ORDIN nr. 1.617/365/2022pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.617 din 15 iunie 2022
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 365 din 6 iunie 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 17 iunie 2022  Având în vedere Referatul de aprobare nr. AR 9.854 din 15.06.2022 al Ministerului Sănătății și nr. DG 1.855 din 6.06.2022 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:– art. 229 alin. (4) și ale art. 291 alin. (2) din titlul VIII „Asigurări sociale de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare;– art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare;– art. 17 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 și 642 bis din 30 iunie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 2, la articolul 1 alineatul (2) litera a), punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. Programul săptămânal de activitate al cabinetului medical individual, precum și al fiecărui medic de familie cu listă proprie care încheie contract cu casa de asigurări de sănătate în vederea acordării serviciilor medicale în asistența medicală primară este de 35 de ore pe săptămână și minimum 5 zile pe săptămână. În situația în care, pentru accesul persoanelor înscrise pe lista medicului de familie, furnizorul solicită majorarea programului de lucru al cabinetului medical cu până la două ore zilnic și/sau modificarea raportului prevăzut la alin. (3) lit. b) cu asigurarea numărului de consultații la domiciliu necesare conform prevederilor cuprinse la lit. B pct. 1.3 din anexa nr. 1 la ordin, se încheie act adițional la contract. Programul de lucru zilnic la domiciliu este de cel puțin o oră.2. În anexa nr. 2, la articolul 15 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) în vederea asigurării calității serviciilor medicale, în cadrul unui program de 5 ore/zi la cabinet/medic, pentru fiecare consultație în minus față de 20 de consultații ce pot fi efectuate, raportate și validate în medie pe zi, punctajul corespunzător pentru serviciile medicale diagnostice și terapeutice crește cu câte 5,5 puncte.În situația în care programul de lucru al unui medic la cabinet este de 30 de ore/săptămână, punctajul corespunzător pentru serviciile medicale diagnostice și terapeutice ce pot fi raportate este de 20 de puncte în medie pe zi, calculate la nivelul unui trimestru, în condițiile în care numărul de consultații la cabinet efectuate, raportate și validate în medie pe zi este de 24 de consultații, calculate la nivelul unui trimestru; pentru fiecare consultație în minus față de 24 de consultații ce pot fi efectuate, raportate și validate în medie pe zi, punctajul corespunzător pentru serviciile medicale diagnostice și terapeutice crește cu câte 5,5 puncte.În situația în care programul de lucru al unui medic la cabinet este de 35 de ore/săptămână, punctajul corespunzător pentru serviciile medicale diagnostice și terapeutice ce pot fi raportate este de 24 de puncte în medie pe zi, calculate la nivelul unui trimestru, în condițiile în care numărul de consultații la cabinet efectuate, raportate și validate în medie pe zi este de 28 de consultații, calculate la nivelul unui trimestru; pentru fiecare consultație în minus față de 28 de consultații ce pot fi efectuate, raportate și validate în medie pe zi, punctajul corespunzător pentru serviciile medicale diagnostice și terapeutice crește cu câte 5,5 puncte.În situația în care programul de lucru al unui medic la cabinet este de 40 de ore/săptămână, punctajul corespunzător pentru serviciile medicale diagnostice și terapeutice ce pot fi raportate este de 28 de puncte în medie pe zi, calculate la nivelul unui trimestru, în condițiile în care numărul de consultații la cabinet efectuate, raportate și validate în medie pe zi este de 32 de consultații, calculate la nivelul unui trimestru; pentru fiecare consultație în minus față de 32 de consultații ce pot fi efectuate, raportate și validate în medie pe zi, punctajul corespunzător pentru serviciile medicale diagnostice și terapeutice crește cu câte 5,5 puncte;3. În anexa nr. 2, la articolul 15 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) prin excepție de la prevederile lit. a)-c), în trimestrul IV, numărul de consultații și punctajul aferent serviciilor medicale diagnostice și terapeutice ce pot fi acordate în medie pe zi, raportat la programul de lucru al unui medic la cabinet, prevăzute la lit. a)-c), se calculează la nivelul fiecărei luni.4. În anexa nr. 28, la articolul 8, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Tariful decontat de casele de asigurări de sănătate pentru consultații de urgență la domiciliu este de 204 lei pentru unități specializate private.(2) Tariful decontat unităților specializate private de casele de asigurări de sănătate/km efectiv parcurs în mediul rural/urban pentru autoturisme de transport și intervenție în scop medical pentru consultații de urgență la domiciliu este de 2 lei, pentru transportul sanitar neasistat cu ambulanțe tip A1 și pentru ambulanțe tip A2 tariful pe km este de 3,05 lei, iar cu alte autovehicule destinate transportului sanitar neasistat tariful pe km este de 1,55 lei. (la 01-07-2022, sintagma: este de 2 lei pentru transportul sanitar neasistat cu ambulanțe tip A1, pentru ambulanțe tip A2 tariful pe km este de 3,05 lei, a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 1.617 din 15 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 27 iunie 2022 ) (3) Tariful decontat unităților specializate private de casele de asigurări de sănătate/milă marină este de 128 lei.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2022.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adela Cojan
  ----