorilor de amplasare față de punctele cardinale, dispozitive de citire de la distanță a repartitoarelor de costuri, după caz și echipament informatic pe care poate rula programul de calcul specializat.  +  Articolul 13Cererea privind acordarea autorizației pentru montarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum tip III este însoțită de documentele prevăzute la art. 10, precum și de următoarele documente specifice:a) declarație de conformitate emisă de producător în condițiile legii, în copie, care atestă conformitatea repartitoarelor de costuri pentru apă caldă de consum utilizate cu cerințele prevăzute de legislația aplicabilă în domeniu;b) documentația tehnică pentru fiecare dintre tipurile de repartitoare de costuri pentru apă caldă de consum ce fac obiectul cererii, în copie;c) lista lucrărilor de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum contractate în ultimii 5 ani, în derulare și/sau finalizate, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2; fac excepție solicitanții aflați la prima autorizare;d) lista cuprinzând structura personalului implicat în activitatea pentru care se solicită autorizația, pe specialități; lista cuprinde cel puțin un instalator pentru instalații sanitare; se anexează documente care să ateste calificarea personalului implicat în activitate, în copie, cel puțin pentru instalator;e) lista cu dotările tehnico-materiale alocate pentru prestarea activității pentru care se solicită autorizația, cu precizarea dreptului de proprietate sau de folosință instituit în favoarea solicitantului; se anexează documente justificative privind dreptul de proprietate sau de folosință, în copie; lista cuprinde cel puțin: scule și/sau echipamente pentru montarea repartitoarelor de costuri pentru apa caldă de consum.  +  Articolul 14Cererea privind acordarea autorizației pentru exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum tip IV este însoțită de documentele prevăzute la art. 10, precum și de următoarele documente specifice:a) documentația tehnică pentru fiecare dintre tipurile de repartitoare de costuri pentru apă caldă de consum ce fac obiectul cererii, în copie;b) manualul de utilizare sau instrucțiuni de utilizare ale programului de calcul specializat pentru repartizarea costurilor de energie termică pentru apă caldă de consum, adaptat pentru condițiile din România, cu respectarea legislației aplicabile, în copie; în cazul în care solicitantul deține o licență pentru utilizarea programului de calcul, prezintă inclusiv dovada achiziționării acesteia, în copie;c) lista lucrărilor de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru apa caldă de consum contractate în ultimii 5 ani, în derulare și/sau finalizate, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2; fac excepție solicitanții aflați la prima autorizare;d) lista cuprinzând structura personalului implicat în activitatea pentru care se solicită autorizația, pe specialități; lista cuprinde cel puțin un angajat care deține competențe digitale; se anexează documente care să ateste calificarea personalului implicat în activitate, în copie, cel puțin pentru angajatul cu competențe digitale;e) lista cu dotările tehnico-materiale alocate pentru prestarea activității pentru care se solicită autorizația, cu precizarea dreptului de proprietate sau de folosință instituit în favoarea solicitantului; se anexează documente justificative privind dreptul de proprietate sau de folosință, în copie; lista cuprinde cel puțin: dispozitive de citire de la distanță a repartitoarelor de costuri, după caz și echipament informatic pe care poate rula programul de calcul specializat.  +  Articolul 15(1) ANRE poate solicita precizări, completări sau prezentarea integrală a unuia ori a mai multor documente dintre cele prevăzute la art. 10-14, precum și prezentarea acestora în format electronic.(2) ANRE poate solicita, în condițiile legii, copii/extrase de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituțiile publice sau organele de specialitate ale administrației publice centrale, în baza consimțământului expres al solicitantului.(3) În cazuri bine justificate, ANRE analizează caracterul complet al documentației transmise de solicitant în raport cu documente care sunt similare prin conținut sau efecte celor prevăzute de prezentul regulament.  +  Secţiunea a 2-a Soluționarea cererii  +  Articolul 16(1) Documentele depuse de solicitant în vederea acordării autorizației sunt analizate de ANRE, prin Comisia de autorizare, numită prin decizie a președintelui ANRE, care propune:a) acordarea sau refuzul acordării autorizației;b) modificarea autorizației;c) suspendarea autorizației;d) retragerea autorizației;e) eliberarea duplicatului autorizației.(2) În situația în care documentele depuse de solicitant nu sunt conforme prezentului regulament, ANRE transmite solicitantului, în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea cererii, o adresă prin care i se aduce la cunoștință obligația de a face completări și/sau clarificări.(3) Solicitantul este obligat să transmită completările și/sau clarificările solicitate de ANRE în termen de maximum 30 de zile de la primirea adresei prevăzute la alin. (2).(4) În cazul în care solicitantul nu transmite completările și/sau clarificările solicitate de ANRE în termenul prevăzut la alin. (3) sau în cazul în care în termen de 90 de zile de la data înregistrării cererii documentația transmisă nu este completă, aceasta se clasează, ANRE notificând în acest sens solicitantul.(5) Solicitantul poate relua demersurile de obținere a autorizației, în condițiile prevăzute la art. 9 alin. (5).  +  Articolul 17(1) În procesul de analiză a documentației, în funcție de calitatea și complexitatea informațiilor prezentate de solicitant, ANRE are dreptul:a) să convoace la sediul ANRE ori să organizeze ședințe online cu reprezentanții legali ai solicitantului sau persoanele împuternicite de către aceștia, pentru a clarifica aspecte referitoare la documentele depuse;b) să verifice la fața locului situația/documentele existentă/ existente, prin intermediul reprezentanților săi împuterniciți; concluziile și/sau constatările rezultate din aceste verificări se înscriu într-un proces-verbal care se încheie între reprezentanții ANRE și cei ai solicitantului;c) să solicite orice alte documente a căror obligație de prezentare rezultă din actele normative ulterioare prezentului regulament sau a căror verificare este necesară în vederea clarificării informațiilor cuprinse în documentația depusă de solicitant.(2) Termenul prevăzut la art. 16 alin. (2) se decalează în mod corespunzător în situația în care se aplică prevederile alin. (1).  +  Articolul 18(1) După finalizarea procesului de analiză a documentației depuse de solicitant, Comisia de autorizare întocmește un raport prin care se propune modul de soluționare a cererii; după caz, se comunică solicitantului înștiințarea de plată aferentă tarifului de acordare.(2) După ce suma aferentă tarifului de acordare a fost încasată în contul ANRE, raportul se înaintează președintelui ANRE în vederea aprobării sau a respingerii propunerii.(3) ANRE decide motivat asupra acordării sau a refuzului de acordare a autorizației, în termen de maximum 30 de zile de la data la care documentația este completă.(4) Acordarea sau refuzul acordării autorizației se face prin decizie a președintelui ANRE; decizia se comunică în scris titularului și se publică pe pagina de internet a ANRE.(5) Autorizația se întocmește în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3.(6) Autorizațiile emise se înscriu într-un registru de evidență elaborat sub formă tabelară, care se publică pe pagina de internet www.anre.ro și este actualizat periodic.(7) Registrul de evidență prevăzut la alin. (5) cuprinde următoarele date și informații:a) denumirea titularului;b) adresa sediului social al titularului;c) numărul și data eliberării autorizației/autorizațiilor, tipul și data expirării acestora;d) date de contact ale titularului, precum adresă de corespondență, telefon, fax, e-mail;e) tipul de repartitoare de costuri pentru încălzire, respectiv pentru apă caldă de consum utilizate, pentru care este valabilă autorizația;f) starea autorizației.  +  Articolul 19La acordarea sau la refuzul de acordare a autorizației se iau în considerare, după caz, următoarele elemente rezultate din analizarea documentelor transmise de solicitant:a) caracterul complet al documentației;b) existența în domeniul de activitate al solicitantului a activității/activităților pentru care se solicită autorizația;c) existența unui cadru tehnic și profesional, inclusiv asigurarea personalului calificat și a dotărilor tehnico-materiale, care să permită solicitantului îndeplinirea condițiilor de valabilitate asociate autorizației.  +  Articolul 20(1) Autorizația este valabilă împreună cu condițiile de valabilitate asociate, care sunt parte integrantă a acesteia și care conțin:a) obiectul autorizației; b) date de identificare ale titularului;c) durata de valabilitate a autorizației;d) componența sistemelor de repartizare a costurilor pentru care este valabilă autorizația.(2) Condițiile-cadru de valabilitate asociate autorizațiilor sunt prevăzute în anexa nr. 4 și se aprobă pentru fiecare autorizație în parte, prin decizia de acordare a autorizației.(3) Pe toată durata de valabilitate a autorizației, titularul are drepturile și obligațiile specifice tipului de autorizație deținut și prevăzute în anexele nr. 5-8, după caz.  +  Articolul 21Autorizațiile pot fi ridicate de la sediul ANRE de către reprezentantul legal al titularului, angajații titularului care prezintă o împuternicire în acest sens, semnată de reprezentantul legal al titularului sau orice altă persoană care prezintă o împuternicire notarială sau avocațială, întocmită în condițiile legii; autorizațiile pot fi ridicate și prin intermediul serviciilor poștale de curierat, achitate de către titular, situație în care ANRE nu își asumă răspunderea pentru o eventuală deteriorare sau pierdere.  +  Capitolul III Modificarea autorizației și a condițiilor de valabilitate asociate acesteia  +  Articolul 22(1) La cererea titularului sau din proprie inițiativă, ANRE poate decide, în conformitate cu prevederile legale, asupra modificării autorizațiilor în următoarele situații:a) în cazul unor modificări ale statutului titularului de autorizație determinate de schimbarea formei juridice, schimbarea denumirii sau schimbarea sediului acestuia, respectiv în cazul modificării altor date de identificare ale titularului de autorizație care sunt înscrise în autorizație;b) când se impune actualizarea condițiilor de valabilitate asociate autorizației ca urmare a modernizării repartitoarelor de costuri în vederea citirii de la distanță ori ca urmare a includerii sau a eliminării unor repartitoare de costuri;c) în cazul în care survin unele modificări legislative sau schimbări ale circumstanțelor de la data eliberării autorizației sau evenimente care afectează substanțial desfășurarea activităților care fac obiectul autorizației.(2) ANRE poate decide modificarea autorizației, în conformitate cu prevederile legale, în cazul unor modificări ale statutului titularului de autorizație determinate de fuziune/ divizare/transformare, precum și în cazul oricărui transfer de active sau alte operațiuni în urma cărora activele corporale destinate activităților ce fac obiectul autorizației vor aparține altui/altor operator/operatori economic/economici, titular/titulari de autorizație de același tip cu a operatorului de la care le-a preluat.  +  Articolul 23(1) Situațiile prevăzute la art. 22 alin. (1) sunt notificate ANRE de către titularii de autorizații, în termen de maximum 30 de zile de la apariția acestora, notificarea fiind însoțită de cererea de modificare a autorizației, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1.(2) Situațiile prevăzute la art. 22 alin. (2) sunt notificate ANRE cu cel puțin 120 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operațiunea de divizare/fuziune/transformare, potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularilor de autorizații, care se transmit în copie, anexate cererii de modificare întocmite în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1.(3) Efectuarea operațiunilor prevăzute la art. 22 alin. (2) conduce, după caz, la modificarea sau retragerea autorizației și/sau la acordarea unei autorizații noi; ANRE comunică titularului autorizației modalitatea prin care va fi soluționată situația creată ca urmare a punerii în aplicare a intenției notificate de titularul autorizației, decizia producând efecte de la data fuziunii/divizării/transformării.(4) Cererea de modificare a autorizației este însoțită, după caz, de următoarele documente:a) documentul prevăzut la art. 10 lit. a), pentru situațiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a);b) documentele prevăzute la art. 10 lit. a), precum și la art. 11 lit. a), b) și e), la art. 12 lit. a), b) și e), la art. 13 lit. a), b) și e) sau la art. 14 lit. a), b) și e), după caz, pentru situația prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. b);c) orice documente justificative, pentru situația prevăzută la art. 22 alin. (1) lit. c), când schimbările circumstanțelor nu sunt de natură legislativă.(5) La înregistrarea cererii de modificare a autorizației se iau în considerare prevederile art. 9 alin. (2)-(5).  +  Articolul 24(1) Modificarea autorizațiilor din inițiativa ANRE se face cu respectarea egalității de tratament a titularilor și în raport cu natura situației care a determinat modificarea, în situațiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. c) care presupun schimbări de natură legislativă.(2) În situația prevăzută la alin. (1), ANRE nu percepe tarif de modificare a autorizațiilor.  +  Articolul 25(1) ANRE analizează cererea de modificare și documentele anexate acesteia în conformitate cu prevederile art. 16 și 17, luând în considerare criteriile prevăzute la art. 19, după caz.(2) După finalizarea procesului de analiză, ANRE întocmește un raport prin care se propune modul de soluționare a cererii și, după caz, comunică solicitantului înștiințarea de plată aferentă tarifului de modificare.(3) După ce suma aferentă tarifului de modificare a fost încasată în contul ANRE, raportul se înaintează președintelui ANRE în vederea aprobării sau a respingerii.(4) ANRE decide motivat asupra modificării sau a refuzului de modificare a autorizației, în termen de maximum 30 de zile de la data la care documentația este considerată completă.(5) Modificarea sau refuzul modificării autorizației se face prin decizie a președintelui ANRE; decizia se comunică în scris titularului și se publică pe pagina de internet a ANRE.(6) La modificarea autorizației ANRE eliberează solicitantului, după caz, formular de autorizație nou și/sau condiții de valabilitate asociate autorizației actualizate.(7) Documentele prevăzute la alin. (6) pot fi ridicate de la ANRE în condițiile art. 21.  +  Articolul 26Până la modificarea autorizației, titularul are dreptul să desfășoare activitățile ce fac obiectul autorizației existente, dar nu mai mult de 90 de zile de data apariției situației care a generat necesitatea modificării.  +  Capitolul IV Procedura de suspendare și de retragere a autorizațiilor  +  Articolul 27(1) În caz de neîndeplinire de către titularul autorizației a obligațiilor sale legale, precum și în caz de nerespectare a condițiilor de valabilitate asociate autorizației, constatate de ANRE din oficiu ori la sesizarea unor terți sau la notificarea de către titular, ANRE aplică măsurile prevăzute la alin. (2) sau (3), după caz.(2) În cazul în care neîndeplinirea sau nerespectarea obligațiilor nu este imputabilă titularului de autorizație, ANRE dispune, după caz:a) acordarea unui termen de conformare de maximum 3 luni titularului autorizației respective, în cazul în care situația creată se poate remedia, sub sancțiunea suspendării ulterioare a autorizației;b) retragerea autorizației, în cazul în care situația creată este iremediabilă.(3) În cazul în care neîndeplinirea sau nerespectarea obligațiilor este imputabilă titularului de autorizație, ANRE dispune, după caz:a) suspendarea autorizației, pe o perioadă stabilită, pentru remedierea situației create, dacă aceasta este remediabilă;b) retragerea autorizației, în cazul în care situația creată este iremediabilă.(4) În situația prevăzută la alin. (3) lit. a), dacă activitatea titularului autorizației afectează semnificativ interesele beneficiarilor, ANRE poate decide acordarea unui termen de conformare de maximum 3 luni titularului autorizației respective anterior suspendării.(5) După finalizarea procesului de analiză, ANRE întocmește un raport prin care se propune modul de soluționare.(6) Suspendarea și retragerea autorizației se aprobă prin decizie a președintelui ANRE și produce efecte de la data stabilită de ANRE în cuprinsul acesteia; decizia se comunică titularului și se publică pe pagina de internet a ANRE.(7) În cazul încetării motivelor care au condus la suspendarea autorizației, ANRE emite o decizie de încetare a suspendării, care produce efecte la data stabilită de ANRE în cuprinsul acesteia.(8) Suspendarea autorizației poate fi integrală sau parțială, pentru un anumit tip de repartitor de costuri pentru încălzire sau apă caldă de consum.(9) Titularul autorizației are obligația să notifice beneficiarii și compartimentul energetic înființat în cadrul autorității administrației publice locale aferente unității administrativ-teritoriale pe raza căreia titularul își desfășoară activitatea asupra deciziei de suspendare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care aceasta produce efecte.  +  Articolul 28(1) Pe lângă situațiile prevăzute la art. 27, ANRE retrage titularului autorizația în următoarele cazuri:a) la cererea motivată, transmisă de titularul autorizației; în acest caz, retragerea are loc numai după confirmarea îndeplinirii obligațiilor către ANRE;b) în cazul înstrăinării activelor titularului care conduce la imposibilitatea desfășurării activității pentru care a fost acordată autorizația;c) în cazul incapacității sau falimentului titularului, stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă;d) ca rezultat al unei contestații referitoare la acordarea autorizației, care a fost soluționată favorabil;e) la desființarea sediului secundar din România, în cazul persoanelor juridice străine, în perioada de valabilitate a autorizației.(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), cererea este însoțită de lista lucrărilor contractate de montare și/sau de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și/sau apă caldă de consum, aflate în derulare, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2.(3) ANRE analizează cererea de retragere și documentele anexate acesteia în conformitate cu prevederile art. 16 și 17, luând în considerare criteriile prevăzute la art. 19, după caz.(4) ANRE decide motivat asupra retragerii sau refuzului de retragere a autorizației, în termen de maximum 30 de zile de la data la care documentația este considerată completă.(5) Titularul autorizației este obligat să notifice ANRE situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) în termen de 8 zile de la apariția acestora ori de la data la care hotărârea judecătorească a rămas definitivă.(6) Titularul autorizației este obligat să notifice ANRE situația prevăzută la alin. (1) lit. b), cu cel puțin 90 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operațiunea.(7) În cazul în care retragerea autorizației se face din inițiativa ANRE, aceasta se notifică titularului cu cel puțin 30 de zile înainte.(8) În cazul în care, cu cel puțin 10 zile înainte de data intrării în vigoare a deciziei de retragere, motivele care au condus la retragerea autorizației încetează, ANRE poate emite o decizie de revocare a deciziei de retragere a autorizației.  +  Articolul 29(1) Pe perioada suspendării autorizației încetează, integral sau parțial, drepturile și obligațiile conferite titularului prin autorizație.(2) În cazul retragerii autorizației încetează toate drepturile și obligațiile conferite titularului prin autorizație.  +  Capitolul V Căi de comunicare  +  Articolul 30(1) Cererile și documentele prevăzute de prezentul regulament se comunică la ANRE în una dintre următoarele forme:a) pe suport hârtie, transmis/depus la registratura ANRE;b) prin intermediul poștei electronice, la adresa anre@anre.ro;c) pe suport digital de tipul CD/DVD/memorie externă USB, transmis/depus la registratura ANRE;d) prin încărcare pe portalul ANRE;e) prin încărcare pe platforma punctului de contact unic electronic (PCUe).(2) Cererile și documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în limba română și în exemplar original, asumat prin semnătură de către reprezentantul legal, cu excepția celor pentru care se specifică altfel; documentele solicitate în exemplar original și depuse în format electronic se certifică cu semnătură electronică.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), documentele emise într-o altă limbă sunt depuse în copie, împreună cu traducerea legalizată a acestora, cu respectarea prevederilor convențiilor la care România este parte; documentele care nu pot fi traduse legalizat, conform legii, sunt prezentate împreună cu traducerea autorizată a acestora.  +  Capitolul VI Supravegherea activității titularilor de autorizații  +  Articolul 31Autoritatea competentă urmărește activitatea persoanelor juridice autorizate care montează și exploatează sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum în imobile de tip condominiu și desfășoară activități de control în vederea constatării, notificării și sancționării abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al ANRE, în condițiile legii.  +  Articolul 32(1) Titularii autorizațiilor au obligația să transmită anual ANRE un raport de activitate întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 9; raportul se transmite până la data de 30 aprilie a anului curent pentru activitatea desfășurată în perioada: 1 aprilie a anului anterior datei de raportare și 31 martie a anului de raportare.(2) Raportul este însoțit de documente care să ateste că titularii de autorizații au comunicat beneficiarilor de repartitoare de costuri cu care au încheiat contracte informări cu privire la:a) faptul că până la 1 ianuarie 2027 contoarele și repartitoarele de costuri pentru energia termică care nu pot fi citite de la distanță, dar care au fost deja instalate se modernizează, astfel încât să poată fi citite de la distanță, sau se înlocuiesc cu dispozitive care pot fi citite de la distanță;b) atingerea duratei medii de utilizare a repartitoarelor de costuri, atunci când se impune, și posibilele implicații în exploatarea acestora după această dată.  +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 33(1) Realizarea de activități de montare și/sau exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum în imobile de tip condominiu de către persoane fizice sau juridice care nu dețin autorizație corespunzătoare tipului de activități desfășurate este interzisă și se sancționează în conformitate cu prevederile legale aplicabile.(2) Titularul are obligația de a desfășura activitatea de montare/exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor în cadrul organizării proprii, fără a putea subcontracta sau externaliza unor terți activitatea/activitățile ce face/fac obiectul autorizației și fără a putea transfera către aceștia drepturile și obligațiile ce îi revin conform autorizației.  +  Articolul 34Autorizațiile nu pot fi transferate; orice transfer efectuat este nul de drept și determină retragerea imediată a autorizației.  +  Articolul 35Titularul autorizației este obligat să notifice ANRE, cu cel puțin 90 de zile înainte, intenția de a înceta desfășurarea activităților care fac obiectul autorizației; titularii autorizațiilor tip II și IV notifică inclusiv compartimentul energetic înființat în cadrul autorității administrației publice locale aferente unității administrativ-teritoriale pe raza căreia titularul își desfășoară activitatea.  +  Articolul 36(1) În cazul pierderii sau distrugerii autorizației, titularul acesteia publică un anunț în acest sens într-o publicație de circulație națională, având totodată dreptul de a solicita ANRE eliberarea unui duplicat.(2) În vederea eliberării duplicatului, solicitantul depune o cerere în acest sens, însoțită de extras din publicația de circulație națională cuprinzând anunțul privind pierderea ori distrugerea autorizației, și achită tariful de emitere a duplicatului.  +  Articolul 37În situația radierii titularului de autorizație, decizia de acordare a autorizației, precum și eventualele decizii de modificare a autorizației respective își încetează de drept efectele.  +  Articolul 38Tarifele prevăzute de prezentul regulament se aprobă prin ordin al președintelui ANRE.  +  Articolul 39Cererile privind acordarea, modificarea ori retragerea autorizațiilor, depuse la ANRE și nefinalizate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, se analizează în conformitate cu prevederile acestuia.  +  Articolul 40(1) Titularii autorizațiilor pentru montarea și exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor eliberate anterior intrării în vigoare a prezentului regulament au obligația de a respecta drepturile și obligațiile prevăzute în prezentul regulament și corespunzătoare tipului de autorizație deținut.(2) În sensul celor stipulate la alin. (1), orice prevederi contrare prezentului regulament, cuprinse în condițiile de valabilitate asociate autorizațiilor, își încetează aplicabilitatea de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.  +  Articolul 41Deciziile ANRE emise în conformitate cu prevederile prezentului regulament pot fi atacate la Curtea de Apel București, Secția de contencios administrativ, în condițiile legii.  +  Articolul 42(1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenție și se sancționează conform dispozițiilor legale aplicabile.(2) Neîndeplinirea și/sau îndeplinirea necorespunzătoare de către titularii autorizațiilor a obligațiilor impuse de legislația specifică nu atrag/nu atrage răspunderea penală, civilă, contravențională, administrativă sau materială a ANRE; acordarea autorizațiilor de către ANRE nu conduce la transferul responsabilităților de la titularii acestora la ANRE și nici nu îi exonerează pe aceștia de obligațiile ce le revin.(3) Aplicarea și/sau plata oricărei amenzi contravenționale nu limitează în niciun fel dreptul ANRE de a suspenda/retrage autorizația în condițiile prezentului regulament.  +  Articolul 43Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1la regulament
  Cerere pentru acordarea/modificarea autorizației
  - Model -
  Către: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul EnergieiDomnule președinte,Subsemnatul .........................................., în calitate de reprezentant legal al persoanei juridice ........................................, (prenumele și numele) (denumirea)înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. de ordine*) J..../...../......., având codul unic de înregistrare/codul de înregistrare fiscală ..................., cu sediul social în ...............................(denumirea comunei/orașului/municipiului, strada nr. , județul, codul poștal).........................., nr. telefon ........, *) Se completează după caz.nr. fax .........., adresa de e-mail ....................... și contul ..................(specificația/numărul de cont/ROL) ................., deschis la Banca ............... (denumirea băncii comerciale).............., (specificația/numărul de cont/ROL) (denumirea băncii comerciale)sucursala .........................(denumirea/localizarea sucursalei unde este deschis contul)...................................,solicit acordarea/modificarea autorizației pentru**):**) Se completează după caz, marcând cu litera „X“ căsuța corespunzătoare tipului de autorizație ce face obiectul cererii.[ ] montarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, tip I;[ ] exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, tip II;[ ] montarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum, tip III;[ ] exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum, tip IV.Autorizația/Modificarea autorizației se solicită pentru sistemele de repartizare a costurilor având în componență repartitoare de costuri cu denumirea comercială:.............................................................................................Vă aduc la cunoștință că informații suplimentare și clarificări referitoare la cerere și documentele anexate acesteia pot fi solicitate persoanei de contact ..........(prenumele și numele)........... la nr. de telefon ........, respectiv e-mail ............ .Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declarații, certific pe propria răspundere veridicitatea și autenticitatea tuturor documentelor anexate cererii, inclusiv conformitatea cu originalul a documentelor prezentate în copie.Totodată, declar pe propria răspundere următoarele: – am luat cunoștință de faptul că datele cu caracter personal din prezenta cerere și din documentele care o însoțesc vor fi prelucrate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;– sunt de acord cu înscrierea datelor de identificare ale persoanei juridice pe care o reprezint în registrul de evidență a autorizațiilor, publicat pe pagina de internet a ANRE;– persoana juridică pe care o reprezint își va desfășura activitatea cu respectarea legislației aplicabile protecției sănătății și siguranței publice.În susținerea cererii, anexez următoarele documente:1. …................................…2. …................................…Data ...............
