ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 86 din 23 iunie 2022pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 24 iunie 2022  Având în vedere că dezvoltarea și promovarea României din punct de vedere turistic constituie unul dintre obiectivele prioritare ale strategiei naționale în domeniul turismului, fiind un factor important în evoluția circulației turistice interne și internaționale,având în vedere că Ministerul Antreprenoriatului și Turismului trebuie să îndeplinească jaloane, ținte și indicatori prin implementare de reforme alocate în Componenta C11. Turism și cultură din Planul național de redresare și reziliență al României coroborat cu Planul de acțiune pentru valorificarea patrimoniului cultural în vederea sporirii competitivității sectorului turismului din România, aprobat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene, al ministrului antreprenoriatului și turismului și al ministrului culturii nr. 352/698/2.776/2022,ținând cont de faptul că situația în domeniul sănătății se îmbunătățește treptat, conducând în direcția revenirii la un flux cât mai apropiat de cel anterior crizei generate de pandemia de COVID-19 în materia turismului,ținând cont de faptul că promovarea în domeniul turismului este subsumată organizării organizațiilor de management al destinațiilor într-o structură pe mai multe niveluri prin implicarea părților interesate, îndeosebi cele din sectorul privat, care reprezintă principalii actori implicați în succesul turistic al destinațiilor și în procesul decizional, iar dezvoltarea traseelor, rutelor, destinațiilor industriei turistice va avea loc în cadrul unei colaborări între autoritatea competentă în domeniul turismului, autoritățile locale și confederațiile/federațiile patronale reprezentative, cu activități în domeniul turismului, organizațiile patronale locale, angajatori din cadrul destinației turistice și alte structuri asociative din cadrul destinației turistice înființate conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, relație în care statul va avea rolul de a oferi infrastructură, finanțarea, organizarea și lansarea apelurilor la proiecte,în considerarea faptului că menținerea condițiilor actuale de organizare a sistemului care la această dată este nefuncțional este de natură a împiedica promovarea și dezvoltarea turismului chiar și în condițiile în care situația în domeniul sănătății se îmbunătățește,în scopul creării unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităților actuale de dezvoltare economică și în scopul stimulării imediate a turismului, puternic afectat de pandemie, respectiv al relansării economice,în contextul actual în care România ia măsuri pentru restabilirea fluxului turistic intern pentru dezvoltarea formelor produselor și destinațiilor turistice, această reglementare nu ar putea fi amânată, deoarece creează un cadru favorabil pentru valorificarea posibilităților actuale de dezvoltare economică și de stimulare a turismului.Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și privat și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Turismul reprezintă un domeniu strategic al economiei naționale.2. La articolul 2, literele d), j), r) și t) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) structura de primire turistică - orice construcție și amenajare destinată, prin proiectare și execuție, cazării turiștilor, servirii mesei pentru turiști, agrementului pentru turiști, transportului special destinat turiștilor, serviciilor balneare de prevenție, terapeutice și/sau de recuperare pentru turiști, împreună cu serviciile aferente. Structurile de primire turistice includ: structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, structuri de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică, structuri de primire turistice cu funcțiuni de agrement pentru turiști, structuri de primire turistice cu funcțiuni de transport și structuri de primire turistice cu funcțiuni pentru servicii balneare de prevenție, terapeutice și/sau de recuperare componente integrate sau arondate complexurilor de turism balnear;..................................................................................................j) stațiune turistică - localitate, parte a unei localități ori zonă formată din localități învecinate sau părți ale unor localități învecinate care dispune de resurse turistice, atestată conform normelor legale în vigoare;................................................................................................r) organizația de management al destinației - persoană juridică, care elaborează și implementează strategia de dezvoltare și marketing turistic a destinației, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare; organizațiile de management al destinației turistice sunt asociații locale, județene, regionale și la nivel național;..................................................................................................t) zonă turistică a unității administrativ-teritoriale - zonă din cadrul unității administrativ-teritoriale care concentrează o varietate de resurse turistice și infrastructuri realizate în scopul valorificării acestora prin activități de turism, stabilită și delimitată prin hotărâre a consiliului local, județean sau a Consiliului General al Municipiului