ORDIN nr. 1.642 din 10 iunie 2022privind modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 27 iunie 2022    Luând în considerare Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 35/ALA din 26.05.2022 privind modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță, Avizul favorabil al Ministerului Finanțelor nr. 738.889 din 15.04.2022, precum și Adresa Autorității pentru Digitalizarea României nr. 1.712 din 9.05.2022,ținând cont de prevederile art. 6 lit. j) și m) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Administrației Fondului pentru Mediu, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 342 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 11 alin. (4) și art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, al art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului, apelor și pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 3 iulie 2019, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Declarațiile privind obligațiile la Fondul pentru mediu se depun prin mijloace electronice de transmitere la distanță.2. La articolul 1, alineatul (2) se abrogă.3. La articolul 5, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Generarea unui cont de acces în aplicația informatică care asigură serviciul «Depunere declarații online» se realizează în baza solicitării scrise, în format electronic, a reprezentantului legal al persoanei juridice/fizice, depusă prin intermediul serviciului «Depunere declarații online», conform anexei nr. 1. Solicitarea va fi însoțită de un document care atestă calitatea de reprezentant legal a solicitantului.(2) În urma solicitării prevăzute la alin. (1), Administrația Fondului pentru Mediu generează un cont de acces și o parolă pentru fiecare persoană juridică/fizică, pe care le comunică reprezentantului legal. După intrarea în posesie a contului și a parolei, reprezentantul legal are obligația să modifice parola de utilizator.4. La articolul 5 alineatul (3), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) și e), cu următorul cuprins:d) solicitarea de emitere a certificatului de atestare fiscală privind obligațiile la Fondul pentru mediu, în formă electronică;e) vizualizarea și descărcarea certificatului de atestare fiscală privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis în formă electronică, valabil cu semnătura electronică a Administrației Fondului pentru Mediu.5. La articolul 6, alineatele (2)-(5), (7) și (8) se modifică și vor aveaurmătorul cuprins:(2) Utilizarea serviciului «Depunere declarații online» de către persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) va fi posibilă numai după înrolarea în aplicația informatică, în baza unui document care atestă calitatea de reprezentant legal, atașat la cererea de înrolare prevăzută în anexa nr. 2.(3) Utilizarea serviciului «Depunere declarații online» de către persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) va fi posibilă numai după înrolarea în aplicația informatică, în baza unei împuterniciri notariale atașate la cererea de înrolare prevăzută în anexa nr. 2.(4) Împuternicirea notarială trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele elemente:a) datele de identificare ale contribuabilului/plătitorului, după caz;b) datele de identificare ale reprezentantului legal;c) datele de identificare ale persoanei fizice care va avea calitatea de împuternicit pentru utilizarea serviciului «Depunere declarații online» pus la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu;d) adresa de e-mail la care se vor efectua notificările referitoare la confirmarea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanță, precum și comunicarea actelor prevăzute la alin. (5) și a altor documente ori informări emise de Administrația Fondului pentru Mediu; e) acordul privind primirea de informări prin poșta electronică;f) acceptul privind termenii și condițiile de utilizare a serviciului «Depunere declarații online» pus la dispoziție de Administrația Fondului pentru Mediu.(5) În împuternicirea notarială, reprezentantul legal își va exprima acordul în legătură cu opțiunea emiterii, în formă electronică, a actelor administrativ-fiscale, a actelor de executare ori a altor acte de către Administrația Fondului pentru Mediu, precum și în legătură cu opțiunea comunicării acestor acte prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (15) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.…………………………………………...................................…(7) Cererea de înrolare semnată electronic de către Administrația Fondului pentru Mediu va fi descărcată, verificată și semnată cu semnătură electronică calificată de către persoana autorizată. Cererea de înrolare va fi transmisă, în format electronic, către serviciul «Depunere declarații online» și va fi însoțită de documentul care atestă calitatea de reprezentant legal sau de împuternicirea notarială, după caz.(8) Pentru aprobarea cererii de înrolare, persoana autorizată prevăzută la alin. (1) lit. b) comunică prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori depune direct la sediul Administrației Fondului pentru Mediu împuternicirea notarială, în original.6. La articolul 8, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Orice modificare a declarațiilor fiscale se realizează prin depunerea Declarației privind obligațiile la Fondul pentru mediu rectificative, în format electronic, prin intermediul serviciului «Depunere declarații online», cu respectarea Instrucțiunilor de completare și depunere a formularului «Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu», aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017, cu modificările și completările ulterioare.7. La articolul 8, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:(6) Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu rectificativă se depune în format electronic, prin intermediul serviciului «Depunere declarații online», numai însoțită de documente justificative din care să rezulte corectitudinea datelor înscrise în declarația rectificativă. Documentele justificative, semnate cu semnătură electronică calificată de către persoana autorizată, vor fi încărcate în platforma serviciului «Depunere declarații online» odată cu declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu rectificativă.(7) Dacă sunt îndeplinite condițiile legale, Administrația Fondului pentru Mediu aprobă declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu rectificativă și comunică un mesaj electronic de confirmare la adresele de e-mail indicate în solicitarea de deschidere a contului de acces și în cererea de înrolare.(8) Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu rectificativă este luată în considerare și influențează corespunzător situația fiscală a contribuabilului/plătitorului numai după ce este aprobată de Administrația Fondului pentru Mediu.8. La articolul 11, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) În situația în care persoanei înrolate îi expiră valabilitatea mandatului acordat sau utilizează un alt certificat calificat pentru semnătură electronică decât cel pentru care a primit aprobare, se reia procedura de înrolare prevăzută la cap. IV.(2) În situația în care persoanei înrolate îi expiră valabilitatea certificatului calificat, se va efectua reînnoirea cu certificatul calificat pentru semnătură electronică a cărui valabilitate a fost prelungită, care va fi eliberat de către același furnizor de servicii de certificare calificată.9. La articolul 12, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Prelungirea valabilității împuternicirii acordate persoanei înrolate se realizează prin intermediul unei noi împuterniciri notariale la Administrația Fondului pentru Mediu, care va conține elementele prevăzute la art. 6 alin. (4) și (5). Împuternicirea notarială, în original, va fi comunicată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori va fi depusă direct la sediul Administrației Fondului pentru Mediu, iar forma electronică a acesteia va fi încărcată în serviciul «Depunere declarații online». (3) După reînnoirea certificatului calificat pentru semnătură electronică de către un furnizor de servicii de certificare calificată, persoana înrolată completează «Cererea de reînnoire a certificatului digital» pusă la dispoziție în cadrul serviciului «Depunere declarații online», care va fi semnată cu noul certificat calificat pentru semnătură electronică. Reînnoirea se poate face cel mai devreme în ziua expirării valabilității certificatului calificat pentru semnătură electronică și numai dacă noul certificat a fost emis de același furnizor de semnături digitale calificate de la care a fost achiziționat certificatul digital expirat.10. La anexa nr. 2, sintagma „declarație notarială“ se modifică și se înlocuiește cu sintagma „împuternicire notarială“.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 1 iulie 2022.
    Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
    Tánczos Barna
    București, 10 iunie 2022.Nr. 1.642.