HOTĂRÂRE nr. 788 din 16 iunie 2022privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Focșani, județul Vrancea, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 612 din 22 iunie 2022  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 288 alin. (1), art. 293 alin. (1) și (3)-(5) și art. 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă înscrierea unui imobil situat în municipiul Focșani, județul Vrancea, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, declararea ca bun de interes public național și darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale.(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) se utilizează de Ministerul Apărării Naționale pentru desfășurarea activităților specifice domeniului apărării naționale.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naționale și municipiul Focșani prin structurile de specialitate din subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Apărării Naționale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și de cadastru și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apărării naționale,
  Simona Cojocaru,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  București, 16 iunie 2022.Nr. 788.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului situat în municipiul Focșani, județul Vrancea, care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor
  din domeniul public al statului, se declară bun de interes public național
  și se dă în administrarea Ministerului Apărării Naționale
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumirea bunuluiAdresaElementele-cadru de descriere tehnică/ Carte funciară/ Nr. cadastralValoarea de inventar a imobilului care se înregistrează în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale (lei)Actul normativ în baza căruia bunul imobil a fost transmis în domeniul public al statuluiPersoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
  *)8.19.01ImobilJudețul Vrancea, municipiul Focșani, bulevardul București nr. 3Teren**) Nr. C.F. 61771 Nr. cadastral 6177154.534Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 318/2021Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naționale CUI - 4183229
  *) Nr. M.F. se acordă de Ministerul Finanțelor odată cu înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale.**) Conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, instituțiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale și care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
  ----