RECTIFICARE nr. 1.617/365/2022referitoare la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.617/365/2022
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.617 din 15 iunie 2022
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 365 din 6 iunie 2022
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 27 iunie 2022    În Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.617/365/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 17 iunie 2022, se face următoarea rectificare:– la art. I pct. 4, cu referire la alin. (2) al art. 8 din anexa nr. 28, în loc de: „... este de 2 lei pentru transportul sanitar neasistat cu ambulanțe tip A1, pentru ambulanțe tip A2 tariful pe km este de 3,05 lei,...“ se va citi: „... este de 2 lei, pentru transportul sanitar neasistat cu ambulanțe tip A1 și pentru ambulanțe tip A2 tariful pe km este de 3,05 lei, ...“.-----