București;3. La articolul 2, după litera t) se introduc patru noi litere, literele u), v), w) și x), cu următorul cuprins:u) complex hotelier - structură de primire turistică cu funcțiuni de cazare care cuprinde în perimetrul ei una sau mai multe structuri de primire turistice cu funcțiuni de alimentație publică, precum și structuri de primire turistice cu funcțiuni de agrement turistic, toate aflate în administrarea aceluiași operator economic;v) complex balnear - complexul hotelier care prestează cumulat servicii de cazare, alimentație publică și servicii balneare de prevenție, terapeutice și/sau de recuperare, autorizate, prin valorificarea terapeutică a factorilor sanogeni naturali și agenți fizici terapeutici, în cadrul bazelor de tratament medico-balnear autorizate de autoritatea administrației publice centrale din domeniul sănătății;w) pol de dezvoltare turistică - areal cu potențial de dezvoltare turistică, având o imagine de marketing unitară și coerentă, ce dispune de o infrastructură turistică și o rețea rutieră, feroviară, aeriană sau maritimă adecvată, care oferă servicii și produse turistice. Pol de dezvoltare turistică poate fi localitatea turistică, destinația turistică sau stațiunea turistică;x) cazarea turistică - serviciul specific prin care este pus la dispoziția turistului un spațiu amenajat în scopul înnoptării pentru o perioadă determinată, măsurată în zile, cu sau fără servicii specifice de masă și/sau agrement.4. La articolul 2^1, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) combinația prestabilită a oricărei variante de servicii de cazare prevăzute la lit. a)-e) și/sau cu unul sau mai multe servicii balneare de prevenție, terapeutice și/sau de recuperare, comercializate la un preț total.5. Articolele 2^2-2^4 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 2^2(1) Organizația de management al destinației se constituie ca asociație în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, cu personalitate juridică, de drept privat.(2) Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (1),art. 8 și cap. VI din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, organizația de management al destinației dobândește personalitate juridică și statutul de utilitate publică, în baza avizului conform prevăzut la art. 10^1 alin. (1) emis de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului, la data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își are sediul. Avizul conform este emis de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului anterior depunerii cererii de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor.  +  Articolul 2^3(1) Organizația de management al destinației locală se înființează pe baza asocierii unității(lor) administrativ-teritoriale din componența destinației cu plătitori de taxe speciale pentru promovare turistică conform dispozițiilor legale în vigoare și/sau alte entități care plătesc cotizație, conform statutului organizației de management al destinației, respectiv:a) membri din cadrul destinației ai confederațiilor/federațiilor patronale reprezentative, cu activități în domeniul turismului;b) organizații patronale locale care nu sunt membre ale confederațiilor/federațiilor patronale menționate la lit. a);c) angajatori din cadrul destinației turistice, alții decât cei prevăzuți la lit. a) și b);d) alte structuri asociative din cadrul destinației turistice înființate conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare.(2) Criteriile minime pentru înființarea organizației de management al destinației locale pentru a reprezenta destinația sunt:a) destinația să fie atestată ca stațiune turistică de interes local sau național sau să existe minimum 100 de locuri de cazare în structuri de primire turistice clasificate în cadrul destinației;b) structura organizatorică a organizației de management al destinației să cuprindă cel puțin un post de manager de destinație turistică;c) existența unui proiect de strategie de dezvoltare și marketing turistic și a unui plan de acțiune, ce vor fi supuse aprobării forurilor de conducere ale organizației de management al destinației, sau elaborarea și adoptarea unor astfel de documente strategice în maximum 1 an de la avizarea organizației de management al destinației de către autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului;d) un buget minim de 30.000 euro echivalentul în lei, la cursul Băncii Naționale a României (BNR) din data depunerii cererii pentru obținerea avizului prevăzut la art. 10^1 alin. (1).(3) Organizația de management al destinației județeană se înființează pe baza asocierii unității administrativ-teritoriale județene din componența destinației cu plătitori ai cotizației de membru conform statutului, respectiv:a) organizații de management al destinației locale de pe raza județului;b) unități administrativ-teritoriale locale de pe raza județului care nu s-au organizat în organizație de management al destinației locală;c) alte entități cu activitate în destinație care nu fac parte dintr-o organizație de management al destinației locală.