  Reprezentant legal,
  ...............................................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura
  ................
   +  Anexa nr. 2la regulament
  Lista lucrărilor de montare și/sau de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor
  pentru încălzire și/sau apă caldă de consum, contractate în ultimii 5 ani, în derulare și/sau finalizate*)
  Nr. crt.Contracte încheiateBeneficiar
  Număr contractDataFaza**)Adresa asociației de proprietari/chiriașiTip repartitor de costuriCantitate, în bucăți
  În derulareFinalizat
  *) Se adaptează titlul în conformitate cu tipul de autorizație solicitat și se prezintă informațiile aferente.**) Se marchează cu „X“ căsuța corespunzătoare.Data ................
  Reprezentant legal,
  .......................................................
  (numele și prenumele în clar)
  Semnătura
  ........................
   +  Anexa nr. 3la regulament
  Conținutul-cadru al formularului autorizației
  AntetAutoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
  AUTORIZAȚIA Nr. ...............
  pentru montarea/exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, tip ...,
  acordată ................(denumirea persoanei juridice).............., CUI .............. /CIF ................
  Prezenta autorizație este valabilă începând cu data de ................. până la data de ................, în conformitate cu condițiile de valabilitate asociate, care constituie parte integrantă a acesteia.
  Președinte,
  .............................
  Data eliberării
  ...........................
   +  Anexa nr. 4la regulament
  Condiții-cadru de valabilitate asociate autorizațiilor
  A. Condiții de valabilitate asociate autorizației tip I  +  Articolul 1Prezentul document stabilește condițiile în care este valabilă Autorizația nr. ...... pentru montarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, tip I, denumită în continuare autorizație, acordată persoanei juridice ..................(denumirea persoanei juridice)................, cu sediul social în .........., localitatea .............., județul ................., înregistrată în registrul comerțului cu nr. de ordine ............. și având codul unic de înregistrare/codul de înregistrare fiscală ...................... .  +  Articolul 2Autorizația este valabilă până la data de ............. .  +  Articolul 3Autorizația este valabilă pentru sistemele de repartizare a costurilor având în componență repartitoare de costuri cu denumirea comercială: ................ .B. Condiții de valabilitate asociate autorizației tip II  +  Articolul 1Prezentul document stabilește condițiile în care este valabilă Autorizația nr. ...... pentru exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire, tip II, denumită în continuare autorizație, acordată persoanei juridice .................(denumirea persoanei juridice)................., cu sediul social în .........., localitatea .............., județul ............., înregistrată în registrul comerțului cu nr. de ordine ............. și având codul unic de înregistrare/codul de înregistrare fiscală ..... .  +  Articolul 2Autorizația este valabilă până la data de ..... .  +  Articolul 3Autorizația este valabilă pentru sistemele de repartizare a costurilor având în componență repartitoare de costuri cu denumirea comercială: .................... .C. Condiții de valabilitate asociate autorizației tip III  +  Articolul 1Prezentul document stabilește condițiile în care este valabilă Autorizația nr. ....................... pentru montarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum, tip III, denumită în continuare autorizație, acordată persoanei juridice ......................(denumirea persoanei juridice)....................., cu sediul social în .........., localitatea .............., județul ............., înregistrată în registrul comerțului cu nr. de ordine ............. și având codul unic de înregistrare/codul de înregistrare fiscală ........................ .  +  Articolul 2Autorizația este valabilă până la data de ................... .  +  Articolul 3Autorizația este valabilă pentru sistemele de repartizare a costurilor având în componență repartitoare de costuri cu denumirea comercială: ................ .D. Condiții de valabilitate asociate autorizației tip IV  +  Articolul 1Prezentul document stabilește condițiile în care este valabilă Autorizația nr. .............................. pentru exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum, tip IV, denumită în continuare autorizație, acordată persoanei juridice ..................(denumirea persoanei juridice)...................., cu sediul social în .........., localitatea .............., județul ............., înregistrată în registrul comerțului cu nr. de ordine ............. și având codul unic de înregistrare/codul de înregistrare fiscală ........................ .  +  Articolul 2Autorizația este valabilă până la data de ..... .  +  Articolul 3Autorizația este valabilă pentru sistemele de repartizare a costurilor având în componență repartitoare de costuri cu denumirea comercială: ......................... .
   +  Anexa nr. 5la regulament
  DREPTURI ȘI OBLIGAȚII
  ale titularului autorizației tip I
   +  Capitolul I Drepturi  +  Articolul 1Pe durata de valabilitate a autorizației, titularul are dreptul:a) să comercializeze și să monteze repartitoarele de costuri ce fac obiectul autorizației și robinete pentru reglaj termostatic;b) să factureze și să încaseze contravaloarea serviciilor prestate în baza contractelor încheiate;c) să înceteze desfășurarea activităților care fac obiectul autorizației, cu obligația de a notifica anticipat beneficiarii, conform clauzelor din contractele încheiate;d) să solicite Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, în scris, retragerea autorizației, în situația în care nu mai dorește să continue activitatea autorizată;e) alte drepturi prevăzute de legislația aplicabilă.  +  Capitolul II Obligații  +  Articolul 2(1) Pe toată durata de valabilitate a autorizației, titularul va respecta prevederile legislației aplicabile și ale autorizației, însoțită de condițiile de valabilitate asociate.(2) Titularul are obligația de a participa, la solicitarea ANRE, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor tehnice și comerciale și a altor acte normative din domeniul serviciului de alimentare cu energie termică.  +  Articolul 3Titularul are obligația ca, pe durata de valabilitate a autorizației, să presteze activitățile de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire numai pe baze contractuale, cu respectarea principiilor transparenței și egalității de tratament al clienților, evitând orice discriminare.  +  Articolul 4Pe durata de valabilitate a autorizației, titularul are următoarele obligații cu privire la repartitoarele de costuri care fac obiectul autorizației și la robinetele pentru reglaj termostatic:a) să dețină și să mențină declarațiile de conformitate și documentația tehnică aferente;b) să acorde certificate de garanție, în conformitate cu legislația aplicabilă;c) să asigure postgaranția, în conformitate cu legislația aplicabilă;d) alte obligații prevăzute de legislația aplicabilă.  +  Articolul 5Pe durata de valabilitate a autorizației, titularul are următoarele obligații cu privire la desfășurarea activității de montare a sistemelor de repartizare a costurilor:a) să dețină și să mențină toate documentele prevăzute de legislația aplicabilă, cum ar fi contracte, convenții încheiate cu proprietarii individuali din condominiu, procese-verbale de punere în funcțiune;b) să dețină și să mențină personalul calificat, precum și dotările tehnico-materiale necesare desfășurării în bune condiții a activității;c) înainte de montare, să se asigure că a fost efectuată echilibrarea hidraulică în imobilele de tip condominiu unde s-au efectuat modificări ale instalațiilor interioare de încălzire față de proiectul inițial;d) să întocmească, în condițiile legii, proiectele tehnice aferente lucrărilor contractate și să le predea beneficiarului; e) să respecte instrucțiunile de instalare și întreținere emise de producător;f) să folosească numai sigilii cu serie de identificare unică, serie care va fi trecută în certificatul de garanție;g) să acorde certificate de garanție pentru lucrările executate, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu prevederile contractelor de prestări servicii încheiate;h) să predea proprietarilor individuali din condominiu, în copie, instrucțiunile de utilizare a repartitoarelor de costuri și a robinetelor pentru reglaj termostatic emise de producător;i) să asigure întreținerea din punct de vedere tehnic a sistemelor de repartizare a costurilor montate, cum ar fi repararea acestora, înlocuirea bateriilor și refacerea sigiliilor, în conformitate cu instrucțiunile de întreținere emise de producător;j) alte obligații prevăzute de legislația aplicabilă.  +  Articolul 6Titularul are obligația ca, pe durata de valabilitate a autorizației, să includă în oferta economică transmisă asociațiilor de proprietari/chiriași cel puțin următoarele informații:a) autorizația deținută și condițiile de valabilitate asociate acesteia, în copie, împreună cu drepturile și obligațiile titularului de autorizație prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor pentru montarea, punerea în funcțiune, repararea și exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor, aprobat prin ordin al președintelui ANRE;b) tipul și numărul repartitoarelor de costuri, respectiv ale robinetelor pentru reglaj termostatic ce se propun a se monta; pentru tipurile de robinete pentru reglaj termostatic propuse a se monta se va preciza inclusiv scala de reglaj; în situația în care în ofertă este inclus un tip de repartitor de costuri care nu se regăsește în portofoliul altor titulari de autorizație, se va preciza în mod expres această informație;c) prețurile unitare, defalcate pentru repartitoarele de costuri, respectiv robinetele pentru reglaj termostatic ce se propun a se monta și pentru montajul propriu-zis al acestora;d) perioada de garanție și garanțiile acordate;e) modelul de contract, inclusiv condițiile de suspendare și de reziliere a acestuia de către asociația de proprietari/chiriași.  +  Articolul 7Titularul are obligația de a întocmi și de a transmite anual la ANRE un raport referitor la activitatea ce face obiectul autorizației, la termenul și în condițiile prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor pentru montarea, punerea în funcțiune, repararea și exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor, aprobat prin ordin al președintelui ANRE.  +  Articolul 8Titularul este obligat să informeze ANRE despre:a) modificările statutului determinate de schimbarea formei juridice, schimbarea denumirii sau schimbarea sediului, schimbarea reprezentantului legal, respectiv schimbarea altor date de identificare înscrise în autorizație, în termen de 30 de zile de la producerea acestora;b) modificarea datelor de contact, în termen de 10 zile de la producerea acesteia;c) modificări ale statutului determinate de fuziunea, divizarea, transformarea, cu cel puțin 120 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operațiunea; d) incapacitate sau faliment, în termen de 8 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești;e) desființarea sediului secundar din România, în perioada de valabilitate a autorizației, pentru persoanele juridice străine, cu cel puțin 90 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operațiunea;f) orice alte schimbări ale circumstanțelor de la data eliberării autorizațiilor, evenimente care afectează ori care conduc la imposibilitatea desfășurării activității ce face obiectul autorizației sau fapte care constituie încălcări ale condițiilor de valabilitate asociate acesteia, indiferent de cauză, în termen de 30 de zile de la depistarea acestora;g) intenția de a înceta desfășurarea activităților care fac obiectul autorizației, cu cel puțin 90 de zile înainte.  +  Articolul 9Titularul are obligația de a pune la dispoziția ANRE informațiile necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității acesteia, respectiv înscrisuri legate de activitățile ce fac obiectul autorizației, în condițiile și cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 10(1) Titularul are obligația de a asigura soluționarea problemelor de orice natură în relațiile cu beneficiarii, inclusiv remedierea defecțiunilor survenite în sistemele de repartizare a costurilor, la solicitarea acestora.(2) Titularul comunică beneficiarului orice schimbare a datelor de contact prin care se asigură comunicarea cu acesta.  +  Capitolul III Interdicția de transfer al autorizației sau de subcontractare a activităților specifice acesteia  +  Articolul 11(1) Titularul are obligația de a desfășura activitatea de montare a sistemelor de repartizare a costurilor în cadrul organizării proprii, fără a putea subcontracta sau externaliza unor terți activitatea/activitățile ce face/fac obiectul autorizației și fără a putea transfera către aceștia drepturile și obligațiile ce îi revin conform autorizației.(2) Titularul nu poate transfera autorizația, orice transfer fiind nul de drept și determinând retragerea imediată a autorizației.  +  Capitolul IV Modificarea autorizației  +  Articolul 12Titularul are obligația de a solicita ANRE modificarea autorizației, în condițiile prevederilor legale aplicabile.  +  Articolul 13Titularul este notificat de către ANRE în cazul modificării autorizației, la inițiativa acesteia, în cazul în care survin unele schimbări ale circumstanțelor existente la data acordării/modificării autorizației, cum ar fi modificări ale cadrului legislativ și de reglementare incident sau în cazul în care survin evenimente care afectează sau care conduc la imposibilitatea desfășurării activității ce face obiectul autorizației.  +  Capitolul V Control și sancțiuni  +  Articolul 14(1) Titularul are obligația de a permite accesul reprezentanților împuterniciți ai ANRE la sediul social și/sau la sediile secundare în care își desfășoară activitatea ce face obiectul autorizației, de a pune la dispoziția acestora, corect și complet, în termenul precizat, datele, informațiile și documentele necesare și de a răspunde convocării acestora, în condițiile legii, pentru desfășurarea în bune condiții a acțiunilor de control.(2) Titularul are obligația de a duce la îndeplinire măsurile de conformare dispuse în urma controlului, la termenele indicate de ANRE, și de a transmite la ANRE documentele care atestă conformarea.(3) Titularul are obligația de a se conforma sancțiunilor contravenționale dispuse de ANRE, în condițiile prevederilor legale aplicabile.  +  Capitolul VI Suspendarea/Retragerea autorizației  +  Articolul 15(1) Titularul are obligația de a întreprinde toate demersurile necesare remedierii situațiilor cu privire la neîndeplinirea sau la nerespectarea obligațiilor ce decurg din autorizație, în vederea evitării suspendării sau a încetării suspendării acesteia, după caz.(2) Titularul are obligația ca, pe perioada de suspendare a autorizației sau în cazul retragerii acesteia, să înceteze desfășurarea activității ce face obiectul autorizației suspendate/retrase.(3) Titularul are obligația să notifice beneficiarii și compartimentul energetic înființat în cadrul autorității administrației publice locale aferente unității administrativ-teritoriale pe raza căreia titularul își desfășoară activitatea asupra deciziei de suspendare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care aceasta produce efecte.  +  Capitolul VII Căi de comunicare  +  Articolul 16(1) Comunicarea cu ANRE se face în scris și în limba română, prin depunere la registratura ANRE a înscrisurilor, prin serviciile poștale sau de curierat ori prin intermediul poștei electronice; înscrisurile se asumă prin semnătură olografă sau prin semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al titularului autorizației sau de către împuternicitul acestuia, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.(2) Titularul autorizației poate solicita ANRE utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondență diferite de cea a sediului social, cu condiția ca respectiva adresă să fie înregistrată ca punct de lucru al societății.
   +  Anexa nr. 6la regulament
  DREPTURI ȘI OBLIGAȚII
  ale titularului autorizației tip II
   +  Capitolul I Drepturi  +  Articolul 1Pe durata de valabilitate a autorizației, titularul are dreptul:a) să exploateze repartitoarele de costuri ce fac obiectul autorizației;b) să factureze și să încaseze contravaloarea serviciilor prestate în baza contractelor încheiate;c) să înceteze desfășurarea activităților care fac obiectul autorizației, cu obligația de a notifica anticipat beneficiarii, conform clauzelor din contractele încheiate;d) să solicite Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, în scris, retragerea autorizației, în situația în care nu mai dorește să continue activitatea autorizată;e) alte drepturi prevăzute de legislația aplicabilă.  +  Capitolul II Obligații  +  Articolul 2(1) Pe toată durata de valabilitate a autorizației, titularul va respecta prevederile legislației aplicabile și ale autorizației, însoțită de condițiile de valabilitate asociate.(2) Titularul are obligația de a participa, la solicitarea ANRE, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor tehnice și comerciale și a altor acte normative din domeniul serviciului de alimentare cu energie termică.  +  Articolul 3Titularul are obligația ca, pe durata de valabilitate a autorizației, să presteze activitățile de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire numai pe baze contractuale, cu respectarea principiilor transparenței și egalității de tratament al clienților, evitând orice discriminare.  +  Articolul 4Pe durata de valabilitate a autorizației, titularul are următoarele obligații cu privire la repartitoarele de costuri care fac obiectul autorizației și la robinetele pentru reglaj termostatic:a) să dețină și să mențină declarațiile de conformitate și documentația tehnică aferente;b) alte obligații prevăzute de legislația aplicabilă.  +  Articolul 5Pe durata de valabilitate a autorizației, titularul are următoarele obligații cu privire la desfășurarea activității de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor:a) să dețină și să mențină toate documentele prevăzute de legislația aplicabilă, cum ar fi contracte și convenții încheiate cu proprietarii individuali din condominiu;b) să dețină și să mențină personalul calificat, precum și dotările tehnico-materiale necesare desfășurării în bune condiții a activității;c) să dețină și să mențină dreptul de proprietate sau de folosință asupra unui program de calcul specializat pentru repartizarea costurilor de energie termică, adaptat pentru condițiile din România, cu respectarea legislației aplicabile;d) să presteze activitatea doar în acele condominii pentru care a fost determinată suprafața echivalentă termic a corpurilor de încălzire pentru care deține valoarea factorului de evaluare a cuplajului termic definit în legislația aplicabilă; e) să asigure repartizarea costurilor de energie termică și să întocmească și să predea beneficiarilor și proprietarilor individuali din condominiu documentele aferente, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile;f) să respecte instrucțiunile de utilizare a programului de calcul specializat;g) să verifice anual, cu titlu gratuit, repartitoarele de costuri aflate în exploatare cu privire la integritatea părților componente ale acestora, starea sigiliilor și corectitudinea înregistrărilor;h) să notifice beneficiarul în cazul în care constată anomalii în repartizarea cheltuielilor pentru unele apartamente;i) să transmită furnizorului de energie termică informațiile aferente repartizării consumurilor individuale de energie termică de la asociațiile de proprietari sau persoane fizice care au optat pentru preluarea în facturare individuală;j) alte obligații prevăzute de legislația aplicabilă.  +  Articolul 6Titularul are obligația ca, pe durata de valabilitate a autorizației, să includă în oferta economică transmisă asociațiilor de proprietari/chiriași cel puțin următoarele informații:a) autorizația deținută și condițiile de valabilitate asociate acesteia, în copie, împreună cu drepturile și obligațiile titularului de autorizație prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor pentru montarea, punerea în funcțiune, repararea și exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor, aprobat prin ordin al președintelui ANRE;b) costurile de repartizare a consumului de energie termică pentru repartitoarele de costuri ce fac obiectul cererii de ofertă;c) modelul de contract, inclusiv condițiile de suspendare și de reziliere a acestuia de către asociația de proprietari/chiriași.  +  Articolul 7Titularul are obligația de a întocmi și de a transmite anual la ANRE un raport referitor la activitatea ce face obiectul autorizației, la termenul și în condițiile prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor pentru montarea, punerea în funcțiune, repararea și exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor, aprobat prin ordin al președintelui ANRE.  +  Articolul 8Titularul este obligat să informeze ANRE despre:a) modificările statutului determinate de schimbarea formei juridice, schimbarea denumirii sau schimbarea sediului, schimbarea reprezentantului legal, respectiv schimbarea altor date de identificare înscrise în autorizație, în termen de 30 de zile de la producerea acestora;b) modificarea datelor de contact, în termen de 10 zile de la producerea acesteia;c) modificări ale statutului determinate de fuziunea, divizarea, transformarea, cu cel puțin 120 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operațiunea; d) incapacitate sau faliment, în termen de 8 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești;e) desființarea sediului secundar din România, în perioada de valabilitate a autorizației, pentru persoanele juridice străine, cu cel puțin 90 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operațiunea;f) orice alte schimbări ale circumstanțelor de la data eliberării autorizațiilor, evenimente care afectează ori care conduc la imposibilitatea desfășurării activității ce face obiectul autorizației sau fapte care constituie încălcări ale condițiilor de valabilitate asociate acesteia, indiferent de cauză, în termen de 30 de zile de la depistarea acestora;g) intenția de a înceta desfășurarea activităților care fac obiectul autorizației, cu cel puțin 90 de zile înainte; intenția se comunică inclusiv compartimentului energetic înființat în cadrul autorității administrației publice locale aferente unității administrativ-teritoriale pe raza căreia titularul își desfășoară activitatea.  +  Articolul 9 Titularul are obligația de a pune la dispoziția ANRE informațiile necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității acesteia, respectiv înscrisuri legate de activitățile cefac obiectul autorizației, în condițiile și cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 10(1) Titularul are obligația de a asigura soluționarea problemelor de orice natură în relațiile cu beneficiarii, la solicitarea acestora.(2) Titularul comunică beneficiarilor orice schimbare a datelor de contact prin care se asigură comunicarea cu aceștia.  +  Capitolul III Interdicția de transfer al autorizației sau de subcontractare a activităților specifice acesteia  +  Articolul 11(1) Titularul are obligația de a desfășura activitatea de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor în cadrul organizării proprii, fără a putea subcontracta sau externaliza unor terți activitatea/activitățile ce face/fac obiectul autorizației și fără a putea transfera către aceștia drepturile și obligațiile ce îi revin conform autorizației.(2) Titularul nu poate transfera autorizația, orice transfer fiind nul de drept și determinând retragerea imediată a autorizației.  +  Capitolul IV Modificarea autorizației  +  Articolul 12Titularul are obligația de a solicita ANRE modificarea autorizației, în condițiile prevederilor legale aplicabile.  +  Articolul 13Titularul este notificat de către ANRE în cazul modificării autorizației, la inițiativa acesteia, în cazul în care survin unele schimbări ale circumstanțelor existente la data acordării/modificării autorizației, cum ar fi modificări ale cadrului legislativ și de reglementare incident sau în cazul în care survin evenimente care afectează sau care conduc la imposibilitatea desfășurării activității ce face obiectul autorizației.  +  Capitolul V Control și sancțiuni  +  Articolul 14(1) Titularul are obligația de a permite accesul reprezentanților împuterniciți ai ANRE la sediul social și/sau la sediile secundare în care își desfășoară activitatea ce face obiectul autorizației, de a pune la dispoziția acestora, corect și complet, în termenul precizat, datele, informațiile și documentele necesare și de a răspunde convocării acestora, în condițiile legii, pentru desfășurarea în bune condiții a acțiunilor de control.(2) Titularul are obligația de a duce la îndeplinire măsurile de conformare dispuse în urma controlului, la termenele indicate de ANRE, și de a transmite la ANRE documentele care atestă conformarea.(3) Titularul are obligația de a se conforma sancțiunilor contravenționale dispuse de ANRE, în condițiile prevederilor legale aplicabile.  +  Capitolul VI Suspendarea/Retragerea autorizației  +  Articolul 15(1) Titularul are obligația de a întreprinde toate demersurile necesare remedierii situațiilor cu privire la neîndeplinirea sau la nerespectarea obligațiilor ce decurg din autorizație, în vederea evitării suspendării sau a încetării suspendării acesteia, după caz.(2) Titularul are obligația ca, pe perioada de suspendare a autorizației sau în cazul retragerii acesteia, să înceteze desfășurarea activității ce face obiectul autorizației suspendate/retrase.(3) Titularul are obligația să notifice beneficiarii și compartimentul energetic înființat în cadrul autorității administrației publice locale aferente unității administrativ-teritoriale pe raza căreia titularul își desfășoară activitatea asupra deciziei de suspendare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care aceasta produce efecte.  +  Capitolul VII Căi de comunicare  +  Articolul 16(1) Comunicarea cu ANRE se face în scris și în limba română, prin depunere la registratura ANRE a înscrisurilor, prin serviciile poștale sau de curierat ori prin intermediul poștei electronice; înscrisurile se asumă prin semnătură olografă sau prin semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al titularului autorizației sau de către împuternicitul acestuia, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.(2) Titularul autorizației poate solicita ANRE utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondență diferite de cea a sediului social, cu condiția ca respectiva adresă să fie înregistrată ca punct de lucru al societății.
   +  Anexa nr. 7la regulament
  DREPTURI ȘI OBLIGAȚII
  ale titularului autorizației tip III
   +  Capitolul I Drepturi  +  Articolul 1Pe durata de valabilitate a autorizației, titularul are dreptul:a) să comercializeze și să monteze repartitoarele de costuri ce fac obiectul autorizației;b) să factureze și să încaseze contravaloarea serviciilor prestate în baza contractelor încheiate;c) să înceteze desfășurarea activităților care fac obiectul autorizației, cu obligația de a notifica anticipat beneficiarii, conform clauzelor din contractele încheiate;d) să solicite Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, în scris, retragerea autorizației, în situația în care nu mai dorește să continue activitatea autorizată;e) alte drepturi prevăzute de legislația aplicabilă.  +  Capitolul II Obligații  +  Articolul 2(1) Pe toată durata de valabilitate a autorizației, titularul va respecta prevederile legislației aplicabile și ale autorizației, însoțită de condițiile de valabilitate asociate.(2) Titularul are obligația de a participa, la solicitarea ANRE, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor tehnice și comerciale și a altor acte normative din domeniul serviciului de alimentare cu energie termică.  +  Articolul 3Titularul are obligația ca, pe durata de valabilitate a autorizației, să presteze activitățile de montare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum numai pe baze contractuale, cu respectarea principiilor transparenței și egalității de tratament al clienților, evitând orice discriminare.  +  Articolul 4Pe durata de valabilitate a autorizației, titularul are următoarele obligații cu privire la repartitoarele de costuri care fac obiectul autorizației:a) să dețină și să mențină declarațiile de conformitate și documentația tehnică aferente;b) să acorde certificate de garanție, în conformitate cu legislația aplicabilă;c) să asigure postgaranția, în conformitate cu legislația aplicabilă;d) alte obligații prevăzute de legislația aplicabilă.  +  Articolul 5Pe durata de valabilitate a autorizației, titularul are următoarele obligații cu privire la desfășurarea activității de montare a sistemelor de repartizare a costurilor:a) să dețină și să mențină toate documentele prevăzute de legislația aplicabilă, cum ar fi contracte, convenții încheiate cu proprietarii individuali din condominiu, procese-verbale de punere în funcțiune;b) să dețină și să mențină personalul calificat, precum și dotările tehnico-materiale necesare desfășurării în bune condiții a activității;c) să întocmească, în condițiile legii, proiectele tehnice aferente lucrărilor contractate și să le predea beneficiarului; d) să respecte instrucțiunile de instalare și întreținere emise de producător;e) să asigure marcarea/aplicarea literelor RC pe fiecare repartitor de costuri;f) să folosească numai sigilii cu serie de identificare unică, serie care va fi trecută în certificatul de garanție;g) să acorde certificate de garanție pentru lucrările executate, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu prevederile contractelor de prestări servicii încheiate;h) să predea proprietarilor individuali din condominiu, în copie, instrucțiunile de utilizare a repartitoarelor de costuri emise de producător;i) să asigure întreținerea din punct de vedere tehnic a sistemelor de repartizare a costurilor montate, cum ar fi repararea acestora și refacerea sigiliilor, în conformitate cu instrucțiunile de întreținere emise de producător;j) alte obligații prevăzute de legislația aplicabilă.  +  Articolul 6Titularul are obligația ca, pe durata de valabilitate a autorizației, să includă în oferta economică transmisă asociațiilor de proprietari/chiriași cel puțin următoarele informații:a) autorizația deținută și condițiile de valabilitate asociate acesteia, în copie, împreună cu drepturile și obligațiile titularului de autorizație prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor pentru montarea, punerea în funcțiune, repararea și exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor, aprobat prin ordin al președintelui ANRE;b) tipul și numărul repartitoarelor de costuri, respectiv informații privind accesoriile precum dispozitive de reținere a impurităților și dispozitive de sens, ce se propun a se monta; în situația în care în ofertă este inclus un tip de repartitor de costuri care nu se regăsește în portofoliul altor titulari de autorizație, se va preciza în mod expres această informație;c) prețurile unitare, defalcate pentru repartitoarele de costuri, respectiv pentru accesoriile ce se propun a se monta și pentru montajul propriu-zis al acestora;d) perioada de garanție și garanțiile acordate;e) modelul de contract, inclusiv condițiile de suspendare și de reziliere a acestuia de către asociația de proprietari/chiriași.  +  Articolul 7Titularul are obligația de a întocmi și de a transmite anual la ANRE un raport referitor la activitatea ce face obiectul autorizației, la termenul și în condițiile prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor pentru montarea, punerea în funcțiune, repararea și exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor, aprobat prin ordin al președintelui ANRE.  +  Articolul 8Titularul este obligat să informeze ANRE despre:a) modificările statutului determinate de schimbarea formei juridice, schimbarea denumirii sau schimbarea sediului, schimbarea reprezentantului legal, respectiv schimbarea altor date de identificare înscrise în autorizație, în termen de 30 de zile de la producerea acestora;b) modificarea datelor de contact, în termen de 10 zile de la producerea acesteia;c) modificări ale statutului determinate de fuziunea, divizarea, transformarea, cu cel puțin 120 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operațiunea; d) incapacitate sau faliment, în termen de 8 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești;e) desființarea sediului secundar din România, în perioada de valabilitate a autorizației, pentru persoanele juridice străine, cu cel puțin 90 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operațiunea;f) orice alte schimbări ale circumstanțelor de la data eliberării autorizațiilor, evenimente care afectează ori care conduc la imposibilitatea desfășurării activității ce face obiectul autorizației sau fapte care constituie încălcări ale condițiilor de valabilitate asociate acesteia, indiferent de cauză, în termen de 30 de zile de la depistarea acestora;g) intenția de a înceta desfășurarea activităților care fac obiectul autorizației, cu cel puțin 90 de zile înainte.  +  Articolul 9Titularul are obligația de a pune la dispoziția ANRE informațiile necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității acesteia, respectiv înscrisuri legate de activitățile ce fac obiectul autorizației, în condițiile și cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 10(1) Titularul are obligația de a asigura soluționarea problemelor de orice natură în relațiile cu beneficiarii, inclusiv remedierea defecțiunilor survenite în sistemele de repartizare a costurilor.(2) La solicitarea beneficiarilor, titularul are obligația de a facilita verificarea metrologică a repartitoarelor de costuri; verificarea se face în condițiile legii, prin intermediul laboratoarelor din structura și subordinea Biroului Român de Metrologie Legală ori al celor autorizate de acesta.(3) Titularul comunică beneficiarilor orice schimbare a datelor de contact prin care se asigură comunicarea cu aceștia.  +  Capitolul III Interdicția de transfer al autorizației sau de subcontractare a activităților specifice acesteia  +  Articolul 11(1) Titularul are obligația de a desfășura activitatea de montare a sistemelor de repartizare a costurilor în cadrul organizării proprii, fără a putea subcontracta sau externaliza unor terți activitatea/activitățile ce face/fac obiectul autorizației și fără a putea transfera către aceștia drepturile și obligațiile ce îi revin conform autorizației.(2) Titularul nu poate transfera autorizația, orice transfer fiind nul de drept și determinând retragerea imediată a autorizației.  +  Capitolul IV Modificarea autorizației  +  Articolul 12Titularul are obligația de a solicita ANRE modificarea autorizației, în condițiile prevederilor legale aplicabile.  +  Articolul 13Titularul este notificat de către ANRE în cazul modificării autorizației, la inițiativa acesteia, în cazul în care survin unele schimbări ale circumstanțelor existente la data acordării/modificării autorizației, cum ar fi modificări ale cadrului legislativ și de reglementare incident sau în cazul în care survin evenimente care afectează sau care conduc la imposibilitatea desfășurării activității ce face obiectul autorizației.  +  Capitolul V Control și sancțiuni  +  Articolul 14(1) Titularul are obligația de a permite accesul reprezentanților împuterniciți ai ANRE la sediul social și/sau la sediile secundare în care își desfășoară activitatea ce face obiectul autorizației, de a pune la dispoziția acestora, corect și complet, în termenul precizat, datele, informațiile și documentele necesare și de a răspunde convocării acestora, în condițiile legii, pentru desfășurarea în bune condiții a acțiunilor de control.(2) Titularul are obligația de a duce la îndeplinire măsurile de conformare dispuse în urma controlului, la termenele indicate de ANRE, și de a transmite la ANRE documentele care atestă conformarea.(3) Titularul are obligația de a se conforma sancțiunilor contravenționale dispuse de ANRE, în condițiile prevederilor legale aplicabile.  +  Capitolul VI Suspendarea/Retragerea autorizației  +  Articolul 15(1) Titularul are obligația de a întreprinde toate demersurile necesare remedierii situațiilor cu privire la neîndeplinirea sau la nerespectarea obligațiilor ce decurg din autorizație, în vederea evitării suspendării sau a încetării suspendării acesteia, după caz.(2) Titularul are obligația ca, pe perioada de suspendare a autorizației sau în cazul retragerii acesteia, să înceteze desfășurarea activității ce face obiectul autorizației suspendate/retrase.(3) Titularul are obligația să notifice beneficiarii și compartimentul energetic înființat în cadrul autorității administrației publice locale aferente unității administrativ-teritoriale pe raza căreia titularul își desfășoară activitatea asupra deciziei de suspendare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care aceasta produce efecte.  +  Capitolul VII Căi de comunicare  +  Articolul 16(1) Comunicarea cu ANRE se face în scris și în limba română, prin depunere la registratura ANRE a înscrisurilor, prin serviciile poștale sau de curierat ori prin intermediul poștei electronice; înscrisurile se asumă prin semnătură olografă sau prin semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al titularului autorizației sau de către împuternicitul acestuia, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.(2) Titularul autorizației poate solicita ANRE utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondență diferite de cea a sediului social, cu condiția ca respectiva adresă să fie înregistrată ca punct de lucru al societății.