(4) Criteriile minime pentru înființarea organizației de management al destinației județene pentru a reprezenta destinația sunt:a) să existe minimum 1.000 de locuri de cazare în structuri de primire turistice clasificate în cadrul destinației;b) structura organizatorică a organizației de management al destinației să cuprindă cel puțin un post de manager de destinație turistică;c) existența unei proiect de strategie de dezvoltare și marketing turistic și a unui plan de acțiune, ce vor fi supuse aprobării forurilor de conducere ale organizației de management al destinației, sau elaborarea și adoptarea unor astfel de documente strategice în maximum 1 an de la avizarea organizației de management al destinației de către autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului;d) un buget minim de 100.000 euro, echivalentul în lei, la cursul BNR din data depunerii cererii pentru obținerea avizului prevăzut la art. 10^1 alin. (1).(5) Organizația de management al destinației regională elaborează și implementează politica de dezvoltare și marketing turistic regională și se înființează prin asocierea formată din una sau mai multe organizații de management al destinației județene cu unități administrativ-teritoriale județene care nu fac parte dintr-o organizație de management al destinației județeană și/sau alte entități care nu fac parte dintr-o altă organizație de management al destinației locală sau județeană din regiune și care plătesc cotizație conform statutului organizației de management al destinației, pentru următoarele regiuni:a) Banat-Crișana (județele Timiș, Caraș-Severin, Bihor, Arad, Sălaj);b) Bucovina (județul Suceava);c) Dobrogea (județele Constanța și Tulcea);d) Maramureș (județele Maramureș și Satu Mare);e) Muntenia (județele Prahova, Argeș, Brăila, Dâmbovița, Ilfov, Buzău, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman și municipiul București);f) Moldova (județele Iași, Neamț, Galați, Bacău, Botoșani, Vrancea, Vaslui);g) Oltenia (județele Vâlcea, Mehedinți, Dolj, Gorj, Olt);h) Transilvania (județele Brașov, Sibiu, Cluj, Mureș, Harghita, Hunedoara, Covasna, Alba, Bistrița-Năsăud).(5^1) Prin excepție de la prevederile alin. (5), Organizația de management al destinației Bucovina elaborează și implementează politica de dezvoltare și marketing turistic regională și se înființează prin asocierea formată din unitatea administrativ-teritorială județeană cu organizații de management al destinației locale și/sau alte entități care nu fac parte dintr-o altă organizație de management al destinației locală din regiune și care plătesc cotizație conform statutului organizației de management al destinației. (la 23-03-2023, Articolul 2^3 din Punctul 5. , Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 64 din 17 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2023 ) (6) Criteriile minime pentru înființarea organizației de management al destinației regionale pentru a reprezenta destinația sunt:a) să existe minimum 10.000 de locuri de cazare în structuri de primire turistice clasificate în cadrul destinației;b) structura organizatorică a organizației de management al destinației să cuprindă cel puțin un post de manager de destinație turistică;c) existența unui proiect de strategie de dezvoltare și marketing turistic și a unui plan de acțiune, ce vor fi supuse aprobării forurilor de conducere ale organizației de management al destinației, sau elaborarea și adoptarea unor astfel de documente strategice în maximum 1 an de la avizarea organizației de management al destinației de către autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului;d) un buget minim de 250.000 euro, echivalentul în lei, la cursul BNR din data depunerii cererii pentru obținerea avizului prevăzut la art. 10^1 alin. (1).(7) Mai multe organizații de management al destinației de nivel local, județean sau regional se pot asocia între ele pentru a dezvolta și promova o rețea de destinații tematice.(8) La nivel național se înființează Organizația de Management al Destinației Națională pentru Turism, ai cărui membri sunt autoritatea administrației publice centrale responsabilă în domeniul turismului, organizațiile de management al destinației regionale, alte entități publice și alte organizații private relevante în domeniul turismului, înființate și înregistrate în conformitate cu dispozițiile legale, cu reprezentativitate la nivel național și care nu fac parte dintr-o altă organizație de management al destinației, indiferent de nivel, organism cu rol în realizarea și implementarea strategiei de dezvoltare și marketing turistic a destinației România.  +  Articolul 2^4(1) Deciziile membrilor în cazul organizației de management al destinației locale, alții decât autoritatea administrației publice locală, în vederea îndeplinirii obiectivelor organizației de management al destinației turistice, sunt luate prin vot în cadrul Adunării generale, proporțional cu cuantumul taxelor speciale pentru promovare turistică stabilite și plătite conform art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 decembrie a anului precedent. În cazul asociațiilor sau organizațiilor patronale ai căror membri sunt plătitori ai acestei taxe, votul se ia proporțional cu cuantumul total al taxelor plătite de toți membrii acesteia din cadrul destinației. Votul membrilor neplătitori de taxă pentru promovare turistică stabilită și plătită conform art. 484 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, se va calcula proporțional cu cuantumul cotizației de membru plătite și al altor cotizații voluntare. Votul acestor membri reprezintă diferența până la 100% în funcție de reprezentativitatea autorității publice locale stabilită în conformitate cu prevederile art. 20 lit. h).(2) Deciziile membrilor în cazul organizației de management al destinației județene, în cadrul Adunării generale, în vederea îndeplinirii obiectivelor organizației de management al destinației turistice, sunt luate prin vot astfel: fiecare membru va avea dreptul la un vot.(3) Deciziile membrilor în cazul organizației de management al destinației regionale, în cadrul Adunării generale, în vederea îndeplinirii obiectivelor organizației de management al destinației turistice, sunt luate prin vot astfel: fiecare membru va avea dreptul la un vot.(4) Deciziile membrilor în cazul organizației de management al destinației naționale, în cadrul Adunării generale, în vederea îndeplinirii obiectivelor organizației de management al destinației turistice, sunt luate prin vot proporțional cu cuantumul cotizației de membru plătite.(5) În cazul organizației de management al destinației regionale și organizației de management al destinației naționale, dacă un membru sau asocierea a cel puțin doi membri asigură mai mult de jumătate din bugetul anual al organizației de management al destinației, atunci acest membru sau asocierea de membri va/vor avea drept de veto asupra deciziilor supuse la vot.6. Articolul 10^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10^1(1) Autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului elaborează procedura de avizare a organizațiilor de management al destinației, care se aprobă prin ordin al ministrului. Organizațiile de management al destinației pot solicita înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor doar după obținerea avizului conform emis de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului.(2) Statutul de organizație de management al destinației, implicit statutul de utilitate publică, se pierde, în cazul în care reprezentanții autorității publice centrale responsabile în domeniul turismului constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza emiterii avizului în scopul înființării organizației de management al destinației.(3) Autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului are obligația de a întocmi și a actualiza Registrul național al organizațiilor de management al destinațiilor.7. Articolul 10^2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10^2(1) Obiectivele organizațiilor de management al destinației, indiferent de nivel, sunt reprezentate, printre altele, de creșterea notorietății brandului turistic de destinație, creșterea duratei sejurului/turist și creșterea numărului de turiști din destinație într-un an.(2) În îndeplinirea obiectivelor, organizațiile de management al destinației, indiferent de nivel, îndeplinesc următoarele activități:a) elaborarea strategiei de dezvoltare și marketing turistic a destinației;b) coordonarea și implementarea strategiei de dezvoltare și marketing turistic a destinației;c) coordonarea procesului de realizare și implementare a brandului destinației;d) colaborează cu celelalte organizații de management al destinației în vederea armonizării strategiilor de marketing;e) integrează și coroborează datele statistice la nivelul destinației;f) realizează cercetări de piață și studii în domeniul turismului;g) colaborează cu celelalte instituții competente la corelarea strategiei de marketing turistic cu strategia de dezvoltare turistică;h) contribuie la formarea resurselor umane din turism;i) cooperează cu organisme similare la nivel național și internațional pentru promovarea și creșterea atractivității destinației turistice;j) atrage fonduri naționale și europene prin diverse mecanisme financiare disponibile, rambursabile și nerambursabile, pentru dezvoltarea programelor turistice;k) intră în parteneriate cu alte destinații apropiate geografic sau tipuri de produse turistice, piețe-sursă pentru creșterea competitivității regionale a destinației.(3) Monitorizarea îndeplinirii obiectivelor organizațiilor de management al destinației, indiferent de nivel, va fi realizată prin stabilirea unor indicatori de performanță care vor fi detaliați în strategiile de dezvoltare și marketing turistic menționate la art. 2^3.8. După articolul 10^2 se introduc patru noi articole, articolele 10^3-10^6, cu următorul cuprins:  +  Articolul 10^3(1) Organele de conducere ale organizațiilor de management al destinației, indiferent de nivel, sunt Adunarea generală și Consiliul director.(2) Adunarea generală este formată din totalitatea membrilor și are următoarele atribuții:a) elaborarea strategiei de dezvoltare și marketing turistic a destinației;b) aprobarea strategiei de dezvoltare și marketing turistic a destinației;c) validarea adeziunii de noi membri;d) alegerea și revocarea membrilor Consiliului director;e) alegerea și revocarea cenzorului;f) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a situațiilor financiare anuale și descărcarea de gestiune a Consiliului director;g) modificarea statutului;h) hotărârea adeziunii de noi membri și excluderea membrilor asociați;i) ratificarea hotărârii Consiliului director cu privire la schimbarea sediului;j) stabilirea cuantumului cotizației;k) orice alte atribuții stabilite prin lege sau prin statut.