   +  Anexa nr. 8la regulament
  DREPTURI ȘI OBLIGAȚII
  ale titularului autorizației tip IV
   +  Capitolul I Drepturi  +  Articolul 1(1) Pe durata de valabilitate a autorizației, titularul are dreptul:a) să exploateze repartitoarele de costuri ce fac obiectul autorizației;b) să factureze și să încaseze contravaloarea serviciilor prestate în baza contractelor încheiate;c) să înceteze desfășurarea activităților care fac obiectul autorizației, cu obligația de a notifica anticipat beneficiarii, conform clauzelor din contractele încheiate;d) să solicite Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, în scris, retragerea autorizației, în situația în care nu mai dorește să continue activitatea autorizată;e) alte drepturi prevăzute de legislația aplicabilă.  +  Capitolul II Obligații  +  Articolul 2(1) Pe toată durata de valabilitate a autorizației, titularul va respecta prevederile legislației aplicabile și ale autorizației, însoțită de condițiile de valabilitate asociate.(2) Titularul are obligația de a participa, la solicitarea ANRE, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor tehnice și comerciale și a altor acte normative din domeniul serviciului de alimentare cu energie termică.  +  Articolul 3Titularul are obligația ca, pe durata de valabilitate a autorizației, să presteze activitățile de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru apă caldă de consum numai pe baze contractuale, cu respectarea principiilor transparenței și egalității de tratament al clienților, evitând orice discriminare.  +  Articolul 4Pe durata de valabilitate a autorizației, titularul are următoarele obligații cu privire la repartitoarele de costuri care fac obiectul autorizației:a) să dețină și să mențină declarațiile de conformitate și documentația tehnică aferente;b) alte obligații prevăzute de legislația aplicabilă.  +  Articolul 5Pe durata de valabilitate a autorizației, titularul are următoarele obligații cu privire la desfășurarea activității de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor:a) să dețină și să mențină toate documentele prevăzute de legislația aplicabilă, cum ar fi contracte și convenții încheiate cu proprietarii individuali din condominiu;b) să dețină și să mențină personalul calificat, precum și dotările tehnico-materiale necesare desfășurării în bune condiții a activității;c) să dețină și să mențină dreptul de proprietate sau de folosință asupra unui program de calcul specializat pentru repartizarea costurilor de energie termică, adaptat pentru condițiile din România, cu respectarea legislației aplicabile;d) să asigure repartizarea costurilor de energie termică și să întocmească și să predea proprietarilor individuali din condominiu și beneficiarilor documentele aferente, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile;e) să respecte instrucțiunile de utilizare ale programului de calcul specializat;f) să notifice beneficiarul în cazul în care constată anomalii în repartizarea cheltuielilor pentru unele apartamente;g) să transmită furnizorului de energie termică informațiile aferente repartizării consumurilor individuale de energie termică de la asociațiile de proprietari sau persoane fizice care au optat pentru preluarea în facturare individuală;h) alte obligații prevăzute de legislația aplicabilă.  +  Articolul 6Titularul are obligația ca, pe durata de valabilitate a autorizației, să includă în oferta economică transmisă asociațiilor de proprietari/chiriași cel puțin următoarele informații:a) autorizația deținută și condițiile de valabilitate asociate acesteia, în copie, împreună cu drepturile și obligațiile titularului de autorizație prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor pentru montarea, punerea în funcțiune, repararea și exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor, aprobat prin ordin al președintelui ANRE;b) costurile de repartizare a consumului de energie termică pentru repartitoarele de costuri ce fac obiectul cererii de ofertă;c) modelul de contract, inclusiv condițiile de suspendare și de reziliere a acestuia de către asociația de proprietari/chiriași.  +  Articolul 7Titularul are obligația de a întocmi și de a transmite anual la ANRE un raport referitor la activitatea ce face obiectul autorizației, la termenul și în condițiile prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizațiilor pentru montarea, punerea în funcțiune, repararea și exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor, aprobat prin ordin al președintelui ANRE.  +  Articolul 8Titularul este obligat să informeze ANRE despre:a) modificările statutului determinate de schimbarea formei juridice, schimbarea denumirii sau schimbarea sediului, schimbarea reprezentantului legal, respectiv schimbarea altor date de identificare înscrise în autorizație, în termen de 30 de zile de la producerea acestora;b) modificarea datelor de contact, în termen de 10 zile de la producerea acesteia;c) modificări ale statutului determinate de fuziunea, divizarea, transformarea, cu cel puțin 120 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operațiunea;d) incapacitate sau faliment, în termen de 8 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești;e) desființarea sediului secundar din România, în perioada de valabilitate a autorizației, pentru persoanele juridice străine, cu cel puțin 90 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc operațiunea;f) orice alte schimbări ale circumstanțelor de la data eliberării autorizațiilor, evenimente care afectează ori care conduc la imposibilitatea desfășurării activității ce face obiectul autorizației sau fapte care constituie încălcări ale condițiilor de valabilitate asociate acesteia, indiferent de cauză, în termen de 30 de zile de la depistarea acestora;g) intenția de a înceta desfășurarea activităților care fac obiectul autorizației, cu cel puțin 90 de zile înainte; intenția se comunică inclusiv compartimentului energetic înființat în cadrul autorității administrației publice locale aferente unității administrativ-teritoriale pe raza căreia titularul își desfășoară activitatea.  +  Articolul 9Titularul are obligația de a pune la dispoziția ANRE informațiile necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității acesteia, respectiv înscrisuri legate de activitățile ce fac obiectul autorizației, în condițiile și cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 10(1) Titularul are obligația de a asigura soluționarea problemelor de orice natură în relațiile cu beneficiarii, la solicitarea acestora.(2) Titularul comunică beneficiarilor orice schimbare a datelor de contact prin care se asigură comunicarea cu aceștia.  +  Capitolul III Interdicția de transfer al autorizației sau de subcontractare a activităților specifice acesteia  +  Articolul 11(1) Titularul are obligația de a desfășura activitatea de exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor în cadrul organizării proprii, fără a putea subcontracta sau externaliza unor terți activitatea/activitățile ce face/fac obiectul autorizației și fără a putea transfera către aceștia drepturile și obligațiile ce îi revin conform autorizației.(2) Titularul nu poate transfera autorizația, orice transfer fiind nul de drept și determinând retragerea imediată a autorizației.  +  Capitolul IV Modificarea autorizației  +  Articolul 12Titularul are obligația de a solicita ANRE modificarea autorizației, în condițiile prevederilor legale aplicabile.  +  Articolul 13Titularul este notificat de către ANRE în cazul modificării autorizației, la inițiativa acesteia, în cazul în care survin unele schimbări ale circumstanțelor existente la data acordării/modificării autorizației, cum ar fi modificări ale cadrului legislativ și de reglementare incident sau în cazul în care survin evenimente care afectează sau care conduc la imposibilitatea desfășurării activității ce face obiectul autorizației.  +  Capitolul V Control și sancțiuni  +  Articolul 14(1) Titularul are obligația de a permite accesul reprezentanților împuterniciți ai ANRE la sediul social și/sau la sediile secundare în care își desfășoară activitatea ce face obiectul autorizației, de a pune la dispoziția acestora, corect și complet, în termenul precizat, datele, informațiile și documentele necesare și de a răspunde convocării acestora, în condițiile legii, pentru desfășurarea în bune condiții a acțiunilor de control.(2) Titularul are obligația de a duce la îndeplinire măsurile de conformare dispuse în urma controlului la termenele indicate de ANRE și de a transmite la ANRE documentele care atestă conformarea.(3) Titularul are obligația de a se conforma sancțiunilor contravenționale dispuse de ANRE, în condițiile prevederilor legale aplicabile.  +  Capitolul VI Suspendarea/Retragerea autorizației  +  Articolul 15(1) Titularul are obligația de a întreprinde toate demersurile necesare remedierii situațiilor cu privire la neîndeplinirea sau la nerespectarea obligațiilor ce decurg din autorizație, în vederea evitării suspendării sau a încetării suspendării acesteia, după caz.(2) Titularul are obligația ca, pe perioada de suspendare a autorizației sau în cazul retragerii acesteia, să înceteze desfășurarea activității ce face obiectul autorizației suspendate/retrase.(3) Titularul are obligația să notifice beneficiarii și compartimentul energetic înființat în cadrul autorității administrației publice locale aferente unității administrativ-teritoriale pe raza căreia titularul își desfășoară activitatea asupra deciziei de suspendare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care aceasta produce efecte.  +  Capitolul VII Căi de comunicare  +  Articolul 16(1) Comunicarea cu ANRE se face în scris și în limba română, prin depunere la registratura ANRE a înscrisurilor, prin serviciile poștale sau de curierat ori prin intermediul poștei electronice; înscrisurile se asumă prin semnătură olografă sau prin semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal al titularului autorizației sau de către împuternicitul acestuia, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.(2) Titularul autorizației poate solicita ANRE utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondență diferite de cea a sediului social, cu condiția ca respectiva adresă să fie înregistrată ca punct de lucru al societății.
   +  Anexa nr. 9la regulament
  RAPORT
  privind activitatea desfășurată în anul ..............
  Subsemnatul ................(prenumele și numele) .................., în calitate de reprezentant legal al persoanei juridice .............(denumirea)........., titular al Autorizației nr. .............. pentru montarea/exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire/apă caldă de consum, tip .............., confirm că în anul ....... am prestat activitatea ce face obiectul autorizației după cum urmează*):*) Se completează tabelul de la litera A sau B, după caz, în funcție de tipul de autorizație deținut.A. Sisteme de repartizare a costurilor montate:
  LocalitateaNumărul total de condominii în care au fost montate repartitoare de costuriNumărul total al apartamentelor din condominiile prevăzute în coloana 2Numărul total al apartamentelor în care au fost montate repartitoare de costuri Numărul total al repartitoarelor de costuri montateTipul repartitoarelor de costuri montate
  col. 1col. 2col. 3col. 4col. 5col. 6
  TOTAL
  B. Sisteme de repartizare a costurilor exploatate:
  LocalitateaNumărul total de condominii pentru care a fost realizată repartizarea costurilorNumărul total al apartamentelor din condominiile prevăzute în coloana 2 Numărul total al apartamentelor în care sunt montate repartitoare de costuri Numărul total al repartitoarelor de costuri exploatateTipul repartitoarelor de costuri exploatate
  col. 1col. 2col. 3col. 4col. 5col. 6
  TOTAL
  ----