(3) Consiliul director este format din minimum 5 membri neremunerați, fiecare cu vot egal, propuși și votați în cadrul Adunării generale, și are următoarele atribuții:a) coordonarea și implementarea strategiei de dezvoltare și marketing turistic;b) prezintă Adunării generale raportul anual de activitate, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, planul anual de activități și bugetul previzional;c) stabilește procedura de angajare a managerului de destinație turistică și organizează procesul de recrutare;d) încheie acte juridice în numele și pe seama organizației;e) acceptă donații, sponsorizări și alte venituri în condițiile legii;f) aprobă politica de personal a organizației și organigrama;g) propune Adunării generale cuantumul cotizației și modul de achitare a acesteia;h) hotărăște, la nevoie, schimbarea sediului organizației;i) împuternicește, în caz de nevoie și în condițiile legii, una sau mai multe persoane pentru a îndeplini anumite atribuții cu caracter special în numele și în favoarea organizației;j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de statut sau stabilite de Adunarea generală.  +  Articolul 10^4(1) Organizațiile de management al destinației de nivel local au obligația de a vira 20% din sumele transferate de autoritățile administrației publice locale din taxele speciale pentru promovarea turistică, încasate de la turiști, către organizațiile de management al destinației de nivel județean din care fac parte.(2) Organizațiile de management al destinației de nivel județean au obligația de a vira 20% din sumele încasate potrivit alin. (1) către organizațiile de management al destinației de nivel regional din care fac parte.(3) Organizațiile de management al destinației de nivel regional au obligația de a vira 20% din sumele încasate potrivit alin. (2) către organizația de management al destinației națională.  +  Articolul 10^5(1) Sursele de finanțare ale organizațiilor de management al destinației pot fi:a) sumele transferate de autoritățile administrației publice locale din taxele pentru promovarea turistică, încasate, care sunt stabilite și plătite conform art. 484 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;b) cotizațiile de membru;c) alte sume virate de membrii acestora în scopul promovării și dezvoltării turismului;d) finanțări externe atrase.(2) Sumele transferate de autoritățile administrației publice locale din taxele pentru promovarea turistică, încasate, care sunt stabilite și plătite conform art. 484 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sunt utilizate doar în scopul pentru care au fost adoptate.  +  Articolul 10^6Organizarea, funcționarea, rolul, atribuțiile, acreditarea și reacreditarea centrelor naționale și locale de informare și promovare turistică se aprobă prin ordin comun al ministrului antreprenoriatului și turismului și al ministrului de resort în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului.9. La articolul 20, literele h) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:h) hotărăște pentru unitatea administrativ-teritorială respectivă asocierea în scopul înființării organizațiilor de management al destinației la nivel local, cu obligația de a-și asigura o reprezentativitate de minimum 35% în cazul în care virează minimum 70% din taxele speciale pentru promovare turistică colectate la nivel de destinație sau o reprezentativitate proporțională cu suma virată, până la maximum 50% în cazul în care virează 100% din taxele speciale pentru promovare turistică colectate la nivel de destinație; (la 23-03-2023, Litera h) din Punctul 9. , Articolul I a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 64 din 17 martie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2023 ) i) să asigure sursele de finanțare necesare îndeplinirii atribuțiilor, obiectivelor și funcționării organizației de management al destinației din care face parte, din taxele speciale destinate promovării turistice, stabilite și plătite conform art. 484 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 decembrie aferente anului precedent, cel puțin la nivelul de 70% al acestora, precum și/sau din alte sume alocate în buget în scopul promovării și dezvoltării turismului. Sumele colectate din această taxă vor fi virate lunar în contul bancar al organizației de management al destinației de către primării până la data de 10 a lunii în curs pentru sumele încasate în luna precedentă.  +  Articolul IIAsociațiile cu activitate în domeniul turismului, care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, sunt constituite și înregistrate în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, și care își modifică statutele pentru a îndeplini criteriile de constituire și obiectivele unei organizații de management al destinației, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 58/1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanță de urgență, pot fi recunoscute ca organizații de management al destinației, în baza avizului conform emis de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului și a înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție își au sediul.  +  Articolul IIIOrdonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 23 iunie 2022.Nr. 86.----